Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio

vertinimo Šiaulių rajono savivaldybės

 administracijoje tvarkos aprašo priedas

 

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

 

Teisės akto projekto pavadinimas:

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-227 „Dėl bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių bei vaikų globos įstaigų auklėtinių važiavimo išlaidų kompensavimo, neatlygintino pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Teisės akto projekto rengėjas:

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Kristina Smirnovienė.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[1]: 1, 5, 6, 9, 17 kriterijai.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos, nustatytos atliekant antikorupcinį vertinimą po tarpinstitucinio derinimo (nurodyti kriterijaus numerį, kurį taikant nustatytai korupcijos rizikai šalinti ar valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių)[2]:

 

Eil. Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatsižvelgta į pastabą

 

 

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto rengėjas

pildo teisės akto projekto vertintojas

1.

Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas

Aprašo 9 punkte numatyta, kad išimties tvarka, mokyklos vadovas, suderinęs su Švietimo paslaugų centru gali priimti sprendimą dėl mokinių pavėžėjimo ir kitais atvejais

Į pastabą atsižvelgta, nurodytas punktas išbrauktas.

x tenkina

□ netenkina

2.

Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leisiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą

Sprendimo projekte tokių spragų ar nuostatų nenustatyta

 

□ tenkina

□ netenkina

3.

Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimantis subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto

Atskirta

 

□ tenkina

□ netenkina

4.

Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)

Atitinka.

 

□ tenkina

□ netenkina

5.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas

Sąrašas baigtinis, išskyrus 9 punktą

Į pastabą atsižvelgta, nurodytas punktas išbrauktas.

x tenkina

□ netenkina

6.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys

Išimties tvarka priimamų sprendimų sąrašas nėra baigtinis

Į pastabą atsižvelgta, išbrauktas 9 punktas, kuriame buvo numatyta, kad išimties tvarka, mokyklos vadovas, suderinęs su Švietimo paslaugų centru gali priimti sprendimą dėl mokinių pavėžėjimo ir kitais atvejais.

x tenkina

□ netenkina

7.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas

Nustatyta

 

□ tenkina

□ netenkina

8.

Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka

Spendimo projekto nuostatose sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimas netaikomas

 

□ tenkina

□ netenkina

9.

Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;

9.6. individuali narių atsakomybė

Sprendimo projekte numatyta, kad sprendimus priima ne kolegialus subjektas.

Individuali sprendimus priimančių  subjektų atsakomybė nenumatyta

Į pastabą atsižvelgta, įrašytas papildomas 38 punktas VI skyriuje, kuris numato, kad Apraše nustatyti subjektai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

x tenkina

□ netenkina

10.

Teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka

Sprendimo projekto nuostatoms įgyvendinti administracinės procedūros numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme

 

□ tenkina

□ netenkina

11.

Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma

Sprendimo projektu toks sąrašas nenustatomas

 

□ tenkina

□ netenkina

12.

Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus

Tokie terminai sprendimo projekte nenumatyti.

 

□ tenkina

□ netenkina

13.

Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes

Sprendimo projekte tokios galimybės nenustatytos

 

□ tenkina

□ netenkina

14.

Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką

Projekto nuostatos nenustato administracinių procedūrų viešinimo tvarkos

 

□ tenkina

□ netenkina

15.

Teisės akto projektas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškius jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)

Teisės akto projekte nustatyta, kad aprašo vykdymo kontrolę atlieka Savivaldybės audito ir kontrolės tarnyba, Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyrius

 

□ tenkina

□ netenkina

16.

Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės[3]

Sprendimo projekte nenumatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės

 

□ tenkina

□ netenkina

17.

Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai)

Teisės akto projekte nenustatyta atsakomybės rūšis

Į pastabą atsižvelgta, įrašytas papildomas 38 punktas VI skyriuje, kuris numato, kad Apraše nustatyti subjektai už savo pareigų bei funkcijų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Konkreti atsakomybės rūšis priklausys nuo atitinkamų teisės aktų nuostatų.

x tenkina

□ netenkina

18.

Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiški jos skyrimo procedūra

Netaikytina

 

□ tenkina

□ netenkina

19.

Kiti svarbūs kriterijai

Nėra

 

□ tenkina

□ netenkina

 

Teisės akto projekto  rengėjas:

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė

Kristina Smirnovienė

Teisės akto projekto vertintojas:

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Ersida Medžiūnienė

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

(pareigos) (vardas ir pavardė)

 

 

                                   2016-11-

 

 

                                  2016-11-

 

(parašas) (data)

 

 (parašas) (data)

______________[1]Jeigu tas pats kriterijus taikomas kelioms teisės akto projekto nuostatoms, nurodyti ir konkrečias teisės akto projekto nuostatas, dėl kurių galima korupcijos rizika nepašalinta ar kuriai valdyti teisės akto projekte nenumatyta priemonių.

[2] Tas pat.

[3]Pavyzdžiui, aiškiai ir išsamiai išdėstytos kontroliuojančio subjekto teisės ir pareigos, nustatyta standartizuota kontrolės atlikimo procedūra, reikalavimas fiksuoti atskirus kontrolės procedūros etapus ir jų rezultatus, atsakingų specialistų rotacija, užkirstas kelias kontroliuojančio ir kontroliuojamo subjektų tiesioginiam kontaktui be liudininkų ir panašiai.