LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KULTŪROS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. SAUSIO 14 D. NUTARIMO NR. XIII-2791 „DĖL ŠV. JONO BAŽNYČIOS SU BOKŠTU ATKŪRIMO KLAIPĖDOJE PROJEKTO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

PROJEKTO Nr. XIvP-2686

 

2023-05-24 Nr. 121-P-16

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, komiteto nariai: Angelė Jakavonytė, Vytautas Kernagis, Liuda Pociūnienė, Robertas Šarknickas, Stasys Tumėnas, Kęstutis Vilkauskas. Komiteto biuro vedėja Agnė Jonaitienė, komiteto biuro patarėjos: Milda Gureckienė, Aušra Pocienė, padėjėja Vaida Patiejūnienė.

Kviestieji asmenys: Lietuvos Respublikos kultūros viceministras Rimantas Mikaitis.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-05-02

 

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Atsižvelgiant į Seimo teisės aktų leidybos praktiką bei į tai, kad Seimo teisės akte neturėtų būti dėstomi labiau teisės akto projekto aiškinamajam raštui, o ne pačiam teisės aktui būdingi teisės akto priėmimo motyvai bei teisės akto tikslingumą pagrindžiantys argumentai, siūlytina arba teikiamo Seimo nutarimo preambulės apskritai atsisakyti, arba joje dėstyti ne Seimo struktūrinių padalinių ar Seimo kanceliarijos struktūrinių padalinių išvadas, o tik apibendrintą esminę Seimo poziciją priimamo teisės akto atžvilgiu.

Pritarti

Atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą, atsisakyti teikiamo Seimo nutarimo preambulės.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-05-02

  1

 

 

2.    Atsižvelgiant į tai, kad pripažįstamas netekusiu galios Seimo nutarimas nei karto nebuvo keistas, projekto 1 straipsnyje brauktini žodžiai „su visais pakeitimais ir papildymais“.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. XIII-2791 „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“ pripažinimo netekusiu galios“ projektui Nr. XIVP-2686(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Stasys Tumėnas.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė:  nepareikšta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo nutarimo projektas Nr. XIVP-2686(2).

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Vytautas Juozapaitis

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Milda Gureckienė