LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

III (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 117

STENOGRAMA

 

2017 m. lapkričio 14 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, 10 val. 56 sek. Pra­de­da­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2017 m. lap­kri­čio 14 d. po­sė­dį. (Gon­gas) Re­gist­ruo­ja­mės.

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). Ma­lo­niai kvie­čiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį į tri­bū­ną. Prieš tai pa­skelb­si­me, kiek mū­sų yra šios die­nos ry­ti­nia­me po­sė­dy­je.

Už­si­re­gist­ra­vo 93 Sei­mo na­riai. Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, žo­dis jums. Pra­šau.

 

10.01 val.

Sei­mo Pir­mi­nin­ko V. Pranc­kie­čio kal­ba

 

V. PRANCKIETIS. Ger­bia­mi ko­le­gos Sei­mo na­riai, Sei­mo dar­buo­to­jai, ger­bia­mi sve­čiai! Ly­giai prieš me­tus su­si­rin­ko­me šio­je sa­lė­je ir pra­dė­jo­me dar­bą, Tau­tos at­sto­vų dar­bą. Dau­giau nei pu­sė, t. y. 77, tą­dien vals­ty­bei pri­sie­ku­sių­jų pir­mą kar­tą Sei­me dė­da­mi ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos pri­si­ė­mė at­sa­ko­my­bę gar­bin­gai at­sto­vau­ti. Ta­da XII Sei­mo ka­den­ci­ją pa­va­di­nau vil­ties Sei­mu ir ti­kiu, kad sa­vo dar­bu pa­tei­si­na­me dau­ge­lio ar­ba dau­gu­mos Lie­tu­vos žmo­nių lū­kes­čius.

Šian­dien yra ge­ra die­na įver­tin­ti, kaip at­ro­do­me kiek­vie­nas as­me­niš­kai ir vi­si kar­tu, ką nu­vei­kė­me, ko pa­sie­kė­me ir ko­kie dar­bai bei iš­šū­kiai mū­sų lau­kia.

Pra­ėju­sių me­tų ru­dens se­si­ją pra­dė­jo­me skyrę daug dė­me­sio jaut­riau­siems vi­suo­me­nės na­riams – sen­jo­rams ir vai­kams. Sei­mas pa­anks­ti­no pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo dir­bu­siems pen­si­nin­kams pro­ce­są ir jį bai­gė 2017 m. lie­pos 1 d. Per ka­len­do­ri­nius me­tus pen­si­jos vi­du­ti­niš­kai pa­di­din­tos dau­giau kaip 50 eu­rų, dar 30 eu­rų bus di­di­na­mos nuo 2018 m. sau­sio 1 d.

Po tra­ge­di­jos Kė­dai­niuo­se pri­ėmė­me tei­sės ak­tus, ku­rie drau­džia bet ko­kį smur­tą prieš vai­kus, įskai­tant ir fi­zi­nes baus­mes. Ir tai ne tik tei­sės ak­tų, va­di­na­mų Ma­tu­ko re­for­ma, pri­ėmi­mas – vi­suo­me­nė­je vie­na po ki­tos gi­mė dis­ku­si­jos, kai­my­nai ta­po ne­abe­jin­gi, pa­rei­gū­nai – aky­les­ni.

Ne­ma­žai nau­jo­vių, Sei­mo spren­di­mu įve­da­mų nuo 2018 me­tų, pa­dės ma­žin­ti skur­dą: di­di­na­mas mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, vals­ty­bės re­mia­mos pa­ja­mos, reikš­min­gai di­dė­ja vai­ko pi­ni­gai, grą­žin­ta PVM leng­va­ta cen­tri­niam šil­dy­mui, o nuo 2018 me­tų leng­va­ta šil­dy­mui ga­lės pa­si­nau­do­ti ne tik cen­tri­nio šil­dy­mo var­to­to­jai. Kom­pro­mi­so ir Tri­ša­lės ta­ry­bos de­ry­bų re­zul­ta­tas yra nuo 2017 m. lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­jęs nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas, ku­ris dar­buo­to­jams su­tei­kė di­des­nę ap­sau­gą ir pa­pil­do­mų ga­ran­ti­jų.

Šiam Sei­mui per pir­muo­sius dar­bo me­tus po dau­ge­lio me­tų pa­vy­ko iš­ju­din­ti Miš­kų re­for­mą. „Bū­re­lių“ sau­go­to ir no­men­kla­tū­ra api­pin­to įsta­ty­mo re­for­ma už­tik­rins, kad vals­ty­bės tur­tas bū­tų nau­din­gas ša­liai ir jo žmo­nėms.

Po il­gų svars­ty­mų ir dis­ku­si­jų bu­vo pri­im­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos: nuo ki­tų me­tų pra­džios svai­ga­lus bus ga­li­ma įsi­gy­ti su­lau­kus tik 20 me­tų, vi­siš­kai už­draus­ta al­ko­ho­lio re­kla­ma. Vi­suo­me­nė py­ko, ta­čiau ki­tos jau įgy­ven­din­tos prie­mo­nės duo­da re­zul­ta­tų, pa­vyz­džiui, spi­ri­tuo­to vy­no pro­duk­tų par­da­vi­mas su­ma­žė­jo be­veik per­pus.

Aukš­to­jo moks­lo re­for­ma įgau­na pa­grei­tį, uni­ver­si­te­tai pa­tys spren­džia, koks jų re­for­mos ke­lias.

Už­sie­nio po­li­ti­ka šian­dien iš­lie­ka vie­na svar­biau­sių te­mų. Vi­si pri­ta­rė­me Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jai, jo­je įvar­di­jo­me di­džiau­sias grės­mes Lie­tu­vos sau­gu­mui – tai Ru­si­jos ka­ri­nis ak­ty­vu­mas, in­for­ma­ci­nė pro­pa­gan­da, ne­sta­bi­lu­mas re­gio­ne, te­ro­riz­mas, ki­ber­ne­ti­nės grė­s­mės, ener­ge­ti­nė pri­klau­so­my­bė, ko­rup­ci­ja.

Ypa­tin­gą dė­me­sį ski­ria­me Bal­ta­ru­si­jos sta­to­mos Ast­ra­vo ato­mi­nės elek­tri­nės klau­si­mui. Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos tarp­tau­ti­nių rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mas pro­jek­tuo­jant, sta­tant ir eks­plo­a­tuo­jant bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos ob­jek­tus ke­lia tie­sio­gi­nę grės­mę Lie­tu­vai, to­dėl Sei­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą, kad Lie­tu­va ri­bos elek­tros im­por­tą iš ne­sau­gių bran­duo­li­nių elek­tri­nių. Ti­ki­mės, kad kai­my­ni­nėms vals­ty­bėms pri­ta­rus to­kiam Lie­tu­vos spren­di­mui Bal­ti­jos re­gio­nas su­stip­rins sa­vo po­zi­ci­ją ge­o­po­li­ti­ko­je.

