LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Aplinkos apsaugos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

LIETUVOS RESPUBLIKOS

L MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 2 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 41 STRAIPSNIU

 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP- 3632(2)

 

 

2020-06-26  Nr.107-P-31

Vilnius

 

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai: Simonas Gentvilas, Aistė Gedvilienė, Linas Balsys, Andrius Mazuronis, Paulius Saudargas, Artūras Skardžius, Virginija Vingrienė. .

Komiteto biuro vedėja Birutė Pūtienė, patarėjai Jolita Jakučionytė, Audrius Želvys, Rasa Matusevičiūtė.

 

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: -

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

2

 

 

 

Projekto 2 straipsniu Medžioklės įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 41 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad ,,medžioklėje dalyvaujančiam medžiotojui draudžiama būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų“. Atkreipiame dėmesį, kad medžioklėse gali dalyvauti ne tik medžiotojai, bet ir kiti asmenys, pavyzdžiui, varovai, kurių veiksmai medžioklėje, manytina, taip pat gali turėti įtakos medžioklės saugumui. Svarstytina, ar projekto nuostatos nereikėtų papildyti, nustatant kad, medžioklėje ne tik medžiotojams, bet ir kitiems medžioklėje dalyvaujantiems asmenims draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo kitų medžiagų.

Jeigu būtų pritarta aukščiau nurodytai pastabai ir projekto 2 straipsnyje dėstomos keičiamo įstatymo 41 straipsnio 1 dalies nuostatos būtų papildytos, tai atitinkamai reikėtų papildyti ir projekto 2 straipsnyje dėstomą keičiamo įstatymo 41 straipsnio 2 dalį, nustatant, kad turėtų leistis patikrinami dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo kitų medžiagų ne tik medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai, bet ir kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys.

Tuo atveju, jeigu būtų nustatytas draudimas kitiems medžioklėje dalyvaujantiems asmenims medžioklėje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo kitų medžiagų, taip pat pareiga leistis patikrinamiems dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo kitų medžiagų, tokiems asmenims atitinkamai turėtų būti nustatyta administracinė atsakomybė už dalyvavimą medžioklėje neblaiviems ar apsvaigusiems nuo kitų narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, taip pat administracinė atsakomybė už atsisakymą pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Tuo tikslu reikėtų papildyti teikiamą įstatymo projekto lydinčiojo Administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3629(2)) 1 straipsnyje dėstomas Administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio 9, 11, 13, 15 dalių nuostatas.

Nepritarti

Projekto XIIIP-3627 nuostatos derintinos su projekto XIIIP-3632 nuostatomis.

XIIIP-3632 įtvirtinama „medžioklėje dalyvaujančio medžiotojo apibrėžtis“

(„171. Medžioklėje dalyvaujantis medžiotojas – medžiotojas, įrašytas į aplinkos ministro nustatytos formos medžioklės lapą medžioti ir esantis šiame dokumente nurodytu laiku nurodytame medžioklės plotų vienete).

Netikslinga normos išplėsti, apimant, pvz., varovus, nes jie nepriskirtini medžiotojams.

 

2.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

3

 

 

 

Projekto 3 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad „Administracinių nusižengimų bylas dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja ir teisę medžioti atima aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.“ Šios projekto nuostatos nėra aiškios santykyje su kartu teikiamo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290, 426, 589 ir 604 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3629(2)) 3 straipsnio 3 dalimi keičiamo Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 43 punktu, pagal kurį administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo ne tik aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, bet ir valstybinių miškų apsaugos pareigūnai už 290 straipsnyje (medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas) numatytus administracinius nusižengimus. Atsižvelgiant į tai, projekto nuostatos turėtų būti tikslinamos.

Pritarti

XIIIP-3629 nuostatos suderintos su XIIIP-3632.

3.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

4

 

 

 

Projekto 4 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. Svarstytina, ar atsižvelgiant į įstatymo projekto priėmimo, pasirašymo, paskelbimo procedūrų trukmę nereikėtų nustatyti vėlesnės įstatymo įsigaliojimo datos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad teikiamas įstatymo projektas yra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 22, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 38, 398, 46, 48, 49, 50, 53 ir 54 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (reg. Nr. XIIIP-3627(2)) lydintysis įstatymo projektas, abiejuose projektuose reikėtų nustatyti vienodas įstatymų įsigaliojimo datas.

Pritarti

Yra Seimo nario Kęstučio Mažeikos 2020-06-23 pasiūlymas

4.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2020-06-25

4

 

 

 

Jeigu būtų pritarta aukščiau nurodytai pastabai ir projekto 4 straipsnio 1 dalyje būtų nustatyta vėlesnė įstatymo įsigaliojimo data, projekto 4 straipsnio 2 dalyje atitinkamai reikėtų nustatyti vėlesnę įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų priėmimo datą.

Pritarti

Yra Seimo nario Kęstučio Mažeikos 2020-06-23 pasiūlymas

 

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys Kęstutis Mažeika

2020-06-23

7

1

 

 

Argumentai:

Siekiant užtikrinti efektyvią medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų kontrolę, tikslinga nustatyti, kad nuostatos įtirtinančios „medžioklėje dalyvaujančio medžiotojo“ sąvoką ir  draudimą medžioklėje būti neblaiviam įsigaliotų nuo 2021-01-01, nustatant terminą įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų parengimui iki 2020-09-30.

Projekto Nr. XIIIP-3627 nuostatos, susijusios su aplinkos apsaugos reformos įgyvendinimu ir galimu darbuotojų  ar etatų perskirstymu tarp institucijų, todėl turi būti išlaikyti Darbo kodekse įtvirtinti terminai. Dėl šios priežasties siūlome numatyti vėlesnį šio įstatymo 3 straipsnio įsigaliojimo terminą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

„1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

1.Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį ir 3 straipsnį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir ar jo įgaliotos institucijos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2021 m. liepos 1d.“

 

Pritarti

 

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                         (Parašas)                                                                      Juozas Imbrasas

 

 

 

Patarėjas Audrius Želvys