LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Biudžeto ir finansų komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADa

DĖL  LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-3061

 

2023-11-22  Nr. 109-P-42

Vilnius

 

1. Komiteto / Komisijos posėdyje dalyvavo: Dalia Asanavičiūtė (pavaduojanti Dainių Kreivį), Valius Ąžuolas,  Antanas Čepononis, Algirdas Butkevičius, Simonas Gentvilas, Liudas Jonaitis, Mindaugas Lingė, Matas Maldeikis, Radvilė Morkūnaitė - Mikulėnienė, Vytautas Mitalas, Andrius Palionis, Juozas Varžgalys.

Biudžeto ir finansų komiteto biuras: patarėjai Alina Brazdilienė, Dalia Mudėnienė, Agnė Gedraitytė,  Mindaugas Pečiulis,  Audronė Čekanavičienė, padėjėja Jolanta Matiliauskienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

2

(1)

 

7

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Atsižvelgus į tai, kad biudžetas yra pajamų ir asignavimų planas, svarstytina, ar projekto 1 straipsnyje nauja redakcija dėstomo Biudžeto sandaros įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 7 dalies formuluotė „eliminavus tarpusavio pervedimus“ neturėtų būti patikslinta vietoj žodžio „pervedimus“ vartojant kitą sąvoką.

 

Pritarti

Patikslinti keičiamo įstatymo projekto 2 straipsnio 7 dalies nuostatą:

„7. Konsoliduotasis biudžetas – biudžetas, kurį sudaro valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai, valstybės socialinių fondų biudžetai ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas sujungus nurodytų biudžetų rodiklius ir eliminavus planuojamus tarpusavio pervedimus.“

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

3

(1)

 

1

2

2.          Keičiamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytoju yra įstaiga, kuri yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui arba kurios vadovą (arba kolegialų valdymo organą) skiria Prezidentas, Seimas. Atsižvelgus į tai, kad įstatymuose nėra apibrėžtas formuluotės „įstaiga, kuri yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui“ turinys, ši formuluotė keistina formuluote „įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas“.

 

Nepritarti

Pažymėtina, kad dalis įstatymų neapibrėžia, kas įgyvendina biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, tačiau apibrėžia, kokiam subjektui biudžetinė įstaiga yra atskaitinga. Tam tikros įstaigos, rengiant valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus yra priskiriamos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, atsižvelgiant į jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytą atskaitingumą Seimui ir (arba) Prezidentui arba nuostatą, kad jų vadovą (arba kolegialių valdymo organą) skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas, pavyzdžiui:

1)    Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga institucija.

2)    Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniame įstatymo 30 straipsnyje nurodoma, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija yra nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų rengimo ir vykdymo valstybės institucija, išlaikoma iš valstybės biudžeto, o 34 straipsnyje nurodoma, kad Lietuvos Respublikos vyriausiąją rinkimų komisiją sudaro Seimas.

3)    Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. IX-1827 „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 1 p. nustatyta, kad 1. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra savarankiška valstybės institucija, o 10 p. nustatoma, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai vadovauja lygių galimybių kontrolierius, kurį Seimo Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Seimas.

4)    Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 17 straipsnyje nustatoma, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba yra savarankiška valstybės įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui.

5)    Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad Valstybės saugumo departamentas yra Seimui ir Respublikos Prezidentui atskaitinga institucija.

6)    Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatoma, kad Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba yra Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga institucija.

7)    Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. X-1379 „Dėl Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos nuostatų patvirtinimo“, 2 p. nustatoma, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga yra savarankiška valstybės institucija, o 14 p. nustatoma, kad  Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovaujantį vaiko teisių apsaugos kontrolierių Seimo Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia Seimas.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuose teisės aktuose nėra nurodyta, kad minėtų institucijų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas. Pritarus Seimo kanceliarijos Teisės departamento siūlomai BSĮ projekto formuluotei, šios institucijos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme negalėtų būti išskirtos kaip atskiri valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, atsižvelgiant į jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų formuluotes.

Atsižvelgiant į tai, pritarus Teisės departamento pastabai, atsirastų neaiškumų įgyvendinant įstatymo nuostatas.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

4

(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

5

27

 

32

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,

5

1

4,

7

1

2,

3,

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3.          Kartu su projektu pateiktame aiškinamajame rašte nurodoma, kad „BSĮ pakeitimo projekto atitinkamos nuostatos suderinamos su Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme vartojamu „biudžetinės įstaigos, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina (asignavimų valdytojas)“ terminu.“ Atsižvelgus į tai bei į šios išvados 2 pastabą, svarstytina, ar keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte vartojamos formuluotės „biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkamas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kurios yra atskaitingos atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui“ dalis „ir (arba) kurios yra atskaitingos atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui“ nelaikytina pertekline.

        Atitinkamai ši pastaba taikytina ir keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktams, 4 ir 5 daliai, 5 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 27 straipsnio 4 ir 7 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai.

Nepritarti

Pažymėtina, kad Biudžetinių įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas reglamentuoja biudžetinių įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, jei kiti specialieji biudžetinių įstaigų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.

Kiti įstatymai gali numatyti, kad biudžetinei įstaigai biudžeto asignavimus skiria ne savininko teises ir pareigas įgyvendinantis, bet kitas asignavimų valdytojas, kuriam biudžetinė įstaiga yra atskaitinga. Pavyzdžiui, biudžetinėms įstaigoms valstybės archyvams asignavimus skiria Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, tačiau jų savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija. Tokiu atveju, jeigu būtų atsisakyta papildymo „ir (arba) kurios yra atskaitingos atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui“, susidarytų teisinio reguliavimo neaiškumas, kai vienai įstaigai atskaitingi subjektai pagal teisės aktų nuostatus, negalėtų iš šios įstaigos gauti finansavimo.

 

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

4

(1)

 

1

2

4.          Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj formuluotės „ir kitiems subjektams“ įrašyti formuluotę „ir (ar) kitiems subjektams“.

Pritarti

Patikslinti keičiamo įstatymo projekto 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatą:

„2) paskirstyti Lietuvos Respublikos tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme, kuriuo tvirtinami Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų rodikliai ir vidutinės trukmės konsoliduotojo biudžeto rodikliai (toliau – tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymas), vadovaujamai įstaigai patvirtintus asignavimus savo įstaigos programoms vykdyti ir biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkamas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kurios yra atskaitingos atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui, ir (ar) kitiems subjektams, kuriems galimybė gauti biudžeto lėšų numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose, vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu priimtuose Vyriausybės nutarimuose, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymu priimtuose Vyriausybės nutarimuose, kuriais viešosioms įstaigoms suteikiami viešojo administravimo įgaliojimai, arba vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis priimtuose Vyriausybės nutarimuose, kuriais nustatoma Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos, teikiamos Lietuvos Respublikai, administravimo tvarka (toliau – kiti subjektai), programoms vykdyti;“

 

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

4

(1)

 

3

3

5.          Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkto pabaigoje įrašyti sakinį „Programų sąmatos tvirtinamos pagal programas“.

 

Pritarti

Žiūrėti išvados 7 skyriaus 7.2. dalies 1 punktą.

6.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

6

(1)

 

1

 

 

6.          Svarstytina, ar keičiamo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje vardinant biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinį pagrindą nevertėtų įtraukti ir programų sąmatų.

 

Nepritarti

Keičiamo įstatymo projekto 6 straipsnio 1 dalyje programos sąmatos nėra nurodomos, kadangi šioje nuostatoje vardijami tik teisės aktai. Jeigu šioje nuostatoje būtų nurodytos programų sąmatos, tuomet reikėtų nurodyti ir kitus tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymu nustatytus rodiklius detalizuojančius planavimo dokumentus - Strateginius veiklos planus, svarstytina ir pažangos priemonių aprašus.

 

7.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

6

(1)

 

3

 

7.          Svarstytina, ar keičiamo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje esančios formuluotės „bei jų pakeitimai“ nevertėtų atsisakyti kaip perteklinės.

 

Pritarti

Patikslinti keičiamo įstatymo projekto 6 straipsnio 3 dalies nuostatą:

„3. Įstatymai ir kiti teisės aktai bei jų pakeitimai, darantys įtaką atitinkamų biudžetinių metų biudžeto pajamoms, asignavimams ir valstybės skolai, įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka, bet priimami ne vėliau kaip tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymas.“

 

8.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

8

(1)

 

 

 

 

8.          Keičiamo įstatymo 8 straipsnio formuluotė „valstybinio turto“ keistina formuluote „valstybės turto“.

 

Pritarti

Patikslinti keičiamo įstatymo projekto 8 straipsnio formuluotę:

„Valstybės biudžeto pajamas sudaro mokesčiai, privalomi mokėjimai, rinkliavos, biudžetinių įstaigų pajamos, pajamos iš valstybinio valstybės turto, Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos įplaukos ir kitos įplaukos.“

 

9.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

10

(1)

 

1

 

9.          Keičiamo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad „tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatomi valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pirmųjų biudžetinių metų asignavimai ir antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojams paskirstytos agreguoto asignavimų limito dalys, kurie agreguojami pagal Strateginio valdymo įstatyme nustatytas valstybės veiklos sritis“. Atkreiptinas dėmesys, jog dėl projekte vartojamos sakinio konstrukcijos nėra aišku, kas agreguojama – asignavimai ar limito dalys.

 

Nepritarti

Pagal valstybės veiklos sritis būtų agreguojami abu elementai (asignavimai ir paskirstytos agreguoto asignavimų limito dalys), todėl parinkta sakinio konstrukcija šiuo atveju yra taisyklinga.

10.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

10

(1)

 

1

 

10.       Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamame įstatyme yra vartojama sąvoka „asignavimų valdytojas“. Atsižvelgus į tai, keičiamo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje vietoje žodžio „valdytoja“ vartotinas žodis „valdytojas“, o vietoje žodžio „jai“ vartotinas žodis „jam“.

 

Nepritarti

Projekto iniciatorių teigimu, tikslinimas, įvedant gimines „asignavimų valdytojas(-a)“, buvo atliktas atsižvelgiant į kalbos redaktorių pastabas, kad šią sąvoką reikalinga derinti kartu su ja vartojamo atitinkamo daiktavardžio gimine (ministerija – mot. g.).

11.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

16

(1)

 

1

3

11.       Keičiamo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad savivaldybės tarybos sprendimu tvirtiname savivaldybės biudžete nurodoma tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma. Atkreiptinas dėmesys, jog iš projekto nuostatų nėra iki galo aišku, ką reiškia „tais biudžetiniais metais“ – jeigu kalbama apie metus, kurių biudžetas tvirtinamas, neaišku, kodėl šis punktas dėstomas po nuostatų, reglamentuojančių rodiklius antriesiems ir tretiesiems biudžetiniams metams.

Pritarti

Siūlome patikslinti keičiamo įstatymo projekto 16 straipsnio nuostatas:

„1. Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamame savivaldybės biudžete nurodoma:

1) vienų biudžetinių metų savivaldybės biudžeto rodikliai:

a) bendra vienų biudžetinių metų pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

b) bendra vienų biudžetinių metų asignavimų suma ir jų paskirstymas savivaldybės administracijai ir (ar) savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ar savivaldybės biudžetinėms įstaigoms programoms vykdyti;

c) planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus paskoloms grąžinti) pokyčio suma;

2) savivaldybės biudžeto rodikliai antriesiems ir tretiesiems biudžetiniams metams:

a) bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų pajamų sumos;

b) bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų asignavimų sumos;

3) tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma;

43) kiti šioje dalyje nenurodyti rodikliai.“

12.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

18

(1)

 

5

1

12.       Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 1 punkte siūloma nustatyti, kad vienas iš atvejų, kai gali būti tikslinami ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatyti antrųjų ir trečiųjų metų agreguoti asignavimų limitai ir konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytos agreguotų asignavimų limitų dalys, yra susidarius išskirtinėms aplinkybėms. Siekiant išvengti galimų normos praktinių taikymo problemų bei siekiant teisinio aiškumo, siūlytina įstatyme tiksliai įvardinti, kokios aplinkybės būtų laikomos išskirtinėmis.

 

Nepritarti

Išskirtinių aplinkybių sąvoka apibrėžta Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje („2. Išskirtinės aplinkybės – nepaprastas įvykis, kurio valstybės valdžios institucijos negali kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį valdžios sektoriaus finansinei būklei, arba didelis ekonomikos nuosmukis, kaip nustatyta 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 10 skyrius, 1 tomas, p. 84) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1175/2011 (OL 2011 L 306, p. 12) (toliau – Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1466/97)“). Keičiamo įstatymo Į projekto 2 straipsnio 16 dalyje nustatyta, kad kitos įstatymo projekte vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme. Atsižvelgiant į tai, manome, kad tikslinti nuostatą netikslinga.

 

13.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

18

(1)

 

5

2

13.       Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad vienas iš atvejų, kai gali būti tikslinami ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatyti antrųjų ir trečiųjų metų agreguoti asignavimų limitai ir konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytos agreguotų asignavimų limitų dalys, yra Seimui nusprendus dėl konsoliduotųjų biudžetų pajamų didinimo arba mažinimo. Atkreiptinas dėmesys, jog nei iš aiškinamojo rašto, nei iš kitų projekto nuostatų nėra iki galo aišku, koks konkretus Seimo sprendimas šiuo atveju turimas mintyje ir kada jis gali būti priimamas.

 

Pritarti

Siūlome patikslinti keičiamo įstatymo projekto 18 straipsnio 5 dalies 2 punktą:

„2) Seimui priėmus įstatymą, kuriuo didinamos arba mažinamos konsoliduotųjų biudžetų pajamos nusprendus dėl konsoliduotųjų biudžetų pajamų didinimo arba mažinimo;“.

14.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

18

(1)

 

6

3

14.       Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad vienas iš atvejų, kai rengiant tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą, ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytos agreguoto asignavimų limito dalys gali būti peržiūrimos ir keičiamos nekeičiant agreguotų asignavimų limitų, kai keičiasi Vyriausybės veiklos prioritetai. Atkreiptinas dėmesys, kad Vyriausybės veiklos prioritetų pasikeitimas yra ganėtinai abstraktus veiksnys, nulemsiantis galimybę peržiūrėti ir pakeisti antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų konsoliduotąjį biudžetą sudarančias biudžetams paskirstytas agreguoto asignavimų limito dalis. Svarstytina, ar nevertėtų šio punkto labiau sukonkretinti.