Kaip di­de­lį pa­sie­ki­mą ga­li­ma ver­tin­ti tai, kad nuo Nau­jų­jų me­tų gy­ny­bai skir­si­me dau­giau nei 2 % nuo BVP. Bū­si­me šeš­to­ji NATO vals­ty­bė, ku­ri įgy­ven­dins to­kį rei­ka­la­vi­mą. Sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mais daug dir­ba­me su Jung­ti­nė­mis Ame­ri­kos Vals­ti­jo­mis, Šiau­rės, Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis plė­to­da­mi įvai­rius po­li­ti­nius ir ka­ri­nius for­ma­tus. Sie­kia­me, kad Ry­tų part­ne­rys­tei bū­tų nuo­la­ti­nis dė­me­sys ir kad šis dė­me­sys bū­tų nu­kreip­tas į Uk­rai­ną, Gru­zi­ją, Mol­do­vą ir jo­se vyks­tan­čius pro­ce­sus.

Pri­ėmė­me Lie­tu­vos pla­ną Uk­rai­nai, ku­ris tam­pa Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nu, ska­tin­ti de­mo­kra­tines re­for­mas šio­je ša­ly­je. Pa­dė­da­mi Uk­rai­nai, pa­de­da­me ir sau, pa­de­da­me vi­sai Eu­ro­pai. Ne­ra­mu­mai Uk­rai­no­je ke­lią grės­mę vi­so re­gio­no sta­bi­lu­mui. Svar­bu, kad mū­sų no­rą ir pa­stan­gas vie­no­dai su­pras­tų vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rės ir stra­te­gi­niai part­ne­riai.

Mū­sų Sei­mui prieš akis dar tre­ji me­tai, dėl ge­rų dar­bų su­si­tel­ki­me ir sie­ki­me už­si­brėž­tų tiks­lų. Ne kas ki­tas, o mes tu­ri­me kel­ti Sei­mo re­pu­ta­ci­ją. Čia nė­ra vie­tos ne­at­sa­kin­giems po­el­giams ar ne­pa­ma­tuo­tiems žo­džiams, ci­niz­mui, ne­apy­kan­tai ir ne­to­le­ran­ci­jai. Su­ta­ri­mo ti­kiuo­si pri­imant svar­bius klau­si­mus Lie­tu­vos at­ei­čiai. Žen­gia­me į vals­ty­bės šimt­me­tį. Pa­žy­mė­ki­te jį dar­nia Sei­mo veik­la ir at­li­ki­me mums skir­tą is­to­ri­nę mi­si­ją taip, kad ir da­bar, ir at­ei­ty­je mū­sų Sei­mo nu­veik­tų dar­bų pro­to­ko­lai kel­tų pa­gar­bos jaus­mą.

Pri­sie­kė­me są­ži­nin­gai tar­nau­ti de­mo­kra­tijai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei. Tar­nau­ki­me! Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kui V. Pranc­kie­čiui. Ma­nau, kiek­vie­nas nuo­šir­džiai ti­ki­me, kad įgy­ta pa­tir­tis ir at­sa­ko­my­bė pa­ska­tins ir to­liau nuo­šir­džiai ir dar­niai dirb­ti Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei.

 

10.09 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pa­skelb­ti bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pę, į ku­rią nuo lap­kri­čio 14 die­nos iki gruo­džio 14 die­nos bus pa­skir­ta: J. Baub­lys, R. Bud­ber­gy­tė, V. Kam­ble­vi­čius, D. Ka­mins­kas, V. Ker­na­gis, V. Krav­čio­nok ir A. Skar­džius.

To­liau pir­mi­nin­kau­ti po­sė­džiui pra­šau Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį. Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas.

 

10.09 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. lap­kri­čio 14 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Ger­bia­mi ko­le­gos, dar­bo­tvarkė ap­svars­ty­ta Se­niū­nų su­ei­go­je, Se­niū­nų su­ei­ga pri­ta­rė jai. Ko­kių tu­rė­tu­mė­te pa­sta­bų dėl dar­bo­tvarkės? J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į tą su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, ku­ri klos­to­si dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo, kai ži­no­ma, kad pu­sė ko­mi­si­jos na­rių pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą nu­ma­ty­tu kan­di­da­tu… (Skam­bi­na­ma var­pe­liu) į ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus, kai ži­no­ma, kad nė vie­nas ko­mi­si­jos na­rys ne­su­tin­ka bū­ti pa­va­duo­to­jas, jei­gu bus pir­mi­nin­ku pa­tvir­tin­tas nu­ma­ty­tas kan­di­da­tas. Rem­da­ma­sis tuo, aš tei­kiu du siū­ly­mus. Pir­mas siū­ly­mas. Į dar­bo­tvarkę įra­šy­ti Sei­mo na­rio G. Land­sber­gio pro­jek­tą Nr. XIIIP-1181, ku­ris leis­tų nu­sta­ty­ti ki­to­kius mi­nė­tos ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo prin­ci­pus. Tai Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos įsta­ty­mo pa­tai­sa, ku­ri leis­tų nu­sta­ty­ti ki­to­kius šios ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo prin­ci­pus.

Ant­ras ma­no siū­ly­mas frak­ci­jos var­du – iš­brauk­ti šian­dien iš dar­bo­tvarkės vi­są tą pa­ke­tą 1-16 klau­si­mų dėl ko­mi­si­jos for­ma­vi­mo.

Jei­gu šis pa­siū­ly­mas ne­su­lauk­tų Sei­mo dau­gu­mos pa­lai­ky­mo, bū­tų tre­čias pa­siū­ly­mas ap­si­ri­bo­ti tik tų pro­jek­tų pa­tei­ki­mo sta­di­ja, nes bent mū­sų frak­ci­ja no­rė­tų su­si­tik­ti su kan­di­da­tais į ko­mi­si­jos na­rius.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. G. Skais­tė. Pra­šau.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Dėl Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-505, ku­ris yra ma­no pa­reng­tas. Jis bu­vo įtrauk­tas kar­tu su ki­tais su­si­ju­siais įsta­ty­mais, bet nuo to lai­ko, kai aš jį įre­gist­ra­vau, pa­si­kei­tė tiek mi­ni­ma­lus at­ly­gi­ni­mas, tiek ne­ap­mo­kes­ti­na­ma­sis pa­ja­mų dy­dis, to­dėl šian­dien tas įsta­ty­mo pro­jek­tas yra stip­riai ko­re­guo­ti­nas ar­ba iš­vis ne­ak­tu­a­lus, ir Vy­riau­sy­bė siū­lo ši­tą punk­tą ap­skri­tai iš­brauk­ti. Tie­siog siū­ly­čiau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, nes jis šian­dien nė­ra ak­tu­a­lus.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti G. Skais­tė pa­siū­ly­mui? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. Ge­rai, ta­da pa­lie­ka­me, bal­suo­si­me vė­liau.

E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). La­bas ry­tas. Pa­si­bai­gus Se­niū­nų su­ei­gai, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jo­je pa­si­ta­rė­me ir siū­lo­me iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės 1-17a ir 1-17b klau­si­mus, t. y. pro­jek­tus Nr. XIIIP-973, ir Nr. XIIIP-974 – dėl Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo ir Vals­ty­bės tar­ny­bos. Mes ne tai, kad sa­ko­me sa­vo nuo­mo­nę apie tuos pro­jek­tus, bet tie­siog lau­kia­me vi­so Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mų pa­ke­to, ku­ris yra nu­ma­ty­tas šios se­si­jos dar­bų pro­gra­mo­je. Ma­no­me, kad at­ski­rų, pa­vie­nių da­bar svars­ty­ti ne­ver­tė­tų, o su­lau­ki­me ben­dro.

PIRMININKAS. Ačiū. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Kvie­čiu bal­suo­ti dėl J. Raz­mos pa­siū­ly­mo įtrauk­ti nu­ta­ri­mo dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pro­jek­tą Nr. XIIIP-1181 ir pa­pil­dy­ti dar­bo­tvarkę to­kiu klau­si­mu. (Bal­sai sa­lė­je) Nr. XIIIP-1181. Bal­suo­ja­me. Kas už šį pa­siū­ly­mą, kad bū­tų įtrauk­tas?

Bal­sa­vo 115 Sei­mo na­rių: už – 50, prieš – 49, su­si­lai­kė 16. Ne­pri­tar­ta.

Ki­tas J. Raz­mos pa­siū­ly­mas bu­vo iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 1–16 klau­si­mus, pro­jek­tus Nr. XIIIP-1301, Nr. XIIIP-1302 ir Nr. XIIIP-1303. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 56, prieš – 48, su­si­lai­kė 13. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Tre­čias J. Raz­mos pa­siū­ly­mas bu­vo ap­si­ri­bo­ti tik šių pro­jek­tų pa­tei­ki­mu. Bal­suo­ja­me. Kas už šį pa­siū­ly­mą? (Šur­mu­lys sa­lė­je) A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Čia net ne­rei­kia bal­suo­ti, nes J. Raz­ma tie­siog anon­sa­vo, kad mes no­rė­si­me su­si­tik­ti su ko­mi­si­jos na­riais, su kan­di­da­tas ir taip to­liau, to­dėl šian­dien ne­ga­li bū­ti svars­to­ma.

PIRMININKAS. Ge­rai, ačiū.

Dėl E. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mo iš­brauk­ti klau­si­mus 1-17a ir 1-17b, pro­jek­tus Nr. XIIIP-973 ir Nr. XIIIP-974 – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus… Kas už tai, kad iš­brauk­tu­me? Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 117 Sei­mo na­rių: už – 50, prieš – 49, su­si­lai­kė 18. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Dėl G. Skais­tės pa­siū­ly­mo. Dėl jo bal­suo­ti ne­rei­kia, nes tai yra au­to­riaus at­si­i­ma­mas projek­tas.

Ar ga­li­me pri­tar­ti dar­bo­tvarkei ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ne­ga­li­me. Ge­rai, bal­suo­ja­me dėl vi­sos dar­bo­tvarkės.

Bal­sa­vo 114 Sei­mo na­rių: už – 78, prieš – 3, su­si­lai­kė 33. Dar­bo­tvarkei pri­tar­ta.

 

10.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ed­mun­do Sa­ka­laus­ko sky­ri­mo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės etikos ko­mi­si­jos na­riu“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1305 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3 klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Ed­mun­do Sa­ka­laus­ko sky­ri­mo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­riu“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1305. Pra­ne­šė­jas – Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas S. Skver­ne­lis. Pa­tei­ki­mas.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu pa­teik­ti kan­di­da­tą į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos na­rius. Tai E. Sa­ka­laus­kas, tei­si­nin­kas, žmo­gus, tu­rin­tis moks­li­nio dar­bo, prak­ti­nės pa­tir­ties kaip va­do­vas ir dir­bęs skir­tin­go­se ins­ti­tu­ci­jo­se, yra tei­sės ma­gist­ras, iki šiol dės­tan­tis ad­mi­nist­ra­ci­nę tei­sę ša­lies aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se. E. Sa­ka­laus­kas yra dir­bęs Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te, Tei­sės ins­ti­tu­te prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos, Nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos Lie­tu­vos cen­tre. Kaž­ka­da ėjo vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ro pa­rei­gas, taip pat il­gą lai­ką dir­bo Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je. No­rė­čiau ak­cen­tuo­ti vie­ną iš to­kių es­mi­nių da­ly­kų Ed­mun­do kar­je­ro­je. Tais lai­kais, kai bu­vo su­dė­tin­ga Lie­tu­vos žmo­nėms gau­ti tei­si­nę pa­gal­bą, Ed­mun­das bu­vo vie­nas iš ini­cia­to­rių, ko­or­di­na­to­rių Tei­si­nės pa­gal­bos cen­tro so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms. Taip pat, kaip mi­nė­jau, tu­ri pa­kan­ka­mą pa­tir­tį tiek tei­sės te­ori­jos, tiek tei­sės nor­mų tai­ky­mo prak­ti­ko­je. Ma­nau, kad tai žmo­gus, ku­rio ir mo­ra­li­nės, ir do­ro­vi­nės sa­vy­bės bei pro­fe­si­nės sa­vy­bės leis už­tik­rin­ti sa­vo funk­ci­jų, tie­sio­gi­nių funk­ci­jų vyk­dy­mą Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jo­je. Pra­šau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čia­me E. Sa­ka­laus­ką į tri­bū­ną.

E. SAKALAUSKAS. La­ba die­na. La­bai ačiū, Sei­mo Pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Ga­li no­ri­te kiek nors pri­sis­ta­ty­ti? Iki 10 mi­nu­čių.

E. SAKALAUSKAS. La­bai ačiū ger­bia­ma­jam Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui S. Skver­ne­liui už pa­si­rink­tą ma­no kuk­lią kan­di­da­tū­rą, as­me­ny­bę. Ma­no gy­ve­ni­mo bu­vo bent jau kre­do, min­tis, kad ten, kur tu dar­buo­jie­si, tu­ri są­ži­nin­gai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas. Nie­ka­da ne­si­vai­kiau ko­kių nors pos­tų, te­ko juos už­im­ti pa­pras­tai tei­kiant kaž­ku­riai or­ga­ni­za­ci­jai. Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je dar­ba­vau­si tei­ktas Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos, drau­gi­jo­je dar­ba­vau­si tei­ktas kaip kan­di­da­tas 2000–2004 ir 2010 me­tais bu­vau teik­tas. Ben­dra su­ma, kiek pa­skai­čia­vau, apie 6 me­tus dar­ba­vau­si, per 6 me­tus.

Kaip mi­nė­jo ger­bia­ma­sis Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, 1998 me­tais te­ko ini­ci­juo­ti, įkur­ti so­cia­liai rem­ti­niems žmo­nėms teik­ti vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mą tei­si­nę pa­gal­bą, bu­vo pa­ti pra­džia Lie­tu­vo­je tei­sės kli­ni­kų. Rei­kia ma­ny­ti, kad ir šian­dien šis klau­si­mas yra ak­tu­a­lus – su­teik­ti tei­sinę pa­gal­bą žmo­gui. Il­gą lai­ką te­ko bū­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. Ma­nau, kad ten, kur tu gau­ni pa­si­ti­kė­ji­mą, kur esi pa­skir­tas, tu­ri at­si­duo­ti vi­sa­pu­siš­kai, tu­ri šven­tai vyk­dy­ti tau pa­ves­tas pa­rei­gas.

Ma­nau, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja yra to­kia ins­ti­tu­ci­ja, ku­riai yra iš­ke­lia­mi ypač svar­būs tiks­lai, už­da­vi­niai. Ir kiek­vie­nas ko­mi­si­jos na­rys tu­ri be­są­ly­giš­kai at­si­dė­ti tam dar­bui ir vyk­dy­ti pa­ves­tas pa­rei­gas, juo la­biau kad ant svars­tyk­lių yra ir tei­sė, ir etiš­ku­mas, ir do­ro­vė, ir, aiš­ku, ko­mi­si­jos na­riai tu­ri tam skir­ti ypa­tin­gą dė­me­sį, at­skleis­da­mi tuos ga­li­mus pa­žei­di­mus. Aiš­ku, esant rei­ka­lui, tin­ka­mai at­sto­vau­ti sa­vo ins­ti­tu­ci­jai, sa­vo pri­im­tiems spren­di­mams teis­muo­se ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se. Aiš­ku, rei­kia pa­sa­ky­ti, jog Eti­kos ko­mi­si­ja ir kiek­vie­nas ko­mi­si­jos na­rys tu­rė­ti ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti, sa­ky­čiau, pre­ven­ci­jai, aiš­ki­na­ma­jam dar­bui, re­ko­men­da­ci­joms. Gal­būt dau­giau iš­ei­ti iš ka­bi­ne­tų, va­ži­nė­ti po sa­vi­val­dy­bes, įvai­rias ki­tas val­dy­mo ins­ti­tu­ci­jas ir ben­drau­ti su vals­ty­bės tar­nau­to­jais. Tai tik­rai yra di­de­lis dar­bas, dar daug ne­ar­tų dir­vo­nų. Jei­gu bus klau­si­mų, at­sa­ky­siu.

PIRMININKAS. Ge­rai. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti Sei­mo na­rė G. Skais­tė. Ruo­šia­si V. Si­mu­li­kas.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­jau pa­klaus­ti ne pre­ten­den­to, ku­riam klau­si­mų ne­tu­riu, bet no­rė­jau pa­klaus­ti to as­mens, ku­ris pa­tei­kė ši­tą kan­di­da­tū­rą, t. y. Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko S. Skver­ne­lio, ku­ris tur­būt da­bar ma­nęs ne­gir­di. Bet ge­rai. Iš­ties man įdo­mu, ko­dėl bu­vo pa­žeis­tas Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos įsta­ty­mas, ku­ria­me aiš­kiai nu­ro­dy­ta, kad pre­ten­den­tus tu­ri pa­teik­ti ne vė­liau kaip trys mė­ne­siai iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos. G. Imb­ra­sie­nės ter­mi­nas pa­si­bai­gė spa­lio 31 die­ną, o Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas kan­di­da­tū­rą tei­kia lap­kri­čio 3 die­ną. Tai yra tri­mis mė­ne­siais vė­liau, ne­gu įpa­rei­go­ja įsta­ty­mas. Tai man įdo­mu, ko­dėl yra toks vil­ki­ni­mas. Ir toks pats re­to­ri­nis klau­si­mas Sei­mo Pir­mi­nin­kui, ku­ris jau aš­tuo­nis mė­ne­sius vė­luo­ja pa­teik­ti kan­di­da­tą vie­toj R. Va­len­tu­ke­vi­čiaus.

PIRMININKAS. Klau­si­mai už­duo­da­mi da­bar jums, tai ta­da klau­sia Sei­mo na­rys V. Si­mu­li­kas. Ruo­šia­si A. Sa­la­ma­ki­nas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke. (Ger­bia­ma­sis Ed­mun­dai, į ši­tą pu­sę, pa­žiū­rė­ki­te į ki­tą pu­sę.) Ma­lo­nu ma­ty­ti jus tri­bū­no­je, ka­dan­gi ži­nau daug me­tų, kai dir­bo­te My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te. Ma­no klau­si­mas la­bai pa­na­šus į prieš tai bu­vu­siam pra­ei­tą sa­vai­tę kan­di­da­tui, koks bu­vo už­duo­tas. Kaip jūs žiū­rė­tu­mė­te, kad Sei­mo na­riai, tu­rin­tys Sei­mo vi­di­nę ins­ti­tu­ci­ją – Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, vis dėl­to pri­vers­ti kar­tais po­li­ti­nių opo­nen­tų, ypač rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu… skun­dais už­ver­čia­ma jū­sų ins­ti­tu­ci­ja, ti­kiuo­si, bū­si­ma jū­sų ins­ti­tu­ci­ja. Kaip jūs žiū­rė­tu­mė­te, ar vis dėl­to tai tu­rė­tų bū­ti Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mai, Sei­mo na­rių eti­ka ir vi­si ki­ti rei­ka­lai, ar vis dėl­to jūs no­rė­tu­mė­te, kad tai jūs at­lik­tu­mė­te?

