LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO IX-966 5 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2019 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

 

 

1    straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas 2 dalies papildymas 11¹  punktu:

1.   5 straipsnio 2 dalies papildymas 12 punktu:

11 aplinkos apsaugos kontrolės ir visuomenės informavimo tikslais, nustato informacijos apie kiekvieną medžioklę rinkimo ir registravimo tvarką, užtikrina informacijos apie medžioklę paskelbimą viešai per 5 darbo dienas po informacijos apie medžioklę gavimo;

 

2 straipsnis. Papildyti 14 straipsnio 6 dalį 2 punktu:

2) individualiai arba per medžiotojų organizaciją, kuriai medžiotojas priklauso, pateikti informaciją apie medžioklę (medžioklės lapą, ar kitą ministerijos nustatytą medžioklės dokumentą), kuriame nurodomi medžioklėje dalyvavusio medžiotojo duomenys, medžioklės pradžios ir pabaigos laikas, medžioklės plotas, sumedžioti gyvūnai bei kiti, ministerijos nustatyti duomenys. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip 24 valandos po medžioklės pabaigos;

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

 

Seimo narė                                                                                                                                                                                Aistė Gedvilienė