Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIDOJIMO ŠIAULIŲ MIESTO KAPINĖSE, KAPINIŲ TVARKYMO IR LANKYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2023 m. .................. d. Nr. T-.....       

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 28  punktu, Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. T-224 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto viešosiose kapinėse ir jų lankymo taisyklių patvirtinimo“;

2.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą Nr. T-381 „Dėl Laidojimo Šiaulių miesto kapinėse, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.       

 

Savivaldybės meras