E. SAKALAUSKAS. Tik­riau­siai ne­ga­lė­čiau taip iš­sa­miai at­sa­ky­ti į tą klau­si­mą, kur yra ko­kios kom­pe­ten­ci­jų ri­bos. Ta­čiau ma­nau, kad Sei­mo na­rys tik­rai tu­ri jam Kon­sti­tu­ci­jos su­teik­tas tei­ses kreip­tis į vi­sas at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas ko­kiu nors vie­nu ar ki­tu klau­si­mu. Ta­čiau rei­kia pa­sa­ky­ti, kad Sei­me yra taip pat la­bai at­sa­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja – Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Klau­si­mą, ma­ny­čiau, gal­būt, aš te­oriš­kai mo­de­liuo­ju, gal­būt ga­li­ma klau­si­mą svars­ty­ti vie­no­je ar ki­to­je ko­mi­si­jo­je. Tik tiek ga­liu at­sa­ky­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Sa­la­ma­ki­nas. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke. (Aš cen­tre sė­džiu.) La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis pre­ten­den­te, kar­tais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms, ne kar­tais, o ir daž­nai, ten­ka pri­im­ti spren­di­mus – van­dens kai­nas nu­sta­ty­ti, at­leis­ti nuo že­mės mo­kes­čio. Ta­da jie pa­si­me­ta ir krei­pia­si į VTEK re­ko­men­da­ci­jų, ką jiems da­ry­ti, jei­gu jie patys tu­ri že­mės. Kar­tais re­ko­men­da­ci­ja iš VTEK at­ei­na to­kia: tie, ku­rie tu­ri­te daug že­mės, nu­si­ša­lin­ki­te nuo spren­di­mų pri­ėmi­mo, ku­rie ma­žai – bal­suo­kit, nes su­si­da­ro to­kia si­tu­a­ci­ja, kad ga­li ir vi­si nu­si­ša­lin­ti, nes jie tu­ri tos že­mės. Vie­nam ta­ry­bos na­riui že­mės hek­ta­ras at­ro­do la­bai daug, ki­tam – ir 100 tūkst. ma­žai. Ar ne­ga­lė­tų VTEK nu­sta­ty­ti ben­drą sis­te­mą, kaip jiems elg­tis to­kiu at­ve­ju, jei­gu lie­čia juos as­me­niš­kai, pa­kar­to­siu, van­dens, že­mės, šil­dy­mo kai­nos, kad ne­bū­tų to­kio blaš­ky­mo­si, nes kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė blaš­ko­si ir ne­ži­no, kaip pri­im­ti spren­di­mus?

E. SAKALAUSKAS. Kon­kre­čiai dėl že­mės ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti. Ži­no­ma, čia yra ak­tu­a­lūs klau­si­mai. Ma­nau, kad bet ku­ris vie­šo­jo­je po­li­ti­ko­je esan­tis as­muo, pri­iman­tis spren­di­mus, tu­ri mak­si­ma­liai skelb­ti sa­vo ga­li­mus in­te­re­sų su­si­kir­ti­mus, juos vie­šin­ti, at­ski­rais at­ve­jais tu­ri nu­si­ša­lin­ti. O ko­mi­si­ja, ži­no­ma, tik­rai tu­ri to­kiais ti­pi­niais klau­si­mais, at­vi­rais klau­si­mais dau­giau dė­me­sio skir­ti taip pat ir iš­aiš­ki­ni­mui. Gal­būt ko­mi­si­jo­je ga­li bū­ti kaž­koks bu­din­tis te­le­fo­nas ar kaž­ko­kia ak­tu­a­li paš­to dė­žu­tė, kur ga­li grei­tai už­duo­ti ta­ry­bos na­rys klau­si­mą, grei­tai at­sa­ky­tų. Tu­ri bū­ti ir ope­ra­ty­vu­mas, kad koks nors sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ar ki­tas at­sa­kin­gas ga­lė­tų grei­tai su­si­siek­ti ir gau­ti at­sa­ky­mą. Tai tiek. Bet čia vi­sa­da tu­ri bū­ti vie­šu­mas ir skai­d­ru­mas pri­imant spren­di­mus. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­sia Sei­mo na­rys J. Sa­ba­taus­kas. Ruo­šia­si A. Ši­mas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, ma­no klau­si­mas gal­būt bus pa­na­šus į ką tik ko­le­gos klaus­tą klau­si­mą. Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos prak­ti­ko­je yra bu­vę spren­di­mų, kai sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius pri­pa­žin­da­vo pa­žei­dus Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mą dėl spren­di­mų tvir­ti­nant nor­mi­nius do­ku­men­tus, pa­vyz­džiui, sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų. Taip su­tap­da­vo, kad to­se įstai­go­se tie as­me­nys, ta­ry­bos na­riai, dir­bo, pa­vyz­džiui, gy­dy­to­jai, mo­ky­to­jai ir pa­na­šiai, nors tai bu­vo nor­mi­niai do­ku­men­tai. Ypač taip bu­vo kri­zės me­tais, kai rei­kė­jo ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus, ma­žin­ti asig­na­vi­mus, bū­tent ta kryp­tim bu­vo pri­ima­mi. Tai man to­kie spren­di­mai pa­si­ro­dy­da­vo keis­ti. Bet dar įdo­mes­ni spren­di­mai, kai pri­pa­žin­da­vo… tvir­ti­nant sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jos as­fal­tuo­ja­mų ke­lių są­ra­šą, tiks­liau, pro­gra­mą. Ir taip su­tam­pa, kad vie­nas, ki­tas, o gal net ir vos ne pu­sė ta­ry­bos na­rių gy­ve­na ar vie­na­me, ar ki­ta­me kai­me, ar vie­no­je, ar ki­to­je gat­vė­je. Tai tvir­ti­na­ma vi­sa pro­gra­ma.

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Žmo­gus, tar­ki­me, no­rė­tų pri­tar­ti, gal­būt ga­lė­tų nu­si­ša­lin­ti dėl vie­nos gat­vės, bet ne, yra tvir­ti­na­ma vi­sa pro­gra­ma. Kaip, jū­sų ma­ny­mu, to­kiais at­ve­jais elg­tis? Ačiū.

E. SAKALAUSKAS. Kon­kre­čiu klau­si­mu tik­rai ne­la­bai ga­lė­čiau, rei­kia įsi­gi­lin­ti į si­tu­a­ci­ją ir ko­kį spren­di­mą yra pri­ėmu­si Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja.

Sun­ku pa­sa­ky­ti, kaip tu­rė­tų bū­ti. Ne vi­sa­da gal­būt ga­li­ma, tar­ki­me, vi­są sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą nu­ša­lin­ti, jei­gu yra bal­suo­ja­ma taip pat. Juk mes esa­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, tu­ri­me kaž­ko­kios nuo­sa­vy­bės. Juk svar­bu yra iš es­mės de­kla­ruo­ti tą sa­vo pri­klau­so­my­bę, sa­vo ga­li­mą in­te­re­sų su­si­kir­ti­mą. Tik tiek. Čia kiek­vie­nu at­ski­ru at­ve­ju rei­kia žiū­rė­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys A. Ši­mas.

