LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 134

STENOGRAMA

 

2017 m. gruodžio 19 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS
ir Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mie­ji sve­čiai, pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. gruo­džio 19 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 79 Sei­mo na­riai.

 

10.01 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. gruo­džio 19 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF*). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, dėl dar­bo­tvarkės. Aš pra­šy­čiau į dar­bo­tvar­kę įtrauk­ti klau­si­mą, t. y. pro­jek­tą Nr. XIIIP-1262 dėl Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui su­tei­ki­mo ko­mi­si­jos tei­sių dėl kri­zės są­ly­go­mis sko­li­ni­mo­si aukš­to­mis pa­lū­ka­no­mis. Kaip jūs ži­no­te, su­rink­ti 49 Sei­mo na­rių pa­ra­šai ir pa­gal Sta­tu­tą pri­va­lo­ma įtrauk­ti į tą pa­tį po­sė­dį, ta­čiau Se­niū­nų su­ei­ga, pa­žeis­da­ma Sta­tu­tą, nu­spren­dė vien­bal­siai šį klau­si­mą įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę, kai bus pa­tvir­tin­tas biu­dže­tas. De­ja, biu­dže­tas pa­tvir­tin­tas, jūs pra­ne­šė­te kaip pir­mi­nin­kas, kad yra toks Se­niū­nų su­ei­gos vien­bal­sis su­ta­ri­mas. Jūs ki­taip ne­tu­ri­te tei­sės pa­si­elg­ti, šis klau­si­mas tu­ri bū­ti įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę, re­mian­tis Sei­mo sta­tu­tu.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes pri­va­lo­me įtrauk­ti, rem­da­mie­si Sta­tu­tu, šį klau­si­mą į dar­bo­tvarkę. (Šur­mu­lys sa­lė­je) J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jei­gu jau jūs pri­va­lė­jo­te, tai pri­va­lė­jo­me iš kar­to. Jūs ras­ki­te man Sta­tu­te straips­nį, ku­ris nu­ro­do, kad to­kie klau­si­mai įtrau­kia­mi po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo? Jei­gu jau pa­žei­dė­te, tai ne­vaiz­duo­ki­te, kad da­bar iš­spren­džia­te.

PIRMININKAS. Ge­rai. A. Ge­lū­nas. Pra­šom.

A. GELŪNAS (LSF). Frak­ci­jos var­du no­rė­čiau. Ger­bia­mie­ji, ne pir­mą kar­tą ma­to­me, kad la­bai svar­būs švie­ti­mo ir uni­ver­si­te­tų re­for­mos klau­si­mai at­si­du­ria ar­ba tarp re­zer­vi­nių, ar­ba pa­čio­je dar­bo­tvarkės pa­bai­go­je. Aš no­rė­čiau kaip ir vie­šą pro­ble­mą iš­kel­ti: ar tai yra ten­den­ci­ja ir po­žiū­ris, ar tai yra at­si­tik­ti­nu­mas?

PIRMININKAS. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš pri­tar­da­mas tam, ką siū­lo po­nas A. Ge­lū­nas, siū­lau uni­ver­si­te­tų klau­si­mą iš tik­rų­jų per­kel­ti nor­ma­liai, į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę, nes tai la­bai svar­bus klau­si­mas, su­ke­lian­tis daug abe­jo­nių. Kai pa­lie­ka­me re­zer­ve, tai ar­ba, aš su­pran­tu, no­ri­ma pa­slap­čia to­kį klau­si­mą stum­ti, ar­ba taip val­dan­tie­ji žiū­ri į uni­ver­si­te­tų su­jun­gi­mo klau­si­mus. Pra­šo­me per­kel­ti į nor­ma­lią dar­bo­tvarkę ir tiks­liai nu­ro­dy­ti lai­ką.

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų dėl dar­bo­tvarkės nė­ra. Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas. Kas už tai, kad pro­jek­tas Nr. XIIIP-1262, klau­si­mas, pa­siū­ly­tas Sei­mo na­rio P. Gra­žu­lio, bū­tų įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę, pra­šom bal­suo­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 61, prieš – 7, su­si­lai­kė 31. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta, klau­si­mas įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę.

Ki­tas pa­siū­ly­mas dėl uni­ver­si­te­tų – re­zer­vi­nius 2 ir 3 klau­si­mus per­kel­ti į pa­grin­di­nę dar­bo­tvarkę. Kas už šį pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas už tai, kad lik­tų to­kia dar­bo­tvarkė, ko­kia bu­vo, bal­suo­ja prieš, ki­ti su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 14, su­si­lai­kė 24. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta.

E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). At­si­pra­šau, aš pra­ei­tą bal­sa­vi­mą bal­sa­vau už, bet no­rė­jau bal­suo­ti prieš. Su­si­pai­nio­jau, gal­vo­jau, čia bal­sa­vi­mas vy­ko kaip tik dėl per­kė­li­mo dar­bo­tvarkėje. Pir­mas ma­no bal­sa­vi­mas dėl ko­mi­si­jos bu­vo prieš.

PIRMININKAS. E. Pu­pi­nis – pir­mas bal­sa­vi­mas bu­vo prieš. Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne? Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 81, prieš – 4, su­si­lai­kė 20 Sei­mo na­rių. Dar­bo­tvarkei pritar­ta.

 

10.07 val.

Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo Nr. I-599 1, 2, 9, 16, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 375, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo papildy­mo 161, 377 straips­niais ir 1 prie­du ir 35 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1080(2) (pri­ėmi­mo tęsinys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2a klau­si­mas – Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niais ir prie­du ir 35 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1080. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė. Pri­ėmi­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas gruo­džio 13 die­ną svars­tė Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1080(2). Bu­vo gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų, į ku­rias at­si­žvel­gė­me. Taip pat bu­vo gau­tas Sei­mo na­rio A. Sy­so pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Pa­to­bu­lin­tam ko­mi­te­to pro­jek­tui bei ko­mi­te­to iš­va­dai yra pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Pri­rė­mi­mas pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų ir pa­kei­ti­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. 4 straips­nis. Taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl 5 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė ir iš­dės­tė re­dak­ci­ją.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Bu­vo iš­dės­ty­ta nau­ja re­dak­ci­ja, taip pat at­si­sa­ky­ta skliaus­te­lių ra­šy­mo.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui su Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba? Ačiū, pri­tar­ta.

6 straips­nis.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ne­bu­vo gau­ta.

PIRMININKAS. Ne­bu­vo gau­ta. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 7 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

8 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl 8 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Mes pri­ta­rė­me, ten bu­vo vėl­gi re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 8 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu su pa­siū­ly­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

9 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti? Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­tar­ta. 10 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­tar­ta.

10 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. 11 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 12 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Taip pat ir 13 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

14 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta. 15 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 16 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 17 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. 18 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 19 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 20 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. 21 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­tar­ta. 22 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

23 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Jis yra tech­ni­nio po­bū­džio ir jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ir su to­kiu pa­siū­ly­mu dėl nau­jos re­dak­ci­jos ga­li­me pri­tar­ti 23 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 24 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

25 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti.

26 straips­nis. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tai yra tech­ni­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas dėl nu­me­ra­ci­jos, jam ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū. Su vi­su pa­siū­ly­mu ga­li­me pri­tar­ti 26 straips­niui. 27 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. 28 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. 29 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 30 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Taip, ačiū, pri­ta­ria­me.

31 straips­nis.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Bu­vo gau­tas Sei­mo na­rio A. Sy­so pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, įver­tin­da­mas tai, kad ko­mi­te­tas sie­kė įsta­ty­mo pro­jek­tu su­vie­no­din­ti pro­ku­ro­rų ir tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mų dy­džius.

PIRMININKAS. A. Sy­sas. Pra­šom pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mą.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­miau­sia no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad kai ku­rie dy­džiai len­kia teis­mų pir­mi­nin­kų at­ly­gi­ni­mus. Mes su­ke­lia­me ne­si­bai­gian­tį lenk­ty­nia­vi­mą, kas dau­giau tu­rė­tų gau­ti, ar teis­mai, ar pro­ku­ro­rai. Aš ma­nau, kad ap­skri­tai šis įsta­ty­mas pa­lai­do­ja sis­te­mi­nį po­žiū­rį Lie­tu­vo­je į dar­bo ap­mo­kė­ji­mą vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je. Pa­lai­do­ja ga­lu­ti­nai. Nes jei­gu teis­mas ka­dai­se pa­si­trau­kė, tai teis­mas tu­ri tam tik­ras pa­di­din­tas ga­lias Kon­sti­tu­ci­jo­je, ne­pri­klau­so­mu­mą. Pro­ku­ro­rai to­kių ga­lių ne­tu­ri šiuo at­ve­ju.

Tai, ger­bia­mie­ji, ma­no siū­ly­mas bu­vo dar ir dėl to su­ma­žin­ti ko­e­fi­cien­tus, kad pir­miau­sia ki­tiems me­tams ne­nu­ma­ty­ta lė­šų biu­dže­te. Dėl biu­dže­to nu­bal­sa­vo­te, bet ten to­kios ei­lu­tės ne­bu­vo apie at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą. O iš su­tau­py­tų at­ly­gi­ni­mų tai ge­riau­siu at­ve­ju pro­ku­ra­tū­ra su­tau­po 2 mln., o kar­tu su vi­su di­di­ni­mu ir „Sod­rai“ rei­kia apie 10 mln. To­dėl aš ir pa­siū­liau bent jau ko­e­fi­cien­tus su­ma­žin­ti, kad jie tilp­tų pa­gal sa­vo ga­li­my­bes, nes vi­si čia kal­ba apie ste­buk­lus, kaip pa­sa­kė Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, tie, ku­rie ge­rai dir­bo ir su­si­tvar­kė, tai tie ga­li ste­buk­lų lauk­ti ir dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­di­ni­mo nuo 600 iki 1000 per mė­ne­sį. Bet to­kių pi­ni­gų ne­nu­ma­ty­ta. Aš ma­tau, kad tam tik­ras spren­di­mas bu­vo pa­da­ry­tas ir ko­mi­te­te. To­dėl aš kvie­čiu bal­suo­ti už ma­žes­nius ko­e­fi­cien­tus, jei mes ne­no­ri­me ga­lu­ti­nai su­griau­ti ko­kios nors bent ma­to­mos dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­jant pra­šau ap­si­spręs­ti, ar tu­ri­me 29 pa­lai­kan­čius, kad bū­tų svars­to­mas šis pa­siū­ly­mas?

Yra 35, svars­to­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė ne­pri­tar­ti. Kaip ir mi­nė­jau, mes re­mia­mės nuo­sta­ta, kad tei­sė­jų ir pro­ku­ro­rų at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų bū­ti su­vie­no­din­ti. To rei­ka­lau­ja ir re­ko­men­duo­ja dau­ge­lis ir tarp­tau­ti­nių minkš­to­sios tei­sės do­ku­men­tų.

An­tra ver­tus, biu­dže­te lė­šų nu­ma­ty­ti ir ne­rei­kė­jo, nes pro­ku­ra­tū­ra, su­ma­žin­da­ma per 200 eta­tų, su­tau­pė lė­šų ir ga­li jas pa­nau­do­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­tas įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos, tad tų lė­šų tik­rai tu­rė­tų pa­kak­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aš vis tiek ma­nau, kad čia, sa­lė­je, tu­rė­tų kal­bė­ti tie ar­gu­men­tai, ku­rie tik­ri ar­gu­men­tai, o ne ko­kie nors su­gal­vo­ti. Vie­noda ap­mo­kė­ji­mo tvar­ka tiek sta­tu­ti­niams pa­rei­gū­nams, tiek vals­ty­bės sek­to­riui – tai yra vie­na iš ba­zi­nio rei­ka­la­vi­mo nuo­sta­tų. Vi­so­se vals­ty­bė­se įgy­ven­di­na­ma ši­tai. Nes tai yra nor­ma­li sis­te­ma, ne ko­rup­ci­nė sis­te­ma, ir ta sis­te­ma tu­ri bū­ti vie­noda, o ne at­ski­ra at­ski­roms tar­ny­boms. Nie­kas ši­to iš mū­sų ne­rei­ka­lau­ja be mū­sų pa­čių su­gal­vo­ji­mo. Ga­li­ma ir to­kią sis­te­mą kur­ti, bet ta­da mes pa­lai­do­ja­me ben­drą sis­te­mą, kur… Mes kaž­ka­da jau tą tu­rė­jo­me, nuo to cha­o­so mes pa­si­trau­kė­me, kai kiek­vie­na tar­ny­ba pri­klau­so­mai nuo lo­bis­tų čia pra­stum­da­vo sau vie­nus ar ki­tus at­ly­gi­ni­mus. Da­bar jau ko­e­fi­cien­tai yra di­des­ni, ne­gu kad siū­lo­mi.

Ki­ta ver­tus, pi­ni­gų tam vis tiek nė­ra nu­ma­ty­ta. Ką reiš­kia su­tau­py­mas? Biu­dže­tas taip ne­for­muo­ja­mas – su­tau­py­mas. Ką, at­lei­si­te? Jei nuo lie­pos mė­ne­sio, va­di­na­si, tu­rė­si­te at­leis­ti ne­men­ką kie­kį pro­ku­ro­rų, iš 704 kiek? 200? Kad bū­tų nu­lis. Ir tai nu­lis ne­iš­ei­na. Vis tiek iš­ei­na, kad pi­ni­gų rei­kia, o biu­dže­te pi­ni­gų nė­ra.

Ki­tas da­ly­kas, ga­li­me tuos ko­e­fi­cien­tus po tru­pu­tį kel­ti. Aš ir­gi ma­nau, kad rei­kia pro­ku­ro­rų at­ly­gi­ni­mus ko­re­guo­ti, bet tai tu­rė­tų bū­ti kon­teks­te vi­sų at­ly­gi­ni­mų. Ne­la­bai tu­rė­tų jie iš­si­šok­ti. Gal­būt jiems ga­lė­tu­me grei­čiau tuos da­ly­kus da­ry­ti. Bet da­bar mes pa­da­ro­me juos įkai­tais. Ir dar blo­giau. Po ger­bia­mo­jo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­mo da­bar su­prask, kad jei­gu mes jiems ši­to da­ly­ko ne­pa­da­ry­si­me, tai jie dirbs taip pat blo­gai. Jie iš tik­rų­jų, ma­no gal­va, ir da­bar dir­ba vi­siš­kai nor­ma­liai ir tik­rai tai ne­su­si­ję – mū­sų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mas su jų dar­bo ko­ky­bės pa­ge­ri­ni­mu. Kad rei­kia jiems ko­re­guo­ti, taip! Bet jie ir da­bar dir­ba kva­li­fi­kuo­tai. Tą no­riu tik­rai iš tri­bū­nos pa­sa­ky­ti…

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. J. DAGYS (TS-LKDF). …prie­šin­gai, nei ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pa­sa­kė.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų po­nas A. Sy­sas mi­nė­jo apie sis­te­mą, ku­ri lei­do už­tik­rin­ti ne­bau­džia­mu­mą, pri­si­tai­ky­mą. Aš siū­ly­čiau tik­rai lai­do­ti ši­tą sis­te­mą. Ji nepa­si­tvir­ti­no 20 me­tų. Mes tu­rė­jo­me šios sis­te­mos po­rą glo­bė­jų, tai yra po­ną A. Sy­są ir po­ną R. J. Da­gį, bet aš ma­nau, kad lai­kas pa­suk­ti vi­sai ki­tu ke­liu, ne­pai­sant to, kad šie žmo­nės yra gir­di­mi, tą sis­te­mą gi­na iki pas­ku­ti­nių­jų, net­gi per­se­kio­da­mi Sei­mo na­rius už jų kal­bas Sei­me.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš tik­rai siū­ly­čiau at­mes­ti po­no A. Sy­so pa­tai­są, ku­ri iš es­mės griau­na pa­tį su­ma­ny­mą pa­da­ry­ti pro­ku­ra­tū­rą ne­pri­klau­so­mą, su­teik­ti dau­giau ga­lių ir ap­sau­go­ti mū­sų vi­suo­me­nę nuo stam­bių ko­rup­ci­nių nu­si­žen­gi­mų, nuo tų nu­si­kal­ti­mų, ku­rių gal­būt iki šiol dėl to­kių sau­go­tų­jų ne­bu­vo drįs­ta­ma tir­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­si­me dėl pa­tai­sos. Kas už A. Sy­so pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas prieš, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 33, prieš – 35, su­si­lai­kė 27. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, dar kar­tą no­riu at­kreip­ti mū­sų Sei­mo dė­me­sį, kad Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas da­bar vėl iš­reiš­kė abe­jo­nes mū­sų pro­ku­ra­tū­ros dar­bu, (…) jo ma­ny­mu, da­bar yra sis­te­ma ydin­ga to­dėl, kad ji­nai ne­at­lie­ka sa­vo pa­rei­gų.

PIRMININKAS. Dėl vi­so 31 straips­nio. Ar ga­li­me pri­tar­ti šiuo at­ve­ju be pa­tai­sos ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me. Ge­rai.

Bal­suo­ja­me dėl vi­so 31 straips­nio. Kas už 31 straips­nį, bal­suo­ja už, ki­ti bal­suo­ja ki­taip.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 72, prieš – 7, su­si­lai­kė 23. 31 straips­niui pri­tar­ta.

32 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Bu­vo tech­ni­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas dėl dvi­taš­kio var­to­ji­mo, ku­riam mes pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Su­de­rin­ta nuo­mo­nė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiam straips­niui su pa­tai­sa? Ačiū, pri­tar­ta.

33 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. 34 straips­nis. Taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės de­par­ta­men­tas at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad ba­zi­nis dy­dis jau yra pa­tvir­tin­tas ir tie­siog ši­ta nor­ma ne­ten­ka pras­mės. Mes at­si­žvelg­da­mi siū­lo­me 34 strai­ps­nį iš­brauk­ti ir pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Ga­li­me pri­tar­ti šiai nuo­mo­nei ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Ir dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­kui, Pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų, ma­tyt, dau­gu­ma mū­sų šia­me dar­be su­si­du­ria­me su pro­ku­ro­rais kal­bė­da­mi apie tai, ko­kių rei­kia įsta­ty­mų sie­kiant už­tik­rin­ti vals­ty­bės de­ra­mą vei­ki­mą. Ma­tyt, jei­gu kas nors klaus­tų, ar pro­ku­ro­rai da­ro svar­bų dar­bą, vi­si at­sa­ky­tu­me taip. Ar jiems rei­kia di­din­ti at­ly­gi­ni­mus? Tik­rai taip. Ar rei­kia reikš­min­gai di­din­ti? Aš ma­nau, kad tik­rai taip. Aš jau­čiu šiek tiek iš ko­le­gų čia to­kias leng­vas pa­vy­do sce­nas, ko­dėl jiems, o ko­dėl ne ki­tiems.

Aš tie­siog kvie­čiu pri­tar­ti šiam pro­jek­tui ir krei­piuo­si į val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, ir sa­kau, kad ne­su­sto­ki­me čia, nes yra daug ir ki­tų sri­čių, kur žmo­nės taip pat da­ro la­bai svar­bų dar­bą. Jau šian­dien iš ry­to kal­bė­si­me apie gy­dy­to­jus re­zi­den­tus, ku­rių at­ly­gi­ni­mai, ger­bia­mie­ji ko­legos, yra tris kar­tus ma­žes­ni ne­gu pro­ku­ro­rų, bet aš esu gi­liai įsi­ti­ki­nęs, kad jie da­ro ne ma­žiau svar­bų dar­bą. Tai­gi pri­tar­ki­me šiam at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui, bet kal­bė­ki­me ir apie ki­tas sri­tis. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Jei­gu bū­tu­me tur­tin­gi, aš pri­tar­čiau vi­sų at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mui be jo­kio ri­bo­ji­mo. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal kas skai­tė Kon­sti­tu­ci­jo­je, o gal ko­kia­me nors įsta­ty­me, kad pro­ku­ro­rų at­ly­gi­ni­mai ly­gu tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mai? Aš to­kio įsta­ty­mo ne­ma­čiau. Gal ta­me įsta­ty­me yra pa­ra­šy­ta, kad me­di­ko at­ly­gi­ni­mas yra pu­sė pro­ku­ro­ro at­ly­gi­ni­mo? Ta­da mo­ky­to­jo gal tik pu­sė me­di­ko?

Jei­gu mes to­kiais me­to­dais va­do­vau­si­mės dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mo­je, to­li ne­nu­ei­si­me. Štai ir My­ko­las šne­kė­jo apie tai, kad kal­bė­si­me apie me­di­kų ap­mo­kė­ji­mą. Ten rei­kia 10–15 eu­rų pa­di­din­ti, ne 500 ir ne 800, bet mes jų ne­ra­si­me. To­dėl kai kal­ba­me, kad sta­tu­sas vie­no­das, bet tei­sė­jas pri­ima spren­di­mą, jei­gu į de­ta­les ei­si­me, ne pro­ku­ro­ras spren­di­mą pri­ima, o tei­sė­jas. Jei­gu tei­sė­jai su­ge­bė­jo per Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą iš­si­ko­vo­ti di­des­nius at­ly­gi­ni­mus ne­gu ki­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių, tai ne­reiš­kia, kad mes tu­ri­me ei­ti ši­tuo ke­liu. Mes, Sei­mo na­riai, tu­ri­me ma­ty­ti vi­sus.

Nie­ko as­me­niš­ko prieš pro­ku­ro­rus aš ne­tu­riu. Aš žiū­riu į sis­te­mą. Jei­gu kas nors no­ri griau­ti tą sis­te­mą, tai aš ma­tau, bet ne­ži­nau, ką kiek­vie­nas jū­sų pa­sa­ky­si­te su­si­ti­ki­muo­se su rin­kė­jais, ko­dėl šian­dien pri­ori­te­tas yra STT ir pro­ku­ra­tū­ra, ko­dėl nė­ra me­di­kai, švie­ti­mas, so­cia­li­nė kryp­tis ar dar kas nors? Aš ne­ga­liu ši­to at­sa­ky­ti, to­dėl ir sa­kau – taip ne­de­rė­tų da­ry­ti, nes toks me­to­das, kai siū­lo­ma dau­giau ne­gu ga­li­ma, iš­krei­pia re­a­ly­bę. To­dėl aš tik­rai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. SYSAS (LSDPF). …ne­ga­liu pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, man pas­ta­ruo­ju me­tu te­ko daug ke­liau­ti. Da­bar grį­žau ir žiū­riu, kad tur­būt yra įvy­kęs ka­lė­di­nis ste­buk­las, nes iki šiol iš tik­rų­jų lai­kė­mės tos nuo­sta­tos, kad tu­ri bū­ti at­ly­gi­ni­mų sis­te­ma. Ir ji šio­kia to­kia bu­vo – ge­ra ar blo­ga, ne­ži­nau, bet bu­vo su­dė­lio­ta į len­te­lę ir bu­vo aiš­ku, kad pro­ku­ro­ras gau­na šiek tiek di­des­nį at­ly­gi­ni­mą ne­gu me­di­kai, bet ma­žes­nį gal ne­gu tei­sė­jai. Da­bar pro­ku­ro­rams ža­da­ma pa­di­din­ti la­bai daug. Aš su­pran­tu, kad iš tik­rų­jų yra įvy­kęs ste­buk­las ir val­dant vals­tie­čiams vals­ty­bė pa­si­da­rė la­bai tur­tin­ga. Aš taip su­pran­tu, kad, ką sa­kė My­ko­las, vi­siems ki­tiems bus pa­di­din­ta tiek pat, kaip ir tu­rė­tų bū­ti nor­ma­lio­je vals­ty­bė­je, ku­rio­je tu­rė­tų bū­ti aiš­ki at­ly­gi­ni­mų sis­te­ma. To­dėl ka­dangi yra ste­buk­lų me­tas, aš tie­siog gal­vo­ju, kad ne­ga­li­ma prieš­ta­rau­ti to­kiems di­de­liems pa­sie­ki­mams.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi ste­buk­lų me­tas, tai bu­vo nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prie­šin­gai ne­gu mū­sų Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, aš ma­nau, kad pro­ku­ro­rai tik­rai dir­ba nor­ma­liai. Iš tik­rų­jų vis­ko gal­būt pa­si­tai­ko, bet iš prin­ci­po at­lie­ka sa­vo pa­rei­gas de­ra­mai ir tik­rai nuo­šir­džiai sten­gia­si spręs­ti vi­sas pro­ble­mas, tik­rai ne pa­pir­ki­mo iš mū­sų lau­kia, kad dirb­tų dar ge­riau. Tie­siog rei­kia ši­tą sis­te­mą keis­ti, bet ją rei­kia keis­ti pro­por­cin­gai ir so­li­da­riai žiū­rint į vi­są sis­te­mą. Ne­ga­li­ma iš­skir­ti vie­nos taip smar­kiai prieš ki­tas sis­te­mas, ma­ža to, ne­tu­rint tam pi­ni­gų. Jei­gu svars­ty­si­me STT pa­rei­gū­nų įsta­ty­mą, tam jau biu­dže­te yra nu­ma­ty­tos lė­šos, ši­tam ne­numa­ty­ta.

Jei­gu la­bai no­ri, ga­li­me ne­nu­ma­ty­to­mis lė­šo­mis pa­da­ry­ti. Jei­gu la­bai mes čia no­rė­jo­me mo­ky­to­jams, moks­li­nin­kams, tai ga­lė­jo­me ir be biu­dže­to nu­ma­ty­ti, pa­sa­ky­ti – te­gul su­si­tau­po jie ten. Su­si­tau­pys. Kai prie­dą pri­de­da­me dvi­gu­bai di­des­nį ne­gu jau­nas moks­li­nin­kas, dak­ta­ras gau­na, tai čia … prie­dą prie to, ką tu­ri­me. Čia yra per­len­ki­mas. Tai su­prie­ši­na mū­sų žmo­nes, su­prie­ši­na ir pro­ku­ro­rus. Mes juos pa­da­ro­me įkai­tais sa­vo dis­ku­si­jų, sa­vo no­rų, sa­vo ne­gra­bių spren­di­mų, ku­rių mes ne­ga­li­me net biu­dže­te su­tvar­ky­ti. Taip ne­ga­li­ma elg­tis. Ką mes ga­li­me ki­tiems pa­sa­ky­ti?

