Stenogramą galima rasti

Seimo posėdžių stenogramų rinkinyje Nr. 22, 2024

Stenogramų leidiniai 2020–2024 m. kadencija

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VI (PAVASARIO) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 286

STENOGRAMA

 

2023 m. birželio 15 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė V. ČMILYTĖ-NIELSEN,
Seimo Pirmininko pavaduotojai
V. MITALAS ir P. SAUDARGAS

 


 

PIRMININKĖ (V. ČMILYTĖ-NIELSEN). La­bas ry­tas. Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me bir­že­lio 15 die­nos ry­ti­nį Sei­mo po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 113 Sei­mo na­rių.

Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų dė­me­sio. Šian­die­ną mi­ni­me Oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­ną, kai 1940 m. bir­že­lio 15 d. So­vie­tų Są­jun­ga oku­pa­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­ką ir pra­dė­jo anek­si­jos pro­ce­są. Sta­li­nis­ti­nis re­ži­mas, šiurkš­čiai pa­žeis­da­mas tarp­tau­ti­nę tei­sę, Lie­tu­vo­je įgy­ven­di­no slap­tuo­sius Molotovo–Ribentropo pak­to pro­to­ko­lus.

1940 m. bir­že­lio 15 d. anks­tų ry­tą Rau­do­no­sios ar­mi­jos spe­cia­lie­ji smo­gi­kų bū­riai įvyk­dė pir­muo­sius ag­re­si­jos ak­tus prieš Lie­tu­vą: žiau­riai nu­žu­dė Ūtos pa­sie­nio ba­ro vir­ši­nin­ką, at­sar­gos vir­ši­lą, Šau­lių są­jun­gos na­rį A. Ba­raus­ką. Ne­tru­kus oku­pan­tai pra­dė­jo griau­ti ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos vals­ty­bės ir vi­suo­me­nės pa­grin­dus. Bu­vo su­im­ta ir įka­lin­ta daug ne­pri­klau­so­mą Lie­tu­vos vals­ty­bę gy­nu­sių ir kū­ru­sių pa­rei­gū­nų, už­draus­tos Lie­tu­vo­je vei­ku­sios par­ti­jos, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, nai­ki­na­ma tau­ti­nė kul­tū­ra ir švie­ti­mas.

La­ge­rių, trem­ties ir per­se­kio­ji­mų ne­iš­ven­gė ir 1920–1940 me­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai. Da­lis jų bu­vo su­im­ti, ka­lin­ti, kan­kin­ti, su­šau­dy­ti jau pir­mai­siais oku­pa­ci­jos me­tais. Iš sep­ty­nių to me­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kų ke­tu­ri bu­vo su­im­ti, ka­lin­ti ir iš­trem­ti: A. Stul­gins­kis, L. Bist­ras, V. Pet­ru­lis, K. Ša­ke­nis. Trys iš jų vė­liau grį­žo į Lie­tu­vą. De­ja, V. Pet­ru­lis bu­vo pa­smerk­tas su­šau­dy­ti, jo pa­lai­do­ji­mo vie­ta ne­ži­no­ma iki šiol.

Pa­gerb­ki­me oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do au­kas, ko­vo­to­jus už Lie­tu­vos lais­vę ty­los mi­nu­te.

Ty­los mi­nu­tė

Dė­ko­ju. Ti­kė­ki­me, kad Lie­tu­va vi­sa­da liks ne­pri­klau­so­ma ir de­mo­kra­tinė vals­ty­bė ir kad 1940 m. bir­že­lio 15 d. nie­ka­da ne­pa­si­kar­tos. Tai yra vi­sų mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mas ir at­sa­ko­my­bė.

10.03 val.

Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2023 m. bir­že­lio 15 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių dar­bo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį. Dėl dar­bo­tvarkės no­ri kal­bė­ti du Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – E. Sa­bu­tis.

E. SABUTIS (LSDPF*). Ačiū, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke. So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos var­du pra­šo­me iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­ti pro­jek­tą Nr. XIVP-2171 ir ly­di­mą­jį pro­jek­tą Nr. XIVP-2172. Ei­li­nį sy­kį ban­do­ma iš­brauk­ti Ge­gu­žės 1 die­ną iš šven­ti­nių die­nų.

PIRMININKĖ. D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­kui. Mes jau įpra­tę, kad per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą klau­si­mus už­duo­da frak­ci­jos pa­gal abė­cė­lės tvar­ką. Siū­lau tą pa­čią tvar­ką tai­ky­ti ir klau­siant mi­nist­rę A. Bi­lo­tai­tę. Šiuo me­tu pen­ki kon­ser­va­to­riai iš ei­lės klaus ir vi­siems bus ne­įdo­mu klau­sy­tis. Ačiū.

PIRMININKĖ. Pa­tiks­li­nu, ger­bia­mas Dai­niau, per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą tik­rai ne abė­cė­lės tvar­ka klau­sia ko­le­gos mi­nist­rų. Ly­giai to­kia pat tvar­ka bus: ne abė­cė­lės tvar­ka, bet pa­gal fra­k­ci­jas klaus ir mi­nist­rės.

Pra­šau. K. Vil­kaus­kas.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke. Frak­ci­jos var­du siū­lau iš­brauk­ti Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2868, nes šia­me pro­jek­te ir­gi spren­džia­mas Tra­kų is­to­ri­nio na­cio­na­li­nio par­ko klau­si­mas, no­ri­ma pri­jung­ti prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Tai­gi tai rei­ka­lau­ja di­des­nių dis­ku­si­jų. Ačiū.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Pir­miau­sia tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos siū­ly­mo iš­brauk­ti iš šios die­nos dar­bo­tvarkės At­min­ti­nų die­nų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą dėl Ge­gu­žės 1-osios die­nos. Kas pri­ta­ria­te to­kiam siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 119: už – 61, prieš – 42, su­si­lai­kė 16. Pri­tar­ta, kad iš­brauk­tu­me.

Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos – iš­brauk­ti Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, dar­bo­tvarkės 2-5.1 klau­si­mą, ir vi­sus ly­di­muo­sius, ma­tyt? Taip. Bal­suo­ki­me, kas pri­ta­ria­te, kad iš­brauk­tu­me, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 118: už – 56, prieš – 48, su­si­lai­kė 14. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Da­bar dar tu­ri­me su­tar­ti dėl to, kad svars­ty­tu­me šian­dien tuos klau­si­mus, ku­rie ne­įra­šy­ti į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą, tai yra pro­jek­tą Nr. XIVP-2799, pro­jek­tą Nr. XIVP-2856 ir pro­jek­tą Nr. XIVP-2633. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti svars­ty­ti? Ga­liu pa­sa­ky­ti pa­va­di­ni­mus, tai šiek tiek už­truks, bet, ži­no­ma… (Bal­sai sa­lė­je: „Nu­me­rius.“) Ką tik pa­sa­kiau – pro­jek­tas Nr. XIVP-2799. Se­kun­dė­lę, tuoj. Dar­bo­tvarkės 2-10 klau­si­mas – pra­ne­šė­jas yra A. Ve­ry­ga, tai yra opo­zi­ci­jos pa­tei­ki­mas – Žmo­gaus mir­ties nu­sta­ty­mo ir kri­ti­nių būk­lių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Dar­bo­tvarkės 2-11 klau­si­mas – Vals­ty­bės her­bo, ki­tų her­bų ir he­ral­di­nių žen­klų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2856. Ir re­zer­vi­nis 2 klau­si­mas – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2633. Pra­ne­šė­jas – L. Jo­naus­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

Nu­skam­bė­jo vie­nos frak­ci­jos rei­ka­la­vi­mas, kad bal­suo­da­mi ap­si­spręs­tu­me, ar ga­li­me svar­s­ty­ti re­zer­vi­ni 2 klau­si­mą – Spe­cia­lių­jų že­mės nau­do­ji­mo są­ly­gų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIVP-2633. Tai­gi, ap­si­spręs­ki­me bal­suo­da­mi. Kas pri­ta­ria­te, kad šį klau­si­mą įtrau­k­tu­me į šios die­nos dar­bo­tvarkę, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Kas pri­ta­ria­te, kad įtrauk­tu­me, bal­suo­ja­te už, kas prieš­ta­rau­ja­te, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 120: už – 68, prieš – 26, su­si­lai­kė 26. Pri­tar­ta.

Kaip mi­nė­jau, dar du klau­si­mai ne­bu­vo se­si­jos dar­bų pro­gra­mo­je, tai yra dar­bo­tvarkės 2-10 ir 2-11 klau­si­mai. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu su­tar­ti? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių. Dė­ko­ju.

Dėl vi­sos dar­bo­tvarkės. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. Kas pri­ta­ria­te dar­bo­tvarkei, bal­suo­ja­te už, kas ma­no­te ki­taip, bal­suo­ja­te ki­taip.

Bal­sa­vo 118: už – 95, prieš – 2, su­si­lai­kė 21. Dar­bo­tvarkei pri­tar­ta.

 

10.10 val.

Me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1198 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2666(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1198 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2666(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. No­rė­čiau pa­kvies­ti pra­ne­šė­ją V. Ker­na­gį, nes yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1, 2 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Dėl 3 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom.

V. KERNAGIS (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Bu­vo siū­ly­ta dėl as­mens ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos ver­ti­ni­mo, kad in­for­ma­ci­jos pra­šy­tų ir Me­ce­na­vi­mo ta­ry­ba. Mes tie­siog pa­kei­tė­me, kad Me­ce­na­vi­mo ta­ry­ba tu­rės tei­sę gau­ti šią in­for­ma­ci­ją, ne­si­dub­liuos pra­šy­mas pa­teik­ti tą in­for­ma­ci­ją.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me 3 straips­niui pri­tar­ti taip, kaip jis yra su­re­da­guo­tas? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl 4, 5, 6, 7, 8 straips­nių pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Nau­ja 1 straips­nio re­dak­ci­ja. Ar ga­li­me jai pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Ir 2 straips­nis dėl įsi­ga­lio­ji­mo, ar ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dė­ko­ju.

Už­si­ra­šiu­sių dėl mo­ty­vų nė­ra. Ačiū pra­ne­šė­jui. Bal­suo­si­me nu­ma­ty­tu lai­ku. Ko­le­gos, pri­me­nu, kad bal­sa­vi­mo lai­kas šian­dien yra nuo 11 val. 10 min. iki 12 va­lan­dos.

 

10.12 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 641 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1257 18 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2685(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2685(2). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti.

 

10.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. gruo­džio 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1896 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ir Sei­mui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos, teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros, sa­vi­val­dy­bių insti­tu­ci­jų ir įstai­gų są­ra­šo pa­gal gru­pes pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2627(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ir Sei­mui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos, teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros, sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų są­ra­šo pa­gal gru­pes pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios pro­jek­tas Nr. XIVP-2627. No­rė­čiau pa­kvies­ti K. Ma­siu­lį, kad pri­sta­ty­tų ko­mi­te­to iš­va­dą. Bet ga­liu ir pa­ti aš per­skai­ty­ti, ma­tyt, nes ten… Gal ga­lė­tų pir­mi­nin­kas R. Juš­ka? E. Sa­bu­tis. Pra­šom. E. Sa­bu­tis pri­sta­tys ko­mi­te­to nuo­mo­nę ir ko­rek­ci­jas.

E. SABUTIS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas bir­že­lio 14 die­ną bu­vo su­si­rin­kęs į po­sė­dį, kad ap­svars­ty­tų ši­tą klau­si­mą. Dėl jo bu­vo Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ku­rio­je iš es­mės yra pa­žy­mė­ta, jog yra brauk­ti­nas pro­jek­to 1 straips­nis ir ati­tin­ka­mai tiks­li­na­ma straips­nių nu­me­ra­ci­ja. Ko­mi­te­tas vien­bal­siai pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bai.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Tai­gi mums jau ne­rei­kia at­ski­ro spren­di­mo. Lie­ka 2 ir 3 straips­niai, dėl jų pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė kal­bė­ti.

 

10.14 val.

Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 2, 4, 7, 8 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2592(2)ES (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2592(2). No­rė­čiau pa­kvies­ti V. Ka­no­pą į tri­bū­ną. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui.

Dėl 2 straips­nio yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom pri­sta­ty­ti ko­mi­te­to nuomo­nę.

V. KANOPA (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mas pra­ėju­sį ant­ra­die­nį pri­ta­rė Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Va­kar ko­mi­te­tas su­ren­gė po­sė­dį ir ap­svars­tė Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­das dėl pri­ėmi­mo. Dėl pa­grin­di­nio įsta­ty­mo pro­jek­to bu­vo pa­teik­tos dvi Tei­sės de­par­ta­men­to re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­bos, ke­tu­rios dėl ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų – po vie­ną pa­sta­bą. Vi­soms pa­sta­boms ko­mi­te­tas pri­ta­rė vien­bal­siai. Siū­lau bal­suo­ti už šį įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­tą ben­drą ko­mi­te­to nuo­mo­nę. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 strai­ps­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas? Ne­ma­tau prieš­ta­rau­jan­čių, dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 3, 4 straips­niams? Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti 5 straips­niui, dėl ku­rio bu­vo gau­tos Tei­sės de­par­ta­men­to trys pa­sta­bos? Vi­soms joms ko­mi­te­tas pri­ta­rė, kaip ką tik mums pri­sta­tė ko­mi­te­to pra­ne­šė­jas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Ir dėl 6 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū.

Da­bar dėl vi­so pro­jek­to už kal­ba A. Vin­kus. Ger­bia­mas An­ta­nai, žo­dis jums. Mo­ty­vai už. Že­mės ūkio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas.

A. VINKUS (LVŽSF). Čia koks klau­si­mas?

PIRMININKĖ. Čia 1-5.1 klau­si­mas – Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas.

A. VINKUS (LVŽSF). Drįs­tu pa­sa­ky­ti, kad du įsta­ty­mai la­bai il­gais pa­va­di­ni­mais – tai Ne­są­ži­nin­gos pre­ky­bos prak­ti­kos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nė­je drau­di­mo įsta­ty­mas ir Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–­par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no ga­mi­niais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mas – reg­la­men­tuo­ja mū­sų gy­ven­to­jams ypač ak­tu­a­lią tei­si­nių san­ty­kių sri­tį, ku­rio­je me­tai iš me­tų ne­iš­ven­gia­mai ky­la pa­na­šaus po­bū­džio pro­ble­mų ir nesu­si­pra­ti­mų. Ka­dan­gi šios pro­ble­mos bū­din­gos ne tik Lie­tu­vai, Eu­ro­pos Par­la­men­tas ir Ta­ry­ba 2019 me­tų pra­džio­je šiuo klau­si­mu pri­ėmė tam tik­rą di­rek­ty­vą, o jos nuo­sta­tos bu­vo per­kel­tos į mū­sų na­cio­na­li­nę tei­sę. Šian­dien svars­to­mo aš­tuo­nių įsta­ty­mų pa­ke­to es­mė yra sie­kis su­stip­rin­ti šią sri­tį reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų vyk­dy­mo kon­tro­lę. Šio sie­kio įgy­ven­di­ni­mas pa­rei­ka­la­vo pa­ra­le­liai op­ti­mi­zuo­ti funk­ci­jų pa­skirs­ty­mą tarp ati­tin­ka­mų įstai­gų, at­si­sa­ky­ti vie­na­rū­šių funk­ci­jų iš­bars­ty­mo ke­lio­se įstai­go­se, kon­cen­truo­ti kon­tro­lės funk­ci­jas biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos.

Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­no su­pra­ti­mu, tai es­mi­nė įstai­gų tin­klo re­for­ma, o jos pri­va­lu­mas ir ra­cio­na­lu­mas, be pa­mi­nė­tų tiks­lų, dar ir tas, kad ją nu­ma­to­ma įgy­ven­din­ti per­skirs­tant tu­ri­mus eta­tus ir ne­rei­ka­lau­jant pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo iš biu­dže­to. Iš pa­teik­tos me­džia­gos ma­ty­ti, kad iki pa­siū­lant spren­di­mus bu­vo at­lik­tas di­de­lis, iš­sa­mus dar­bas, ana­li­zė…

PIRMININKĖ. Lai­kas!

A. VINKUS (LVŽSF). …ver­ti­ni­mai, pa­ly­gi­ni­mai ir iš­va­dos. At­si­žvelg­da­mas į vi­sa tai aš pri­ta­riu pro­jek­tui ir agi­tuo­ju vi­sus pri­tar­ti.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ap­si­sprę­si­me bal­suo­da­mi nu­ma­ty­tu lai­ku.

 

10.18 val.

Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo Nr. X-1207 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2593(3) (pri­ėmi­mas)

 

Ly­di­ma­sis 1-5.2 klau­si­mas – Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2593(3). Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Taip pat no­rė­čiau pa­kvies­ti V. Ka­no­pą. Yra du straips­niai.

Dėl 1 straips­nio yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

V. KANOPA (LSDPF). Ko­mi­te­tas va­kar svars­tė ir vien­bal­siai pri­ta­rė Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas? Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui, dėl jo pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta? Dė­ko­ju. Dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių.

 

10.19 val.

Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–­par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no gaminiais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1907 2 ir 5 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2594(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas – dar­bo­tvarkės 15-3 klau­si­mas, jis taip pat yra su­si­jęs. Tai Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–­par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no ga­mi­niais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2594(2). Vėl kvie­čiu pra­ne­šė­ją.

Dėl 1 straips­nio yra gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba.

V. KANOPA (LSDPF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė, ana­lo­giš­kai ir vi­siems ki­tiems su­si­ju­siems. Bu­vo pri­tar­ta ko­mi­te­te.

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­ko­ju. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta. Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra.

 

10.19 val.

Ne­są­ži­nin­gos pre­ky­bos prak­ti­kos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nė­je drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-409 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2595(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.4 klau­si­mas – Ne­są­ži­nin­gos pre­ky­bos prak­ti­kos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nė­je drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-409 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2595(2).

Dėl 1 straips­nio yra gau­ta vie­na Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Kaip pra­ne­šė­jas mums jau sa­kė, ko­mi­te­tas yra pri­ta­ręs. Ar ga­li­me pri­tar­ti 1 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už­si­ra­šiu­sių nė­ra.

 

10.20 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 2 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2596(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.5 klau­si­mas, su­si­jęs taip pat, ly­di­ma­sis, – Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2596. Dėl 1 straips­nio yra gau­ta Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba. Kaip pra­ne­šė­jas mus jau in­for­ma­vo, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu su­re­da­guo­tam straips­niui? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 2 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­ba, ko­mi­te­tas jai pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti 2 straips­niui, su­re­da­guo­tam pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą? Dė­kui, pri­tar­ta. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.21 val.

At­si­skai­ty­mo už že­mės ūkio pro­duk­ci­ją įsta­ty­mo Nr. VIII-1422 14 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2597(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas ly­di­ma­sis 1-5.6 klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIVP-2597. Šį pa­kei­ti­mą su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.21 val.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XI-626 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2598(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 1-5.7 klau­si­mas, taip pat ly­di­ma­sis, – Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2598. Pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Pa­kei­ti­mą su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų dėl jų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Ir pas­ku­ti­nis ly­di­ma­sis 1-5.9 klau­si­mas – Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2600(2).

 

10.22 val.

Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių (ko­o­pe­ra­ty­vų) įsta­ty­mo Nr. I-164 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2599(2) (pri­ėmi­mas)

 

At­si­pra­šau, nu­sku­bė­jau. Pir­miau­sia Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2599, tai yra 1-5.8 klau­si­mas. Pa­kei­ti­mą su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

10.22 val.

Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-323 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2600(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ir 1-5.9 klau­si­mas – Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jį su­da­ro du straips­niai. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Ar ga­li­me kiek­vie­nam iš jų pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­kui, pri­tar­ta.

Dėl mo­ty­vų nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ap­si­sprę­si­me per nu­ma­ty­tą bal­suo­ti lai­ką. Pri­me­nu, kad šian­dien pra­dė­si­me nuo 11 val. 10 min. iki 12 va­lan­dos.

 

10.23 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-320 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2892 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, jį tu­rė­čiau pri­sta­ty­ti jau aš. Lau­kiu ko­le­gos, ku­ris pa­keis. Ma­tau, kad V. Pranc­kie­tis pa­si­ruo­šęs. Aki­mir­ką luk­tel­ki­me.

Tai­gi dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 18 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2892. Dėl L. Pet­ro­nie­nės sky­ri­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke.

To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus pa­va­duo­to­jas P. Sau­dar­gas.

PIRMININKAS (P. SAUDARGAS, TS-LKDF). Kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą Sei­mo Pir­mi­nin­kę, jei­gu ji pa­ti sa­vęs dar ne­pa­kvie­tė. Pra­šom.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju. Ger­bia­mi ko­le­gos, ki­tą­met ke­liau­si­me prie bal­sa­dė­žių net tris kar­tus. Bal­suo­si­me Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Sei­mo rin­ki­muo­se. Taip pat mū­sų lau­kia bal­sa­vi­mas dėl re­fe­ren­du­mo. Tai iš­šū­kis, rei­ka­lau­jan­tis pa­tir­ties ir efek­ty­vaus dar­bo iš rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­jan­čių bei pri­žiū­rin­čių sub­jek­tų. At­si­žvelg­da­ma į tai bei va­do­vau­da­ma­si Rin­ki­mų ko­dek­so 34 straips­nio 2 da­lies 1 punk­tu, tei­kiu L. Pet­ro­nie­nės kan­di­da­tū­rą skir­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke.

L. Pet­ro­nie­nė yra la­bai pa­ty­ru­si rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo, taip pat po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo eks­per­tė na­cio­na­li­niu ir tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu. Ji yra su­kau­pu­si il­ga­me­tę pa­tir­tį šio­je sri­ty­je, čia dir­ba nuo 1996 me­tų.

Kan­di­da­tė tu­ri ir va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties. Ji nuo 2007 me­tų va­do­vau­ja Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos sek­re­to­ria­to Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­riui.

1997 me­tais L. Pet­ro­nie­nė bai­gė stu­di­jas Vil­niaus uni­ver­si­te­te ir įgi­jo in­for­ma­ti­kos ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. 2010 me­tais ji pa­pil­do­mai įgi­jo tei­sės ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te.

L. Pet­ro­nie­nė nuo­lat ren­gia ir ve­da se­mi­na­rus apie po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų ap­skai­tą, po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mą ir po­li­ti­nės re­kla­mos ste­bė­se­ną. Kan­di­da­tė yra daž­nai kvie­čia­ma skai­ty­ti pra­ne­ši­mų ir tarp­tau­ti­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se bei se­mi­na­ruo­se. Taip pat ji nuo­lat ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­rio­se dar­bo gru­pė­se ren­giant tei­sės ak­tus dėl rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo, po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo, po­li­ti­nės re­kla­mos ste­bė­se­nos po­ky­čių.

L. Pet­ro­nie­nė yra ste­bė­ju­si rin­ki­mus dau­giau nei de­šim­ty­je vals­ty­bių, kaip an­tai Da­ni­joje, Sa­kart­ve­le, Lat­vi­jo­je, Es­ti­jo­je, Uk­rai­no­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.

Ieš­kant kan­di­da­tū­ros į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas, iš es­mės vi­sos Sei­mo frak­ci­jos ak­cen­ta­vo lū­kes­tį, kad nau­ja­sis VRK pir­mi­nin­kas tu­rė­tų ne tik bū­ti rin­ki­mų tei­sės eks­per­tas, tu­rė­ti pa­tir­ties or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus ir vyk­dant juos, bet ir bū­ti prin­ci­pin­gas, są­ži­nin­gas ir vie­no­dai tei­sin­gas vi­siems po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų da­ly­viams. Bū­tent šiais kri­te­ri­jais va­do­vau­da­ma­si ieš­ko­jau kan­di­da­to ar kan­di­da­tės į šias la­bai at­sa­kin­gas pa­rei­gas ir esu įsi­ti­ki­nu­si, kad L.Pet­ro­nie­nė šiuos rei­ka­la­vi­mus pui­kiai ati­tin­ka.

L. Pet­ro­nie­nė yra aukš­čiau­sio ly­gio rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo ir vyk­dy­mo, po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo eks­per­tė. Jos kom­pe­ten­ci­ja šio­je sri­ty­je ne­ke­lia jo­kių abe­jo­nių, o įdir­bis yra di­džiu­lis. Bal­sa­vi­mas dėl jos pa­sky­ri­mo į VRK pir­mi­nin­kus bus sa­vo­tiš­ku lak­mu­so po­pie­rė­liu ir mums, jis pa­ro­dys, ar mū­sų vie­šos de­kla­ra­ci­jos su­tam­pa su mū­sų po­li­ti­niais veiks­mais. Pra­šau Sei­mo pa­lai­ky­ti L. Pet­ro­nie­nės kan­di­da­tū­rą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mai Sei­mo Pir­mi­nin­kei už pri­sta­ty­mą.

Da­bar kvie­čiu ger­bia­mą kan­di­da­tę L. Pet­ro­nie­nę į tri­bū­ną pri­sis­ta­ty­ti ir at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių klau­si­mus, jų čia jau ne­ma­žai už­si­ra­šė. Klau­si­mų bus. Pra­šau. Pra­šom, mik­ro­fo­nai įjun­g­ti, ga­li­te kal­bė­ti.

L. PETRONIENĖ. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, pir­miau­sia no­riu pa­dė­ko­ti Sei­mo Pir­mi­nin­kei už pa­si­ti­kė­ji­mą ir la­bai jau­di­nan­tį ir įpa­rei­go­jan­tį pri­sta­ty­mą. Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je dir­bu ga­na se­niai. Kaip pa­ti mėgs­tu juo­kau­ti, nuo pra­ei­to tūks­tant­me­čio, tai yra nuo 1996 me­tų Sei­mo rin­ki­mų. Po to po ke­le­rių rin­ki­mų tu­rė­jau ke­le­rių me­tų per­trau­ką, dir­bau čia, Sei­me, ana­li­ti­ke pro­gra­muo­to­ja, bet per rin­ki­mus mie­lai pri­si­jung­da­vau prie VRK ko­man­dos.

2007 me­tais įstei­gus Po­li­ti­nių par­ti­jų ir po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­rių lai­mė­jau vals­ty­bės tar­ny­bos kon­kur­są, ta­pau sky­riaus ve­dė­ja ir šį dar­bą dir­bu jau dau­giau kaip 16 me­tų. Šian­dien tu­riu gar­bės sto­vė­ti čia prieš jus kaip kan­di­da­tė į Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­rei­gas.

Su­tik­si­me vi­si, kad rin­ki­mai yra pa­ma­ti­nis de­mo­kra­tijos ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės ele­men­tas. Jie už­tik­ri­na, kad pi­lie­čiai ga­lė­tų iš­reikš­ti sa­vo va­lią ir pa­si­rink­ti sa­vo at­sto­vus, ku­rie rū­pin­tų­si mū­sų vals­ty­be, gin­tų žmo­nių in­te­re­sus, pri­im­tų tva­rius ir rei­ka­lin­gus spren­di­mus, gerb­tų įsta­ty­mus ir sa­vo dar­bu pa­tei­sin­tų žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą.

Ruoš­da­ma­si šiam pri­sta­ty­mui su­si­mąs­čiau, kad be­veik vi­są sa­vo, kaip rin­kė­jos, gy­ve­ni­mą dir­bu VRK. Esu dė­kin­ga li­ki­mui, kad man lei­do ga­na anks­ti su­si­pa­žin­ti su rin­ki­mais ne tik iš rin­kė­jos po­zi­ci­jos, bet ir iš rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­rės, pa­ma­ty­ti pro­ce­sus iš vi­daus. Nie­ka­da ne­su bu­vu­si kan­di­da­tė, nie­ka­da ne­su dir­bu­si jo­kia­me rin­ki­mų šta­be, ta­čiau daug me­tų esu at­sa­kin­ga už po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­vių re­gist­ra­vi­mą, jos kon­sul­tuo­ju, to­dėl tik­rai ne kar­tą te­ko gir­dė­ti, kas ak­tu­a­lu rin­ki­muo­se ir kam­pa­ni­jos da­ly­viams, rin­ki­mų da­ly­viams.

Taip pat esu ste­bė­ju­si rin­ki­mus ir dau­ge­ly­je vals­ty­bių. Da­lis jų bu­vo čia pa­mi­nė­ta, tai tik­rai tu­riu ga­li­my­bę pa­ly­gin­ti Lie­tu­vos rin­ki­mų sis­te­mą su ki­to­mis rin­ki­mų sis­te­mo­mis. Vi­sa­da ver­ti­nau rin­ki­mų prin­ci­pų sta­bi­lu­mą, ne­kin­ta­mu­mą ir rin­ki­mų tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo ir pro­ce­so di­na­miš­ku­mą. Rin­ki­mai su­tei­kia ga­li­my­bę nuo­lat mo­ky­tis, su­si­tik­ti daug skir­tin­gų žmo­nių, įveik­ti vis nau­jus iš­šū­kius, ma­tyt, to­dėl taip il­gai ir dir­bu šį ne­lei­džian­tį ap­snūs­ti dar­bą. Ma­no iš­si­la­vi­ni­mas in­for­ma­ti­kos ir tei­sės sri­ty­se man lei­džia ne tik ana­li­zuo­ti in­for­ma­ci­ją, reng­ti tei­sės ak­tų pro­jek­tus, nag­ri­nė­ti ga­li­mus pa­žei­di­mus, bet įtvir­tin­ti ir tai, kuo ga­li­me di­džiuo­tis tarp­tau­ti­niu mas­tu. Tai VRK in­for­ma­ci­nės sis­te­mos ga­li­my­bės, ku­rių gal­būt daž­nai ne­ma­to rin­kė­jai, bet rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­se jos yra la­bai svar­bios ir tuo tik­rai džiau­gia­si rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai.

Ma­no nuo­mo­ne, svar­bu ne tik tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­ti aiš­kias tai­syk­les, ri­bo­ji­mus, rei­ka­la­vi­mus, – ne ma­žiau svar­bu su­teik­ti in­stru­men­tus pa­tiems da­ly­viams lai­ky­tis šių rei­ka­la­vi­mų, ri­bo­ji­mų, tai­syk­lių. Tam pa­nau­do­ja­mi ir tu­ri­mi vals­ty­bės in­for­ma­ci­niai iš­tek­liai. Kaip sėk­min­gus pa­vyz­džius ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti tai, kad VRK da­lį pa­reiš­kinių do­ku­men­tų duo­me­nų gau­na iš ki­tų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų ar kad re­gist­ruo­jant au­ką, nau­do­jan­tis ki­tų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų duo­me­ni­mis, iš kar­to ga­li­ma pa­tik­rin­ti jų ati­tik­tį įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mams. Dėl to­kių spren­di­mų tarp­tau­ti­nė­je ben­druo­me­nė­je jau ne vie­ne­rius me­tus esa­me pri­sta­to­mi kaip mo­der­nūs, no­va­to­riš­ki ir kar­tu – pa­ti­ki­mi part­ne­riai. Tik­rai su­lau­kia­me daug ki­tų ko­mi­si­jų de­le­ga­ci­jų. At­va­žiuo­ja, mo­ko­mės, da­li­na­mės pa­tir­ti­mi.

Taip pat svar­bu pa­si­rū­pin­ti pre­ven­ci­ja, kad po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viai iš­veng­tų klai­dų dėl ne­ap­si­žiū­rė­ji­mo ir pa­žei­di­mų dėl ne­ži­no­ji­mo. Pa­si­kei­tus tei­si­niam re­gu­lia­vi­mui, la­bai svar­bu ir pa­čiai ko­mi­si­jai pa­da­ry­ti na­mų dar­bus, tai yra su­in­te­re­suo­tus as­me­nis su­pa­žin­din­ti su pa­si­kei­ti­mais, teik­ti me­to­di­nę in­for­ma­ci­ją, kon­sul­ta­ci­jas, vyk­dy­ti ste­bė­se­ną, o pa­ste­bė­jus klai­das pri­min­ti nau­jas nuo­sta­tas, pa­kon­sul­tuo­ti, pa­aiš­kin­ti. To­dėl sie­kiu, kad VRK su­teik­tų ne tik in­stru­men­tus kam­pa­ni­jos da­ly­viams pa­si­tik­rin­ti, bet ir ana­li­zuo­tų jų duo­me­nis, lai­ku in­for­muo­tų apie pa­da­ry­tas klai­das, ne­tiks­lu­mus ar ne­už­baig­tus veiks­mus ir kon­sul­tuo­tų, kaip juos iš­tai­sy­ti.

Vie­šu­mas yra vie­nas ir la­bai svar­bus iš rin­ki­mų prin­ci­pų. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja sa­vo sve­tai­nė­je tik­rai skel­bia la­bai daug Rin­ki­mų ko­dek­se nu­ma­ty­tų do­ku­men­tų, duo­me­nų, taip pat at­vi­rų duo­me­nų for­ma­tu yra at­vė­ru­si daug rin­ki­nių apie rin­ki­mus, jų or­ga­ni­za­vi­mą, fi­nan­sa­vi­mą. At­ei­ty­je, ma­nau, jų dau­gės, ta­čiau ma­nau, kad ins­ti­tu­ci­jai ne­už­ten­ka vien tik su­rink­ti duo­me­nis ir juos skelb­ti. Juos la­bai svar­bu ana­li­zuo­ti, da­lin­tis api­ben­drin­tais duo­me­ni­mis tiek su vi­suo­me­ne, ži­niask­lai­da, tiek su pa­čiais kam­pa­ni­jos da­ly­viais.

Man svar­biau­sias pri­ori­te­tas yra už­tik­rin­ti vie­no­dą rin­ki­mų tei­sės tai­ky­mą ir lai­ky­tis nuo­sek­lios prak­ti­kos, tai yra spren­di­mus pri­im­ti lai­kan­tis tei­sės nuo­sta­tų, iš­nag­ri­nė­jus vi­sas ap­lin­ky­bes, su­tei­kus ga­li­my­bes vi­siems iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­ją, iš­gir­dus vi­sus ar­gu­men­tus. Ypač svar­bu, kad pri­ėmi­mo pro­ce­sas bū­tų aiš­kus ir skaid­rus. Di­de­lę įta­ką sklan­džiam rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mui tu­ri ne tik pa­čios ko­mi­si­jos dar­bas, ne tik ko­mi­si­jos spren­di­mai, bet ir ben­dra­dar­bia­vi­mas su ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Rin­ki­mų reg­la­men­ta­vi­mo to­bu­li­ni­mas su įsta­ty­mų lei­dė­ju, ga­li­mų pa­žei­di­mų ope­ra­ty­vus už­kar­dy­mas su tei­sė­sau­ga, kei­ti­ma­sis in­for­ma­ci­ja su ki­to­mis in­s­ti­tu­ci­jo­mis, nevy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, kon­sul­ta­ci­jos su sa­vo sri­čių eks­per­tais – tai lei­džia pa­da­ry­ti rin­ki­mus pa­to­gius ir aiš­kius tiek da­ly­viams, tiek rin­kė­jams.

Apie lau­kian­čius dar­bus. Šiuo me­tu jau vyks­ta dvi po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos, tai yra Sei­mo na­rio rin­ki­mų Raseinių–Kėdainių rin­ki­mų apy­gar­do­je ir pri­va­lo­mo­jo re­fe­ren­du­mo dėl Kon­sti­tu­ci­jos 12 straips­nio, ku­rio pa­kei­ti­mas leis­tų iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę, kam­pa­ni­ja. Grei­tu me­tu bus pa­skelb­ti Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mai, ku­riems ne­spė­jus pa­si­baig­ti dar šį ru­de­nį pra­si­dės Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­mų ir rin­ki­mų į Eu­ro­pos Par­la­men­tą po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos. Na, o dar prieš šiuos rin­ki­mus, pa­va­sa­rį, star­tuos ir Sei­mo rin­ki­mų po­li­ti­nė kam­pa­ni­ja.

Ma­no pro­fe­si­nė at­min­tis me­na, kad yra bu­vę to­kių sun­kių me­tų, to­kių in­ten­sy­vių me­tų, tai yra 2019 me­tų pa­va­sa­rį tu­rė­jo­me net tre­jus na­cio­na­li­nius rin­ki­mus ir du re­fe­ren­du­mus. Rin­ki­mai į vie­ne­rius me­tus bu­vo su­puo­lę ir 2004 me­tais. Rin­ki­mų or­ga­ni­za­to­riai, mes prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus vie­ni ki­tiems lin­ki­me nuo­bo­džių rin­ki­mų, tai yra kad jie vyk­tų sklan­džiai, nuo­sek­liai ir be di­des­nių tur­bu­len­ci­jų, ta­čiau kam­pa­ni­jos da­ly­viams ir rin­kė­jams mes vi­sa­da lin­ki­me įdo­mių rin­ki­mų, kad rin­ki­mų da­ly­viams bū­tų aiš­kūs vi­si pro­ce­sai, kad rin­kė­jų su­si­do­mė­ji­mą kel­tų kan­di­da­tai, jų dis­ku­si­jos ir, ži­no­ma, rin­ki­mų re­zul­ta­tai.

Šį pa­va­sa­rį po rin­ki­mų bu­vo at­lik­ta so­cio­lo­gi­nė gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo Lie­tu­vo­je. Ši ap­klau­sa at­sklei­dė, kad rin­ki­mų sis­te­ma pa­si­ti­ki 83 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o ab­so­liu­ti dau­gu­ma, net 91 % ty­ri­me da­ly­va­vu­sių rin­kė­jų, bal­sa­vi­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mą ver­ti­na tei­gia­mai. Išs­au­goti to­kį aukš­tą vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą rin­ki­mais bus dar vie­nas Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos iš­šū­kis.

Pui­kiai su­pran­tu, koks in­ten­sy­vus me­tas lau­kia mū­sų ins­ti­tu­ci­jos, ta­čiau ži­nau, kad dirb­siu su pa­ty­ru­sia, rin­ki­mams at­si­da­vu­sių ir sa­vo dar­bą my­lin­čių, iš­ma­nan­čių žmo­nių ko­man­da, su ku­ria jau esa­me įvei­kę ne vie­ną ko­mi­si­jai te­ku­sį iš­šū­kį. To­dėl esu tik­ra, kad mums vi­siems kar­tu pa­vyks su­si­do­ro­ti su ar­tė­jan­čių rin­ki­mų ma­ra­to­nu ir dirb­ti taip, kad tiek rin­kė­jai, tiek rin­ki­mų da­ly­viai iš­lai­ky­tų, o gal ir su­stip­rin­tų pa­si­ti­kė­ji­mą rin­ki­mais, jų re­zul­ta­tais ir mū­sų dar­bu. To ir siek­siu. O da­bar mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju jums už pri­sis­ta­ty­mą. Ir da­bar ko­le­gos tu­rės ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Pir­mas klau­sia ger­bia­mas V. Se­meš­ka.

V. SEMEŠKA (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma kan­di­da­te, no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti, kaip jūs re­a­guo­si­te, kai, pa­vyz­džiui, VRK ne­pri­tars ko­kiems nors jū­sų siū­ly­mams ar spren­di­mams? Taip nu­tin­ka, nes VRK juk lyg ir ko­le­gia­lus or­ga­nas. Jūs, pa­me­nu, kaip Sek­re­to­ria­to ve­dė­ja, gana aud­rin­gai re­a­guo­da­vo­te, jei­gu bū­da­vo ne­pri­tar­ta jū­sų pa­da­ry­tiems ty­ri­mams ir siū­ly­mams, ar tik­rai su­si­tvar­ky­si­te su įtam­pa?

Ir ant­ras klau­si­mas, kaip jūs ver­ti­na­te, ar pri­tar­tu­mė­te siū­lo­moms įsta­ty­mo pa­tai­soms, kad bū­tų im­pe­ra­ty­viai nu­sta­to­ma VRK na­riams dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, bū­tų ren­gia­mi ne vie­ši, o už­da­ri po­sė­džiai, ir kaip tai de­ra su pa­ma­ti­niu VRK vie­šu­mo prin­ci­pu? Ačiū.

L. PETRONIENĖ. Ačiū už klau­si­mą, tiks­liau už du klau­si­mus. Na­tū­ra­lu, kad kai da­rai ty­ri­mą, jį iš­gy­ve­ni, už jį ir ser­gi. Bet tik­rai jau ši­tiek me­tų dirb­da­ma Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je esu pri­pra­tu­si, kad spren­di­mas yra ko­le­gia­lus ir kad spren­di­mas yra tik­rai ko­mi­si­jos, o ne vie­no as­mens. Net ne vie­no pir­mi­nin­ko, o yra ko­mi­si­jos spren­di­mas ir tik­rai vi­si spren­di­mai yra gerb­ti­ni ir ger­bia­mi.

At­sa­ky­da­ma dėl slap­tos in­for­ma­ci­jos, ma­nau, kad tai ne­de­ra su vie­šu­mu, su Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu, ma­nau, jei­gu tik įma­no­ma iš­veng­ti, to rei­kė­tų iš­veng­ti. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­tų nau­do­tis ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri yra iš­vie­ši­na­ma ir jau ne kar­tą yra te­kę dirb­ti. Jei­gu tie­siog ir yra ko­kia nors kri­mi­na­li­nė me­džia­ga, tam tik­ri as­me­nys, ku­rie su ja dir­ba, ei­na su­si­pa­žin­ti, jie pa­si­ra­šo, kad sau­gos tą in­for­ma­ci­ją, bet tik­rai ne­ma­nau, kad mums rei­kia slap­tu­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duo­tų O. Lei­pu­tė, jei­gu bū­tų sa­lė­je, bet ne­ma­tau. Ta­da ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­ma kan­di­da­te Li­na Pet­ro­nie­ne, štai jū­sų pirm­ta­kė pa­li­ko sa­vo pos­tą ir mes ma­tė­me ją ofi­cia­liu me­tu su žen­kle­liu, ku­ris at­ski­ria vie­ną par­ti­ją iš mū­sų, sė­din­čių Sei­mo sa­lė­je. Sa­ky­ki­te, o jūs taip pat esa­te pa­lan­ki ko­kiai nors par­ti­jai ir ne­šio­ja­te ko­kios nors par­ti­jos žen­kle­lį? O gal ir ne. Kaip į tai žiū­ri­te?

Ir ant­ro­ji klau­si­mo da­lis. Daug bū­si­mų po­li­ti­kų tu­ri sa­vo pro­fe­si­jas ir apie tai kal­ba su­si­ti­ki­muo­se su žmo­nė­mis: skai­to pa­skai­tas, ten gy­dy­to­jai, mo­ky­to­jai, sta­ty­bi­nin­kai, o po to jie kvie­čia­mi į VRK aiš­kin­tis, ar tai ne­bu­vo po­li­ti­nė re­kla­ma. Ar ne lai­kas baig­ti ši­tą ydin­gą prak­ti­ką – ne­leis­ti žmo­nėms kal­bė­ti apie sa­vo dar­bus, apie sa­vo pro­ble­mas ir lai­ky­ti tą kal­bą po­li­ti­ne re­kla­ma? Ačiū.

L. PETRONIENĖ. La­bai džiau­giuo­si, net pa­žiū­rė­jau, kad esu įsi­se­gu­si Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos šimt­me­čio žen­kliu­ką – mes 2019 me­tais šven­tė­me Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos šimt­me­tį. Tik­rai ne­su su­si­ju­si su jo­kia par­ti­ja, kaip ir mi­nė­jau, ne­su da­ly­va­vu­si nei kaip kan­di­da­tė, nei dir­bu­si rin­ki­mų šta­be, ne­su bu­vu­si par­ti­jos na­re. Tai toks at­sa­ky­mas į šį klau­si­mą.

Dėl ver­ti­ni­mų. Vi­sa­da VRK nag­ri­nė­da­ma pra­ne­ši­mus tu­ri iš­nag­ri­nė­ti vi­sas ap­lin­ky­bes ir jas įver­tin­ti. Aš ma­nau, ge­rai, kad mes lei­džia­me pa­si­sa­ky­ti ir tam žmo­gui, ku­ris tas pa­skai­tas skai­tė, bu­vo po­kal­by­je. Tik at­si­žvel­gus į vi­sas ap­lin­ky­bes ir yra pri­ima­mas spren­di­mas. Bū­tų daug blo­giau, jei­gu VRK ne­at­si­liep­tų, ne­nag­ri­nė­tų spren­di­mo ar­ba ne­leis­tų tam as­me­niui pa­si­sa­ky­ti, jo ne­pa­klaus­tų. Ma­nau, tai yra į ge­ra.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mą už­duos ger­bia­mas A. Bag­do­nas. Pra­šom.

A. BAGDONAS (LSF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­ma kan­di­da­te, no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas pa­čio­je ka­den­ci­jos pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą su­reng­ti to­kius rin­ki­mus Pa­sau­lio lie­tu­vių apy­gar­do­je, su­teik­ti mū­sų dias­po­rai taip rink­ti sa­vo Sei­mo na­rį. Ta­čiau lai­ko pri­trū­ko ir, vi­siems su­pran­ta­ma, to įgy­ven­din­ti ne­pa­vy­ko. Šios ka­den­ci­jos val­dan­čio­ji dau­gu­ma ko­a­li­ci­nė­je su­tar­ty­je nu­ma­tė to­kią ga­li­my­bę. To­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą rei­kė­tų įgy­ven­din­ti ir su­teik­ti ne tik Lie­tu­vo­je bal­suo­ti pa­to­giai, in­ter­ne­ti­niu bū­du, bet ir mū­sų lie­tu­viams, iš­si­bars­čiu­siems po vi­są pa­sau­lį. Čia yra ga­na daug trik­džių, bal­sai ne­spė­ja at­ke­liau­ti, jei bal­suo­ja­ma paš­tu. Kai kur rei­kia va­žiuo­ti ir 700 ki­lo­met­rų tam, kad iš­reikš­tų sa­vo pi­lie­ti­nę va­lią.

Klau­si­mas bū­tų toks: ko­kia yra jū­sų nuo­mo­nė dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bių Lie­tu­vo­je ir, ži­no­ma, už­sie­ny­je? Tai yra la­bai ak­tu­a­lu mū­sų dias­po­rai. Ačiū.

L. PETRONIENĖ. Kaip ir mi­nė­jau, tu­riu in­for­ma­ti­ko iš­si­la­vi­ni­mą. Lei­siu sau ne­at­sa­ky­ti tie­sio­giai į šį klau­si­mą, nes šiuo me­tu vyks­ta pir­ki­mo pro­ce­dū­ros, ver­ti­na­mi pa­teik­ti pa­siū­ly­mai dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos. Ji tu­rė­tų įver­tin­ti tiek po­li­ti­nius, tiek tei­si­nius, tech­no­lo­gi­nius, so­cia­li­nius as­pek­tus. Tik­rai ti­ki­mės, kad, pa­skel­bus lai­mė­to­ją, bus pa­ren­g­ta la­bai pro­fe­sio­na­li stu­di­ja, mes ja ga­lė­si­me va­do­vau­tis, teik­ti pa­siū­ly­mus dėl rei­ka­lin­go tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo pri­imant spren­di­mus, ar mes tu­ri­me tą bal­sa­vi­mą, ar ne.

Kal­bant apie už­sie­nio lie­tu­vius, vėl­gi tiks­li­nau­si su ko­le­go­mis, 90 % už­si­re­gist­ra­vu­sių Pa­sau­lio lie­tu­vių apy­gar­dos rin­kė­jų bal­suo­ja paš­tu. Ir spė­ja. Tai­gi tu­ri­me tik­rai la­bai ge­rą pri­ei­na­mu­mą. La­bai gai­la tų rin­kė­jų, ku­rių vo­kai ne­spė­ja su­grįž­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar ger­bia­mas V. Ba­kas už­duos klau­si­mą. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma kan­di­da­te, ma­lo­nu jus ma­ty­ti tri­bū­no­je. Ma­no klau­si­mas bū­tų su­si­jęs su rin­ki­mų kam­pa­ni­jų skaid­ru­mu ir tei­sė­tu­mu. Rin­ki­mų ko­mi­si­ja vis dėl­to yra ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri iš da­lies sau­go mū­sų de­mo­kra­tiją, pa­čią rin­ki­mų sis­te­mą. Štai pra­ėju­sios Pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu, net ofi­cia­lus mo­ni­to­rin­gas pa­ro­dė, po­no G. Nau­sė­dos rin­ki­mų kam­pa­ni­jos kaš­tai bu­vo, ko ge­ro, du kar­tus di­des­ni ne­gu ki­tų kan­di­da­tų. Ži­no­me, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu įkai­niai vi­siems yra vie­no­di. Te­le­vi­zi­jos, re­kla­mos ir pa­na­šiai. Po to pa­si­ro­dė kny­ga, žur­na­lis­ti­nis ty­ri­mas, iš jų tar­si aiš­kė­ja ir yra po­žy­mių, kad vie­no iš ban­kų klien­tams, stam­biesiems klien­tams, ga­li­mai bu­vo da­ro­mas spau­di­mas fi­nan­suo­ti kam­pa­ni­ją.

Klau­si­mas. Ar ne­si­ruo­šia­te grįž­ti prie to klau­si­mo? VRK ty­lė­jo vi­są šį lai­ką, ne­pai­sy­da­ma aki­vaiz­džių įro­dy­mų, aki­vaiz­džių po­žy­mių. Ar ke­ti­na­te grįž­ti prie šios kam­pa­ni­jos ir už­tik­rin­ti ki­tų me­tų Pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos tei­sė­tu­mą, skaid­ru­mą ir tai, kad mes tik­rai ga­lė­tu­me iš­si­rink­ti są­ži­nin­gą ir tei­sin­go­je ko­vo­je da­ly­va­vu­sį Pre­zi­den­tą?

L. PETRONIENĖ. Vi­sų pir­ma, tu­ri­me ir pa­si­kei­tu­sias tam tik­ras po­li­ti­nių kam­pa­ni­jų fi­nan­sa­vi­mo nuo­sta­tas, esan­čias Rin­ki­mų ko­dek­se, jos gal­būt spręs­tų tam tik­ras bu­vu­sias pro­b­le­mas. Ki­ta ver­tus, VRK – ko­le­gia­li ins­ti­tu­ci­ja, pri­iman­ti spren­di­mą, ar pra­dė­ti ty­ri­mą, ar ne­pra­dė­ti ty­ri­mo. Tu­ri­me ver­tin­ti, kiek yra tų duo­me­nų, kiek jų yra vie­šai pri­ei­na­mų, nes Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja dir­ba su vie­šai pri­ei­na­mais duo­me­ni­mis, ne­dir­ba su slap­ta in­for­ma­ci­ja. Jei iš ki­tų tar­ny­bų slap­tos in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri­me, tai tu­ri­me įsi­ver­tin­ti, ko­kia yra ta… Vi­sų kan­di­da­tų bu­vo pa­tik­rin­tos ata­skai­tos, vi­sų bu­vo pa­da­ry­tas tas, kaip mes va­di­na­me, ly­gi­ni­mas. Ne­ma­tė­me ko­kių nors vie­šai skelb­tos re­kla­mos ne­ati­ti­ki­mų.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar ger­bia­ma L. Na­gie­nė už­duos klau­si­mą.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, ži­no­te, šiais me­tais pra­ėjus rin­ki­mams mes ma­tė­me, kad daž­nai pa­si­tai­ky­da­vo žmo­giš­kų klai­dų, tai yra skai­čiuo­jant biu­le­te­nius, juos per­skai­čiuo­jant. Kaip jūs ver­ti­na­te kaip IT spe­cia­lis­tė? Ar ne­ma­no­te, kad ga­lė­tų at­si­ras­ti au­to­ma­ti­nės skai­čia­vi­mo ma­ši­nos, ske­ne­riai? Jie tie­siog įver­tin­tų, ne­rei­kė­tų ran­ki­nio skai­čia­vi­mo, ne­bū­tų žmo­giš­kų klai­dų. Ma­nau, kad ki­to­se ša­ly­se to iš­ven­gia­ma, ta­da tik­rai daug ma­žiau yra klai­dų.

Ma­no ant­ras klau­si­mas: ko­dėl kar­tais, kai yra re­kla­ma, ne­tei­sė­ta re­kla­ma, bū­na skun­dų? Ko­dėl VRK daž­niau­siai juos iš­nag­ri­nė­ja po to, kai pa­si­bai­gia rin­ki­mų kam­pa­ni­ja, po įvy­ku­sių rin­ki­mų? Ko­dėl taip vė­luo­ja­ma? Ačiū.

L. PETRONIENĖ. Apie ske­ne­rius. Kaip jau mi­nė­jau, pra­dė­jau dir­bi 1996 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se. Ta­da Lie­tu­vo­je bu­vo tai­ko­mi ske­ne­riai, mes tu­rė­jo­me pir­mus rin­ki­mus, kai bu­vo rei­tin­guo­ja­mi są­ra­šai, kai bu­vo ga­li­ma rei­tin­guo­ti pa­lan­kiai ir ne­pa­lan­kiai. Jei­gu kas at­si­me­na­te, tu­rė­jo­me A3 for­ma­to biu­le­te­nius, rau­do­nus, kad bū­tų ga­li­ma ske­nuo­ti, nuo­mo­jo­mės grei­ta­ei­gius ske­ne­rius. Tik­rai tai bu­vo la­bai su­dė­tin­ga sis­te­ma, su­pran­tu, kad tai bu­vo ga­na se­niai. Po to ji bu­vo pa­keis­ta į rei­tin­ga­vi­mo sis­te­mą, kad bū­tų su­pran­ta­mes­nė rin­kė­jams. Šiuo me­tu, ka­dan­gi mū­sų rei­tin­ga­vi­mo sis­te­ma yra to­kia, kad ran­ka įra­šo­mi skai­čiai, vis dėl­to su­dė­tin­ga pa­da­ry­ti, kad bū­tų ga­li­ma ske­nuo­ti.

Lat­vi­ja la­bai sėk­min­gai nau­do­ja ske­na­vi­mo prak­ti­ką, bet jie dėl kiek­vie­no kan­di­da­tų są­ra­šo spaus­di­na at­ski­rą biu­le­te­nį, ten bū­na iš­var­din­ti vi­si kan­di­da­tai, prie kiek­vie­no kan­di­da­to yra pa­žy­mi­mas pliu­sas ar­ba jis yra iš­brau­kia­mas ir ta­da ske­nuo­ja­ma. Tai­gi dėl kiek­vie­nos par­ti­jos, kiek­vie­no kan­di­da­tų są­ra­šo yra at­ski­ras biu­le­te­nis. Mū­sų yra šiek tiek ki­to­kia rin­ki­mų sis­te­ma. Ma­nau, yra ge­rai, mes iki ko­dek­so tu­rė­jo­me nuo­sta­tą, kad ga­li­ma per­pa­tik­rin­ti, vyk­dant kon­tro­lę per­skai­čiuo­ti ke­le­tą apy­lin­kių: jei­gu ten vis­kas ge­rai, ta­da nie­kas ne­per­skai­čiuo­ja­ma, jei­gu yra klai­dų, ta­da per­skai­čiuo­ja­ma. Ma­nau, ga­li­ma kal­bė­ti apie tai, apie kon­tro­lės prie­mo­nes, kad bū­tų ga­li­ma pa­si­tik­rin­ti, ir šiuo me­tu svars­to­mos to­kios Rin­ki­mų ko­dek­so nuo­sta­tos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. To­liau klau­si­mą už­duos ger­bia­mas V. Fio­do­ro­vas. Pra­šau.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma kan­di­da­te, ka­dan­gi iš tik­rų­jų man te­ko dirb­ti dau­gy­bė­je rin­ki­mų, tai aš jū­sų kom­pe­ten­ci­ja įsi­gi­li­nant į rin­ki­mus tik­rai ne­abe­jo­ju. Bet tu­riu pri­pa­žin­ti, kad tai, ką jū­sų šian­dien pa­sa­kė­te iš tri­bū­nos, aš tik­rai iš­si­sau­go­siu ir tik­rai pa­nau­do­siu, jei­gu spren­di­mai bus to­kie, ko­kie bu­vo iki šiol Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos. Aš su­tin­ku, kad rin­ki­mai tu­ri bū­ti tik­rai įdo­mūs, tik­rai Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja tu­ri bū­ti ne bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo, o rin­ki­mus or­ga­ni­zuo­jan­ti ir pa­de­dan­ti kan­di­da­tams ir po­li­ti­kams pri­sta­ty­ti sa­ve ir vi­sa ki­ta. Iki šiol, aiš­ku, tie spren­di­mai bu­vo ki­to­kie. Jū­sų pirm­ta­kė ir­gi pa­na­šiai ža­dė­jo, tai man no­rė­tų­si, kad tai tik­rai keis­tų­si. Aiš­ku, apie tai dar pa­kal­bė­si­me frak­ci­jo­je.

Ma­no klau­si­mas yra tok­sai: jūs su­pran­ta­te, kad ko­ky­bė or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus šiek tiek smun­ka, nes, aiš­ku, in­flia­ci­ja, dar­bo už­mo­kes­tis ky­la ir vi­sa ki­ta, ypač re­gio­nuo­se su­ras­ti žmo­nių yra di­džiu­lė pro­ble­ma. Ar jūs, kaip pir­mi­nin­kė, jei­gu Sei­mas pa­tvir­tins, dė­si­te vi­sas pa­stan­gas, kad tiems žmo­nėms, ku­rie dir­ba rin­ki­muo­se, už tą dar­bą bū­tų at­ly­gin­ti­na, kaip pa­sa­ky­ti, už jų dar­bą tiek, kiek dir­ba, ir bū­tų at­ly­gin­ti­na, ne po 100 eu­rų, bet ati­tin­ka­mai daugiau?

L. PETRONIENĖ. Taip. Kon­sul­ta­vau­si su Fi­nan­sų sky­riu­mi, tai, ly­gi­nant rin­ki­mus nuo 1919 me­tų iki šių rin­ki­mų, va­lan­di­niai ko­mi­si­jų na­rių įkai­niai yra pa­di­dė­ję dvi­gu­bai ir jie di­dė­ja, nes jie yra su­sie­ti su mū­sų vi­dur­kiais. Tai tie at­ly­gi­ni­mai di­dė­ja. Aiš­ku, dar la­bai svar­bu ir vi­sų rin­ki­mų fi­nan­sa­vi­mas, ben­dras krep­še­lis, ku­rį gau­na­me, nes dar­bo už­mo­kes­tis yra di­džiau­sia da­lis rin­ki­mų iš­lai­dų. Taip pat svar­bu, kad Vy­riau­sy­bė skir­tų pa­kan­ka­mą fi­nan­sa­vi­mą rin­ki­mams reng­ti.

Ki­ta ver­tus, la­bai pui­kiai su­pran­tu, kad sun­ku su­ras­ti tiek na­rių, tik­rai yra la­bai sun­ku, nes tik­rai rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se dir­ba apie 16 tūkst. dar­buo­to­jų. Džiau­giuo­si, kad jau ke­le­rius me­tus mes tu­ri­me ga­li­my­bę, kad tie rin­kė­jai, pi­lie­čiai, ku­rie no­ri dirb­ti rin­ki­muo­se, ku­rie tu­ri tam ži­nių, ga­li už­si­re­gist­ruo­ti į rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių re­zer­vą ir esant ko­mi­si­jos na­rių trū­ku­mui mes ga­li­me kvies­ti iš re­zer­vo. Tai ir­gi pa­de­da mums su­da­ry­ti ko­mi­si­jas, kad jos ga­lė­tų sau­giai dirb­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar klau­si­mą už­duos ger­bia­mas J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pre­ten­den­te, jūs pa­pa­sa­ko­jo­te įdo­mių at­sa­ky­mų apie ki­tas sis­te­mas, apie at­ski­rus biu­le­te­nius, ku­rie kiek­vie­nai par­ti­jai lei­džia bal­suo­ti prieš vi­sus net­gi, nes ten yra ir tuš­čias biu­le­te­nis to­se vals­ty­bė­se, o ne tik tai. Tai reiš­kia, kad tas pi­lie­tis, ku­ris pa­si­ren­ka… Bet aš ne apie tai no­rė­jau klaus­ti. Šie me­tai bu­vo įdo­mūs tuo, kad, ga­li­ma sa­ky­ti, bu­vo aud­rin­gi sa­vi­val­dos rin­ki­mai su įvai­riais teis­mų spren­di­mais, kar­tais la­bai keis­tais. Kar­tu ir Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mai bu­vo la­bai keis­ti, pra­de­dant nuo kan­di­da­to ne­re­gist­ra­vi­mo dėl pa­pras­čiau­sių da­ly­kų, kur, sa­ky­čiau, la­bai rei­kė­jo pa­čios Rin­ki­mų ko­mi­si­jos iš­ma­nu­mo ar­ba su­pra­tin­gu­mo, kad duo­tų, tie­siog pro­gra­miš­kai su­tvar­ky­tų taip, kad ne­bū­tų įma­no­ma pa­teik­ti to­kių do­ku­men­tų, nes vi­si do­ku­men­tai tei­kia­mi elek­tro­ni­ne for­ma.

Ką jūs keis­tu­mė­te bū­da­ma ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke? Kas, jū­sų ma­ny­mu, yra ne­ge­rai, ką rei­kė­tų pa­to­bu­lin­ti ir ko­kios jū­sų, sa­ky­čiau, stip­rio­sios sa­vy­bės, o ko­kios… Gal ga­lė­tu­mė­te? Daž­niau­siai, sa­ko­ma, pra­šo­ma tri­jų sa­vy­bių – ar­ba stip­rių­jų, ar­ba sil­pnų­jų. Jei­gu jūs no­rė­si­te at­sa­ky­ti į ši­tą klau­si­mą, ma­lo­nė­ki­te at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas!

L. PETRONIENĖ. Dėl po­ky­čių. Tik­rai lai­ko yra tiek, kiek yra. Rin­ki­mai ar­tė­ja. Kaip mi­nė­jau, la­bai daug, da­bar vyks­ta la­bai in­ten­sy­vus pa­si­ren­gi­mas šiems rin­ki­mams. 2023 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mai tik­rai bu­vo uni­ka­lūs tuo, kad pa­si­kei­tė Rin­ki­mų ko­dek­sas. Tu­rė­jo­me ma­žai lai­ko iki po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos pra­džios jam įsi­ga­lio­jus. Tik­rai gal­būt ne­įver­ti­no­me… Tiks­liau, mes la­bai pa­si­ti­kė­jo­me kan­di­da­tų są­mo­nin­gu­mu, kad jie pa­teiks vi­są in­for­ma­ci­ją, nes ta in­for­ma­ci­ja yra pub­li­kuo­ja­ma, ir net­gi nuo­trau­ką bu­vo pri­va­lo­ma pa­teik­ti, bet da­lis pa­tei­kė ne sa­vo nuo­trau­kas. Tik­rai į ši­tas pa­mo­kas at­si­žvel­gė­me ir yra to­bu­li­na­ma tiek in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, yra kei­čia­mas pa­reiš­ki­nių do­ku­men­tų pa­tei­ki­mas taip, kad bū­tų pri­va­lo­ma už­pil­dy­ti vi­sus pri­va­lo­mus lau­kus. Tik­rin­si­me ir ki­tu at­žvil­giu – anks­tin­si­me, nes tu­rė­si­me lai­ko, anks­tin­si­me pa­reiš­ki­nių do­ku­men­tų pil­dy­mą, kad jau iki jų pa­tei­ki­mo ga­lė­tu­me tik­rin­ti, kad kan­di­da­tai tu­rė­tų lai­ko pa­si­tai­sy­ti. Vi­są teis­mų prak­ti­ką ver­ti­na­me mes po­zi­ty­viai, nes iš to mo­ko­mės. Rei­ka­lui esant, yra to­bu­li­na­mi įsta­ty­mai.

Apie stip­ri­ą­sias sa­vy­bes. Esu la­bai kon­kre­ti ir tik­rai la­bai my­liu ši­tą dar­bą, nes jau dir­bu la­bai daug. Kar­tais, kaip mes juo­kau­ja­me, in­for­ma­ci­nė sis­te­ma yra ma­no dar vie­nas kū­di­kis, jau smar­kiai pa­au­gęs, jau be­veik pil­na­me­tis. Tik­rai la­bai gi­li­nuo­si į vi­sus pro­ce­sus ir aš tik­rai ana­li­zuo­ju duo­me­nis, ypač fi­nan­sa­vi­mo, nes iki šiol tai bu­vo ma­no tie­sio­gi­nis dar­bas. Jei­gu ma­ty­da­vau, kad kaž­ko­kias klai­das ma­to­me, tai tik­rai ir su­si­skam­bin­da­vo­me, ir pa­ra­šy­da­vo­me tam (…). Ma­no tas in­for­ma­ci­jos, sa­ky­ki­me, ana­li­zės sie­ki­mas ei­go­je, ne po rin­ki­mų – ir­gi vie­na iš stip­rių­jų pu­sių.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ka­dan­gi lai­kas jau la­bai iš­se­ko, pas­ku­ti­nis trum­pas klau­si­mas ir trum­pas at­sa­ky­mas. Ger­bia­mas A. Kup­čins­kas. Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­ma pre­ten­den­te. Aš su­pran­tu, kad jūs do­mi­tės in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, bet, aiš­ku, mes iki elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo tur­būt ne­pri­ei­si­me, nė­ra tam po­li­ti­nės va­lios, aiš­ku, ir ki­ber­ne­ti­nis sau­gu­mas, ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo as­pek­tai. Bet ar jūs ma­to­te pa­ti ga­li­my­bių la­biau rin­ki­mų pro­ce­są elek­tro­ni­zuo­ti? No­riu pa­sa­ky­ti, kaž­ka­da bū­da­vo ir pra­ne­ši­mai ne­šio­ja­mi kiek­vie­nam as­me­niš­kai, bet da­bar aš ma­čiau ir per pra­ėju­sią rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, kai apy­gar­dų ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kai laks­tė su ant­spau­dais po at­ski­ras apy­lin­kes, štam­pa­vo juos, taip vaiz­džiai sa­kant. Ar čia ne­pa­si­tar­nau­tų tos iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos, QR ko­dai, bar­ko­dai ir taip to­liau? Ar ma­to­te pro­ce­sų, ku­riuos ga­li­ma to­bu­lin­ti?

L. PETRONIENĖ. Taip, mes taip pat dis­ku­tuo­ja­me apie vi­sus pa­siū­ly­mus dėl Rin­ki­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mų, apie vi­sus pro­jek­tus ir ši­tą taip pat ver­ti­no­me. Dis­ku­ta­vo­me, kiek tai už­truk­tų lai­ko, nes ko­dus at­spaus­din­ti, pri­kli­juo­ti yra ne­su­dė­tin­ga, bet skai­čiuo­jant bal­sus rei­kė­tų nu­skai­ty­ti tą ko­dą, ar ji­sai tik­rai yra tos rin­ki­mų apy­gar­dos, ir tai, ko ge­ro, ir­gi už­truk­tų lai­ko, skai­čia­vi­mas pail­gė­tų, nes bal­sa­vi­mas iš anks­to vo­kais… sa­vai­me bal­sų skai­čia­vi­mas yra il­ges­nė pro­ce­dū­ra, nes rei­kia pa­tik­rin­ti rin­kė­ją, ar ji­sai ne­bal­sa­vo apy­lin­kė­je – jei­gu bal­sa­vo, jo bal­sas anu­liuo­ja­mas. Vo­kas, jei­gu ne­bal­sa­vo – į vie­ną krū­vą, ta­da vo­kai ati­da­ro­mi.

Mes gal­vo­ja­me, kad ši pro­ble­ma, ko ge­ro, ky­la la­biau­siai, kai yra ke­li bal­sa­vi­mo iš anks­to punk­tai. Tie­siog gal­vo­ja­me gal­būt pa­da­ry­ti ant­spau­dus toms apy­gar­doms, ku­rios tu­ri ke­lis punk­tus, ir bū­tent iden­ti­fi­kuo­ti, ku­rio punk­to yra ant­spau­das. Tai iš­spręs­tų ši­tą pro­ble­mą, kad ne­rei­kė­tų su vie­nu ant­spau­du, nes apy­gar­dos ko­mi­si­ja ne­ga­li tu­rė­ti ke­lių ant­spau­dų. Mes gal­vo­ja­me, kad gal­būt ga­li­ma spręs­ti per bal­sa­vi­mo punk­to ant­spau­dą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mai kan­di­da­tei L. Pet­ro­nie­nei. Jūs at­sa­kė­te į tik­rai gau­sius klau­si­mus. Ga­li­te už­im­ti da­bar sa­vo vie­tą.

Mes to­liau ju­da­me pa­gal dar­bo­tvarkę.

             

10.55 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų paskel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2911 (pa­tei­ki­mas)

 

Ne­ma­tau, ar yra Sei­mo Pir­mi­nin­kė. Yra Sei­mo Pir­mi­nin­kė. Tai ga­lė­tu­me Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIVP-2911. Ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­kė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen mums jį ga­lė­tų pa­skelb­ti. Pra­šau.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja 2023 m. ge­gu­žės 16 d. sa­vo spren­di­mu Nr. Sp-140 „Dėl Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro įga­lio­ji­mų nu­trū­ki­mo ne­su­ėjus ter­mi­nui“ pri­pa­ži­no Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro D. Bar­daus­ko įga­lio­ji­mus nu­trū­ku­siais ne­su­ėjus ter­mi­nui pa­gal įsi­tei­sė­ju­sį ap­kal­ti­na­mą­jį teis­mo nuosp­ren­dį. Va­kar, tai yra bir­že­lio 14 die­ną, Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas kon­sta­ta­vo, kad šis VRK spren­di­mas yra tei­sė­tas ir pa­grįs­tas.

Rin­ki­mų ko­dek­so 13 straips­nio 5 da­ly­je nu­ma­ty­ta, kad pir­ma­lai­kiai me­ro rin­ki­mai ren­gia­mi, kai jo įga­lio­ji­mai nu­trūks­ta ne­su­ėjus ter­mi­nui, ir tu­ri bū­ti su­reng­ti ne vė­liau kaip per 6 mė­ne­sius. Šio­je da­ly­je taip pat nu­ma­ty­ta, kad rin­ki­mai ren­gia­mi, jei­gu skelb­ti­na pir­ma­lai­kių me­ro rin­ki­mų da­ta pa­ten­ka į lai­ko­tar­pį, kai iki ei­li­nių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir me­rų rin­ki­mų da­tos, skai­čiuo­ja­mos pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją, yra li­kę ma­žiau kaip vie­ne­ri me­tai.

At­si­žvelg­da­ma į tai, tei­kiu Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tą. At­krei­piu dė­me­sį, kad anks­čiau­sia ga­li­ma pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų da­ta, įver­ti­nus Rin­ki­mų ko­dek­se nu­sta­ty­tus ter­mi­nus, yra šių me­tų spa­lio 8 die­na. Pro­jek­te bū­tent ji ir siū­lo­ma. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ti­kė­ki­mės, kad pri­ta­ri­mas bus. Bet rei­kia at­sa­ky­ti į vie­ną ger­bia­mo J. Sa­ba­taus­ko klau­si­mą. Pa­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma Pir­mi­nin­ke, jūs ži­no­te, kad jei­gu Ku­piš­kio rin­ki­mų da­ta su­tap­tų su Raseinių–Kėdainių apy­gar­dos, tar­ki­me, ant­ruo­ju tu­ru, tai rin­ki­mai kai­nuo­tų 100 tūkst. eu­rų ma­žiau. Da­bar­ti­nė da­ta pa­rei­ka­lau­tų pa­pil­do­mų 100 tūkst. eu­rų. Jei­gu rin­ki­mų da­tą pa­skelb­tu­me šian­dien, bū­tų dar 105 die­nos iki rin­ki­mų die­nos. Per 95 die­nas VRK tu­ri su­da­ry­ti apy­gar­dos ko­mi­si­ją. Tai yra pa­grin­di­nis ter­mi­nas, dėl ku­rio, aš su­pran­tu, jūs nu­ke­lia­te į spa­lio 8 die­ną. Va­di­na­si, 10 die­nų lie­ka VRK pa­teik­ti pa­klau­si­mus ir gau­ti at­sa­ky­mus iš po­li­ti­nių par­ti­jų, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Tei­si­nin­kų drau­gi­jos, iš sa­vi­val­dy­bių, iš tų as­me­nų, ku­rie tu­ri tei­sę pa­siū­ly­ti kan­di­da­tus į apy­gar­dos ko­mi­si­jas. Ko­dėl ne­ga­lė­tu­me ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka šian­dien po pie­tų, tar­ki­me, pri­im­ti tą nu­ta­ri­mą su da­ta, ku­ri bū­tų rug­sė­jo 17-oji?

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. ČMILYTĖ-NIELSEN. Dė­ko­ju, ger­bia­mas ko­le­ga. Aš kon­sul­ta­vau­si tiek su Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos at­sto­vais, tiek su ko­le­go­mis ko­mi­te­te (Sei­mo – tu­riu gal­vo­je) apie tai, ko­kia ga­li­ma yra anks­čiau­sia da­ta, ku­rią da­bar ga­lė­tu­me fik­suo­ti, ir tei­kiu to­kią, ko­kią man, na, ko­kį at­sa­ky­mą ga­vau iš Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos. Jei­gu Sei­mas ar ko­mi­te­tas, ku­ria­me bus svars­to­ma, ma­ty­tų, kad tą da­tą ga­li­ma pa­anks­tin­ti, kad ji su­tap­tų su ki­tais ren­gia­mais rin­ki­mais, tai aš, ži­no­ma, tam pri­tar­čiau. Ma­no tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, spa­lio 8 die­na yra anks­čiau­sia, kuo­met Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja ga­li or­ga­ni­zuo­ti šiuos rin­ki­mus taip, kaip tai yra įsta­ty­mų nu­ma­ty­ta, to­dėl ją ir tei­kiu. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus… į vie­ną klau­si­mą. Da­bar mo­ty­vai už, prieš. Nė­ra. Va­di­na­si, ap­si­sprę­si­me bal­sa­vi­mo lan­go me­tu.

 

10.59 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ro­mu­al­dą Ja­no­vi­čie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2899 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ro­mu­al­dą Ja­no­vi­čie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2899. Ger­bia­mas Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas A. Ka­bi­šai­tis mums pri­sta­tys šį nu­ta­ri­mą. Pra­šau.

A. KABIŠAITIS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Kon­sti­tu­ci­jos 84 straips­nio 11 punk­tu, 112 straips­nio 3 ir 5 da­li­mis, 115 straips­nio 2 punk­tu, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 90 straips­nio 1 da­lies 2 punk­tu, 4 ir 7 da­li­mis, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos nu­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­tar­ti, kad R. Ja­no­vi­čie­nė bū­tų at­leis­ta iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų, pa­si­bai­gus įga­lio­ji­mų lai­kui. Tei­sė­jos įga­lio­ji­mų pa­bai­ga yra 2023 m. spa­lio 1 d. R. Ja­no­vi­čie­nė yra il­ga­me­tė tei­sė­ja, tei­sė­jo pa­rei­gas skir­tin­gų pa­ko­pų teis­muo­se ei­nan­ti nuo 1994 me­tų ir ver­ti­na­ma už aukš­tą kom­pe­ten­ci­ją ir as­me­ni­nes sa­vy­bes. La­bai dė­kui tei­sė­jai už pui­kų dar­bą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar po pa­tei­ki­mo nė­ra dėl mo­ty­vų. Ger­bia­mi ko­le­gos, ka­dan­gi čia yra trys sta­di­jos, per pas­ku­ti­nę, pri­ėmi­mo me­tu, rei­kia bal­suo­ti, gal mes ga­li­me ta­da ben­dru su­ta­ri­mu pri­ei­ti iki pri­ėmi­mo, o pas­kui jau pa­lik­tu­me per bal­sa­vi­mo lan­gą vi­sus tuos pri­ėmi­mus, nes čia tur­būt dis­ku­si­jų daug ne­bus? Ar ga­li­me ta­da po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju.

Ta­da svars­ty­mas. Per svars­ty­mą dis­ku­tuo­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Ta­da ke­liau­ja­me į pri­ėmi­mą. Per pri­ėmi­mą dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Tai lie­ka tik bal­sa­vi­mas. Po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Ir pri­ėmi­mas. Dėl mo­ty­vų nė­ra už­si­ra­šiu­sių. Dė­ko­ju. Lie­ka ta­da bal­sa­vi­mas ir bal­suo­si­me tam nu­ma­ty­tu me­tu.

 

11.01 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Jad­vy­gą Mar­do­se­vič Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teismo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2901 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Jad­vy­gą Mar­do­se­vič Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2901. Ger­bia­mas A. Ka­bi­šai­tis, Lie­tu­vos Pre­zi­den­to vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas, vėl į tri­bū­ną. Pra­šom.

A. KABIŠAITIS. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­s­ti­tu­ci­jos 84 straips­nio 11 punk­tu, 112 straips­nio 3 ir 5 da­li­mis, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos nu­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­tar­ti, kad J. Mar­do­se­vič bū­tų pa­skir­ta Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja.

J. Mar­do­se­vič yra itin kva­li­fi­kuo­ta ir pa­ty­ru­si tei­sė­ja, tei­sė­jo dar­bo pa­tir­ties įgi­ju­si įvai­rių pa­ko­pų teis­muo­se. Jos tu­ri­mas ži­nias ir dar­bo ko­ky­bę įver­ti­no ir sa­vo nuo­mo­nę pa­reiš­kė Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jai. Pre­ten­den­tė Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ei­na nuo 2010 me­tų iki šiol. Šia­me teis­me nag­ri­nė­ja ci­vi­li­nes by­las. Nuo 1999 me­tų iki 2010 me­tų dir­bo tei­sė­ja Vil­niaus ra­jo­no apy­lin­kės teis­me. Iki pa­sky­ri­mo tei­sė­ja yra dir­bu­si kon­sul­tan­te Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je, tei­sė­jo pa­dė­jė­ja Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me. J. Mar­do­se­vič Vil­niaus uni­ver­si­te­tą bai­gė ir tei­si­nin­ko spe­cia­ly­bę įgi­jo 1993 me­tais. Tei­sė­ja kva­li­fi­ka­ci­ją ke­lia tiek na­cio­na­li­niuo­se mo­ky­muo­se ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo ren­gi­niuo­se, tiek tarp­tau­ti­niuo­se. Ji mo­ka ke­lias už­sie­nio kal­bas.

J. Mar­do­se­vič pri­pa­žin­ta vie­na iš tin­ka­miau­sių bū­ti pa­skir­ta Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja 6 bal­sais iš 6 bal­sa­vu­sių Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­jos na­rių. Nuo­la­ti­nė tei­sė­jų veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja tei­sė­jos pro­fe­si­nę veik­lą, jos tei­si­nio dar­bo ko­ky­bę pri­pa­ži­no pui­kia ir kon­sta­ta­vo, kad tei­sė­jos as­me­ni­nės ir da­ly­ki­nės sa­vy­bės ati­tin­ka Teis­mų įsta­ty­me, Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­se bei ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Tei­sė­ja yra bu­vu­si Tei­sė­jų gar­bės teis­mo na­re. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nuo­mo­ne, tei­sė­ja J. Mar­do­se­vič api­bū­di­na­ma tik aukš­čiau­sio­mis sa­vy­bė­mis ir ge­riau­siais žo­džiais. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mam Pre­zi­den­to vy­riau­sia­jam pa­ta­rė­jui. Da­bar ta­da kvie­čiu ger­bia­mą tei­sė­ją J. Mar­do­se­vič į tri­bū­ną ir­gi pri­sis­ta­ty­ti. Pas­kui ko­le­gos no­rės jū­sų pa­klaus­ti. Ma­tau, kad daug klau­si­mų ne­bus, bet vis tiek. Pra­šau.

J. MARDOSEVIČ. La­ba die­na, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. La­bai dė­ko­ju Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jui už pri­sta­ty­mą. Ka­dan­gi pri­sta­ty­mo me­tu bu­vo pa­mi­nė­ti pa­grin­di­niai ma­no pro­fe­si­nės veik­los fak­tai, tai­gi tau­py­da­ma jū­sų lai­ką jų ne­kar­to­siu. Bet pa­ti no­rė­čiau pa­pil­dy­ti, kad prieš 24 me­tus pra­dė­ju­si ei­ti tei­sė­jo ke­liu nie­ka­da ne­si­gai­lė­jau. Man tei­sė­jo dar­bas yra la­bai svar­bus, at­sa­kin­gas, pra­smin­gas, bet ir ne­leng­vas. Aš kiek­vie­ną die­ną dir­bu at­sa­kin­gai. Ski­riu dar­bui la­bai daug lai­ko ir sa­vo jė­gų. Man svar­bi yra kiek­vie­na by­la ir kiek­vie­nas jo­je pri­im­tas spren­di­mas. Aš vi­sa­da sie­kiu, kad įsta­ty­mas ne­bū­tų tai­ko­mas for­ma­liai, kad bū­tų ap­gin­tos są­ži­nin­gos ša­lies tei­sės. Tai, kad šian­dien aš tu­riu ga­li­my­bę bū­ti čia, yra di­džiau­sias ma­no nuo­sek­laus dar­bo įver­ti­ni­mas.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, jei­gu jūs pri­tar­si­te ma­no kan­di­da­tū­rai, aš esu pa­si­ren­gu­si są­ži­nin­gai ir at­sa­kin­gai dirb­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me. La­bai ačiū už dė­me­sį. Mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų da­bar jau už­si­ra­šė net du Sei­mo na­riai pa­klaus­ti. Pir­ma­sis – ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma kan­di­da­te, štai šiuo me­tu Ro­kiš­kio psi­chiat­ri­nė­je li­go­ni­nė­je yra ne vie­nas su­lai­ky­tas žmo­gus, jo lais­vė su­var­žy­ta pa­gal mo­ty­vus, kad klie­de­siai ir val­džios kri­ti­ka. Kaip jūs žiū­ri­te? Ar jūs sa­vo prak­ti­ko­je tuos da­ly­kus esa­te tai­kiu­si, ar gal­būt ma­to­te, kaip ki­ti tai­ko? Jei­gu ten žmo­gus yra jau me­tus, jo­kių vais­tų ne­gau­na, už­ten­ka jį ste­bė­ti, bet vis tiek ne­iš­lei­džia, pa­vyz­džiui, net am­bu­la­to­riš­kai gy­dy­ti. Tai gal rei­kia jau ry­toj tuos žmo­nes iš ten iš­leis­ti ar ir to­liau lai­ky­ti ir ste­bė­ti tą si­tu­a­ci­ją? Mo­ky­to­jai Ast­rai, kaip ži­no­te, tik įsi­ki­šus Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tui pa­vy­ko, vie­toj mė­ne­sio pra­di­nio ty­ri­mo sa­vai­tės už­te­ko, bet vis tiek ji Sei­me už val­džios, teis­me, ji yra teis­me, at­si­pra­šau, už val­džios kri­ti­ką. Ar mes to­liau to­le­ruo­si­me žmo­nes už val­džios kri­ti­ką už­da­ro­mus į psi­chiat­ri­nes įstai­gas? Ačiū.

J. MARDOSEVIČ. Vi­sų pir­ma aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad man te­ko savo prak­ti­ko­je nag­ri­nė­ti by­las, bet tai bu­vo by­los dėl as­mens pri­pa­ži­ni­mo ne­veiks­niu. Bet šio­se by­lo­se spren­di­mai bu­vo pri­ima­mi spe­cia­lis­tų iš­va­dų pa­grin­du. Tai­gi aš ma­nau, kad bet koks as­mens tei­sių var­žy­mas tu­rė­tų bū­ti pa­grįs­tas ir šiuo at­ve­ju, jei­gu yra sie­ja­ma su kaž­ko­kio­mis li­go­mis, tai ži­no­ma, kad tu­rė­tų bū­ti svars­to­ma ir pra­šo­ma spe­cia­lis­tų šiuo at­ve­ju, kaip jūs mi­nė­jo­te, psi­chiat­rų iš­va­dų ir ati­tin­ka­mai at­si­žvel­gia­ma į jas ir spren­džia­mas tas klau­si­mas. Aš ga­lė­čiau tiek at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju už at­sa­ky­mą. Da­bar ger­bia­mas A. Skar­džius klau­sia. Prašom.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mo­ji tei­sė­ja (aš čia sė­džiu), ma­no klau­si­mas bū­tų pa­pras­tas. Kaip jūs žiū­ri­te į žmo­gaus tei­ses ir Sei­mo na­rių tei­ses, į po­li­ti­kų tei­ses, kai pra­ne­šė­jai, ku­rie sie­kia šio sta­tu­so, liu­di­ja vie­šai spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­se, kad bu­vo ver­čia­mi fab­ri­kuo­ti by­las prieš po­li­ti­kus, prieš Vy­riau­sy­bės na­rius, Sei­mo na­rius, ir stai­ga yra nu­til­do­mi, ne­re­a­guo­ja pro­ku­ra­tū­ra, nors sank­ci­jos su­fab­ri­kuo­tais mo­ty­vais, ku­riuos jie tei­kia spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­se, bu­vo, be abe­jo, pa­tvir­tin­ti tei­sė­jų, o gal­būt, kaip jie tei­gia, fo­to­šo­po ar ko­kia ki­ta tech­no­lo­gi­ja pa­kei­čiant? Bet ko­kią jūs ma­to­te at­sa­ko­my­bę tiek tei­si­nės sis­te­mos, tiek tei­sė­sau­gos sis­te­mos ir ko­dėl nė­ra re­ak­ci­jos nei iš Pre­zi­den­to, nei iš pro­ku­ra­tū­ros. Maž­daug čia įslap­tin­ta 10 me­tų ir jūs…

PIRMININKAS. Lai­kas, tik­rai.

A. SKARDŽIUS (MSNG). …bet mes, ku­rie bu­vo­me ne­tei­sė­tai per­se­kio­ja­mi, jau­čia­me tik­rai di­de­lę nuos­kau­dą ir tei­si­nės vals­ty­bės ne­bu­vi­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Su­pra­to­me klau­si­mą.

J. MARDOSEVIČ. La­bai ačiū už klau­si­mą. Aš ga­lė­čiau į šį klau­si­mą at­sa­ky­ti taip: kaip aš mi­nė­jau, aš pa­ti nag­ri­nė­da­ma by­las sie­kiu, kad vi­sa­da, jei­gu yra są­ži­nin­ga ša­lis ir jos tei­sės yra pa­žeis­tos, va­di­na­si, ji tu­ri bū­ti ap­gin­ta.

Da­bar dėl pa­žeis­tų tei­sių, aš ma­nau, ir ki­tais at­ve­jais vi­sa­da pa­žeis­tos tei­sės tu­ri bū­ti gi­na­mos. Ne vi­sa­da as­muo, ku­ris ma­no, kad jo tei­sės yra pa­žeis­tos… Iš tik­rų­jų nag­ri­nė­jant by­lą ne vi­sa­da tai yra tie­sa ir ne vi­sa­da teis­mas ga­lė­tų ten­kin­ti, tar­kim, ieš­ki­nį, jei­gu jis yra ne­pa­grįs­tas. Tai tie­siog aš la­bai pa­pras­tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kaip by­los yra nag­ri­nė­ja­mos ap­skri­tai: vi­sų pir­ma, yra nu­sta­to­mos vi­sos fak­ti­nės ap­lin­ky­bės, ta­da rei­kia tin­ka­mai kva­li­fi­kuo­ti tei­si­nį gin­čą, iš­ana­li­zuo­ti vi­sus ar­gu­men­tus ir tik tuo­met pri­ima­mas spren­di­mas. Tai tiek. Bet aš už tei­sių gy­ni­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­mai J. Mar­do­se­vič. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus, ga­li­te grįž­ti į sa­vo vie­tą. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ži­nau… Dė­ko­ju, jūs į vi­sus klau­si­mus at­sa­kė­te, jau ga­li­te grįž­ti da­bar.

J. MARDOSEVIČ. La­bai ačiū.

 

11.11 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo Ar­tū­ro Driu­ko sky­ri­mo šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2900 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ži­nau, kad jau bal­sa­vi­mo lan­gas, bet gal mes ga­lė­tu­me su­da­ry­ti ga­li­my­bę dar vie­ną tei­sė­ją pri­sta­ty­ti? Ta­da mes ga­lė­tu­me vi­sų šių gar­bin­gų žmo­nių ne­be­lai­ky­ti mū­sų ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je. Tad ger­bia­mas A. Ka­bi­šai­tis dar ga­lė­tų grei­tai grįž­ti į tri­bū­ną, pri­sta­ty­tų nu­ta­ri­mą dėl Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo A. Driu­ko sky­ri­mo šio Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku (pro­jek­tas Nr. XIVP-2900). Pra­šau.

A. KABIŠAITIS. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas, va­do­vau­da­ma­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos 84 straips­nio 11 punk­tu, 112 straips­nio 2 ir 5 da­li­mis, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos teis­mų įsta­ty­mo 79 straips­nio 2 ir 3 da­li­mis, at­si­žvelg­da­mas į Tei­sė­jų ta­ry­bos nu­ta­ri­mą, tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui skir­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją A. Driu­ką šio Teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku. A. Driu­kas yra itin kva­li­fi­kuo­tas tei­si­nin­kas, tu­rin­tis pla­čios ir įvai­rios tei­si­nio prak­ti­nio dar­bo pa­tir­ties, jo pro­fe­si­nį au­to­ri­te­tą pri­pa­žįs­ta tiek ko­le­gos tei­sė­jai, tiek ki­ti tei­si­nin­kai. Taip pat ir Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo nuo­mo­nė at­sklei­džia daug tei­sė­jo stip­ry­bių.

Tei­sė­jas tu­ri ir va­do­vau­ja­mo dar­bo teis­me pa­tir­ties. Kaip mi­nė­ta, tei­sė­jas yra ėjęs įvai­rias tei­si­nio dar­bo pa­rei­gas. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ei­na nuo 2021 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio, per­nai 3 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui bu­vo per­kel­tas į Lie­tu­vos vy­riau­si­ą­jį ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą. Iki pra­dė­da­mas dirb­ti Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju, A. Driu­kas yra dir­bęs Kau­no ir Drus­ki­nin­kų mies­tų ju­ri­di­nė­se kon­sul­ta­ci­jo­se, ad­vo­ka­tu, Drus­ki­nin­kų mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ju, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ju, nuo 1999 me­tų iki 2003 me­tų – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju, nuo 2003 me­tų iki 2021 me­tų vėl dir­bo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me, nuo tų pa­čių 2003 me­tų iki 2014 me­tų bu­vo pa­skir­tas šio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­ku.

Tei­sė­jas A. Driu­kas yra so­cia­li­nių moks­lų sri­ties tei­sės kryp­ties dak­ta­ras. Nuo 2000 me­tų iki 2012 me­tų jis dir­bo lek­to­riu­mi My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Ci­vi­li­nio pro­ce­so ka­ted­ro­je, o nuo 2017 me­tų rug­sė­jo mė­ne­sio iki šiol ei­na do­cen­to ir šiuo me­tu part­ne­rys­tės pro­fe­so­riaus pa­rei­gas Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Pri­va­ti­nės tei­sės ka­ted­ro­je. Pre­ten­den­tas nuo 1999 me­tų iki šiol yra Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos mo­ky­mo cen­tro dės­ty­to­jas ir lek­to­rius. Pats pre­ten­den­tas kva­li­fi­ka­ci­ją ak­ty­viai ke­lia da­ly­vau­da­mas tiek na­cio­na­li­niuo­se, tiek tarp­tau­ti­niuo­se mo­ky­muo­se ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo ren­gi­niuo­se. Pre­ten­den­tas mo­ka ke­lias už­sie­nio kal­bas.

Tei­sė­jas A. Driu­kas ak­ty­vus ir tei­si­nia­me pro­fe­si­nia­me, ir vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, taip pat tei­sė­kū­ros pro­ce­se. Jis bu­vo Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pro­jek­to ren­gi­mo dar­bo gru­pės na­rys, taip pat da­ly­va­vo ki­tų tei­sės ak­tų ren­gi­mo dar­bo gru­pių dar­be. Yra bu­vęs pre­ten­den­tu į at­ran­ko­je į tei­sė­jus, pre­ten­den­tu į no­ta­rų eg­za­mi­no tei­sė­jus, tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jų na­riu ir pir­mi­nin­ku. Yra Eu­ro­pos me­dia­to­rių aso­cia­ci­jos na­rys, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to „Alum­ni“ drau­gi­jos stei­gė­jas ir na­rys, Tei­sė­jų aso­cia­ci­jos na­rys, taip pat teis­mo me­dia­to­rius. Kaip eks­per­tas da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­te „Pa­gal­ba re­for­moms tei­sin­gu­mo įgy­ven­di­ni­mo sri­ty­je Uk­rai­no­je“. Yra moks­li­nių pub­li­ka­ci­jų au­to­rius, moks­li­nių ir tai­ko­mų­jų pro­jek­tų ty­ri­mo da­ly­vis, kon­fe­ren­ci­jų pra­ne­šė­jas. Yra da­ly­va­vęs ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos lai­do­je.

Nuo­la­ti­nė tei­sė­jų veik­los ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja tei­sė­jo A. Driu­ko pro­fe­si­nę veik­lą ir tei­si­nio dar­bo ko­ky­bę pri­pa­ži­no pui­kia. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Da­bar kvie­čiu ger­bia­mą tei­sė­ją A. Driu­ką į tri­bū­ną trum­pai pri­sis­ta­ty­ti ir at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių klau­si­mus, ku­rių vėl­gi bu­vo du, da­bar li­ko vie­nas. Ma­tyt, jau at­sa­ky­ta į jiems no­rė­tus klau­si­mus pri­sta­ty­mo me­tu. Pra­šom.

A. DRIUKAS. La­ba die­na, ger­bia­ma Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, vi­sų pir­ma no­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti Jo Eks­ce­len­ci­jai Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui už iš­reikš­tą di­džiu­lį pa­si­ti­kė­ji­mą teik­ti ma­no kan­di­da­tū­rą šioms at­sa­kin­goms pa­rei­goms ei­ti. Tik­rai pa­si­ti­kė­ji­mas įpa­rei­go­ja. Dė­ko­ju sa­vo ko­le­goms iš Tei­sė­jų ta­ry­bos, kad jie pri­ta­rė ma­no kan­di­da­tū­rai į šias pa­rei­gas, ir ačiū vy­riau­sia­jam pa­ta­rė­jui už iš­sa­mų ma­no biog­ra­fi­jos pri­sta­ty­mą.

Iš tik­rų­jų aš dėl to, kad prieš dve­jus me­tus jau šiam Sei­mui esu iš­sa­miai pri­sis­ta­tęs, ga­vau di­džiu­lį pa­si­ti­kė­ji­mą iš Sei­mo dirb­ti Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ju, aš ne­no­rė­čiau dar kar­tą var­din­ti sa­vo biog­ra­fi­jos fak­tų. Ga­liu tik pa­mi­nė­ti, kad tu­riu tik­rai įvai­ria­pu­sės pa­tir­ties per 40 me­tų tei­si­nin­ko dar­bo kar­je­rą. Iš tik­rų­jų šių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį su­eis 40 me­tų, kai ga­vau tei­si­nin­ko di­plo­mą Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te. De­šim­tį me­tų dir­bau ad­vo­ka­tu, ga­vau įvai­ria­pu­sės pa­tir­ties tik­rai vi­sų tei­sės ša­kų sri­ty­je (bu­vi­mas ki­to­je bar­je­ro pu­sė­je yra la­bai nau­din­gas), o po to vi­są lai­ką dir­bau tei­sė­ju įvai­rių ins­tan­ci­jų teis­muo­se. Taip pat te­ko, kaip bu­vo mi­nė­ta, dirb­ti ir ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me. Ir­gi bu­vo la­bai pui­ki pa­tir­tis, nors ir pa­ly­gin­ti trum­pa.

Bu­vo mi­nė­ta, kad dir­bau prie pa­grin­di­nio mū­sų dar­bo įran­kio – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so pro­jek­to ren­gi­mo. Nuo­lat pa­lai­ko­me pul­są ir kai svars­to­mi ši­to ko­di­fi­kuo­to tei­sės ak­to pa­kei­ti­mai. Tai yra la­bai svar­bu mū­sų dar­be, nes jei­gu tik pa­ma­to­me, kad yra tam tik­rų kliū­čių, ku­rios truk­do nor­ma­liam ci­vi­li­niam pro­ce­sui, ži­no­ma, ir mes pa­tys ini­ci­juo­ja­me ar­ba da­ly­vau­ja­me dar­bo gru­pės dar­be svars­ty­da­mi tuos pa­kei­ti­mų pro­jek­tus.

Mi­nė­ta, kad tik­rai tu­riu teis­mų sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų dar­bo, taip pat ad­mi­nist­ra­ci­nio dar­bo, pe­da­go­gi­nio, moks­li­nio dar­bo pa­tir­ties.

Tik­rai tu­riu di­de­lę aist­rą me­dia­ci­jai. Esu teis­mi­nės me­dia­ci­jos ko­mi­si­jos na­rys, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Me­dia­to­rių ko­or­di­na­vi­mo ko­mi­si­jos na­rys, mie­liau­siai dir­bu teis­mo me­dia­to­riu­mi ir ma­nau, kad tas dar­bas se­ka­si.

Per dve­jus me­tus Aukš­čiau­sia­ja­me teis­me, kai grį­žau į Aukš­čiau­si­ą­jį teis­mą, nag­ri­nė­ju by­las ir, ma­no ma­ny­mu, dar­bas se­ka­si ne­blo­gai. Ačiū. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Pra­šau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Šian­dien su­ži­no­jo­me, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas svars­tys mū­sų ko­le­gos P. Gra­žu­lio at­si­ti­ki­mą dėl bal­sa­vi­mo. Tai įvy­ko la­bai grei­tai. Ma­to­te, per ke­lias die­nas su­si­tvar­kė. Kai bu­vo ypa­tin­gas at­ve­jis – Kon­sti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas, kai žmo­nės bu­vo prie­var­tau­ja­mi prieš jų va­lią at­lik­ti me­di­ci­ni­nius eks­pe­ri­men­tus, tik Pre­zi­den­to įsi­ki­ši­mas pri­ver­tė Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą po ke­lių mė­ne­sių tą klau­si­mą im­ti svars­ty­ti. Ko­kia jū­sų apie tai nuo­mo­nė?

An­tra ma­no klau­si­mo da­lis. Jū­sų ko­le­gės pa­klau­siau: kaip jūs žiū­ri­te į jū­sų ko­le­gų tei­sė­jų vaid­me­nį už­da­rant žmo­gų į psi­chiat­ri­nę li­go­ni­nę su mo­ty­vu „klie­de­siai ir val­džios kri­ti­ka“ be gy­dy­mo ste­bė­ti? Ar jūs abe­jin­gai ste­bė­si­te šį sa­vo ko­le­gos vaid­me­nį, ar jūs pa­kvie­si­te juos kaip nors pa­aiš­kin­ti, kaip taip ga­li bū­ti, kad žmo­gui at­ima­ma lais­vė, ma­tai, dėl klie­de­sių ir val­džios kri­ti­kos? Ačiū.

A. DRIUKAS. Dėl pir­mo klau­si­mo, tai mes pui­kiai ži­no­me, kad yra pri­va­lo­mo­ji są­ly­ga sie­kiant Sei­mo na­rio ap­kal­tos Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­da. Tai yra tei­si­nės pro­ce­dū­ros su­dė­ti­nė da­lis. Ar yra pa­grin­das kreip­tis, ar ne, bal­suo­ja Sei­mas. Po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­va­dos vėl­gi ati­tin­ka­mai bal­suo­ja Sei­mas, ar rei­ka­lin­ga pri­pa­žin­ti as­me­nį Sei­mo na­rį pa­žei­dus Kon­sti­tu­ci­ją, ar ne.

O to­liau, ar bu­vo pa­grin­das, ar ne, tik­rai čia ne ma­no kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas, tai yra pa­ties Sei­mo va­lia. Tei­si­nės pro­ce­dū­ros nu­ma­ty­tos, jos yra at­vi­ros, skaid­rios. Aš ma­nau, kad ta­me pro­ce­se tik­rai ga­li­ma ir nau­do­tis gy­ny­bos prie­mo­nė­mis, ir pa­siek­ti re­zul­ta­tą, ku­rio ti­ki­si pats Sei­mo na­rys.

Dėl an­tro klau­si­mo. Aš, tie­są sa­kant, dėl ne­ma­žo triukš­mo ne­gir­dė­jau ko­le­gės at­sa­ky­mo, ta­čiau man net ne­ky­la klau­si­mų, kad ne­ga­li­ma be jo­kio pa­grin­do im­ti, kaip jūs mi­nė­jo­te, už­da­ry­ti as­me­nį į psi­chiat­ri­jos li­go­ni­nę, be jo­kios ga­li­my­bės sa­ve gin­ti ir pa­na­šiai. Aš ne­la­bai ti­kiu, kad taip ga­li bū­ti mū­sų de­mo­kra­tinėje vi­suo­me­nė­je, nes yra nu­ma­ty­ta ir teis­mi­nės kon­tro­lės ga­li­my­bė, taip pat ga­li­ma ir teis­mų spren­di­mus ap­skųs­ti. O jau kon­kre­čios by­los klau­si­mas, ži­no­te, mes ne­ga­li­me čia, ne­su­si­pa­ži­nę su at­ve­ju, si­tu­a­ci­ja, im­ti ir sa­ky­ti, ar bu­vo kas nors pa­žeis­ta, ar ne. Bet kai ad­vo­ka­tas, su­si­pa­ži­nęs su by­la, ga­li im­tis ak­ty­vių, pa­grįs­tų tei­si­nių prie­mo­nių to as­mens tei­sėms ap­gin­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ir pas­ku­ti­nis klau­si­mas. Ger­bia­mas V. Ba­kas. Pra­šom.

V. BAKAS (DFVL). La­ba die­na, ger­bia­mas tei­sė­jau. Ma­lo­nu jus ma­ty­ti vėl čia po dve­jų me­tų. Ma­no klau­si­mas gal bū­tų jums, kaip ty­ri­nė­to­jui, moks­li­nin­kui ir kar­tu tei­sė­jui, apie val­s­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos pro­ble­mas. Į mus, Sei­mo na­rius, la­bai daž­nai krei­pia­si žmo­nės, ku­rie ne­iš­ga­li, pa­vyz­džiui, net ap­gin­ti sa­vo tei­sių, pa­ra­šy­ti ieš­ki­nį, ap­si­gin­ti pro­ce­se. Daž­nai yra skun­džia­ma­si dėl vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos ko­ky­bės. Mes da­bar svars­to­me Sei­me tuos rei­ka­lin­gus po­ky­čius.

Ma­no klau­si­mas bū­tų toks: kaip jūs ver­ti­na­te vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos, kaip čia ge­riau pa­sa­ky­ti, ko­ky­bę pa­čiuo­se pro­ce­suo­se, kur jūs ma­ty­tu­mė­te pro­ble­mas? Kaip be­bū­tų liūd­na pa­sa­ky­ti, vis dėl­to tei­sė į tei­sin­gą pro­ce­są pri­klau­so ir nuo žmo­gaus tur­ti­nės pa­dė­ties. To, ma­tyt, ne­tu­rė­tų bū­ti.

PIRMININKAS. Lai­kas!

V. BAKAS (DFVL). Tie­siog prieš mū­sų at­si­spren­di­mą bū­tų įdo­mi jū­sų nuo­mo­nė.

A. DRIUKAS. La­bai ačiū už ak­tu­a­lų klau­si­mą. Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos ga­vi­mas yra įtvir­tin­tas prin­ci­po lyg­me­niu Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­se. Tai yra svar­bu už­tik­ri­nant tin­ka­mą tei­sę į teis­mi­nę gy­ny­bą, be jo­kios abe­jo­nės. Bet čia ga­li bū­ti tik de­kla­ra­ci­ja, jei­gu mes ne­įgy­ven­din­si­me tin­ka­mo­mis prie­mo­nė­mis, be jo­kios abe­jo­nės. Tei­si­nė ba­zė, aš ma­nau, yra ne­abe­jo­ti­nai vi­siš­kai tin­ka­ma. Ji­nai su­tvar­ky­ta. Ma­tyt, lie­ka tik fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­ma. Tik­rai ma­to­me, ga­liu tik pa­tvir­tin­ti, kad nuo tei­si­nės pa­gal­bos ko­ky­bės, taip pat ir nuo tur­ti­nės pa­dė­ties as­mens, ku­ris krei­pia­si tei­si­nės pa­gal­bos į tam tik­ros ko­ky­bės ad­vo­ka­tus (la­bai ski­ria­si ad­vo­ka­tų pa­slau­gų kva­li­fi­ka­ci­ja), la­bai pri­klau­so ir by­los ei­ga. Tik­rai by­lų su­dė­tin­gu­mas nuo­lat au­ga. As­me­niui, ne­su­si­dū­ru­siam su sa­vo tei­sių ap­gi­ni­mu šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, la­bai su­dė­tin­ga. Tik­rai ma­tau, kad ko­ky­bė yra žen­kliai ma­žes­nė, kai as­me­niui at­sto­vau­ja vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos skir­tas ad­vo­ka­tas.

Fi­nan­sa­vi­mas yra la­bai skur­dus. Ad­vo­ka­tai nuo­lat ke­lia tą pro­ble­mą. Ži­no­ma, tai su­si­ję su fi­nan­sais, bet tai su­si­ję ir su tin­ka­mos tei­si­nės pa­gal­bos už­tik­ri­ni­mu. Tai la­bai ryš­kiai ma­čiau, kai 3 mė­ne­sius dir­bau Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me, kai bu­vo ski­ria­mi ad­vo­ka­tai ma­si­nėms pa­bė­gė­lių mig­ran­tų by­loms, mig­ran­tams at­sto­vau­ti. Tie­siog bu­vo šab­lo­ni­nis, vi­siš­kai pa­vir­šu­ti­niš­kas at­sto­va­vi­mas, ma­si­nės klai­dos ir taip to­liau. Ži­no­ma, ne­ati­tin­ka to stan­dar­to, ku­ris tu­rė­tų bū­ti už­tik­rin­tas mū­sų vals­ty­bė­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dė­ko­ju ger­bia­mam tei­sė­jui A. Driu­kui. Jūs ga­li­te už­im­ti sa­vo vie­tą.

Da­bar mums rei­kia ap­si­spręs­ti, čia jo­kių bal­sa­vi­mų ne­vyk­do­me, bet aš kvie­čiu vi­sus ko­le­gas po tru­pu­tį jau grįž­ti į dar­bo vie­tas, ne­tru­kus pra­dė­si­me bal­suo­ti. Da­bar dėl šio nu­ta­ri­mo kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 27 die­ną. Ga­li­me pri­tar­ti? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

11.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Jad­vy­gą Mar­do­se­vič Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teismo tei­sė­ja“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2901 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Taip pat dėl nu­ta­ri­mo J. Mar­do­se­vič skir­ti Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­ja. Kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ir bir­že­lio 27 die­ną taip pat siū­lo­me svars­ty­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

11.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2021 m. ge­gu­žės 18 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIV-320 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos su­da­ry­mo“ pakei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2892 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dėl L. Pet­ro­nie­nės sky­ri­mo Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke. Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas – kaip pa­grin­di­nis. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Svars­ty­mas bir­že­lio 22 die­ną? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

11.25 val.

Me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1198 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2666(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar jau per­ei­si­me prie bal­sa­vi­mų. Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Me­ce­na­vi­mo įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2666(2). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

Ko­le­gos, at­krei­piu dė­me­sį, kad pra­si­de­da ne­di­de­lis bal­sa­vi­mų ma­ra­to­niu­kas. Kvie­čiu už­im­ti sa­vo dar­bo vie­tas ir bal­suo­si­me. Nuo ki­to bal­sa­vi­mo pa­lei­si­me su­trum­pin­tą bal­sa­vi­mo ver­si­ją, tai ne­si­blaš­ky­ki­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 129, bal­sa­vo 129: už – 128, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.26 val.

Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 641 straips­niu įsta­ty­mo Nr. XIV-1257 18 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2685(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Moks­lo ir stu­di­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2685(2). Taip pat pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Ma­tau, spė­ja­me bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 128, bal­sa­vo 126: vi­si 126 bal­sa­vo už. Tai­gi įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.27 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. gruo­džio 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1896 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ir Sei­mui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nist­ra­ci­jos, teis­mų, pro­ku­ra­tū­ros, sa­vi­val­dy­bių insti­tu­ci­jų ir įstai­gų są­ra­šo pa­gal gru­pes pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2627(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-4 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo, Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos ir Sei­mui at­skai­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ir taip to­liau są­ra­šo pa­gal gru­pes pa­tvir­ti­ni­mo“ pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2627(3). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 128, bal­sa­vo 128: už – 127, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.27 val.

Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo Nr. IX-987 2, 4, 7, 8 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2592(2)ES (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-5.1 klau­si­mas – Že­mės ūkio, mais­to ūkio ir kai­mo plėt­ros įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2592(2). Pri­ėmi­mas. Čia bus daug iš to pa­ke­to, bet dėl vis­ko rei­kia bal­suo­ti at­ski­rai. Tai­gi, bal­suo­si­me dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 116: už – 106, prieš – 1, su­si­lai­kė 9. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.28 val.

Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo Nr. X-1207 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2593(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-5.2 klau­si­mas – Tau­ti­nio pa­vel­do pro­duk­tų įsta­ty­mo 5 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2593(3). Bal­suo­ja­me. Čia daug ly­di­mų­jų, bet dėl vis­ko at­ski­rai rei­kia bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 120, bal­sa­vo 118: už – 113, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.28 val.

Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–­par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no gaminiais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1907 2 ir 5 straips­nių pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2594(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-5.3 klau­si­mas – Ūkio sub­jek­tų, per­kan­čių–­par­duo­dan­čių ža­lią pie­ną ir pre­kiau­jan­čių pie­no ga­mi­niais, ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo kai ku­rių strai­ps­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2594(2). Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me. Dar vie­nas ly­di­ma­sis.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 121, bal­sa­vo 121: už – 118, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.29 val.

Ne­są­ži­nin­gos pre­ky­bos prak­ti­kos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų tie­ki­mo gran­di­nė­je drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-409 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2595(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.4 klau­si­mas – Ne­są­ži­nin­gos pre­ky­bos prak­ti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2595(2).

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 125, bal­sa­vo 123: už – 121, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.29 val.

Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 2 ir 5 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIVP-2596(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.5 klau­si­mas – Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2596(2). Bal­suo­ja­me. At­si­pra­šau.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 116: už – 110, prieš – nie­kas, su­si­lai­kė 6. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.30 val.

At­si­skai­ty­mo už že­mės ūkio pro­duk­ci­ją įsta­ty­mo Nr. VIII-1422 14 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2597(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-5.6 klau­si­mas – At­si­skai­ty­mo už že­mės ūkio pro­duk­ci­ją įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2597. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 118: už – 117, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.30 val.

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. XI-626 15 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2598(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-5.7 klau­si­mas – Maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2598.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 117, bal­sa­vo 116: už – 115, prieš – nie­kas, su­si­lai­kė 1. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.31 val.

Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių (ko­o­pe­ra­ty­vų) įsta­ty­mo Nr. I-164 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2599(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.8 klau­si­mas – Ko­o­pe­ra­ti­nių ben­dro­vių (ko­o­pe­ra­ty­vų) įsta­ty­mo vie­no strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2599.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 119: už – 115, prieš – nie­kas, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.31 val.

Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­mo Nr. I-323 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2600(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5.9 klau­si­mas – Me­lio­ra­ci­jos įsta­ty­mo vie­no straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2600. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 119, bal­sa­vo 118: už – 116, prieš – nie­kas, su­si­lai­kė 2. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.32 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro rin­ki­mų paskel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2911 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pir­ma­lai­kių Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­valdy­bės me­ro rin­ki­mų pa­skel­bi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2911. Šiuo at­ve­ju po pa­tei­ki­mo bal­suo­ja­me.

Už­si­re­gist­ra­vo 132, bal­sa­vo 130: už – 129, prieš – nie­kas, su­si­lai­kė 1. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu siū­lo­mas Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta. Bir­že­lio 20 die­ną siū­lo­ma svars­ty­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

11.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ro­mu­al­dą Ja­no­vi­čie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2899 (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo at­leis­ti Ro­mu­al­dą Ja­no­vi­čie­nę iš Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gų“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2899. Šiuo at­ve­ju čia pri­ėmi­mas. Ki­tos sta­di­jos įveik­tos. Bal­suo­ja­me.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 130, bal­sa­vo 130: už – 128, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas) Dė­ko­ja­me ger­bia­mai tei­sė­jai už dar­bą.

 

11.33 val.

Pa­kar­to­ti­nio svei­ka­tos duo­me­nų nau­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. XIV-789 3, 4, 7, 12 straipsnių ir IV sky­riaus pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2631(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar ga­li­me taip pat grįž­ti prie tų, kur yra li­kęs tik ati­dė­tas bal­sa­vi­mas. Dar­bo­tvarkės 1-15.1 klau­si­mas – Pa­kar­to­ti­nio svei­ka­tos duo­me­nų nau­do­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2631. Pri­ėmi­mas. Da­bar aš jau ši­tą pa­skel­biau. Bal­suo­ja­me dėl ši­to. Bal­suo­si­me ir dėl to, bet jau pa­skel­biau, tai bal­suo­ja­me da­bar dėl ši­to. Tie­siog tą pra­lei­dau. Pa­kar­to­ju: Pa­kar­to­ti­nio svei­ka­tos duo­me­nų nau­do­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2631. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 131, bal­sa­vo 130: už – 126, prieš – nie­kas, su­si­lai­kė 4. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.34 val.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. IX-1904 6, 8 ir 12 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau dar­bo­tvarkės 1-14 klau­si­mas – Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2689(2). Pri­ėmi­mas taip pat. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 129, bal­sa­vo 128: už – 127, prieš – nie­kas, su­si­lai­kė 1. Tai­gi įsta­ty­mas yra pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.34 val.

Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1679 2, 5 ir 7 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2632(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Da­bar dar­bo­tvarkės 1-15.2 klau­si­mas – Bio­me­di­ci­ni­nių ty­ri­mų eti­kos įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2632(2). Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 127, bal­sa­vo 126: už – 123, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.35 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo Nr. XI-2052 pre­am­bu­lės, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 13 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2762(2) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

Taip pat 1-16 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos su­jun­gi­mo su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos elek­tros tin­klais dar­bui sin­chro­ni­niu re­ži­mu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIVP-2762(2). Bal­suo­ja­me, la­bai svar­bus įsta­ty­mas. Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 130, bal­sa­vo 128: vi­si 128 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Tai­gi da­bar, kiek lei­džia ma­no su­pra­ti­mas, vi­sus bal­sa­vi­mus at­li­ko­me ir ke­liau­si­me to­liau pa­gal dar­bo­tvarkę pa­pras­tuo­ju bū­du.

 

11.36 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos de­mo­gra­fijos po­li­ti­kos at­ei­ties“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2884(2) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Da­bar 1-11 klau­si­mas – Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl Lie­tu­vos de­mo­gra­fijos po­li­ti­kos at­ei­ties“ pro­jek­tas Nr. XIVP-2884(2). Pra­ne­šė­jas – ger­bia­mas R. Lo­pa­ta. Pra­šom į tri­bū­ną. Pa­tei­ki­mas.

R. LOPATA (LSF). Po­nios ir po­nai, re­zo­liu­ci­ja tei­kia­ma Sei­mo At­ei­ties ko­mi­te­to var­du. Iš tik­rų­jų pa­tys ne kar­tą esa­me įsi­ti­ki­nę, kad apie de­mo­gra­fiją šne­ka­me daug, bet kar­tu pa­ste­bi­me, kad de­mo­gra­finė ša­lies po­li­ti­ka yra ne­nuo­sek­li, sto­ko­jan­ti il­ga­lai­kės stra­te­gi­nės per­spek­ty­vos ir glo­ba­laus kon­teks­to. Su­pran­ta­me, kad Lie­tu­vos de­po­pu­lia­ci­ja, kaip ir au­to­kra­ti­nės Ru­si­jos ke­lia­ma nuo­la­ti­nė grės­mė, yra il­ga­lai­kė ir es­min­giau­sia ša­lies na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pro­ble­ma ir fak­tiš­kai yra eg­zis­ten­ci­nis iš­šū­kis Lie­tu­vos tau­tos ir vals­ty­bės iš­li­ki­mui. Bet čia ne tik skai­čiai.

Štai pa­si­žiū­rė­ki­te, šie­met pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je yra 200 tūkst. už­sie­nie­čių. To Lie­tu­vo­je dar nė­ra bu­vę, tai be­veik 7 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Koks jų san­ty­kis bus su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis, dar 15 % Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, koks jų san­ty­kis bus su ti­tu­li­ne na­ci­ja – ši­tie klau­si­mai ka­bo ore, nors tai vie­ni per­spek­ty­viau­sių in­stru­men­tų spren­džiant ir Lie­tu­vos de­po­pu­lia­ci­jos pro­ble­mą.

Šia­me re­zo­liu­ci­jos teks­te tar­si nie­ko nau­jo, tar­si api­ben­drin­ta tai, kas pas­ku­ti­niu me­tu šne­kė­ta įvai­riais for­ma­tais nuo At­ei­ties ko­mi­te­to po­sė­džių iki ben­drų kon­fe­ren­ci­jų su ver­slo aso­ci­juo­to­mis struk­tū­ro­mis, kai ku­rių spren­di­mų, pa­si­ro­džiu­sių kaip per­spek­ty­vių, įtrau­ki­mas. Aš tu­riu ome­nyje tam tik­rus žings­nius mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos sri­ty­je leng­vi­nant biu­ro­kratinį do­ku­men­tų vaikš­čio­ji­mą ir taip to­liau.

Mū­sų ma­ny­mu, sie­kiant stab­dy­ti Lie­tu­vos de­po­pu­lia­ci­jos pro­ce­są ir iki 2050–2060 me­tų ša­ly­je even­tu­a­liai, pa­brė­žiu even­tu­a­liai, at­kur­ti bu­vu­sį gy­ven­to­jų po­pu­lia­ci­jos skai­čių, o tau­tos de­po­pu­lia­ci­ją pri­pa­žįs­tant stra­te­gi­ne, il­ga­lai­ke vi­sų val­džios ins­ti­tu­ci­jų nuo­la­ti­nio dė­me­sio rei­ka­lau­jan­čia pro­ble­ma, šia­me pro­jek­te Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei yra siū­lo­mi kon­kre­tūs žings­niai ke­lio­se sri­ty­se: šei­mos gims­ta­mu­mo ir svei­kos gy­ven­se­nos po­li­ti­kos, lie­tu­viš­kos ta­pa­ty­bės, lo­ja­lu­mo ir pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mo, dias­po­ros grį­ži­mo ir san­ty­kių su Lie­tu­va iš­lai­ky­mo po­li­ti­kos, už­sie­nio ša­lių stu­den­tų, ypač aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pro­fe­sio­na­lų, ta­len­tų pri­trau­ki­mo į Lie­tu­vą ir in­teg­ra­vi­mo po­li­ti­kos, aukš­tos ir vi­du­ti­nės kva­li­fi­ka­ci­jos bei ki­tų dar­buo­to­jų pri­trau­ki­mo, dar­bo emig­ra­ci­jos ir in­teg­ra­vi­mo lanks­čios po­li­ti­kos sri­ty­je.

No­riu pa­brėž­ti, kad šių po­li­ti­kos kryp­čių iš­var­di­ji­mas tu­ri bū­ti ma­to­mas kaip ben­dra vi­su­ma. De­mo­gra­fijos po­li­ti­ka, de­mo­gra­fijos pro­ble­mos nė­ra sek­to­ri­nės, jų ne­ga­li­ma spręs­ti at­ski­ro­se ins­ti­tu­ci­jo­se, at­ski­ro­se mi­nis­te­ri­jo­se ir pa­na­šiai. Tai ho­ri­zon­ta­li pro­ble­ma.

Taip pat re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te siū­lo­ma iki šių me­tų spa­lio 1 die­nos pa­reng­ti Lie­tu­vos po­li­ti­nių par­ti­jų na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą dėl de­mo­gra­fijos pro­ble­mų. Ja­me bū­tų nu­ma­ty­tas kon­kre­tus prie­mo­nių pla­nas ir jo įgy­ven­di­ni­mo fi­nan­sa­vi­mas. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei siū­lo­ma ins­ti­tu­cio­na­li­zuo­ti de­mo­gra­fijos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą pa­ski­riant įga­lio­tą­jį spe­cia­lų­jį pa­rei­gū­ną (įku­riant biu­rą ar agen­tū­rą prie Vy­riau­sy­bės), ku­ris tu­rė­tų vi­sus bū­ti­nus tar­pins­ti­tu­ci­nio įga­li­ni­mo, ko­or­di­na­vi­mo, bū­ti­nų stra­te­gi­jų ir pro­gra­mų ren­gi­mo, de­ri­ni­mo su ver­slo, prof­są­jun­gų at­sto­vais ir ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis įga­lio­ji­mus, kad šios re­zo­liu­ci­jos nuo­sta­tos bū­tų vi­siš­kai ir ne­ati­dė­lio­ti­nai įgy­ven­din­tos. Ačiū už ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti jums re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ta­čiau jū­sų no­ri pa­klaus­ti ne­ma­žai Sei­mo na­rių. Pir­ma­sis – ger­bia­mas E. Gent­vi­las. Pra­šau.

R. LOPATA (LSF). Jo nė­ra.

PIRMININKAS. Kaž­kaip nė­ra. Tai ta­da ger­bia­mas D. Ke­pe­nis. Tik­rai yra. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Tik­rai aš svei­ki­nu – la­bai svar­bi re­zo­liu­ci­ja, la­bai rei­ka­lin­ga, nes Lie­tu­va nyks­ta. Jau ma­to­me, kad ji vi­sai iš­nyks, Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis.

Bet, ger­bia­mas ko­le­ga, pir­mas punk­tas, kad lie­tu­viai yra bai­lių tau­ta ir dėl to nyks­ta. Taip iš­ei­na, dėl Ru­si­jos grės­mės mes bė­ga­me iš ša­lies, nes pir­mas sa­ki­nys, kad mū­sų pro­ble­ma šian­dien yra Ru­si­ja. Pa­pras­tai gam­ta, kai pa­jun­ta grės­mę po­pu­lia­ci­ja, ima dar la­biau dau­gin­tis. Mes, pa­ju­tę grės­mę, bė­ga­me. Ma­nau, kad tas punk­tas yra ne vie­to­je.

Ki­tas da­ly­kas. Gy­ven­to­jai, te­ri­to­ri­ja – svar­biau­si, bet aš ma­nau, kad svar­biau­sia tur­būt yra ir gy­ven­to­jų svei­ka­ta, ir so­cia­li­niai san­ty­kiai, tei­sin­gu­mo da­ly­kai. Tų da­ly­kų taip pat nė­ra pra­džio­je. Žmo­nės emig­ruo­ja ne tik­tai dėl to, kad ma­žai už­dir­ba, bet dėl to, kad tei­sin­gu­mo ša­ly­je la­bai ne­daug tė­ra. To punk­to taip pat nė­ra.

Ar ne­gal­vo­ja­te, kad ak­cen­tus rei­kė­tų čia šiek tiek pa­ko­re­guo­ti? Ir re­zo­liu­ci­jos iš­va­da tu­rė­tų bū­ti kur kas ryž­tin­ges­nė, kad nuo ry­to­jaus vi­si su­si­rū­pi­na­me, jog Lie­tu­va nyks­ta. Taip, kaip mes da­bar vei­kia­me ir kaip mes da­bar gir­di­me, na, ži­nai, nyks­ta, ką čia pa­da­ry­si. Mums yra len­g­viau gau­ti dar­bą, kai yra ma­žiau kan­di­da­tų, ir taip to­liau. Dėl ak­cen­tų ir dėl iš­va­dų, kad jos bū­tų ryž­tin­ges­nės. Ačiū.

R. LOPATA (LSF). Aš su­pran­tu jū­sų ar­gu­men­tus, bet no­riu pa­brėž­ti, kad de­po­pu­lia­ci­jos ir Ru­si­jos ke­lia­mos grės­mės su­gre­ti­ni­mas yra ne at­si­tik­ti­nis, o bū­tent pa­brė­ži­mas tos eg­zis­ten­ci­nės grės­mės, ku­ri yra su­si­ju­si su de­po­pu­lia­ci­ja. Ki­taip ta­riant, kaip du svar­būs mū­sų iš­li­ki­mo mo­men­tai. Tai nė­ra su­ly­gi­ni­mas. Su­ly­gi­ni­mas ta pras­me – kaip grės­mės.

Dėl an­tro jū­sų punk­to, dėl svei­kos gy­ven­se­nos ir pa­na­šiai, vis­kas yra re­zo­liu­ci­jo­je su­ra­šy­ta. Aš ma­nau, kad ne­ver­ta to­bu­lin­ti do­ku­men­to, taip sa­kant, teks­tū­ros, nes jį ren­giant da­ly­va­vo vi­sas At­ei­ties ko­mi­te­tas (tai 19 žmo­nių), Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, žmo­nės, dir­ban­tys su mū­sų dias­po­ra, ir taip to­liau. Ma­sė žmo­nių. Taip sa­kant, čia nė­ra ke­lių žmo­nių kū­ri­nys. Tai­gi, aš ma­nau, tuos ak­cen­tus, ku­riuos, ma­no­te, rei­kė­tų su­dė­lio­ti, ga­li­ma tai pa­da­ry­ti, tu­rint ome­ny­je tai, kad nu­ma­to­mas na­cio­na­li­nis su­si­ta­ri­mas dėl de­mo­gra­fijos po­li­ti­kos. Tai vie­na.

Ir an­tra. Pas­ku­ti­nę šio mė­ne­sio sa­vai­tę mus pa­sieks stra­te­gi­nė ša­lies vi­zi­ja „Lie­tu­va 2050“. Ten ir­gi ne­ma­žai dė­me­sio ski­ria­ma tai pro­ble­ma­ti­kai, apie ku­rią mes da­bar kal­ba­me. Tai­gi iš tik­rų­jų ak­cen­tų dė­lio­ji­mas, nau­jos dis­ku­si­jos ir ne­pa­lei­di­mas klau­si­mo iš dė­me­sio aki­ra­čio – vis­kas mū­sų ran­ko­se.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti ger­bia­mas S. Tu­mė­nas. Pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pro­fe­so­riau, jūs sa­kė­te – tar­si nie­ko nau­jo. Kaip ir nie­ko nau­jo, kad At­ei­ties ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ir tu­ri rū­pin­tis at­ei­ti­mi, taip pat ir mū­sų Lie­tu­vos at­ei­ties de­mo­gra­fine po­li­ti­ka. Bet ir da­bar tuo rū­pi­na­si ne tik jū­sų ko­mi­te­tas, ne tik Sei­mas, bet ir kon­kre­čios mi­nis­te­ri­jos. Bent ke­lios rū­pi­na­si, pri­sta­to, tei­kia pa­siū­ly­mus. Pa­vyz­džiui, net ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės, ir Sei­mo ko­mi­si­ja yra iš­sa­kiu­si daug pa­na­šių re­zo­liu­ci­jų, kaip tą si­tu­a­ci­ją ge­rin­ti. Ar ne­at­ro­do, kad rei­kė­jo įra­šy­ti dau­giau kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, kaip fi­nan­si­nę pa­ska­tą jau­noms šei­moms, įsi­gy­jan­čioms būs­tą, ir taip to­liau, nes vis ma­žė­ja fi­nan­sa­vi­mas? Ar ne­rei­kė­jo to­kių kon­kre­čių siū­ly­mų dau­giau įdė­ti į šią re­zo­liu­ci­ja?

Ir ant­ras da­ly­kas, ko­kia jū­sų, kaip At­ei­ties ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko ir re­zo­liu­ci­jos vie­no iš au­to­rių, sva­jo­nė, koks bū­tų Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius 2050 me­tais? Ar ga­li­ma pa­siek­ti tą 1992 me­tais bu­vu­sį skai­čių, kai bu­vo 3,7 mln.? Ko­kia jū­sų sva­jo­nė bū­tų? Ačiū.

R. LOPATA (LSF). Kal­bant apie pir­mą­jį klau­si­mą, aš jau mi­nė­jau, at­sa­ky­da­mas į prieš tai bu­vu­sį apie tai, kad kon­kre­čių, la­bai kon­kre­čių veiks­mų pla­nai tu­rė­tų gul­ti, pir­ma, į na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą dėl de­mo­gra­fijos. An­tra, at­sa­ko­my­bė to pa­rei­gū­no, ku­ris (…) ga­lė­tų bū­ti pa­skir­tas kaip vei­das de­mo­gra­finės po­li­ti­kos ir ten su­si­dė­lio­ti. Jūs tei­sin­gai, be­je, pa­ste­bė­jo­te, kad vie­na mi­nis­te­ri­ja tu­ri kaž­ką, ki­ta tu­ri, bet jos tar­pu­sa­vy­je kaž­kaip ne­su­si­kal­ba. Pa­žiū­rė­ki­te, pas­ku­ti­nis pa­vyz­dys, kai iš­ki­lo pro­ble­ma dėl nau­jų­jų emig­ran­tų lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mo. „Mū­sų na­mai“ – yra to­kia VšĮ, vie­na iš jos veik­los kryp­čių yra lie­tu­vių kal­bos mo­ky­mas, tu­ri su­pe­ri­nį mo­ky­mo, grei­to iš­mo­ki­mo, taip sa­kant, vos ne taip, kaip Vals­ty­bės de­par­ta­men­te, lie­tu­vių kal­bos pro­gra­mas. Yra ma­sė no­rin­čių žmo­nių, vi­sų pri­ma uk­rai­nie­čių, ir ji ne­tu­rė­jo lė­šų. Mes pra­dė­jo­me do­mė­tis, kas, kur, ką tu­ri. Vi­sos mi­nis­te­ri­jos tu­ri pi­ni­gų, bet nie­ko ne­vyks­ta. Įsi­vaiz­duo­ja­te, vi­suo­me­ni­nin­kai tiems na­mams per 24 va­lan­das su­ra­do tuos 30 tūkst. eu­rų, ku­rių rei­kė­jo, ir pro­ce­sas tę­sia­si. Ki­tos, taip sa­kant, jau mū­sų vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos… Tai to­kio kon­kre­taus ko­or­di­na­vi­mo rei­kės.

Da­bar dėl skai­čiaus, tai aš dar sy­kį pa­brė­šiu. Skai­čius be ga­lo svar­bus vi­so­mis pras­mė­mis. Vi­sų pir­ma vals­ty­bės ga­lios kon­teks­te. Mes čia gin­či­ja­mės. Eu­ros­ta­tas ro­do vie­na, pa­ma­ty­si­te – Lie­tu­voje 2050 metais bus 2,3 mln. Aš ma­nau, kad jei­gu be veiks­mo, to­kie skai­čiai ir bus, bet jei­gu su veiks­mu, ką ska­ti­na ir ši­ta re­zo­liu­ci­ja, mes ga­li­me 2050–2060 me­tais grįž­ti prie to, ką tu­rė­jo­me ne­pri­klau­so­my­bės pra­džio­je. Bet tai pri­klau­so nuo dau­ge­lio in­stru­men­tų. Be­je, de­mog­ra­fai ir čia, iš šios tri­bū­nos Sei­me, vi­sai ne­se­niai aiš­ki­no, kad šian­dien tu­ri­me, jau kal­bant apie skai­čius, tu­ri­me uni­ka­lią ga­li­my­bę, tu­rint ome­ny­je uk­rai­nie­čių skai­čių čia, Lie­tu­vo­je.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar ger­bia­mas J. Džiu­ge­lis klau­si­mą už­duos. Pra­šom.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jei­gu ši­tai re­zo­liu­ci­jai bū­tų pri­tar­ta, Sei­mas im­pe­ra­ty­viai įsi­pa­rei­go­tų pa­reng­ti na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, ku­rį ko­or­di­nuo­tų So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Kai jūs dis­ku­ta­vo­te At­ei­ties ko­mi­te­te ir ta­rė­tės dėl šios re­zo­liu­ci­jos teks­to, vis­gi koks kon­sen­su­sas yra tarp po­li­ti­nių par­ti­jų, koks yra var­dik­lis, ku­ris ga­lė­tų bū­ti įra­šy­tas į na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, pri­im­ti­nas vi­soms po­li­ti­nėms par­ti­joms il­guo­ju lai­ko­tar­piu? Gal tru­pu­tį iš At­ei­ties ko­mi­te­to dis­ku­si­jų ga­lė­tu­mė­te nu­švies­ti, ko­kia lin­kme tu­rė­tų ju­dė­ti na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo pa­si­ra­šy­mas ir dis­ku­si­ja?

R. LOPATA (LSF). Aš ne­ži­nau, bal­sa­vi­mas dėl ši­tos re­zo­liu­ci­jos pa­ro­dy­tų, taip sa­kant, kon­sen­su­so ga­li­my­bes, bet pa­čia­me ko­mi­te­te svars­tant šį teks­tą, be­je, su­grįž­tant ir prie prieš tai bu­vu­sių, ko­mi­te­tas yra prieš me­tus, pus­an­trų me­tų pa­skel­bęs sa­vo re­zo­liu­ci­ją de­mo­gra­fijos klau­si­mu… Vis­kas pri­klau­so nuo dia­lo­go. Kaip ma­to­te, ši­tas teks­tas, kaip aš jau mi­nė­jau, yra iš­glu­din­tas ir pa­si­ra­šy­tas vi­sų frak­ci­jų at­sto­vų. Tų frak­ci­jų, ku­rioms yra at­sto­vau­ja­ma At­ei­ties ko­mi­te­te. Aš ma­nau, kad ly­giai tas pats bū­tų ir su na­cio­na­li­niu su­si­ta­ri­mu. Ki­taip ta­riant, kon­sen­su­sas ga­li­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar ger­bia­ma L. Na­gie­nė klau­si­mą už­duos. Pra­šom.

L. NAGIENĖ (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas tru­pu­tį ir­gi pra­tę­sia ger­bia­mo S. Tu­mė­no klau­si­mą. Da­bar vyk­do­ma vi­sai ki­to­kia po­li­ti­ka dėl pa­gal­bos jau­noms šei­moms įsi­gy­ti būs­tą. Kaip jūs gal­vo­ja­te, jei­gu pa­si­ra­šy­tu­me, ar mes ga­lė­tu­me tai at­liep­ti? Nes da­bar, šian­dien, vi­siš­kai ki­ta kryp­ti­mi mes nu­ė­jo­me – mes su­ma­ži­no­me fi­nan­sa­vi­mą. Va­di­na­si, nė­ra ska­ti­ni­mo. Ir ki­tas mo­men­tas, kaip jūs ver­ti­na­te: da­bar kal­ba­me apie ko­ky­biš­ką švie­ti­mą. Yra pa­teik­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos, kur apie ko­ky­bę – ma­žiau­siai. Mes kal­ba­me apie ben­druo­sius kri­te­ri­jus, kaip sa­ko, hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mai – tai yra vos ne ko­ky­bi­niai kri­te­ri­jai. Kaip jūs tai ver­ti­na­te ir kaip mes tu­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį? Ko­ky­bė, aš įsi­vaiz­duo­ju, – tai yra pa­žan­ga, aka­de­mi­niai pa­sie­ki­mai, – kad mū­sų vai­kai ug­dy­tų­si ir pa­siek­tų ge­riau­sią iš­si­la­vi­ni­mą.

R. LOPATA (LSF). Dėl pir­mo klau­si­mo – vis­kas yra su­ba­lan­sa­vi­mo rei­ka­las to­je so­cia­li­nė­je sri­ty­je, apie ku­rią kal­ba­te ir ku­ri yra re­zo­liu­ci­ja, į tai fak­tiš­kai ir ape­liuo­ja­ma. Ki­taip ta­riant, kai nė­ra ben­dro vaiz­do, kiek­vie­na tu­ri tik sa­vo, tai sun­ku pa­siek­ti to­kį su­ba­lan­sa­vi­mą ir su­dė­ti ati­tin­ka­mus ak­cen­tus. O dėl ko­ky­bės – jū­sų klau­si­me ir yra at­sa­ky­mas, aš ne­tu­riu ar­gu­men­tų prieš.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas klau­sti bai­gė­si. Tai jūs ga­li­te už­im­ti sa­vo dar­bo vie­tą. Da­bar dis­ku­si­ja. Ke­liau­ja­me į svars­ty­mo sta­di­ją. Dis­ku­si­ja. Ger­bia­mas L. Sa­vic­kas pir­ma­sis už­si­ra­šęs dis­ku­tuo­ti. Pra­šom į tri­bū­ną. Taip taip, pra­šau.

L. SAVICKAS (DFVL). La­bai ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų ga­li­ma pa­si­džiaug­ti – šian­dien tu­ri­me pro­gą ap­tar­ti Lie­tu­vos de­mo­gra­fijos po­li­ti­ką. Nors, tie­są pa­sa­kius, ap­ima ir šiek tiek keis­tas jaus­mas: apie mū­sų ša­lies de­mo­gra­finę pa­dė­tį, jai ky­lan­čias grės­mes ar prieš­ta­rin­gus pas­ta­rų­jų de­šimt­me­čių po­ky­čius kal­ba­me jau 30 me­tų. Ir, bū­ki­me at­vi­ri, si­tu­a­ci­ja kol kas tik­rai ne­ge­rė­ja. Gal­būt be­lie­ka ti­kė­tis, kad tei­gia­miems po­ky­čiams trū­ko bū­tent tik šios re­zo­liu­ci­jos, ku­ri taps sa­vo­tiš­ku, ti­kė­ki­mės, at­spir­ties taš­ku, sie­kiant iš­ju­din­ti pa­grin­di­nius de­mo­g­ra­finius pro­ce­sus, su­lauk­ti tei­gia­mų po­ky­čių at­ei­ties per­spek­ty­vo­je.

Skai­ty­da­mas re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą, pa­ga­liau ma­tau už­fik­suo­tą es­mi­nį, eg­zis­ten­ci­nį Lie­tu­vos iš­šū­kį – mū­sų ša­lies de­po­pu­lia­ci­ją, ku­ri įvar­di­na­ma kaip il­ga­lai­kė na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pro­ble­ma. Svar­bus žings­nis. Šia­me re­zo­liu­ci­jos teks­te dar vie­nas la­bai svar­bus mo­men­tas, į ku­rį no­rė­čiau at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, yra reiš­kia­mas su­si­rū­pi­ni­mas, jog sto­ko­ja­me po­zi­ty­vios de­mo­gra­fijos rai­dos vi­zi­jos. Ir svar­bu pa­sa­ky­ti, kad lai­kas pla­nuo­ti, šiuo me­tu yra lai­kas pla­nuo­ti po­ky­tį, o ne ban­dy­ti pri­si­tai­ky­ti prie mū­sų po­pu­lia­ci­jos su­si­trau­ki­mo. Ir ga­li­me, ir tu­ri­me tu­rė­ti tiks­lą, jog 2050 me­tais tu­ri­me pa­siek­ti to­kią gy­ven­to­jų po­pu­lia­ci­ją, ko­kia bu­vo dar 1990 me­tais.

Ta­čiau tam, kad to­kie tiks­lai re­a­liai tu­rė­tų pa­grin­dą po ko­jo­mis, vien iš­si­kel­ti am­bi­cin­gą tiks­lą ne­už­ten­ka. Mes tu­ri­me tu­rė­ti kon­kre­čių prie­mo­nių šiam tiks­lui pa­siek­ti. Ne tik kon­kre­čių, bet ir nau­jų, nes yra aki­vaiz­du, jog esa­mos ir ku­rį lai­ką tai­ko­mos prie­mo­nės ne­pri­si­de­da prie šio tiks­lo pa­sie­ki­mo. Esu pa­siū­lęs ne vie­ną spren­di­mą. Džiau­giuo­si, kad at­si­ra­do tam pa­lai­ky­mo ir štai, pa­vyz­džiui, dias­po­ros da­ly­je at­si­ra­do siū­ly­mas stip­rin­ti sve­tur mū­sų gy­ve­nan­čių tau­tie­čių ry­šius su Lie­tu­va, ska­ti­nant juos ap­lan­ky­ti sa­vo ša­lį ir at­vyk­ti į Lie­tu­vą. Tai spren­di­mas, ku­ris pa­si­tei­si­nęs ki­to­se ša­ly­se.

Re­zo­liu­ci­ja ly­giai taip pat fik­suo­ja­mas ir kom­plek­si­nis po­žiū­ris į de­mo­gra­fiją – pri­ima­mi rei­ka­lin­gi spren­di­mai vi­suo­se svar­biau­sio­se sri­ty­se: nuo šei­mos, kaip vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės pa­grin­do, bei gims­ta­mu­mo ska­ti­ni­mo, pi­lie­ti­nio bei kul­tū­ri­nio ta­pa­tu­mo ir lo­ja­lu­mo sai­tų ug­dy­mo iki dias­po­ros grį­ži­mo bei san­ty­kių su Lie­tu­va iš­lai­ky­mo, rei­kia­mų dar­buo­to­jų pri­trau­ki­mo bei jų in­teg­ra­ci­jos.

Ta­čiau yra šiek tiek ne­ra­mu, kad re­zo­liu­ci­jo­je, ma­no nuo­mo­ne, ga­nė­ti­nai pla­čiai, vis dar pla­čiai kal­ba­ma apie dar­buo­to­jų pri­trau­ki­mą. Tu­ri­me la­biau ak­cen­tuo­ti aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos ir trūks­ta­mų dar­buo­to­jų pri­trau­ki­mą. Džiu­gu, kad kai kam yra pri­tar­ta ir yra ge­ri­na­mos ga­li­my­bės už­sie­nio stu­den­tams, bai­gu­siems stu­di­jas Lie­tu­vo­je, lik­ti jau čia ir taip įsi­tvir­tin­ti. Ta­čiau di­džiau­sia bent jau ma­no abe­jo­ne lie­ka punk­tas dėl įsi­pa­rei­go­ji­mo pa­reng­ti na­cio­na­li­nį po­li­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mą.

Tik­riau­siai dar vie­nas na­cio­na­li­nis su­si­ta­ri­mas skam­ba abe­jo­ti­nai be­ne la­biau­siai dėl to, kad tu­ri­me jau pra­dė­tą ne vie­ną de­rin­ti na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, ta­čiau nė vie­nas iš jų kol kas ne­ar­tė­ja prie pa­si­ra­šy­mo. Be­lie­ka pa­gal­vo­ti, nors yra vie­ną ki­tą abe­jo­nę ke­lian­čių nuo­sta­tų, reikė­tų pri­tar­ti šiai re­zo­liu­ci­jai, kad kas kar­tą, kai pa­si­girs op­ti­mis­ti­nės prog­no­zės dėl mū­sų de­mo­gra­finių po­ky­čių, ne­gal­vo­tu­me, kad vi­sa tai įvyks sa­vai­me, nes tu­ri­me im­tis prie­mo­nių įgy­ven­din­ti tva­rią de­mo­gra­fijos rai­dą ir tu­rė­ti kon­kre­čias prie­mo­nes. Ačiū, ko­le­gos. Ra­gin­siu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­koju. Da­bar ger­bia­mas P. Gra­žu­lis kvie­čia­mas į tri­bū­ną dis­ku­tuo­ti. Pra­šom.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mas Rai­mon­dai, pri­sta­tęs šią re­zo­liu­ci­ją, man at­ro­do, kad ta re­zo­liu­ci­ja nė­ra la­bai nuo­šir­di. Lie­tu­vos de­mo­gra­finė pro­ble­ma iš tik­ro yra la­bai di­de­lė. Bet at­ėjus jums į val­džią ta pro­ble­ma tik di­dė­jo. Ko­dėl? Jūs nuo­lat pro­pa­guo­ja­te gen­de­riz­mą, ho­mo­sek­su­a­li­nį gy­ve­ni­mą. Ogi jie ne­gim­do. So­viet­me­čiu bu­vo ma­din­ga bū­ti ko­mu­nis­tu, o šian­dien ta­po ma­din­ga bū­ti ho­mo­sek­su­a­lis­tu. Ko­mu­niz­mas, ta ide­o­lo­gi­ja, bent jau ne­ma­ži­no po­pu­lia­ci­jos. O ši ide­o­lo­gi­ja yra ypač pa­vo­jin­ga Lie­tu­vai, nes nė­ra ma­din­ga gy­ven­ti šei­mo­je, o tik gy­ven­ti kar­tu su­si­dė­jus dviem vy­rams ar dviem mo­te­rims. Jūs bai­ki­te ši­tą sa­vo ide­o­lo­gi­ją.

Jūs pro­pa­guo­ja­te nar­ko­ti­kus ir tas nar­ko­ti­kų pro­pa­ga­vi­mas ir­gi da­ro di­džiu­lę de­mo­gra­finę pro­ble­mą Lie­tu­vo­je. Su jū­sų at­ėji­mu ypač žen­kliai pra­dė­jo ma­žė­ti gims­ta­mu­mas. Prie oku­pan­to, jūs pa­tys sa­vo re­zo­liu­ci­jo­je ra­šo­te, bu­vo be­veik 4 mln. gy­ven­to­jų. Be­veik 4 mln.! At­ga­vus Lie­tu­vai ne­pri­klau­so­my­bę, gims­ta­mu­mas su­ma­žė­jo dau­giau ne­gu 50 %!

Ir dar aš no­riu į vie­ną de­ta­lę at­kreip­ti dė­me­sį. Jūs ana­li­za­vo­te, ko­dėl pa­sau­lio bied­niau­sio­se ša­ly­se gims­ta­mu­mas yra daug di­des­nis ne­gu ša­ly­se, ku­rios yra ma­te­ria­liai tur­tin­gos? Ir vi­sos ša­lys, ku­rios ma­te­ria­liai tur­tin­gos, tu­ri de­mo­gra­finių pro­ble­mų. Ar jūs nag­ri­nė­jo­te ši­tą spe­ci­fi­nį klau­si­mą, ko­dėl taip yra? Gal čia ne tik ma­te­ria­li­nės ver­ty­bės? Gal čia ir žmo­gaus ug­dy­mas, at­sa­ko­my­bė vi­suo­me­nei, tau­tai tu­ri bū­ti?!

O da­bar žmo­nės gy­ve­na sau. So­viet­me­čiu bu­vo net va­di­na­ma­sis vien­gun­gio mo­kes­tis. Jei tu ne­si so­li­da­rus, jei tu ne­ku­ri šei­mos, mo­kėk, pri­si­dėk prie vi­suo­me­nės, ku­rie tu­ri vai­kų, au­gi­na juos. Šian­dien ir­gi ga­lė­tų bū­ti toks mo­kes­tis ir jis bū­tų daug skait­lin­ges­nis, nes la­bai daug žmo­nių gy­ve­na tik sau ir ne­ku­ria šei­mų. O ki­tos net su­si­kū­rę šei­mas ne­gim­do vai­kų – gy­ve­na sa­vo ma­lo­nu­mui.

Ma­nau, kad ši re­zo­liu­ci­ja ne­pa­keis nie­ko, bet iš tik­ro svar­bu, kad jūs at­krei­pia­te į tai dė­me­sį, apie ką la­bai ne­ma­žai ra­šo ži­niask­lai­da, kad mes iš­gy­ve­na­me tik­rai di­džiu­lę de­mo­gra­finę kri­zę. Ir čia yra tai, ką mi­nė­jo ir Sei­mo na­rys D. Ke­pe­nis: ir so­cia­li­nis ne­tei­sin­gu­mas, ir tei­si­nis ne­tei­sin­gu­mas, jis nuo­lat ma­to­mas, kai čia trykš­ta iš Sei­mo tri­bū­nos dve­jo­pi stan­dar­tai. Vie­nas Sei­mo na­rys ga­li elg­tis vie­naip, jis ne­bau­džia­mas, ki­tas už bet ko­kį men­knie­kį bau­džia­mas. Ir taip, ir taip. Ir tai ne tik Sei­me. Tas vyks­ta ir vi­suo­me­nė­je. Ir dėl vi­sų šių pro­ble­mų žmo­nės nu­si­vi­lia, bė­ga iš Lie­tu­vos. Aš ma­nau, kad ši re­zo­liu­ci­ja tik­rai nė­ra nuo­šir­di. Rei­kia daug gi­liau ir daug glo­ba­liau žiū­rė­ti į pro­ble­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dė­ko­ju jau, ačiū. Da­bar kvie­čiu ki­tą pra­ne­šė­ją. Dė­ko­ju. Ger­bia­mas A. Ažu­ba­lis kvie­čia­mas į tri­bū­ną.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, ke­le­tas pa­sta­bų. Šiaip jau ge­rai, svei­ki­nu šį ban­dy­mą. Ban­dy­mas tik liks ban­dy­mu, jei­gu ne­pa­ban­dy­si­me at­rink­ti to, kas yra ver­tin­giau­sia šio­je re­zo­liu­ci­jo­je, ir pra­dė­ti tei­sė­kū­ros dar­bą.

2018 me­tais su ko­le­ga L. Kas­čiū­nu pa­ren­gė­me me­mo­ran­du­mą dėl de­mo­gra­finės si­tu­a­ci­jos Lie­tu­vo­je, ją iš­ver­tė­me į an­glų kal­bą ir nu­siun­tė­me Ko­mi­si­jos va­do­vams pre­zi­den­tei Ur­su­lai. Ga­vo­me at­sa­ky­mą. Idė­ja bu­vo to­kia, kad rei­kia pa­ban­dy­ti re­a­bi­li­tuo­ti tra­di­ci­nę šei­mą, pa­da­ry­ti ją vėl ma­din­gą, kar­tu su­kur­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je tam tik­rą kon­sul­ta­ci­nį cen­trą, čia vals­ty­bės na­rės ga­lė­tų dis­ku­tuo­ti ir da­lin­tis ge­rą­ja pa­tir­ti­mi, kaip yra spren­džia­mos de­mo­gra­finės pro­ble­mos. At­sa­ky­mą ga­vo­me la­bai įdo­mų. At­sa­ky­mas bu­vo toks: pa­grin­di­nis Ko­mi­si­jos už­da­vi­nys yra pa­ban­dy­ti kaip il­giau dar­bo rin­ko­je iš­lai­ky­ti vy­res­nio am­žiaus žmo­nes. O šei­ma, tai yra iš da­lies tei­sin­ga, pa­lik­ta vals­ty­bių na­rių kom­pe­ten­ci­jai. Ta­čiau pats šian­die­nos siū­ly­mas yra toks, sa­ky­čiau, svar­bus, kad mes ga­lė­tu­me rem­tis ir anuo me­mo­ran­du­mu, ir šiuo ir pa­ban­dy­ti tik­rai pa­ju­dė­ti dėl ke­lių kon­kre­čių da­ly­kų.

Du man ke­lian­tys ne­ri­mą da­ly­kai yra kvo­tos. Siū­lo­ma kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei nu­sta­ty­ti il­ga­lai­kes kvo­tas. Na, ži­no­te, kai tu gau­ni il­ga­lai­kę kvo­tą, ta­da ir ne­si­rū­pi­ni, tu ži­nai, kad dar­bo jė­gos ga­ran­tuo­tai už­teks kvo­to­je api­brėž­tą lai­ką.

Ant­ras da­ly­kas, ką mes gir­di­me, ži­no­me ir ma­to­me iš sa­vo liūd­nos pa­tir­ties, tai yra va­di­na­mų­jų vi­zų su­pap­ras­ti­ni­mas, va­di­na­mo­sios biu­ro­kratijos ma­ži­ni­mas. Ko­le­gos, ką da­bar kal­ba mū­sų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos žmo­nės ir taip to­liau? Mes su­kū­rė­me be­ne pa­čią li­be­ra­liau­sią įva­žia­vi­mo į Lie­tu­vą sis­te­mą. Tiek, kiek lei­džia Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tai. Da­bar jau gal­vo­ja­me, ką da­ry­ti ki­taip. To­dėl šiuo da­ly­ku aš ne­spe­ku­liuo­čiau, nes čia yra se­nas ver­slo žai­di­mas – ma­žin­ki­te biu­ro­kratines kliū­tis. Pir­miau­sia yra vals­ty­bės sau­gu­mas. O vals­ty­bės sau­gu­mas, be įva­žiuo­jan­čių į vals­ty­bę, dir­ban­čių ir gy­ve­nan­čių vals­ty­bė­je pa­tik­ros, ne­įma­no­mas. Tai­gi aš svei­ki­nu ši­tą ban­dy­mą. Sa­ky­čiau, rei­kia gal­vo­ti, ką iš jo ga­li­ma pa­im­ti ir pa­vers­ti tei­sės ak­tais. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju da­ly­va­vu­siems dis­ku­si­jo­je. Da­bar ke­liau­ja­me į pri­ėmi­mo sta­di­ją. Bus mo­ty­vai už re­zo­liu­ci­ją ar prieš. (Bal­sas sa­lė­je: „Bal­suo­ja­me!“) Yra mo­ty­vų. Už – ger­bia­mas E. Gent­vi­las. Nė­ra jo. Tuo­met J. Džiu­ge­lis – už.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš iš tie­sų džiau­giuo­si, kad per pas­ta­ruo­sius me­tus de­mo­gra­finė te­ma yra aukš­to po­li­ti­nio lyg­mens. Ši­tas re­zo­liu­ci­jos teks­tas yra tam tik­ra pras­me tą­sa Dar­bo gru­pės dar­bo rin­kos pro­ble­moms spręs­ti. Ji dir­bo pra­ei­tais me­tais, su­lau­kė tam tik­ro ažio­ta­žo, nes bu­vo at­skleis­ta niū­ri Lie­tu­vos re­a­ly­bė, jei ne­su­si­im­si­me ir ne­pra­dė­si­me su­telk­tai veik­ti. Ši re­zo­liu­ci­ja taip pat yra, sa­ky­ki­me taip, įtvir­ti­nan­ti va­kar pri­sta­ty­tą stra­te­gi­ją „Lie­tu­va 2050“. Ją mes taip pat svars­ty­si­me Sei­me.

Be abe­jo, man at­ro­do, svar­bus da­ly­kas dis­ku­tuo­ti, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui gau­ti Sei­mo įga­lio­ji­mus reng­ti ir tar­tis dėl na­cio­na­li­nio su­si­ta­ri­mo. Kaip su­si­tar­si­me šian­dien, taip gy­ven­si­me po 30 ar 40 me­tų. Tai yra ypač svar­bus pro­ce­sas. Aš kvies­čiau re­zo­liu­ci­jos teks­tui pri­tar­ti, nors re­zo­liu­ci­jos daž­nu at­ve­ju bū­na tik to­kios de­kla­ra­ty­vios. Man at­ro­do, tai yra vis­gi po­li­ti­kų dė­me­sio at­krei­pi­mas į la­bai svar­bią pro­ble­mą. De­po­pu­lia­ci­ja iš es­mės tu­rė­tų bū­ti pri­pa­žin­ta ke­lian­čia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

To­dėl kvies­čiau pri­tar­ti re­zo­liu­ci­jos teks­tui, su­telk­tai vi­soms par­ti­joms dirb­ti ir ge­rin­ti si­tu­a­ci­ją. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Prieš kal­bės ger­bia­mas D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Aš ma­nau, kad ši re­zo­liu­ci­ja yra pa­ti svar­biau­sia mū­sų Sei­mo re­zo­liu­ci­ja, ku­rią mes pri­im­si­me šio­je ka­den­ci­jo­je, o gal­būt ap­skri­tai per vi­sas ka­den­ci­jas. Vals­ty­bė nyks­ta. Tu­ri­me vi­si kar­tu su­si­ki­bę pri­im­ti ne tik re­zo­liu­ci­ją, bet kuo sku­biau la­bai rim­tą vals­ty­bės gel­bė­ji­mo įsta­ty­mą, ku­ria­me į sa­vo vie­tas bū­tų su­dė­ti ak­cen­tai. Da­bar gi pa­tys svar­biau­si ak­cen­tai – tai so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo sto­ka. Ap­skri­tai tei­sin­gu­mo žmo­nės ne­ran­da, emig­ruo­ja dėl to. Emig­ruo­ja to­dėl, kad Kon­sti­tu­ci­ja pa­žei­di­nė­ja­ma. Ir yra dau­ge­lis klau­si­mų, apie ku­riuos mes čia jau daug kar­tų kal­bė­jo­me.

Iš­kel­ti į prie­kį ak­cen­tai ne pa­tys svar­biau­si. Aš ma­nau, kad ak­cen­tus rei­kia su­keis­ti, pir­miau­sia pra­dė­ti nuo svar­biau­sių da­ly­kų ir ta­da bus ga­li­ma ją pri­im­ti, bet la­bai rim­tu ly­giu. Ir vi­si tu­ri­me pa­si­ra­šy­ti, kad mes jai pa­au­ko­si­me vi­są sa­vo li­ku­sį gy­ve­ni­mą, nes Lie­tu­va nyks­ta. Da­bar ši­to ne­jau­čia­me. Mes pri­im­si­me to­kią pa­čią re­zo­liu­ci­ją, ko­kių dau­gu­ma gu­li stal­čiuo­se, ku­rios yra ne­gy­vos, – ir vėl­gi pa­da­rė­me dar­bą. O dar­bas bus vėl ne­gy­vas, nes ne­ma­to­me jo tą­sos, to­dėl aš su­si­lai­ky­siu. Ma­nau, kad dar rei­kia ge­ro­kai pa­dir­bė­ti prie ši­tos re­zo­liu­ci­jos. To­kia, ko­kia da­bar yra pa­reng­ta pri­im­ti, ji yra ne­vei­kian­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar, ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­jau šiek tiek pa­si­tar­ti dėl ve­di­mo tvar­kos. Pir­mas as­pek­tas, kad pra­tę­siu bal­sa­vi­mo lan­gą, kol bus ap­svars­ty­tas šis klau­si­mas, tai yra ši re­zo­liu­ci­ja. Tai­gi bal­suo­si­me dėl re­zo­liu­ci­jos, o ta­da iki per­trau­kos dau­giau jau ne.

Ki­tas da­ly­kas. Darbotvarkės 1-12 ir 1-14 klau­si­mus, tai yra dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, tur­būt mes jau įtrauk­si­me į va­ka­ri­nę dar­bo­tvarkę, nes jau da­bar vė­luo­ja­me pa­gal dar­bo­tvarkę. Po ši­to klau­si­mo, po re­zo­liu­ci­jos, kvie­si­me A. Bi­lo­tai­tę į tri­bū­ną ir pas­kui bus Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Ir dar yra pa­reiš­ki­mų. Tik­rai la­bai at­si­pra­šau, bet su dar­bo­tvarke mums sun­kiai.

Ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė dar no­rė­jo. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Aš tai siū­ly­čiau vis dėl­to šiek tiek gerb­ti opo­zi­ci­ją ir ne­ban­dy­ti dar nu­kel­ti A. Bi­lo­tai­tės at­sa­ky­mų lai­ko.

PIRMININKAS. Aš ką tik pa­sa­kiau. Ger­bia­ma ko­le­ga, aš ką tik sa­kiau, kad kaip tik po ši­to klau­si­mo, po re­zo­liu­ci­jos, ir kvie­si­me, nu­ke­liu ki­tus klau­si­mus, o ne ši­tą. O kad da­bar už­tru­ko, tai daž­nai už­trun­ka ke­lias mi­nu­tes. Jei­gu taip su­ta­ria­me, dė­ko­ju.

Ar da­bar tik­rai no­ri­te kal­bė­ti už, nes dau­giau nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti prieš? Ne­no­ri­te. Ga­li­te at­si­sa­ky­ti? Ta­da ge­rai.

Ta­da gal bal­suo­ja­me. Kvie­čiu grįž­ti ko­le­gas į dar­bo vie­tas. Bal­suo­si­me dėl re­zo­liu­ci­jos, ap­si­sprę­si­me. Ir taip la­bai stip­riai vė­luo­ja­me pa­gal dar­bo­tvarkę. Da­bar for­mu­luo­ju bal­sa­vi­mo tei­gi­nį, kad siū­lau pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją be pa­tai­sų. Kas už to­kį spren­di­mą, bal­suo­ja­me.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 84, bal­sa­vo 83: už – 75, prieš nie­kas ne­bal­sa­vo, su­si­lai­kė 8. Tai­gi re­zo­liu­ci­ja yra pri­im­ta. (Gon­gas)

 

12.08 val.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių klau­si­mus

 

To­liau ta­da, kaip ir su­si­ta­rė­me, kvie­čiu į tri­bū­ną ger­bia­mą mi­nist­rę A. Bi­lo­tai­tę at­sa­ky­ti į raš­tu pa­teik­tą klau­si­mą. Dar­bo­tvarkės 1-18 klau­si­mas – vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rės A. Bi­lo­tai­tės at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių klau­si­mus. Pra­šau, jums tri­bū­na.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Pir­miau­sia tu­riu pa­žy­mė­ti, kad kon­kre­čių klau­si­mų, į ku­riuos opo­zi­ci­ja no­rė­tų iš­girs­ti ma­no, kaip mi­nist­rės, iš­sa­mius at­sa­ky­mus, ne­su ga­vu­si, nors Sei­mo sta­tu­tas kvie­čiant mi­nist­rą į tri­bū­ną aiš­kiai nu­ro­do, ka­da, prieš kiek lai­ko ir kaip tu­ri bū­ti su­for­mu­luo­ti. Kvie­ti­me bu­vo nu­ro­dy­ta kon­kre­ti te­ma – mig­ra­ci­jos kri­zės su­val­dy­mas, Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo ir Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties nuo­sta­tų ati­tik­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jai.

No­riu pa­žy­mė­ti, kad šia te­ma pa­si­sa­kiau iš kar­to po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo ir iš­kart ini­ci­ja­vau Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo pa­tai­sų ren­gi­mą, nes teis­mų spren­di­mus rei­kia vyk­dy­ti. Ger­biu Kon­sti­tu­ci­ją ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, to­dėl ne­dels­da­mi ėmė­mės jo įgy­ven­di­ni­mo. Yra su­da­ry­ta tar­pins­ti­tu­ci­nė dar­bo gru­pė, ku­ri da­bar dar kar­tą per­žiū­rės Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mą ir jį pa­tai­sys taip, kad ne­kil­tų prieš­ta­ra­vi­mų Kon­sti­tu­ci­jai. Ta­čiau grįž­tu į 2021 me­tų lie­pą, mig­ra­ci­jos kri­zės su­val­dy­mą. Tuo­met be­veik vi­si, kiek pa­me­nu, tiek kai­rė­je, tiek de­ši­nė­je su­pra­to­me, kad A. Lu­ka­šen­kos re­ži­mo dirb­ti­nai su­kel­ta mig­ra­ci­jos ban­ga ta­po rim­ta grės­me mū­sų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui. Pa­siū­ly­mų tik­rai gir­dė­jo­me įvai­rių. Pri­si­me­nu juos: ir to­kių kaip de­rė­tis su A. Lu­ka­šen­ka, izo­liuo­ti mig­ran­tus kaip po­ten­cia­lius nu­si­kal­tė­lius, pra­dė­ti by­las kaip prieš sie­nos ap­sau­gos pa­žei­dė­jus, įves­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį. Taip pat pa­žy­miu, kad ga­vo­me ir žval­gy­bos tar­ny­bų sig­na­lų, kad at­si­ra­do ter­pė prie­šiš­kų vals­ty­bių agen­tams in­fil­truo­tis bei su te­ro­riz­mu sie­ja­miems as­me­nims pa­tek­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gą.

Po­pie­ri­nis, pra­ty­bo­se ne­pa­tik­rin­tas anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės pa­lik­tas ne­tei­sė­tos mig­ra­ci­jos val­dy­mo pla­nas, de­ja, bet re­a­ly­bė­je ne­vei­kė. To­kiam srau­tui ne­bu­vo pa­si­ren­gu­sios nei mū­sų mig­ra­ci­jos, nei prie­globs­čio, nei teis­mų sis­te­mos. Pa­sie­nio už­kar­dos bu­vo ta­pu­sios lai­ki­no­mis ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo vie­to­mis, nes in­fra­struk­tū­ra ne­bu­vo su­kur­ta. Kiek pa­me­na­te, si­tu­a­ci­ja tik­rai kai­to ir ver­tė im­tis ne­tra­di­ci­nių prie­mo­nių, sku­bių prie­mo­nių, nes mū­sų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, o kar­tu ir vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos sau­gu­mui ki­lo rim­tų grės­mių.

At­rem­ti ata­ką pa­dė­jo eks­tre­ma­liosios pa­dė­ties įve­di­mas ir ke­li ryž­tin­gi spren­di­mai. Pir­miau­sia, 2021 m. lie­pos 2 d. Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė vals­ty­bi­nio ly­gio eks­tre­ma­liąją si­tu­a­ci­ją, o lie­pos 13 die­ną ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka bu­vo pri­im­tas Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mas, jo pa­kei­ti­mai dėl lai­ki­no ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo su ju­dė­ji­mo ri­bo­ji­mu. Pri­me­nu, ko­le­gos, kad tuo me­tu ši­tą spren­di­mą pa­lai­kė 84 Sei­mo na­riai. Jo rei­kė­jo, nes dau­gu­ma mig­ran­tų, apie 80 %, tuo me­tu ne­tu­rė­jo jo­kių as­mens ta­pa­ty­bės do­ku­men­tų, slė­pė sa­vo ta­pa­ty­bę, ne­ben­dra­dar­bia­vo nu­sta­tant nei am­žių, nei ta­pa­ty­bę.

2021 m. rug­pjū­čio 2 d. at­si­ra­do ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­mas dėl ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ne­įlei­di­mo. Spren­di­mą pa­rė­mė ir Vy­riau­sy­bė. Vė­liau, jau šiais me­tais, pa­si­bai­gus ne­pa­pras­ta­jai pa­dė­čiai, šį spren­di­mą įtvir­ti­no­me ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos įsta­ty­mu. Pri­me­nu, spren­di­mą pa­lai­kė 86 Sei­mo na­riai.

2021 me­tų rug­pjū­tį bu­vo ini­ci­juo­tas spren­di­mas dėl fi­zi­nio bar­je­ro įren­gi­mo. No­riu pri­min­ti, kad per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – per me­tus, bu­vo pa­sta­ty­tas fi­zi­nis bar­je­ras ir taip pat įdieg­tos sie­nos ste­bė­ji­mo sis­te­mos. Mus stip­riai pa­lai­kė ir vi­suo­me­nė. Vi­suo­me­nės pa­ra­mos ak­ci­ja „Lai­ky­ki­tės, pa­sie­nie­čiai“ iš­ties įkvė­pė mū­sų pa­rei­gū­nus, ku­rie die­ną nak­tį dir­bo ša­lies vi­suo­me­nės ir rim­ties sar­gy­bo­je, įgy­ven­din­da­mi ne­įlei­di­mo po­li­ti­ką. Šiais spren­di­mais mes pa­siun­tė­me aiš­kią ži­nią, kad mū­sų sie­na ne­tei­sė­tai mig­ra­ci­jai yra už­da­ry­ta ir Lie­tu­va ne­bus per­ei­na­muo­ju kie­mu. Ne­tru­kus so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ara­bų kal­ba mū­sų pa­rei­gū­nai jau ste­bė­jo pra­ne­ši­mus, kad Bal­ta­ru­si­jos ke­lias yra baig­tas ir siū­lo­ma veng­ti Lie­tu­vos.

PIRMININKAS. Aš vie­ną se­kun­dę, ger­bia­ma mi­nist­re, stab­tel­siu. Aš su­pran­tu, jūs tu­ri­te vi­siš­ką tei­sę at­ei­ti prie šo­ni­nio mik­ro­fo­no ir kal­bė­ti dėl ve­di­mo tvar­kos, ir aš jums vė­liau tą tei­sę su­teik­siu pa­klaus­ti, bet da­bar yra mi­nist­rė iš­kvies­ta į tri­bū­ną at­sa­ky­ti į raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus. (Bal­sai sa­lė­je) Bet ji­nai dar… Mie­li ko­le­gos, ji­nai dar tik 4 mi­nu­tes kal­ba. Dar yra vi­sas pus­va­lan­dis, jūs tik­rai tu­rė­si­te ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Tik­rai juk ji­nai ne­kal­bės vi­są pus­va­lan­dį. Mi­nist­rė no­ri pa­teik­ti iš­sa­mius at­sa­ky­mus. Ta­da bus klau­si­mai ir vis­kas bus ge­rai. Leis­ki­me kal­bė­ti ger­bia­mai mi­nist­rei. Gerb­ki­me vie­ni ki­tus. Aš jums su­da­ry­siu. (Bal­sai sa­lė­je)

O da­bar po­sė­džiui to­liau pir­mi­nin­kaus ger­bia­mas vi­ce­pir­mi­nin­kas V. Mi­ta­las. Mi­nist­re, tęs­ki­te. (Bal­sai sa­lė­je)

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ar ga­liu tęs­ti? Ačiū. Nau­do­juo­si sa­vo sta­tu­ti­ne ga­li­my­be iš­sa­ky­ti…

PIRMININKAS (V. MITALAS, LF). Ger­bia­mi ko­le­gos! Mi­nist­re, kiek jums dar rei­kia lai­ko pa­baig­ti?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Tiek, kiek nu­ma­to Sta­tu­tas. Kai baig­siu, ta­da ga­lė­siu at­sa­ky­ti. (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Žiū­rė­ki­te, tik­rai siū­lau ra­miai. Mi­nist­re, pra­šom tęs­ti ir ta­da bus ga­li­my­bė pa­klaus­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ži­no­ma, ži­no­ma.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš ge­ra­no­riš­kai kvies­čiau jus grįž­ti į sa­vo vie­tas, iš­klau­sy­ti mi­nist­rės ir ta­da pa­klaus­ti. To­kia tvar­ka pa­pras­tai bū­na. Duo­ki­me mi­nist­rei kal­bė­ti, nes ki­taip mes čia šian­dien il­gai sė­dė­si­me. Pra­šom, mi­nist­re.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū. No­rė­čiau pri­min­ti, kad da­lį ne­tei­sė­tų mig­ran­tų – virš 1 tūkst. 200 mes grą­ži­no­me į kil­mės ša­lis, ir tai yra ge­riau­sias re­zul­ta­tas Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Nuo kri­zės pra­džios su­stab­dė­me dau­giau ne­gu 20 tūkst. ne­tei­sė­tų ban­dy­mų kirs­ti mū­sų vals­ty­bę. Šian­dien klau­siu tų as­me­nų, ku­rie ke­lia abe­jo­nes dėl spren­di­mų, ar jie bū­tų pa­si­ren­gę tu­rė­ti Lie­tu­vo­je per me­tus 40 tūkst. ne­tei­sė­tų mig­ran­tų? Pa­kar­to­siu, tuo­me­ti­nė si­tu­a­ci­ja ver­tė im­tis ne­tra­di­ci­nių prie­mo­nių, jos bu­vo lai­ki­nos. Apie si­tu­a­ci­ją ir tai­ko­mas prie­mo­nes re­gu­lia­riai in­for­ma­vo­me Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Kol de­ri­no­me tei­si­nius žings­nius, nuo­lat gir­dė­jo­me ra­gi­ni­mus bū­tent jū­sų, ko­le­gos: grei­čiau, kur spren­di­mai? Ko­dėl vis dar nė­ra spren­di­mų? Da­bar tie pa­tys bal­sai, ku­rie šian­dien net ir iš­ei­na iš sa­lės, sa­ko, kad rei­kė­jo ge­riau ap­svars­ty­ti, gal spren­di­mai bu­vo ne­tin­ka­mi.

Ži­no­ma, jei­gu tei­sės eks­per­tai tuo­met bū­tų in­di­ka­vę prieš­ta­ra­vi­mą Kon­sti­tu­ci­jai, bū­tu­me ieš­ko­ję ki­tų spren­di­mų. Bet to­kių in­di­ka­ci­jų ne­ga­vo­me. Sei­mas, pri­im­da­mas šį įsta­ty­mą, svar­s­tė ir at­lie­pė at­ski­rų Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus. Bal­sa­vi­mas at­spin­dė­jo ir vi­so Sei­mo nuo­mo­nę. Ta­čiau, gal­vo­jant apie mū­sų ša­lies ir žmo­nių sau­gu­mą, su­stab­dy­ti ne­tei­sė­tos mig­ra­ci­jos srau­tą bu­vo bū­ti­na. Jei­gu A. Lu­ka­šen­kos pla­nas už­tvin­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą mig­ran­tais bū­tų pa­vy­kęs, šian­dien kal­bė­tu­me jau ne apie tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo to­bu­li­ni­mą, o apie rim­tas pa­sek­mes mū­sų ša­lies ir vi­suo­me­nės sau­gu­mui.

2021 m. lap­kri­čio 11 d. pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je bu­vo pa­skelb­ta ne­pa­pras­to­ji pa­dė­tis. Ver­tin­da­mos įvy­kius prie Len­ki­jos sie­nų, Kuz­ni­co­je, ir su­pras­da­mos si­tu­a­ci­jos rim­tu­mą, tai pa­lai­kė ir po­zi­ci­ja, ir opo­zi­ci­ja. Kai srau­tą su­stab­dė­me, ta­da ėmė­me švel­nin­ti Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mą. 2021 m. gruo­džio 23 d. bu­vo pri­im­tas Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad pa­si­bai­gus 6 mė­ne­sių pa­sie­nio pro­ce­dū­ros ter­mi­nui Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas ir VSAT’as dėl kiek­vie­no mig­ran­to ap­gy­ven­di­ni­mo ir jo ju­dė­ji­mo lais­vės ri­bo­ji­mo spręs in­di­vi­du­a­liai. To­kius Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to ir VSAT’o spren­di­mus už­sie­nie­čiai ga­li skųs­ti teis­mui. 2023 m. ba­lan­džio 20 d. bu­vo pa­keis­ta Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo mi­ni­ma nuo­sta­ta, nu­sta­ty­tas Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to ap­gy­ven­di­ni­mo spren­di­mo pri­ėmi­mas ir ap­skun­di­mo tvar­ka. Tai­gi kai ku­rios nuo­sta­tos, dėl ku­rių yra pa­si­sa­kęs Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, šiuo me­tu jau yra ne­be­ga­lio­jan­čios.

Taip pat no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į ki­tą te­mą, tai yra Eu­ro­pos Są­jun­gos po­žiū­rį į ne­tei­sė­tą mig­ra­ci­ją ir jos val­dy­mą. Jis taip pat kei­čia­si. Pri­min­siu, kad su­lau­kė­me di­džiu­lės Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, Eu­ro­pos Są­jun­gos agen­tū­rų, ki­tų vals­ty­bių ir net tre­čių­jų ša­lių pa­ra­mos. Vi­si Eu­ro­po­je su­pra­to, kad mū­sų si­tu­a­ci­ja yra ne­ei­li­nė ir kad tai ge­rai or­ga­ni­zuo­ta ata­ka, o de­mo­kra­tinėmis ver­ty­bė­mis grįs­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė ta­po įžū­laus pik­tnau­džia­vi­mo in­stru­men­tu.

Pa­de­dant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, tie­sio­gi­niai skry­džiai iš Ira­ko bu­vo su­stab­dy­ti. Su­tel­kė­me ben­dra­min­čius (no­riu pri­min­ti, kad 16 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių) ir pa­tei­kė­me siū­ly­mus Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai dėl bū­ti­nų Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės po­ky­čių. Ir bu­vo­me iš­girs­ti. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos tei­sė­kū­ro­je at­si­ra­do in­stru­men­ta­li­zuo­tos mig­ra­ci­jos sam­pra­ta ir nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės tai­ky­ti nu­kry­pi­mus nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės, va­di­na­mo­sios de­ro­ga­ci­jos. Vie­na iš jų – ga­li­my­bė žen­kliai pail­gin­ti va­di­na­mą­ją pa­sie­nio prie­globs­čio pro­ce­dū­rą, o kar­tu pa­da­ry­ti ir il­ges­nį, nei ga­lio­jan­čio­je ES tei­sė­je nu­ma­ty­ta, ju­dė­ji­mo lais­vės ri­bo­ji­mą. Taip pat su­lau­kė­me di­džiu­lės pa­ra­mos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos. No­riu pri­min­ti, kad Lie­tu­vai bus skir­ta apie 100 mln. eu­rų pa­ra­mos mū­sų sie­nos ap­sau­gos struk­tū­rai stip­rin­ti. Šian­dien taip pat ga­vau ge­rą ži­nią, kad dar 24 mln. bus skir­ti sraig­tas­par­niui įsi­gy­ti.

O va­di­na­mo­jo… Rei­kė­tų at­skir­ti to­kį as­pek­tą: ant­ri­nio ju­dė­ji­mo ri­bo­ji­mas Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra vie­nas iš svar­biau­sių ES mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos pri­ori­te­tų. Kol ne­bus pa­keis­ta ES mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka ir tei­sė, tol ne­bus ir ge­o­po­li­ti­nę tik­ro­vę ati­tin­kan­čių ES lyg­mens spren­di­mų. Tol, ži­no­ma, ne­bus ir ki­to­kių teis­mų iš­aiš­ki­ni­mų.

Pra­ei­tą sa­vai­tę Eu­ro­pos Są­jun­gos Vi­daus rei­ka­lų ta­ry­bo­je bu­vo pa­tvir­tin­tas ben­dra­sis po­žiū­ris dėl Prie­globs­čio pro­ce­dū­rų reg­la­men­to. No­riu pa­žy­mė­ti, kad ja­me nu­ma­ty­tas pa­sie­nio prie­globs­čio pro­ce­dū­ros, tai­gi ir ju­dė­ji­mo lais­vės, ri­bo­ji­mas, ter­mi­no il­gi­ni­mas yra nu­ma­ty­tas iki 28 sa­vai­čių. De­ja, Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė­kū­ros pro­ce­dū­ros yra su­dė­tin­gos ir il­gai trun­kan­čios. Bet pa­žan­ga yra. Ir čia krei­piuo­si į ko­le­gas, ku­rių at­sto­vai yra Eu­ro­pos Par­la­men­te. Tik­rai bū­tų la­bai svar­bu, kad mū­sų at­sto­vai tik­rai pa­dir­bė­tų, kad tie tiks­lai bū­tų pa­siek­ti.

Ne­ga­li­me lik­ti sa­vo pa­čių tei­sės įkai­tais. Ne tuo­met, kai kai­my­nys­tė­je vyks­ta ka­ras, o po­li­ti­niam spau­di­mui vyk­dy­ti pa­nau­do­ja­mi vi­si pri­ei­na­mi in­stru­men­tai. Tai­gi, gin­da­mie­si nuo A. Lu­ka­šen­kos hib­ri­di­nės ata­kos, pa­si­tel­kė­me vi­sus įma­no­mus įran­kius: įren­gė­me fi­zi­nį bar­je­rą, ste­bė­ji­mo sis­te­mas, ini­ci­ja­vo­me Eu­ro­pos Są­jun­gos mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos po­ky­čius, ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mą ir su Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­gal­ba su­stab­dė­me skry­džius.

Ir tai ne­bu­vo pa­si­rin­ki­mo klau­si­mas. Tai bu­vo bū­ti­ny­bė. Sa­ky­da­ma, kad pri­rei­kus da­ry­čiau tą pa­tį, kal­bu apie vi­su­mą prie­mo­nių ir po­li­ti­nę va­lią, nuo ku­rios ir pra­si­dė­jo vals­ty­bės sie­nos gy­ny­ba. No­riu pa­ti­kin­ti, kad, pa­si­kar­to­jus pa­na­šiai hib­ri­di­nei ata­kai ar ki­to­kioms, po­li­ti­nė va­lia gin­tis, kol aš bū­siu mi­nist­rė, vi­sa­da bus. Ti­kiu, kad jos ne­pri­stigs ir mū­sų Sei­mui.

O kal­bant apie at­sa­ko­my­bę dėl mig­ran­tų kri­zės, vie­nin­te­lis, iš ku­rio tu­ri­me rei­ka­lau­ti at­sa­ko­my­bės už mig­ran­tų kri­zę ir nu­si­kal­ti­mus žmo­giš­ku­mui, yra A. Lu­ka­šen­ka ir jo re­ži­mas. By­la Bal­ta­ru­si­jos re­ži­mui Tarp­tau­ti­nia­me Tei­sin­gu­mo Teis­me jau yra ini­ci­juo­ta, o mes to­liau iš­lie­ka­me bud­rūs ir pa­reng­ty­je. Ir tik­rai no­riu pa­sa­ky­ti ačiū tiek VSAT’o pa­rei­gū­nams, tiek Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to žmo­nėms. Vi­siems, ku­rie su­pra­to ir su­pran­ta si­tu­a­ci­jos rim­tu­mą ir ryž­tin­gai at­lai­ko sun­ku­mus. Mig­ra­ci­jos kri­zė yra su­val­dy­ta. Įveik­si­me ir ki­tus sun­ku­mus.

Iš šios kri­zės iš­ėjo­me stip­res­ni. Sie­nos ap­sau­gos sis­te­ma su­stip­rin­ta. Šian­dien dik­tuo­ja­me ma­das ir esa­me pa­vyz­dys sie­nos ap­sau­gos stan­dar­to. Iš mū­sų mo­ko­si ir ima pa­vyz­dį ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys. Mū­sų spren­di­mus pe­rė­mė kai­my­nės ša­lys. Tą pa­tį, ką mes pa­da­rė­me. Tik­rai jau­čiuo­si pa­da­riu­si vis­ką šio­je si­tu­a­ci­jo­je, kad mū­sų vals­ty­bė bū­tų sau­gi ir kad šis mig­ra­ci­jos ke­lias bū­tų už­da­ry­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, mi­nist­re. Ka­dan­gi pra­dė­jo­me 12 val. 9 min., da­bar 12 val. 24 min., tai, at­skai­čia­vus tas dis­ku­si­jas dėl ve­di­mo tvar­kos, jūs spė­jo­te per 15 mi­nu­čių, tas yra ir pa­gal 209 straips­nį nu­ma­ty­ta. Da­bar yra ga­li­my­bė pa­klaus­ti. Ry­te mes su­ta­rė­me, kad klau­si­me pa­gal tai, kaip pa­pras­tai klau­sia­ma Vy­riau­sy­bės va­lan­do­je. Tai­gi pir­ma­sis klau­sia D. Ke­pe­nis. Ruo­šia­si K. Ma­žei­ka. Pra­šom, Dai­niau.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. Iš tie­sų iš­gir­do­me jū­sų sa­ki­nį: „Ge­riau­sias re­zul­ta­tas Eu­ro­pos Są­jun­go­je.“ Aš tik­rai no­rė­čiau jums pa­dė­ko­ti už jū­sų to­kią vy­riš­ką drą­są, kad tik­rai dir­bote, be to, dar la­bai at­sa­kin­gai ir sa­vo už­da­vi­nį įvyk­dė­te. Bet, žiū­rė­ki­te, ga­vau laiš­ką pro­fe­soriaus G. Mer­kio, jis so­cio­lo­gas, pro­fe­so­rius. Štai kaip jis mąs­to. Jis kri­ti­kuo­ja mū­sų Sei­mo opo­zi­ci­ją ir aiš­ki­na, kad ji pa­si­nau­do­jo for­ma­lia Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo su­teik­ta pro­ga įkirs­ti jums, taip sa­kant, į pa­šir­džius. Žiū­rė­ki­te, ką jis ra­šo to­liau. Nė­ra sim­pa­ti­jų A. Bi­lo­tai­tei, la­bai sil­pna po­li­ti­kė, nie­ki­nė, ta­čiau bū­tent mig­ran­tų, hib­ri­di­nio ka­ro is­to­ri­jo­je A. Bi­lo­tai­tė pa­ro­dė rin­ki­nį tin­ka­mų sa­vy­bių de­rin­ti lie­tu­viš­ką bo­biš­ką už­si­spy­ri­mą, taip pat ma­žos vals­ty­bės tik­rų in­te­re­sų nuo­jau­tą – pa­trio­tiz­mą. Da­rė klai­dų, bi­jo­jo. Ir baig­da­mas: vi­siems pa­trio­tiš­kiems svei­ko pro­to ir ne­de­for­muo­tos mo­ra­lės Lie­tu­vos žmo­nėms ap­gai­lė­ti­nai da­bar at­ro­do bū­tent…

PIRMININKAS. Lai­kas.

D. KEPENIS (LVŽSF). (…) nuo­dais ap­si­nuo­di­jęs Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas.

PIRMININKAS. Lai­kas.

D. KEPENIS (LVŽSF). Taip, štai kaip mąs­to pro­fe­so­rius apie si­tu­a­ci­ją. Tai­gi si­tu­a­ci­ja nė­ra vie­na­reikš­miš­ka ir…

PIRMININKAS. Ge­rai, vis­kas. Na, ne­ži­nau, ką jūs ten ci­tuo­ja­te, bet tik­rai ne tas, ku­rį rei­kė­tų ci­tuo­ti, ma­tyt. Pra­šau. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų su­pran­tu, kad yra įvai­rių pro­fe­so­rių pa­sau­ly­je ir kad tie, ku­rie lei­džia sau apie vie­ną ar ki­tą as­me­nį kal­bė­ti to­kius žo­džius, ku­riuos jūs ci­tuo­ja­te, ma­nau, ne­tu­rė­tų bū­ti ci­tuo­ja­mi Sei­mo sa­lė­je. Dėl to aš pra­šy­čiau Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos įver­tin­ti vis dėl­to po­ną D. Ke­pe­nį ir jo ci­ta­tas. La­bai ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos A. Skar­džius. Klaus­ti ruo­šia­si K. Ma­žei­ka.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Vie­nas pra­šy­mas jū­sų – ne­ko­men­tuo­ti po kiek­vie­no pa­si­sa­ky­mo, o ger­bia­mam G. Land­sber­giui siū­ly­čiau pa­si­žiū­rė­ti į veid­ro­dį ir pa­si­klau­sy­ti sa­vo įra­šų, ką jis kal­bė­jo apie Sei­mo na­rius, apie vi­sus ki­tus nuo 2014 me­tų, kai at­si­ra­do po­li­ti­ko­je.

PIRMININKAS. Vi­sa­da ko­men­tuo­siu pa­si­sa­ky­mus, jei­gu jie bus ne­etiš­ki. To­kia ma­no kaip pir­mi­nin­ko tei­sė. Pra­šau. G. Sur­plys.

G. SURPLYS (LVŽSF). Aš tik­rai dėl ve­di­mo tvar­kos. No­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį, ger­bia­ma mi­nist­re, kad jūs tik­rai ne­at­sa­kė­te į tą vie­ną vie­nin­te­lį klau­si­mą, ku­ris bu­vo už­duo­tas raš­tu. Tai tie­siog no­rė­čiau, kad į tą klau­si­mą bū­tų at­sa­ky­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia K. Ma­žei­ka. Ruo­šia­si A. Sy­sas. Pra­šau.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai no­rė­jau per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos, bet tu­riu klau­si­mą, ir tik­rai la­bai svar­bų. Ky­bar­tų va­di­na­ma­sis ka­lė­ji­mas, na, jis bu­vo iš­kraus­ty­tas, vi­si ten ka­lin­tie­ji, at­lie­kan­tys baus­mę bu­vo per­kel­ti ki­tur, bu­vo at­lais­vin­tas pa­bė­gė­liams. O da­bar ten jų yra ar nė­ra ir ko­kia jo at­ei­tis po ši­tų vi­sų tur­būt ty­ri­mų ir pa­reiš­ki­mų, ką sa­ko ir žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos? Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ar ten bus grą­žin­ti tie nu­teis­tie­ji, ku­rie at­li­ko baus­mę, ar įvyks kaž­ko­kia re­for­ma, ko­kia jo per­spek­ty­va? La­bai ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ko­le­ga, už klau­si­mą. Pir­miau­sia no­rė­čiau pri­min­ti si­tu­a­ci­ją, kad ne­bu­vo in­fra­struk­tū­ros to­kiam žmo­nių skai­čiui. Kal­bant apie ob­jek­tų pa­ieš­kas, tik­rai la­bai ak­ty­viai ieš­ko­jo­me. Tik­riau­siai pa­me­na­te, jog bu­vo la­bai ne­leng­va ras­ti tas tin­ka­mas vie­tas, kad vie­tos ben­druo­me­nė su­tik­tų, kad toks ob­jek­tas bū­tų jų sa­vi­val­dy­bė­je. Tu­rė­jo­me įvai­riau­sių pro­tes­to, ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ak­ci­jų, kai net ne­bū­da­vo spren­di­mo, o tie­siog svars­ty­mo me­tu. Ky­bar­tai bu­vo pa­si­rink­ti to­dėl, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą ne dėl mū­sų, o tie­siog jau jį tu­rė­jo, kad ten ne­be­bus to­kių pa­tal­pų, ku­rios jiems yra rei­ka­lin­gos, jie jas at­lais­vi­no ir mes tą ob­jek­tą pa­ė­mė­me, nes jis pa­si­ro­dė mums tin­ka­mas.

Kal­bėdama apie šiuo me­tu esa­mą si­tu­a­ci­ją, no­riu pa­žy­mė­ti, kad iš vi­sų ši­tų as­me­nų, ku­rie bu­vo ne­tei­sė­tu bū­du pa­te­kę į Lie­tu­vą, mes tu­ri­me apie 150 li­ku­sių as­me­nų iš vi­so, tai yra toks skai­čius. No­riu pri­min­ti, kad apie 1 tūkst. 200 bu­vo grą­žin­ta, no­riu pa­žy­mė­ti – sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais, ne pri­vers­ti­nai, bet sa­va­no­riš­kai. Tu­rė­jo­me sėk­mės is­to­ri­jų, kai vi­sas lėk­tu­vas bu­vo su­rink­tas ir vie­nu me­tu iš­skrai­din­tas. Bet kal­bant apie Ky­bar­tus, šiuo me­tu jis nė­ra nau­do­ja­mas, jis yra šiek tiek pa­tvar­ky­tas tam, kad, jei at­ei­ty­je bū­tų ko­kių nors kri­zių, ši­tas ob­jek­tas ga­lė­tų bū­ti ati­da­ry­tas.

Sei­me ne taip se­niai bu­vo pa­teik­tas Mig­ran­tų ap­gy­ven­di­ni­mo agen­tū­ros įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo sie­kia­ma vi­są ap­gy­ven­di­ni­mą, bui­ties klau­si­mų spek­trą ati­duo­ti to­kiai agen­tū­rai, ku­ri pa­gal si­tu­a­ci­ją, jei­gu tu­rė­si­me di­des­nį žmo­nių skai­čių ar ma­žes­nį, su­ge­bė­tų rū­pin­tis vien tais bui­ties klau­si­mais. Jūs su­pran­ta­te, kad to­kia si­tu­a­ci­ja, kai pa­rei­gū­nai ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės gal­būt bū­ti prie sie­nos tiek, kiek tu­rė­jo bū­ti, o tu­rė­jo rū­pin­tis bui­ti­niais klau­si­mais, yra ne­tei­sin­ga. To­dėl mes ir ini­ci­ja­vo­me pa­tai­sas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si…

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Jis, jei­gu rei­kės, bus pa­nau­do­tas, bet čia jau bus agen­tū­ros spren­di­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas. Ruo­šia­si A. Ged­vi­las. Pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Aš tu­rė­čiau pir­miau­sia at­si­pra­šy­ti už ko­le­gą, ku­ris nau­do­ja sek­sis­ti­nes ci­ta­tas iš kaž­kie­no laiš­kų. Aš ma­nau, taip elg­tis ne­de­ra, su vi­sa pa­gar­ba gal­būt ir tam pro­fe­so­riui.

Ma­no klau­si­mas bū­tų toks… Ger­bia­ma mi­nist­re, vis tiek kal­ba­me apie pa­bė­gė­lius. Jų da­bar ma­žiau, pro­ble­mos lyg iš­spręs­tos ar­ba spren­džia­mos. Ma­no klau­si­mas bū­tų dėl po­li­ti­nių pa­bė­gė­lių iš Bal­ta­ru­si­jos. Mes jau su ju­mis ben­dra­vo­me ir as­me­niš­kai. Ačiū už pa­da­ry­tus žin­gs­nius. Kai ku­rios pro­ble­mos pa­ju­dė­jo, bet kai ku­rie žmo­nės lau­kia lei­di­mo gy­ven­ti ar­ba lei­di­mų dirb­ti il­giau, ne­gu nu­sta­to ir eu­ro­pi­nės nor­mos, ir mū­sų įsta­ty­mai. Ger­bia­ma mi­nist­re, kaip bū­tų ga­li­ma tą pro­ce­są pa­grei­tin­ti? Nes tie žmo­nės no­rė­tų čia dirb­ti, mo­kė­ti mo­kes­čius ir pa­pras­čiau­siai jaus­tis pil­na­ver­čiais gy­ven­to­jais čia, Lie­tu­vo­je. Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mą. Tik­rai ži­no­te, aš bu­vau jus in­for­ma­vu­si, kad esa­me su­da­rę to­kį for­ma­tą, ku­ria­me yra įtrauk­tos skir­tin­gos mi­nis­te­ri­jos, tai yra ir mū­sų mi­nis­te­ri­ja, ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, kar­tu ir Bal­ta­ru­si­jos ben­druo­me­nė, kad bū­tų ga­li­ma ope­ra­ty­viai spręs­ti tuos įvai­riau­sius klau­si­mus, nes jų iš­ky­la įvai­rių – tiek dėl pro­ce­dū­rų, tiek ir dėl kon­kre­čių si­tu­a­ci­jų. Tas for­ma­tas ren­ka­si, pro­ble­mas spren­džia.

Kal­bė­da­ma apie tuos pro­ce­sus, ku­rie kar­tais už­trun­ka il­giau, tu­riu pa­žy­mė­ti, kad šiuo me­tu ta­me pro­ce­se yra ak­ty­viai įtrauk­tos ir mū­sų žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios taip pat tu­ri įver­tin­ti ir ta­da pa­teik­ti re­ko­men­da­ci­jas. Ži­no­ma, da­bar esa­me to­kia­me lai­ko­tar­py­je, kai ge­o­po­li­ti­nė si­tu­a­ci­ja ver­čia la­bai ati­džiai pa­si­žiū­rė­ti. Tik­rai ti­ki­mės su­pra­ti­mo. Sa­vo ruož­tu no­riu pa­ti­kin­ti, kad, tu­rė­da­ma kas­sa­vai­ti­nius pa­si­ta­ri­mus su Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tu, pra­šau ope­ra­ty­viai, kaip ga­li­ma grei­čiau spręs­ti, ne­biu­rok­ra­ti­zuo­ti pro­ce­sų, kad žmo­nės gau­tų vi­sas pa­slau­gas grei­tai ir efek­ty­viai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Ged­vi­las. Ruo­šia­si V. Val­kiū­nas.

A. GEDVILAS (MSNG). Mi­nist­re, už­va­kar pa­si­slė­pu­si nuo opo­zi­ci­jos jūs tei­gė­te, kad jū­sų dar­bo­tvarkė yra la­bai už­im­ta. Net­gi ne­da­ly­va­vo­te svar­bia­me bal­sa­vi­me dėl vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­kų di­di­ni­mo. Ta­čiau VRM pus­la­py­je jū­sų dar­bo­tvarkėje nu­ro­dy­ta, kad bir­že­lio 13 die­ną jūs 9 va­lan­dą da­ly­vau­si­te Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos po­sė­dy­je, 10 va­lan­dą da­ly­vau­si­te ry­ti­nia­me Sei­mo po­sė­dy­je, 13 val. 30 min. da­ly­vau­si­te pa­si­ta­ri­me dėl po­li­ci­jos per­tvar­kos, 14 va­lan­dą da­ly­vau­si­te va­ka­ri­nia­me Sei­mo po­sė­dy­je. Tad kas me­luo­ja – jūs ar VRM dar­buo­to­jai, ku­rie pil­do jū­sų dar­bo­tvarkę?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga, už klau­si­mus. Su­pran­ta­te, kad Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je yra ai­bė sri­čių ir at­sa­ko­my­bių. Ži­no­te, kad ar­tė­ja NATO sa­mi­tas ir mes taip pat at­sa­kin­gi už sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mą. Vyks­ta for­ma­tai ir pa­si­ren­gi­mas, ku­rie ne­bū­ti­nai vi­sa­da vie­šai įtrau­kia­mi. Yra ki­tų klau­si­mų, su­si­jusių su gais­rų si­tu­a­ci­ja, ži­no­te, kad da­bar sau­s­ra. Yra įvai­rių klau­si­mų.

Ka­dan­gi la­bai ati­džiai esu įsi­trau­ku­si į vi­są pro­ce­są ir da­ly­vau­ju, ir no­riu tu­rė­ti pa­si­ren­gi­mą iš anks­to, ne­lauk­da­ma pa­sek­mių, bū­na įvai­rių klau­si­mų, tai to­dėl tu­rė­čiau at­si­pra­šy­ti, kad gal­būt jūs ne­ži­no­jo­te. Bet no­rė­čiau pra­šy­ti ir pa­gar­bos mi­nist­rų dar­bui, ir tie­siog su­pras­ti, kad dar­bas yra la­bai su­dė­tin­gas. Yra daug klau­si­mų ir Sei­mo na­rys ne vi­sa­da ga­li net įsi­vaiz­duo­ti dar­bų ap­im­ties.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Val­kiū­nas. Ruo­šia­si L. Sluš­nys. M. Na­vic­kie­nė dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Aš vis­gi no­rė­čiau, kad pro­to­ko­le lik­tų pa­ste­bė­ji­mas apie bal­sa­vi­mą ant­ra­die­nį dėl Li­gos ir mo­ti­nys­tės ir ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų, ku­rie di­di­na pa­ja­mas ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. Su­ve­di­nė­da­mi as­me­ni­nes są­skai­tas su mi­nist­re, teik­da­mi ne­sta­tu­ti­nius pra­šy­mus ant­ra­die­nį, bū­tent jūs ir as­me­niš­kai jūs ne­bal­sa­vo­te už šiuos įsta­ty­mų pro­jek­tus. Ma­ža to, trau­kė­te kor­te­les, kad ne­bū­tų ga­li­ma šių įsta­ty­mų pro­jek­tų pri­im­ti ant­ra­die­nį. No­rė­čiau, kad pir­miau­sia pa­si­žiū­rė­tu­mė­te į sa­ve. (Bal­sas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia da­bar V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­ma mi­nist­re, čia triukš­mas dėl Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo. Kiek jis tei­sin­gas ir nau­din­gas Lie­tu­vai? Kiek nau­din­gi tie Briu­se­lio įsta­ty­mai, dis­kri­mi­nuo­jan­tys mū­sų žmo­nes, ir ko­dėl Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dir­ba iš­ti­žu­sio Briu­se­lio nau­dai? Ar ne­įžvel­gė­te čia Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų už­si­an­ga­ža­vi­mo var­dan kar­je­ros Briu­se­ly­je?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ko­le­ga, kal­bant apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mus, jie tu­ri bū­ti vyk­do­mi, tas ir bu­vo pa­da­ry­ta iš kar­to. Taip pat re­a­guo­jant bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri pa­ren­gė ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus. No­riu dar kar­tą pri­min­ti, kad si­tu­a­ci­ja bu­vo tuo me­tu tik­rai ne­ei­li­nė, tu­rė­jo­me di­džiu­lį skai­čių ne­tei­sė­tų mig­ran­tų ir rei­kė­jo sku­bių spren­di­mų, ryž­tin­gų spren­di­mų ir ne­tra­di­ci­nių spren­di­mų. Jie bu­vo pa­da­ry­ti. Vė­liau si­tu­a­ci­jai kei­čian­tis mes kei­tė­me ir tą pa­tį Už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties įsta­ty­mą.

Kal­bant apie eu­ro­pi­nę tei­sę, nuo pat šios kri­zės pra­džios mes aiš­kiai sa­kė­me, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė tik­rai ne­ati­tin­ka re­a­ly­bės ir to­kių re­a­lių si­tu­a­ci­jų. Nė­ra įver­tin­tos si­tu­a­ci­jos, kai prieš ša­lis na­res yra vyk­do­mos hib­ri­di­nės ata­kos, to­dėl ini­cia­vo­me ati­tin­ka­mus tei­sės ak­tų pa­ki­ti­mus, su­bū­rė­me Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių pa­ra­mą, tai yra 16 Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių mus pa­lai­kė, pa­lai­kė tuos siū­ly­mus, kad vals­ty­bėms na­rėms, ku­rios yra už­puo­la­mos, tu­ri bū­ti su­teik­ti įran­kiai gin­tis.

PIRMININKAS. Klau­sia L. Sluš­nys. Pra­šom.

L. SLUŠNYS (TS-LKDF). Ačiū. Šia­me Sei­me vis dar yra to­kių ne­at­pa­žin­tų kal­ban­čių ob­jek­tų, ku­rie kal­ba apie vy­riš­ką ir mo­te­riš­ką el­ge­sį, lai­ky­se­ną ir spren­di­mų pri­ėmi­mą, tai tik­rai ne­džiu­gi­na. Bet man esa­te vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė ir la­biau­siai rū­pi nu­veik­ti dar­bai ir, ži­no­ma, kom­pe­ten­ci­jos. Ver­ti­nant iš lai­ko per­spek­ty­vos, kas la­biau­siai pa­dė­jo at­rem­ti A. Lu­ka­šen­kos ata­ką, ku­ri ga­lė­jo su­griau­ti mū­sų vi­są so­cia­li­nę sis­te­mą, o Lie­tu­va tap­ti per­ei­na­muo­ju kie­mu pa­tek­ti į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ačiū, ko­le­ga. Tai prie­mo­nių kom­plek­sas. Pir­miau­sia Už­sie­nie­čių tei­sės pa­dė­ties įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ku­rie pa­kei­tė vi­sas pro­ce­dū­ras ir ne­lei­do ši­tiems as­me­nims pik­tnau­džiau­ti mū­sų prie­globs­čio sis­te­ma. Ant­ras žings­nis bu­vo fi­zi­nis bar­je­ras. Mes per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – per me­tus – jį pa­sta­tė­me. Aš ne­ži­nau, kiek dar me­tų sie­nos ste­bė­jimo sis­te­mos bū­tų bu­vu­sios die­gia­mos, jei­gu ne ši­ta si­tu­a­ci­ja ir ne mes, mū­sų ryž­tin­gi veiks­mai, lei­dę pa­siek­ti, kad mes tu­ri­me sie­nos ste­bė­ji­mo sis­te­mas.

Ir ki­tas da­ly­kas yra mū­sų po­zi­ci­ja ir spren­di­mas dėl ne­įlei­di­mo tų as­me­nų, ku­rie ne­tei­sė­tais bū­dais ker­ta mū­sų sie­ną, tai bu­vo tik­rai la­bai svar­bi prie­mo­nė, lei­du­si mums už­kar­dy­ti 20 tūkst. to­kių ban­dy­mų kirs­ti mū­sų sie­ną. Klau­si­mas šian­dien yra re­to­ri­nis: kiek mes bū­tu­me tu­rė­ję šian­dien Lie­tu­vo­je ne­tei­sė­tų mig­ran­tų, jei­gu ne ši­tie spren­di­mai?

Ir, ži­no­ma, dar­bas su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, mes kar­tu su­stab­dė­me tie­sio­gi­nius skry­džius, ku­rie bu­vo kas sa­vai­tę po ke­lis rei­sus or­ga­ni­zuo­ja­mi. Taip pat, aiš­ku, esa­me dė­kin­gi ir už eu­ro­pi­nę pa­ra­mą. Mi­nė­jau, kad 100 tūkst. eu­rų yra skir­ta mū­sų sie­nos ap­sau­gai. Šian­dien yra džiu­gi ži­nia, kad dar 24 mln. taip pat at­ke­liau­ja mū­sų sie­nos ap­sau­gai stip­rin­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. 15 mi­nu­čių klaus­ti bai­gė­si. Ačiū, mi­nist­re.

 

12.39 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Da­bar pra­de­da­me Vy­riau­sy­bė pus­va­lan­dį. Šiek tiek vė­luo­ja­me, bet ką gi jau pa­da­ry­si. Kvie­čia­me Vy­riau­sy­bės na­rius. Pir­ma­sis klau­sia G. Sur­plys.

G. SURPLYS (LVŽSF). Ačiū, Vy­tau­tai. Ger­bia­ma vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re, ma­no klau­si­mas jums: vis dėl­to taip ir ne­iš­gir­do­me to at­sa­ky­mo, ku­ris bu­vo su­for­mu­luo­tas raš­tu, o tas klau­si­mas bu­vo la­bai pa­pras­tas, ko­dėl jūs ne­at­ėjo­te ir ne­pa­aiš­ki­no­te vis­ko ta­da, kai pra­šė­me į opo­zi­ci­nių frak­ci­jų su­si­ti­ki­mą. As­me­niš­kai man at­ro­do, kad mes tik­rai murk­do­mės van­dens stik­li­nė­je, tik­rai vis­ką ga­li­me su­tar­ti, ne­kons­ti­tu­ci­niu pri­pa­žin­tą įsta­ty­mą grei­tai tai­sy­ti ir veik­ti to­liau. Klau­si­mas iš­lie­ka tas pats: ko­dėl jūs ne­at­ėjo­te tuo­met, kai bu­vo­te pa­pra­šy­ta? Juo­lab kad dar­bai ko­re­guo­ti tą įsta­ty­mą jau bu­vo pra­dė­ti.

Ki­tas da­ly­kas. Vis dėl­to ga­na gar­siai nu­skam­bė­jo tas jū­sų pa­sa­ky­mas, kad, jei­gu rei­kė­tų at­suk­ti lai­ką at­gal, jūs elg­tu­mė­tės ly­giai taip pat. Aš vis tiek no­rė­čiau pa­klaus­ti, kaip, jū­sų ma­ny­mu, tai de­ra su mū­sų, Sei­mo na­rių, duo­ta prie­sai­ka gerb­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją? Pas­ku­ti­nis dar mo­men­tas, jei­gu ga­li­ma…

PIRMININKAS. Lai­kas.

G. SURPLYS (LVŽSF). …Eu­ro­pos di­rek­ty­va šiaip lei­džia 28 die­nas su­lai­ky­ti as­me­nis, ne­le­ga­liai kir­tu­sius sie­ną. Kaip, jū­sų ma­ny­mu, tai ko­re­liuo­ja su mū­sų Kon­sti­tu­ci­ja? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Pir­mas at­sa­ky­mas bū­tų apie tai, ko­dėl aš ne­su­ti­kau at­vyk­ti į fra­k­ci­jas. Pir­mas da­ly­kas, aš jau mi­nė­jau, dar­bo­tvarkė yra tik­rai už­im­ta. Aš pa­siū­liau pa­si­nau­do­ti Sei­mo sta­tu­to nor­ma, tai yra pa­kvies­ti ma­ne į tri­bū­ną. Aš, kaip rei­ka­lau­ja Sta­tu­tas, per nu­sta­ty­tą lai­ką, su­de­ri­nus klau­si­mus, bū­čiau at­vy­ku­si ir at­sa­kiu­si į vi­sus jums ky­lan­čius klau­si­mus.

Kal­bant apie po­žiū­rį į Kon­sti­tu­ci­ją, kaip jau ir mi­nė­jau, iš kar­to, tik iš­gir­dę pa­skelb­tą spren­di­mą, mes re­a­ga­vo­me. Mū­sų ins­ti­tu­ci­jos bu­vo įpa­rei­go­tos ne­del­siant vyk­dy­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą. Taip pat bu­vo jau pra­dė­ta bur­ti ati­tin­ka­ma tar­pins­ti­tu­ci­nė dar­bo gru­pė, ku­ri pa­reng­tų ati­tin­ka­mas pa­tai­sas, re­a­guo­da­ma ir pri­tai­ky­da­ma mū­sų įsta­ty­mą, kad jis ne­prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai. Kon­sti­tu­ci­ją ger­biu, Kon­sti­tu­ci­jos spren­di­mus taip pat ger­biu. No­riu pa­žy­mė­ti, kad tuo me­tu, kai bu­vo svars­ty­mas, kai šis įsta­ty­mas bu­vo pa­teik­tas, ko­kių nors to­kių kon­kre­čių pa­si­sa­ky­mų, prieš­ta­ra­vi­mų Kon­sti­tu­ci­jai ne­bu­vo iš Tei­sės de­par­ta­men­to ar ki­tų ins­ti­tu­ci­jų.

Kal­bant apie ki­tą klau­si­mą, su­si­ju­sį su Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­ta­vi­mu, aš sa­vo pa­si­sa­ky­me da­bar kaip tik ir mi­nė­jau, kad da­bar bu­vu­sia­me pas­ku­ti­nia­me Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rų ta­ry­bos po­sė­dy­je – Eu­ro­pos Są­jun­ga ei­na link to, kad ši­ta pa­sie­nio pro­ce­dū­ra bū­tų ne 28 die­nos, o 28 sa­vai­tės. Ži­no­ma, tie pro­ce­sai yra il­gi. Kaip ir mi­nė­jau, tik­rai ape­liuo­ju dėl ko­le­gų Eu­ro­pos Par­la­men­te pa­lai­ky­mo, nes dirb­ti tam, kad bū­tų at­sto­vau­ja­mi Lie­tu­vos in­te­re­sai, la­bai rei­kia. Aš la­bai ti­kiuo­si, dirb­si­me su­telk­tai, kad tuos re­zul­ta­tus tu­rė­tu­me.

PIRMININKAS. Dė­kui. Klau­sia S. Skver­ne­lis. Pra­šom.

S. SKVERNELIS (DFVL). Klau­si­mą tu­rė­čiau ger­bia­mai vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rei. Bet no­riu pa­klaus­ti, kaip bū­tų keis­ta, ne kaip mi­nist­rės, nors ir jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­kas re­pli­kuo­ja, jis gal pa­dės jums į ši­tą klau­si­mą at­sa­ky­ti, bus la­bai ma­lo­nu. No­riu pa­klaus­ti kaip po­li­ti­kės. Ger­bia­ma mi­nist­re, jūs esa­te Tė­vy­nės są­jun­gos na­rė. Tė­vy­nės są­jun­ga taip pat yra eu­ro­pi­nės po­li­ti­nės šei­mos na­rė. Kaip jūs gal­vo­ja­te, gal bu­vo vis dėl­to klai­da Veng­ri­jos prem­je­ro po­no V. Or­ba­no po­li­ti­nę par­ti­ją ša­lin­ti iš jums ar­ti­mos po­li­ti­nės šei­mos ar sus­pen­duoti? Gal vis dėl­to Ven­g­ri­jos prem­je­ras bu­vo tei­sus, tai­ky­da­mas ir re­to­ri­ką, ir veiks­mus mig­ra­ci­jos at­ve­ju? Gal to­kia po­li­ti­nės šei­mos re­ak­ci­ja bu­vo ne vi­sai tei­sin­ga? Tie­siog jū­sų nuo­mo­nė kaip po­li­ti­kės, ne kaip mi­nist­rės.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, ži­nau tas dis­ku­si­jas, bet aš ma­nau, kad Lie­tu­va, tu­rė­da­ma la­bai su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, ži­no­da­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos po­žiū­rį į fi­zi­nį bar­je­rą, ap­skri­tai į dau­ge­lį da­ly­kų, kal­bė­da­ma la­bai at­vi­rai apie vi­sus sa­vo da­ro­mus ir bū­si­mus spren­di­mus, tik­rai nie­ko ne­slėp­da­ma, su­lau­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos su­pra­ti­mo, nes mes su­ge­bė­jo­me kon­struk­ty­viai, ei­da­mi kon­struk­ty­viu ke­liu… Aš sa­kau, čia yra klau­si­mas, ko­kį tu ke­lią pa­si­rink­si. Lie­tu­va pa­si­rin­ko kon­struk­ty­vų ke­lią. Mes įti­ki­no­me, kad tai yra hib­ri­di­nė ata­ka, kad mums rei­ka­lin­gi ati­tin­ka­mi spren­di­mai – fi­zi­nis bar­je­ras. Mes ėmė­me keis­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos po­li­ti­kų po­žiū­rį. Man at­ro­do, aš ne­ko­men­tuo­siu ki­tų spren­di­mų ir ki­tų vals­ty­bių lai­ky­se­nos. Ma­no at­sa­ko­my­bė yra Lie­tu­vos po­zi­ci­ja, tai, kaip Lie­tu­vą ver­ti­na, ir po­ky­čiai, ku­riuos mes ini­ci­juo­ja­me, ku­rių mū­sų vals­ty­bei la­bai rei­kia. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas tur­būt bū­tų so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rei ir svei­ka­tos mi­nist­rui. Mes tre­čia­die­nį ko­mi­te­te svars­tė­me pa­si­ren­gi­mą ne­įga­lių­jų re­for­mai, kaip ren­gia­ma­si ją įgy­ven­din­ti. Ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad la­bai blo­gai, nes at­sa­ky­mų ne­ga­vo­me, daug at­sa­ky­mų ne­ga­vo­me, ir nu­ta­rė­me ru­de­nį dar kar­tą su­si­rink­ti.

Bet ma­no klau­si­mas la­bai kon­kre­tus. Pa­gal šį įsta­ty­mą mes nai­ki­na­me Gin­čų ko­mi­si­ją. Per­skai­tau da­bar, kad Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja ku­ria ana­lo­giš­ką Gin­čų ko­mi­si­ją prie SADMʼo. Gal čia ir­gi bu­vo pas­ku­bė­ta ir ne­rei­kė­jo nai­kin­ti, jei vie­no­je mi­nis­te­ri­jo­je ko­mi­si­ją ku­ria­me, o ki­to­je nai­ki­na­me ir pri­jun­gia­me prie Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos? Tai gal Lie­tu­vo­je rei­kia vie­nos Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų? Kam rei­kia kur­ti Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jai? Ačiū.

M. NAVICKIENĖ (TS-LKDF). Ne­su­tik­čiau su api­ben­dri­ni­mu, kad se­ka­si blo­gai, vi­sų pir­ma, pa­si­reng­ti įgy­ven­din­ti. Man at­ro­do, kad taip, kaip mes esa­me pa­si­ren­gę įgy­ven­din­ti bū­tent šią re­for­mą, tai tur­būt pa­vyz­dys, kaip jau ir tei­sės ak­tų pro­jek­tus tu­rė­ti, kad nuo lie­pos 1 die­nos mes jau ga­lė­tu­me tu­rė­ti ran­ko­je vi­są įgy­ven­di­ni­mo pla­ną. Tik­rai dė­ko­ju vi­siems – ir mū­sų mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams, ir so­cia­li­niams part­ne­riams, su ku­riais yra vos ne kas sa­vai­tę kal­ba­ma ir de­ri­na­mas šios re­for­mos įgy­ven­di­ni­mas. Tai yra di­džiu­lis po­ky­tis vals­ty­bei. Tik­rai ne­nu­ver­tin­čiau jo ir nie­ka­da ne­su­tik­siu su po­žiū­riu, kad yra ne­pa­si­reng­ta. Yra pa­si­ren­gi­mas ir sklan­dus, ir pro­fe­sio­na­lus. Tai čia pir­ma pa­sta­ba.

An­tra pa­sta­ba yra ta, kad Gin­čų ko­mi­si­jos nai­ki­ni­mas tu­ri tam tik­rą pras­mę. Ir tą pras­mę, kad mes no­ri­me, kad di­dė­tų ap­rėp­tis gin­čų nag­ri­nė­ji­mo. Ir su­jun­gi­mas, bū­tent ati­da­vi­mas fun­k­ci­jų Ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai, ir yra pa­grin­das tas, kad jie tu­ri ir dau­giau žmo­nių, ir dau­giau taš­kų, ir, mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, tu­rės dau­giau kom­pe­ten­ci­jų at­lik­ti sa­vo dar­bą.

O dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų, ma­nau, ga­lė­tų pa­ko­men­tuo­ti svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras.

A. DULKYS. La­bai ačiū už klau­si­mą. Kar­tais ko­mi­si­jos tik pa­va­di­ni­mas gal dau­giau su­tam­pa. Rei­kia žiū­rė­ti ir į pa­čių ko­mi­si­jų dar­bo tu­ri­nį. Mes, kaip Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, tu­ri­me ki­tų tam tik­rų as­pek­tų, bet, ži­no­ma, jū­sų tą min­tį ga­li­ma ap­svars­ty­ti ir įsi­ver­tin­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ged­vi­las. Pra­šom.

A. GEDVILAS (MSNG). Vi­daus rei­ka­lų mi­nist­re, Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui pa­skel­bus, kad mig­ran­tų su­lai­ky­mas ir pri­vers­ti­nis ap­gy­ven­di­ni­mas prieš­ta­ra­vo Kon­sti­tu­ci­jai, jūs kar­tu su ko­le­ga L. Kas­čiū­nu tei­gė­te, kad tai bu­vo pa­da­ry­ta tam, kad bū­tų at­gra­sy­mas, kad ne­bū­tų šilt­na­mio są­ly­gų, o pa­si­kar­to­jus si­tu­a­ci­jai jūs da­ry­tu­mė­te tą pa­tį. No­rė­čiau jums pri­min­ti, kad šiuo­se jū­sų ran­ko­mis su­kur­tuo­se cen­truo­se, ar­ba, tiks­liau kal­bant, kon­cen­tra­ci­jos sto­vyk­lo­se, bu­vo už­fik­suo­ti ne­tei­sė­ti sek­su­a­li­nio prie­var­ta­vi­mo at­ve­jai, ku­riais bu­vo kal­ti­na­mi ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos at­sto­vai, o ir pa­čių sto­vyk­lų vi­du­je su­si­for­ma­vo kas­tos, gy­ven­to­jai bu­vo re­ke­tuo­ja­mi, vy­ko sek­su­a­li­nis iš­nau­do­ji­mas, o kai ku­rie var­gin­gi mig­ran­tai bu­vo pri­vers­ti už­si­im­ti pros­ti­tucija tarp vy­rų. Vi­si mes ži­no­me, kad tu­rė­ti pe­do­fi­li­ja įta­ria­mų at­sto­vų sa­vo gre­to­se jū­sų par­ti­jai nė­ra ta­bu, tad no­rė­čiau su­ži­no­ti, ko­kią ži­nią jūs no­rė­tu­mė­te siųs­ti pa­sau­liui apie Lie­tu­vą…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga!

A. GEDVILAS (MSNG). …ir ką kon­kre­čiai jūs vėl da­ry­tu­mė­te taip pat?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ko­le­ga, aš mi­nė­jau apie Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­ta­vi­mo po­ky­čius, kad, ma­tyt, at­ei­ty­je per­ėjus vi­sas pro­ce­dū­ras, bus nu­ma­ty­ta iki 28 sa­vai­čių pa­sie­nio pro­ce­dū­ra. Ką reiš­kia pa­sie­nio pro­ce­dū­ra? Tai reiš­kia, kad kai as­muo ne­tei­sė­tu bū­du pa­ten­ka, tar­ki­me, į Lie­tu­vą, kol tar­ny­bos iš­si­aiš­ki­na jo ta­pa­ty­bę ir kol pri­ima spren­di­mą as­me­nį įleis­ti ar ne­įleis­ti, lai­ky­ti įleis­tu ar­ba ne­įleis­tu į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, jos tie­siog tu­ri lai­ko­tar­pį ir at­ei­ty­je ga­li tu­rė­ti iki 28 sa­vai­čių. Tai reiš­kia – ga­lės ri­bo­ti ju­dė­ji­mą.

Kal­bė­da­ma apie ki­tus jū­sų ke­lia­mus klau­si­mus, aš ke­liu re­to­ri­nį klau­si­mą: kas bū­tų ir ko­kias pro­ble­mas mes šian­dien mū­sų vals­ty­bė­je spręs­tu­me, jei­gu ne­bū­tų pri­im­ti ši­tie spren­di­mai, jei­gu mes šian­dien tu­rė­tu­me per me­tus po 40 tūkst. ne­tei­sė­tų mig­ran­tų, ku­rie vaikš­čio­tų lais­vi, ir tas srau­tas gal­būt bū­tų dar di­des­nis? Ką ta­da at­sa­ky­tu­me, ko­kias pro­ble­mas spręs­tu­me? Jūs esa­te už tai? Jūs kri­ti­kuo­ja­te tuos spren­di­mus, ku­rie lei­do mums už­da­ry­ti ši­tą nau­ją mig­ra­ci­jos ke­lią? Jūs prieš, jūs no­rė­tu­mė­te, kad ati­da­ry­tu­me? Kol aš esu vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė, aš sau­go­siu sie­nas ir mū­sų sie­nos bus už­da­ry­tos.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Val­kiū­nas.

V. VALKIŪNAS (DPF). Mi­nist­ro K. Na­vic­ko ne­klau­siu dėl saus­ros, nes lie­tų ža­da. Prem­je­re In­gri­da, jūs at­sto­vau­ja­te hib­ri­di­nei par­ti­jai – Tė­vy­nės są­jun­gai ir krikš­čio­nims. Koks jū­sų pri­ori­te­tas – tei­sy­bė ar tei­sin­gu­mas?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Man at­ro­do, kad jūs ras­tu­mė­te krikš­čio­nių ir so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je, ir net gal Dar­bo par­ti­jo­je ras­tu­mė­te krikš­čio­nių, dėl to tos par­ti­jos ne­tam­pa hib­ri­di­nės.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Tu­mė­nas. At­si­pra­šau.

S. TUMĖNAS (LVŽSF). Ačiū. Krei­piuo­si į URM’o va­do­vą. Ger­bia­mas mi­nist­re, tur­būt ma­tė­te, kad šian­dien iš dar­bo­tvarkės iš­brauk­tos 2023–2030 me­tų gai­rės, ten bū­tu­me ap­ta­rę da­bar­ti­nį mū­sų kal­bi­nį kraš­to­vaiz­dį. Jūs dar­buo­ja­tės tarp­tau­ti­nė­je, dau­gia­kal­bė­je erd­vė­je, var­to­ja­te daug tarp­tau­ti­nių žo­džių, kar­tais ne­su­si­mąs­to­te, kur yra tarp­tau­ti­nis žo­dis, o kur yra sko­li­nys. Pa­vyz­džiui, mėgs­ta­te „op­ci­ją“, nors yra pui­ki lie­tu­viš­ka „ga­li­my­bė“, ta­čiau ne apie tai. Ar­tė­ja vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas lie­pos pra­džio­je. Da­bar ete­ry­je sklin­da: NATO sa­mi­tas, sa­mi­tas, sa­mi­tas. Ar ne­no­rė­tu­mė­te, ger­bia­mas mi­nist­re, tau­tiš­kai nu­si­tei­kęs, pa­ro­dy­ti ly­de­rys­tę, pa­vyz­dį ir kal­bė­ti lie­tu­viš­kai, pa­mo­ky­ti ir pa­ro­dy­ti pa­vyz­dį žur­na­lis­tams, sa­ky­ti „vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas“, „aukš­čiau­sio ly­gio su­si­ti­ki­mas“ ir pa­na­šiai, ar taip ir var­to­si­te, kaip ki­tos ša­lys, tik tą sa­mi­tą? Ma­no čia toks bū­tų kaip vy­res­nio žmo­gaus pa­ta­ri­mas. Ačiū.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Pra­ei­ta­me po­sė­dy­je bu­vęs Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad gru­pa­vi­mas pa­gal am­žių Sei­me ir­gi yra kaž­ko­kia dis­kri­mi­na­ci­ja, į tai bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys. Dėl to at­sar­giai da­bar žiū­riu į vi­sus da­li­ni­mus. O jei­gu rim­tai, tai jū­sų pa­sta­bą pri­imu, sten­giuo­si var­to­ti jū­sų siū­lo­mą for­mu­luo­tę, ne vi­sa­da tai pa­vyks­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Žiū­rė­ki­te, mie­lie­ji, aš su­pran­tu, kad yra no­ras pa­vers­ti į vi­siš­ką cir­ką, pa­ban­dy­ki­me šiek tiek pa­gar­bos vie­ni ki­tiems iš­lai­ky­ti. Iš tik­rų­jų pa­sta­ba yra tei­sin­ga, pa­mo­ky­ti ki­tų ne­la­bai ga­liu, ne­la­bai tai da­rau, nes ži­nau, kad pir­miau­sia nuo sa­vęs tu­riu pra­dė­ti. Ka­dan­gi pa­čiam ne­pa­vyks­ta, tai ir ki­tų ne­pa­mo­ky­siu, bet, ma­nau, iš­girs­ti tai, ką jūs sa­ko­te, yra pras­min­ga ir įsi­dė­mė­ti­na. Ačiū už tai.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­žei­ka.

K. MAŽEIKA (DFVL). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas ap­lin­kos mi­nist­rui. Ger­bia­mas mi­nist­re, jūs lyg ban­dė­te miš­kų su­si­ta­ri­mą, to­kį do­ku­men­tą, reng­ti. Gal pa­sa­ky­si­te, ko­kia sta­di­ja, kas ten vyks­ta? Ir ban­dė­te Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mą ko­re­guo­ti, jei kal­ba­me apie Sū­du­vos na­cio­na­li­nį par­ką. Da­bar šian­dien dar­bo­tvarkėje yra Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, kur ki­ta for­ma ban­do­ma įtei­sin­ti nuo­sa­vy­bės nu­sa­vi­ni­mą, ir iš tie­sų lyg ir gąs­di­na­te Eu­ro­pos Są­jun­gos sank­ci­jo­mis ir mi­li­jo­ni­nė­mis bau­do­mis. Ki­ta ver­tus, tai, kas vyks­ta ne tik miš­kuo­se, bet ir mies­tuo­se – me­džių pjo­vi­mas, da­bar ir pla­ti­ni­mas po elek­tros tin­klų li­ni­jo­mis (tur­būt ir­gi ma­tė­te), ir tie bio­ku­ro kal­nai, ku­rie pa­lik­ti pū­ti miš­kuo­se, ar tai yra jums nor­ma­lu, ar vis dėl­to yra bū­dų, kad tas bio­ku­ras te­nai ne­pū­tų, kad bran­dūs ąžuo­lai ne­bū­tų pjau­na­mi pla­ti­nant li­ni­jas ir tie­siog pa­lie­kant su­pū­ti su­smul­kin­tas vi­sas me­die­nos at­lie­kas? Iš tie­sų ar tai yra jums nor­ma­lu, ar tai de­ra su tuo pro­jek­tu, ku­rį jūs šian­dien…

PIRMININKAS. Lai­kas!

K. MAŽEIKA (DFVL). …ban­dy­si­te pri­sta­ty­ti? Ačiū.

S. GENTVILAS (LSF). La­bai daug lo­gi­nių klai­dų, bet per ma­žai lai­ko tu­riu jas iš­tai­sy­ti. Aš tik pa­mi­nė­siu, kad jū­sų ko­mi­sa­ras V. Sin­ke­vi­čius, su ku­riuo kal­bė­jau prieš 20 mi­nu­čių, šian­dien Eu­ro­pos Par­la­men­te, Ap­lin­kos ko­mi­te­te, pa­si­skirs­čius 44 ir 44 bal­sams, ne­su­ge­ba pa­teik­ti gam­tos at­kū­ri­mo reg­la­men­tų, su­si­du­ria su ta pa­čia pro­ble­ma, kaip ir aš čia prieš bu­vu­sį ko­le­gą gau­da­mas vi­siš­kai ne­lo­giš­ką kaž­ko­kį min­čių kra­ti­nį.

Kal­bant apie me­džių kir­ti­mą tarp elek­tros li­ni­jų, D. Krei­vys ga­li pri­min­ti ir pa­liu­dy­ti, kad prieš dvi žie­mas bu­vo la­bai stip­ri snieg­dri­ba, nu­trau­kė be ga­lo daug elek­tros li­ni­jų ir ta­da bu­vo pri­im­ti pa­kei­ti­mai, kad ka­be­lių ap­sau­gos zo­no­je yra tei­sė „Lit­gri­dui“ ir ESO ša­lin­ti tuos me­džius, ku­rie ke­lia pa­vo­jų tin­klams. Da­bar yra pa­gal „Lit­gri­do“ ir ESO ver­ti­ni­mą – jie ga­li įver­tin­ti, ar to­je zo­no­je me­dis yra pa­vo­jin­gas.

Tų at­ve­jų, kai yra nu­kirs­ti bran­dūs me­džiai, aš ne­ga­liu ver­tin­ti. Tai iš tik­rų­jų kiek­vie­nos ins­ti­tu­ci­jos at­sa­ko­my­bė, bet, man at­ro­do, po ki­lu­sio ažio­ta­žo tiek Vil­niu­je, tiek ki­tur net ir in­ži­ne­ri­nin­kai su­pran­ta, kad rei­kia ieš­ko­ti pro­tin­gų ir bran­džių spren­di­mų.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Vil­kaus­kas. Pra­šau.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Tu­riu du klau­si­mus. Pir­mas klau­si­mas kul­tū­ros mi­nist­rui, ant­ra­sis – ger­bia­mai fi­nan­sų mi­nist­rei.

Pir­mas klau­si­mas kul­tū­ros mi­nist­rui dėl Tra­kų is­to­ri­nio na­cio­na­li­nio par­ko pa­val­du­mo. Šian­dien Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­to­ma, kad Tra­kų is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis par­kas (bū­tent pa­brė­žiu – is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis par­kas) tam­pa Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo da­rant per­tvar­kas. Jūs tik­riau­siai ži­no­te, kad Vals­ty­bi­nė kul­tū­ros pa­vel­do ko­mi­si­ja griež­tai pa­si­sa­kė prieš to­kius da­ly­kus. Tuo la­biau kad Tra­kų is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis par­kas, bū­da­mas Lie­tu­vos vi­zi­ti­nė kor­te­lė, yra kul­tū­ri­nio kraš­to­vaiz­džio te­ri­to­ri­ja ir tai kū­rė žmo­gus. Kaip ger­bia­mas ap­lin­kos mi­nist­ras sa­ko, tik 5 % kul­tū­ros pa­vel­do, o vi­sa ki­ta yra vis dėl­to gam­ta. Tai iš tik­rų­jų rei­kia įsi­gi­lin­ti. Vis­kas ten har­mo­nin­ga ir bū­tent Is­to­ri­nis na­cio­na­li­nis par­kas bu­vo…

PIRMININKAS. Lai­kas, ko­le­ga.

K. VILKAUSKAS (LSDPF). …ku­ria­mas ta in­ten­ci­ja. Ir fi­nan­sų mi­nist­rei…

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. KAIRYS. Ačiū už klau­si­mą. (Bal­sas sa­lė­je) Jei­gu ga­liu, aš pra­dė­siu, gal ap­lin­kos mi­nist­ras ko­le­ga Si­mo­nas pa­baigs. Iš­ties ne­rei­kė­tų gąs­din­ti, kad kaž­koks, ne­ži­nau, ju­ri­di­nės for­mos ar įstai­gos pa­val­du­mo klau­si­mas iš­kart su­kurs grės­mių pa­vel­dui ir jo ap­sau­gai. Aš ma­nau, kad kal­bant apie pi­lį, Užut­ra­kio dva­rą, ka­rai­mų pa­li­ki­mą ir pa­na­šius da­ly­kus daug da­ly­kų yra pa­da­ry­ta. Jūs pats ak­ty­viai da­ly­vau­ja­te ir vis­ką ži­no­te, ir vis­ką su­pran­ta­te, bet tur­būt ir­gi ne­ga­li­te ne­ma­ty­ti, kad yra pliu­sų, yra mi­nu­sų. Tar­kime, jei­gu ši įstai­ga bū­tų bu­vu­si Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­mo, bū­tų su­lau­ku­si ir tam tik­rų di­des­nių in­ves­ti­ci­jų, ir ki­tų da­ly­kų, nes vis dėl­to ten gam­tos as­pek­tas yra do­mi­nuo­jan­tis.

Aš tik­rai ne­ža­du, ma­ty­da­mas lo­giš­ką re­for­mą ar dis­ku­si­ją, pa­rem­tą ar­gu­men­tais, lai­ky­ti sa­vo žais­lus smė­lio dė­žė­je vien dėl to, kad aš jo­je sė­džiu. Iš tik­rų­jų rei­kė­tų ma­ty­ti vals­ty­biš­kai ir žiū­rė­ti efek­ty­viau­sią spren­di­mą.

S. GENTVILAS (LSF). Aš tik pa­pil­dy­siu. Kęs­tu­ti, jūs, kaip tra­kiš­kis, tu­rė­tu­mė­te ži­no­ti is­to­ri­ją. Tra­kų na­cio­na­li­nį par­ką įkū­rė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, tuo­me­tė Sta­ty­bų mi­nis­te­ri­ja, ir tik po to Pa­vel­do ins­ti­tu­tas pe­rė­mė. Ne­gąs­din­ki­me ir jūs ne­kel­ki­te aud­ros stik­li­nė­je. Tik­rai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja val­do ke­tu­ris na­cio­na­li­nius par­kus, 30 re­gio­ni­nių par­kų, tarp jų ir Ty­tu­vė­nus, Var­nius, Die­ve­niš­kes, Kur­šių ne­ri­ją, kur pa­vel­do­sau­ga už­ima mil­ži­niš­ką da­lį. Nė­ra to, ko ne­iš­spręs­tu­me.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas bū­tų gal­būt lai­ki­na­jai švie­ti­mo mi­nist­rei, gal­būt prem­je­rei. Sku­bos tvar­ka pa­slap­čia nuo spor­to vi­suo­me­nės yra da­ro­ma re­for­ma – Na­cio­na­li­nė spor­to agen­tū­ra jun­gia­ma su Lie­tu­vos spor­to cen­tru. Ji val­do tur­tą, di­de­lę in­fra­struk­tū­rą. Tur­tą bū­tent pres­ti­ži­nė­se vie­to­se: ir Pa­vil­ny­je, ir Vin­gio par­ke, ir, kaip ži­no­me, ki­to­se pres­ti­ži­nė­se vie­to­se. Jun­gia­ma prie Na­cio­na­li­nės spor­to agen­tū­ros. Re­gist­ruo­tas pro­jek­tas 7 die­ną. Spor­to ko­mi­si­ja ir Sei­mo ko­mi­te­tai tie­siog ne­spė­ja svars­ty­ti. Lau­kia­ma pa­tai­sų 21 die­ną. Ko­dėl tai da­ro­ma pa­slap­čia? Ko­dėl sku­bos tvar­ka, tu­rint ome­ny­je, kad Sei­mas jau įsta­ty­mais gi­na­si nuo to­kios įmo­nės „In­fra­struk­tū­ra LT“, ku­ri gvie­šia­si už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus su­kur­tos in­fra­struk­tū­ros sa­vi­val­dy­bė­se dėl ba­sei­nų pe­rė­mi­mo, mo­ty­vuo­da­ma Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos vė­lia­va.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš gal pa­ban­dy­siu at­sa­ky­ti. Kaip mes čia kaž­ką pa­slap­čia da­ro­me, jei­gu jūs vis­ką apie tai ži­no­te? Pro­jek­tai yra pa­skelb­ti ir nie­kas nie­ko pa­slap­čia ne­da­ro.

E. DOBROWOLSKA (LF). Jei­gu ga­lė­čiau pa­pil­dy­ti, tai no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra de­ri­na­ma, bū­tent dėl to yra ir su­si­ti­ki­mai. Ma­no ži­nio­mis, ir Dar­bo frak­ci­ja vi­sai ne­se­niai tu­rė­jo bū­tent šia te­ma su­si­ti­ki­mą su vi­ce­mi­nist­ru, ku­ruo­jan­čiu šią sri­tį. Tu­rė­jo sa­vo pa­sta­bų, ap­ta­rė ga­li­mas al­ter­na­ty­vas ir taip pat, kaip ju­da pro­jek­tas. Tik­rai in­for­ma­ci­ja, tiek tei­sės ak­tų pro­jek­tai yra vi­siems pri­ei­na­mi, dis­ku­tuo­ja­me ir ži­nau tai. Iš skir­tin­gų frak­ci­jų šia te­ma gir­dė­jau skir­tin­gų nuo­mo­nių ir pri­ėji­mų, tai tik­rai vi­siems yra pri­ei­na­ma, ne už už­da­rų du­rų, bet bū­tent sie­kiant įtrauk­ti vi­są ben­druo­me­nę, kad ras­tu­me pri­im­ti­niau­sius spren­di­mus.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Fio­do­ro­vas. Jo ne­ma­tau. D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju. No­riu pa­klaus­ti mi­nist­rės A. Bi­lo­tai­tės.

Štai šian­dien kal­ba­me apie Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą, ku­ria­me pa­reikš­tos pre­ten­zi­jos dėl mig­ra­ci­jos po­li­ti­kos pa­žei­di­mų. Bet aš no­riu pa­ci­tuo­ti ki­tą Kon­sti­tu­ci­jos straips­nį, 21 straips­nį. Ja­me sa­ko­ma: su žmo­gu­mi be jo ži­nios ir lais­vo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti at­lie­ka­mi moks­li­niai ir me­di­ci­nos ban­dy­mai. Šiuo at­ve­ju Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas iš­ven­gė sa­vo iš­va­dų ir iš­si­su­ko nuo šio klau­si­mo. Ten žmo­nėms ga­lė­jo pa­dė­ti, kad ne­bū­tų prie­var­tau­ja­mi, bet ne­pa­dė­jo. O šiuo at­ve­ju jūs pa­dė­jo­te žmo­nėms at­si­kra­ty­ti bai­mės dėl tos bai­sios ag­re­si­jos, ku­ri mig­ran­tų pa­vi­da­lu ėjo į Lie­tu­vą, bet jus da­bar per­se­kio­ja Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas.

Kaip jūs da­bar tai ver­ti­na­te? Ir ko­dėl jie ne­įspė­jo iš anks­to, kad rei­kia pa­tai­sy­ti įsta­ty­mus, kad ne­bū­tų to cha­o­so, ku­ris da­bar Lie­tu­vo­je su­ki­lo, ir da­bar jūs esa­te taip ak­ty­viai per­se­kio­ja­ma? Ačiū.

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). At­sa­ky­siu trum­pai, kad Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mus ger­bia­me ir Kon­sti­tu­ci­ją taip pat.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las. Pra­šom. At­si­pra­šau, A. Ši­rins­kie­nė jau yra sa­lė­je, tai ji klau­sia. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). La­bai įdo­mu, kai mi­nist­rė sa­ko, kad Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mus ger­bia, bet čia pat tvir­ti­na ži­niask­lai­dai, kad jei­gu rei­kė­tų, tai an­trą kar­tą pa­da­ry­tų tą pa­tį.

Iš tik­rų­jų la­bai ap­mau­du, kad da­bar ban­do­ma aiš­kin­ti, kad ki­to ke­lio ir ki­to spren­di­mo ne­bu­vo, nes iš tik­rų­jų bu­vo ir ki­tų ke­lių, ki­tų spren­di­mų, jų rei­kė­jo ieš­ko­ti. Bu­vo ga­li­ma ga­lų ga­le ir teis­mų by­lų teis­min­gu­mą keis­ti ir to­kiu bū­du pa­skirs­ty­ti tas by­las po ša­lį. Pa­tys teis­mus da­bar pla­nuo­ja­te už­da­ry­ti, sa­ky­da­mi, kad jie kai ku­rie ra­jo­nuo­se ne­tu­ri veik­los ir dar­bo krū­vio.

Ki­tas da­ly­kas, vėl­gi bu­vo ga­li­ma pa­si­telk­ti ir tarp­tau­ti­nes or­ga­ni­za­ci­jas ieš­kant op­ti­ma­lių ter­mi­nų, bet, prie­šin­gai, jūs tuo me­tu pa­si­slė­pė­te, aiš­ki­no­te, kad tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų spė­ji­mai yra ne­tin­ka­mi, jūs jų ne­klau­sy­si­te, ir pri­ėmė­te spren­di­mus, ko­kius pri­ėmė­te.

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. ŠIRINSKIENĖ (MSNG). Klau­si­mas: kaip jūs pla­nuo­ja­te pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę? Gal vis dėl­to tik­rai rei­kė­tų, ypač kai sa­ko­te, kad esa­te pa­var­gu­si ir net­gi miš­kų gais­rus ge­si­na­te, gal rei­kė­tų at­si­sta­ty­din­ti ir su­teik­ti ga­li­my­bę dirb­ti žmo­gui, ku­ris ne­sa­ky­tų, kad an­trą kar­tą pa­žeis­tų Kon­sti­tu­ci­ją?

A. BILOTAITĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma ko­le­ge, jei­gu jūs ma­no­te, kad mig­ra­ci­jos kri­zė bu­vo ne­su­val­dy­ta ir mig­ra­ci­jos ke­lias bu­vo ne­už­da­ry­tas, aš už tai tu­rė­čiau pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, tai taip ir pa­sa­ky­ki­te vie­šai, kad A. Bi­lo­tai­tė pri­va­lo pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už su­val­dy­tą mig­ran­tų kri­zę.

Dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės pa­kei­ti­mų. Taip, nuo pat pir­mos die­nos mes kė­lė­me klau­si­mus ir ini­ci­ja­vo­me tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, kad bū­tų kei­čia­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sė. Ir šian­dien mes tu­ri­me in­stru­men­ta­li­za­ci­jos są­vo­ką eu­ro­pi­niu ly­giu, ir vi­si su­ta­ria, kad to­kiais at­ve­jais tu­ri bū­ti skir­tin­gas re­gu­lia­vi­mas ir iš­im­tys, kad vals­ty­bės na­rės ga­lė­tų gin­tis.

O kal­bant apie Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą ir pa­gar­bą, tai aš vi­sa­da sa­kiau ir sa­ky­siu, kad aš ger­biu Kon­sti­tu­ci­ją, jos spren­di­mus. Tuo me­tu, kai bu­vo svars­to­mi ši­tie įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, to­kių pa­sta­bų ne­bu­vo. Kaip su­pran­tu, jūs dir­ba­te Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te. Tie­siog klau­si­mas jums: ar jūs ėmė­tės ko­kių nors ini­cia­ty­vų, jei­gu ma­tė­te tuo me­tu, kad to­kie prieš­ta­ra­vi­mai yra ga­li­mi? Kal­bant apie ma­no pa­sa­ky­mą, ar kar­to­čiau tuos pa­čius spren­di­mus, aš no­riu pa­žy­mė­ti, kad aš kal­bu apie vi­su­mą prie­mo­nių, ku­rios pa­dė­jo su­val­dy­ti kri­zę, ku­rios bu­vo lai­ku, rei­ka­lin­gos ir tik­rai da­vė efek­tą. Ma­no pa­rei­ga yra ir bu­vo gin­ti mū­sų sie­nų, ne tik Lie­tu­vos, bet ir Eu­ro­pos Są­jun­gos sie­nų sau­gu­mą. Tai yra ma­no pa­rei­ga – žmo­nių sau­gu­mas. Tuo ir rū­pi­nau­si. Pa­da­riau vis­ką.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). No­rė­čiau pa­klaus­ti prem­je­rės, bet gal ge­riau ži­nos fi­nan­sų mi­nist­rė. Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs po kon­ser­va­to­rių krei­pi­mo­si, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tu­ri tei­sę sa­va­ran­kiš­kai vyk­dy­ti fis­ka­li­nę po­li­ti­ką ir biu­dže­to su­da­ry­mą, ir ki­tus da­ly­kus. Yra toks iš­aiš­ki­ni­mas. Bet, de­ja, at­ėjo liūd­na ži­nia iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja kei­čia Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pa­ma­ti­nius da­ly­kus ir tą funk­ci­ją no­ri ap­ri­bo­ti. Ar jūs pri­ta­ria­te, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ap­ri­bo­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės tei­sę vyk­dy­ti sa­va­ran­kiš­ką fis­ka­li­nę po­li­ti­ką? Mū­sų klau­sia nuo­mo­nės. Mes va­kar ERKʼe iš­klau­sė­me ši­tų pra­ne­ši­mų, bet spren­di­mų dar ne­pri­ėmė­me. Tai ko­kia jū­sų nuo­mo­nė bū­tų? Rei­kė­tų ri­bo­ti ar ne?

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Žiū­rė­ki­te, nie­ko nė­ra nau­jo, yra tam tik­ros pa­ma­ti­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­tys, kaip kad Mast­rich­to su­tar­tis, ku­ri nu­sta­to tam tik­rus ba­zi­nius rei­ka­la­vi­mus vals­ty­bių de­fi­ci­tui ir sko­lai. Tai reiš­kia, kad nie­kas jums ne­sa­ko, kad jūs tu­ri­te skir­ti tiek lė­šų švie­ti­mui ar­ba tiek svei­ka­tai. Ar­ba kad jū­sų kaž­ko­kia struk­tū­ra tu­rė­tų bū­ti, ar kad jūs tu­rė­tu­mė­te dau­giau rink­ti pa­ja­mų iš pa­ja­mų mo­kes­čių, o ne iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio. Yra kai ku­rie da­ly­kai, da­lis mo­kes­čių reg­la­men­tuo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos mas­tu, su­re­gu­liuo­ti, ka­dan­gi yra su­si­ję su pre­ky­ba Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­du­je, bet ir­gi to reg­la­men­ta­vi­mo yra tiek, kiek rei­kia, ir vals­ty­bės tu­ri ga­na daug lais­vės pri­im­ti spren­di­mus pa­čios. Tai, kad prie­žiū­ra Eu­ro­pos Są­jun­go­je, fis­ka­li­nė prie­žiū­ra nuo 2009–2010 me­tų fi­nan­sų kri­zės yra griež­tes­nė, yra fak­tas, taip jau yra ke­lio­li­ka me­tų, nes pi­ni­gų są­jun­go­je, va­liu­tų są­jun­go­je, ko­kia yra eu­ro zo­na, at­ski­ros vals­ty­bės fis­ka­li­nės pro­ble­mos ga­li tap­ti vi­sos eu­ro zo­nos fis­ka­li­nė­mis pro­ble­mo­mis, ir mes tą ma­tė­me, kai vi­sos ki­tos vals­ty­bės tu­rė­jo pa­dė­ti kai ku­rioms eu­ro zo­no­je esan­čioms Pie­tų Eu­ro­pos vals­ty­bėms per­si­tvar­ky­ti ir kaž­kaip su­si­do­ro­ti su fi­nan­sų rin­kų ap­šau­dy­mu. Tiek, kiek rei­kia to re­gu­lia­vi­mo, pa­lie­ka­ma iš es­mės vi­sa kom­pe­ten­ci­ja vals­ty­bių na­rių ap­si­spren­di­mui, ar jūs no­ri­te tu­rė­ti di­de­lį biu­dže­tą, 50 % nuo BVP, ar jūs no­ri­te tu­rė­ti ma­žą ir ma­žas vie­šą­sias pa­slau­gas – nie­kas vals­ty­bės fis­ka­li­nės po­li­ti­kos tuo po­žiū­riu ne­apib­rė­žia.

Ma­no su­pra­ti­mu, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kal­bė­jo tru­pu­tį apie ki­tą da­ly­ką. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas kal­bė­jo apie kom­pe­ten­ci­ją pa­reng­ti biu­dže­to pro­jek­tą. Tai yra Vy­riau­sy­bės at­sa­ko­my­bė ir Vy­riau­sy­bės pre­ro­ga­ty­va, ir dėl to vi­so­kie iš­anks­ti­niai pi­ni­gų pa­da­li­ni­mai vie­noms ar ki­toms sri­tims at­ski­rais įsta­ty­mais tie­siog ne­ati­tin­ka Kon­sti­tu­ci­jos. Bet, man at­ro­do, čia yra su­de­ri­na­mi da­ly­kai ir tik­rai Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­tu­ri tiks­lo ir Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­tu­ri tiks­lo pa­žeis­ti sub­si­dia­ru­mo prin­ci­po, bet vis dėl­to, jei­gu mes esa­me va­liu­tų są­jun­go­je, jei­gu mes esa­me net ir su­ta­rę ko­kių nors pro­ble­mų at­ve­ju vie­ni ki­tiems pa­dė­ti, tai ne­ga­li vie­nos vals­ty­bės tap­ti per­ma­nen­ti­ne naš­ta ki­toms vals­ty­bėms, ku­rios tvar­kin­gai tvar­ko sa­vo fi­nan­sus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pus­va­lan­dis iš­se­ko. Ačiū Vy­riau­sy­bei. Skel­biu po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)

 

13.09 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

At­si­pra­šau, taip pat dar bu­vo pa­reiš­ki­mų. Dar at­si­pra­šau, pa­reiš­ki­mai. Per anks­ti pa­bai­giau po­sė­dį. Į tri­bū­ną kvie­čiu V. Val­kiū­ną.

V. VALKIŪNAS (DPF). Ger­bia­mie­ji, „Ig­ni­tis“ bu­vo vals­ty­bės – vi­sų žmo­nių įmo­nė. Kuo ta­po? Ir pats įsi­ti­ki­nau, kad įmo­nė, už ku­rią aš sir­gau ir agi­ta­vau žmo­nes, kad per­ei­tų, elek­tros ener­gi­ją im­tų iš „Ig­ni­čio“… Ta­čiau vie­toj bu­vu­sios kai­nos – 18 cen­tų, da­bar, ma­no ma­ny­mu, ne­tei­sė­tai pra­tę­sė su­tar­tį su 26 cen­tais, nors „Elek­trum Lie­tu­va“ siū­lo po 21 cen­tą. Tai įsi­vaiz­duo­ja­te, nuo 18 pa­di­di­na kai­ną iki 26 cen­tų ir be jo­kių su­ta­ri­mų, be nie­ko.

„Ig­ni­tis“ 27 % ta­po glo­ba­lių kor­po­ra­ci­jų nuo­sa­vy­be, sie­kian­čia pel­no. Tai ir yra ta prie­žas­tis to blo­gio, kad VERTʼas, ku­ris tu­ri kon­tro­liuo­ti kai­nas mū­sų vals­ty­bė­je, ir­gi ne­kon­tro­liuo­ja, ta­čiau ga­li­mai ir­gi su­si­jęs su ta, kaip čia pa­sa­ky­ti, bal­tų apy­kak­lių ga­li­mai ma­fijo­zi­ne struk­tū­ra. Tur­būt net ir tos kai­nos ma­ni­pu­lia­ci­jos… Da­bar mis­tiš­kai pra­dė­jo nau­do­ti ter­moge­ne­ra­ci­ją: iš ry­to bu­vo 375 me­ga­va­tai, da­bar jau 421 me­ga­va­tas, kai žie­mą bu­vo 10 kar­tų ma­žiau. Kai sa­ko­ma, kad du­jos yra bran­gios, iš­ky­la klau­si­mas, iš kur du­jos per­ka­mos, bu­vo pirk­tos taip bran­giai? Ar ne per of­šo­rus ar ki­tus ne­aiš­kius san­do­rius? Ener­ge­ti­kos sis­te­mo­je pri­si­re­gist­ra­vę vi­so­kių pa­va­di­ni­mų įmo­nių, UABʼų, kad ga­li­mai su­klai­din­tų klien­tus ir bū­tų leng­viau da­ry­ti ga­li­mai blo­gus, ne­nau­din­gus žmo­nėms dar­bus.

At­sto­vau­da­mas Dar­bo par­ti­jai, aš ka­te­go­riš­kai prieš to­kią ne­aiš­kią veik­lą. Dar­bo par­ti­ja kreip­sis į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tų veiks­mų ir tei­sy­bės at­sta­ty­mo. Ger­bia­mie­ji, elek­tros ener­gi­jos vi­du­ti­nė kai­na – ma­žiau ne­gu 15 cen­tų už ki­lo­vat­va­lan­dę. O ma­to­te, kaip ma­ni­pu­liuo­ja­ma vi­su tuo! Aš ma­nau, kad rei­kia su­grą­žin­ti tur­tą vals­ty­bei, o ne dirb­ti, kaip sa­kant, ka­pi­ta­liz­mui. Tai ir bu­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos di­džio­ji idė­ja par­duo­ti vals­ty­bes glo­ba­lioms tarp­tau­ti­nėms kor­po­ra­ci­joms. Tai ne­pa­si­duo­ki­me, ko­vo­ki­me už sa­vo vals­ty­bės, o ne tarp­tau­ti­nių kor­po­ra­ci­jų gė­rį, kad jos mus prie­var­tau­tų. Ačiū.

PIRMININKAS. Kvie­čiu D. Ke­pe­nį į tri­bū­ną.

D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, šian­dien to­kia įdo­mi die­na. Šne­ka­me apie Lie­tu­vos at­ei­tį, apie de­mo­gra­fiją, apie tie­sos ir tei­sin­gu­mo san­ty­kius ša­ly­je. Ko­dėl mes taip daž­nai ne­su­si­kal­ba­me? Tu­ri­me to­kią lie­tu­viš­ką pa­tar­lę: kaip pa­va­din­si, taip ne­pa­ga­din­si. Pa­si­ro­do, ga­li­ma ne tik kad pa­ga­din­ti, – ga­li­ma pa­da­ry­ti di­džiu­lių nu­si­kal­ti­mų pa­kei­tus są­vo­kas.

Ka­dan­gi pats di­džiau­sias žmo­gaus tur­tas yra svei­ka­ta, o vals­ty­bės tur­tas yra žmo­gus, tai ma­nau, kad aš pa­kal­bė­siu apie pa­tį svar­biau­sią mū­sų vals­ty­bės rei­ka­lą – apie žmo­gaus svei­ka­tą. At­ro­do, kad Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­ja tik tuo te­už­si­i­ma. Aš da­bar žiū­riu į mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tą sche­mą, tu­rė­jo bū­ti čia pa­skelb­ta, aš pra­šiau, kad bū­tų pa­skelb­ta mi­nis­te­ri­jos sche­ma. Kaž­ko­dėl ne­ma­tau aš jos, ji tu­rė­jo bū­ti pa­skelb­ta. Tai to­je sche­mo­je yra ke­tu­ri vi­ce­mi­nist­rai, ku­rie at­sa­kin­gi už at­ski­ras sri­tis, bet, ži­no­ki­te, koks be­bū­tų vi­ce­mi­nist­ras, nė vie­nas nė­ra at­sa­kin­gas nei už li­gas, nei už gy­dy­mą. To­kių žo­džių nė­ra. „Li­ga“ ar­ba „gy­dy­mas“ – mi­nis­te­ri­jo­je to­kių są­vo­kų nė­ra. Nu­ei­ki­te į li­go­ni­nę, pa­klaus­ki­te, kiek ten sė­di svei­kuo­lių ir no­ri svei­ka­tin­tis. Vi­si at­ei­na gy­dy­tis. Mi­nis­te­ri­ja gy­dy­mu ne­už­si­i­ma. Jie kaž­kaip ne­ty­čia pa­kei­tė są­vo­kas ir vi­sa tai, kas vyks­ta, va­di­na „svei­ka­ti­ni­mu“. Bet kas įdo­miau­sia, ten, kur dau­giau­siai žo­džių „svei­ka­ti­ni­mas“ yra, nė­ra vi­ce­mi­nist­ro, ku­ris at­sa­kin­gas už svei­ka­tos stip­ri­ni­mo sky­riaus dar­bą, tas pats vi­ce­mi­nist­ras tu­rė­tų bū­ti at­sa­kin­gas už svei­ka­tos sau­gos sky­rių. Ma­to­te len­te­lę: tas pats vi­ce­mi­nist­ras at­sa­kin­gas už Svei­ka­tos de­par­ta­men­to dar­bą (…) svei­ka­tai ir ši­ta­me sky­riu­je ši­tos at­sa­ko­my­bės bū­tent žo­dis „imu­ni­te­tas“ yra pa­grin­di­nis žo­dis, ku­rį daug lai­ko nei­gė įvai­riau­si čia įta­kuo­tu­kai su moks­li­niais laips­niais, nei­gė, nei­gė ir taip pa­nei­gė, kad jo ne­be­li­ko iš vi­so nie­kur. Net­gi ne­li­ko vi­ce­mi­nist­ro, už tai at­sa­kin­go, nes, ma­tai, prieš ke­le­tą me­tų pa­sa­kė, kad čia ne­svar­bu. Tu­ri bū­ti tik pa­skie­py­ti – nor­ma­laus imu­ni­te­to nė­ra ir ne­ga­li bū­ti, mums ta­da tei­gė. Ir va to vi­ce­mi­nist­ro, ku­ris tu­rė­tų Lie­tu­vo­je tai da­ry­ti, nė­ra.

Ko­dėl aš da­bar apie tai ka­lu? To­dėl, kad kai mes vi­są lai­ką aiš­ki­na­me, kad tau, žmo­gau, rei­kia svei­ka­tin­tis, ju­dė­ti, svei­kai mai­tin­tis, ne­pyk­ti, ne­pa­vy­dė­ti, ne­kerš­tau­ti, kad ne­bū­tų įtam­pos, stre­so, ra­mus, kad bū­tum ir dėl to svei­kas, mes apie tai neš­ne­ka­me, nes vis­kas yra su­ra­šy­ta, skai­ty­ki­te ir bū­ki­te svei­ki, o ką čia da­ry­ti? Ir tam žo­džiui, ku­ris dau­giau­sia čia už­ima vie­tos, Lie­tu­vos tai svei­ka­tai ar­ba imu­ni­te­tui, nė­ra net 1 % pa­skir­ta. O tam, kam ati­da­vė­me 99 % fi­nan­sa­vi­mo sa­vo ša­lies svei­ka­tos, to­kio žo­džio net nė­ra, čia nė­ra žo­džio nei „gy­dy­mas“, nei „li­ga“, nė­ra už tai net at­sa­kin­gų žmo­nių. Net­gi ki­ta vi­ce­mi­nist­rė, ku­ri tvar­ko vais­tų rei­ka­lus, ir­gi at­sa­kin­ga už Svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių, at­sa­kin­ga už As­mens svei­ka­tos de­par­ta­men­tą, bet o ko­dėl mes ne­no­ri­me pa­va­din­ti ši­tų da­ly­kų gy­dy­mu ar­ba ten, sa­ky­si­me, vais­tų po­li­ti­ka? Ne, vien svei­ka­ti­ni­mas ir svei­ka­ta.

O aš no­riu pa­sa­ky­ti – tam, kad žmo­nės bū­tų ap­mul­kin­ti, kad bū­tų ga­li­ma pi­ni­gus švais­ty­ti į de­ši­nę ir į kai­rę, ir nie­ko ne­skir­ti tam, kas yra svar­biau­sia. Aną kar­tą pa­klau­siau prem­je­rės, ko­dėl pas mus taip sil­pnai vei­kia pre­ven­ci­jos sis­te­ma? Ji sa­ko: pir­mą kar­tą jūs čia tei­sin­gai pa­klau­sė­te, ji tik­rai pri­pa­ži­no, kad, de­ja, ten yra ab­so­liu­ti be­tvar­kė ir be jo­kios at­sa­ko­my­bės. Da­bar ne­tu­ri­me net vi­ce­mi­nist­ro, at­sa­kin­go už tai. Aiš­ku, mi­nist­ras už­si­ė­męs la­bai eu­ro­pi­niais da­ly­kais, da­bar ati­duos vi­są Lie­tu­vos svei­ka­tą į PSO ran­kas, at­ro­do, iš te­nai at­eis įsa­ky­mai. Tai mes pa­leis­ki­me tą mi­nis­te­ri­ją, nes ir taip žmo­nės sa­va­ran­kiš­kai tu­ri svei­ka­tin­tis, ati­duo­ki­me vis­ką į li­go­ni­nes, kaip da­bar Klai­pė­do­je – ei­lė dėl ei­lės, tai da­bar bus dar ei­lė, kad pa­tek­tum į ei­lę be ei­lės, kad pas­kui pa­tek­tum už­si­ra­šy­ti ir po me­tų, ko ge­ro, tu bū­si pra­de­da­mas gy­dy­ti, bet apie tai čia nie­kas ne­kal­ba.

Aš, kal­bė­da­mas apie mū­sų de­mo­gra­fiją, taip pat pa­ra­gi­nau su­dė­ti ak­cen­tus į sa­vo vie­tas ir kal­bė­ti apie es­mi­nius da­ly­kus – ne­be­li­ko nei lie­tu­vių kal­bos svar­bos, ne­be­li­ko nei žmo­gaus ra­my­bės, kad tai bū­tų svar­ba, vien tik grės­mė iš už­sie­nio ir lai­ky­ki­mės už sa­vo že­mės.

PIRMININKAS. Lai­kas, 5 mi­nu­tės.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū už dė­me­sį, bū­ki­te svei­ki.

PIRMININKAS. Kvie­čiu V. Ąžuo­lą. Pra­šau.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų šian­dien žmo­nėms ky­la pa­pras­tas klau­si­mas, ar Lie­tu­va yra tei­si­nė vals­ty­bė, ar Kon­sti­tu­ci­ja iš vi­so Lie­tu­vo­je ga­lio­ja? Mes da­bar gir­di­me tik vie­ną po ki­to Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mų nu­ta­ri­mus, kad kon­ser­va­to­riai pa­žei­dė Kon­sti­tu­ci­ją dėl švie­ti­mo, pa­žei­dė ki­tuo­se punk­tuo­se Kon­sti­tu­ci­ją. Tai jau tar­si nuo­la­ti­niai to­kie, kaip sa­kant, at­sa­ky­mai yra gau­na­mi.

Bet pa­žiū­rė­ki­me pa­pras­čiau į siau­res­nę sri­tį. Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras, kon­ser­va­to­rė fi­nan­sų mi­nist­rė, ką jie da­ro šian­dien? Jie re­a­liai ap­tar­nau­ja mi­li­jo­nie­rius. La­bai pa­pras­tas at­sa­ky­mas. Ko­dėl? Vė­jų jė­gai­nių sta­ty­to­jai. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai tu­ri kon­sti­tu­ci­nes tei­ses į sa­vo tur­tą, su sa­vo tur­tu ga­li elg­tis taip, kaip jie no­ri ir ką no­ri su juo da­ry­ti. Jų tur­tas ne­ga­li bū­ti var­žo­mas. Ką pa­da­rė ener­ge­ti­kos mi­nist­ras? Aš jam už­da­viau tą pa­pras­tą klau­si­mą, ko­dėl Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja at­ne­šė to­kį pa­ke­tą, kur žmo­nių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kų tei­sės yra su­var­žy­tos? Jie gau­na pra­ne­ši­mą, nuo ku­rio per 20 die­nų tu­ri pra­dė­ti kaž­ką sta­ty­ti sa­vo skly­pe ar­ba kaž­ką da­ry­ti su sa­vo ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. Jei­gu per 20 die­nų ne­spė­jo to pa­da­ry­ti, 50 me­tų, kol sto­vės vė­jo jė­gai­nės ša­lia jo, jo kon­sti­tu­ci­nės tei­sės į sa­vo ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą yra su­var­žy­tos ir at­im­tos. Ne­skir­ta jo­kia kom­pen­sa­ci­ja, ne­rei­kia gau­ti jo­kio pri­ta­ri­mo, kad jis su­tin­ka, ne­rei­kia nie­ko.

Ko­kia tvar­ka bu­vo anks­čiau, esant ki­toms vy­riau­sy­bėms? Esant ki­toms vy­riau­sy­bėms ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, pa­ten­kan­čio į vė­jo jė­gai­nių ap­sau­gos zo­ną, sta­ty­to­jai tu­rė­jo gau­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­ko su­ti­ki­mą, kad jis su­tin­ka, kad jo tei­sės bus ap­ri­bo­tos. Ži­no­ma, jam tu­rė­jo bū­ti iš­mo­kė­ta kom­pen­sa­ci­ja už ši­tą su­var­žy­mą. Da­bar vi­so ši­to ne­be­rei­kia. Mi­li­jo­nie­riai džiau­gia­si, kom­pen­sa­ci­jų ne­be­rei­kia mo­kė­ti, de­rin­ti su nie­kuo ne­be­rei­kia. Nu­siun­tei laiš­ką, per­spė­jai, 50 me­tų ta­vo tei­sės su­var­žy­tos.

Aš pa­klau­siau mi­nist­ro, ko­dėl jis taip da­ro. Jo at­sa­ky­mas bu­vo la­bai įdo­mus: ka­dan­gi mi­li­jo­nie­riams yra sun­ku de­rin­ti su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kais, to­dėl ir pa­nai­ki­no­me, kad ne­be­rei­kė­tų de­rin­ti. Kur ta­da ei­na­me? Dar to­liau. At­ne­ša ener­ge­ti­kos mi­nist­ras ki­tą pro­jek­tą. Iki šios die­nos rei­kė­jo in­for­muo­ti, nu­siųs­ti laiš­kus, nu­siųs­ti pra­ne­ši­mus, in­for­muo­ti, kad bus sta­to­ma to­kiu at­stu­mu to­kio­se vie­to­se, jū­sų kon­sti­tu­ci­nės tei­sės į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą bus ap­ri­bo­tos. Da­bar jis at­ne­šė pa­kei­ti­mus, kad tų pra­ne­ši­mų ne­be­rei­kė­tų da­ry­ti. Už­teks ma­žą skel­bi­mą įdė­ti į laik­raš­tį, kad kaž­kas bu­vo da­ry­ta, ir jūs vėl lik­si­te be tei­sių. Da­bar kiek­vie­nas, ku­ris su­ži­no­te, kad ne­to­li jū­sų bus sta­to­ma jė­gai­nė, at­si­min­ki­te, kad jūs lik­si­te be tei­sių į sa­vo tur­tą. Kaip pa­vyz­dys, gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties būs­to, na­mo ar kaž­ko sta­ty­ti ten ne­be­ga­lė­si­te. Tai jau yra pa­da­ry­ta.

Žiū­ri­me to­liau, ką da­ro fi­nan­sų mi­nist­rė. Fi­nan­sų mi­nist­rė at­ne­šė tei­sin­ges­nę mo­kes­čių re­for­mą. Pa­va­di­no tei­sin­ges­ne. Vė­jo jė­gai­nių sa­vi­nin­kai mi­li­jo­nie­riai ga­lės mo­kes­čių mo­kė­ti dar ma­žiau (tai yra tei­sin­giau), o kai­mo gy­ven­to­jai, tu­rin­tys tvar­te­lį ar dar­ži­nė­lę, tu­rės mo­kė­ti. Tai yra tei­sin­giau. Bet mi­nist­rei, aiš­ku, tas pa­va­di­ni­mas la­bai ne­pa­ti­ko, daug kas sa­ko, kad vie­niems mo­kes­čiai bus di­di­na­mi, ki­tiems ma­ži­na­mi. Da­bar jau siū­lo net­gi keis­ti są­vo­kas, kad tai bū­tų koks nors gra­žes­nis pa­skirs­ty­mas. Bet kaip tu be­pa­va­din­tu­mei – tei­sin­giau, gra­žiau, es­mės tai ne­kei­čia. Tie, ku­rie tu­ri daug pi­ni­gų, mo­kės ma­žiau, o smul­ku­sis ver­slas ir tie ma­žie­ji tu­rės su­si­mo­kė­ti už vis­ką dau­giau. Toks kon­ser­va­to­rių tei­sin­gu­mas.

PIRMININKAS. Kvie­čiu E. Gent­vi­lą į tri­bū­ną.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mų žan­rą nau­do­ju la­bai re­tai, bet šį kar­tą ma­tau rei­ka­lą pa­sa­ky­ti tai, ką no­riu pa­sa­ky­ti.

Pra­ėjus mė­ne­siui po an­ti­se­mi­ti­nio iš­puo­lio, Sei­mo na­rys R. Že­mai­tai­tis su dar di­des­ne tul­ži­mi kurs­to ne­apy­kan­tą prieš žy­dus. Užuot at­si­pra­šęs už sa­vo an­ti­se­mi­ti­nę skai­čiuo­tę ir ki­tus že­mi­nan­čius vie­šus pa­si­sa­ky­mus, R. Že­mai­tai­tis už­si­fik­sa­vo nie­kin­da­mas ir kal­tin­da­mas žmo­ni­jos is­to­ri­jo­je la­biau­siai nu­ken­tė­ju­sią tau­tą.

Šian­dien at­si­me­na­me so­vie­tų oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­ną – įvy­kį, kai J. Sta­li­no ti­ro­ni­ja ėmė nai­kin­ti lie­tu­vius, len­kus, ru­sus, uk­rai­nie­čius, žy­dus ir ki­tų tau­ty­bių žmo­nes. R. Že­mai­tai­tis ša­liš­kai kal­ti­na žy­dus už tai, ką lie­tu­viams pa­da­rė krau­ge­riai bol­še­vi­kai. Sei­mo na­rio is­to­rinius iš­ve­džio­ji­mus is­to­ri­kas N. Še­pe­tys įver­ti­no pa­pras­tai: jis šne­ka vi­siš­kai bet ką ir vis­ką su­ve­lia. Ta­čiau žmo­nės ti­ki. Jiems Sei­mo na­rio pa­si­sa­ky­mai su­ža­di­na vi­du­je sle­pia­mą ty­kų­jį bui­ti­nį an­ti­se­mi­tiz­mą.

Feis­bu­ko var­to­to­jai, tik­ri žmo­nės, lie­tu­viai, ne tro­liai va­di­na R. Že­mai­tai­tį šau­nuo­liu, gi­ria už drą­są, ger­bia, sa­ko, su­per. Nau­jau­sią R. Že­mai­tai­čio an­ti­se­mi­ti­nį įra­šą ket­vir­ta­die­nį pa­ben­dri­no be­veik 200 žmo­nių. Liūd­nai pa­gar­sė­ju­si lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja pa­pil­do, kad Iz­ra­e­lis tu­ri at­si­pra­šy­ti už sa­vo tau­tie­čių vyk­dy­tą lie­tu­vių ho­lo­kaus­tą. Čia pro­vo­ka­to­riai an­ti­se­mi­tai da­ro di­de­lę ter­mi­no klai­dą lie­tu­vių ge­no­ci­dą įvar­din­da­mi Ho­lo­kaus­tu. Iš tik­ro Ho­lo­kaus­tas (di­džio­ji H) va­ka­rie­čių są­mo­nė­je ir is­to­riog­ra­fi­jo­je su­pran­ta­mas kaip na­cių įvyk­dy­tas 6 mln. žy­dų nai­ki­ni­mas. Pla­či­ą­ja pras­me – kaip na­cių vyk­dy­tas žy­dų, sla­vų, ro­mų, lie­tu­vių ir ki­tų tau­tų nai­ki­ni­mas. Lie­tu­vių tau­tą nuož­miau už na­cius nai­ki­no ko­mu­nis­tai. To­dėl R. Že­mai­tai­tis su sa­vo su­klai­din­tų se­kė­jų ar­mi­ja sa­vin­da­ma­sis pri­gi­ju­sį ter­mi­ną ma­ni­pu­liuo­ja is­to­ri­ja ir taip men­ki­na žy­dų tau­tos pa­tir­tą ka­tast­ro­fą. Dėl R. Že­mai­tai­čio pik­tos va­lios da­lis vi­suo­me­nės šian­dien ėmė ma­siš­kai nu­ver­tin­ti Ho­lo­kaus­tą. Ki­taip sa­kant, neig­ti Ho­lo­kaus­tą. O neig­ti Ho­lo­kaus­tą – tai pa­vo­jin­ga, be­je, ir nu­si­kals­ta­ma.

Ma­ža to, ket­vir­ta­die­nio ry­tą, šian­dien, R. Že­mai­tai­tis vie­šą­ją erd­vę už­si­pil­do lyg iš „Mein Kampf“ nu­si­žiū­rė­tu ra­si­niu skirs­ty­mu. Žy­dų tau­ty­bės as­me­nis įvar­di­ja po­rū­šiu. Su­prask, žmo­gaus, ho­mo sa­piens, po­rū­šiu. Su­prask, ne to­kiu ver­tin­gu kaip ari­jas R. Že­mai­tai­tis. Ką na­cis­ti­nė ti­ro­ni­ja pa­da­rė, kai su­skirs­tė žmo­nes į po­rū­šius, pri­min­ti tur­būt ne­bū­ti­na.

Šių me­tų ge­gu­žės 16 die­ną mes, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­riai, pa­kvie­tė­me Sei­mo na­rius lai­ky­ti R. Že­mai­tai­tį mo­ra­li­niu per­so­na non gra­ta ir pai­sy­ti jo mo­ra­li­nio pa­smer­ki­mo lai­ky­se­nos tol, kol Sei­mo na­rys R. Že­mai­tai­tis vie­šai neat­si­pra­šys Sei­mo ir Lie­tu­vos žy­dų. De­ja, mums to­liau į akis pi­la šlykš­tų an­ti­se­mi­tiz­mą, o mes ne­jau­kiai ty­li­me. Hit­le­ris pir­mą kar­tą žy­dų klau­si­mą iš­kė­lė 1919 me­tais. Už­tru­ko 14 me­tų, kol Hit­le­ris įga­vo val­džią ir sa­vo žo­džius ga­lė­jo pa­vers­ti veiks­mais, pra­lie­ju­siais dau­giau­sia krau­jo mū­sų rū­šies is­to­ri­jo­je. R. Že­mai­tai­tis jau da­bar yra pa­vo­jin­gas. Kiek to­li, ko­le­gos, lei­si­me jam ei­ti? Ši­tas žmo­gus ver­tas tik vie­no – mū­sų pa­nie­kos ir pa­smer­ki­mo. Kvie­čiu kiek­vie­ną po­li­ti­ką, kiek­vie­ną par­ti­ją, kiek­vie­ną po­li­ti­nę ben­druo­me­nę ap­si­spręs­ti, ko­kiu bū­du prie­šin­tis R. Že­mai­tai­čio sis­te­mi­niam ir są­mo­nin­gam an­ti­se­mi­tiz­mui. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar skel­biu po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: DFVL – Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“; DPF – Darbo partijos frakcija;  LF – Laisvės frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS-LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.