Nepritarti

 Įgyvendinant Vyriausybės programą ir jos nuostatų įgyvendinimo planą, įgyvendinant Vyriausybės patvirtintas Plėtros programas ir kitus planavimo dokumentus gali kilti įvairių atvejų, dėl ko gali objektyviai pasikeisti ankstesniais biudžetiniais metais suplanuotas antrųjų ir trečiųjų metų lėšų poreikis. Vyriausybė, vertindama ar pasikeitę poreikiai susiję su Vyriausybės prioritetinių tikslų įgyvendinimu, juos svarstys pasitarimų dėl tam tikrais biudžetiniais metais planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų metu. Pažymėtina, kad šie paskirstytų asignavimų limitų keitimai (nustatyti keičiamo įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje) galimi tik nekeičiant agreguotų asignavimų limitų, t. y. pokyčiai galimi limitų ribose arba naudojant nepaskirstytą agreguoto asignavimų limito dalį. Svarbu, kad vidutinės trukmės agreguoti pagrindinių valdžios sektoriaus biudžetų asignavimų limitai būtų stabilūs ir nekintami, tačiau nemažiau svarbu turėti tam tikrą racionalų lankstumą šių limitų ribose, siekiant efektyviausiu būtų įgyvendinti viešosios politikos tikslus.

 

15.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

28

(1)

 

1

3

15.       Keičiamo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad į kitus biudžetinius metus gali būti perkeliami nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti skirti prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams ir (arba) inicijuotiems  teisės aktų nustatyta tvarka vykdomiems viešiesiems pirkimams, apribojant, kad ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudoti asignavimai naudojami tik tiems patiems sutartiniams įsipareigojimams ir (arba) viešiesiems pirkimams. Atkreiptinas dėmesys, jog  galimos situacijos, kai tiek sutartiniai įsipareigojimai, tiek viešieji pirkimai jau bus ne tie patys, o nauji, tačiau perkamas objektas ar sutarties objektas būtų tas pats, pavyzdžiui, nutraukus sutartį prieš terminą dėl esminio sutarties pažeidimo ir pradėjus viešųjų pirkimų procedūras iš naujo dėl to paties pirkimo objekto. Svarstytina, ar projekto nuostatos neturėtų būti patobulintos įvertinant ir šį aspektą.

 

Pritarti

Patikslinti keičiamo įstatymo projekto 28 straipsnio 1 dalies 3 punktą:

„3) valstybės biudžeto asignavimai tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, skirti prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams ir (arba) inicijuotiems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka vykdomiems viešiesiems pirkimams, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatyta tvarka vykdomiems viešiesiems pirkimams, atliekamiems gynybos ir saugumo srityje, bei pirkimams, susijusiems su žvalgybinio pobūdžio veikla (toliau kartu - viešiesiems pirkimams), vykdyti. Į einamuosius biudžetinius metus perkeliamų šių ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų asignavimų, išskyrus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, dydis turi neviršyti 3 procentų asignavimų valdytojui ankstesniais biudžetiniais metais patvirtintų asignavimų, atėmus šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytas sumas ir Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, sumos tęstinės veiklos priemonėms finansuoti. Ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudoti asignavimai tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti, einamaisiais biudžetiniais metais naudojami tik tiems patiems sutartiniams įsipareigojimams ir (arba) viešiesiems pirkimams, viešiesiems pirkimams, atliekamiems gynybos ir saugumo srityje, bei pirkimams, susijusiems su žvalgybinio pobūdžio veikla, vykdyti, įskaitant atvejus, kai dėl to paties sutarties ir (arba) viešųjų pirkimų objekto inicijuojami nauji viešieji pirkimai ir (arba) atsiranda nauji sutartiniai įsipareigojimai.“

 

16.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

34

(1)

 

 

 

16.       Keičiamo įstatymo 34 straipsnio vienintelė dalis nenumeruotina.

 

Pritarti

 

17.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, 2023-09-20

2(P)

2(P)

 

17.       Projekto 2 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymui, vertinimui ir atsiskaitymui už juos taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatos. Atsižvelgus į tai, kad projekto aiškinamajame rašte nurodoma, jog keičiamo įstatymo 28 straipsnio pakeitimu „siekiama padėti užtikrinti sklandų, efektyvų pažangos priemonių įgyvendinimą ir įsipareigojimų pagal sutartis vykdymą laiku, nes einamaisiais biudžetiniais metais dėl objektyvių priežasčių (asignavimų valdytojai nurodo šias pagrindines priežastis: viešųjų pirkimų vėlavimą, užsitęsusį jau sudarytų sutarčių vykdymą, užsitęsusį pažangos priemonių įgyvendinimą ir pan.) nespėjus panaudoti patvirtintų asignavimų jų metų pabaigoje nereikėtų grąžinti į valstybės biudžetą, o šie asignavimai galėtų būti naudojami vėlesniais metais atitinkamoms pažangos priemonėms įgyvendinti ir įsipareigojimams pagal sutartis vykdyti“, svarstytina, ar keičiamo įstatymo 28 straipsnyje reglamentuojamas nepanaudotų valstybės biudžeto asignavimų perkėlimas iš ankstesnių biudžetinių metų į einamuosius biudžetinius metus negalėtų būti taikomas ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymui.

