LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA

 

 

 


 

Gavėjams pagal sąrašą

 

2022-05-     Nr.

DĖL FISKALINĖS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO KONSTITUCINIO ĮSTATYMO IR SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO

Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė ir teikia išvadoms gauti:

· Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo Nr. XII-1289 (toliau – Konstitucinis įstatymas) 4 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus (toliau kartu – Įstatymų projektai);

· Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą (toliau – NTM įstatymo projektas).

Įstatymų projektais siekiama:

· praplėsti Lietuvos savivaldybių galimybes savarankiškai įgyvendinti investicijų projektus, bendrai finansuojamus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšomis;

· atsisakyti perteklinio savivaldybių fiskalinės drausmės reguliavimo (kai keli teisės aktai nustato savo turiniu panašias ar net viena kitą dubliuojančias nuostatas) ir reguliavimą susisteminti. Patobulintą savivaldybių fiskalinės drausmės sistemą sudarytų Konstituciniame įstatyme nustatytos fiskalinės drausmės taisyklės, taisyklių įgyvendinimo nepriklausomas vertinimas, taisyklių nesilaikymo (jeigu nesilaikymo faktas konstatuotas) ištaisymo prievolė ir jos įvykdymo vertinimas, Lietuvos Respublikos Seimo informavimas apie taisyklių laikymosi vertinimo rezultatus, taip pat apribojimai savivaldybėms, faktiškai pažeidusioms fiskalinės drausmės taisykles.

NTM įstatymo projektu siekiama:

· didinti savivaldybių finansinį savarankiškumą, nustatant, kad nekilnojamojo turto mokestis visa apimtimi būtų įskaitomas į savivaldybių biudžetus, taip pat suteikiant daugiau teisių taikant mokesčio lengvatas ir nustatant tarifus;

· pereiti prie tradicinio gyventojų nekilnojamojo turto mokesčio, taikomos nekomercinės paskirties nekilnojamajam turtui, modelio: atsisakyti suminio turimo turto mokestinių verčių apmokestinimo, nustatant lengvatinį apmokestinimą, taikomą gyvenamajam būstui, kuriame fizinis asmuo deklaruoja savo gyvenamąją vietą, o kito nekomercinės paskirties nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymą perleidžiant savivaldybėms laikantis NTM įstatyme nustatyto lengvatinio tarifo intervalo ribų;

· riboti nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui taikymą, taip pat į nekilnojamojo turto mokesčio objektą iš dalies įtraukti faktiškai nebaigtą statybą;

· skatinti savanorišką mokesčių mokėjimą, supaprastinant mokestinių prievolių įvykdymo procedūras: nustatyti, kad mokesčių administratorius parengia nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijas gyventojams. Taip pat įvertinti mažareikšmiškumo kriterijų administruojant mokestį: atleisti nuo mokesčio, jei administravimo išlaidos viršija mokestinės prievolės dydį (iki 2 eurų);

· siekti, kad mokesčio bazė (nekilnojamojo turto mokestinė vertė) taptų artimesnė rinkos kainai: dažniau – ne rečiau kaip kas 3 metus – atlikti nekilnojamojo turto vertinimą mokestinei vertei nustatyti.

Įstatymų projektais ir NTM įstatymo projektu įgyvendinamos Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 180, 218.4 punktų nuostatos, susijusios su savivaldybių ekonominio savarankiškumo stiprinimu, taip pat su teisingesne ir augti palankia mokesčių sistema ir lankstesnių skolinimosi galimybių sudarymu.

Įstatymų projektais ir NTM įstatymo projektu neperkeliami ir neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.

Įstatymų projektai ir NTM įstatymo projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai.

Įstatymų projektai ir NTM įstatymo projektas paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje.

Įstatymų projektus parengė Finansų ministerijos Finansų politikos departamento (direktorius Irmantas Mikulėnas, tel. 219 9342, el. p. irmantas.mikulenas@finmin.lt) Fiskalinės priežiūros skyriaus vedėja Eglė Radzevičienė, tel. 219 9361, el. p. egle.radzeviciene@finmin.lt.

NTM įstatymo projektą parengė Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento (direktorė Jūratė Laurikėnaitė, tel. 239 0151, el. p. jurate.laurikenaite@finmin.lt) Tiesioginių mokesčių ir tarptautinio apmokestinimo skyriaus (vedėjas Evaldas Putrimas, tel. 219 4476, el. p. evaldas.putrimas@finmin.lt) vyriausioji specialistė Rasa Totoraitė, tel. 239 0069, el. p. rasa.totoraite@finmin.lt.

PRIDEDAMA:

1) Įstatymų projektų aiškinamasis raštas, 17 lapų. 

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.

3) Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo konstitucinio įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.

4) Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 10, 17, 18, 21 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.

5) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.

6) Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 2 lapai.

7) NTM įstatymo projektas ir jo lyginamasis variantas, 14 lapų.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglė Radzevičienė, tel. (8 5) 219 9361, el. p. egle.radzeviciene@finmin.lt