Projektas

 

Lietuvos Respublikos

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO Nr. IX-110

6 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2021 m.            d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 6 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Jeigu apdraustajam asmeniui, turinčiam teisę gauti ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką, šiame straipsnyje nurodytais kompensuojamojo uždarbio skaičiuojamaisiais laikotarpiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju buvo paskelbta prastova, tai ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydis apskaičiuojamas pagal atitinkamai 1 ar 2 šio straipsnio dalyje nurodytų laikotarpių, neįtraukiant į juos prastovos laiko, apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas. Jeigu apdraustasis asmuo, turintis teisę gauti ligos ar profesinės reabilitacijos išmoką, visą kompensuojamojo uždarbio skaičiavimo laikotarpį buvo šioje dalyje nurodytu atveju paskelbtoje prastovoje, tai ligos ir profesinės reabilitacijos išmokos dydis apskaičiuojamas Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatuose nustatyta tvarka iš paskutinių 3 kalendorinių mėnesių iki prastovos paskelbimo, o jei asmens darbo santykiai su prastovą paskelbusiu darbdaviu iki prastovos paskelbimo truko trumpiau nei 3 mėnesius, kompensuojamasis uždarbis skaičiuojamas iš faktinio šių darbo santykių laikotarpio apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų.

2. Buvusias 6 straipsnio 3–6 dalis laikyti atitinkamai 4–7 dalimis.

 

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, taikomas apskaičiuojant ir perskaičiuojant šiame įstatyme numatytas išmokas, teisė į kurias atsirado nuo 2020 m. balandžio 08 d. ir yra pagrindu perskaičiuoti iki įstatymo įsigaliojimo, bet po 2020 m. balandžio 08 d. paskirtas ligos ir profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokas, kurios apdraustajam asmeniui sumažėjo dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju darbdavio paskelbtos prastovos bei išmokėti mokėtinos pagal šį įstatymą ir išmokėtosios išmokų skirtumą.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narė                                                                              Dovilė Šakalienė