LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Kultūros komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185 1, 2, 3, 5, 11, 15, 21, 22, 23, 25, 32, 40, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 68, 70, 729, 7210, 7212, 7213, 7230, 7231, 75, 78, 80, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96 STRAIPSNIŲ, 3 PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 151, 152, 211, 221, 222, 401, 402, 403, 571, 651 STRAIPSNIAIS, VIII IR IX SKYRIAIS

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. xivp-1253(2)

 

 2022-03-23 Nr. 121-P-5

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, komiteto pirmininko pavaduotojas Robertas Šarknickas, komiteto nariai: Kristijonas Bartoševičius, Vytautas Kernagis, Stasys Tumėnas, Kęstutis Vilkauskas. Komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė, komiteto biuro patarėjos: Milda Gureckienė, Giedrė Lukošiūnienė, Deimantė Pukytė. Kviestieji asmenys: Vygintas Gasparavičius – Lietuvos Respublikos kultūros viceministras, Živilė Plyčiuraitytė-Plyčiūtė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės patarėja, Mindaugas Bundza – Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros grupės patarėjas, Gabrielė Žaidytė – Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėja kultūros klausimais, Radvilė Bieliauskienė – asociacijos LATGA vyr. teisininkė, Šarūnas Frolenko – Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos prezidentas, Andrius Iškauskas – advokatas.  

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

2.1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-03-17

2

(2)

 

(6)

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.        Atsižvelgiant į tai, kad projekto 29 straipsniu (keičiamo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 14 punktas) yra perkeliamos 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/790 „Dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB“ nuostatos dėl citavimo apimties, suteikiant teisę inter alia citavimo tikslais kitame autorių ar gretutinių teisių objekte atgaminti ir viešai paskelbti nedidelę teisėtai išleisto ar viešai paskelbto gretutinių teisių objekto dalį, siūlytina tikslinti ir keičiamo įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatytą citatos apibrėžimą, papildant ją nuostata, kad citata gali būti ir trumpa ištrauka iš gretutinių teisių objekto, jeigu tokia sąvoka bus naudojama ir gretutinių teisių objektų citavimo išimčiai apibrėžti: „6. Citata – palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio ar gretutinių teisių objekto ištrauka, skirta paties autoriaus ar gretutinių teisių subjekto teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus ar gretutinių teisių subjekto požiūrį ar mintis, suformuluotus originale“.

Pritarti

 

2.2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-03-17

3

(3)

 

(1)

 

(6)

 

2.        Projekto 3 straipsnyje dėstomame keičiamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte reikia ištaisyti klaidą – vietoje formuluotės „internetinėms transliavimo paslaugos teikėjams“ įrašyti formuluotę „internetinės transliavimo paslaugos teikėjams“.

Pritarti

 

2.3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-03-17

22

(46)

 

(3)

 

 

3.        Projekto 22 straipsniu siūloma pripažinti netekusia galios keičiamo įstatymo 46 straipsnio 3 dalį, pagal kurią autorius turėjo teisę nutraukti sutartį net ir nesant leidėjo kaltės, jeigu kūrinys nebuvo išleistas per sutartyje nustatytą terminą. Iš projekto neaišku, ar įsigaliojus įstatymui autorius galės nutraukti sutartį net ir nesant leidėjo kaltės, jeigu sutartis buvo sudaryta iki įstatymo pakeitimo. Manytume, kad tai turėtų būti aptarta projekto 55 straipsnyje.

Nepritarti

Pirma, projektu atsisakoma specialiosios normos ir yra numatoma nauja bendra norma – nauja teisė nutraukti sutartį, kuri pagerins visų autorių ir atlikėjų derybinę padėtį. Pereinamasis laikotarpis (t. y. leidimas ir toliau tam tikrą laiką galioti sutartims, sudarytoms iki įstatymo įsigaliojimo) būtų tikslingas tik tuo atveju, jeigu būtų nustatoma nauja pareiga ar kitoks naujas privalomasis režimas. Šiuo atveju yra nustatoma nauja teisė.

Antra, visos sąlygos, kurioms esant galima nutraukti sutartį, yra numatytos projekto 20 straipsnyje: aplinkybės, kada leidžiama pasinaudoti šia teise, ir aplinkybės, kada ši teisė netaikoma.

2.4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-03-17

55

3

 

 

4.        Projekto 55 straipsnio 3 dalyje vietoje skaičiaus ir žodžio „7 straipsnio“ įrašytina formuluotė „7 straipsnyje išdėstyto Autorių ir gretutinių teisių įstatymo 151 straipsnio“.

