Projekto

                                                                                                               lyginamasis variantas

 

                                                                                                                         

                                                                                      

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO NR. I-1607 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Žemės reformos žemėtvarkos projektai, kuriuose projektuojami žemės sklypai piliečių nuosavybės teisėms atkurti ir naudojami asmeninio ūkio žemės sklypai, rengiami ir įgyvendinami valstybės lėšomis, o kitais atvejais – fizinių ar juridinių asmenų, užsienio organizacijų, juridinių asmenų ar užsienio organizacijų filialų lėšomis, išskyrus  Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytą atvejį. Žemės reformos žemėtvarkos projektai, kuriuose suprojektuoti žemės sklypai piliečių nuosavybės teisėms atkurti ir naudojami asmeninio ūkio žemės sklypai, fizinių asmenų pageidavimu gali būti įgyvendinami jų lėšomis. Asmenų lėšomis atliekamų žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo darbų apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2023 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

           Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                                   Jonas Gudauskas

 

Andrius Vyšniauskas

 

Vigilijus Jukna

 

Juozas Baublys

 

Viktoras Pranckietis