Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2011 M. RUGPJŪČIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-773 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 21:2017 „MOKYKLA, VYKDANTI BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                                d. Nr.  

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ir 75 punktą išdėstau taip:

75. Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik teisės akto [11.9] nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, o vaiko kasmetinio profilaktinio sveikatos tikrinimo duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a) [11.15], būtų pateikti sveikatos priežiūrą mokykloje vykdančiam visuomenės sveikatos specialistui. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai kasmetinio profilaktinio sveikatos tikrinimo duomenis, susijusius su vaiko sveikatos pažymėjimu (forma Nr. 027-1/a), turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. Šio punkto nuostatos netaikomos ligoninių mokykloms.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras