Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS IR JAI PRISKIRTO ŽEMĖS SKLYPO DALIES

ĮSIGIJIMO

 

2022 m. liepos         d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. T-111 „Dėl leidimo pirkti negyvenamąją patalpą ir jai priskirtą žemės sklypo dalį“, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. A-750 „Dėl negyvenamosios patalpos ir jai priskirto žemės sklypo dalies pirkimo neskelbiamų derybų būdu organizavimo“ sudarytos komisijos 2022 m. birželio 10 d. ataskaitą Nr. VAK-364, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn:

1.1. negyvenamąją patalpą – tualetą, esantį Krymo g. 32-2, Šiauliuose (unikalus Nr. 4400-2366-3589:4806, bendras plotas 59,70 kv. m) iš Ž. A. už 20 000,00 Eur (dvidešimt tūkst. Eur 00 ct);

1.2. žemės sklypo, esančio Krymo g. 32, Šiauliuose, dalį (unikalus numeris 4400-0293-6209, 45/478 dalis, t. y. 0,0045 ha) iš Ž. A. už 4 000,00 Eur (keturis tūkst. Eur 00 ct).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto pirkimo-pardavimo sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras