Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2014 M. VASARIO 10 D. NUTARIMO NR. O3-44 „DĖL SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                     d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 20 punktu ir 36 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m.        d. pažymą Nr. O5E-  „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

Pakeisti Sankcijų skyrimo taisykles, patvirtintas Komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:

3.1. Pirmieji veiklos metai − 12 mėnesių laikotarpis nuo dienos, kai Komisija Subjektui išdavė licenciją, leidimą, atestatą ir (ar) nustatė valstybės reguliuojamas kainas. Pirmaisiais veiklos metais nelaikomas 12 mėnesių laikotarpis nuo dienos, kai Komisija Subjektui išdavė licenciją, leidimą, atestatą ir (ar) kai nustatė valstybės reguliuojamas kainas, jei tas pats fizinis ar juridinis asmuo turi ar turėjo Subjekto, kuris verčiasi ta pačia veikla daugiau kaip 12 mėnesių nuo dienos, kai Komisija jam išdavė licenciją, leidimą, atestatą ir (ar) kai nustatė valstybės reguliuojamas kainas, kontrolės teisę.

3.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Energetikos įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose.“

2.  Papildyti 241 punktu:

241. Komisija Subjektui už pirmaisiais veiklos metais padarytą pažeidimą neskiria sankcijos.“

3. Papildyti 242 punktu:

242. Taisyklių 241  punktas netaikomas, kai Subjektas padaro Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 nuostatų pažeidimus, bei kai dėl padaryto pažeidimo atsirado sunkių padarinių ir (ar) esminės žalos kitų asmenų interesams, Subjektas tęsė pažeidimą, nepaisydamas Komisijos nurodymo nutraukti neteisėtą veiklą, arba pakartotinai padarė pažeidimą, dėl kurio Komisija Subjektą buvo įspėjusi per paskutinius 12 mėnesių.“

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas