LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-723 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1179 28 ir 29 straipsnių pakeitimo  PROJEKTO

aiškinamasis raštas

 

1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai

Visose NATO šalyse išskyrus Latviją, Lietuvą ir Liuksemburgą yra keturių žvaigždžių generolo laipsnis. Net Estijos kariuomenėje žymiai mažesnėje už Lietuvos kariuomenę buvę kariuomenės vadai buvo keturių žvaigždžių generolai. Lietuvos kariuomenės vado pareigybė yra pati aukščiausia kariuomenėje, todėl siekiant Lietuvos didesnės svarbos ir įtakingesnio atstovavimo bendraujant su NATO šalių kariuomenių vadais, kurie yra keturių žvaigždžių generolai, projektu siūloma numatyti naują keturių žvaigždžių generolo laipsnį.

 

2. Įstatymo projekto iniciatoriai ir rengėjai

Seimo statuto projekto rengimą inicijavo NSGK komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

 

3. Kaip šiuo metu reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 52 straipsnyje reglamentuoti generolų laipsniai: brigados generolas, generolas majoras, generolas leitenantas.

 

4. Siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama

Projektu siūloma numatyti naują keturių žvaigždžių generolo laipsnį, nes visose NATO šalyse, išskyrus Latviją, Lietuvą ir Liuksemburgą, toks laipsnis yra.

 

5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Galimų neigiamų pasekmių nenumatoma.

 

6. Galima priimto įstatymo įtaka kriminogeninei situacijai, korupcijai

Priimtas projektas neturės įtakos kriminogeninei situacijai ir korupcijai.

 

7. Galima priimto įstatymo įtaka verslo sąlygoms ir jo plėtrai

Priimtas projektas neturės neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai.

 

8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams

Projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.

 

9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti, kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios

Priėmus projektą, kitų įstatymų priimti ar keisti nereikės.

 

10. Įstatymo projekto atitiktis Valstybinės kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimams, sąvokų ir terminų įvertinimas

Projektas parengtas laikantis Valstybinės kalbos ir Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų.

 

11. Įstatymo projekto atitiktis Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei

Projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos teisei.

 

12. Įstatymui įgyvendinti reikalingi įgyvendinamieji teisės aktai, juos priimti turintys subjektai

Priėmus projektą, kitų įstatymų priimti ar keisti nereikės.

 

13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti

Papildomas lėšų nereikės.

 

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Projekto rengimo metu specialistų vertinimų, rekomendacijų ir išvadų nebuvo gauta.

 

15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis

Reikšminiai žodžiai, kurių reikia Įstatymo projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos sistemą: „nacionalinis saugumas“.

 

16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra.

 

 

Teikia

Seimo nariai:

Laurynas Kasčiūmas