PASIŪLYMAS

DĖL VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 19-1 IR 19-2 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2355

 

2023-04-17

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

28

8

6.02.2023

Argumentai: Tautinių mažumų žiniasklaida Lietuvoje daug metų susiduria su finansavimo problemomis.

Pagal teikiamą Visuomenės informavimo įstatymo pataisą siūloma įsteigti Medijų rėmimo fondą, į kurį kaip vienas iš prioritetų būtų įtrauktas ir privalomas tautinių mažumų bei regionų žiniasklaidos finansavimas.

Tautinių mažumų kalbomis leidžiama, kuriama ar transliuojama Lietuvos žiniasklaida reikšmingai prisideda prie Lietuvos tautinių mažumų tautinio identiteto išsaugojimo, pilietiškumo ir integracijos skatinimo. Taip pat yra svarbus įrankis kovoti su Kremliaus ir kitų nedraugiškų valstybių propaganda ir dezinformacija. Šios žiniasklaidos rėmimas yra Lietuvos valstybės pareiga.

Medijų rėmimo fonde pagrindinė atsakomybė už skirstomą paramą atitektų kolegialiam organui – Fondo tarybai. Savitvarkos principu grindžiamą tarybą sudarytų 10 narių – informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančių organizacijų atstovų, kurių vieną skirtų ir Medijų taryba. Deja, tarp pasiūlytų atstovų į Medijų rėmimo fondo narius nėra tautinių mažumų (bendrijų) atstovų. Steigiamo Medijų rėmimo fondo lėšomis galimai bus remiami ir viešosios informacijos skleidėjų, ir fizinių asmenų – žurnalistų – projektai, tame tarpe ir žiniasklaidos tautinių mažumų kalbomis ir lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidos.

 Atsižvelgiant į tai, kad Medijų rėmimo fondas taip pat vykdytų projektų įgyvendinimo ir finansinę priežiūrą, vertintų projektų rezultatų poveikį visuomenei, skirtų stipendijas viešosios informacijos rengėjams, organizuotų tyrimus, rengtų ir skelbtų projektų rezultatų apžvalgas, teikiame pasiūlymą padidinti Medijų Fondo kolegialų organą – Fondo tarybą – iki 12 narių, įtraukiant po vieną atstovą iš Tautinių bendrijų tarybos prie Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei iš Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos.

 

 

Pasiūlymas:

8 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Medijų rėmimo fondas

1. Fondo misija – remti visuomenei ir valstybei reikšmingo, kokybiško, etiško ir politiškai neutralaus visuomenės informavimo priemonių turinio kūrimą, sklaidą ir viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų veiklą. Fondo tikslas – siekti žiniasklaidos pliuralizmo, nuomonių ir tautinių kultūrų įvairovės, socialiai reikšmingos, kultūrą skatinančios informacijos prieinamumo visuomenėje, įskaitant asmenų su negalia informacinį prieinamumą, teikiant valstybės paramą viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, užtikrinant racionalų ir pagrįstą valstybės lėšų panaudojimą.

2. Fondo steigėjai ir dalininkai yra trys: valstybė, kurios kaip Fondo steigėjos ir dalininkės teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybės įgaliota institucija, Visuomenės informavimo etikos asociacija ir Kultūros periodinių leidinių asociacija. Fondo dalininkai Fondo valdyme dalyvauja lygiomis dalimis.

3. Fondo veiklai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.

4. Fondas, siekdamas jam pavesto tikslo, atlieka šias funkcijas:

1) skiria valstybės paramą atrinktiems projektams;

2) vykdo finansuojamų projektų įgyvendinimo ir finansinę priežiūrą;

3) vertina įgyvendintų projektų rezultatų poveikį visuomenei;

4) skiria stipendijas viešosios informacijos rengėjams;

5) organizuoja visuomenės informavimo srities tyrimus, koordinuoja šių tyrimų vykdymą;

6) kiekvienais metais rengia ir kartu su Fondo veiklos ataskaita viešai skelbia praėjusiais metais įgyvendintų projektų eigos ir pasiektų rezultatų apžvalgą bei visuomenės informavimo kultūros raidos ir plėtros apžvalgą.

5. Fondas turi kolegialų valdymo organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – direktorių.

6. Sprendimus dėl Fondo teikiamos valstybės paramos skyrimo priima Fondo kolegialus organas – Fondo taryba. Fondo tarybą sudaro 10 narių. Vieną narį į Fondo tarybą skiria Medijų taryba iš aukštųjų mokyklų, vykdančių žurnalistikos studijų programą, pasiūlytų kandidatų, kitus narius po vieną skiria viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančios organizacijos:

1)Kultūros periodinių leidinių asociacija;

2)Lietuvos meno kūrėjų asociacija;

3)Interneto žiniasklaidos asociacija;

4)Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija;

5)Lasociacija „Nacionalinė spauda“;

6)Lietuvos žurnalistų draugija;

7)Lietuvos žurnalistų sąjunga;

8)Lietuvos radijo ir televizijos asociacija ir Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija bendru sutarimu;

9)Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Regioninių televizijų asociacija bendru sutarimu;

10) Tautinių bendrijų taryba;

11) Trišalė taryba.

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                              Beata Pietkiewicz

                                                                                   Tomas Tomilinas