Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1881
2, 16 ir 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,9. Elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantis vartotojas (toliau – gaminantis vartotojas) – elektros energijos vartotojas ar kitas asmuo, gaminantis gaminantys elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis turintys teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 16 straipsnio 9 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,1) pateikusiems turintiems dokumentus, įrodančius, kad pastatytas naujas ar rekonstruotas elektros energetikos objektas yra užbaigtas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – Statybos įstatymas) nustatyta tvarka ir sąlygomis;“.

2.   Pakeisti 16 straipsnio 9 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,2) pateikusiems turintiems dokumentus, įrodančius, kad elektros energijos gamybos įrenginiai yra išbandyti ir tinkami eksploatuoti;“.

3.    Pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Leidimas gaminti elektros energiją nereikalingas, jeigu asmuo numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 10 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos įrenginiuose tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas ir numato gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 5 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose.“

4.    Pakeisti 16 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,14. Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu asmuo numato plėsti statyti ar (įrengti) elektros energijos gamybos pajėgumus įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 10 30 kW, ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat jeigu asmuo atitinka šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas arba siekia tapti gaminančiu vartotoju ir numato plėsti statyti ar (įrengti) elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus įrenginius, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 5 30 kW. Asmuo, numatantis plėsti statyti ar (įrengti) ne didesnės kaip 10 30 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos pajėgumus įrenginius ir juose gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat asmuo, atitinkantis šio įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje nurodyti asmenys dalies nuostatas arba siekiantis tapti gaminančiu vartotoju ir numatantys numatantis plėsti statyti ar (įrengti) ne didesnės kaip 5 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos pajėgumus įrenginius, Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka apie tai privalo informuoti tinklų operatorių.“

 

 

3 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,8. Tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tarp gamintojo ir tinklų operatoriaus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, paskirstomos tokia tvarka:

1)   tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie skirstomųjų tinklų, kai prijungiami elektros vartojimo ir gamybos  įrenginiai, paskirstomos šio straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta tvarka, kai prijungiamas buitinis vartotojas ar pažeidžiamas vartotojas, arba šio straipsnio 7 dalies 4 punkte nustatyta tvarka, kai prijungiamas kitas vartotojas;

2)   tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros gamybos įrenginių prijungimu prie skirstomųjų tinklų, kai elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, paskirstomos šio straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta tvarka;

3)   tinklų operatorių sąnaudos, susijusios su gaminančio vartotojo ar asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektros įrenginių prijungimu prie skirstomųjų tinklų, kai elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taškas nesutampa su elektros energijos vartojimo vietos prijungimo tašku, visais atvejais paskirstomos šio straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta tvarka.”

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.    Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

2.    Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos asmenims, turintiems galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir numatantiems gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, nepatiekiant elektros energijos į elektros tinklus, taip pat asmenims, atitinkantiems šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas, leidimas gaminti elektros energiją ne didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginiuose nereikalingas.

3.    Lietuvos Respublikos energetikos ministras ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2019 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas