ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PATALPŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ SPORTO CENTRUI „ATŽALYNAS“

 

 

2023 m.                           d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ 202303-17 raštą Nr. 1.8-0317-1 „Dėl papildomų patalpų skyrimo“ ir į Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio 2023 m. balandžio 6 d. protokolą Nr. VAK- 186, Šiaulių miesto savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti pagal panaudos sutartį trejiems metams 109,37 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Žemaitės g. 83A, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje pastatas pažymėtas 2C2p, unikalus numeris 4400-0315-8049, patalpų pirmame aukšte indeksai ir plotai:  5 – 13,23 kv. m, 7 – 35,54 kv. m, 8 – 48,54 kv. m, iš viso – 97,31 kv. m, ir bendrojo naudojimo patalpų plotas – 12,06 kv. m), sporto centro „Atžalynas“ veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras