LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

Papildomo komiteto IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 93, 544 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIp-3130

 

2018-07-17   Nr. 113-P-23

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkė  Guoda Burokienė, komiteto pirmininko pavaduotojas Algis Strelčiūnas, komiteto nariai: Valentinas Bukauskas, Ričardas Juška, Gintautas Kindurys, Vanda Kravčionok, Kęstutis Masiulis, Zenonas Streikus, Povilas Urbšys.

Komiteto biuro darbuotojai: biuro vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Algirdas Astrauskas, Eglė Jonevičienė, Rasa Mačiulytė, padėjėja Genovaitė Jasaitienė.

Kviestieji asmenys: Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, Teisingumo viceministras Žydrūnas Plytnikas, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų grupės vadovė Jolita Sinkevičiūtė, Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų grupės patarėja Žana Jerochovienė, Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus vedėja Lina Petronienė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Teikiamo projekto 1 straipsniu keičiamas Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnis, papildant jį nauja 7 dalimi. Atkreiptinas dėmesys, kad ANK 93 straipsnio dalys turėtų būti išdėstytos pagal sankcijoje numatytos (-ų) baudos (-ų) vidurkį. Atsižvelgiant į tai, projektu teikiamos naujos administracinio nusižengimo sudėties požymiai turėtų būti aprašyti ne ANK 93 straipsnio 7 dalyje, o šio straipsnio 4 dalyje, atitinkamai pernumeruojant po jos dėstomas straipsnio dalis.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

1, 2

 

 

2.    Teikiamo projekto 1 straipsniu papildomos ANK 93 straipsnio 7 dalies dispozicijos apibrėžimas – „Politinės kampanijos dalyvio finansavimas ar rėmimas neturint tam teisės“; taip pat projekto 2 straipsniu papildomos ANK 544 straipsnio 4 dalies dispozicijos apibrėžimas – „Politinės partijos finansavimas neturint tam teisės“ – iš esmės dubliuoja Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1751 straipsnio pavadinimą – „Neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas“ (past. – žiūrėti kartu su šiuo projektu teikiamo projekto Reg. Nr. XIIIP-3126 2 straipsnį).

Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad projektai Reg. Nr. XIIIP 3126 ir XIIIP-3130 nėra tarpusavyje suderinti. Nėra pateisinama, kad BK straipsnio pavadinimas sutampa su ANK atskirų straipsnių dispozicijomis. Akcentuotina, kad straipsnio dispozicija turėtų būti aprašyta plačiau negu straipsnio pavadinimas.

Kita vertus, priėmus teikiamas pataisas, gali kilti ANK 93 straipsnio 7 dalies bei 544 straipsnio 4 dalies atribojimo nuo BK 1751 straipsnio problemų. Dėl tos priežasties rekomenduotina plėsti ANK 93 straipsnio 7 dalies bei 544 straipsnio 4 dalies dispozicijų aprašymą, jose galimai įrašant ir konkrečius pažeidimų sudėčių atribojimo kriterijus.

Spręsti pagrindiniame komitete

 

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

1, 2

 

 

3.    Atsižvelgiant į projektu Reg. Nr. XIIIP-3126 BK papildančio 1751 straipsnio dispozcijos konstrukciją (past. – baudžiamoji atsakomybė nustatoma ne tik tam, kas finansavo, bet ir tam, kas priėmė arba panaudojo lėšas ar kitokią materialinę paramą), diskutuotina, ar analogišku aspektu taip pat nereikėtų koreguoti ANK 93 bei 544 straipsnių.

Nepritarti

ANK 93 straipsnis apima tiek atsakomybę auką suteikusiam asmeniui, tiek politinės kampanijos iždininkui, dalyviui, tai yra tiems, kas priėmė auką. ANK 93 straipsnis iš esmės apima visus politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus. Analogiškai ANK 544 straipsnyje įtvirtintos ir siūlomos nustatyti nuostatos apima atsakomybę tiek už politinės partijos apskaitą atsakingam asmeniui ir politinės partijos pirmininkui (tiems, kas priėmė ir panaudojo paramą) už bet kokius politinės partijos finansavimo tvarkos pažeidimus, tiek asmenims (fiziniams asmenims ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims) už politinės partijos finansavimą neturint tam teisės (tiems, kas finansavo).

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2019-02-12

2

4

 

4.    Nėra aiškus projekto 2 straipsniu ANK 544 straipsnį papildančios 4 dalies santykis su šio straipsnio 3 dalimi.

Nepritarti

ANK 544 straipsnio 3 ir 4 dalis sieja politinių partijų finansavimo tvarkos pažeidimas. Taip pat pažymėtina, kad šio straipsnio 3 dalis neapima 4 dalyje siūlomo nustatyti nusižengimo. Šio straipsnio 1–3 dalių subjektas – politinės partijos apskaitą tvarkantis asmuo ar politinės partijos pirmininkas, o 4 dalies subjektas – fizinis asmuo ar juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo, t. y. asmenys, finansavę politinę partiją, neturėdami tam teisės.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-3130 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas, kurioms komitetas pritarė, ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasiūlymą.

 

6.2. Pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

            1.            1.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2019-07-17

4

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad projekte nustatyta įstatymo įsigaliojimo data 2019 m. liepos 1 d. jau yra praėjusi, siūloma nustatyti kitą įsigaliojimo datą – 2020 m. sausio 1 d.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d 2020 m. sausio 1 d.“

Pritarti

 

 

 

7. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: Valentinas Bukauskas.

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                               (Parašas)                                                          Guoda Burokienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Komiteto biuro patarėja Rasa Mačiulytė