Ki­ta ver­tus, mes pra­de­da­me sis­te­mą, kai da­bar tu­rė­si­me su­skai­dy­ti vi­są vals­ty­bės tar­ny­bą at­ski­rai, ir kiek­vie­na gru­pė čia pas mus da­bar ko­vos dėl sa­vęs, ir žiū­rė­si­me, kur ten lenk­ty­nės bus di­des­nės. Da­bar lenk­ty­nes lai­mė­jo ši­tos gru­pės, po to ki­tos gru­pės. Bet žiū­rint, ką mes pa­da­rė­me pro­ver­žio sri­ty­je moks­le, ly­gi­nant ši­tą dvi­gu­bai pri­dė­ti prie ko­e­fi­cien­to, tik­rai…

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Nors ki­toms įsta­ty­mo nuo­sta­toms pri­ta­riu.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu kreip­tis į vals­tie­čius. Nė­ra taip, kad sis­te­ma ir sis­te­miš­kas mąs­ty­mas, ir sis­te­mos vals­ty­bės tar­ny­bo­je, taip pat mo­ty­va­vi­mo ir at­ly­gi­ni­mo sis­te­mos yra blo­gis. Yra blo­gis, kai sis­te­mų nė­ra. Jei­gu sis­te­mos tu­ri de­fek­tų, jas ga­li­ma tai­sy­ti. Čia ger­bia­mas V. Ba­kas šne­ka kaž­ką ne­su­vo­kia­mo, kad A. Sy­so ar R. J. Da­gio kaž­ko­kia sis­te­ma. Ji yra mū­sų vals­ty­bės sis­te­ma. To­kia ji yra. Jei­gu da­bar mes kaž­ko­kį ele­men­tą iš jos iš­ima­me ir pa­da­ro­me pri­vi­le­gi­juo­tą, dar net ne­tu­rint tam lė­šų, čia yra ne­su­vo­kia­mas da­ly­kas, sun­kiai lo­giš­kai pa­aiš­ki­na­mas.

Ga­lų ga­le jis su­po­nuo­ja to­kią iliu­zi­nę vil­tį, kad ir ki­tos sis­te­mo­je esan­čios at­ly­gių nu­si­pel­niu­sios pro­fe­si­jos ga­li bū­ti iš sis­te­mos iš­im­tos, nes jei­gu tu­rė­si pri­ėji­mą prie po­li­ti­kų, ku­rie da­bar yra val­džio­je, ir jie ta­ve pa­pro­te­guos, tai ta­ve išims ir kils­te­lės ne­pro­por­cin­gai vi­siems ki­tiems. Tai da­bar mes su­griau­na­me vi­są ma­te­ria­li­nio mo­ty­va­vi­mo sis­te­mą. Kas iš­ei­na? Tar­ki­me, tei­si­nin­kas. Ko­kie jo orien­ty­rai? Jei­gu esi tei­si­nin­kas, rei­kia bū­ti pro­ku­ro­ru ar­ba tei­sė­ju. Bū­ti, dirb­ti uni­ver­si­te­te jo­kiais bū­dais ne­ap­si­mo­ka! Lik­ti dok­to­ran­tū­ro­je ne­ap­si­mo­ka! Siek­ti moks­li­nės kar­je­ros ne­ap­si­mo­ka! Tai čia yra ge­rai? Čia yra pa­sie­ki­mas? Yra daug ki­to­kių tei­si­nių kar­je­ros ga­li­my­bių. Vi­sos jos ir­gi pa­si­da­ro ne­ly­gia­ver­tės…

PIRMININKAS. Lai­kas!

K. MASIULIS (TS-LKDF). Yra blo­gai.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ži­no­te, aš kal­bu apie sis­te­mą, ku­rią sau­go­jo sau 20 me­tų ar net dau­giau, vei­kė ne­efek­ty­viai. Ir aš kal­bu apie nau­ją… Mes, Vals­tie­čių par­ti­ja, kal­ba­me apie nau­ją sis­te­mą, ku­ri pa­ga­liau pra­si­dė­jo nuo to, kad mes pri­ėmė­me įsta­ty­mus, ku­rie pa­nai­ki­no ne­bau­džia­mu­mą už ko­rup­ci­nes vei­kas. Da­bar stip­ri­na­me STT, stip­ri­na­me pro­ku­ra­tū­rą… (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ap­skri­tai po­nui A. Sy­sui ir po­nui R. J. Da­giui no­riu pa­sa­ky­ti, kad jūs kal­ba­te kaip iš ge­riau­sių pro­pa­gan­dos, ku­rią mums siū­lo Ry­tai, va­do­vė­lių. Jūs prie­ši­na­te vi­suo­me­nę: me­di­kus su pa­rei­gū­nais, gy­dy­to­jus su pro­ku­ro­rais. Jūs pa­skai­ty­ki­te šian­dien Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jo pra­ne­ši­mą apie biu­dže­tą. Jis pats tei­gia, kad šis biu­dže­tas yra ge­ras ir kad pir­miau­sia spren­džia­mos mo­ky­to­jų, gy­dy­to­jų pro­ble­mos. Ką jūs čia kal­ba­te? Jūs ne­pa­mirš­ki­te, kad mes spren­džia­me ne tik at­ly­gi­ni­mų klau­si­mą to­kiu bū­du tie­siog gal­būt ne­leis­da­mi to­liau že­min­ti tų pa­rei­gū­nų, ku­rie sau­go vals­ty­bę, sau­go mū­sų iž­dą. Mes spren­džia­me šiuo įsta­ty­mu ir tų pa­rei­gū­nų, ku­rie ti­ria šias vei­kas, sau­gu­mo klau­si­mą ir tai, ma­tyt, yra svar­biau­sia. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­ly­čiau ne­pri­ešin­ti vi­suo­me­nės gru­pių šio­je sa­lė­je, o kur­ti sis­te­mą, ku­ri bū­tų veiks­min­ga.

PIRMININKAS. Ačiū. Ke­tu­rios nuo­mo­nės prieš iš­sa­ky­tos, dvi – už. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš – 4, su­si­lai­kė 22. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1080(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš la­bai dė­kin­gas už rū­pes­tį Lie­tu­vos žmo­nė­mis kai kam. Ne­mi­nė­siu pa­var­dės. Bet kai aš pa­ma­ty­siu sis­te­mą ne žo­džiais, o kon­kre­čiais dar­bais, nes iš­trauk­ti iš kon­teks­to vie­ną ar ki­tą gru­pę ir di­din­ti at­ly­gi­ni­mą nė­ra jo­kia sis­te­ma. Per 20 me­tų aš čia, Sei­me, ma­čiau to­kių ban­dy­mų ne vie­ną. La­bai gai­la, kad ir to­liau tę­sia­si tie pa­tys da­ly­kai.

PIRMININKAS. Prem­je­ras.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai mes tas aist­ras už­kai­ti­na­me ir ban­do­me prie­šin­ti įvai­rias mū­sų vi­suo­me­nės gru­pes. Kiek­vie­na yra la­bai svar­bi, jei­gu žiū­rė­tu­me at­ski­ros sri­ties kon­teks­te, ir, ma­tyt, ne­ga­lė­tu­me pa­neig­ti, kad kaž­kas yra svar­bes­nis: pro­ku­ro­ras, mo­ky­to­jas ar gy­dy­to­jas. Vi­siems yra tas po­stū­mis ki­tais me­tais. Šiuo at­ve­ju aš dar kar­tą no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad pro­ku­ro­rams nė vie­no eu­ro pa­pil­do­mų asig­na­vi­mų nė­ra nu­ma­ty­ta. Tik­rai pro­ku­ro­rai per­tvar­ky­da­mi sis­te­mą yra pa­da­rę ga­na daug. Aš taip pat lai­kau­si to pa­ties prin­ci­po, kad mes tu­ri­me ska­tin­ti ins­ti­tu­ci­jas, ku­rios per­si­tvar­ko, ku­rios ma­ži­na biu­ro­kratinį ad­mi­nist­ra­ci­nį apa­ra­tą ir naš­tą ir jas ska­tin­ti. Dėl to pa­sa­ky­ti, kad vie­ni svar­bes­ni, ki­ti ma­žiau svar­būs – nė­ra.

Pa­kal­bė­ki­me apie pro­ku­ra­tū­rą. Jei­gu mes no­ri­me iš tik­rų­jų to pa­ties pro­ver­žio mū­sų vals­ty­bė­je, kal­bė­ki­me apie skau­du­lius, ku­riuos jiems ten­ka ope­ruo­ti, tai pro­ku­ro­ras tu­ri bū­ti ir mo­ty­vuo­tas, ir so­cia­liai ap­sau­go­tas.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie tei­si­nin­kus, tai yra la­bai sma­gu, kad tei­si­nin­kai no­rė­tų ir siek­tų tap­ti tiek pro­ku­ro­rais, tiek tei­sė­jais. Tai nė­ra taip pa­pras­ta: yra ir kva­li­fi­ka­ci­niai rei­ka­la­vi­mai, ir su­dė­tin­gi eg­za­mi­nai, ir re­pu­ta­ci­jos klau­si­mai – tai yra sis­te­ma, ku­ri lei­džia da­ry­ti nuo­sek­lią tei­si­nin­ko kar­je­rą iki pa­ties pro­ku­ro­ro ar ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro. Dėl to aš tik­rai dė­kin­gas vi­siems, ku­rie pa­lai­kė­te pa­čių pro­ku­ro­rų ini­ci­juo­tą per­tvar­ką. Jei­gu kal­bė­tu­me tiek apie bau­džia­mą­jį per­se­kio­ji­mą, tiek apie vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mą, ma­nau, vals­ty­bei nuo to bus tik­tai ge­riau.

PIRMININKAS. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nie­kas ne­si­gin­či­ja, kad rei­kia stip­rin­ti pro­ku­ro­rų kor­pu­są. Bet po­nas V. Ba­kas su­ge­bė­jo pa­siek­ti tai, kad iš tik­rų­jų čia, sa­lė­je, įvar­di­no, kad di­de­lė da­lis pro­ku­ro­rų šian­dien yra ko­rum­puo­ti ir juos gi­na ko­le­gos R. J. Da­gys ir A. Sy­sas. To­kio ab­sur­do aš dar ne­gir­dė­jau sa­lė­je. Tai dėl to mes ir ne­ga­li­me… Taip ar­gu­men­tuo­jant ga­li­ma, aš ne­ži­nau, kur nu­ei­ti.

Ant­ras da­ly­kas. Iš tik­rų­jų rei­kia la­bai nuo­šir­džiai pa­sa­ky­ti, kad ta da­bar­ti­nė sis­te­ma, ko­kia bu­vo nu­ma­ty­ta at­ly­gi­ni­mams, ji yra iš­mes­ta ir rei­kia ją vie­ną kar­tą ir už­da­ry­ti. Kiek­vie­ną kar­tą vis iš­ei­na­ma su nau­jų ku­rių nors pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mais ir vėl aiš­ki­na­ma, kaip to­bu­lai vei­kia sis­te­ma. Tai at­ly­gi­ni­mų sis­te­mos nė­ra, kiek­vie­nai gru­pei at­ly­gi­ni­mai nu­sta­to­mi at­ski­rai, pri­klau­so­mai nuo to, kas yra val­džio­je, kas tu­ri prie ku­rio pri­ei­ti, ir taš­kas, vis­kas. Tai šio­je vie­to­je siū­lo­me ne­už­si­im­ti de­ma­go­gi­ja, kad štai, pa­si­ro­do, čia bus su­kur­ta la­bai ge­ra sis­te­ma. Sis­te­mos at­ly­gi­ni­mų ne­bė­ra. Taš­kas!

PIRMININKAS. R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas prem­je­re, aš ti­kiu, kad jūs skai­čiuo­ti mo­ka­te. Aš manau, ir sa­lė­je be­veik vi­si skai­čiuo­ti mo­ka. Tai jū­sų pa­čių duo­me­ni­mis re­miuo­si, kad jei­gu bū­tu­me pri­ėmę nuo sau­sio 1 die­nos, tai bū­tų rei­kė­ję 5,6 mln., tai jei­gu pri­ėmė­me nuo lie­pos 1 die­nos, da­li­na­me iš dvie­jų, bet jų vis tiek rei­kia, o jų vis tiek nė­ra. Tai čia iš dan­gaus jie ne­nu­kris, o per pu­sę sis­te­mos tik­rai ne­su­ma­žin­si­me.

Re­pli­kuo­ti no­rė­jau ger­bia­mam V. Ba­kui, ku­ris pa­ra­gi­no mus vi­sus dirb­ti. Tik­rai ra­gi­nu jus pra­dė­ti ka­da nors dirb­ti nor­ma­liai, nes jūs svars­ty­me dėl elek­tro­ni­nės svei­ka­tos – Sei­mo bu­vo­te pa­skir­tas dirb­ti – pra­lei­do­te be­veik vi­sus po­sė­džius…

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs jau pa­si­sa­kė­te dėl to klau­si­mo.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Pra­lei­do­te be­veik vi­sus po­sė­džius, ne­da­ly­va­vo­te svars­ty­me.

PIRMININKAS. V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ži­no­te, ger­bia­mas A. Ku­bi­liau, iš­ėjo, kad iš tik­rų­jų jūs esa­te me­la­gis, ir aš nie­ka­da ne­sa­kiau, kad pro­ku­ro­rai yra ko­rum­puo­ti. Aš pa­sa­kiau, kad po­li­ti­kai, ku­rie sau­go­jo sis­te­mą, že­mi­no pa­rei­gū­nus dau­gy­bę me­tų ir ki­šo­si į jų veik­lą. Po­nui A. Ku­bi­liui ga­liu pri­min­ti, kai bu­vo ku­ria­mas 2K pro­jek­tas, tai yra LEO pro­jek­tas, bu­vo to­kie pro­ku­ro­rai, ku­rie tam, kad nu­spręs­tų, ar tai yra vie­ša­sis in­te­re­sas, ar ne, dai­rė­si į tuo­me­ti­nius val­džios ly­de­rius ir net­gi sa­vo pra­ne­ši­muo­se spau­dai sa­kė – jei­gu Vy­riau­sy­bė (aš čia ne­pa­ci­tuo­siu)… Bet tuo lai­ko­tar­piu, kai po­nas A. Ku­bi­lius ir ki­ti pri­imi­nė­jo spren­di­mus tam, kad pro­ku­ro­rai gin­tų vie­šą­jį in­te­re­są, rei­kė­jo at­si­klaus­ti po­li­ti­ko. Aš ti­kiuo­si, kad tie lai­kai pra­ėjo ne­grįž­ta­mai pri­ėmus šį įsta­ty­mą. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Tę­sia­me dar­bo­tvarkę. Pri­me­nu, kad įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1080 jau pri­im­tas.

 

10.38 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2, 3 straips­nių, Įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo ir 51 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu galios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1081(2) (pri­ėmi­mas)

 

Da­bar ly­di­ma­sis – Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo straips­nių, įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo ir 51 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1081. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė. Ne­kvie­čiu į tri­bū­ną, ka­dan­gi pa­siū­ly­mų jo­kių nė­ra.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 4 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. 5 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Mo­ty­vai dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to. Mo­ty­vai prieš – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, fak­tiš­kai ga­li­me lai­do­ti šį įsta­ty­mą ga­lu­ti­nai, nes ja­me lie­ka vals­ty­bės po­li­ti­kai ir ke­le­tas ko­mi­si­jų na­rių. Ko­mi­si­jos se­niai no­rė­jo tu­rė­ti sa­vo įsta­ty­muo­se dar­bo ap­mo­kė­ji­mą, kad bū­tų ga­li­ma mo­kė­ti, kiek no­ri­ma. O dėl po­li­ti­kų… Ti­kė­si­mės, kad nau­ji… Po tre­jų me­tų nau­juo­se rin­ki­muo­se ne­la­bai ir kon­kur­so bus, nes po­li­ti­kų at­ly­gi­ni­mai bus ma­žes­ni už pro­ku­ro­rų, už tų pa­čių STT dar­buo­to­jų, už vi­sų ki­tų, nes mes ne­ga­li­me pa­tys sau tai­sy­ti įsta­ty­mų, nes ga­li­me tai pri­im­ti tik ki­tam Sei­mui. Bet kai po­li­ti­kas yra at­ski­ra­me įsta­ty­me su dar­bo ap­mo­kė­ji­mu, aš no­rė­čiau pa­žiū­rė­ti, kaip jūs bal­suo­si­te už šiuos įsta­ty­mus. Tam ir bu­vo kur­ta sis­te­ma, kad ma­ty­tu­me vi­sus pa­rei­gū­nus, dir­ban­čius Lie­tu­vo­je, – ar tai po­li­ti­kai, tei­sė­jai, pro­ku­ro­rai, vi­si ki­ti. Bet vie­ni pa­ro­dė blo­gą pa­vyz­dį, o mes nu­se­kė­me klai­din­gu ke­liu. Aš ma­nau, ra­tas ap­si­suks ir vėl ku­ris nors nau­jas Sei­mas pa­da­rys vie­ną ben­drą Dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mą, nes taip jau bu­vo, nie­ko nau­jo mes čia ne­ku­ria­me, to­dėl tik­rai ne­ga­liu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Nors ir pri­ta­riu tiems, ku­rie kri­ti­ka­vo anks­tes­nį įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl sis­te­mos ar­dy­mo, bet da­bar, kai mes pri­ta­rė­me prieš tai ben­dres­niam Pro­ku­ra­tū­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, čia vis tiek tei­siš­kai tu­ri­me su­tvar­ky­ti šį ly­di­mą­jį įsta­ty­mą. To­kia tei­si­nė re­a­ly­bė, ir tie­siog čia jau tu­ri­me bal­suo­ti už, kad tie įsta­ty­mų pro­jek­tai bū­tų su­de­rin­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, taip, bet čia at­ski­ras įsta­ty­mas, ir iš tik­rų­jų daug kas ak­cen­ta­vo, kad mes su­ar­do­me vi­są Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą. Mes esa­me ne prieš, kad at­ly­gi­ni­mai kil­tų, bet sun­ku pa­aiš­kin­ti vi­siems ki­tiems žmo­nėms, ku­rie vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ba, ko­dėl taip yra. Jų kom­pe­ten­ci­jos taip pat yra ga­na di­de­lės, jie taip pat tu­ri di­de­lius iš­si­la­vi­ni­mus, taip pat tar­nau­ja vals­ty­bei ir tam, kad ne­at­si­ras­tų ta ko­rup­ci­ja, ku­rią tu­rė­tų pro­ku­ro­rai už­kar­dy­ti. Da­bar mes su­de­da­me pri­ori­te­tus į vie­ną pu­sę – jė­gos struk­tū­ras, ku­rios ne­va, jei­gu bus stip­rios, gaus di­de­lius at­ly­gi­ni­mus, su­tvar­kys vi­są vals­ty­bės tar­ny­bą ir vis­ką su­tvar­kys.

Ma­nau, kad rei­kė­tų siek­ti to, kad vals­ty­bės tar­ny­bo­je ir ki­ti, ku­riems įsta­ty­mas ga­lio­ja, pa­tek­tų to­kio ly­gio, kad ap­skri­tai pro­ku­ro­rams ne­bū­tų ką teik­ti, o čia mes pa­da­ro­me at­virkš­ti­nį da­ly­ką – ei­na­me prie to­kios jė­gos struk­tū­ros, prie to­kios po­li­ci­nės vals­ty­bės, ku­rią no­ri­me įtei­sin­ti. Ta­da dar struk­tū­roms su­mes­ki­me di­de­lius pi­ni­gus, duo­ki­me įga­lio­ji­mus ir ta­da bus ne­ma­žai at­ve­jų, kuo­met, at­si­pra­šau, gal­vo­jo­me, kad jūs kal­tas, bet mes su­kly­do­me ir at­si­pra­šom už tai. Ar ne­taps vėl­gi to­kios struk­tū­ros kaž­ko­kių žmo­nių pa­ran­ki­niais vien to­dėl, kad tu­rės di­de­lius įga­lio­ji­mus? Ne­ma­nau, kad at­ly­gi­ni­mų kė­li­mu vie­nai struk­tū­rai mes iš­sprę­si­me. At­vir­kš­čiai, mes tu­ri­me stip­rin­ti struk­tū­ras, ku­rios są­ži­nin­gai tar­nau­tų, o ne tas, ku­rios ga­lė­tų gau­dy­ti ne­są­ži­nin­gai tar­nau­jan­čius.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Aš dar no­rė­čiau ko­le­goms pri­min­ti, kad mes jau to­kią su­ar­dy­tą sis­te­mą tu­rė­jo­me. Ta­da vi­si vie­nin­gai kal­bė­jo, be­je, ka­den­ci­jos pra­džio­je tą pa­tį kal­bė­jo ir nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­ma, kad at­eis su ben­dru Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mu, ben­dru po­žiū­riu, ką mes da­ro­me, įskai­tant ko­e­fi­cien­tus. Bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tam ben­dram po­žiū­riui ir iš to nie­kas ne­iš­ėjo. Jū­sų nuo­sta­tos pra­džio­je bu­vo tei­sin­gos, taip rei­kė­jo da­ry­ti, taip pat su­re­gu­liuo­ti ir pro­ku­ra­tū­ros, ir ki­tų at­ly­gi­ni­mų ben­drą sis­te­mą per ko­e­fi­cien­tus, per ki­ta. To­kia bu­vo de­kla­ra­ci­ja. Pri­me­nu kai ku­riems ža­lie­siems, ku­rie pa­mir­šo sa­vo anks­tes­nes kal­bas.

Da­bar mes ma­to­me prie­šin­gą va­rian­tą – to vie­nin­gu­mo mes ne­tu­ri­me. Da­bar kiek­vie­ną at­ski­rai svars­ty­si­me, pas­kui mė­gin­si­me juos kaip nors su­de­rin­ti – pro­ku­ra­tū­ros at­ski­rai, STT at­ski­rai, teis­mus, at­eis tei­sė­jų dar di­des­nis pa­di­di­ni­mas, vėl juos at­ski­rai. Su­skai­dy­si­me dar di­des­niais ga­ba­liu­kais ir čia mes kei­si­me ir kei­si­me, kei­si­me ir kei­si­me, ko­re­guo­si­me ir ko­re­guo­si­me tuos ko­e­fi­cien­tus, užuot ma­tę ben­drą sis­te­mą. Jei­gu no­ri­me kel­ti tuos ko­e­fi­cien­tus, ga­lė­jo­me nu­ma­ty­ti lai­ko­tar­pį 2–3 me­tų, kai tie ko­e­fi­cien­tai už­kils kaip rei­kiant, pa­na­šiai, bet ne­da­ry­da­mi pro­ble­mos nei biu­dže­tui, nei tar­pu­sa­vy­je su­prie­šin­da­mi gru­pes. Jei­gu mes kal­ba­me apie pri­ori­te­tus, tai prie 400 dok­to­ran­to, ap­si­gy­nu­sio dak­ta­ro laips­nį jau­nuo­lio, ku­ris yra mū­sų pro­ver­žis, pri­dė­ji­mas 100 eu­rų ir čia jau prie tu­ri­mos al­gos – nuo 600 iki tūks­tan­čio, apie ką mes kal­ba­me, ką mes žmo­nėms ga­li­me pa­aiš­kin­ti? Tik čia, sa­lė­je, ga­li­me pa­kal­bė­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas! Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų stip­rus įsta­ty­mas, jis bu­vo vals­tie­čių ir ža­lių­jų vie­na pa­grin­di­nių pro­gra­mos nuo­sta­tų, tai yra lū­žis. Aš su­pran­tu, kad sis­te­mos ser­gė­tojai, ne­bau­džia­mu­mo sis­te­mos, sis­te­mos, ku­rio­je yra sil­pna tei­sė­sau­ga, sis­te­mos, ku­rio­je mi­li­jar­dai eu­rų ei­da­vo į siau­rų gru­pių ki­še­nes, sis­te­mos, ku­rio­je tam, kad bū­tų gi­na­mas vie­ša­sis in­te­re­sas, rei­kė­jo at­si­klaus­ti at­ski­rų po­li­ti­kų, lai­kai pra­ei­na. Aš tik no­riu gal­būt iš­ryš­kin­ti šian­dien čia tą dvi­vei­dys­tę, ypač po­no A. Ku­bi­liaus, ku­rį tik­rai pre­zi­den­tas P. Po­ro­šen­ka su­si­ti­ki­mo me­tu as­me­niš­kai svei­ki­na gim­ta­die­nio pro­ga, ku­ris, kaip ir vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga, re­ko­men­duo­ja Uk­rai­nai vi­sų pir­ma tvar­ky­ti sa­vo tei­sė­sau­gą, stip­rin­ti ją, stip­rin­ti ko­vą su ko­rup­ci­ja, tuo pat me­tu, kai mes tai da­ro­me, tas pats po­nas A. Ku­bi­lius ir jo ben­dra­par­tie­čiai pra­de­da kal­bė­ti ki­taip. Tai yra dvi­vei­dys­tė, tai yra bai­mė pra­ras­ti kon­tro­lę, tai yra bai­mė, kad vals­tie­čiai pa­da­rys kaž­ką to­kio, ko ne­su­ge­bė­jo pa­da­ry­ti sis­te­mos ser­gė­to­jai. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji, jū­sų epo­cha, tų sis­te­mos ser­gė­to­jų, ko ge­ro, yra pra­ei­ty­je, su tuo su­si­tai­ky­ki­te ir leis­ki­te vals­ty­bei ženg­ti į prie­kį.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Bal­suo­ja­me. (Bal­sas sa­lė­je: „Aš dėl ve­di­mo tvar­kos.“) Jau ne­be, pa­skel­biau bal­sa­vi­mą. (Bal­sai sa­lė­je)

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 70, prieš – 5, su­si­lai­kė 27. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1081(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš ne­la­bai klau­siau­si po­no V. Ba­ko klie­de­sių, bet su­pra­tau, kad jis ban­dė įvar­din­ti, kad aš kon­tro­liuo­ju pro­ku­ra­tū­rą iki šiol. Aš dė­ko­ju už to­kį ma­no vaid­mens įver­ti­ni­mą. Nė vie­no gan­do apie ma­no ypa­tin­gas ga­lias aš nie­ka­da ne­pa­nei­gi­nė­ju ir ačiū po­nui V. Ba­kui už tai, kad to­kias ga­lias man su­tei­kė. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad toks ne­pro­por­cin­gas pro­ku­ro­rų at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mas reiš­kia, kad po­nas V. Ba­kas no­ri nu­si­pirk­ti vi­są pro­ku­ro­rų kor­pu­są.

 

10.47 val.

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 342, 346, 348, 3652 ir 3654 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1082(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Dar­bo­tvarkės 1-2c klau­si­mas. (Bal­sas sa­lė­je: „Pir­mi­nin­ke…“)

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1082(2). Pra­ne­šė­ja – A. Ši­rins­kie­nė. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dėl jo taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ačiū, pri­tar­ta. 3 straips­nis. Ir­gi pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Be pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu, nes dėl jo nė­ra pa­siū­ly­mų. 6 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 90, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 8 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1082(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Aš ma­nau, kad da­bar mū­sų svars­to­mą Pro­ku­ra­tū­ros ir jo ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pa­ke­to pri­ėmi­mą ge­ro­kai su­ga­di­no keis­tas po­no V. Ba­ko kal­bė­ji­mas, nes pa­gal jį iš­ei­tų, kad pro­ku­ra­tū­ros sis­te­ma bu­vo ko­rum­puo­ta, klau­sė po­li­ti­kų, dir­bo blo­gai. Tą sis­te­mą di­di­nant at­ly­gi­ni­mus pa­vyks pa­keis­ti. Tai reiš­kia, kad da­bar me­di­kai tu­ri pra­dė­ti dirb­ti blo­gai, mo­ky­to­jai tu­ri pra­dė­ti dirb­ti blo­gai ir ta­da gal nu­si­pel­nys po­no V. Ba­ko ma­lo­nės ir dėl jų at­eis at­ly­gi­ni­mų pa­di­di­ni­mo siū­ly­mas.

 

10.50 val.

Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 59 ir 119 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1083(2) (pri­ėmi­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Baus­mių vyk­dy­mo ko­dek­so 59 ir 119 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1083. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė. Ta­čiau pa­siū­ly­mų nė­ra, į tri­bū­ną ne­kvie­siu. Ga­li­me pri­im­ti pa­straips­niui? Tai ly­di­ma­sis įsta­ty­mas.

1 straips­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis. Ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. 3 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Nuo­mo­nės už ir prieš. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 91 Sei­mo na­rys: už – 83, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1083) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.51 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1433(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1433. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė. Ta­čiau į tri­bū­ną ei­ti ne­bū­ti­na, nes pa­siū­ly­mų nė­ra. Siū­lau pri­im­ti pa­straips­niui.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. 2 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Nuo­mo­nių už ir prieš nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 88, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1433) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.52 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 2, 45 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 152, 153 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XII-2538 2, 3 ir 5 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1357(2) (pri­ėmi­mo tęsinys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niais įsta­ty­mo 2, 3 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1357. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys D. Ka­mins­kas.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je) Dėl 1 straips­nio yra Sei­mo na­rių I. De­gu­tie­nės ir A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­to­te? Ire­na De­gu­tie­ne, no­ri­te pri­sta­ty­ti?

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų aš kvie­čiu pa­lai­ky­ti mū­sų tei­kia­mą įsta­ty­mo pa­tai­są, nes kaip nie­ka­da mums rei­kia, kaip sa­ko­ma, ra­my­bės ir tvir­ty­bės pa­čio­je svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų sis­te­mo­je. O tai, kas da­bar yra siū­lo­ma, tik­rai tos ra­my­bės ne­su­teiks.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me, ar tu­ri­me 29 pa­lai­kan­čius šią pa­tai­są.

Yra. Svars­to­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo ne­pri­tar­ti. At­kreip­ti­nas dė­me­sys į tai, kad įsta­ty­mo 15 straips­nis reg­la­men­tuo­ja, kad LNSS vie­šų­jų ir biu­dže­ti­nių įstai­gų veik­los re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mas, tai yra šia­me straips­ny­je įtvir­tin­ti įstai­gų ver­ti­ni­mo ro­dik­liai ne­bus tai­ko­mi pri­va­čioms svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms. To­dėl abe­jo­ti­nas siū­ly­mas 15 straips­nio 10 da­ly­je nu­ma­ty­ti ska­ti­ni­mą už ge­rus ver­ti­ni­mo ro­dik­lius toms LNSS įstai­goms, ku­rios net ne­da­ly­vau­ja pa­čia­me veik­los ver­ti­ni­mo pro­ce­se.

PIRMININKAS. Pa­reikš­ti nuo­mo­nės nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šios pa­tai­sos. Kas pri­ta­ria Sei­mo na­rių I. De­gu­tie­nės ir A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš, ki­ti su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: už – 45, prieš – 28, su­si­lai­kė 22. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, ku­riam ko­mi­te­tas?..

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Pri­ta­rė. Čia bu­vo nu­ma­ty­ta, kad vie­toj žo­džių „per ata­skai­ti­nį lai­ko­tar­pį su­tei­kia“ siū­lo­ma įra­šy­ti „per pra­ėju­sius ka­len­do­ri­nius me­tus su­tei­kė“. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me dėl vi­so straips­nio? Gal ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ga­li­me.

PIRMININKAS. Ačiū, pri­im­tas. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Dėl 3 straips­nio yra Sei­mo na­rių I. De­gu­tie­nės ir A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mas pa­keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­to 3 straips­nio, kei­čia­mo 5 straips­niu, 2 da­lį. Pri­sta­to I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš, aiš­ku, ap­gai­les­tau­ju, kad ne­pri­ta­rė­te mū­sų pir­ma­jam siū­ly­mui, nes iš es­mės yra to­kia sis­te­ma, kad ne vien tik Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos vie­šo­sios ir biu­dže­ti­nės, bet ir pri­va­čios įstai­gos. Jūs taip ap­si­spren­dė­te. Mes siū­lo­me pa­pil­do­mai skir­ti ne vie­ne­rius me­tus, o dve­jus me­tus ge­res­niam pa­si­ruo­ši­mui teik­ti pa­slau­gas. To­dėl tai reg­la­men­tuo­jan­čių straips­nių įsi­ga­lio­ji­mą siū­lo­me nu­kel­ti iki 2020 m. sau­sio 1 d., kad įstai­gos tik­rai tu­rė­tų pa­kan­ka­mai lai­ko de­ra­mai pa­si­ruoš­ti nu­ma­to­miems po­ky­čiams. Kvie­čiu pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar yra 29 pri­ta­rian­tys, kad svars­ty­tu­me?

Už pa­si­sa­kė 43. Svars­to­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Ar­gu­men­tai. Pri­ta­ri­mas šiam Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui reikš­tų, kad įsta­ty­mo nuo­sta­tų, ku­rio­mis ge­ri­na­mas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas pa­cien­tams, įsi­ga­lio­ji­mas ati­de­da­mas dve­jų me­tų lai­ko­tar­piui. Pa­žy­mė­ti­na, kad įsta­ty­mas, ku­ria­me nu­ma­ty­tas mi­nė­tų nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mas nuo 2018 m. sau­sio 1 d., bu­vo pri­im­tas 2016 m. bir­že­lio 29 d. At­si­žvel­giant į tai, kad iki 2018 me­tų ne­bus spė­ta tin­ka­mai pa­si­reng­ti įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mui, svars­to­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma šių nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mą ati­dė­ti vie­ne­riems me­tams. Ma­ny­ti­na, kad dve­jų su pu­se me­tų pa­si­ren­gi­mo įgy­ven­din­ti įsta­ty­mą ter­mi­nas yra pa­kan­ka­mas, to­dėl siū­lo­ma ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rių siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nių nė­ra. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. Kas bal­suo­ja už I. De­gu­tie­nės ir A. Ma­tu­lo pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko. Kas pa­lai­ko ko­mi­te­tą, bal­suo­ja prieš.

47 bal­sa­vo už, va­di­na­si, svars­to­me. Ne­pri­tar­ta? Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 25, su­si­lai­kė 26. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas yra Sei­mo na­rių A. Ma­tu­lo, I. Ro­zo­vos, J. Lie­sio ir N. Pu­tei­kio. Bet jis yra ati­tin­ka­mas. Ar rei­kia jį svars­ty­ti?

PIRMININKAS. Jis toks pat?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iden­tiš­kas. Ko­mi­te­tas ir­gi ne­pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Iden­tiš­kas prieš tai bu­vu­siam. Mes jau ap­si­spren­dė­me, ko­mi­te­tas taip pat ne­pri­ta­rė. Ne­svars­to­me.

Kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė.

Ir dėl vi­so straips­nio. Ar nuo­mo­nę M. Ma­jaus­kas už­si­ra­šė dėl?.. Dėl vi­so įsta­ty­mo. Tai vi­sam straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Mes vi­sai ne­se­niai tei­kė­me la­bai pa­na­šų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Jis bu­vo at­mes­tas, ma­tyt, dėl to, kad mes jį re­gist­ra­vo­me. Ger­bia­mas J. Ole­kas taip pat ne­se­niai tei­kė la­bai pa­na­šų įsta­ty­mo pro­jek­tą, jis ir­gi bu­vo at­mes­tas. Bet štai da­bar yra val­dan­čio­sios dau­gu­mos pro­jek­tas, ma­tyt, tei­sin­gas, rei­kia ati­dė­ti įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą, ku­ris baus­tų už ei­les, nes ei­lės nė­ra ge­rai, rei­kia ką nors tvar­ky­ti, rei­kia da­ry­ti, iš tie­sų da­bar to bau­di­mo už ei­les įsi­ga­lio­ji­mą rei­kė­tų ati­dė­ti. Man ky­la toks nuo­šir­dus su­si­rū­pi­ni­mas: ar iš tik­rų­jų val­dan­čio­ji dau­gu­ma įsi­var­di­no prie­mo­nes, ku­rio­mis per tą ati­dė­tą lai­ko­tar­pį ma­žins tas ei­les? Ar įsi­ver­ti­no per­tek­li­nius mi­nist­ro įsa­ky­mus, kai su lė­ti­nė­mis li­go­mis žmo­nės yra siun­ti­nė­ja­mi pas spe­cia­lis­tus pa­pil­do­mai, ar su bron­chi­ne ast­ma, ar su hi­per­ten­zi­ja, ar su ki­to­mis li­go­mis? Tai su­ku­ria ei­les. Ar įsi­ver­ti­no, ko­kio­se gy­dy­mo įstai­go­se trūks­ta įran­gos, to­dėl su­si­da­ro ei­lės, kad ten gal­būt rei­kia į tai in­ves­tuo­ti? Ar įver­ti­no pa­sek­mes, kad Lie­tu­vo­je nė­ra su­for­muo­ta ža­los be kal­tės nuo­sta­ta, dėl ku­rios gy­dy­to­jai, bi­jo­da­mi pri­si­im­ti per­tek­li­nę at­sa­ko­my­bę, pa­pil­do­mai siun­ti­nė­ja pas spe­cia­lis­tus ir dėl to su­si­da­ro il­gos ei­lės? Ati­dė­ti rei­kia, bet rei­kia tu­rė­ti ir la­bai aiš­kų pla­ną, kaip bus su­ma­žin­tos tos ei­lės. Aš kvie­čiu pri­tar­ti, bet ne­su­sto­ti pu­siau­ke­lė­je ir im­tis la­bai kon­kre­čių prie­mo­nių, ku­rio­mis vė­liau bus su­ma­žin­tos tos ei­lės.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Šiuo įsta­ty­mu sie­kia­ma kuo ko­ky­biš­kes­nių pa­slau­gų pa­cien­tui ir kuo efek­ty­ves­nės gy­dy­mo įstai­gų veik­los, to­dėl ir siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti nuo­bau­dų tai­ky­mo įstai­goms ir vyk­dy­ti ko­ky­bi­nių ir kie­ky­bi­nių ro­dik­lių ste­bė­se­ną. Ski­ria­mi dar pa­pil­do­mi me­tai, kad per me­tus ge­riau pa­si­reng­tų teik­ti pa­slau­gas per nu­ma­ty­tus ter­mi­nus. Per tuos me­tus bus ga­li­ma įver­tin­ti, ar nu­ma­ty­ti kri­te­ri­jai ir jų reikš­mės yra lo­giš­ki, ob­jek­ty­vūs. Ma­nau, per tuos me­tus bus ga­li­ma tik­rai ras­ti spren­di­mų, kad vi­siš­kai bū­tų iš­veng­ta ši­tų bau­dų. Tie­siog aš siū­ly­čiau pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš ma­nau, kad įsta­ty­mo ati­dė­ji­mas yra bū­ti­nas ir šios pa­tai­sos yra to­kios kom­pro­mi­si­nės. Mes siū­lė­me ati­dė­ji­mą pa­da­ry­ti iki 2020 me­tų, nes iš tik­rų­jų kai ku­rie spren­di­mai, ku­rie tu­ri bū­ti pa­da­ry­ti Vy­riau­sy­bės, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, su­pla­nuo­ti Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je dar 2019 me­tams. Ti­kė­ti­na, kad iki 2019 m. sau­sio 1 d. jų ne­bus ir, ko ge­ro, mums rei­kės su­grįž­ti prieš šio klau­si­mo svars­ty­mo ki­tų me­tų pa­bai­go­je. Bet kaip tam tik­rą kel­ro­dę žvaigž­dę ga­li­me šian­dien tu­rė­ti, kad to­kį sie­kį tu­ri­me, o gal­būt kar­tais ir pa­vyks tą pa­da­ry­ti, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 108, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1357) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.05 val.

Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1209(3) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1555 2 ir 3 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1209(3). Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Že­mai­tai­tis. A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui.

1 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

2 straips­nis. Yra Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės ir M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mas. Kas pri­sta­to­te? Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Vie­ną vė­ly­vą pa­va­ka­rę jau tru­pu­čiu­ką dėl šio klau­si­mo dis­ku­ta­vo­me, bet gal ne­bu­vo tiek daug ko­le­gų Sei­mo sa­lė­je, kiek yra šian­dien. Dar kar­tą vis dėl­to ra­gin­čiau vi­sus įsi­gi­lin­ti į šio siū­ly­mo es­mę. Šio siū­ly­mo es­mė (ki­taip nei da­bar nu­ma­ty­ta pro­jek­te, ku­ris, aiš­ku, yra ge­res­nis, nei Vy­riau­sy­bės bu­vo pa­teik­tas), kad nu­ma­to­mas 10 % dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­dė­ji­mas gy­dy­to­jams re­zi­den­tams.

Mud­vie­jų su My­ko­lu pa­siū­ly­mas yra tuos at­ly­gi­ni­mus di­din­ti 30 % dėl ke­le­to prie­žas­čių. Gy­dy­to­jai re­zi­den­tai yra tie žmo­nės, ku­riuos vi­sa­da ap­len­kia bet ko­kie dar­bo už­mo­kes­čio po­ky­čiai, jų dar­bo už­mo­kes­tis tik­rai yra la­bai kuk­lus, ar­ti­mas mi­ni­ma­liai al­gai. Taip, jie gau­na sti­pen­di­ją ir ben­dro­sios pa­ja­mos yra tar­si ir di­des­nės, ta­čiau mes pa­gal­vo­ki­me apie tuos žmo­nes. Tai yra jau­ni žmo­nės, daž­nai su­kū­rę šei­mas, daž­nai tu­rin­tys ma­žų vai­kų, sva­jo­jan­tys apie būs­tą, apie ko­kius nors ki­tus spren­di­mus, ku­rie leis­tų jiems pa­si­lik­ti Lie­tu­vo­je, taip pat tuo pa­čiu me­tu svars­tan­tys ga­li­my­bę pri­tai­ky­ti sa­vo ži­nias už­sie­nio ša­ly­se ir be­si­mo­kan­tys skan­di­navų ar ki­tų kraš­tų kal­bų. Mū­sų siū­ly­mas bū­tų vis dėl­to da­bar at­si­žvelg­ti į juos. Tai tik­rai nė­ra mil­ži­niš­kos biu­dže­to lė­šos, tar­ki­me, jei mes kal­bė­tu­me apie vi­sų me­di­kų dar­bo už­mo­kes­tį, tik­rai tai bū­tų tin­ka­mas dė­me­sys. Jei­gu mes pa­ro­dė­me dė­me­sį tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, tai gal­būt an­tri, ku­riems bū­tų ver­ta tą dė­me­sį pa­ro­dy­ti šian­dien, bū­tų gy­dy­to­jai re­zi­den­tai. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me ti­kė­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad yra 29 pri­ta­rian­tys? Ge­rai, svars­to­me. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti. Aš trum­pi­nu sa­vo ar­gu­men­tus. Re­zi­den­to al­ga di­dė­ja be­veik 12 % ir biu­dže­tas jau yra pa­tvir­tin­tas. Yra to­kios ga­li­my­bės ir šiuo me­tu di­des­nių ko­e­fi­cien­tų ne­ga­li­me įves­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, vis­ką mes ga­li­me. Tur­būt po ši­tų il­gų po­kal­bių, kai te­ko su­si­tik­ti su me­di­kais, vie­na iš skau­džiau­sių pro­ble­mų yra me­di­kų re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mai. Lai­do­se tur­būt nu­skam­bė­jo ne­vie­na­reikš­miš­kai, kai ku­rie gal­būt ste­bė­jo­te šį pro­ce­są, kad ypač jau­ni gy­dy­to­jai ne­ga­li čia iš­gy­ven­ti, iš kar­to jau ma­to sa­vo pa­grin­di­nį tiks­lą – emi­g­ra­vi­mą ir ieš­ko iš anks­to – dar re­zi­den­tū­ros me­tu pla­nuo­ja sa­vo iš­vy­ki­mą į už­sie­nį, nes at­ly­gi­ni­mai tik­rai ne­ten­ki­na. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai yra ir ki­tų sis­te­mų pro­ble­ma. Jau­nam žmo­gui pra­dė­ti dirb­ti ir šio­je svei­ka­tos sis­te­mo­je, ir švie­ti­mo sis­te­mo­je, kai jo at­ly­gi­ni­mas auga la­bai lė­tai, sie­kiant kar­je­ros, tai yra tik­rai di­džiu­lė pro­ble­ma. Nors kom­pe­ten­ci­jos yra ga­na aukš­tos ir di­de­lės, žmo­nės gau­na di­de­lį iš­si­la­vi­ni­mą, jau pra­de­da dirb­ti, jie yra pa­gei­dau­ja­mi re­gio­nuo­se, kur žmo­nės ne­at­va­žiuo­ja, tai iš tik­rų­jų ma­nau, kad tu­rė­tu­me at­si­žvelg­ti, bent jau šian­dien re­zi­den­tams pa­dė­ti ir kuk­liai pa­kel­ti tuos at­ly­gi­ni­mus, ba­zi­nius ko­e­fi­cien­tus.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl šios pa­tai­sos. Kas pri­ta­ria Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės ir M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja už, kas pri­ta­ria ko­mi­te­to nuo­mo­nei, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 21, su­si­lai­kė 30. (Plo­ji­mai) Pa­tai­sai pri­tar­ta.

Ki­tas pa­siū­ly­mas – Sei­mo na­rio J. Ole­ko. Toks pat tu­ri­nys. (Bal­sai sa­lė­je)

K. Bac­vin­ka.

K. BACVINKA (LVŽSF). Ma­no bal­są pra­šom įskai­ty­ti prieš.

PIRMININKAS. Dė­kui. J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Gal ga­li­ma frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­ti per­bal­suo­ti, nes vie­no bal­so per­sva­ra tik­tai?

PIRMININKAS. Per­bal­suo­ja­me. (Triukš­mas, bal­sai sa­lė­je: „Dvie­jų bal­sų.“) Bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės ir M. Ma­jaus­ko pa­siū­ly­mo. (Triukš­mas sa­lė­je) Bal­sa­vi­mas pa­skelb­tas, pra­šau bal­suo­ti. (Triukš­mas sa­lė­je) Pa­aiš­ki­nu tiems, ku­rie ne­aiš­kiai iš­gir­do. Per­bal­suo­ja­me dėl Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės ir M. Ma­jaus­ko… (Triukš­mas sa­lė­je) Pa­grin­das tas, kad ski­ria­si vie­nu bal­su. (Triukš­mas, bal­sai sa­lė­je: „Ne, ne!“)

A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi ko­le­ga K. Bac­vin­ka at­si­ė­mė sa­vo bal­są už ir pa­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją prieš, yra ly­gus bal­sa­vi­mas. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, aš… Ko­le­gos, aš tik­rai bal­sa­vau. Pa­si­žiū­rė­ki­te, bu­vau už­si­re­gist­ra­vęs, bet ma­no ne­vei­kė apa­ra­tas. (Triukš­mas sa­lė­je) Pa­si­žiū­rė­ki­te!

PIRMININKAS. Ra­my­bės, ko­le­gos! Ra­miai! (Bal­sai sa­lė­je: „Da­bar jau po ko­vos…“) Tuoj pa­skai­ty­si­me Sta­tu­tą. (Bal­sai sa­lė­je: „Taip ga­li­ma ta­da iš vi­so vi­sus per­bal­suo­ti.“)

Ger­bia­mi ko­le­gos, 121 straips­nis „Bal­sa­vi­mo pa­kar­to­ji­mas ir ati­dė­ji­mas“, 1 da­lis: „Bal­sa­vi­mą pa­ke­liant ran­kas ar­ba nau­do­jant elek­tro­ni­nę sis­te­mą ga­li­ma pa­kar­to­ti, kol ne­pra­dė­tas svars­ty­ti ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, jei­gu ki­lo abe­jo­nių dėl bal­sų skai­čia­vi­mo tiks­lu­mo ir jei­gu to rei­ka­lau­ja Sei­mo Pir­mi­nin­kas, po­sė­džio pir­mi­nin­kas ar­ba ne ma­žiau kaip 5 po­sė­dy­je da­ly­vau­jan­tys Sei­mo na­riai. Spren­di­mą pa­kar­to­ti bal­sa­vi­mą pri­ima po­sė­džio pir­mi­nin­kas.“ Aš pri­ėmiau spren­di­mą bal­sa­vi­mą pa­kar­to­ti. (Triukš­mas, bal­sai sa­lė­je: „Kur yra tos abe­jo­nės?“) Abe­jo­nės dėl Sei­mo na­rių K. Bac­vin­kos ir K. Ma­žei­kos bal­sa­vi­mo. (Bal­sai sa­lė­je)

P. Čim­ba­ras. Kal­bė­ki­te.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai ne­su­pra­tau, kaip bal­sa­vo. Aš no­rė­čiau bal­suo­ti at­virkš­čiai. Aš bu­vau prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Aš bu­vau už, bet da­bar no­riu bal­suo­ti prieš. Ne­su­pra­tau. Pra­šom per­bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū. Tuoj. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, jūs aiš­kiai pa­skel­bė­te – ki­ta pa­tai­sa yra J. Ole­ko. Taip bu­vo pa­skelb­ta. Pra­šom pa­si­žiū­rė­ti į ste­nog­ra­mas ir tai yra bu­vu­sio bal­sa­vi­mo pa­bai­ga. Da­bar, jei­gu no­ri­te per­bal­suo­ti dėl ma­no pa­tai­sos, pra­šau per­bal­suo­ti, nes ma­tau, kad bal­suo­ta bu­vo ne taip, kaip aš no­rė­čiau. Iš tik­rų­jų aš no­riu pri­sta­ty­ti tą pa­tai­są. Gal­būt jos pri­sta­ty­mo ir trū­ko, bet jūs bu­vo­te pa­skel­bęs, kad anas bal­sa­vi­mas dėl pa­tai­sos pa­si­bai­gęs ir yra bal­suo­ja­ma dėl ma­no pa­teik­tos pa­tai­sos.

PIRMININKAS. Ki­ta pa­tai­sa ne­bu­vo pri­sta­ty­ta ir dėl jos ne­bal­sa­vo­me.

I. De­gu­tie­nė. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je)

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, tik­rai vi­sa jums pa­gar­ba, bet jūs el­gia­tės ne­gar­bin­gai, nes iš tie­sų, jei­gu žmo­gus, Sei­mo na­rys ne­bal­sa­vo ar­ba su­kly­do ir po to tik pri­ei­na prie mik­ro­fo­no ir sa­ko, kad aš ne­bal­sa­vau ar kaž­kas įvy­ko, tai yra in­for­ma­ci­ja tik­tai įra­šy­ti į pro­to­ko­lą, bet ne re­zul­ta­tus pa­keis­ti. Šiuo at­ve­ju, jei­gu jūs ima­tės to­kios tak­ti­kos, aš ma­nau, kad opo­zi­ci­jos šia­me Sei­me ne­rei­kia ir kvie­čiu opo­zi­ci­ją iš­ei­ti iš sa­lės. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, čia dar nu­skam­bė­jo ki­tas da­ly­kas, kad po­nas K. Bac­vin­ka bal­sa­vęs už, pas­kui pa­sa­ko, kad bal­sa­vo prieš. Ne, jis ne­bal­sa­vo, nors bu­vo už­si­re­gist­ra­vęs. Tai­gi po to jis pa­tiks­li­no ir tai yra tie­sa – jis pa­tiks­li­no tik dėl pro­to­ko­lo. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­to skir­tu­mas ne­su­ma­žė­jo iki vie­no ir iš tie­sų gir­dė­jo­me jū­sų žo­džius: o da­bar bal­suo­si­me dėl J. Ole­ko pa­siū­ly­mo. Bu­vo per­ei­ta prie ki­to pa­siū­ly­mo svars­ty­mo. Įver­tin­ki­te tą si­tu­a­ci­ją šal­tai. Prie­šin­gu at­ve­ju mes tu­ri­me la­bai ati­džiai žiū­rė­ti Sta­tu­tą.

PIRMININKAS. Žiū­rė­ki­te, ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar aist­ros gal jau ga­li ir ap­rim­ti.

Dėl pir­mo­jo pa­siū­ly­mo per­bal­sa­vo­me ir ten bu­vo re­zul­ta­tai… Ga­lė­čiau pa­kar­to­ti. Už bu­vo 45, prieš – 37 ir su­si­lai­kė 29. Va­di­na­si, bu­vo ne­pri­tar­ta.

Dėl J. Ole­ko ga­li­ma bal­suo­ti da­bar. Už­si­re­gist­ruo­ki­me. Yra 67. Dėl pa­tai­sos ga­li­me bal­suo­ti su tiek na­rių, kiek yra.

Ar mo­ty­vus kas nors dar no­rė­tų pa­sa­ky­ti dėl šios pa­tai­sos? Ji bu­vo to­kia pa­ti, kaip ir an­ks­tes­nė pa­tai­sa, ku­riai mes ne­pri­ta­rė­me.

Ta­da bal­suo­ja­me dėl J. Ole­ko pa­tai­sos, ku­riai ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai: už – 7, prieš – 37, su­si­lai­kė 20. Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Dar vie­na pa­tai­sa.

PIRMININKAS. Dėl vi­so straips­nio ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). At­si­pra­šau, dar vie­na J. Ole­ko pa­tai­sa dėl lai­ko nu­kė­li­mo.

PIRMININKAS. Čia dėl ki­to straips­nio.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip, dėl ki­to straips­nio.

PIRMININKAS. Ge­rai. Tai 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me. Ačiū. 3 straips­nis. Taip pat Sei­mo na­rio J. Ole­ko pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę pa­pra­šy­si­me pri­sta­ty­ti es­mę.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ši­to pa­siū­ly­mo es­mė bu­vo tuos pa­di­din­tus ko­e­fi­cien­tus įves­ti nuo ge­gu­žės 1 die­nos. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – ne­pri­tar­ti dėl tų pa­čių prie­žas­čių.

PIRMININKAS. Nė­ra ką nu­kel­ti, ka­dan­gi anoms pa­tai­soms ne­bu­vo pri­tar­ta. Ga­li­me ko­mi­te­to nuo­mo­nei pri­tar­ti?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip, mes at­ski­rai bal­sa­vo­me. Kar­tu su­dė­ję bal­sa­vo­me dėl tų…

PIRMININKAS. Kar­tu bal­sa­vo­me.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip, nes es­mė jų yra kar­tu.

PIRMININKAS. Ge­rai. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ir ta­da vi­sam 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ju. Pri­ėmi­mas ne­ga­li­mas, nes yra tik 65 Sei­mo na­riai.

Ga­li­ma iš­sa­ky­ti mo­ty­vus. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu yra siū­lo­ma gy­dy­to­jų re­zi­den­tų ba­zi­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį su­sie­ti su dar­buo­to­jų, dir­ban­čių pa­gal dar­bo su­tar­tis, pa­rei­gi­nės al­gos dy­džiu. Tai yra ge­ras žings­nis, nes ky­lant ba­zi­niam dy­džiui vi­są lai­ką kil­tų ir re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mai. Taip pat vi­si pri­ta­rė­me, kad at­ly­gi­ni­mai di­dė­tų gy­dy­to­jams re­ziden­tams, bet šiuo me­tu biu­dže­to ga­li­my­bės yra to­kios, kad ga­li­ma pa­kel­ti tik­tai ati­tin­ka­mu ko­e­fi­cien­tu.

Dar ga­li­ma at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kad pir­mą kar­tą yra di­di­na­mas at­ly­gi­ni­mas gy­dy­to­jams re­zi­den­tams, ko iki šiol nie­ka­da nė­ra da­ry­ta. Dėl at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mo, tai tas at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mas tiek gy­dy­to­jams re­zi­den­tams, tiek gy­dy­to­jams lie­ka kaip pa­grin­di­nis pri­ori­te­tas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te ir tuo klau­si­mu bus nuo­lat dir­ba­ma, kad at­ly­gi­ni­mai bū­tų di­di­na­mi tiek gy­dy­to­jams re­zi­den­tams, tiek gy­dy­to­jams. To­dėl aš siū­ly­čiau pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas. Nė­ra. Nuo­mo­nė prieš – J. Ole­kas. Nė­ra. Nuo­mo­nė prieš – A. Ma­tu­las. Nė­ra. Nuo­mo­nė prieš – A. Ar­mo­nai­tė. Taip pat nė­ra. Nuo­mo­nė už – D. Ka­mins­kas.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų nuo sau­sio 1 die­nos at­ly­gi­ni­mų kė­li­mas re­zi­den­tams yra tik­rai di­de­lis žings­nis, nors ir ko­kie čia bu­vo šne­kė­ji­mai, kad jie ky­la ne­daug, bet ky­la 73 eu­rais ant po­pie­riaus, 50 eu­rų į ran­kas. Ma­nau, kad dar Eu­ro­pos struk­tū­ri­nių fon­dų pi­ni­gais, jei­gu bus ga­li­ma juos pa­nau­do­ti, iš tik­rų­jų at­ly­gi­ni­mai gal ir pa­sieks tą sie­kia­my­bę apie 30 %. Tu­rė­tų bū­ti žiū­ri­ma į at­ei­tį. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – M. Ma­jaus­kas. Jo nė­ra. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­sa­vi­mą ati­de­da­me, iki su­si­rinks 71 Sei­mo na­rys.

Skel­biu 15 mi­nu­čių tech­ni­nę per­trau­ką ir kvie­čiu frak­ci­jų se­niū­nus į Sei­mo Pir­mi­nin­ko ka­bi­ne­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Ren­ka­mės į sa­lę 11 val. 40 min.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me grįž­ti į sa­vo dar­bo vie­tas. Bu­vo pa­skelb­ta, kad po­sė­dį tę­si­me 11 va­lan­dą 40 mi­nu­čių, jau 42 mi­nu­tės.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jū­sų pa­klaus­ti dėl pra­dė­to pri­im­ti Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1209(3). Yra siū­ly­mas da­ry­ti per­t­rau­ką iki va­ka­ri­nio po­sė­džio. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Da­ro­me per­trau­ką dėl Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­to iki va­ka­ri­nio po­sė­džio. Ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je: „Taip!“) Dė­ko­ju. Ben­dru su­ta­ri­mu.

 

11.43 val.

Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1421(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 3 straip­s­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1421(2). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pra­ne­šė­jo ne­ma­tau. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, po­nia A. Ku­bi­lie­ne, pra­šo­me. Svars­ty­mo sta­di­ja.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1421(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Bal­sa­vo: 6 – už, prieš – 1, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau su ju­mis pa­si­tar­ti. Iš tik­rų­jų yra už­si­ra­šę ir dis­ku­si­jai, ir yra pa­siū­ly­mų. Vėl­gi mes vi­siš­kai ne­tu­ri­me opo­zi­ci­jos. Ar mes ati­de­da­me šio klau­si­mo svars­ty­mą ir taip pat pa­da­ro­me per­trau­ką? (Bal­sai sa­lė­je)

Gal­būt bū­tų la­bai etiš­ka ir tei­sin­ga dėl šio klau­si­mo svars­ty­mo taip pat pa­da­ry­ti per­trau­ką. Ir dėl ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų… Ma­nau, tie­siog vi­są pa­ke­tą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad čia rei­kia sku­bos tvar­kos.

PIRMININKĖ. Taip, mes va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je grį­ši­me prieš šių įsta­ty­mų pro­jek­tų ir juos ga­lė­si­me svars­ty­ti. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi yra už­si­re­gist­ra­vę kal­bė­ti iš opo­zi­ci­jos, ka­dan­gi yra pa­siū­ly­mų, ku­riuos no­ri teik­ti opo­zi­ci­ja, mes įver­tin­da­mi ir gerb­da­mi opo­zi­ci­jos va­lią ir ne­at­im­da­mi ga­li­my­bės iš­sa­ky­ti jiems sa­vo ar­gu­men­tus ir pa­ste­bė­ji­mus, ma­nau, pa­si­elg­si­me tei­sin­gai. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sas sa­lė­je: „Bal­suo­jam!“)

Po­nas J. Ber­na­to­nis per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. BERNATONIS (LSDDF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš ma­nau, kad to­le­ra­vi­mas de­struk­ci­jos, ku­rią da­ro opo­zi­ci­ja, ken­kia Sei­mui, to­dėl aš ne­pri­ta­riu tam, kad mes ati­dė­tu­me dėl to, kad opo­zi­ci­ja ne­da­ly­vau­ja. Opo­zi­ci­jai su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos da­ly­vau­ti: jie tu­ri sa­vo at­ski­ras kė­des, at­ski­rus kom­piu­te­rius, vie­tas sa­lė­je, ir te­gul da­ly­vau­ja.

PIRMININKĖ. Ačiū už jū­sų pa­ste­bė­ji­mą. Aš pra­šau bal­suo­ti. Ka­dan­gi aš tei­kiau sa­vo siū­ly­mą ir dėl šio klau­si­mo pa­da­ry­ti per­trau­ką iki va­ka­ri­nio po­sė­džio, pra­šau bal­suo­ti, kas pri­ta­ria­te, kad pa­da­ry­tu­me per­trau­ką iki va­ka­ri­nio po­sė­džio dėl vi­so Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo pa­ke­to ir svars­ty­tu­me ta­da, kai grįš pa­siū­ly­mų pa­tei­kė­jai. (Bal­sai sa­lė­je)

No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad mes tu­ri­me tik­rai di­de­lę dar­bo­tvarkę ir yra ką veik­ti.

Bal­sa­vo 45 Sei­mo na­riai: už per­trau­ką – 19, prieš – 5, su­si­lai­kė 21. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

Aš dar kar­tą Sei­mo na­rius in­for­muo­ju. Tie, ku­rie no­ri­te ir ma­no­te, kad pa­siū­ly­mų pa­tei­kė­jų ne­rei­kia iš­girs­ti, kad jų ar­gu­men­tų gir­dė­ti mes ne­no­ri­me, ir ma­no­te, kad rei­kia dirb­ti to­liau… (Bal­sai sa­lė­je) Aš tie­siog in­for­muo­ju dar kar­tą ir krei­piuo­si. Taip, aš jū­sų bal­sa­vi­mu esu įpa­rei­go­ta ves­ti po­sė­dį to­liau, tai aš ir da­ry­siu, nes bu­vo to­kia jū­sų va­lia ir toks bal­sa­vi­mas.

Ger­bia­mas A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš kur mes ži­no­me, kad 15 va­lan­dą opo­zi­ci­ja bus ir pri­sta­tys pa­siū­ly­mus? Jie iš­ėjo dėl to, kad Pir­mi­nin­kas pa­skel­bė per­bal­sa­vi­mą. Mes to per­bal­sa­vi­mo ne­pa­kei­tė­me, tai ly­giai taip pat 15 va­lan­dą mes sė­dė­si­me taip, kaip sė­di­me da­bar.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, šiuo me­tu pas Sei­mo Pir­mi­nin­ką vyks­ta pa­si­ta­ri­mas. (A. Pa­lio­nis: „Jau bai­gė­si, aš iš ten at­ėjau!“) Jūs ne­su­ra­do­te spren­di­mo? (A. Pa­lio­nis: „Ne­su­ra­do!“) Jūs ne­su­ra­do­te spren­di­mo. Opo­zi­ci­ja ir to­liau ne­ža­da grįž­ti į sa­lę? (Bal­sai sa­lė­je: „Čia prieš Ka­lė­das!“ „Opo­zi­ci­jos da­ly­va­vo tik ke­li se­niū­nai.“)

Su­teik­siu žo­dį pra­ne­šė­jai A. Ku­bi­lie­nei. Pra­šo­me.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­ma pir­mi­nin­ke, gal­būt ir bū­tų tei­sin­gas jū­sų pra­šy­mas, jei­gu Sei­mo na­riai pri­tar­tų. Gal­būt ga­li­ma svars­ty­ti me­di­ci­ni­nius įsta­ty­mus ir po to gal­būt jau su­grįš opo­zi­ci­ja ir ga­lės pri­sta­ty­ti. Tie­siog vie­ną tą įsta­ty­mą ati­dė­ti po Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo.

PIRMININKĖ. Kal­bė­ki­me taip, kaip pa­ra­šy­ta. Ko­kius me­di­ci­ni­nius? Jūs kal­ba­te apie įsta­ty­mų pro­jek­tus. Mes da­bar pa­lie­tė­me odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos pa­ke­tą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip, po to ei­na odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos ki­tas pa­ke­tas, ta­da ei­na sa­vi­val­dy­bių, ku­ris su­si­jęs, ir Far­ma­ci­jos įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Taip, ir jūs siū­lo­te…

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Per­kel­ti tą odon­to­lo­gų re­zi­den­tų dar­bo už­mo­kes­čio klau­si­mą.

PIRMININKĖ. Mes jau tai nu­ta­rė­me, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, kad Me­di­ci­nos prak­ti­kos įsta­ty­mą svars­ty­si­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je, ir tai pa­da­rė­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar bu­vo pa­skelb­tas Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mas Nr. XIIIP-1421. Ir aš ma­ty­da­ma, kad nė­ra pa­siū­ly­mų au­to­rių, tei­kiau, kad gal­būt tiks­lin­ga bū­tų jų pa­lauk­ti. Bet jūs bal­sa­vo­te už tai, kad dirb­tu­me to­liau ir nie­ko ne­rei­kia lauk­ti, to­dėl aš jū­sų įpa­rei­go­ta sa­kau – pa­strai­ps­niui… Dis­ku­tuo­ti bu­vo už­si­ra­šęs J. Ole­kas. Pra­šo­me at­kur­ti vi­sus mū­sų įra­šus. Dis­ku­tuo­ti bu­vo už­si­ra­šęs J. Ole­kas. Jo sa­lė­je nė­ra. Va­di­na­si… Dau­giau no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Kvie­čiu ger­bia­mą­ją pir­mi­nin­kę grįž­ti į tri­bū­ną. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­mo­sios pir­mi­nin­kės no­riu pa­klaus­ti. Prieš tai įsta­ty­mo pro­jek­to, dėl ku­rio mes pa­da­rė­me per­trau­ką ir dėl ku­rio jūs su­ti­ko­te, kad mes svars­ty­tu­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je, tie pa­tys dy­džiai yra ir Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­me?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Ar mes ga­li­me svars­ty­ti? To­dėl aš ir siū­liau ir šio klau­si­mo da­ry­ti per­trau­ką. Ta­čiau, ko ge­ro, ger­bia­mie­ji ma­no ko­le­gos, ne­įsi­ti­ki­no­te ir ne­pa­si­žiū­rė­jo­te į pa­siū­ly­mų es­mę. Jie yra to­kie pa­tys, iden­tiš­ki, kaip ir me­di­ci­nos prak­ti­kos. To­dėl jū­sų klau­siu, ar iš tik­rų­jų mes ga­li­me svars­ty­ti to­liau? (Bal­sai sa­lė­je)

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, gal­būt ga­li­ma bū­tų dar kar­tą bal­suo­ti? Ne vi­si su­pra­to jū­sų siū­ly­mą. Gal dar kar­tą bal­suo­ja­te. Aš bū­čiau už tai, kad da­ly­vau­tų pri­sta­tant. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­siū­ly­mas, už ku­rį bal­sa­vo­me, ati­tin­ka ir šio straip­s­nio pa­siū­ly­mus, to­dėl ga­li­me… Ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, jūs esa­te at­sa­kin­ga už šio įsta­ty­mo tei­sin­gą pa­tei­ki­mą ir ati­tik­tį jau pri­im­tiems pa­siū­ly­mams. Pa­straips­niui.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš ne­su po­sė­džio pir­mi­nin­kė, bet aš vis dėl­to siū­lau dar kar­tą bal­suo­ti ir pa­lauk­ti opo­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKĖ. Čia svars­ty­mas. Dėl Sei­mo na­rių I. Ši­mo­ny­tės, M. Ma­jaus­ko, R. Že­mai­tai­čio, A. Ma­tu­lo ir I. De­gu­tie­nės pir­mo­jo pa­siū­ly­mo.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to iš­va­da yra ne­pri­tar­ti. Vals­ty­bės fi­nan­si­nės ga­li­my­bės 2018 me­tams ne­lei­džia di­din­ti 30 % gy­dy­to­jų odon­to­lo­gų re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mus.

PIRMININKĖ. Taip. Ka­dan­gi pa­tei­kė­jų nė­ra, nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš pa­siū­ly­mą. (Bal­sai sa­lė­je) No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti už M. Ma­jaus­ko… Už­si­ra­šė pa­vė­luo­tai, bet su­teik­siu žo­dį J. Džiu­ge­liui.

J. DŽIUGELIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš iš tik­rų­jų no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, mes vi­są lai­ką ak­cen­ta­vo­me, kad Sei­mas tu­ri bū­ti vie­nin­gas. Iš tik­rų­jų šiuo me­tu aš ma­nau, kad bū­ti­na per­bal­suo­ti dar kar­te­lį, nes gal­būt dau­gy­bė žmo­nių, Sei­mo na­rių, ne­su­pra­to, už ką bal­sa­vo. Nuo­šir­džiai siū­lau pa­da­ry­ti per­trau­ką šio klau­si­mo ir bū­ti vie­nin­giems, nes mes spren­džia­me iš tie­sų la­bai svar­bius klau­si­mus šiuo įsta­ty­mų pa­ke­tu, to­dėl, pa­lai­ky­da­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją, siū­lau da­ry­ti šio klau­si­mo per­trau­ką ir pa­kar­to­ti­nai bal­suo­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Mes tu­ri­me at­skir­ti du da­ly­kus. Jūs da­bar kal­bė­jo­te dėl pa­siū­ly­mo, ger­bia­ma­sis Jus­tai, ar dėl per­trau­kos? Dėl per­trau­kos mes jau su­ta­rė­me ir bu­vo bal­sa­vi­mas, ir aš an­trą kar­tą teik­ti ši­to ne­ga­liu, nes ir frak­ci­ja ne­pra­šė. Pa­vie­niai Sei­mo na­riai, de­ja, ne­tu­ri to­kios tei­sės pra­šy­ti per­trau­kos, o per­trau­kos pra­šy­ti ga­li tik frak­ci­jos var­du. Lai­ko­mės Sta­tu­to.

Da­bar dėl mi­nė­to pa­siū­ly­mo dau­giau no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti. Kas už I. Ši­mo­ny­tės, M. Ma­jaus­ko, R. Že­mai­tai­čio, A. Ma­tu­lo ir I. De­gu­tie­nės pa­siū­ly­mą? Pa­siū­ly­mo es­mė – pa­di­din­ti ko­e­fi­cien­tus nuo 3,5 iki 4 ir odon­to­lo­gi­jos re­zi­den­tū­ros – nuo 4 iki 4,95.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 5, prieš – 28, su­si­lai­kė 25. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Sei­mo na­riai I. Ši­mo­ny­tė, M. Ma­jaus­kas tei­kia pa­siū­ly­mus. Jie to­kie pa­tys, to­dėl mes an­trą kar­tą už tą pa­tį ne­bal­suo­ja­me.

Sei­mo na­rys J. Ole­kas taip pat tei­kia pa­siū­ly­mą. Ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke!

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mo­jo J. Ole­ko pa­siū­ly­mas iš kar­to yra su­si­jęs su 2 da­li­mi, kad tie ko­e­fi­cien­tai, t. y. 4 jau­nes­nie­siems ir 4,9 vy­res­nie­siems, įsi­ga­lio­tų nuo ge­gu­žės 1 die­nos.

PIRMININKĖ. Mes dar, at­si­pra­šau, grįž­ki­me prie 1 straips­nio.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ta­da tik ko­e­fi­cien­tų pa­di­di­ni­mas.

PIRMININKĖ. Kaip? Ati­tin­ka­mai jau bu­vo bal­suo­ta. 2 straips­nis. J. Ole­ko pa­siū­ly­mas yra dėl da­tos. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, pra­šo­me pa­ko­men­tuo­ti ir pa­sa­ky­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nę.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Čia bu­vo su­si­jęs, kaip mi­nė­jau, su tuo anks­čiau mi­nė­tu pa­siū­ly­mu, kad ko­e­fi­cien­tai bū­tų di­di­na­mi nuo ge­gu­žės 1 die­nos. Ko­mi­te­tas tam ne­pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš J. Ole­ko pa­siū­ly­mą. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Kas už J. Ole­ko pa­siū­ly­mą, ku­riam ne­pri­ta­rė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pra­šo­me bal­suo­ti, kad šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų ne nuo sau­sio 1 die­nos, o nuo ge­gu­žės 1 die­nos.

Dė­ko­ju. Bal­sa­vo 56 Sei­mo na­riai: už – 6, prieš – 31, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Da­bar dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma gy­dy­to­jų re­zi­den­tų at­ly­gi­ni­mą su­sie­ti su dir­ban­čių­jų pa­gal dar­bo su­tar­tis ba­zi­nės al­gos dy­džiu. Tai bū­tų ir­gi at­ly­gi­ni­mų ki­li­mas ky­lant ba­zi­niam al­gos dy­džiui. Iš tik­rų­jų ir­gi pir­mą kar­tą di­di­na­mas at­ly­gi­ni­mas, to­dėl aš pa­si­sa­kau už at­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą vi­siems gy­dy­to­jams odon­to­lo­gams. Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te ir­gi lie­ka kaip pri­ori­te­tas tas klau­si­mas. Ma­nau, kad at­ei­ty­je bus nuo­lat dis­ku­tuo­ja­ma, kaip ras­ti ga­li­my­bę gy­dy­to­jams re­zi­den­tams odon­to­lo­gams kel­ti at­ly­gi­ni­mus, at­ly­gi­ni­mų ko­e­fi­cien­tus. Siū­lau pri­tar­ti at­ly­gi­ni­mų kė­li­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už jū­sų nuo­mo­nę. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas ir J. Ole­kas. Jų sa­lė­je nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti po svars­ty­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1421.

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Ypa­tin­gos sku­bos ne­tai­ky­si­me, šian­dien ne­pri­im­si­me. Lauk­si­me ket­vir­ta­die­nio.

 

11.59 val.

Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3955(2) (svars­ty­mas)

 

Lydi­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3955(2). Pra­šo­me, ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-3955(2) – grą­žin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-3955 ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į Sei­mo na­rių, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos, Jau­nų­jų gy­dy­to­jų aso­cia­ci­jos, Stu­den­tų odon­to­lo­gų aso­cia­ci­jos pa­siū­ly­mus ir ko­mi­te­to ar­gu­men­tus.

Ar­gu­men­tai. Aš juos trum­pin­siu, nes čia yra ke­le­tas la­pų.

Pir­ma, dėl įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. 11 straips­nio 1 da­ly­je siū­lo­ma įtvir­tin­ti odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mą pa­gal D mo­de­lį, ta­čiau abe­jo­ti­na, ar tai už­tik­rins tin­ka­mą odon­to­lo­gų pa­slau­gų ko­ky­bę ir pa­cien­tų sau­gu­mą. Ma­ny­ti­na, kad, sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo, įsta­ty­me tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ta odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) įstai­gų li­cen­ci­jų tiks­li­ni­mo, li­cen­ci­jos da­lies ga­lio­ji­mo stab­dy­mo ir pa­nai­ki­ni­mo ga­li­my­bė. Taip pat, sie­kiant už­tik­rin­ti vie­no­dų rei­ka­la­vi­mų (li­cen­ci­ja­vi­mo, pa­slau­gų ko­ky­bės ir kon­t­rolės) tai­ky­mą vi­soms as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms, siū­ly­ti­na ap­vars­ty­ti ga­li­my­bę odon­to­lo­gi­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos) įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mo funk­ci­ją per­duo­ti kom­pe­ten­tin­gai vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai.

An­tra, dėl spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mo. Siū­lo­mas odon­to­lo­gų ir bur­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų li­cen­ci­ja­vi­mo mo­de­lis ga­li ne­už­tik­rin­ti tin­ka­mos pa­slau­gų ko­ky­bės ir pa­cien­tų sau­gu­mo.

Tre­čia, dėl spe­cia­lis­tų pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo. At­si­žvel­giant į tai, kad įsta­ty­mo pro­jek­to nuo­sta­tos dėl spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ne­ati­tin­ka Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, siū­ly­ti­na Odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­me įtvir­tin­ti, kad ir odon­to­lo­gų bei bur­nos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų to­bu­li­ni­mo tvar­ką nu­sta­ty­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, jūs ben­dru su­ta­ri­mu ak­cen­tuo­ki­te, ką nu­ta­rė­te – kad bū­tų grą­žin­ta ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į iš­sa­ky­tus dau­gy­bę…

PIRMININKĖ. Jūs iš­sa­kė­te ar­gu­men­tus, bet svar­biau­sias spren­di­mas – siū­lo­ma grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti. Ačiū. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ar ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti siū­ly­mui grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Sa­lė­je tu­ri­me 59 Sei­mo na­rius, šiuo me­tu dir­ban­čius. Opo­zi­ci­ja, de­ja, į mū­sų sa­lę dar ne­at­vy­ko, ti­ki­mės su­lauk­ti.

 

12.03 val.

Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1049 (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1049. Pra­šau, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, pa­skelb­ti jū­sų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da: grą­žin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1049 ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į tai, kad ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-3955(2), lė­mu­sį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gų rū­mų įsta­ty­mo Nr. IX-1929 3, 4, 7 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mą. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kas už tai, kad grą­žin­tu­me ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti ką tik pa­mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, pra­šo­me bal­suo­ti. Toks yra ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 59, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1049 grą­ži­na­mas ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

12.05 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1050 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1050. Pra­šo­me, ger­bia­mo­ji ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pa­skelb­ti iš­va­dą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­to spren­di­mas: grą­žin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1050 ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti, at­si­žvel­giant į tai, kad ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos odon­to­lo­gi­jos prak­ti­kos įsta­ty­mo Nr. I-1246 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-3955(2), lė­mu­sį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 1 straips­nio pa­kei­ti­mą. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­dai? Ga­li­me, nes ką tik bal­sa­vo­me už pa­na­šų pa­siū­ly­mą. Da­bar šiuo ly­di­muo­ju įsta­ty­mo pro­jek­tu taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

 

12.06 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1051(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-198 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1051(2). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­da. Svars­ty­mas.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1051(2) ir ko­mi­te­to iš­va­dai. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­šau So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to at­sto­vą. Gal T. To­mi­li­nas ga­lė­tų pa­skelb­ti iš­va­dą dėl Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įstai­gų dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo? Mes duo­si­me teks­tą. Ačiū. At­ei­na So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­skelb­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas klau­si­mą svars­tė lap­kri­čio 22 die­ną. Pri­tar­ta ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jams. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1051(2).

Bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių: vien­bal­siai – 60 po svars­ty­mo pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui.

 

12.09 val.

Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1290(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo Nr. X-709 2, 57 ir 59 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1290(2). Kvie­čiu Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ku­bi­lie­nę pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1290(2) ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Už – 6, prieš – 3, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me. No­rė­jo da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, ma­tau, A. Ma­tu­las, ta­čiau jo sa­lė­je nė­ra. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – M. Pui­do­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Šian­dien vais­tų kai­nos vi­so­se Eu­ro­pos ša­ly­se ir Lie­tu­vo­je ski­ria­si ne pro­cen­tais, o kar­tais. Iš tik­rų­jų vie­nas far­ma­ci­jos tė­vų – pro­fe­so­rius E. Ta­ra­se­vi­čius yra pa­tei­kęs kaip la­biau­siai ydin­gą mū­sų far­ma­ci­jos sek­to­rių, ku­riam rei­ka­lin­gi bū­ti­ni, tie­siog svar­būs es­mi­niai pa­tai­sy­mai. Aš ma­nau, kad šiuo at­ve­ju įves­ti tam tik­rą kai­nų re­gu­lia­vi­mą bu­vo tie­siog bū­ti­na. Ši fik­suo­ta prie­mo­ka leis su­tau­py­ti apie 10 mln. eu­rų. Kal­bant ben­drai apie vais­tų ir far­ma­ci­jos sek­to­rių, tai iš tie­sų Eu­ro­pos lyg­me­niu, Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te Lie­tu­va la­bai stip­riai iš­si­ski­ria. Tai, ką šiuo me­tu da­ro Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, kas yra tei­kia­ma šiuo įsta­ty­mu, yra tik­rai tos svar­bios pa­tai­sos, ku­rios leis tai­sy­ti vis­ką sis­te­miš­kai, to­dėl kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš nė­ra. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti Far­ma­ci­jos įsta­ty­mo?.. Prieš­ta­rau­jan­čių ne­bu­vo, tai ben­dru su­ta­ri­mu. Dė­ko­ja­me.