A. ŠIMAS (LVŽSF). Ačiū. No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. (Aš čia – tru­pu­tį į kai­rę, ne į tą pu­sę žiū­rit.) No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti tru­pu­tį pa­na­šaus klau­si­mo. Pri­imant sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mu… kar­tais Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mai bū­na ap­skun­džia­mi Vy­riau­sia­jai eti­kos ko­mi­si­jai. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pri­pa­žįs­ta, kad sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja pri­ėmė ne­tei­sin­gą spren­di­mą. Jū­sų po­žiū­riu, ar Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas įga­lio­ja sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ją at­šauk­ti ar ofi­cia­liai pri­pa­žin­ti, kad jie pa­si­el­gė, pri­ėmė ne­tei­sin­gą spren­di­mą?

E. SAKALAUSKAS. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja, rei­kia ma­ny­ti, įsi­gi­li­nu­si į si­tu­a­ci­ją, pa­nai­ki­na že­mes­nės ins­tan­ci­jos ar­ba sa­vi­val­dy­bės ly­gio Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą, ta­čiau ar tei­sin­gai, vėl čia tei­sin­gu­mą tik teis­mas ga­li at­skleis­ti. Ma­ny­čiau, jei ma­no, kad Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja ne­tei­sin­gai pri­ėmė, pa­nai­ki­no že­mes­nės ins­tan­ci­jos ar že­mes­nio ly­gio ko­mi­si­jos spren­di­mą, ga­li skųs­ti teis­mui. Teis­mas pa­si­sa­kys, rem­da­ma­sis teis­mų prak­ti­ka, tei­si­niu re­gu­lia­vi­mu, ku­rios Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas tei­siš­kes­nis ir tei­sin­ges­nis. Tai tiek bū­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia Sei­mo na­rys Z. Strei­kus. Iš­si­try­nė. Ar klau­sia­te? Ne, ne­be­klau­sia. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sų, pa­gei­da­vu­sių pa­klaus­ti, klau­si­mus. Dė­ko­ja­me E. Sa­ka­laus­kui.

E. SAKALAUSKAS. La­bai ačiū. Ačiū.

PIRMININKAS. Pa­grin­di­nis siū­lo­mas ko­mi­te­tas – VVSK ir siū­lo­ma svars­ty­ti lap­kri­čio 16 die­ną. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.35 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 28, 29, 115, 227, 376, 379, 393, 396, 401, 403, 415, 426, 427, 428, 440, 464, 481, 482, 483, 484, 485, 488, 494, 573, 589, 595, 602, 610, 611, 681, 683, 685, 686 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, Ko­dek­so pa­pil­dy­mo 3961, 4131 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-774(2)ES (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4a klau­si­mas – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so tam tikrų straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo, ko­dek­so pa­pil­dy­mo dviem straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-774(2)ES. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys S. Šed­ba­ras. Svars­ty­mas.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai yra ga­nė­ti­nai ne­ma­žos ap­im­ties tei­sės ak­tas. Yra su­jung­ti du pro­jek­tai į vie­ną ir šia­me pro­jek­te yra su­re­gu­liuo­ja­mos ir tam tik­ros tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo spra­gos, ku­rios iš­ryš­kė­jo jau ga­lio­jant Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui; di­fe­ren­ci­juo­ja­ma at­sa­ko­my­bė už pa­kar­to­ti­nį vai­ra­vi­mą ne­blai­viam; taip pat su­kon­kre­ti­na­mi drau­di­mai lan­ky­tis ren­gi­niuo­se tam tik­ro­se vie­to­se; taip pat nu­ma­to­ma Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos tei­sė kai ku­riais at­ve­jais su­ra­šy­ti pro­to­ko­lus dėl nu­ro­dy­mų ne­vyk­dy­mo ar pa­rei­gū­nų įžei­di­mo ir dau­giau to­kių da­ly­kų. Tai­gi ko­mi­te­tas šį jung­ti­nį pro­jek­tą svars­tė lap­kri­čio 8 die­ną ir vi­sų da­ly­va­vu­sių po­sė­dy­je – aš­tuo­nių – ko­mi­te­to na­rių bal­sais už pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam jung­ti­niam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – R. Mar­ti­nė­lis. Ma­lo­nė­ki­te.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą kodekso pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir spren­di­mas yra pri­tar­ti ini­cia­to­riaus pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui su Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mu. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­vė­la­vo­te. Vy­riau­sy­bė siū­lo svars­ty­ti sku­bos tvar­ka. Ar ga­li­me pri­tar­ti taip pat ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti 16 die­ną.

 

10.38 val.

Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1905 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-775(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4b klau­si­mas – Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gos įsta­ty­mo 31 strai­psnio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-775(2). Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys J. Raz­ma. Svar­s­ty­mas.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas ap­svars­tė šią for­ma­lią pa­tai­są, ben­dru su­ta­ri­mu jai pri­ta­rė, o šian­dien dar pa­pil­do­mai ap­svars­tė vė­liau gau­tą J. Sa­ba­taus­ko pa­siū­ly­mą. Jis tei­kia, kad bū­tų įra­šy­ta įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo da­ta gruo­džio 1 die­na, kad tai bū­tų su­de­rin­ta su ki­tais su­si­ju­siais įsta­ty­mais. Ko­mi­te­tas tam pa­siū­ly­mai taip pat vie­nin­gai pri­ta­rė. Ačiū.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gau­ta pa­sta­ba Sei­mo na­rio J. Sa­ba­taus­ko, ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu šiai pa­sta­bai? Ačiū, pri­tar­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo taip pat ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.40 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-1005 395 ir 396 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-846(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4c klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-846. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). La­ba die­na, ger­bia­mi ko­le­gos. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė Ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tą ir spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.41 val.

Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo Nr. I-2223 37 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-847(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4d klau­si­mas – Ap­lin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-847. Taip pat pra­ne­šė­jas – R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą ir pri­ta­rė ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įstatymo pro­jek­tui ir iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.41 val.

Ke­lių įsta­ty­mo Nr. I-891 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-848(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4e klau­si­mas – Ke­lių įsta­ty­mo Nr. I-891 20 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-848. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis. Svars­ty­mas.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Yra Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mas.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mui yra pri­tar­ta iš da­lies, nes kei­čia­si įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – gruo­džio 1 die­na.

PIRMININKAS. Ar au­to­rius su­tin­ka su ko­mi­te­to nuo­mo­ne? Ačiū.

Ki­tas pa­siū­ly­mas taip pat V. Sin­ke­vi­čiaus. Ar tu­ri­me de­šimt pri­ta­rian­čių šiam pa­siū­ly­mui, kad bū­tų svars­to­mas? Ačiū. Tik­rai yra dau­giau nei de­šimt na­rių. Pra­šau dėl šio pa­siū­ly­mo.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Spren­di­mas – ir­gi pri­tar­ti Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siūly­mui.