Nepritarti

Iniciatorių teigimu, rengiant keičiamo įstatymo nuostatas, buvo planuota asignavimų perkėlimą tarp metų įgyvendinti tik nuo pirmųjų vidutinės trukmės biudžeto metų, tuomet kai asignavimų valdytojai turės patvirtintus 3 metų asignavimų limitus (t. y. į 2026 m. perkeliant 2025 m. nepanaudotus asignavimus). Planuojant 2025–2027 m. biudžeto projektą, jau bus taikomos Finansų ministerijos šiuo metu rengiamos tęstinės veiklos lėšų planavimo gairės, kurios asignavimų valdytojams suteiks aiškesnes taisykles kaip planuoti tam tikras biudžeto lėšas (pvz., nedvigubinti asignavimų plano keliems metams). Todėl manytina, kad nepanaudotų asignavimų perkėlimas į kitus metus būtų tikslingas tik nuo 2026 m., kai būtų perkeliami 2025 m. nepanaudoti asignavimai.

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas,

2023-11-09

 

 

 

 

Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIVP-3061 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti pagal Teisės departamento pastabas, kurioms Komitetas pritarė.

 

Pritarti

 

2.

Audito komitetas,

2023-11-15

4

(1)

 

3

2

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų vadovams yra numatoma pareiga paskirstyti gautus asignavimus programoms vykdyti tiek biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkama savivaldybės taryba, tiek ir kitiems subjektams (jeigu tokių yra), vykdantiems šių asignavimų valdytojų programas, siekiant teisinio aiškumo, siūlytina atitinkamai patikslinti keičiamo įstatymo 4 str. 3 d. 2 p.

 

Pasiūlymas:

 

1. Pakeisti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) paskirstyti asignavimus savo programoms vykdyti, taip pat paskirstyti juos biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkama savivaldybės taryba, ir (ar) kitiems subjektams programoms vykdyti;“.

2. Atkreipti pagrindinio komiteto dėmesį, kad nuostata galėtų būti atitinkamai koreguojama, jeigu Seime būtų priimtas Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2834(2), numatantis, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

 

Pritarti

Žiūrėti išvados 7 skyriaus 7.2. dalies 1 punktą.

3.

Audito komitetas,

2023-11-15

5

(1)

3

 

2

Argumentai:

 

Keičiamo įstatymo 5 str. 1 d. 3 p. numatyta valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovų teisė, esant numatytoms sąlygoms, perskirstyti asignavimus tarp programų, taip pat pagal nustatytas taisykles perskirstyti nepanaudotas pažangos arba tęstinės veiklos priemonėms numatytas lėšas tarp kitų tokių priemonių. Atsižvelgiant į savivaldybių biudžetų savarankiškumo faktorių ir jų sudarymo specifiką, siekiant atitinkamo lygmens suderinamumo su valstybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovams suteiktomis teisėmis, siūlytina patikslinti keičiamo įstatymo 5 str. 3 d. 2 p., numatant, kad savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų vadovai turi teisę ne tik keisti savo biudžetų programų sąmatas, bet, esant poreikiui, ir pačias biudžetų programas.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti keičiamo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) biudžetiniais metais keisti savo įstaigos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkama savivaldybės taryba, ir (arba) kitų subjektų, kuriems pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą jie yra paskirstę patvirtintus tam tikrų metų savivaldybės biudžeto asignavimus, biudžeto programas ir programų sąmatas pagal priemones, ekonominę ir funkcinę klasifikacijas;“.

2. Atkreipti pagrindinio komiteto dėmesį, kad nuostata galėtų būti koreguojama, jeigu Seime būtų priimtas Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2834(2), numatantis, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

 

Pritarti

Žiūrėti išvados 7 skyriaus 7.2. dalies 2 punktą.

4.

Audito komitetas,

2023-11-15

16

(1)

1

 

 

Argumentai:

 

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės biudžeto asignavimai programoms vykdyti gali būti paskirstyti tiek savivaldybės administracijai ir (ar) jos struktūriniams padaliniams, tiek ir programas vykdančioms savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (jeigu tokių yra), siekiant teisinio aiškumo, taip pat pritariant Seimo kanceliarijos Teisės departamento 11 pastabai, siūlytina atitinkamai patikslinti keičiamo įstatymo 16 str. 1 d.