 

12.11 val.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1649 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1270(3) (svars­ty­mas)

 

1-7a klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1649 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1270(3). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to iš­va­dą pa­tei­kia V. Ba­kas. Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų ko­mi­te­tas svars­tė jau tre­či­ą­ją Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­to ver­si­ją. Gau­tos ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, bu­vo ne­ma­žai dis­ku­si­jų. Ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą ir, at­si­žvel­gęs iš es­mės į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, įre­gist­ra­vo tre­či­ą­ją ver­si­ją, taip pat pa­tei­kė ir sa­vo pa­sta­bų. Pro­jek­tui bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ta­ria net ir opo­zi­ci­ja, ku­rios šian­dien nė­ra, mes tik­rai pla­čiai dis­ku­ta­vo­me, ko­dėl rei­ka­lin­gas šis pro­jek­tas.

PIRMININKĖ. Ačiū jums už pa­teik­tą iš­va­dą. Kvie­čiu T. To­mi­li­ną pa­teik­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to iš­va­dą mi­nė­tu klau­si­mu.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, gruo­džio 14 die­ną So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas svars­tė Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas iš es­mės siū­lo pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tui jį to­bu­lin­ti pa­gal Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das, ku­rioms vi­soms ko­mi­te­tas pri­ta­rė: už bal­sa­vo 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 2.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti V. Ba­ką. Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, su­si­da­ro toks įspū­dis, kad mes čia tik di­di­na­me at­ly­gi­ni­mus spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms. Taip, tai yra svar­bu, bet šis pro­jek­tas skir­tas ne tik tam. Vi­sų pir­ma no­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra įve­da­ma nau­ja veik­los for­ma, t. y. ana­li­ti­nė žval­gy­ba. Šian­dien spe­cia­lio­sios tar­ny­bos su­si­du­ria su mil­ži­niš­ku kie­kiu in­for­ma­ci­jos, ku­rią tu­ri ap­do­ro­ti, kad ga­li­ma bū­tų tai da­ry­ti efek­ty­viai, taip pat for­mu­luo­ti pri­ori­te­tus. Taip pat šis pro­jek­tas siū­lo­mas iš­ana­li­za­vus ir ge­riau­sių už­sie­nio ša­lių žval­gy­bų prak­ti­ką, to­dėl šis mo­men­tas – nau­jos veik­los for­mos – yra ypač svar­bus, kai kal­ba­ma apie šį įsta­ty­mą.

Ant­ras mo­men­tas, į ku­rį no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, tai yra par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Taip, mes su­tei­kė­me pas­ta­rai­siais me­tais ne­ma­žai įga­lio­ji­mų spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms, bet ma­to­me, kad rei­ka­lin­ga ir vi­suo­me­ni­nė kon­tro­lė, ir par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Šia­me pro­jek­te tai taip pat at­si­spin­di.

Iš tie­sų vi­si pa­siū­ly­mai, jų bu­vo la­bai daug, yra ap­svars­ty­ti ko­mi­te­te, su­de­rin­ti ir ap­tar­ti su opo­zi­ci­ja, gau­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da, to­dėl aš ma­nau, kad šiuo pro­jek­tu mes su­teik­si­me nau­jų ga­li­my­bių mū­sų spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms. Tai bus lo­giš­ka mū­sų vyk­do­mos po­li­ti­kos, stip­ri­nant ko­vą su ko­rup­ci­ja, tą­sa, to­dėl siū­ly­čiau pri­tar­ti po svars­ty­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ačiū už iš­sa­ky­tą jū­sų nuo­mo­nę.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – A. Anu­šaus­kas. Jo nė­ra. Nuo­mo­nė prieš – A. Sy­sas. Jo nė­ra. Nuo­mo­nė už – D. Gai­žaus­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš­ties la­bai trum­pai, ko­le­gos. Ši tar­ny­ba nuo 2000 me­tų – įsi­vaiz­duo­ki­te, nuo 2000 me­tų! – nie­ka­da ne­bu­vo per­tvar­ky­ta. Kad ji ati­tik­tų da­bar­ti­nius rei­ka­la­vi­mus, bū­tų mo­der­ni, ga­lė­tų per­si­tvar­ky­ti šiuo­lai­kiš­kai tiek funk­ci­jas, tiek už­da­vi­nius, tiek nau­jus veik­los me­to­dus, kaip ir pa­mi­nė­jo V. Ba­kas, ir ga­lė­tu­me par­la­men­ti­nę kon­tro­lę stip­rin­ti, iš­ties tik­rai siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Tar­ny­ba iš­ties la­bai svar­bi, yra vie­na iš pa­grin­di­nių, ku­ri ko­vo­ja su ko­rup­ci­ja, to­dėl ga­li­my­bė su­si­tvar­ky­ti jai tiek už­da­vi­nius, tiek funk­ci­jas, tiek vi­sus veik­los me­to­dus da­bar at­si­ra­do. Tik­rai siū­ly­čiau pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – S. Gent­vi­las. Jo nė­ra. Nuo­mo­nė prieš – P. Gra­žu­lis. Pra­šom, ko­le­ga.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, prieš pri­imant šį įsta­ty­mą ir stip­ri­nant Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos ins­ti­tu­ci­ją, kad su­pras­tu­me, kas vyks­ta mū­sų vi­suo­me­nė­je. Pra­ėjus be­veik 27 me­tams ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos, mes ta­po­me, kaip vi­suo­me­nė la­bai daž­nai kal­ba, po­li­ci­ne ir ne­tei­si­ne vals­ty­be. Šian­dien STT ta­po po­li­ti­niu įran­kiu su­si­do­ro­ti su ne­pa­lan­kiais as­me­ni­mis, su ne­pa­lan­kio­mis po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis, yra ke­lia­mos po­li­ti­nės by­los. Aš ma­nau, kad rei­kė­tų stip­rin­ti STT, bet prieš tai ją rei­kė­tų re­for­muo­ti. Re­for­muo­ti, kad jos va­do­vai, ly­de­riai tik­rai va­do­vau­tų­si tik įsta­ty­mu, o ne po­li­ti­ne tei­se, kad jie ne­pik­tnau­džiau­tų sa­vo­mis tei­sė­mis su­si­do­ro­jant su ki­ta­min­čiais.

Kad ir šian­dien da­ly­va­vo fi­lo­so­fai, re­ži­sie­riai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, jie pa­brė­žė, kad tik­rai mes tam­pa­me po­li­ci­ne vals­ty­be. Šian­dien vals­ty­bė gy­ve­na tik vie­na nuo­mo­ne, vie­na tie­sa. Ne­duok Die­ve, jei žmo­gus pa­sa­ko ki­tą nuo­mo­nę, tai pa­pras­čiau­siai jis yra per­se­kio­ja­mas. Ne tik po­li­ti­nis per­se­kio­ji­mas, bet į tai įsi­trau­kia ir spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Mes tu­ri­me ma­ty­ti, kur ei­na Lie­tu­va, ko­kiu ke­liu ei­na. Kol, aš ma­ny­čiau, ne­per­tvar­ky­ta vi­sa ši sis­te­ma, kol ten dir­ban­tys žmo­nės va­do­vau­ja­si po­li­ti­ne, te­le­fo­ni­ne tei­se, o ne įsta­ty­mu, kai prieš vie­nus ne­pra­de­da­mi vi­siš­kai jo­kie ty­ri­mai, nes tai yra sa­vi, o prieš ki­tus nau­do­ja­ma ši­ta ins­ti­tu­ci­ja po­li­tiš­kai su­si­do­ro­ti, stip­rin­ti ši­tos ins­ti­tu­ci­jos, aš ma­nau, ne­ga­li­ma.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Kvie­čiu vi­sus už­im­ti dar­bo vie­tas ir bal­suo­ti dėl Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1270(3).

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 58, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.19 val.

Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2, 3 straips­nių ir Įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1271(2) (svars­ty­mas)

 

Ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1904 2, 3 straips­nių ir įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1271(2). Kvie­čiu T. To­mi­li­ną pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas kaip pa­grin­di­nis gruo­džio 14 die­ną svars­tė Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo 2, 3 straips­nių ir įsta­ty­mo prie­dė­lio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas jam pri­ta­rė ir pa­tei­kė pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą su ko­mi­te­to iš­va­do­mis. Už bal­sa­vo 7, prieš – 1, su­si­lai­kė 2. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir jo ly­di­ma­jam va­rian­tui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ba­ką pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą dėl ly­di­mo­jo Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo.

V. BAKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ben­dru su­ta­ri­mu jam pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. T. To­mi­li­nas no­ri kal­bė­ti už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau tik in­for­muo­ti, kad jei­gu jus kal­tins, kad mes čia griau­na­me ko­kią nors vals­ty­bės dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, aš jums ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti, kad tik­rai ge­ros vals­ty­bi­nio dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos nė­ra. Yra tik ben­dras įsta­ty­mas, ku­ria­me yra su­ra­šy­ta daug prie­dų su įvai­riais skai­čiu­kais. Re­a­liai tai nė­ra sis­te­ma, o sis­te­mą šian­dien mes ku­ria­me. Jos es­mė yra ta, kad pa­tys ko­lek­ty­vai, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos per­sitvar­ko, die­gia nau­jus va­dy­bos mo­de­lius, skai­čiuo­ja kaš­tus, kar­tu su dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vu spren­džia, kaip pa­ge­rin­ti dar­bo ko­ky­bę, ir iš tik­rų­jų su­si­ta­ria dėl to, kad ap­mo­kė­ji­mas tu­ri bū­ti de­ra­mas, o ne sim­bo­li­nis. Tai­gi aš kvie­čiu vi­sas ki­tas vals­ty­bi­nes biu­dže­ti­nes įstai­gas ei­ti tais pa­čiais ke­liais ir tie re­zul­ta­tai bus pa­siek­ti. Tik­rai ne­bi­jo­ti de­ma­go­gų aiš­ki­ni­mo, kad mes kaž­ko­kias pui­kias sis­te­mas griau­na­me, nes tos pui­kios sis­te­mos už­tik­ri­no žmo­nėms tik­tai ga­li­my­bę eg­zis­tuo­ti, bet ne už­dirb­ti. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš nė­ra. Ka­dan­gi prieš tai bu­vo jau bal­suo­ta ir be­veik vien­bal­siai vi­si pri­ėmė­me spren­di­mą, tai dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu.

12.22 val.

Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 153 straips­nio pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1445(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo sta­tu­to „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo sta­tu­to Nr. I-399 153 straips­nio pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1445(2). Svars­ty­mas. A. Ši­rin­s­kie­nė, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas gruo­džio 13 die­ną svars­tė Sei­mo sta­tu­to pa­kei­ti­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1445 ir pri­ta­rė pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom. At­si­pra­šau, yra. J. Raz­ma no­ri kal­bė­ti už. N. Pu­tei­kis no­ri kal­bė­ti už. Pra­šau, ger­bia­ma­sis Nag­li Pu­tei­ki.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, no­riu la­bai pa­si­džiaug­ti ši­ta Sta­tu­to pa­tai­sa ir pa­dė­ko­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kui. Vals­tie­čių par­ti­ja, ei­da­ma į rin­ki­mus, de­kla­ra­vo, kad po­li­ti­kai ver­šis dir­žus, de­monst­ruos kuk­lu­mą. Ši­tas Sta­tu­to pa­kei­ti­mas iš tik­rų­jų at­spin­di rin­ki­mų pro­gra­mą ir tai, ko iš mū­sų rin­kė­jai ti­ki­si, ko ti­ki­si iš mū­sų val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos. Tai, kad mes ma­ži­na­mės rep­re­zen­ta­ci­nes iš­lai­das, kad mes ma­ži­na­mės par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas iš­lai­das, kad mes įtei­si­na­me tą su­ma­ži­ni­mą, ku­ris nuo­lat tu­rė­da­vo bū­ti iš nau­jo kas­met pa­tvir­ti­na­mas ši­ta va­lia, aš tik­rai ši­tą kuk­lu­mą svei­ki­nu ir vi­sus agi­tuo­ju bal­suo­ti už.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­mam N. Pu­tei­kiui. Dar kar­tą tie­siog ak­cen­tuo­da­ma, pa­si­nau­do­da­ma pir­mi­nin­kės tei­se ir taip pat ben­dra­au­to­rės tei­se, sa­kau, kad ši­ta­me Sta­tu­te ne pra­tę­sia­mas su­ma­ži­ni­mo ter­mi­nas, o tie­siog su­ma­ži­na­ma ir pa­lie­ka­ma ma­žes­nio­ji da­bar ga­lio­jan­ti šiais me­tais, bet kad ir ki­tais, ir at­ei­ty­je bū­tų bū­tent ši­ta nor­ma – vie­nas vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis par­la­men­ti­nėms iš­lai­doms, o ne 1,7, kaip ga­lė­tų bū­ti pa­di­din­ta.

Pra­šau ger­bia­muo­sius Sei­mo na­rius bal­suo­ti dėl šio Sta­tu­to straips­nio.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: už – 62, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą. Tai bū­tų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų… Ar tu­rė­si­me pa­siū­ly­mų? Nė­ra 71. Aš jo ne­skelb­siu ir ma­nau, kad mes jį ati­dė­si­me iki ta­da, kai sa­lė­je bus 71 Sei­mo na­rys. Pri­ėmi­mo ne­pra­de­da­me.

 

12.26 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 276 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-603(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 276 ir 589 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-603(2). Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę A. Ši­rins­kie­nę. Svars­ty­mas. Pa­tei­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-603 ir pri­ta­rė jam bal­suo­da­mas 10 bal­sų už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių ne­bu­vo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu V. Ving­rie­nę, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją, pa­teik­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas svars­tė pro­jek­tą ir nu­spren­dė pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­ly­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui jį pa­to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pa­teik­tus ar­gu­men­tus bei pa­siū­ly­mus. Spren­di­mas pri­im­tas ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką A. Stan­či­ką pa­teik­ti Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. STANČIKAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė.

PIRMININKĖ. Ačiū. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je po svars­ty­mo nė­ra.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas. Jo sa­lė­je nė­ra. Nuo­mo­nė už. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šom bal­suo­ti dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so.

Bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių: už – 59, prieš – 1, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-603(2) pri­tar­ta.

 

12.29 val.

Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do įsta­ty­mo Nr. X-987 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-650 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1426(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do įsta­ty­mo Nr. X-987 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1426(2). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę kvie­čiu pa­skelb­ti ko­mi­te­to iš­va­dą.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas, ap­svars­tęs pro­jek­tą, at­li­ko tik tech­ni­nius pa­tai­sy­mus, to­dėl bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je už­si­ra­šė N. Pu­tei­kis. Pra­šom į tri­bū­ną, ko­le­ga. Jūs ne­no­ri­te dis­ku­tuo­ti.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Pa­siū­ly­mų, kaip ir mi­nė­jau, nė­ra. Nuo­mo­nės už no­rin­čių sa­ky­ti nė­ra.

Pra­šom bal­suo­ti dėl Vai­kų iš­lai­ky­mo fon­do po svars­ty­mo. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 62 Sei­mo na­riai. Vien­bal­siai po svars­ty­mo pri­tar­ta mi­nė­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti, kad tai­ky­tu­me sku­bą įsta­ty­mų pro­jek­tams, ku­riuos šian­dien mes po svars­ty­mo jau ap­ta­rė­me, kad ga­lė­tu­me ket­vir­ta­die­nį juos ir pri­im­ti? (Bal­sai sa­lė­je: „Taip!“) Ga­li­me. Dė­ko­ju, ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta tai­ky­ti sku­bą.

 

12.31 val.

Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1469(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. I-1336 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1469(2). Kvie­čiu So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kę R. Ša­la­še­vi­čiū­tę. Svars­ty­mas.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ko­mi­te­tas pro­jek­tą ap­svars­tė gruo­džio 13 die­ną ir yra tik tech­ni­nis pa­tai­sy­mas at­si­žvel­giant į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą. Pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ir tai­ko­ma ben­dru su­ta­ri­mu, kaip ir su­ta­rė­me dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų, taip ir šiam tai­ky­si­me sku­bą, kad ket­vir­ta­die­nį ga­lė­tu­me pri­im­ti.

 

12.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl at­min­ti­nų me­tų nu­sta­ty­mo tvar­kos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1383 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl at­min­ti­nų me­tų nu­sta­ty­mo tvar­kos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1383. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys. Kvie­čiu A. Gu­mu­liaus­ką į tri­bū­ną.

Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šom pa­teik­ti, nes pra­ėju­sį po­sė­dį, tik pa­skel­bus Sei­mo nu­ta­ri­mo pa­va­di­ni­mą, bu­vo pa­da­ry­ta per­trau­ka, tad pa­tei­ki­mo tę­si­nys.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ši­tą nu­ta­ri­mą pri­ėmė­me ben­dru su­ta­ri­mu Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Jis la­biau reg­la­men­tuos at­min­ti­nų me­tų skel­bi­mo tvar­ką. Pui­kiai su­pran­ta­me, kad ši­tas nu­ta­ri­mas yra kaip per­ei­na­mo­jo lai­ko­tar­pio do­ku­men­tas, nes ki­tai se­si­jai mū­sų ko­mi­si­ja ren­gia Is­to­ri­nės at­min­ties įsta­ty­mą. Tai ši­tas do­ku­men­tas tu­rė­tų at­lik­ti rei­kia­mas funk­ci­jas iki tol, kol bus pri­im­tas įsta­ty­mas.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių jus pa­klaus­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo no­rin­čių iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę už, nuo­mo­nę prieš nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te po pa­tei­ki­mo Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl at­min­ti­nų me­tų nu­sta­ty­mo tvar­kos“? Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1.

Pa­grin­di­niu siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mu – Is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 21 die­ną. Ačiū.

 

12.34 val.

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo Nr. IX-574 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 103 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1351(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1351(2). Svars­ty­mas. Gal Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą ga­lė­tų pa­teik­ti N. Pu­tei­kis?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Taip, dėl Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo. Au­di­to ko­mi­te­tas ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1351(2). Pa­pil­do­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to spren­di­mams ir pa­siū­ly­mams taip pat pri­tar­ta.

PIRMININKĖ. Ačiū pra­ne­šė­jui. Ir kvie­čiu G. Bu­ro­kie­nę pa­teik­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas svars­tė, ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir siū­lo pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti at­si­žvel­giant į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mus.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra, pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Nuo­mo­nė už – P. Urb­šys. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šo­me su­da­ry­ti ga­li­my­bę P. Urb­šiui… Vy­tau­tai Ba­kai, Kęs­tu­ti Ma­žei­ka, pra­šo­me at­si­sės­ti ir klau­sy­ti P. Urb­šio nuo­mo­nės.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra su­si­jęs su tuo, kad Vy­riau­sy­bė siū­lo op­ti­mi­zuo­ti kai ku­rias funk­ci­jas, su­si­ju­sias su bu­hal­te­ri­ne ap­skai­ta, per­so­na­lo klau­si­mais, įku­riant vie­ną cen­trą. Ma­ny­čiau, kad tai ati­tin­ka Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą, ku­rią mes pa­tvir­ti­no­me, ir mes tu­ri­me su­da­ry­ti są­ly­gas tai vyk­dy­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės prieš nie­kas ne­no­ri iš­sa­ky­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo pri­ta­ri­mo po svars­ty­mo ar ne­pri­ta­ri­mo, jū­sų va­lia. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pra­šo­me vi­sus bal­suo­ti!

Bal­sa­vo 60 Sei­mo na­rių, už – 60. Vien­bal­siai pri­tar­ta Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo.

 

12.37 val.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1353 (svars­ty­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės ly­di­mą­jį klau­si­mą – Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1353. Kvie­čiu Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją G. Bu­ro­kie­nę. Pa­tei­ki­te ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Čia da­bar bus ke­le­tas ly­di­mų­jų įsta­ty­mų. Ko­mi­te­to spren­di­mas yra Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1234 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1353 at­mes­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Ačiū. Kvie­čiu Au­di­to ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją. Gal N. Pu­tei­kis ga­lė­tų mums tal­kin­ti?

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas nu­spren­dė taip, kad… Pa­grin­di­nis Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas į Au­di­to ko­mi­te­to spren­di­mą ir pa­siū­ly­mus at­si­žvel­gė, ta­čiau nu­spren­dė įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti. Tai mes čia nie­ko pa­keis­ti ne­ga­li­me.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė už at­me­ti­mą – P. Urb­šys. Pra­šau.

P. URBŠYS (LVŽSF). At­si­pra­šau, ne už at­me­ti­mą, aš tik no­rė­jau šiek tiek pa­tiks­lin­ti.

PIRMININKĖ. Pra­šom.

P. URBŠYS (LVŽSF). Čia yra ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­to, už ku­rį mes nu­bal­sa­vo­me, kad pri­tar­tu­me vyk­do­mam cen­tro kū­ri­mui, su­si­ju­siam su tam tik­rų funk­ci­jų op­ti­mi­za­vi­mu.

PIRMININKĖ. Ger­bia­ma­sis Po­vi­lai Urb­šy, iš tie­sų ko­mi­te­to iš­va­da – bu­vo siū­lo­ma bū­tent šį Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti, o pa­grin­di­niam įsta­ty­mui mes jau pri­ta­rė­me vien­bal­siai.

Ko­le­gos, ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti at­me­ti­mui? Ga­li­me pri­tar­ti at­me­ti­mui. Dė­ko­ju. Mi­nė­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1353 at­mes­tas.

 

12.39 val.

Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 481 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1354(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės ly­di­ma­sis klau­si­mas – Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 481 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1354(2).

G. Bu­ro­kie­nė jau pa­si­ruo­šu­si pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Pra­šau, ko­le­ge.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ačiū. Ko­mi­te­tas svars­tė ir pri­ta­rė iš­va­doms ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Skel­biu… Pra­šau Au­di­to ko­mi­te­to pra­ne­šė­ją N. Pu­tei­kį pa­teik­ti Au­di­to ko­mi­te­to iš­va­dą.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Au­di­to ko­mi­te­tas kon­sta­ta­vo, kad Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas pri­ta­rė Au­di­to ko­mi­te­tui iš da­lies ir įre­gist­ra­vo pa­to­bu­lin­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Ačiū pra­ne­šė­jui. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo dėl Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo. Dė­ko­ju.

 

12.41 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 pa­pil­dy­mo 91 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1466(2), Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 10 straips­nio pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo 111 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1467(2), Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1468(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas – Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo 91 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. G. Bu­ro­kie­ne, pra­šo­me pa­teik­ti iš­va­dą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas…

PIRMININKĖ. Ma­ne in­for­ma­vo Sek­re­to­ria­tas, kad jūs ga­lė­tu­mė­te pa­teik­ti vi­sų tri­jų pro­jek­tų, t. y. pro­jek­to Nr. XIIIP-1466, pro­jek­to Nr. XIIIP-1467 ir pro­jek­to Nr. XIIIP-1468, nes jie ben­drai bu­vo svars­ty­ti.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria iš­va­doms ir siū­lo pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl vi­sų tas pats.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti po svars­ty­mo ko­mi­te­to nuo­mo­nei? (Bal­sai sa­lė­je) No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Nuo­mo­nių iš­sa­ky­ti no­rin­čių nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP-1467(2), pro­jek­tui Nr. XIIIP-1468(2) ir pro­jek­tui Nr. XIIIP-1092(2). At­si­pra­šau, pas­ku­bė­jau – pro­jek­tui Nr. XIIIP-1466.

 

12.43 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1092(2) (svars­ty­mas)

 

Skel­biu dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mą – Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1092(2). Kvie­čiu G. Bu­ro­kie­nę pa­teik­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to iš­va­dą.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė ir siū­lo pri­tar­ti ko­mi­te­to iš­va­doms ir ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Kvie­čiu pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, at­sto­vą V. Ąžuo­lą.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas svars­tė kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas. Taip pat pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių dis­ku­tuo­ti nė­ra. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo. At­si­pra­šau, A. Pa­pir­tie­nė no­rė­jo iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę už.

A. PAPIRTIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, svars­tant įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­grin­di­nia­me ko­mi­te­te bu­vo ras­ta vi­siems pri­im­ti­na for­mu­luo­tė, ku­ri ati­tin­ka es­mi­nį teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lą, t. y. pa­grin­di­nia­me Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­me įtvir­tin­ti ga­li­my­bę vi­soms biu­dže­ti­nėms įstai­goms jung­tis į aso­cia­ci­jas. Ši ga­li­my­bė leis ko­ky­biš­kiau įgy­ven­din­ti vie­šuo­sius in­te­re­sus ir siek­ti aukš­tes­nės įstai­gos veik­los ko­ky­bės. Taip bus už­tik­ri­na­ma tei­sė į aso­cia­ci­jų lais­vę ir už­tik­ri­na­mas ypač svar­bus tarp­tau­ti­nis at­sto­va­vi­mas. To­dėl kvie­čiu pa­lai­ky­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jai ko­le­gei. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-1092(2).

Bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai: už – 65. Vien­bal­siai pri­tar­ta Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo.

 

12.44 val.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1461(2), Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4, 7, 17, 341, 342, 344, 345, 347, 3412, 3415, 3416, 3418, 3419, 3422, 3423 straipsnių pakeitimo, 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo devintuoju1 skirsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-1462(2), Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 7 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-290 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1463(2), Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-615 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1464(2) (svarstymas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1461 ir ly­di­mie­ji – pro­jek­tas Nr. XIIIP-1462, pro­jek­tas Nr. XIIIP-1463 ir pro­jek­tas Nr. XIIIP-1464. Ačiū. Jau ma­tau pra­ne­šė­ją K. Ma­žei­ką. Pra­šau pa­teik­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to iš­va­das dėl pa­grin­di­nio ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­ma pir­mi­nin­ke. Dėl vi­sų? Ko­mi­te­tas ap­svars­tė ir bal­sa­vo: už – 4, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2 ko­mi­te­to na­riai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ačiū pra­ne­šė­jui. Jūs pri­sta­tė­te vi­sus įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­riems ko­mi­te­tas po svars­ty­mo pri­ta­rė. Dėl pa­siū­ly­mo, ku­ris yra gau­tas, mes dar ap­tar­si­me atski­rai.

N. Pu­tei­kis yra kvie­čia­mas dis­ku­tuo­ti. N. Pu­tei­kis at­si­sa­ko dis­ku­tuo­ti. S. Gent­vi­las. S. Gent­vi­lo sa­lė­je nė­ra. Dis­ku­tuo­ti dau­giau už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Kvie­čiu vėl­gi K. Ma­žei­ką. Pra­šo­me, at­ei­ki­te, ko­le­ga, ap­tar­si­me, nes yra gau­tas Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mas dėl 6 strai­ps­nio. Ka­dan­gi Sei­mo na­rio nė­ra sa­lė­je…

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Aš ga­liu pa­ko­men­tuo­ti.

PIRMININKĖ. Pra­šo­me pri­sta­ty­ti ir ar­gu­men­tuo­­ti, ko­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ko­le­gos Sei­mo na­rio S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mas bu­vo, kad ati­dė­tu­me pu­sei me­tų, at­si­pra­šau, me­tams ati­dė­tu­me įsi­ga­lio­ji­mą. Bu­vo mo­ty­vai to­kie, kad lyg ir ga­min­to­jų įmo­nės, or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios tu­ri su­tvar­ky­ti tas pa­kuo­tes, ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos, ne­pa­si­ren­gu­sios ir vi­si ki­ti ar­gu­men­tai. Ta­čiau ko­mi­te­tas tam ne­pri­ta­rė. Mo­ty­vai bu­vo to­kie, kad tik­riau­siai vi­si pri­si­me­na­te Vals­ty­bės kon­tro­lės ata­skai­tą, ku­rio­je bu­vo kal­ba­ma, kad yra įmo­nių, ku­rios nuo 2013 me­tų nė­ra su­si­tvar­kiusios ata­skai­tų už pa­kuo­tes. Taip pat kal­ba­ma apie tai, kiek yra pa­žei­di­mų ir daug įvai­rių ne­tei­sė­tų veik­lų, dėl ku­rių yra pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai ir vyks­ta tik­rai di­de­lių su­mų iš­ieš­ko­ji­mai, to­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir siū­lo, kad… Be to, dar ki­tas ar­gu­men­tas, kad bet koks mo­kes­ti­nis įsta­ty­mas, o tai ak­cen­tuo­ja ir Tei­sės de­par­ta­men­tas, tu­ri įsi­ga­lio­ti nuo me­tų pra­džios, kad bū­tų, va­din­ki­me, fi­nan­si­nių me­tų pra­džia – su­si­jęs bū­tent su įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mu. To­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė šiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rin­tys kal­bė­ti už pa­siū­ly­mą? Nė­ra. Nuo­mo­nė prieš pa­siū­ly­mą – V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš no­rė­čiau pri­tar­ti ko­mi­te­to siū­ly­mui. Kon­kre­čiai pa­si­sa­kau prieš S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mą. Kaip jau sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas pri­sta­ty­da­mas, įsta­ty­mo pro­jek­tas dėl in­for­ma­ci­nės sis­te­mos tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo 2018 m. sau­sio 1 d., o jei­gu mes iš tik­rųjų nu­kel­si­me dar vie­ne­riems me­tams, kaip siū­lo S. Gent­vi­las, dar už­truks įgy­ven­di­ni­mo aspek­tai… O at­lie­kų kon­tro­lės sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­ma jau da­bar ir tai už­tik­rin­tų ko­ky­biš­ką ir tei­sin­gą kon­tro­lės sis­te­mos įgy­ven­di­ni­mą. Tai­gi siū­lau bal­suo­ti prieš S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pra­šo­me bal­suo­ti. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ku­rie pri­ta­ria­te S. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mui, kad nu­kel­tu­me įsi­ga­lio­ji­mą iki 2019 me­tų, ku­riam ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ir dėl ku­rio V. Ving­rie­nė iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę prieš.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už pa­siū­ly­mą bal­sa­vo 3, prieš – 37, su­si­lai­kė 19. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to po svars­ty­mo no­rin­čių kal­bė­ti už nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti. Kas pri­ta­ria­te po svars­ty­mo Pa­kuo­čių ir pa­kuo­čių at­lie­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mui, pra­šo­me bal­suo­ti.

Dė­ko­ju. Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ly­di­mie­siems įsta­ty­mų pro­jek­tams po svars­ty­mo? Ga­li­ma. Po svars­ty­mo pri­tar­ta įsta­ty­mo pro­jek­tams Nr. XIIIP-1462, Nr. XIIIP-1463 ir Nr. XIIIP-1464.

 

12.51 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mos (NESS) (NESS I, NESS II, ESPBI IS) kū­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1435(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau. Sei­mo nu­ta­ri­mas „Dėl An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo“. Ar yra no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je? Dar­bo­tvarkės 1-17 klau­si­mas. Gal ga­li­me su­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu, kad ši­tą klau­si­mą svars­to­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je? Ga­li­me. 1-17 klau­si­mą, pro­jek­tas Nr. XIIIP… (Bal­sai sa­lė­je) Yra V. Gai­lius. Ge­rai. Svars­ty­mo sta­di­ja. Ar V. Gai­lius ga­lė­tų pa­teik­ti iš­va­dą? Jūs pa­tei­kė­te pra­ėju­sia­me po­sė­dy­je. An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja dau­giau ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti.

Svars­ty­mas. No­rin­tys da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je? N. Pu­tei­kis. Pra­šo­me į tri­bū­ną. At­si­i­ma­te. R. J. Da­gys. Jo nė­ra sa­lė­je. A. Ma­tu­las – jo taip pat nė­ra. Duo­ki­te teks­tą. Pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Po svars­ty­mo nuo­mo­nė už – N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). At­si­i­mu.

PIRMININKĖ. N. Pu­tei­kis ne­no­ri kal­bė­ti. R. J. Da­gys – nuo­mo­nė už, jo nė­ra sa­lė­je. Ar po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti? Bal­suo­ja­me po svars­ty­mo dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos at­lik­to par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl Lie­tu­vos elek­tro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mos kū­ri­mo“.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: bal­sa­vo vien­bal­siai. Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke! Ka­dan­gi bal­sa­vo vien­bal­siai ir tai yra Sei­mo nu­ta­ri­mas, ar Sei­mo Pir­mi­nin­kas su­tin­ka dėl ypa­tin­gos sku­bos, kad ga­lė­tu­me pri­im­ti šį Sei­mo nu­ta­ri­mą? Sei­mo Pir­mi­nin­kas su­tin­ka. Pri­ta­ria­me ypa­tin­gai sku­bai.

Nuo­mo­nės už, nuo­mo­nės prieš. R. J. Da­gys – nė­ra. A. Ma­tu­las – nė­ra. No­rin­čių kal­bė­ti dau­giau nė­ra. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 67 Sei­mo na­riai: už – 67, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra, vien­bal­siai Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1435(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

12.55 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Eve­li­nos Ka­ra­le­vi­čie­nės at­lei­di­mo iš Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pavel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1517 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Eve­li­nos Ka­ra­le­vi­čie­nės at­lei­di­mo iš Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1517. Pra­ne­šė­jas – R. Kar­baus­kis. Kas ga­li? Ga­li R. Šar­knic­kas. Pra­šo­me. Pa­tei­ki­mas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Dėl E. Ka­ra­le­vi­čie­nės at­lei­di­mo iš Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos įsta­ty­mo 4 straips­nio 4 da­li­mi, nu­ta­ria: 1 straips­nis. At­leis­ti iš pa­rei­gų Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kę E. Ka­ra­le­vi­čie­nę“.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių pa­klaus­ti nė­ra. Ko­le­gos, tik­riau­siai pui­kiai su­pran­ta­te, kad no­rint pa­skir­ti nau­jai ka­den­ci­jai rei­kia pir­miau­sia at­lik­ti pro­ce­dū­ri­nius da­ly­kus, ku­riuos ir pa­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­tas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Ga­li­me ypa­tin­gą sku­bą? Ga­li­me. Svars­ty­mas. Ačiū pra­ne­šė­jui. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­siū­ly­mas. 1 straips­nį siū­lo­ma iš­dės­ty­ti taip: at­leis­ti E. Ka­ra­le­vi­čie­nę iš Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai. Ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu.

Pri­ėmi­mas. Pa­straips­niui. Vie­nas straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti ši­tą straips­nį? Už vi­są no­rin­tys kal­bė­ti? No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai: vien­bal­siai – 63 Sei­mo na­riai pri­ta­rė. Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1517) pri­im­tas. (Gon­gas)

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, 18b ne­ga­li­me svars­ty­ti, nė­ra kan­di­da­tės, to­dėl, kad jai ir pa­čiai bus su­teik­ta ga­li­my­bė kal­bė­ti. Mes šiek tiek len­kia­me lai­ką, to­dėl gal ga­li­me pra­dė­ti svars­ty­ti re­zer­vi­nius mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mus? Siū­lo­te nuo pa­bai­gos. Ga­li­me ir nuo pa­bai­gos. Pa­siū­ly­mas ge­ras.

 

12.58 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Ge­nės Rau­luš­kie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-41) pri­ėmi­mas

 

Aš kvie­čiu P. Čim­ba­rą. Sei­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas „Dėl Ge­nės Rau­luš­kie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-41). Pra­šom, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau.

P. ČIMBARAS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šių me­tų gruo­džio 13 die­ną po­sė­dy­je iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo G. Rau­luš­kie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­ją ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jų ir ki­tų nu­ken­tė­ju­sių­jų nuo 1991 m. sau­sio 11–13 d. ir po to vyk­dy­tos SSRS ag­re­si­jos as­me­nų tei­si­nio sta­tu­so pri­pa­ži­ni­mo įsta­ty­mo 3 straips­nį ir nu­sta­ty­ti, kad ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jų šei­mų na­riais, nu­ken­tė­ju­siais nuo 1991 me­tų sau­sio 11–13 die­no­mis ir po to vyk­dy­tos ag­re­si­jos, bū­tų pri­pa­žįs­ta­mi taip pat ir žu­vu­sių­jų bro­liai ir se­se­rys.

Ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, at­si­žvel­gu­si į Sei­mo Lais­vės ko­mi­si­jos ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tas nuo­mo­nes. At­si­žvel­gus į vi­sa tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­reiš­kė­jų pa­siū­ly­mą pa­keis­ti mi­nė­tą įsta­ty­mą taip, kad ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jų šei­mų na­riais, nu­ken­tė­ju­siais nuo 1991 m. sau­sio 11–13 die­nom ir po to vyk­dy­tos ag­re­si­jos, bū­tų pri­pa­žin­ti taip pat ir žu­vu­sių­jų bro­liai ir se­se­rys. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ko­le­gos, nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dai at­mes­ti pe­ti­ci­ją? Ne? No­ri­te bal­suo­ti?

Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo, ku­ris skel­bia, kad rei­kia at­mes­ti G. Rau­luš­kie­nės ir ki­tų pa­reiš­kė­jų pe­ti­ci­ją.

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš – 1, su­si­lai­kė 6. Pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui pri­tar­ta.

 

13.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl UAB „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ duk­te­ri­nės ben­dro­vės UAB „NT Val­dos“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo par­da­vi­mo kon­kur­so stab­dy­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1519 (pa­tei­ki­mas)

 

Skel­biu ki­tą mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mą, kaip ir su­ta­rė­me. Re­zer­vi­nis 4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl UAB „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ duk­te­ri­nės ben­dro­vės UAB „NT Val­dos“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo par­da­vi­mo kon­kur­so stab­dy­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1519. Pra­ne­šė­jas – A. Pa­lio­nis. Pa­tei­ki­mas.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pa­si­ro­džiu­si vie­ša in­for­ma­ci­ja, kad UAB „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ duk­te­ri­nė ben­dro­vė UAB „NT Val­dos“ vyk­do ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo par­da­vi­mo kon­kur­są, kar­tu su par­duo­da­mais pa­sta­tais par­duo­da ir tei­sę „NT Val­dos“ pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­muo­se vals­ty­bi­nės že­mės skly­puo­se sta­ty­ti nau­jus sta­ti­nius. To­kiu bū­du nau­jų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai įgys tei­sę pra­tęs­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tį iki tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­to nau­jų sta­ti­nių eks­plo­a­ta­vi­mo ter­mi­no, ga­li bū­ti su­da­ry­tos są­ly­gos vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mi­nin­kui nuo­mo­tis vals­ty­bi­nės že­mės skly­pą mak­si­ma­liam 99 me­tų lai­ko­tar­piui. Taip pat pa­žy­mi­me, kad nuo­sa­vy­bės tei­se per­duo­tų pa­sta­tų že­mės skly­pai bu­vo iš­nuo­mo­ti tik esa­miems pa­sta­tams eks­plo­a­tuo­ti. Tai nė­ra tei­sin­ga ir vals­ty­bei nau­din­ga leis­ti sta­ty­ti nau­jus sta­ti­nius, kai vals­ty­bi­nė že­mė nuo­mo­ja­ma ne auk­cio­no bū­du esa­miems pa­sta­tams eks­plo­a­tuo­ti.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba tin­ka­mai ne­vyk­dė vals­ty­bi­nės že­mės nau­do­ji­mo kon­tro­lės, ka­dan­gi ne­si­ė­mė jo­kių prie­mo­nių, siek­da­ma už­tik­rin­ti, kad UAB „NT Val­dos“ iš­nuo­mo­ta vals­ty­bi­nė že­mė bū­tų nau­do­ja­ma pa­gal pa­skir­tį, kad „NT Val­dos“ iš­nuo­mo­ti vals­ty­bi­nės že­mės skly­pai bū­tų tin­ka­mo dy­džio, bū­tino šiuo­se skly­puo­se esan­tiems pa­sta­tams eks­plo­a­tuo­ti, to­dėl siū­lo­me pa­siū­ly­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei stab­dy­ti „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ duk­te­ri­nės ben­dro­vės UAB „NT Val­dos“ ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo par­da­vi­mo kon­kur­są. Ki­tas pa­siū­ly­mas, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė už­tik­rin­tų, kad vals­ty­bės tur­tas bū­tų pri­va­ti­zuo­ja­mas tik per vals­ty­bi­nę įmo­nę, t. y. Tur­to ban­ką (pa­gal Tur­to ban­ko tai­syk­les), ir duk­te­ri­nių įmo­nių val­do­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to par­da­vi­mas duo­tų di­džiau­sią grą­žą vals­ty­bei.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Gal ga­lė­tu­mė­te vie­nu sa­ki­niu pa­sa­ky­ti, kuo bū­tų sky­rę­si, jei­gu šį tur­tą bū­tų par­da­vi­nė­jęs Tur­to ban­kas? Koks bū­tų pa­grin­di­nis skir­tu­mas ir ko­kie bū­tų ver­čių skir­tu­mai?

A. PALIONIS (LSDDF). Ver­čių skir­tu­mų tik­rai ne­skai­čiuo­siu, nes tai yra Vil­niaus mies­to že­mės rin­kos kai­na. Iš es­mės skir­tu­mas yra tas, kad da­bar or­ga­ni­zuo­ja­mas auk­cio­nas, kur yra skai­čiuo­ja­ma tik pa­sta­tų kai­na, ji ne­pri­klau­so nuo to, kur jie sto­vi, ar jie sto­vi prie Auš­ros var­tų, ar sto­vi A. Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, ar Žve­jų gat­vė­je, yra par­duo­da­mas pa­sta­tas ir ne­įkal­ku­liuo­ja­ma į pra­di­nę kai­ną, kad tas pa­sta­tas sto­vi Vil­niaus cen­tre. Tas pats bū­tų, ar jis sto­vė­tų da­bar iš­gar­sė­ju­siuo­se Prie­nuo­se, bū­tų ta pa­ti kai­na. O jei­gu par­duo­tų Tur­to ban­kas, jis ver­tin­tų ir to pa­sta­to pa­čią dis­lo­ka­ci­jos vie­tą, nu­sta­ty­da­mas kai­ną į tai at­si­žvelg­tų.

PIRMININKĖ. Klau­sia J. Raz­ma. Jo nė­ra. A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Iš­ties keis­tai at­ro­do, kai ins­ti­tu­ci­jos, ku­ruo­jan­čios šį klau­si­mą, tei­gia, kad tur­tas, per­duo­tas į vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės duk­te­ri­nę įmo­nę, yra pri­va­tus pri­va­taus ju­ri­di­nio as­mens tur­tas ir ga­li­ma su juo elg­tis ne pa­gal vals­ty­bės tur­to iš­vals­ty­bi­ni­mo, va­din­ki­me, pro­ce­dū­rą, ne per Tur­to ban­ką. Tai no­rė­čiau, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, kad jūs pa­sa­ky­tu­mė­te vis dėl­to kaip Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to na­rys. Kaip taip par­la­men­ti­nė kon­tro­lė nu­si­ri­to, kad ga­li­ma, iš­kė­lus į, sa­ky­ki­me, duk­te­ri­nę įmo­nę, lai­ky­ti, kad tai yra pri­va­tus ju­ri­di­nis as­muo? Vie­nu mos­tu. Čia, be­je, bu­vo A. Ku­bi­liaus spren­di­mai, 2010 me­tai. Ačiū.

A. PALIONIS (LSDDF). Vi­sų pir­ma gal rei­kė­tų su­grįž­ti į tuos 2010 me­tus, kai bu­vo įkur­tos „NT Val­dos“, ir prie jų es­mės, dėl ko jos bu­vo įkur­tos. Kad vals­ty­bė ir ne­ga­lė­tų val­dy­ti sa­vo per­lei­di­mo tei­se to tur­to ir kad bū­tų ga­li­ma pa­si­nau­do­ti Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mu, nes „NT Val­dų“ vals­ty­bė kaip ir ne­val­do, val­do „Lie­tu­vos ener­gi­ja“. To­dėl šį nu­ta­ri­mą ir siū­lo­me, kad Vy­riau­sy­bė pa­si­žiū­rė­tų. Gal rei­kė­tų ko­re­guo­ti ir Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mą, kur bū­tų ga­li­ma iš­skir­ti: įmo­nių val­do­mas vals­ty­bės tur­tas tu­rė­tų bū­ti pri­va­ti­zuo­ja­mas, o val­do­mas pa­ti­kė­ji­mo tei­se bū­tų pri­va­lo­mai pri­va­ti­zuo­ja­mas per Tur­to ban­ką. To da­bar nė­ra.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia V. Po­de­rys. Pra­šom, ko­le­ga.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas su­si­jęs su 2 straips­niu. Jis, kaip aš su­pran­tu, ga­li klai­din­ti Sei­mo na­rius. Čia ra­šo­ma, kad vals­ty­bės val­do­mas tur­tas tu­ri bū­ti par­duo­da­mas per Tur­to ban­ką ir pa­gal Tur­to ban­ko pro­ce­dū­ras, ar­ba pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­dū­ras. Tai taip ir yra. Taip ir yra, bet pro­ble­ma yra ki­tur, kad jei­gu yra hol­din­go vi­daus tur­tas, duk­te­ri­nių, ar­ba duk­te­ri­nių duk­te­ri­nių, ar­ba įmo­nių tur­tas, jis nė­ra vals­ty­bės val­do­mas. Man at­ro­do… Ar ne­su­tik­tu­mė­te, kad nu­ta­ri­mas yra to­bu­lin­ti­nas? Nes taip, kaip jis su­ra­šy­tas, yra skir­tas ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui, bet apie ki­tą tur­tą čia nė­ra pa­si­sa­ko­ma. Prak­ti­ka yra ta, kad da­bar įmo­nės, įmo­nių val­dy­to­jai įgu­do par­duo­ti iš es­mės vals­ty­bės val­do­mą tur­tą ir įmo­nes ne pa­gal Pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mą ir ne pa­gal pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­dū­ras.

A. PALIONIS (LSDDF). Iš es­mės pa­sta­bai pri­tar­čiau, bet šis nu­ta­ri­mas yra dėl kon­kre­čios pro­ce­dū­ros, ku­ri vyk­do­ma šį mė­ne­sį, gruo­džio mė­ne­sio 14 die­ną pra­si­dė­ju­si. Ir at­krei­pia­me dė­me­sį į tai, kas vyks­ta su ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. O čia jau Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tas ir Vy­riau­sy­bės po­žiū­ris, kaip ji su vi­su sa­vo tur­tu ga­li elg­tis. Mes tik at­krei­pia­me dė­me­sį į kon­kre­čius įvy­kius, ku­rie vyks­ta da­bar.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus jums už­duo­tus klau­si­mus. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš po pa­tei­ki­mo. Nuo­mo­nė už – N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Aš ko­le­gas ra­gi­nu bal­suo­ti už, nes ypač pro­fe­sio­na­liai nu­skam­bė­jo mū­sų ko­le­gos V. Po­de­rio pa­tiks­li­ni­mas. Pra­ne­šė­jas su­ti­ko, kad iš tik­rų­jų yra mil­ži­niš­ka pro­ble­ma pa­si­da­riu­si, ku­rią pa­da­rė anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės, o ši Vy­riau­sy­bė tie­siog ne­spė­jo pa­nai­kin­ti blo­go­sios prak­ti­kos, kai vals­ty­bės val­do­mas tur­tas yra par­duo­da­mas pi­giai ir grei­tai be že­mės, be tei­sės į že­mės nu­omą, ar­ba ne­par­duo­da­ma že­mė, bet par­duo­da­mi tik pa­sta­tai ir vals­ty­bė ne­gau­na pa­pil­do­mų pa­ja­mų, ku­rias bū­tų ga­vu­si, jei­gu bū­tų lai­ko­ma­si, kaip tei­sin­gai pa­brė­žė ger­bia­mas V. Po­de­rys, Pri­va­ti­za­vi­mo įsta­ty­mo, bū­tų par­duo­da­ma pa­gal pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­dū­rą ir per Tur­to ban­ką, ku­ris da­bar kaž­ko­dėl iš tik­rų­jų pri­vers­tas par­da­vi­nė­ti ma­žos ver­tės san­dė­liu­kus. Ko­le­gos, aš ma­nau, bal­suo­da­mi už ši­tą nu­ta­ri­mą mes su­teik­tu­me di­džiu­lę pa­spir­tį mū­sų prem­je­rui, kad jis šią anks­tes­nių prem­je­rų ydin­gą prak­ti­ką su­stab­dy­tų.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ma­no nuo­mo­nė prieš yra tos ap­im­ties, kad man ne­pa­tin­ka, kad tai yra toks taš­ki­nis nu­ta­ri­mas – tik dėl vie­no san­do­rio, ku­ris tuoj tuoj tu­ri įvyk­ti. Ma­no pa­siū­ly­mas bū­tų, jei­gu to­liau bus svars­to­ma, kad 2 straips­ny­je bū­tų pa­ra­šy­ta, kad pa­gal pri­va­ti­za­vi­mo pro­ce­dū­ras tu­ri bū­ti par­duo­da­mas ir ne­tie­sio­giai vals­ty­bės val­do­mas tur­tas ar­ba pa­na­šiai. Čia yra di­džio­ji sis­te­mi­nė pro­ble­ma, kad iš­vals­ty­bi­na­mas tur­tas dėl to, kad jis nė­ra le­ga­liai vals­ty­bės, bet yra pri­va­taus as­mens, ku­ris yra vals­ty­bės val­do­mas.

Ma­no prieš yra šios ap­im­ties. No­rė­čiau sis­te­mi­nio ir fun­da­men­ta­laus po­žiū­rio. Dė­kui.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­si­sky­rė. Pra­šom bal­suo­ti dėl ką tik pa­teik­to Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-519.

Bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai, vi­si vien­bal­siai pri­ta­rė. Pa­grin­di­nis… A. Skar­džius. Pra­šom.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Dėl ve­di­mo tvar­kos. Ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi vie­nas auk­cio­nas jau įvy­ko 14 die­ną, ki­tas bus 20 die­ną, t. y. įvyks ry­toj, tai la­bai svar­bu. Aš ma­nau, kad kon­ser­va­to­rių nė­ra to­dėl, kad 20 die­ną bū­tent Ger­vė­čių g. 4 (Ka­ra­lie­nės Mor­tos mo­kyk­los) te­ri­to­ri­ja su ga­li­my­be hek­ta­ro plo­te sta­ty­ti 8 tūkst. kvad­ra­ti­nių met­rų at­si­durs gal­būt M. Ma­jaus­ko, gal­būt ki­tų ran­ko­se – tų, ku­rie val­do tos par­ti­jos fi­nan­sus. Aš ma­nau, kad vals­ty­bės tur­to grei­tas, sku­bo­tas iš­par­da­vi­mas tu­ri ne­del­siant bū­ti stab­do­mas, to­dėl la­bai pra­šau pra­šy­ti ypa­tin­gos sku­bos, kad Vy­riau­sy­bė tik­rai tu­rė­tų tam tik­rą po­zi­ci­ją, bent jau su­sio­rien­tuo­tų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos… P. Gra­žu­lis – dėl ve­di­mo tvar­kos.

P. GRAŽULIS (TTF). Taip, aš ir­gi pri­tar­čiau, kad jei­gu yra ga­li­my­bės… Pir­mi­nin­ko čia nė­ra, kas pa­siū­lo ypa­tin­gos sku­bos tvar­ką. Jei­gu nė­ra Pir­mi­nin­ko, bent sku­bą gal rei­kia tai­ky­ti. Aš tik­rai… Yra la­bai tei­sin­ga ger­bia­mo V. Po­de­rio pa­sta­ba. Gal čia rei­kė­tų ne tik Vy­riau­sy­bei at­ei­ty nuo­ro­dą nu­ro­dy­ti, bet ne­ga­li bū­ti taip, kad įku­ria­ma ak­ci­nė ben­dro­vė, tai ak­ci­nei ben­dro­vei per­duo­da tur­tą ir jau tur­tas lyg ir tam­pa ne vals­ty­bės, kaip no­ri, taip su tuo tur­tu ir el­gia­si. Taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Čia yra sche­ma, ku­ri tu­rė­tų bū­ti griau­ti­na. Gal­būt tik­rai V. Po­de­rys su sa­vo ko­mi­si­ja pa­teik­tų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias rei­kė­tų pri­im­ti, kad to­kių sche­mų mū­sų vals­ty­bė­je ne­bū­tų. O čia mes kon­kre­čiu at­ve­ju krei­pia­mės, kad tik­rai vals­ty­bei ne­bū­tų pa­da­ry­tas mil­ži­niš­kas nuos­to­lis.

PIRMININKĖ. Ačiū ger­bia­mie­siems ko­le­goms. Iš­ties įver­ti­nu tai, kad yra Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­dos, yra pa­sta­bų, to­dėl tai­ky­ki­me gal­būt sku­bą, pa­skir­ki­me Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą (jūs ry­toj pa­svars­ty­si­te) ir ket­vir­ta­die­nį mes ga­lė­tu­me pri­im­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti dėl to­kio mū­sų veiks­mų pla­no, kad pri­ta­ria­me sku­bai? Ben­dru su­ta­ri­mu. Taip, dė­ko­ju. Pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo ta­da ne­ski­ria­me. 21 die­ną svars­ty­mas ir ga­li­mas pri­ėmi­mas. Dė­ko­ja­me.

 

13.13 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. lap­kri­čio 22 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-27 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1521 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas mū­sų dar­bo­tvarkės klau­si­mas, žen­giant į vir­šų, bū­tų Sei­mo nu­ta­ri­mo dėl nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas. Ger­bia­mi ko­le­gos, A. Skar­džius bu­vo pa­reiš­kęs sa­vo po­zi­ci­ją ne­dirb­ti šio­je ko­mi­si­jo­je. Yra siū­ly­mas su­ma­žin­ti na­rių skai­čių iki 12 ir iš­brauk­ti A. Skar­džių iš mi­nė­tos ko­mi­si­jos. Po pa­tei­ki­mo ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Svars­ty­mas. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti? Po svars­ty­mo – taip pat ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me dėl mi­nė­to Sei­mo nu­ta­ri­mo. Nuo­mo­nė už – N. Pu­tei­kis. Jūs gal… At­si­sa­ko­te kal­bė­ti. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 59 Sei­mo na­riai ir vien­bal­siai pri­ta­rė mi­nė­tam Sei­mo nu­ta­ri­mui, ku­rį skel­biu jau ir pri­im­tą. (Gon­gas) Tai bū­tų pro­jek­tas Nr. XIIIP-1521.

 

13.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1503 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, bu­vo ger­bia­mo E. Jo­vai­šos pra­šy­mas leis­ti pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Tai bū­tų 2-13a, 2-13b ir 2-14 klau­si­mai. Ar su­tik­si­te, ko­le­gos? Su­tin­ka­me. E. Jo­vai­ša kvie­čia­mas į tri­bū­ną (žo­dis jums), kad pa­teik­tų Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1503 ir pa­pil­dy­tu­me dar­bų pro­gra­mą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ypa­tin­gos svar­bos švie­ti­mo klau­si­mas, t. y. uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mo klau­si­mas. Šian­die­ną drįs­tu pra­šy­ti, kad pa­keis­tu­me ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkę ir įtrauk­tu­me ši­tuos rū­pi­mus klau­si­mus. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių klaus­ti nė­ra. Po pa­tei­ki­mo no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Ypa­tin­ga sku­ba.

Svars­ty­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Pra­šo­me bal­suo­ti, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą nu­ro­dy­tais Sei­mo nu­ta­ri­mų pro­jek­tais Nr. XIIIP-1501 ir Nr. XIIIP-1499.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 61 Sei­mo na­rys: už – 60, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Se­si­jos dar­bų pro­gra­ma pa­pil­dy­ta. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

13.17 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ir Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mui su­jun­gi­mo bū­du į Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1501 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu E. Jo­vai­šą pa­teik­ti pa­gal jū­sų pa­pil­dy­tą se­si­jos dar­bų pro­gra­mą Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ir Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mui su­jun­gi­mo bū­du į Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą“ pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­kė pa­sa­kė vi­są pro­jek­to es­mę ir pras­mę. Kar­tu aš pra­šau, kad ši­tie mi­nė­ti uni­ver­si­te­tai bū­tų re­or­ga­ni­zuo­ja­mi su­jun­gi­mo bū­du į pla­čios ap­rėp­ties Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą, vyk­dan­tį moks­li­nius ty­ri­mus ir stu­di­jas hu­ma­ni­ta­ri­nių, so­cia­li­nių, fi­zi­nių, me­nų, bio­me­di­ci­nos, tech­no­lo­gi­jos ir že­mės ūkio mo­ks­lo sri­ty­se.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai iš tik­rų­jų yra mū­sų aukš­to­jo moks­lo, ga­li­ma pa­sa­ky­ti to­kį žo­dį, re­vo­liu­ci­ja, nes tai yra pir­mo­sios mū­sų sis­te­mi­nio aukš­to­jo moks­lo per­tvar­ky­mo kregž­dės, nes mū­sų ma­ty­mas yra štai toks: di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se (Kau­ne ir Vil­niu­je) bū­tų: Kau­ne – trys uni­ver­si­te­tai, Vil­niu­je – du uni­ver­si­te­tai ir trys aka­de­mi­jos, taip pat bū­tų re­gio­ni­niai uni­ver­si­te­tai Šiau­liuo­se ir Klai­pė­do­je. Ši­tas pir­ma­sis nu­ta­ri­mas lie­čia Alek­san­dro Stul­gins­kio, Vy­tau­to Di­džio­jo ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to su­jun­gi­mą į vie­ną Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tam yra vi­sos prie­lai­dos, nes vi­sų mi­nė­tų uni­ver­si­te­tų ir se­na­tai, ir ta­ry­bos yra iš­reiš­ku­sios sa­va­no­riš­ką va­lią su­si­jung­ti. Yra ir šių me­tų lap­kri­čio 22 die­nos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ji taip pat ma­to to­kį pat pla­ną bū­tent su­jun­gi­mo bū­du. Mes vyk­do­me sa­vo vals­ty­bi­nę ši­tos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą ir aš la­bai pra­šy­čiau jū­sų pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis klau­sia J. Varž­ga­lys.

J. VARŽGALYS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, tik­rai pri­tar­siu ši­tam pro­jek­tui. Mes jau esa­me kal­bė­ję, aš tik­tai no­riu, kad ASU bū­tų iš­sau­go­tos in­ži­ne­ri­nės spe­cia­ly­bės ir tas per­ei­na­ma­sis ba­las ne­bū­tų for­suo­ja­mas ir jis iš­lik­tų trys. Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū. Taip, iš tik­rų­jų, kaip tik­tai 1 straips­nio pas­ku­ti­nė da­lis ir šne­ka apie ši­tą iš­sau­go­ji­mą. Dėl tri­jų, ke­tu­rių ba­lų pro­ble­mos aš at­ei­nan­tį, šį ant­ra­die­nį kaip tik ASU, LURK, ar­ba Lie­tu­vos rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jai, pri­sta­tau nau­ją įsta­ty­mo pro­jek­tą dėl pri­ėmi­mo, nau­jos pri­ėmi­mo tvar­kos į mū­sų uni­ver­si­te­tus ir ko­le­gi­jas. Ten bus at­si­žvelg­ta į tuos da­ly­kus.

PIRMININKĖ. M. Pui­do­kas klau­sia. Pra­šau, ko­le­ga.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, iš tik­rų­jų no­rė­siu pa­klaus­ti. Kaip lai­ko pras­me tu­rė­tų bū­ti tas jun­gi­ma­sis iš­dė­lio­tas? Ar yra, tar­ki­me, re­a­lu, kad, pa­vyz­džiui, iki 2019 me­tų es­mi­niai jun­gi­mo­si pro­ce­sai bū­tų įvy­kę? Ir gal­būt ga­lė­tu­mė­te trum­pai pa­ko­men­tuo­ti tech­niš­kai, kaip pat­s ­jun­gi­mas at­ro­dys, kaip bus sie­kia­ma, kad ne­bū­tų pro­gra­mų dub­lia­vi­mo, op­ti­mi­zuo­ja­ma vis­kas?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū. Ga­li­mas daik­tas, kad mes ry­toj svars­ty­da­mi ko­mi­te­te ši­tą klau­si­mą nu­sta­ty­si­me ter­mi­ną, pa­vyz­džiui, ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­ną, dėl re­or­ga­ni­za­vi­mo są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo ir at­ei­si­me į sa­lę su ši­ta da­ta.

Ap­skri­tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad čia rei­kia grei­tų spren­di­mų. Ta re­or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta grei­tai, nes Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas nau­ją­sias pro­gra­mas, mo­ky­to­jo pro­gra­mas, ga­lės vyk­dy­ti tik­tai Kau­ne nuo 2018 m. rug­sė­jo 1 d., to­dėl re­or­ga­ni­za­ci­ja tu­ri bū­ti pa­da­ry­ta iki to lai­ko.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Nuo­mo­nė už – M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų kvie­čiu pa­lai­ky­ti, nes Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tas, Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tas ir Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas, jų ben­druo­me­nės, jų ta­ry­bos įdė­jo la­bai daug dar­bo tam, kad ši jung­tis įvyk­tų. Ir mums, tiek kaip val­dan­čia­jai dau­gu­mai, tiek Vy­riau­sy­bei, yra la­bai svar­bu, kad tas pro­ce­sas vyk­tų kuo sklan­džiau ir kuo grei­čiau, nes tai leis pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mus moks­li­nin­kams, ka­dan­gi bus op­ti­mi­zuo­tos uni­ver­si­te­tų struk­tū­ros, bus iš­veng­ta pro­gra­mų dub­lia­vi­mo, kur Lie­tu­va da­bar Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te tik­rai at­ro­do la­bai ne­kaip, to­dėl pra­šau pa­lai­ky­mo.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių kal­bė­ti prieš nė­ra. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo, ku­rį ką tik pri­sta­tė ger­bia­mas E. Jo­vai­ša, po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pa­grin­di­nis siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Aš pra­šau ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką pa­skelb­ti svars­ty­mo da­tą.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). 21 die­na. Pra­šy­čiau ypa­tin­gos sku­bos.

PIRMININKĖ. Jūs pra­šo­te sku­bos, kad ga­lė­tu­me su­spė­ti ir pri­im­ti?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Taip.

PIRMININKĖ. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 21 die­ną.

 

13.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mui jo pri­jun­gi­mo prie Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to bū­du“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1499 (pa­tei­ki­mas)

 

Vėl kvie­čiu E. Jo­vai­šą į tri­bū­ną pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to re­or­ga­ni­za­vi­mui jo pri­jun­gi­mo prie Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to bū­du“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-1499. Pa­tei­ki­mas.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai an­tra se­ri­ja iš uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo is­to­ri­jos. Šiuo at­ve­ju tu­ri­me su­dė­tin­ges­nę si­tu­a­ci­ją, nes vie­nas iš sub­jek­tų – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­tas yra iš­sa­kęs ta­ry­bos ap­im­ti­mi tei­gia­mą nuo­mo­nę apie Vy­riau­sy­bės lap­kri­čio 22 die­nos nu­ta­ri­mą, ta­čiau mes ne­tu­ri­me Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to ta­ry­bos pri­ta­rimo. Ta­čiau mū­sų Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo 38 straips­nis sa­ko, kad spren­di­mus dėl uni­ver­si­te­to or­ga­ni­za­vi­mo pri­ima Sei­mas uni­ver­si­te­to ta­ry­bos tei­ki­mu ar­ba Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu įver­ti­nęs uni­ver­si­te­to ta­ry­bos nuo­mo­nę. Šiuo at­ve­ju mes kaip tik tu­ri­me Vy­riau­sy­bės tei­ki­mą, ju­ri­diš­kai pa­grįs­tą, t. y. lap­kri­čio mė­ne­sio 22 die­nos, ži­no­ma, ir mes tu­ri­me ta­ry­bos nuo­mo­nę, ku­rią tu­riu ran­ko­se, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų ta­ry­bos nuo­mo­nę, ku­rią tu­riu ran­ko­se, ji­nai nei­gia­ma, bet Vy­riau­sy­bė yra į ją at­si­žvel­gu­si ir tų ju­ri­di­nių nor­mų šiuo at­ve­ju yra lai­ko­ma­si.

Be to, aš va­kar tu­rė­jau su­si­ti­ki­mą su Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to va­do­vy­be, nau­ją­ja ei­nan­čia rek­to­riaus pa­rei­gas ir ta­ry­bos na­riais, mes pri­ėmė­me drau­ge su švie­ti­mo mi­nist­re. Ma­no gal­va, ši­tas pro­ce­sas tu­ri vyk­ti ši­ta lin­kme. Ko­kie ar­gu­men­tai? Ar­gu­men­tai yra la­bai aiš­kūs. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­mė­te, aš čia tu­riu me­džia­gą. Tai maž­daug 80 % pro­gra­mų yra kaip tik bio­me­di­ci­nos sri­ties. Štai, pa­vyz­džiui, ba­ka­lau­ro yra spor­tas – 47 %, svei­ka­tos moks­lai – 33 %, štai yra ma­gist­ro stu­di­jos: svei­ka­tos moks­lai – 42 %, spor­tas – 40, gy­vy­bės moks­lai – 6 %, štai yra dok­to­ran­tū­ra… At­si­pra­šau, pa­gal vi­sas sri­tis bio­me­di­ci­nos moks­lai – 65 %, so­cia­li­niai moks­lai – 35 %. Ki­taip ta­riant, tai yra tai, ką kal­bė­jo ger­bia­mas M. Pui­do­kas, kal­bė­da­mas apie Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­tą ir ki­tų uni­ver­si­te­tų jun­gi­mą. Ši­tuo at­ve­ju mes tu­rė­si­me tie­siog la­bai reikš­min­gą moks­li­nio po­ten­cia­lo su­tel­ki­mą ir, ži­no­ma, mū­sų stu­di­jų ko­ky­bė dėl to tu­ri pa­ge­rė­ti.

Vals­ty­bė tu­ri aiš­kius in­te­re­sus – tar­nau­ti mū­sų žmo­nių ge­ro­vei ir ji­nai ma­no, kad ši­tas jun­gi­mas yra pa­grįs­tas ir lai­ku.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti du Sei­mo na­riai. Klau­sia S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, prieš tai jūs pri­sta­tė­te uni­ver­si­te­tų su­jun­gi­mą, vis­kas yra aiš­kiau. Čia yra pri­sta­to­mas uni­ver­si­te­to pri­jun­gi­mas, kur žo­džio „pri­jun­gi­mas“ vi­siš­kai ki­ta ko­no­ta­ci­ja ir yra daug abe­jo­nių. Ir Spor­to uni­ver­si­te­to se­na­to pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius A. Skur­vy­das prieš tai pa­si­sa­ko, prieš tai pa­si­sa­ko 30 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, so­cia­li­niai part­ne­riai, 3 tūkst. žmo­nių yra pa­si­ra­šę prieš­ta­ra­vi­mą, pra­ei­tą sa­vai­tę at­si­sta­ty­di­no Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to rek­to­rius A. Rat­ke­vi­čius. Ar jūs ga­li­te pa­liu­dy­ti ar pa­neig­ti, kad ši­tas rek­to­riaus at­si­sta­ty­di­ni­mas ir­gi yra kaip pro­tes­tas prieš tai? Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes bu­vo­me su­si­ti­kę ir su jū­sų mi­ni­mu pro­fe­so­riu­mi A. Skur­vy­du, ne vie­ną kar­tą ir čia, Sei­me, ir ki­tur bu­vo­me su­si­ti­kę. Mes gir­di­me vi­są lai­ką vie­ną ir vie­nin­te­lį ne­ar­gu­men­tuo­tą mo­ty­vą – mes no­ri­me bū­ti at­ski­ri ir no­ri­me bū­ti sa­va­ran­kiš­ki, ne­pai­sant to, kad fi­nan­si­nės ga­li­my­bės to ne­lei­džia, moks­lo, de­mo­gra­finė si­tu­a­ci­ja to ne­lei­džia da­ry­ti. Tai­gi ga­li­ma įvai­riai no­rė­ti, bet re­a­li­jos yra to­kios, kad dėl tos ko­ky­bės mums rei­kia ženg­ti ši­tuos žings­nius.

Dėl jū­sų klau­si­mo dėl bu­vu­sio rek­to­riaus A. Rat­ke­vi­čiaus at­si­sta­ty­di­ni­mo. Jūs ži­no­te, skai­tė­te jo pa­ties pa­teik­tą ver­si­ją, tai iš tos jo pa­teik­tos ver­si­jos iš­ei­na du punk­tai: jis bu­vo ap­kal­tin­tas, kad jis lai­ku ne­pa­tei­kė stra­te­gi­nio 2017–2020 me­tų pla­no. Ant­ras mo­men­tas yra dėl to, kad ne­pa­kan­ka­mai ak­ty­viai da­ly­va­vo tuo­se pro­ce­suo­se, ku­rie va­di­na­si uni­ver­si­te­tų tin­klo op­ti­mi­za­vi­mas. Kaip tą ki­taip ver­tin­ti, tai čia kiek­vie­nam žmo­gui spręs­ti at­ski­rai.

PIRMININKĖ. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Klau­san­tis jū­sų lyg ir aiš­ku, klau­san­tis Spor­to uni­ver­si­te­to at­sto­vų, jie ki­taip aiš­ki­na, ir to­kios abe­jo­nės da­bar apė­mė. Sa­ky­ki­te, jei­gu fi­nan­siš­kai jie ne­ga­li iš­gy­ven­ti, bū­ti­nai tu­ri su­si­jung­ti, bet jei­gu jie iš­lie­ka sa­va­ran­kiš­ki ir to­liau Svei­ka­tos uni­ver­si­te­to su­dė­ty­je, va­di­na­si, tų iš­lai­dų jiems taip pat rei­kės. Ku­rio­je vie­to­je čia mes su­tau­py­si­me ir iš­sprę­si­me tą pro­ble­mą?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ma­to­te, kiek­vie­nas su­jun­gi­mas yra ga­na pro­ble­miš­kas dėl fi­nan­si­nio ap­si­mo­ka­mu­mo – ar ap­si­mo­ka, ar ne­ap­si­mo­ka. Taip, pa­pras­tai sa­ko­ma, kad re­or­ga­ni­za­ci­ja tu­rė­tų su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­vi­mo kaš­tus, taip daž­nai ir bū­na. Bet šiuo at­ve­ju yra svar­biau­sia ne tiek ad­mi­nist­ra­ci­niai kaš­tai, kiek yra la­bai svar­bu tos si­ner­gi­jos rei­ka­las, tos ben­dros moks­li­nės pa­tir­ties su­kau­pi­mas vie­no­je ir to­je pa­čio­je ins­ti­tu­ci­jo­je, tų pro­gra­mų su­stip­ri­ni­mas tik­rai la­bai stip­riais sa­vo da­ly­kų spe­cia­lis­tais.

Be abe­jo, vi­sa­da yra la­bai jaut­ru ir bus jaut­ru uni­ver­si­te­tų at­žvil­giu pats pri­jun­gi­mo ar su­jun­gi­mo pro­ce­sas. Kaip ži­no­te, su­jun­gi­mas yra nau­jo ju­ri­di­nio da­ri­nio da­ry­mas, pri­jun­gi­mas yra tei­si­nė pro­ce­dū­ra, ku­ri prie ko­kio nors esan­čio da­ri­nio pri­jun­gia, tie­siog in­kor­po­ruo­ja tą da­ri­nį. No­riu pa­sa­ky­ti, tas jaut­ru­mas yra svar­bus ir jis bus la­bai iš­lai­ky­tas, nes Lie­tu­vos svei­ka­tos uni­ver­si­te­tas įgau­na Lie­tu­vos svei­ka­tos uni­ver­si­te­to aka­de­mi­jos sta­tu­są ne­pa­nei­giant jos pa­da­ry­tos ge­ro­sios prak­ti­kos, ge­rų­jų dar­bų ir sa­vo kryp­čių, moks­lo ir stu­di­jų kryp­čių iš­lai­ky­mo. Tik­tai nau­ja­ja­me da­ri­ny­je, ka­dan­gi la­bai glau­džiai su­ei­na bio­me­di­ci­nos moks­lai, tai bus pa­da­ry­ta dar ge­riau.

PIRMININKĖ. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Pra­šo­me at­si­sės­ti. Nuo­mo­nė už – A. Ve­ry­ga.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų, ma­tyt, bū­tų su­dė­tin­ga ras­ti lo­giš­kes­nį uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si va­rian­tą, kai mes kal­ba­me apie Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to ir Spor­to uni­ver­si­te­to jun­gi­mą­si. Te­ko ste­bė­ti vie­ną iš tų pro­ce­sų, tai yra Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jos ir tuo­me­ti­nio Svei­ka­tos uni­ver­si­te­to jun­gi­mą­si, tai abi pu­sės iš tik­rų­jų lai­mė­jo la­bai daug. Ir da­bar Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je pa­dau­gė­jo ir stu­den­tų, yra iš­au­gęs ir stu­di­jų ly­gis, ir me­di­kai da­ly­vau­ja ten mo­ky­da­mie­si, tam tik­rus eks­pe­ri­men­tus da­ry­da­mi su gy­vū­nais, ir ap­skri­tai yra pa­ki­lęs ir pres­ti­žas, ir sto­jan­čių­jų skai­čius.

Šiuo at­ve­ju, kai mes kal­ba­me apie Spor­to uni­ver­si­te­tą, vėl­gi dau­gu­ma pro­gra­mų yra su­si­ju­sios su bio­me­di­ci­nos moks­lais, tai ir ki­ne­zi­te­ra­pi­ja. Ir jei­gu mes kal­ba­me apie spor­to me­di­ci­ną, tai ši­tų dvie­jų uni­ver­si­te­tų si­ner­gi­ja, aš ma­nau, kaip nie­kur ki­tur, žiū­rint ap­skri­tai į uni­ver­si­te­tų jun­gi­mo­si kon­teks­tą, yra la­bai lo­giš­ka.

O dėl su­tau­py­mo tai grei­čiau­siai mes tą vi­są pro­ce­są sti­mu­liuo­ja­me tik­rai ne dėl su­tau­py­mo, o kaip ir mi­nė­jo ger­bia­ma­sis pro­fe­so­rius E. Jo­vai­ša, pir­miau­sia dėl to, kad kil­tų stu­di­jų ko­ky­bė, kil­tų moks­lo ko­ky­bė ir ga­lų ga­le kil­tų stu­di­jų pres­ti­žas. Kvies­čiau ko­le­gas pri­tar­ti ir pa­lai­ky­ti.

PIRMININKĖ. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – S. Tu­mė­nas.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Aš esu prieš, nes ma­nau, kad čia yra ne tik jaut­ri te­ma, bet ma­ny­čiau, kad yra ig­no­ruo­ja­ma de­mo­kra­tija ir re­a­ly­bė. Ma­nau, kad pa­si­sa­ky­da­mi už tą re­or­ga­ni­za­ci­ją mes ig­no­ruo­ja­me net vi­sų so­cia­li­nių part­ne­rių po­zi­ci­ją. Dau­gy­bė so­cia­li­nių part­ne­rių pa­si­sa­kė prieš tai, 30 sa­vi­val­dy­bių, 3 tūkst. žmo­nių pa­ra­šai, spe­cia­lis­tų pa­ra­šai, ne šiaip at­si­tik­ti­nių pi­lie­čių. Se­na­to pir­mi­nin­kas dau­gia­me­tis rek­to­rius pro­fe­so­rius A. Skur­vy­das su se­na­tu prieš tai nu­si­tei­kęs. Rek­to­rius A. Rat­ke­vi­čius ne­aiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis bu­vo pri­vers­tas at­si­sta­tydin­ti. Tai­gi ma­nau, kad rei­kė­tų dar pa­dis­ku­tuo­ti apie ši­tą pri­jun­gi­mą ir ne­sku­bė­ti pri­im­ti spren­di­mų šiuo at­ve­ju.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Pra­šo­me bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 58 Sei­mo na­riai: už – 53, prieš – 1, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­niu siū­lo­mas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Ta­čiau pir­mi­nin­ko nė­ra, da­tos tik­rai ne­siū­ly­siu gruo­džio 21 die­nos, ne­bent ko­mi­te­tas ap­svars­ty­tų, su­ras­tų spren­di­mus. Nė­ra Pir­mi­nin­ko, sku­bos tai­ky­ti ne­ga­li­me.

13.36 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1496 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę pa­teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą, ku­rį pa­si­ra­šė R. Kar­baus­kis ir 49 Sei­mo na­riai. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1496.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­kia­mas Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­riuo sie­kia­ma ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkę pa­pil­dy­ti Vals­ty­bės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų įsta­ty­mo pro­jek­tu Nr. XIP-4422. Kaip ži­no­te, 2004 m. lie­pos 8 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas įtei­si­no Lie­tu­vos is­to­ri­nę vė­lia­vą, ku­ri bu­vo nau­do­ja­ma per 1410 me­tų Žal­gi­rio mū­šį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės. Tai yra vė­lia­va, ku­ri tu­ri bal­tą žir­gą su rai­te­liu rau­do­na­me fo­ne.

2012 me­tais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui bu­vo tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo siek­ta iš­plės­ti is­to­ri­nės vė­lia­vos nau­do­ji­mo ga­li­my­bes, ta­čiau pro­jek­tas il­gam ir, ma­ny­čiau, ne­pel­ny­tai nu­gu­lė Sei­mo stal­čiuo­se. Pro­jek­tas ne­bu­vo įtrauk­tas ir į ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkę. Tie­siog kvies­tu­me grįž­ti prie pro­jek­to svars­ty­mo. Ar­tė­jan­tis Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­tis yra tik­rai pui­ki pro­ga įpras­min­ti ir mū­sų vals­ty­bin­gu­mo iš­ta­kas, taip pat ir pa­gerb­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės is­to­ri­nę vė­lia­vą.

PIRMININKĖ. Ačiū, ko­le­ge, jūs la­bai pla­čiai pri­sta­tė­te, ko­dėl siū­lo­te pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. No­rin­čių pa­klaus­ti ne­bu­vo. Po pa­tei­ki­mo ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Ga­li­me pri­tar­ti ypa­tin­gai sku­bai? Ga­li­me.

Svars­ty­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą mi­nė­tu Sei­mo nu­ta­ri­mu dėl vals­ty­bi­nės vė­lia­vos ir ki­tų vė­lia­vų ir ati­tin­ka­mai pa­ves­tu­me, kad jau ga­lė­tų dirb­ti, svars­ty­ti Sei­mo ko­mi­te­tai, nes šis įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-4422, kaip ma­to­te pa­gal nu­me­rį, bu­vo už­re­gist­ruo­tas la­bai se­niai K. Ma­siu­lio, S. Šed­ba­ro ir dar 50 Sei­mo na­rių.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 53 Sei­mo na­riai: už – 52, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

13.40 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Eve­li­nos Ka­ra­le­vi­čie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pavel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1398(2) (svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, grįž­ta­me prie mū­sų pa­grin­di­nės ry­ti­nės dar­bo­tvarkės. Li­ko ne­baigtas svars­ty­ti, štai at­si­ver­čiau, dar­bo­tvarkės 1-18b klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Eve­li­nos Ka­ra­le­vi­čie­nės pa­sky­ri­mo Vals­ty­bi­nės kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1398(2).

S. Tu­mė­nas. Pra­šo­me pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Svars­ty­mas. Pa­gal mū­sų Sta­tu­to 202 strai­ps­nį pir­miau­sia iš­klau­so­mos ko­mi­te­to iš­va­dos, po to, jei­gu no­rės kal­bė­ti, frak­ci­jos.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ger­bia­ma po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi po­sė­džio da­ly­viai, ko­mite­to po­sė­dis įvy­ko gruo­džio 18 die­ną. Ko­mi­te­tas at­si­žvel­gė į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kan­­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas ir pri­ėmė spren­di­mą ir ko­mi­te­to pa­siū­ly­mą. Spren­di­mas: pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mui, kad E. Ka­ra­le­vi­čie­nė bū­tų pa­skir­ta ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

An­tra. Ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas – teik­ti Sei­mui svars­ty­ti Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, kad E. Ka­ra­le­vi­čie­nė bū­tų at­leis­ta iš ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gų. Ko­mi­te­to po­sė­dy­je da­ly­va­vo 7 na­riai. Už – 5, prieš – 2.

