Projektas Nr. TSP-276

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. TS-185 „DĖL ĮMOKOS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGĄ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.    Pakeisti Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punktą  ir jį išdėstyti taip:

12. Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra paskirtas nemokamas maitinimas, mokestis už maitinimą (pietus arba pusryčius ir pietus) netaikomas. Mokestis už maitinimą netaikomas socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (kai ugdymas vykdomas ilgiau nei 4 val./d.).“.

2.  Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo   15 d. sprendimą Nr. TS-202 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo‘‘.

3. Apie šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                                                                   

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėja

 

Jurgita Trifeldienė

 

 

Projektas suderintas DVS