PIRMININKAS. Ar V. Sin­ke­vi­čius no­ri pa­sa­ky­ti apie šią?.. Jūs tu­rė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti šią pa­sta­bą, tai…

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Bet ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. „Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja“ – for­mu­luo­tė.

PIRMININKAS. Ge­rai. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti šiai pa­sta­bai ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

Ta­da ar ga­li­me vi­sam 1 straips­niui pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo?

Dėl 2 straips­nio yra dar V. Sin­ke­vi­čiaus pa­sta­ba. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė yra pri­tar­ti iš da­lies. Ar no­ri­te kas nors ko­men­tuo­ti? V. Sin­ke­vi­čius. Ne. Ačiū. Ta­da ar ga­li­me pri­tar­ti šiai 2 straips­nio pa­sta­bai ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ar ga­li­me, ger­bia­mi ko­le­gos, pri­tar­ti vi­sam šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Dė­ko­ju, pri­tar­ta.

 

10.45 val.

Ke­lių trans­por­to ko­dek­so 8, 81, 13, 14 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-849(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4f klau­si­mas – Ke­lių trans­por­to ko­dek­so ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-849. Taip pat pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Yra gau­ta Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­sta­bų. Ar no­rė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti? At­ro­do, kad ne­no­ri. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me?.. Ger­bia­mas Sei­mo na­ry Vir­gi­ni­jau Sin­ke­vi­čiau…

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė bu­vo pri­tar­ti pa­siū­ly­mams.

PIRMININKAS. …pri­sta­ty­ki­te sa­vo pa­siū­ly­mo es­mę.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Lie­tu­vos trans­por­to… Pri­tar­ti iš da­lies, nes pa­va­di­ni­mai su­vie­no­di­na­mi vi­suo­se tei­kia­muo­se pro­jek­tuo­se ir siū­lo­ma var­to­ti są­vo­ką „Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja“. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Aš vi­siš­kai su­tin­ku su ko­mi­te­to nuo­mo­ne.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Vi­si ki­ti pa­siū­ly­mai yra vie­no­di.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Iš es­mės yra tie­siog kei­čia­mas ins­ti­tu­ci­jos pa­va­di­ni­mas. Tas pa­va­di­ni­mas per­kel­tas ir į vi­sus ki­tus straips­nius, to­dėl iš­ei­na la­bai daug straips­nių, bet iš es­mės tie­siog su­vie­no­di­na­mas pa­va­di­ni­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Ačiū. 6 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas – gruo­džio 1 die­na. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Au­to­rius su­tin­ka. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.47 val.

Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mo Nr. I-1340 121 straips­nio pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-850(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ke­lių trans­por­to ko­dek­so straips­nių Nr. XIIIP-849… At­si­pra­šau, Klai­pė­dos jū­rų uos­to įsta­ty­mo straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-850. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­sta­bų ne­pa­reikš­ta. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.48 val.

Kon­su­li­nio sta­tu­to Nr. I-886 21 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-851(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4h klau­si­mas – Kon­su­li­nio sta­tu­to straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-851. Pra­ne­šė­jas – taip pat Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šau.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.48 val.

Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. I-1513 42, 8, 361, 581 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-852(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4i klau­si­mas – Pre­ky­bi­nės lai­vy­bos įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-852. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai – ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Yra pa­siū­ly­mų.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Vi­siems pa­teik­tiems pa­siū­ly­mams Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė.

PIRMININKAS. Pa­sa­ky­ki­te es­mę.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ka­dan­gi įsi­ga­lio­ji­mo da­ta yra 2017 m. gruo­džio 1 d., yra pri­tar­ta. Pri­ta­ri­mas, kad su­vie­no­di­na­mi vi­suo­se tei­kia­muo­se pro­jek­tuo­se pa­va­di­ni­mai ir siū­lo­ma var­to­ti są­vo­ką „Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja“. Mi­nė­tiems Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mams pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti pa­siū­ly­mams ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Dis­ku­si­jo­je kal­ban­čių nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam įsta­ty­mo pro­jek­tui? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 1-4k klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-854… (Bal­sai sa­lė­je)

 

10.50 val.

Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1897 2, 3 ir 4 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-853(2) (svars­ty­mas)

 

At­si­pra­šau, dar­bo­tvarkės 1-4j klau­si­mas – Sau­gios lai­vy­bos įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-853. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Yra Sei­mo na­rio V. Sin­ke­vi­čiaus pa­sta­ba taip pat dėl įsi­ga­lio­ji­mo.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Įsi­ga­lio­ji­mo da­ta – 2017 m. gruo­džio 1 d., ko­mi­te­te pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Ka­dan­gi kei­čia­ma da­ta iš 2017 m. rug­pjū­čio 29 d., bu­vo anks­tes­nis pa­siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Ar au­to­riui tin­ka? Au­to­rius su­tin­ka su to­kiu pri­ta­ri­mu iš da­lies? (Bal­sai sa­lė­je) Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Po svars­ty­mo vi­sam šiam pro­jek­tui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.52 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2 ir 33 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-854 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-854. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – at­si­žvelg­ti į Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dos 3 punk­tą šį įsta­ty­mo pro­jek­tą at­mes­ti ir siū­ly­ti svars­ty­ti pro­jek­tą Nr. XIIIP-1285. Ko­mi­te­to spren­di­mas – ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­siū­ly­mų nė­ra.

PIRMININKAS. Ačiū. Ko­mi­te­tas siū­lo at­mes­ti, mo­ty­vuo­ti už­si­ra­šiu­sių nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to spren­di­mui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Pa­sta­ba at­mes­ta.

 

10.53 val.

Šven­to­sios vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mo Nr. X-910 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-855(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Šven­to­sios vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to įsta­ty­mo 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-855. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: 6 – už, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 2. Pri­tar­ta. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ne­ga­li­me. Ge­rai, po svars­ty­mo bal­suo­ki­me. K. Gla­vec­kas pa­pra­šė bal­suo­ti. (R. Mar­ti­nė­lis: „Ką? Už, pri­tar­ta ko­mi­te­to.“)

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių taip pat ne­bu­vo. Po svars­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta. Dė­ko­ja­me vi­siems tei­sin­gai bal­sa­vu­siems.

 

10.54 val.

Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so 4, 41, 42, 6, 13, 16, 18, 19, 26, 27 ir 28 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-856(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vi­daus van­de­nų trans­por­to ko­dek­so tam tik­rų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-856. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė mi­nė­tą ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Yra V. Sin­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mų. Pri­sta­ty­ki­te es­mę.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Yra su­vie­no­din­ti pa­va­di­ni­mai…

PIRMININKAS. V. Sin­ke­vi­čių… Įjung­ta, įjung­ta. Įjung­ta, vei­kia.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Pir­mi­nin­ke, at­si­pra­šau, bet aš ne­tu­riu pa­si­ė­męs pa­siū­ly­mų.

