PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAUKINĖS GYVŪNIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-498 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-3817 (3)

 

2020-07-

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

2

 

 

Argumentai:

 

Kadangi įstatymo priėmimas Seime buvo atidėtas,  įstatymo įgyvendinimui reikia priimti daug įgyvendinamųjų teisės aktų (planuojama 18) Aplinkos ministerija nesuspės parengti įgyvendinamųjų teisės aktų iki šiuo metu numatyto įstatymo įsigaliojimo termino – 2020 m. gruodžio 31 d., todėl siūloma nukelti įstatymo įsigaliojimo terminą  2021 m. gegužės 1 d., o įgyvendinamųjų teisės aktų parengimo terminą 2021 m. balandžio 30 d. Taip pat siūloma kartu atidėti 2 straipsnio 2 dalies, nustatančios draudimo cirkuose naudoti laukinius gyvūnus įsigaliojimą, nes šiai nuostatai dėl ūkinės veiklos (cirkų) apribojimo įgyvendinti būtinas pereinamasis laikotarpis – t.y. nustatyti, kad laukinius gyvūnus naudoti cirkuose draudžiama nuo 2021 m. lapkričio 1 d.

 

Pasiūlymas:

Siūloma nukelti įstatymo įsigaliojimo datą ir nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d. ir įstatymo 2 straipsnį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 ir 7 dalis, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d. gegužės 1 d.

2. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 6 straipsnio 6 dalis ir šio straipsnio 3 dalis įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.lapkričio 1 d.

3. Nuo 2021 m. gegužės lapkričio 1 d. leidžiama laikyti nelaisvėje cirkuose naudotus laukinių rūšių paukščius, žinduolius, varliagyvius ir roplius, kuriais prekiauti iki 2020 2021 m. gruodžio 31 balandžio 30 d. buvo išduotas leidimas prekiauti laukiniais gyvūnais (jeigu toks leidimas buvo reikalingas) arba nuo 2021 m. sausio gegužės 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 spalio 31 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu, buvo išduotas leidimas prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais (jeigu toks leidimas reikalingas), laikantis gyvūnų gerovės ir laikymo nelaisvėje reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatyme ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklėse; laikant šiuos laukinius gyvūnus nelaisvėje privaloma turėti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus (jeigu jis reikalingas), nurodytą šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo 8 straipsnyje.

4. Asmenims, turintiems leidimus prekiauti laukiniais gyvūnais, išduotus iki šio įstatymo įsigaliojimo, leidžiama prekiauti šiame leidime nurodytais laukiniais gyvūnais. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduotų leidimų prekiauti laukiniais gyvūnais galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas ir galiojimas panaikinamas vadovaujantis Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatyme nustatytais leidimų prekiauti saugomų rūšių laukiniais gyvūnais galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo pagrindais.

5. Leidimų išdavimo procedūros, pradėtos iki 2021 m. sausio gegužės 1 d., baigiamos pagal prašymų išduoti leidimus pateikimo metu galiojusius teisės aktus.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo iškeltose bylose dėl žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laukinei gyvūnijai ar jos buveinėms, atlyginimo atstovauja tie asmenys, kurie atstovavo iki šio įstatymo įsigaliojimo.

7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2021 m. balandžio 30 d. 2020 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                              Virginija Vingrienė