Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO I-552 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2018 m.          d. Nr.     

Vilnius

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio „LNSS veiklos organizavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų lygiai bei LNSS priklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų lygmenys“ 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

 

3. LNSS priklausančių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, lygmenys yra:

1) rajonų;

2) regionų;

3) valstybės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                         

 

 

Teikia

Seimo narys

 

Mantas Adomėnas