Pasiūlymas:

Pakeisti keičiamo įstatymo 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamame savivaldybės biudžete nurodoma:

1) vienų biudžetinių metų savivaldybės biudžeto rodikliai:

a) bendra vienų biudžetinių metų pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;

b) bendra vienų biudžetinių metų asignavimų suma ir jų paskirstymas savivaldybės administracijai ir (ar) savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams ir (ar) savivaldybės biudžetinėms įstaigoms programoms vykdyti;

c) planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus paskoloms grąžinti) pokyčio suma;

2) savivaldybės biudžeto rodikliai antriesiems ir tretiesiems biudžetiniams metams:

a) bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų pajamų sumos;

b) bendros antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų planuojamų asignavimų sumos;

3) tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma;

43) kiti šioje dalyje nenurodyti rodikliai.“

 

Pritarti

Buvo pritarta Seimo kanceliarijos Teisės departamento  atitinkamai pastabai.

5.

Audito komitetas,

2023-11-15

18

(1)

4

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad teisiniame reguliavime reglamentuojamų taisyklių išimtys paprastai dėstomos, pirmiausiai išdėsčius pačias taisykles, o tuomet išimtis, siūlytina patikslinti keičiamo įstatymo 18 str. 4 d., perkeliant nuostatą, kada nepaskirstyta asignavimų limito dalis gali būti nenaudojama, iš šios dalies pradžios į jos pabaigą.

Pasiūlymas:

Pakeisti keičiamo įstatymo 18 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Kai tam tikrais metais kyla rizika dėl fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikymo, tais metais nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis gali būti nenaudojama. Nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis antraisiais biudžetiniais metais sudaro ne mažiau kaip 2 procentus, o trečiaisiais biudžetiniais metais – ne mažiau kaip 3 procentus tais metais nustatyto agreguoto asignavimų limito. Rengiant tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą ir peržiūrint ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymu nustatytų antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytas agreguotų asignavimų limitų dalis, nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis gali būti paskirstoma konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams šio straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais. Kai tam tikrais metais kyla rizika dėl fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikymo, tais metais nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis gali būti nenaudojama.

 

Pritarti

 

6.

Audito komitetas,

2023-11-15

21T

21

(1)

 

1

 

 

Argumentai:

Siekiant kečiamame įstatyme įvardinti pagrindinius įstatymų projektų nagrinėjimo Seime etapus (t. y. projekto pateikimą, svarstymą ir priėmimą), siūlytina atitinkamai patikslinti keičiamo įstatymo 21 str. pavadinimą ir šio straipsnio 1 d.

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti keičiamo įstatymo 21 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

,,21 straipsnis. Tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto pateikimas, svarstymas ir priėmimas Seime

2. Pakeisti keičiamo įstatymo 21 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Vyriausybė Seimui pateikia, Seimas svarsto ir priima tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymą Seimo statute nustatyta tvarka ir terminais.“

 

Pritarti

 

7.

Audito komitetas,

2023-11-15

(2)

4

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į Audito komiteto 3 pasiūlymą dėl keičiamo įstatymo 18 str. 4 d. nuostatos, reglamentuojančios, kada nepaskirstyta asignavimų limito dalis gali būti nenaudojama, perkėlimo iš šios dalies pradžios į jos pabaigą, siūlytina analogiškai patikslinti projekto 2 str. 4 d. dėstomą nuo 2025-01-01 įsigaliojančią keičiamo įstatymo 18 str. 4 d. redakciją.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 2 straipsnio 4 dalimi keičiamo įstatymo 18 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio 4 dalies redakcija:

 

„4. Kai tam tikrais metais kyla rizika dėl fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikymo, tais metais nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis gali būti nenaudojama. Nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis pirmaisiais biudžetiniais metais sudaro ne mažiau kaip 0,5 procento ir ne daugiau kaip 1 procentą tais metais nustatyto agreguoto asignavimų limito ir naudojama šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatytų atvejų poveikiui amortizuoti, antraisiais biudžetiniais metais sudaro ne mažiau kaip 2 procentus, o trečiaisiais biudžetiniais metais – ne mažiau kaip 3 procentus tais metais nustatytų agreguotų asignavimų limitų. Rengiant tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą ir peržiūrint ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintų nustatytų antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytas agreguotų asignavimų limitų dalis, nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis gali būti paskirstoma konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams šio straipsnio 6 dalyje nustatytais atvejais. Kai tam tikrais metais kyla rizika dėl fiskalinės drausmės taisyklių nesilaikymo, tais metais nepaskirstyta agreguoto asignavimų limito dalis gali būti nenaudojama.

 

Pritarti

 

 

7. Komiteto / Komisijos sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas Pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-3061 ir Komiteto išvadoms.