PIRMININKĖ. Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Ga­li­te at­si­sės­ti. Dis­ku­si­ja. N. Pu­tei­kis. Pra­šo­me į tri­bū­ną.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ko­le­gos, dir­bau pa­min­klo­sau­go­je dar nuo so­viet­me­čio. Ge­rai ži­nau, ką reiš­kia ne­pa­per­ka­mas žmo­gus pa­min­klo­sau­go­je. Tas, nuo ku­rio spren­di­mų pri­klau­so ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to dau­gia­aukš­čiai se­na­mies­čio pri­ei­go­se ar­ba pa­čia­me se­na­mies­ty­je, vi­sa­da su­lau­kia la­bai daug pa­gun­dų. E. Ka­ra­le­vi­čie­nė, kaip ir prieš ją dir­bu­si Pa­min­klo­sau­gos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė G. Drė­mai­tė, sa­vo prak­ti­ne ir kas­die­ne veik­la įro­dė, kad yra ne­pa­per­ka­ma vie­šo­jo in­te­re­so ir kul­tū­ros pa­vel­do gy­nė­ja. Tiek už G. Drė­mai­tę, tiek už da­bar­ti­nę E. Ka­ra­le­vi­čie­nę už­sta­tau sa­vo re­pu­ta­ci­ją ir jums tei­giu, kad jei­gu mes pa­skir­tu­me E. Ka­ra­le­vi­čie­nę, tai kul­tū­ros pa­vel­das bū­tų ap­sau­go­tas nuo go­džių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sta­ty­to­jų, ku­rie brau­na­si į gra­žiau­sias se­na­mies­čio vie­tas. Ko­le­gos, aš agi­tuo­ju bal­suo­ti už ją, nes tik­rai ge­res­nės kan­di­da­tės mes šian­dien Lie­tu­vo­je ne­tu­ri­me.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Dau­giau no­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nė­ra. Ar frak­ci­jos dar no­ri iš­sa­ky­ti sa­vo iš­va­das? Nė­ra. Bal­suo­ti ne­bal­suo­si­me, bal­sa­vi­mas bus slap­tas. Po svars­ty­mo ne­bal­suo­ja­ma. Aš vėl­gi va­do­vau­da­ma­si Sta­tu­to 202 straips­niu no­riu pa­klaus­ti, ar ger­bia­mo­ji kan­di­da­tė no­rė­tų dar čia, tri­bū­no­je, iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę? Jums ga­li bū­ti su­tei­kia­mos 10 mi­nu­čių. Jūs ga­li­te su­tik­ti, ga­li­te at­si­sa­ky­ti. Jūs at­si­sa­ko­te.

Po svars­ty­mo – nuo­mo­nė už. Jau ne­kal­ba­me, taip?

Pri­ėmi­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, yra Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio iš­va­da – tie­siog su­re­da­guo­ti, kad pro­jek­to 2 straips­ny­je prieš žo­džius „E. Ka­ra­le­vi­čie­nė“ rei­kė­tų įra­šy­ti žo­džius „nu­sta­ty­ti, kad“, o prieš žo­džius „pa­vel­do ko­mi­si­jos na­rė“ įra­šy­ti žo­dį „Kul­tū­ros“. Tie­siog re­dak­ci­nio po­bū­džio. Kaip vi­sa­da dė­ko­ja­me. Tei­sės de­par­ta­men­tas la­bai pa­ste­bi mū­sų vi­sas klai­de­les ir jas iš­tai­so. Ga­li­me pri­tar­ti Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mams ir juos įra­šy­si­me tei­sin­gai.

Pri­ėmi­mas. To­liau tę­sia­me. N. Pu­tei­kis – nuo­mo­nė už. Mums da­bar rei­kia iš­sa­ky­ti nuo­mo­nes.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ar­gu­men­tus iš­sa­kiau. Agi­tuo­ju už E. Ka­ra­le­vi­čie­nę.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė prieš – A. Ažu­ba­lis. Jo sa­lė­je ne­ma­to­me. J. Ole­kas – nuo­mo­nė už. Jo taip pat ne­­ma­tyti. M. Pui­do­kas – nuo­mo­nė už.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Kvie­čiu ko­le­gas pa­lai­ky­ti, nes dub­liuo­siu.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Kaip ir mi­nė­jau, po iš­sa­ky­tų nuo­mo­nių mums rei­kia pa­si­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Slap­ta­me bal­sa­vi­me, jūs pui­kiai ži­no­te, Sei­mo nu­ta­ri­mas dėl E. Ka­ra­le­vi­čie­nės pa­sky­ri­mo – už, prieš ir su­si­lai­ko­ma. Ga­li­me pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį? Ga­li­me pa­tvir­tin­ti. Mums da­bar rei­kia dėl bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pės. Aš la­bai ti­kiuo­si, kad opo­zi­ci­ja mus gir­di ir pri­si­jungs da­ly­vau­da­ma slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ro­je, nes pro­ce­dū­rą vyk­dy­si­me tuo nu­sta­ty­tu lai­ku, ku­ris ir bu­vo pa­skelb­tas, kai skel­bė­me dar­bo­tvarkę – nė mi­nu­tės nei anks­čiau, nei vė­liau. Slap­tą bal­sa­vi­mą pra­dė­si­me 14 va­lan­dą ir baig­si­me 14 val. 20 min. Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ja: A. Skar­džius… Jei­gu A. Skar­džiaus da­bar nė­ra, tai jūs pa­kvie­si­te, 14 va­lan­dą jis da­ly­vaus. Vie­to­je V. Krav­čio­nok gal­būt ga­li­me pra­šy­ti Z. Je­dins­kį – pa­tal­kin­si­te mums. Tė­vy­nės są­jun­ga bu­vo de­le­ga­vu­si V. Ker­na­gį. Ti­ki­mės, kad jis at­vyks ir 14 va­lan­dą da­ly­vaus. D. Ka­mins­kas, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vas, taip pat yra ski­ria­mas į Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ją. Yra ski­ria­mas V. Kam­ble­vi­čius. Gal P. Gra­žu­lis ga­lė­tų pa­keis­ti V. Kam­ble­vi­čių? Ačiū P. Gra­žu­liui. Ir Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja – R. Bud­ber­gy­tė. Ti­ki­mės, kad ji mus gir­di. J. Baub­lys, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja. Ti­ki­me, kad taip pat gir­di ir da­ly­vaus Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­jo­je. Ma­tau, prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no dėl ve­di­mo tvar­kos ger­bia­mas P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Mes iš tik­rų­jų da­bar ma­to­me, kad da­lis Sei­mo na­rių ne­da­ly­vau­ja, kurie yra įtrauk­ti į Bal­sų skai­čia­vi­mo ko­mi­si­ją. Ir taip pat, jei­gu aš ne­klys­tu, rei­kia bū­tent 71 da­ly­vio?

PIRMININKĖ. Ne.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ne­rei­kia?

PIRMININKĖ. Ne, čia yra Sei­mo nu­ta­ri­mas. Vi­sų Sei­mo na­rių dar­bas tu­ri di­de­lę at­sa­komy­bę. Ir aš ma­nau, kad opo­na­vi­mas, am­bi­ci­jų pa­ro­dy­mas yra svar­bi ir reikš­min­ga jų veik­los iš­raiš­ka, ta­čiau, jei­gu Sei­mo na­riai pa­gei­daus da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me, jie tai tu­rės da­ry­ti. Bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pė pa­skelb­ta vi­siems gir­dint. Ti­ki­mės, kad da­ly­vaus ir A. Skar­džius, ir Z. Je­dins­kis, ir D. Ka­mins­kas, ir P. Gra­žu­lis. Tu­rė­tų pri­si­jung­ti J. Baub­lys, R. Bud­ber­gy­tė ir V. Ker­na­gis iš opo­zi­ci­nių frak­ci­jų. Dar kar­tą skel­biu, kad slap­tas bal­sa­vi­mas 14 va­lan­dą ir tę­sis iki 14 va­lan­dos 20 mi­nu­čių.

Mes su­tau­pė­me dar 10 mi­nu­čių lai­ko. Da­bar dar mi­nu­tė­lę. Pa­si­ren­gęs… Ne, šio klau­si­mo gal­būt mes ne­pa­teik­si­me, ko­le­ga. Iš tik­rų­jų… Bū­ki­me pa­kan­ka­mai at­sa­kin­gi. Iš tik­rų­jų tai lie­čia opo­zi­ci­ją, jie no­rės pa­klaus­ti, to­dėl aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kė, ne­su­tin­ku, kad ši­tas bū­tų tei­kia­mas. Ga­li­me tau­py­da­mi lai­ką kvies­ti V. Ving­rie­nę. V. Ving­rie­nė yra pa­si­ren­gu­si pa­pil­dy­ti se­si­jos dar­bų pro­gra­mą. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­pil­dy­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1500.

 

13.49 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. rug­sė­jo 14 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-633 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo III (ru­dens) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1500 (pateikimas, svarstymas ir pri­ėmi­mas)

 

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, siū­lau pa­lai­ky­ti ir įtrauk­ti į ru­dens se­si­jos dar­bo­tvarkę Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Jū­sų pa­klaus­ti nė­ra no­rin­čių. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo, kad pa­pil­dy­tu­me se­si­jos dar­bų pro­gra­mą? Ga­li­me. Svars­ty­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ga­li­me.

Pri­ėmi­mas. No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Bal­suo­ja­me. Mes la­bai grei­tai čia vis­ką pa­da­rė­me, tad kom­piu­te­ris tu­ri mus pa­si­vy­ti. Pra­šo­me bal­suo­ti.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 51 Sei­mo na­rys: už – 43, prieš – 1, su­si­lai­kė 7. Sei­mo nu­ta­ri­mas pri­im­tas (Gon­gas)

 

13.50 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1448 (pa­tei­ki­mas)

 

Kvie­čiu V. Ving­rie­nę pa­teik­ti Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1448.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, įsta­ty­mo pro­jek­tu su­tei­kia­ma pir­mu­mo tei­sė įsi­gy­ti vals­ty­bės tur­tą ja­me gy­ve­nu­siems, ku­rie nuo­sa­vy­bės tei­se ne­tu­ri ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ir gy­ve­na kon­kre­čio­se pa­tal­po­se dau­giau kaip 10 me­tų, o pa­tal­pų ver­tė ne­vir­ši­ja 30 tūkst. eu­rų. Pro­jek­tą ini­ci­juo­ti pa­ska­ti­no iš­ki­lu­sios pro­ble­mos, kuo­met vyk­dant vals­ty­bi­nių miš­kų re­for­mą bu­vo nu­spręs­ta ati­duo­ti Tur­to ban­kui tar­ny­bi­nėms reik­mėms se­niai ne­nau­do­ja­mą tur­tą, ku­rio da­ly­je se­nų, miš­kuo­se įsi­kū­ru­sių būs­tų bu­vo li­kę tar­ny­bą bai­gę miš­ki­nin­kai ar jų šei­mos na­riai, daž­niau­siai tai se­ny­vo am­žiaus, ne­įga­lie­ji, pa­si­li­go­ję žmo­nės. Nu­spren­dus ati­duo­ti mi­nė­tus būs­tus Tur­to ban­kui, jie bū­tų par­duo­da­mi auk­cio­ne ir šie žmo­nės ne­tu­rė­tų pir­mu­mo tei­sės įsi­gy­ti šį būs­tą, o ki­to būs­to ne­tu­ri. Spręs­ti ap­rū­pi­ni­mo so­cia­li­niu būs­tu klau­si­mą tam­pa su­dė­tin­ga dėl sa­vi­val­dy­bė­se su­si­da­riu­sių ei­lių, o mi­nė­tus tar­ny­bi­nius būs­tus sa­vi­val­dy­bės per­im­ti at­si­sa­ko dėl di­de­lių jų nu­si­dė­vė­ji­mų. Kai ku­rie šių būs­tų nu­si­dė­vė­ję dau­giau kaip 50 %.

To­dėl po ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jos, ku­rio­je da­ly­va­vo įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų: Ap­lin­kos ap­sau­gos, So­cia­li­nės ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jų, taip pat Tur­to ban­ko ir urė­di­jų at­sto­vai, nu­tar­ta teik­ti pa­tai­są, su­tei­kian­čią ga­li­my­bę šiems žmo­nėms pir­me­ny­bę iš­si­pirk­ti tur­tą, kai jis par­duo­da­mas vals­ty­bi­nia­me auk­cio­ne. Pir­mu­mo tei­sė įsi­gy­ti mi­nė­tą tar­ny­bi­nėms reik­mėms ne­tin­ka­mą ir ne­rei­ka­lin­gą vals­ty­bės tur­tą, gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas su­tei­kia­ma tų pa­tal­pų gy­ven­to­jams, dar kar­tą pa­kar­to­siu, ku­rie nuo­sa­vy­bės tei­se ne­tu­ri ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų ir gy­ve­na par­duo­da­mo­se pa­tal­po­se ne­ ma­žiau kaip 10 me­tų, o šių pa­tal­pų ver­tė ne­vir­ši­ja 30 tūkst. eu­rų. Šiomis pa­tai­somis bus pa­leng­vin­tas vals­ty­bės tur­to, ku­ris jau ne­rei­ka­lin­gas funk­ci­joms vyk­dy­ti, par­da­vi­mas, kar­tu bus iš­spren­džia­mos so­cia­li­nės il­gus me­tus tar­ny­bi­nius bu­tus be­si­nuo­mo­jan­čių ir kito būs­to ne­tu­rin­čių pro­ble­mos. Pa­žy­mė­ti­na, kad kal­ba­ma apie tar­ny­bą bai­gu­sius se­ny­vo am­žiaus, pa­si­li­go­ju­sius, ne­įga­liuo­sius žmo­nes. O mi­nė­to būs­to ver­tė tik­rai yra itin ma­ža. Tai, ko­le­gos, kvie­čiu įsta­ty­mo pa­tai­sai pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. No­rin­čių pa­klaus­ti? (Bal­sai sa­lė­je)

Ger­bia­ma­sis ma­no pa­gal­bi­nin­ke, da­bar vy­ko pa­tei­ki­mas. Ko­le­gė V. Ving­rie­nė pa­tei­kė Nr. XIIIP-1448. Ar yra no­rin­čių už­si­ra­šy­ti pa­klaus­ti V. Ving­rie­nės? (Bal­sai sa­lė­je) Nė­ra no­rin­čių klaus­ti. Nė­ra. Dė­ko­ju. Lei­džia­me už­si­ra­šy­ti.

A. Ši­mas no­ri jū­sų pa­klaus­ti. Pra­šom.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pra­ne­šė­jos no­rė­čiau pa­klaus­ti. Vis dėl­to tur­tą jūs ver­ti­na­te – ma­ža­ver­tis iki 30 tūkst. eu­rų, ne­pa­sa­ky­čiau, kad jau čia toks ma­ža­ver­tis 30 tūkst. eu­rų. Gy­ven­to­jai, gy­ve­nan­tys 10 me­tų, aiš­ku, ten vi­si jau gy­ve­na nuo pat Lie­tu­vos at­kū­ri­mo, gal, sa­ky­ki­me, miš­ki­nin­kai. Jau ta funk­ci­ja, kad 10 me­tų, tai nė­ra prin­ci­pas, nė­ra tas pri­ori­tetas. Vi­si gy­ve­na to­se so­dy­bo­se, bet jei­gu tos so­dy­bos sto­vi ge­ro­je vie­to­je, va­di­na­mo­ji ge­ra vie­ta – eže­ras, gra­žus miš­kas ir vis­kas. Ir da­bar mes lei­džia­me kaž­ko­kia leng­va­ti­ne tvar­ka jiems įsi­gy­ti. Tai ma­no klau­si­mas: tur­tas 30 tūkst., ar ne per… už­dė­tas ne tas prin­ci­pas… per bran­giai? Vis dėl­to 30 tūkst. yra ga­na pa­do­ri su­ma.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pir­miau­sia ši su­ma yra pa­im­ta… Jau šiuo me­tu yra su­teik­ta ga­li­my­bė mi­si­jas vyk­dan­čių ka­rių at­žvil­giu, ir tai yra ta nu­ma­ty­ta su­ma, nuo ku­rios su­tei­kia­ma ga­li­my­bė iš­si­pirk­ti leng­va­ti­ne tvar­ka tar­ny­bi­nius būs­tus. Čia, be abe­jo, yra dis­ku­si­jų klau­si­mas ir, svars­tant ko­mi­te­tuo­se ši­tą pa­siū­ly­mą, bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti dėl būs­to ver­tės, nes iš prin­ci­po, kaip mi­nė­jo­te, ne­ma­ža da­lis to­kių so­dy­bų, jūs kal­ba­te, prie eže­ro ar kaž­kur, tik­rai nė­ra – kaž­kur miš­kuo­se, daž­niau­siai dar prieš­ka­riu sta­ty­tos so­dy­bos. Vė­liau tos pa­čios urė­di­jos įsi­ren­gė ki­tus būs­tus ir tie­siog li­ko ne­be­nau­do­ja­mos pa­tal­pos. Iš žmo­giš­ko­sios pu­sės jo­se bu­vo leis­ta gy­ven­ti tar­ny­bą bai­gu­siems žmo­nėms ar­ba jų šei­mos na­riams. Jie mo­kė­jo nuo­mos mo­kes­tį iki šiol ir kai ku­rie iš jų ne­tu­rė­jo sa­vo ki­to būs­to, ir li­ko gy­ven­ti. Tai šiuo me­tu tik­rai yra pro­ble­ma, ka­dan­gi tie žmo­nės ne­be­ten­ka, jie me­ta­mi į gat­vę. Tai mes iš so­cia­li­nės pu­sės… (Bal­sai sa­lė­je) Na, į miš­ką. Mes tik­rai iš so­cia­li­nių pa­ska­tų siū­lo­me šią pro­ble­mą iš­spręs­ti, ieš­ko­ti tik­rai ra­cio­na­liau­sio spren­di­mo, ir aš ma­nau, kad tai yra ga­nė­ti­nai ra­cio­na­lus spren­di­mas. O ki­tas as­pek­tas yra tai, kad to­kių būs­tų tik­rai yra ma­žai, tik­rai ma­žai, tai yra vie­ne­tai. Ir ne­ma­nau, kad tai yra pro­ble­ma.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Dėl vi­so kal­bė­siu.

PIRMININKĖ. Jūs no­ri­te kal­bė­ti dėl vi­so. Ačiū, ger­bia­mo­ji ko­le­ge, jūs pa­tei­kė­te įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­le­gos pa­klau­sė. Nuo­mo­nė už – K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties dvi­pras­miš­kai bū­tų ga­li­ma ver­tin­ti šį pro­jek­tą, nes tur­būt ir vie­šo­jo­je erd­vė­je ma­tė­me, kai ku­rie ne ku­rie me­rai ku­ror­ti­nė­se zo­no­se gy­ve­na vis dar po šiai die­nai bū­tent tuo­se būs­tuo­se.

Ki­tas da­ly­kas, ži­no­me to būs­to ver­tę. Skai­čiuo­ja­mas nu­si­dė­vė­ji­mas ir tas 30 tūkst. šian­dien… Ne­ži­nau, per 30 me­tų kiek rei­kia nu­dė­vė­ti, kiek rei­kia pa­da­ry­ti in­ves­ti­ci­jų, ma­nau, kad dau­ge­lis šian­dien… Rei­kė­tų, aiš­ku, pa­si­tiks­lin­ti, tų būs­tų yra tik­rai ma­žiau ne­gu 30 tūkst. Aš ma­nau, rei­kė­tų ver­tin­ti pa­ma­tuo­tai ir dėl klau­si­mo rei­kė­tų pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, kad ji įver­tin­tų re­a­lias ga­li­my­bes, kaip šis įsta­ty­mo pro­jek­tas veiks. Bet ko­kiu at­ve­ju mes tu­ri­me at­si­žvelg­ti ir į iš­sa­ky­tus nuo­gąs­ta­vi­mus, iš­sa­ky­tas min­tis, kad tiems il­ga­me­čiams dar­buo­to­jams, ku­riems šian­dien tik­rai tai yra vie­nin­te­lis jų būs­tas, ma­nau, tu­rė­tu­me, pa­si­ta­rę su Vy­riau­sy­be, at­si­žvelg­da­mi į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, su­da­ry­ti ga­li­my­bes tiems žmo­nėms tik­rai gy­ven­ti ar bent tam tik­rą lai­ko­tar­pį, ar kaip nors iš­si­pirk­ti, kaip yra siū­lo­ma pro­jek­te, bet tik­rai pra­šau šiuo klau­si­mu Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKĖ. Nuo­mo­nė prieš – A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ma­no po­žiū­riu, šis pro­jek­to spren­di­mas yra pri­ima­mas tik to­dėl, kad kaž­kaip su­švel­nin­tu­me tą miš­kų re­for­mą. Da­bar vi­si gi­ri­nin­kai at­leis­ti, tai jiems no­ri­me su­švel­nin­ti, kad dar leis­tu­me kur nors gy­ven­ti to­kiuo­se bu­tuo­se, pir­me­ny­bės tei­se nu­pirk­ti jiems gy­ve­na­mą­jį plo­tą. Aš pa­si­sa­kau prieš ir vi­siems siū­lau kol kas šiuo klau­si­mu su­si­lai­ky­ti ir ne­pa­lai­ky­ti ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Te­gul ne­pyks­ta pra­ne­šė­ja, bet ma­no nuo­žiū­ra tai taip.

PIRMININKĖ. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, bal­suo­ja­me. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, jos iš­si­sky­rė, tai pra­šo­me bal­suo­ti dėl Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo tam tik­ro straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 57 Sei­mo na­riai: už – 36, prieš – 3, su­si­lai­kė 18. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Au­di­to ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis, pa­pil­do­mas ne­nu­ma­ty­tas. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – A. Ši­rinskie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tie­siog no­rė­čiau pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos ir kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas no­rė­tų bū­ti pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, jei­gu su­tik­tu­mė­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ir P. Urb­šys. Pra­šau.

P. URBŠYS (LVŽSF). Čia vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mas. Tai gal Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ga­lė­tų bū­ti?

PIRMININKĖ. Jūs siū­lo­te, kad kaip pa­grin­di­nis bū­tų ne Au­di­to, o Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas?

P. URBŠYS (LVŽSF). Taip, taip.

PIRMININKĖ. Ger­bia­mi ko­le­gos, mums rei­kia ap­si­spręs­ti ir bal­suo­ti. Tie, ku­rie bal­suo­ja­te už, bal­suo­ja­te už Au­di­to ko­mi­te­tą, tie, ku­rie bal­suo­ja­te prieš, – už Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą. Au­di­tas – už, prieš – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas, kad pa­grin­di­nis bū­tų. Mums rei­kia pa­skir­ti pa­grin­di­nį ko­mi­te­tą.

Bal­sai pa­si­skirs­tė po ly­giai. Pra­šom, ko­le­gos, vi­si da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me ir per­bal­suo­ti. Pra­šo­me ne­iš­ei­ti ir per­bal­suo­ti. Už bal­suo­jan­tys bal­suo­ja už Au­di­to ko­mi­te­tą, prieš bal­suo­jan­tys bal­suo­ja už Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą.

Bal­sa­vo 37 Sei­mo na­riai: už Au­di­to ko­mi­te­tą – 20, už Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą – 17. Pa­grin­di­nis lie­ka Au­di­to ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ir Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tai. Ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas? Taip. Pa­pil­do­mi – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tai.

Taip pat bu­vo pa­siū­ly­mas dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, prieš pa­skelb­da­ma slap­tą bal­sa­vi­mą, jūs ži­no­te, kad nuo 14 va­lan­dos jis pra­si­dės, aš tu­rė­čiau pa­skelb­ti Sei­mo na­rių raš­tą, opo­zi­ci­nių frak­ci­jų raš­tą, dėl Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­mo. Skel­biu: „Mes, že­miau pa­si­ra­šę Sei­mo opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vai, rem­da­mie­si Sei­mo sta­tu­to 103 straips­niu, šian­dien 14 val. 45 min. iki 15 va­lan­dos Sei­mo po­sė­džių sa­lė­je kvie­čia­me vi­sų Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­mą, ku­ria­me siū­lo­me ap­tar­ti šiuos klau­si­mus:

Pir­ma. Dėl pir­mi­nin­kau­jan­čių Sei­mo po­sė­džiams prie­vo­lės lai­ky­tis po­li­ti­nio nesu­in­te­re­suo­tu­mo ir ob­jek­ty­vu­mo prin­ci­pų.

An­tra. Dėl Sei­mo Pir­mi­nin­ko prie­vo­lės bū­ti vi­so Sei­mo Pir­mi­nin­ku, o ne vie­nu iš val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos ly­de­rių.

Tre­čia. Dėl kon­sti­tu­ci­nės Sei­mo dau­gu­mos pa­rei­gos gerb­ti Sei­mo opo­zi­ci­jos tei­ses.

Kvie­čia­me Sei­mo Pir­mi­nin­ką ir vi­sus val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos bei opo­zi­ci­jos Sei­mo na­rius da­ly­vau­ti šia­me svar­bia­me Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­me. Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­tą pra­šo­me in­for­muo­ti vi­sus Sei­mo na­rius ir Sei­mo Pir­mi­nin­ką apie šį ren­gia­mą vi­sų Sei­mo na­rių pa­si­tari­mą.“

Pa­si­ra­šo G. Land­sber­gis, E. Gent­vi­las, J. Ole­kas, K. Bart­ke­vi­čius, B. Ma­te­lis, ati­tin­ka­mų frak­ci­jų se­niū­nai: Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų, „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ ir Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ry­ti­nio po­sė­džio ne­bai­gė­me, nes vyks­ta slap­tas bal­sa­vi­mas. Kvie­čia­me vi­sus da­ly­vau­ti slap­to bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ro­je. Ti­kiuo­si, mus gir­di ir opo­zi­ci­jos Sei­mo na­riai. Kvie­čia­me da­ly­vau­ti bal­sa­vi­me. Ren­ka­mės į sa­lę, kaip ir pra­šė opo­zi­ci­nių frak­ci­jų at­sto­vai, 14 val. 45 min. į vi­sų Sei­mo na­rių pa­si­ta­ri­mą. Dė­ko­ju.

 

Pertrauka

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Gerbiami kolegos, baigėme rytinį posėdį. (Gongas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.