LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETAS

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1120 6, 18, 20, 24 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2611

 

 

2023-11-29 Nr. 113-P-39

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto pirmininkas Ričardas Juška, pirmininko pavaduotojas Valentinas Bukauskas, komiteto nariai: Guoda Burokienė, Domas Griškevičius, Bronislovas Matelis, Kęstutis Navickas, Audrius Petrošius, Eugenijus Sabutis, Algis Strelčiūnas, Rita Tamašunienė, Valdemaras Valkiūnas.

Komiteto biuras: vedėja Lina Milonaitė, patarėjai: Rasa Mačiulytė, Rasa Šidlauskaitė, Juras Taminskas, padėjėja Vilma Keidūnė.

Kviestieji asmenys: Seimo narys Simonas Gentvilas, aplinkos viceministrė Monika Juodvalkė, Aplinkos ministerijos Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovė Algė Staniūnaitė –Tonkich, Aplinkos ministerijos Žemės ir teritorijų planavimo politikos grupės vyresnioji patarėja Erika Giedraitienė ir vyr. specialistė Lina Masliukienė, vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vadovė Alma Bulkevičienė ir patarėja Justina Ronkaitienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė ir patarėja savivaldybių administravimo klausimais Linda Kreimerytė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-04-14

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1. Projekto 1 straipsniu siūloma pakeisti Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 6 straipsnio 3 dalį ir joje kaip teritorijų planavimo organizatorių vietoj savivaldybės administracijos direktoriaus nurodyti „savivaldybės merą ar jo įgaliotą savivaldybės administracijos direktorių“. Pažymėtina, kad siūlomas teisinis reguliavimas nedera su Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 5 punktu, kuriame nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą. Kita vertus, projektu nėra siūloma nuosekliai visame keičiamame įstatyme (netgi ir pačioje keičiamoje 6 straipsnio 3 dalyje) pakeisti nurodytą teritorijų planavimo organizatorių, pavyzdžiui, keičiamo įstatymo 2 straipsnio 34 dalyje, 6 straipsnio 2, 4 ir 5 dalyse nurodytas tik savivaldybės administracijos direktorius.

Pritarti

Argumentai:

Atsižvelgus į tai, kad įstatymo projekto 1 straipsnyje siūlomas įstatymo 6 straipsnio 3 dalies teisinis reguliavimas nedera su Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 5 punkte nustatytomis savivaldybės administracijos direktoriaus, kaip savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų organizatoriaus, funkcijomis, šio pakeitimo atsisakoma.

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-04-14

1

 

 

2. Projekto 2 straipsnyje siūloma keičiamo įstatymo 18 straipsnio 5 dalies nuostata, pagal kurią konkretūs žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai pagal detaliajame plane patvirtintą teritorijos naudojimo tipą nustatomi tvirtinant detalųjį planą, o kitais galimais žemės naudojimo būdais keičiami mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, derintina su Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 3 dalies 8 punktu, kuriame nustatyta savivaldybės tarybos kompetencija priimti sprendimus dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo.

Pritarti

Argumentai:

Vietos savivaldos įstatymo projektu Nr. XIVP-2609(2) atsisakoma paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos (15 str. 3 d. 8 p.) ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas priskiriamas merui (27 str. 2 d. 28 p.). Taip pat numatoma, kad meras šias funkcijas gali įgalioti vykdyti savivaldybės administracijos direktorių (27 str. 4 d.).

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-04-14

4

3

 

3. Svarstytina, ar darant projekto 5 straipsnio 2 dalyje siūlomą keičiamo įstatymo 27 straipsnio 4 dalies pakeitimą (nustatant, kad detaliuosius planus tvirtina meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius), kartu nereikėtų pakeisti ir šio straipsnio 7 dalies nuostatos, pagal kurią planavimo iniciatorius turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti merą priimti sprendimą tvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti detalųjį planą.

Pritarti

Pasiūlymas:

Keičiamo įstatymo 27 straipsnio 7 dalį išdėstyti taip:

7. Jeigu meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius nepatvirtina detaliojo plano per šiame įstatyme nustatytus terminus šio straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą arba atsisako patvirtinti detalųjį planą ir nepraneša atsisakymo tvirtinti motyvų, planavimo iniciatorius turi teisę per 10 darbo dienų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad jos pareigūnai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pradėtų administracinių nusižengimų teiseną, taip pat planavimo iniciatorius turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti merą ar jo įgaliotą savivaldybės administracijos direktorių per nustatytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos, priimti sprendimą tvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti detalųjį planą.

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-04-14

4

3

 

4. Kadangi detaliojo plano patvirtinimo terminas yra nustatytas keičiamo įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje, siūlytume patikslinti projekto 5 straipsnio 3 dalyje teikiamą keičiamo įstatymo 27 straipsnio 7 dalį ir vietoj žodžių ,,per šiame įstatyme nustatytus terminus“ įrašyti žodžius ,,per šio straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą“.

Pritarti

 

Pasiūlymas:

Keičiamo įstatymo 27 straipsnio 7 dalį išdėstyti taip:

7. Jeigu meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius nepatvirtina detaliojo plano per šiame įstatyme nustatytus terminus šio straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą arba atsisako patvirtinti detalųjį planą ir nepraneša atsisakymo tvirtinti motyvų, planavimo iniciatorius turi teisę per 10 darbo dienų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad jos pareigūnai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pradėtų administracinių nusižengimų teiseną, taip pat planavimo iniciatorius turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti merą ar jo įgaliotą savivaldybės administracijos direktorių per nustatytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos, priimti sprendimą tvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti detalųjį planą.

5.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2023-04-14

5

 

 

5. Atsižvelgdami į tai, kad projekto aiškinamajame rašte nurodyta, jog įstatymui įgyvendinti reikės pakeisti poįstatyminius teisės aktus, siūlytume projektą papildyti straipsniu, kuriame būtų reglamentuojamas įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas, numatant vėlesnę įstatymo įsigaliojimą datą ir pasiūlant atitinkamoms valstybės institucijoms iki įstatymo įsigaliojimo priimti įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Pritarti

 

6.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Europos Sąjungos teisės grupė,

2023-04-24

*

 

 

Įvertinę Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 6, 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2611 atitiktį Europos Sąjungos teisei, pažymime, kad pastabų ir pasiūlymų neturime.

Pritarti

 

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

 

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

 

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Vyriausybė,

2023-10-25

 

 

 

*

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo statuto 138 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2023 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. SV-S-997 „Dėl įstatymų projektų išvadų“ 1–3 punktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pritarti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2609 (toliau – projektas Nr. 1), Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 23, 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2610 (toliau – projektas Nr. 2) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 6, 18, 20, 24 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2611 (toliau – projektas Nr. 3) (toliau kartu – projektai) tikslui – siekiant patobulinti teisinį reglamentavimą, sumažinti savivaldybių merams nustatytų funkcijų, kurių vykdymą sunku užtikrinti vienam asmeniui, kiekį (įvertinus darbo krūvį, darbo laiko sąnaudas, užimtumą, nedarbingumą, atostogas, kitas su savivaldybės mero darbo organizavimu susijusias aplinkybes) ir numatyti galimybę įgalioti šias funkcijas atlikti savivaldybės administracijos direktorių, pasiūlyti Seimui projektus tobulinti atsižvelgiant į šias pastabas ir pasiūlymus:

[...]

3. Siūlytina patikslinti ir papildyti projektą Nr. 3:

3.1. Atsižvelgus į tai, kad projekto Nr. 3 1 straipsnyje siūlomas TPĮ 6 straipsnio 3 dalies teisinis reguliavimas nedera su VSĮ 34 straipsnio 6 dalies 5 punkte nustatytomis savivaldybės administracijos direktoriaus, kaip savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų organizatoriaus, funkcijomis, siūlytina šio pakeitimo atsisakyti.

Pritarti

 

2.

Vyriausybė,

2023-10-25

1

 

 

 

3.2. Kad žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai būtų keičiami savivaldybės mero ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, siūlytina TPĮ 18 straipsnio 5 dalį išdėstyti taip:

„5. Konkretūs žemės sklypo ar jo dalies žemės naudojimo būdai pagal detaliajame plane patvirtintą teritorijos naudojimo tipą nustatomi tvirtinant detalųjį planą, o kitais galimais žemės naudojimo būdais keičiami savivaldybės mero (toliau – meras) ar jo įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, Vyriausybės nustatyta tvarka informuojant visuomenę.“

Pritarti

 

3.

Vyriausybė,

2023-10-25

4

3

 

 

3.3. Siūlytina suderinti teikiamus TPĮ 27 straipsnio 4 ir 7 dalių pakeitimus ir šio straipsnio 7 dalį išdėstyti taip:

„7. Jeigu meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius nepatvirtina detaliojo plano per šio straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą arba atsisako jį patvirtinti ir nepraneša atsisakymo tvirtinti motyvų, planavimo iniciatorius turi teisę per 10 darbo dienų kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad jos pareigūnai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka pradėtų administracinių nusižengimų teiseną, taip pat planavimo iniciatorius turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įpareigoti merą ar jo įgaliotą savivaldybės administracijos direktorių per nustatytą terminą, ne ilgesnį kaip 7 darbo dienos, priimti sprendimą tvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti detalųjį planą.“

Pritarti

 

4.

Vyriausybė,

2023-10-25

5

 

 

 

4. Siūlytina projektus papildyti straipsniais dėl įstatymų įsigaliojimo ir įgyvendinimo, kuriuose, be šio nutarimo 2.6 papunktyje nurodytos vėlesnės įstatymo įsigaliojimo dienos, būtų nustatyta, kad Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima įgyvendinamuosius teisės aktus.

Pritarti

 

 

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų / komisijų pasiūlymai: nepaskirta.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai:

7.1. Sprendimas: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. XIVP-2611(2) ir komiteto išvadoms.

7.2. Pasiūlymai: nepateikta.

8. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Ričardas Juška.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

 

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                                              Ričardas Juška

 

 

 

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biuro patarėjas Juras Taminskas