 

7.2. Pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Biudžeto ir finansų komitetas,

2023-11-22

4

(1)

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2,

3,

5

 

Argumentai:

2023 m. lapkričio 16 d. priimtas Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (XIVP-2834), kuriuo nustatoma, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

 

Pasiūlymas:

Atsižvelgiant į pakeistas minėto įstatymo nuostatas, siūloma tikslinti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 5 punktus, taip pat 4 straipsnio 4 ir 5 dalis.:

1. Pakeisti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) paskirstyti asignavimus savo programoms vykdyti, taip pat paskirstyti juos biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkama savivaldybės taryba savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (ar) kitiems subjektams programoms vykdyti;“

2. Pakeisti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) savivaldybių tarybų nustatyta tvarka sudaryti ir tvirtinti savo įstaigos programų sąmatas ir tvirtinti biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkama savivaldybės taryba savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (ar) kitų subjektų, kuriems pagal šio straipsnio 3 dalies 2 punktą jie yra paskirstę patvirtintus tam tikrų metų savivaldybės biudžeto asignavimus, programų sąmatas. Programų sąmatos tvirtinamos pagal programas;

3. Pakeisti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) kontroliuoti savo įstaigos ir (ar) biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkama savivaldybės taryba savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir kurioms pagal šio straipsnio 3 dalies 2 punktą jie yra paskirstę patvirtintus tam tikrų metų savivaldybės biudžeto asignavimus, įsipareigojimų vykdymą;

Pritarti

 

 

 

 

 

4

4

 

 

4. Pakeisti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba savivaldybių tarybos savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, vadovai, ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir neturinčių biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas jos įgyvendina, vadovai, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministrų valdymo sričių įstaigos, vadovai, taip pat kitų subjektų, kuriems asignavimų valdytojai yra skyrę biudžeto lėšų, vadovai asignavimus privalo naudoti pagal jų paskirtį, teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai.

Pritarti

 

 

4

5

 

 

5. Pakeisti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Asignavimų valdytojų vadovams, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba savivaldybių tarybos savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, vadovams, ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas, vadovams, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministrų valdymo sričių įstaigos, vadovams, taip pat kitų subjektų, kuriems asignavimų valdytojai yra skyrę biudžeto lėšų, vadovams už šio įstatymo ir kitų biudžeto asignavimų paskirstymą ir (ar) panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus skiriamos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatytos administracinės nuobaudos.“

Pritarti

 

2.

Biudžeto ir finansų komitetas,

2023-11-22

5

(1)

3

2

 

Argumentai:

2023 m. lapkričio 16 d. priimtas Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (XIVP-2834), kuriuo nustatoma, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

Pasiūlymas:

Atsižvelgiant į pakeistas minėto įstatymo nuostatas, siūloma tikslinti keičiamo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktą:

Pakeisti keičiamo įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) biudžetiniais metais keisti savo įstaigos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkama savivaldybės taryba savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kitų subjektų, kuriems pagal šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punktą jie yra paskirstę patvirtintus tam tikrų metų savivaldybės biudžeto asignavimus, biudžeto programas ir programų sąmatas pagal priemones, ekonominę ir funkcinę klasifikacijas.

Pritarti

 

3.

Biudžeto ir finansų komitetas,

2023-11-22

18

(1)

7

 

 

Argumentai:

Keičiamo įstatymo projekte yra numatyta galimybė perskirstyti antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų paskirstyto asignavimų limito dalis tik tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų.

Atsižvelgiant į tai, reikalinga numatyti galimybę perskirstyti antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų patvirtintas paskirstyto asignavimų limito dalis ir tarp vidutinės trukmės konsoliduotąjį biudžetą sudarančių biudžetų nenaudojant nepaskirstytos asignavimų limito dalies ir nekeičiant agreguoto asignavimų limito, kai dėl objektyvių priežasčių pasikeičia ankstesniais metais suplanuotas išlaidų lygis (pavyzdžiui, jei susidarytų situacija, kad jau pilnai paskirsčius nepaskirstytą asignavimų limito dalį biudžetams, išlieka poreikis perskirstyti asignavimų limito dalis tarp biudžetų). Atsižvelgiant į tai, siūlome patikslinti keičiamo įstatymo projekto 18 straipsnio 7 dalį:

Pasiūlymas:

Pakeisti keičiamo įstatymo 18 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

7. Rengiant tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą, ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų vidutinės trukmės konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytos asignavimų limito dalys, taip pat valstybės biudžeto asignavimų valdytojams paskirstytos ir pagal valstybės veiklos sritis agreguotos agreguoto asignavimų limito dalys gali būti peržiūrimos ir prireikus perskirstomos tarp vidutinės trukmės konsoliduotąjį biudžetą sudarančių biudžetų, valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir atitinkamai valstybės veiklos sričių, nekeičiant bendros vidutinės trukmės konsoliduotiesiems biudžetams paskirstytų asignavimų limito dalių sumos ir (arba) bendros valstybės biudžetui paskirstytos agreguoto asignavimų limito dalies.“

Pritarti

 

4.