Pritarti

Komitetas siūlo pakeisti 55 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: „3. Šio įstatymo 7 straipsnio 7 straipsnyje išdėstyto Autorių ir gretutinių teisių įstatymo 151 straipsnio nuostatos susitarimams dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, susijusiomis su kūrinių ar gretutinių teisių objektų viešo skelbimo laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis ir kūrinių ar gretutinių teisių objektų viešos prieigos suteikimo laidinio ar belaidžio ryšio priemonėmis veiksmais taip, kad visuomenės nariai galėtų juos gauti jų pačių pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku, atliekamais teikiant internetines transliavimo paslaugas, taip pat atgaminimo veiksmais, kurie būtini teikiant tokias internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, kurie galiojo 2021 m. birželio 7 d. ir baigia galioti po 2023 m. birželio 7 d., taikomos nuo 2023 m. birželio 7 d.“

2.5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-03-17

55

4

 

 

5.        Svarstytina, ar projekto 55 straipsnio 4 dalyje pateikta nuoroda yra tiksli, t. y. ar neturėtų būti pateikta nuoroda į 8, bet ne į 7 straipsnį. Be to, joje turėtų būti aptariamas ne projekto 7 ar 8 straipsnio, bet projekto 7 ar 8 straipsnyje išdėstytų Autorių ir gretutinių teisių įstatymo atitinkamų straipsnių nuostatų taikymas.

Pritarti

Komitetas siūlo pakeisti 55 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: „4. Šio įstatymo 7 straipsnio 8 straipsnyje išdėstyto Autorių ir gretutinių teisių įstatymo 152 straipsnio nuostatos leidimams vykdyti viešo paskelbimo veiksmus, kurie galiojo 2021 m. birželio 7 d. ir baigia galioti po 2025 m. birželio 7 d., taikomos nuo 2025 m. birželio 7 d.“

2.6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2022-03-17

55

5

 

 

6.        Projekto 55 straipsnio 5 dalyje vietoje skaičiaus ir žodžio „32 straipsnio“ įrašytina formuluotė „32 straipsnyje išdėstyto Autorių ir gretutinių teisių įstatymo 65 straipsnio“.

Pritarti

Komitetas siūlo pakeisti 55 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip: „5. Šio įstatymo 32 straipsnio 32 straipsnyje išdėstyto Autorių ir gretutinių teisių įstatymo 65 straipsnio nuostatos dėl licencinių sutarčių sudarymo, kai kūrinių ir gretutinių teisių objektų viešas paskelbimas arba jų padarymas viešai prieinamų teikiant retransliavimą papildančias internetines paslaugas yra privalomai kolektyviai administruojamas, taikomos nuo 2023 m. gegužės 1 d.“   

2.7.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

2022-03-17

2

(2)

 

(44)

 

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė šių metų kovo 9 d. posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Seimo Terminijos komisijos Lietuvos Respublikos terminų bankui pateiktą terminą iš Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 1, 2, 3, 5, 11, 15, 21, 22, 23, 25, 32, 40, 42, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 68, 70, 72(9), 72(10), 72(12), 72(13), 72(30), 72(31), 75, 78, 80, 87, 89, 91, 92, 93, 95, 96 straipsnių, 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1), 15(2), 21(1), 22(1), 22(2), 40(1), 40(2), 40(3), 57(1), 65(1) straipsniais, VIII ir IX skyriais įstatymo projekto Nr. XIVP-1253(2). Pritariama tokiam terminui ir apibrėžčiai:

retransliavimą papildančios paslaugos – paslaugos (išskyrus internetines transliavimo paslaugas ir retransliavimo paslaugas), kurias sudaro teisėtai retransliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų ar atskirų jų laidų viešas paskelbimas arba padarymas viešai prieinamų šių paslaugų teikėjo (retransliuotojo) administruojamoje saugioje aplinkoje taip, kad teisėtą prieigą turintys šių paslaugų naudotojai galėtų jas pasiekti savo pasirinktoje vietoje ar pasirinktu laiku ribotą laiką po pirminės transliuojančiosios organizacijos perduodamos transliacijos retransliavimo. Interaktyviosios televizijos žiūrėjimo atidėjimo ar sustabdymo paslaugos laikomos retransliavimą papildančiomis paslaugomis.

Termino straipsnį numatoma aprobuoti artimiausiame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje. Prašytume rasti galimybių sutartą termino ir apibrėžties redakciją įtraukti į projektą.

Pritarti

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:-

4. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Vytautas Juozapaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūros komiteto biuro patarėja Giedrė Lukošiūnienė