LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ekonomikos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 48, 50 IR 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projekto Nr. XIVP–2353(2)

 

2023-06-21 Nr. 108-P-27

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo: Komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius, Komiteto pirmininko pavaduotojas Gintautas Paluckas, Komiteto nariai: Andrius Bagdonas, Viktoras Fiodorovas, Andrius Kupčinskas, Deividas Labanavičius, Laima Mogenienė, Ieva Pakarklytė, Jonas Pinskus, Paulius Saudargas, Mindaugas Skritulskas.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė, Žilvinas Klimka, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Seimo narys Kasparas Adomaitis; Interneto žiniasklaidos asociacijos  pirmininkė Lina Bušinskaitė; Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas Deividas Velkas; Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narė Kristina Mikoliūnienė, Skaitmeninių paslaugų reguliavimo grupės vadovas Vaidotas Ramonas; Susisiekimo ministerijos Ateities susisiekimo politikos grupės vadovas Darius Stravinskas, Ateities susisiekimo politikos grupės vyresnysis patarėjas Albertas Turonis.


 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-02-09

3

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Siekiant teisinio aiškumo, projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 52 straipsnio 6 dalyje po žodžių „praneša apie tokią informaciją“ siūlome įrašyti žodžius „viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui“.

Pritarti

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 52 straipsnio 6 dalį išdėstyti taip:

„3 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas.

1. Pakeisti 52 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Inspektorius, sužinojęs apie internete skleidžiamą šio įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte nurodytą neskelbtiną informaciją ir atsižvelgęs į informacijos pavojingumą, jos saugojimo vietą ar kitas reikšmingas aplinkybes, praneša apie tokią informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui.“

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-02-09

4

 

 

2. Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymą XIV-1609, kuriuo taip pat yra siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 48 straipsnį ir kurio įsigaliojimas taip pat numatytas 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, projekte siūlomi pakeitimai turėtų būti derinami su Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 22, 31, 33, 341, 461 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymu XIV-1609, antraip 2024 m. sausio 1 d. įsigaliotų du vienas su kitu nederantys Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai, tuo sudarydami prielaidas teisinio reguliavimo spragoms.

Pritarti

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo įsigaliojimo datą ir 4 įstatymo straipsnį išdėstyti taip:

„4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. sausio gegužės 1 d.“

3.

Teisingumo ministerijos Europos sąjungos teisės grupė,

2023-02-22

 

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2353(2) atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2023-05-25

2

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. SV‑S-866 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 1.2–1.9, 1.11–1.12 papunkčius, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 papildymo 98 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIVP-2346(2) (toliau – ERĮ projektas), Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2347(2), Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2348(2) (toliau – ATGTĮ projektas), Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 207 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2349(2), Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2350(2), Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 191 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2351(2), Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 491 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP‑2352(2), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2353(2) (toliau – VIĮ projektas), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 633 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2409 (toliau – MAĮ projektas), tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui atsisakyti Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2408 (toliau – KTĮ projektas) ir tobulinti ERĮ projektą, VIĮ projektą, MAĮ projektą ir ATGTĮ projektą, atsižvelgiant į šias pastabas ir pasiūlymus:

<...>

20. Siekiant teisinio reguliavimo aiškumo, siūlome VIĮ projektu keičiamą Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 10 punktą išdėstyti taip:

„10) duoti privalomus nurodymus pašalinti informaciją, nurodytą Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte, arba panaikinti galimybę pasiekti informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka dėl informacijos, nurodytos Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte.“

<...>

Pritarti

Pasiūlymas:

Įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamą Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 3 dalies 10 punktą išdėstyti taip:

„10) duoti privalomus nurodymus pašalinti informaciją, nurodytą Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte, arba panaikinti galimybę pasiekti informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka dėl informacijos, nurodytos Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte.“

 

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai:

Eil. Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Kultūros komitetas

2023-06-07

 

 

 

Sprendimas: iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIVP-2353(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį svarstyti atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamus pasiūlymus ir Komiteto pastabas.

Pritarti

 

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2353(3) ir Komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Andrius Bagdonas, Jonas Pinskus.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas Nr. XIVP-2353(3) ir jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                         Kazys Starkevičius

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė