Projekto XIIP-4291(2)

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 7 STRAIPSNIO  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

              Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

  „1. Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos. Miškų miškų urėdija (-os) veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                Eugenijus Gentvilas

                                                                                                                     Gabrielius Landsbergis 

                                                                                                                     Kęstutis Glaveckas