Projektas

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2018 M. VASARIO 1 D. NUTARIMO nR. 1s-10 (2018) „DĖL lietuvos respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio x d.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 19 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

1.       Pakeisti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“:

1.1.    Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2.  Konkurencijos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis (įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir jos papildomus protokolus), Europos Sąjungos teisės aktais (įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją), bendraisiais Europos Sąjungos teisės principais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

1.2.    Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Administracijos direktorius pagal kompetenciją organizuoja ir prižiūri Konkurencijos tarybos administracijos veiklą, padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui užtikrinti veiksmingos vidaus kontrolės sukūrimą, jos įgyvendinimą ir tobulinimą, valdo įstaigos administracijos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams. Administracijos direktorius turi teisę priimti sprendimus strateginio planavimo, finansų, personalo, dokumentų, ilgalaikio ir trumpalaikio turto, informacinių technologijų valdymo, viešųjų pirkimų, ir kitais, su jo kompetencija susijusiais, klausimais. Administracijos direktorius Konkurencijos tarybos vardu pasirašo raštus, sudaro sutartis, tvirtina dokumentus ir atlieka kitus veiksmus, susijusius su jo įgaliojimų įgyvendinimu, jei įstatymuose ar kituose teisės aktuose nenumatyta kitaip. Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus turi teisę spręsti ir Konkurencijos tarybos pirmininkas.“

1.3.    Pripažinti netekusiu galios 15.4 papunktį.

1.4.    Pakeisti 171 punktą ir jį išdėstyti taip:

171. Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai, Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojai vykdydami jiems Konkurencijos įstatymo, Reglamento ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas, turi teisę dokumentus parengti, suformuoti, pasirašyti, perduoti, derinti ir kitaip administruoti ir dokumentų valdymo sistemoje.“

1.5.    Pakeisti 20.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

20.5. kai teikiamas pareiškimas dėl galimo Konkurencijos įstatymo 4, 5, 7 straipsnių pažeidimo, turi būti:“

1.6.    Pripažinti netekusiu galios 20.5.8. papunktį.

1.7.    Pakeisti 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50.  Ūkio subjektui (ūkio subjekto vadovui, darbuotojui ar kitam atstovui) paliekamos protokolų, kurie surašomi patikrinimo metu, kopijos, išskyrus paaiškinimų protokolo priedus.“

1.8.    Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Asmens žodinius paaiškinimus įgaliotas pareigūnas užfiksuoja paaiškinimų protokole, kuriame turi būti atskleistas teisingas duotų paaiškinimų turinys. Įgaliotas pareigūnas gali pasiūlyti paaiškinimus duodančiam asmeniui pačiam surašyti savo paaiškinimus į paaiškinimų protokolą. Jei reikia, prie protokolo pridedami su paaiškinimų turiniu susiję dokumentai ar kiti priedai. Įgaliotas pareigūnas, informavęs asmenį ir pažymėjęs paaiškinimų protokole, turi teisę daryti paaiškinimų garso ar vaizdo įrašą. Paaiškinimus davusiam asmeniui po paaiškinimų davimo suteikiama paaiškinimų protokolo, išskyrus protokolo priedus, kopija.“

1.9.    Pakeisti 54 punktą ir jį išdėstyti taip:

54.  Prašyme pateikti informaciją nustatomas informacijos pateikimo terminas ir gali būti reikalaujama pateikti informaciją tam tikru formatu. Jame informuojama apie prašymo dėl komercines paslaptis sudarančios informacijos apsaugos pateikimo tvarką bei tokios informacijos apsaugai Konkurencijos taryboje taikomus reikalavimus. Konkurencijos taryba prašyme pateikti informaciją neturi teisės įstatymo pažeidimu įtariamo subjekto versti pripažinti įstatymo pažeidimą.

