LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO NR. I-1607 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-11-25 Nr. XIVP-2239

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Pažymėtina, kad 2022 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1311 (toliau – Įstatymas Nr. XIV-1311), kurio 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad naujos redakcijos Žemės įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 4 d. Atkreiptinas dėmesys, kad teikiamo projekto 2 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad įstatymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatyme Nr. XIV-1311 žemės servitutus reglamentuos ne Žemės įstatymo 23, o 22 straipsnis, atitinkamai turėtų būti tikslinama projekto 1 straipsniu keičiamo Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies formuluotė „išskyrus Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytą atvejį“, vietoj skaičiaus „23“ įrašant skaičių „22“.

2.    Atsižvelgiant į Vyriausybės ir Žemės ūkio ministerijos kompetenciją, nustatytą keičiamame įstatyme, bei į tai, kad pagal projekto aiškinamąjį raštą įstatymo įgyvendinimas pareikalaus papildomų valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, manytina, kad dėl įstatymo projekto turėtų būti gauta Vyriausybės išvada.

3.    Atsižvelgiant į tai, kad 2022 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1312, atkreiptinas dėmesys į Seimo statuto 135 straipsnio 7 dalį, nustatančią, kad įstatymo papildymo ar pakeitimo įstatymo projektas gali būti pateikiamas Seimo plenariniame posėdyje ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo to įstatymo priėmimo (šis reikalavimas netaikomas kai įstatymo papildymo ar pakeitimo įstatymo projektą teikia Vyriausybė ar ne mažiau kaip 1/5 visų Seimo narių).

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]