Projektas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T-161 „DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.         d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 7 punktu, įgyvendindama Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-457 „Dėl Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 77 punktą, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2023-05-12 raštą Nr. GŠ-1416 „Dėl atstovų delegavimo į Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją“ ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus 2023-05-04 raštą Nr. GŠ-1309 „Dėl atstovų delegavimo į Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Sudaryti tokią Mokinių priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisiją:

Rita Tamašauskienė – Šiaulių „Juventos“ progimnazijos direktorė;

Jūratė Rimkuvienė – Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktorė;

Stanislava Prazauskienė – Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė;

Asta Lesauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Justas Niauronis – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.“

 

 

 

 

Savivaldybės meras