Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO STIPRINIMO REIKMĖMS, PASKIRSTYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. rugsėjo      d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo reikmėms, paskirstymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras