Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO nR. TS-442 „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBO SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII˗717 pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. TS-442 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir 2 punktu patvirtintus Raseinių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras