Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 40 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                                            d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 40 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Atestatų (išskyrus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų, kurių atestavimas vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo vadovų, kurių atestavimas vykdomas Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka) išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarką, atestavimą vykdančios atestavimo komisijos nuostatus ir jos sudėtį nustato aplinkos ministras kartu su kultūros ministru. Atestavimo komisija įvertina pretendento išsilavinimą, profesinę patirtį, gebėjimus ir kūrybingumą, profesinių ir teisinių žinių egzamino rezultatus, kvalifikacijos tobulinimo dokumentus, kitą pretendento pateiktą medžiagą ir pateikia išvadą atestatą išduoti arba prašymo netenkinti. Atestavimą atliekanti organizacija, remdamasi atestavimo komisijos išvada, priima atitinkamą sprendimą ir išduoda atestatą arba informuoja pretendentą apie prašymo netenkinimo motyvus ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų atestatui gauti gavimo dienos. Fiziniai asmenys turi teisę visas su atestavimu susijusias procedūras atestavimą atliekančios organizacijos nustatyta tvarka atlikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipdamiesi į atestavimą atliekančias organizacijas.“

2. Pakeisti 40 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekanti institucija nustato, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys, rengdami teritorijų planavimo dokumentus ar vadovaudami jų rengimui, pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, teritorijų planavimo dokumentų rengimo reikalavimus, atestatų galiojimas gali būti sustabdomas, iki bus pašalinti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas atestatų galiojimas, visais atvejais ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Architektams, kai jų veikloje nustatomi Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso pažeidimai, Lietuvos Respublikos architektų rūmai, atsižvelgdami į pažeidimo pobūdį, pasekmes, aplinkybes, kuriomis padarytas pažeidimas, gali sustabdyti atestato galiojimą 6 mėnesiams.“

3. Papildyti 40 straipsnio 8 dalį nauju 7 punktu:

7) kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais pagrindais.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai:                                                                 Kęstutis Mažeika

Tomas Tomilinas

Petras Nevulis

Kęstutis Bacvinka