Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. I-1489 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016    m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 30 straipsnio 8 dalies pakeitimas.

Pakeisti 30 straipsnio 8 dalį ir šią dalį išdėstyti taip:

 

8. Tradiciškai gausiai tautinių mažumų gyvenamuose rajonų centruose ir gyvenamosiose vietovėse, kuriose veikia kelios valstybine ir tautinių mažumų kalbomis mokymą vykdančios mokyklos arba viena valstybine ir tautinės mažumos kalba mokymą vykdanti mokykla, kuriose yra po vieną skirtingų mokymosi kalbų vienuoliktų klasių komplektą, jų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, dalyvių susirinkimas (savininkas) turi užtikrinti, kad vidurinio ugdymo programa bent vienoje mokykloje (bent vienoje klasėje) būtų įgyvendinama valstybine kalba  ir bent vienoje mokykloje (bent vienoje klasėje) tautinių mažumų kalba  (išskyrus lietuvių kalbą).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                                     DALIGRYBAUSKAITĖ

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai:                                             

 

 

 

Jaroslav Narkevič

 

Rita Tamašunienė