Biudžeto ir finansų komitetas,

2023-11-22

27

(1)

2

 

 

Argumentai:

Siekiant, kad neliktų prieštaravimų tarp Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo projekto 27 straipsnio 2 dalies nuostatų ir 5 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatų, siūlome pakeisti keičiamo įstatymo 27 straipsnio 2 dalį.

Keičiamo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos gali būti perskirstomos tarp pažangos ir tęstinės veiklos priemonių, tačiau 27 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad pažangos lėšos gali būti naudojamos tik pažangos priemonėms finansuoti. Taip pat pagal 27 straipsnio 2 dalį nebūtų galima taikyti 27 straipsnio 1 dalies nuostatų, t. y. turimus pažangos priemonių Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų asignavimus perskirstyti Europos Sąjungos tiesioginėms išmokoms (tai tęstinės veiklos priemonė) ir Europos Sąjungos teisės aktais numatytai ir (ar) su Europos Komisija suderintai paramai žemės ūkio subjektams teikti (dažnu atveju parama skiriama einamaisiais metais atsitikus ekstremaliam atvejui ar krizei, ji yra vienkartinė, planuojama kaip tęstinės veiklos priemonė).

Pasiūlymas:

Pakeisti keičiamo įstatymo 27 straipsnio 2 dalį

ir ją išdėstyti taip:

„2. Pažangos lėšos gali būti naudojamos tik pažangos priemonėms finansuoti, išskyrus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas ir atvejus, kai nustatomos išskirtinės aplinkybės.“

Pritarti

 

5.

Biudžeto ir finansų komitetas,

2023-11-22

27

(1)

4,

7

 

 

Argumentai:

2023 m. lapkričio 16 d. priimtas Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (XIVP-2834), kuriuo nustatoma, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

 

Pasiūlymas:

Atsižvelgiant į pakeistas minėto įstatymo nuostatas, siūloma tikslinti keičiamo įstatymo 27 straipsnio 4 ir 7 dalis:

 

1.        Pakeisti keičiamo įstatymo 27 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Metams pasibaigus, asignavimų valdytojai, biudžetinės įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba savivaldybių tarybos savivaldybių merai, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, ir (arba) ministrų valdymo sričių įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas, biudžetinės įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministrų valdymo sričių įstaigos, ir kiti subjektai disponuojamose sąskaitose esančias biudžeto lėšas, skirtas programoms finansuoti, grąžina ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos:

1) valstybės biudžeto lėšas pervesdami į valstybės iždo pagrindinę sąskaitą;

2) savivaldybės biudžeto lėšas pervesdami į savivaldybės iždo sąskaitą.“

2.        Pakeisti keičiamo įstatymo 27 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Asignavimų valdytojai ir biudžetinės įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba savivaldybių tarybos merai, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, ir (arba) ministrų valdymo sričių įstaigos, vykdančios atitinkamo asignavimų valdytojo programas, biudžetinės įstaigos, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministrų valdymo sričių įstaigos, ir kiti subjektai į pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaitą įtrauktas iš valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų apmokėtas pirkimo (importo) PVM sumas privalo grąžinti:

1) valstybės biudžeto lėšas pervesdami į valstybės iždo pagrindinę sąskaitą;

2) savivaldybės biudžeto lėšas pervesdami į savivaldybės iždo sąskaitą.“

Pritarti

 

6.

Biudžeto ir finansų komitetas,

2023-11-22

32

(1)

1

 

 

Argumentai:

2023 m. lapkričio 16 d. priimtas Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (XIVP-2834), kuriuo nustatoma, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės meras, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui).

 

Pasiūlymas:

Atsižvelgiant į pakeistas minėto įstatymo nuostatas, siūloma tikslinti keičiamo įstatymo 32 straipsnio 1 dalį.

 

Pakeisti keičiamo įstatymo 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asignavimų valdytojų, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės biudžeto asignavimų valdytojai arba savivaldybių tarybos merai, išskyrus tas biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas, kurios yra priskirtos savivaldybės tarybos išimtinei ir paprastajai kompetencijai (jeigu savivaldybės tarybos paprastosios kompetencijos įgyvendinimo savivaldybės taryba nėra perdavusi savivaldybės merui), ir (arba) kurios yra atskaitingos valstybės biudžeto asignavimų valdytojams, ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministrų valdymo sričių įstaigos, ir kitų subjektų programų vykdymą vertina vidaus audito tarnybos, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

Pritarti

 


8. Balsavimo rezultatai:
pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Mindaugas Lingė, Algirdas Butkevičius.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

 

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3061(2), jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                  Mindaugas Lingė       

 

 

 

 

Audronė Čekanavičienė