LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RADIACINĖS SAUGOS įstatymo Nr. VIII-1019  10 STRAIPSNIO pakeitimo

ĮSTATYMO PROJEKTO (Nr. XIIP-4045)

 

2020-06-10 Nr. 102-P-21

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, pirmininkės pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai: Vilija Aleknaitė Abramikienė, Rimas Andrikis, Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski, Julius Sabatauskas, Lauras Stacevičius, Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Kviestieji asmenys: Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento Vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Rimvydas Valentukevičius, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyriausiasis patarėjas Darius Urbonas, Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdybos viršininkas Audrius Valeika, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios teisės skyriaus vyresnysis specialistas Simonas Mikšys.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2016-03-10

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį, jog 2015 m. gruodžio 15 d. buvo priimtas Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 6, 7, 71, 8, 83, 84, 10, 11, 15, 21, 23 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 85, 86, 151 straipsniais ir 81, 82 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas Nr. XII-2190, įsigaliosiantis 2016 m. gegužės 1 d.  Minėto įstatymo 12 straipsniu buvo pakeistas ir keičiamo įstatymo 10 straipsnis, įskaitant ir jo 17 punktą. Atsižvelgiant į tai, teikiamo projekto 1 straipsniu siūlomi keičiamo įstatymo 10 straipsnio 17 punkto pakeitimai turėtų būti suderinti su Radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 2, 6, 7, 71, 8, 83, 84, 10, 11, 15, 21, 23 straipsnių pakeitimo, įstatymo papildymo 85, 86, 151 straipsniais ir 81, 82 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu Nr. XII-2190.

Pritarti

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2016-03-10

 

 

 

Taip pat projekto pavadinime prieš keičiamo įstatymo numerį įrašytina santrumpa „NR.“

Pritarti

 

3.

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

2016-03-02

 

 

*

Išnagrinėję 2016 m. vasario 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo pateiktą derinti Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (toliau ‑ Projektas), pažymime, kad pastabų dėl Projekto atitikties Europos Sąjungos teisei neturime.

Pritarti

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

2016-08-17

Nr. 840

 

 

 

*

Iš esmės pritarti Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo ir kontrolės įstatymo projektui Nr. XIIP-4041 (toliau – Įstatymo projektas) ir su juo susijusių įstatymų projektams Nr. XIIP-4042–XIIP-4057, tačiau pasiūlyti Lietuvos Respublikos Seimui tobulinti juos atsižvelgiant į šias pastabas ir pasiūlymus <...>.

Pritarti

2016 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadoje  Nr. 840 įstatymo projektui Nr. XIIP-4045 pastabų nepateikta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai:

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai, pagrindžiantys nuomonę

Str.

Str. d.

P.

1.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

2016-10-19

 

 

 

*

Pritarti Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP‑4045 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į pastabas, kurioms Komitetas pritarė.

Pritarti iš dalies

Įstatymo projekto nuostatos patobulintos atsižvelgiant į šiuo metu galiojančią Įstatymo redakciją, į įstatymo projekto Nr. XIIP-4041(2) pakeitimus.

 

2.

Žmogaus teisių komitetas

2016-10-19

 

 

 

*

Pritarti iniciatorių pateiktam Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo Nr. VIII-1019 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIP-4045 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Pritarti iš dalies

Įstatymo projekto nuostatos patobulintos atsižvelgiant į šiuo metu galiojančią Įstatymo redakciją, į įstatymo projekto Nr. XIIP-4041(2) pakeitimus.

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui Nr. XIIP-4045(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 11, prieš – nėra, susilaikė – nėra.

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Agnė Širinskienė, Stasys Šedbaras, Rimas Andrikis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto pirmininkė                                                                           (Parašas)                                                                                              Agnė Širinskienė

 

 

 

 

 

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Jurgita Janušauskienė