LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO NR. I-399

60 STRAIPSNIO PAKEITIMO“ PROJEKTO XIVP-2224

 

2022-04-05 Nr. 102-P-14

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Irena Haase, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Arvydą Anušauską pavaduojanti Liuda Pociūnienė, Aušrinė Armonaitė, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjai: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meile Čeputienė, Rivena Zegerienė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2021-11-14

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Atkreipiame dėmesį, kad keičiamo įstatymo 60 straipsnio 7 ir 8 punktuose siūlymas vietoje Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įrašyti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės neatitinka Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio pagal kurį yra steigiamos Vyriausybės įstaigos, taip pat Sveikatos sistemos 701 straipsnio 1 dalies pagal kurią Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas yra Vyriausybės įstaiga. Taip pat šiuose punktuose, be kitų keičiamų institucijų pavadinimų, yra nurodyta Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurios pavadinimas nesiūlomas keisti. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalį Viešųjų pirkimų tarnyba – valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius įsipareigojimus, savo nuostatus ir finansuojama iš valstybės biudžeto. Atsižvelgiant į tai, įvardinant minėtas institucijas, žodžius „prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ reikėtų išbraukti.

Pritarti

Projektas patobulintas.

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2021-11-14

2

 

N

2. Kartu atkreipiame dėmesį, kad Seimo statute yra ir daugiau pavadinimų neatitinkančių galiojančių teisės aktų. Pavyzdžiui, Seimo statuto 63 straipsnio 2 punkte pateikta nuoroda į Nacionalinio saugumo įstatymą, 66 straipsnio 5 punkte minimas Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimas. Siekiant paisyti teisėkūros aiškumo ir sistemiškumo principų, reikėtų patikslinti ir minėtus straipsnius – vietoje nurodyto įstatymo įrašyti Nacionalinio saugumo pagrindų  įstatymą, o ministerijos pavadinimas keistinas į Vyriausybės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 10 punkte nustatytą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavadinimą.

Pritarti

Patobulintas projektas papildytas nauju 2 straipsniu, kuriuo siūloma keisti Seimo statuto 66 straipsnio 5 punktą, jame įrašant tikslų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavadinimą:

2 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) atlikti Švietimo, ir mokslo ir sporto ministerijos, švietimo, mokslo, informacinių technologijų, tautos istorinės atminties ir valstybinės kalbos institucijų parlamentinę kontrolę, išklausyti ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją bei pranešimus, kaip vykdomi įstatymai ir kiti Seimo priimti teisės aktai, susiję su komiteto kompetencijai priskirtais klausimais;“.

 

Tuo tarpu Seimo statuto 63 straipsnio 2 punkte esanti nuoroda į netikslų Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo pavadinimą bus patikslinta Komitete svarstant Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 63 straipsnio pakeitimo“ projektą Nr. XIVP-992.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2021-11-14

I

 

 

3. Vadovaujantis Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, nustatytais teisės technikos reikalavimais, projektas tikslintinas:

1) projekto pavadinime išbrauktinas perteklinis žodis „ĮSTATYMO“;

 

Pritarti

Projektas patobulintas.

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2021-11-14

2

 

 

2) projekto 2 straipsnio pavadinime išbrauktini skyrybos ženklas ir žodžiai: „įgyvendinimas ir taikymas“, o vietoje žodžių „Įstatymo įsigaliojimas“ turėtų būti rašoma „Statuto įsigaliojimas“, taip pat straipsnio tekstas neturėtų būti numeruojamas.  

Atsižvelgti

Pastaboms pritartina, tačiau nustatyti specialią statuto įsigaliojimo datą netikslinga, nes svarstomu projektu siūloma tikslinti jau galiojančius institucijų pavadinimus. Statuto projektu taip pat nesiūlomos statuto įgyvendinimo ar specialios taikymo nuostatos.

Atsižvelgiant į tai projektas patobulintas atsisakant 2 straipsnio „Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas“.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: negauta.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas Pritarti komiteto patobulintam Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 60 ir 66 straipsnių pakeitimo“ projektui XIVP-2224(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš –0, susilaikė –0.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas Seimo statuto projektas, jo lyginamasis variantas.

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                      Irena Haase

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Martyna Civilkienė