1.10.  Pakeisti 59 punktą ir jį išdėstyti taip:

59. Įgaliotų pareigūnų ir įtariamų subjektų, pareiškėjų ar kitų asmenų susitikimai ar pokalbiai telefonu gali būti protokoluojami, užfiksuojant esmines aplinkybes. Protokolą pasirašo įgalioti pareigūnai, o susitikimo protokolą – ir įtariamo subjekto, pareiškėjo ar kito asmens atstovas. Konkurencijos taryba suteikia protokolo, išskyrus jo priedus, kopiją susitikime ar pokalbyje dalyvavusiems asmenims. Susitikimų ar pokalbių telefonu eigai fiksuoti gali būti daromas garso ar vaizdo įrašas, informuojant apie tai susitikime ar pokalbyje telefonu dalyvaujančius asmenis ir pažymint tai protokole.“

1.11.  Pakeisti 69.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

69.3. Konkurencijos tarybos tarnybinio naudojimo dokumentais, kaip apibrėžta Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 8 dalyje;”

1.12.  Pakeisti 69.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

69.4. dokumentais, nurodytais Konkurencijos įstatymo 21 straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse, išskyrus pastarajame Konkurencijos įstatymo straipsnyje numatytas išimtis ir jame nustatyta tvarka;“

1.13.  Pakeisti 166 punktą ir jį išdėstyti taip:

166. Jeigu ūkio subjektas prašyme dėl komercinių paslapčių apsaugos nenurodo, kurią konkrečią informaciją Konkurencijos taryba turėtų laikyti ūkio subjekto komercine paslaptimi, įgaliotas pareigūnas ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kitas administracijos darbuotojas gali įpareigoti jį per nustatytą ne trumpesnį negu vienos darbo dienos terminą šią informaciją nurodyti.”

1.14.  Pakeisti 167 punktą ir jį išdėstyti taip:

167. Ūkio subjektą, kurio dokumentus ar kitą informaciją, sudarančią ūkio subjektų komercinę paslaptį, turi Konkurencijos taryba, įgaliotas pareigūnas ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kitas administracijos darbuotojas gali įpareigoti per nustatytą ne trumpesnį negu 3 darbo dienų terminą pateikti dokumento ar kitos informacijos išrašą be komercinę paslaptį sudarančios informacijos (toliau – išrašas) ir siekiamos apsaugoti informacijos aprašymą. Išraše komercinė paslaptis turi būti užslaptinta jos vietoje įrašant [KOMERCINĖ PASLAPTIS]. Siekiamos apsaugoti informacijos aprašymas turi būti parengtas taip, kad būtų galima suprasti, kokio pobūdžio informacija yra užslaptinta išraše.“

1.15.  Papildyti nauju 1701 punktu:

1701. Įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai taip pat turi teisę priimti sprendimą ūkio subjektų komercines ir profesines paslaptis atskleisti pažeidimu įtariamiems subjektams teisės į gynybą tikslais ir jas naudoti, jeigu to reikia pažeidimams, už kuriuos numatyta galimybė skirti baudas pagal Konkurencijos įstatymo 36 straipsnį, įrodyti. Prieš priimdami šį sprendimą įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai, ūkio subjektui, kurio komercines ir profesines paslaptis norima atskleisti, pasiūlo per nustatytą ne trumpesnį negu 3 darbo dienų terminą pateikti savo paaiškinimus. Įvertinę ūkio subjekto paaiškinimus, įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai priima sprendimą atskleisti komercines ar profesines paslaptis, jeigu ūkio subjektas nepagrindžia, kad komercinių ar profesinių paslapčių atskleidimas nereikalingas pažeidimams įrodyti, arba sprendimą neatskleisti komercinių ar profesinių paslapčių, jeigu ūkio subjektas pagrindžia, kad komercinių ar profesinių paslapčių atskleidimas nereikalingas pažeidimams įrodyti. Jeigu ūkio subjektas nepateikia paaiškinimų, įgalioti pareigūnai ar grupės vadovo arba grupės vyresniojo patarėjo pavedimu kiti administracijos darbuotojai priima sprendimą atskleisti komercines ar profesines paslaptis.”

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2021 m. sausio x d.

 

 

Pirmininkas