Projektas 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007

9 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                        Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojui suteiktas gydymo ir (ar) reabilitacijos paslaugas, kai to reikalauja teisės aktai;“.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39) iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, neviršijanti 200 eurų, taip pat gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos, už gyventojo vaikų (įvaikių) poilsio stovyklas, lopšelius ir darželius, gyventojo būsto paskolų palūkanas;“.

2. Papildyti 17 straipsnį 7 dalimi:

7. Šio straipsnio 1 dalies 39 punkte nustatytos lengvatos, kai gyventojo nauda, gauta iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojo vaikų (įvaikių) poilsio stovyklas, lopšelius ir darželius, gyventojo būsto paskolų palūkanas, yra neapmokestinamosios pajamos, taikomos, kai šios lengvatos numatytos vieneto kolektyvinėje sutartyje ar įmonės ir darbuotojų atstovų susitarime ir jeigu šia nauda turi teisę naudotis visi to vieneto darbuotojai.“

 

3  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2019 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                         Algirdas Butkevičius

 

Irena Šiaulienė