PIRMININKAS. Es­mė yra įsi­ga­lio­ji­mas ir pa­va­di­ni­mas, taip?

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Es­mė yra su­vie­no­din­ti pa­va­di­ni­mus vi­suo­se tei­kia­muo­se pro­jek­tuo­se, pa­va­di­ni­mą „Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ja“. Įsi­ga­lio­ji­mo da­ta vėl­gi bus 2017 m. gruo­džio 1 d.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me šioms pa­sta­boms, ku­rioms pri­ta­rė ko­mi­te­tas, pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je) Vi­sam pro­jek­tui ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Nie­kas ne­rei­ka­lau­ja bal­suo­ti. Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.56 val.

Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo Nr. VIII-1756 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-857(2) (svars­ty­mas)

 

Įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1285, Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais… (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Žu­vi­nin­kys­tės įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-857. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė įsta­ty­mo pro­jek­tą. Spren­di­mas – pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Ki­tas pra­ne­šė­jas yra Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to at­sto­vas V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mie­li ko­le­gos, Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas svars­tė, pri­ta­rė ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, Vy­riau­sy­bės pa­teik­toms pa­tai­soms dėl įsta­ty­mo pro­jek­to ir ko­mi­te­to iš­va­doms. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: vien­bal­siai – 9 ir 0.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.58 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 27, 29, 33 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 62, 291 straips­niais įsta­ty­mo Nr. XIII-692 1, 8, 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1285 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo tam tik­rų straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo tam tik­rais straips­niais įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1285. Pra­ne­šė­jas – V. Sin­ke­vi­čius. Pa­tei­ki­mas.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų šis įsta­ty­mo pro­jek­tas yra ly­di­ma­sis įsta­ty­mo pro­jek­tas, bū­tent šiuo me­tu svars­to­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Kol bu­vo lau­kia­ma Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, svars­to­mų mi­nė­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą su­da­ran­čių įsta­ty­mų pro­jek­tus Sei­mas jau pri­ėmė 2017 m. spa­lio 19 d., nes bū­tent yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so straips­niai ir prie­do pa­kei­ti­mas. To­dėl sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo ir su­de­rin­ti vi­suo­se įsta­ty­muo­se var­to­ja­mas są­vo­kas bū­ti­na keis­ti ir Sei­mo pri­im­tą, bet dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį įsta­ty­mą Nr. XIIIP-694. Tai yra ly­giai ta pa­ti są­vo­ka, kur bū­tent Ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos, Ge­le­žin­ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos ir Sau­gios lai­vy­bos ad­mi­nist­ra­ci­jos yra kei­čia­mas pa­va­di­ni­mas į Lie­tu­vos trans­por­to sau­gos ad­mi­nist­ra­ci­ją.

PIRMININKAS. Ačiū. Nie­kas ne­no­ri pa­klaus­ti. Ačiū. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Rei­kė­tų pa­gei­da­vi­mo, ka­da pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti svars­to­mas.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Jei­gu ne­klys­tu, ten tie ki­ti pro­jek­tai… Rei­kė­tų, kad pa­si­vy­tų šiuos pro­jek­tus, ku­rie jau bu­vo šian­dien svars­ty­ti. Tai ar­ti­miau­siu me­tu pra­šy­tu­me. Tuo­met taip, gruo­džio 12 die­na, bet ko­mi­te­tas ap­svars­tys grei­čiau, mes įtrauk­si­me į ar­ti­miau­sią po­sė­dį. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, ši­tą pro­jek­tą, nes rei­kia, kad pa­si­vy­tų, tai yra ly­di­ma­sis.

PIRMININKAS. Rei­kia, kad pa­si­vy­tų. (Bal­sai sa­lė­je)

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ga­li­me ar­ti­miau­sią, ga­li bū­ti ir ki­tą ant­ra­die­nį.

PIRMININKAS. 16 die­ną. Siū­lo­me ypa­tin­gą sku­bą.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ge­rai, ačiū.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.01 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 356, 459, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-694 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1309 (pateiki­mas)

 

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 356, 459, 589 straips­nių ir prie­do pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-694 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1309. Pra­ne­šė­jas – taip pat V. Sin­ke­vi­čius. Pa­tei­ki­mas.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Ko­le­gos, toks pats chro­no­lo­giš­kas bū­tent sie­kiant tei­si­nio aiš­ku­mo. Sie­kiant su­de­rin­ti vi­suo­se įsta­ty­muo­se var­to­ja­mas są­vo­kas, bū­tent kei­čia­mas tas pats Sei­mo pri­im­tas įsta­ty­mas, ku­rio nu­me­ris Nr. XIIIP-1309, ly­giai taip pat čia yra dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, taip pat ten yra su­vie­no­di­na­mos są­vo­kos.

PIRMININKAS. Ačiū. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta…

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). No­rė­čiau Sei­mo Pir­mi­nin­ko pra­šy­ti sku­bos, jei­gu ga­li­ma, kad pa­si­vy­tų ir vi­si įsta­ty­mai ke­liau­tų…

PIRMININKAS. Ypa­tin­gos sku­bos, kad ket­vir­ta­die­nį bū­tų ga­li­ma, jei­gu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas spės.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Jei­gu tik spė­tų ko­mi­te­tas ap­svars­ty­ti, bū­tu­me la­bai dė­kin­gi, kad vi­si įsta­ty­mai ke­liau­tų kar­tu.

PIRMININKAS. Krei­piuo­si į Sei­mo na­rį J. Sa­ba­taus­ką. Sei­mo na­ry Ju­liau Sa­ba­taus­kai, ar spė­tų ko­mi­te­tas pa­svars­ty­ti pro­jek­tą ry­toj? (Bal­sai sa­lė­je) Pro­jek­tą Nr. XIIIP-1309. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pa­tei­kė ir pra­šo, čia yra ly­di­ma­sis, ir no­ri, kad pa­si­vy­tų vi­są pa­ke­tą. (Bal­sai sa­lė­je) Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tys. Dė­ko­ja­me.

Ypa­tin­gai sku­bai pri­tar­ta, svars­ty­mas – 16 die­ną.

 

11.03 val.

Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 20 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-391(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo Nr. VIII-2043 2, 10, 13, 20 ir 25 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-391(2). Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas nu­ma­to pa­pil­dy­ti tei­si­nį Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo re­gu­lia­vi­mą dėl sa­vi­val­džių au­to­mo­bi­lių, t. y. to­kių au­to­mo­bi­lių, ku­rie pa­tys sa­ve val­do be vai­ruo­to­jo įsi­ki­ši­mo. Ko­mi­te­tas svars­tė, prieš tai da­rė­me klau­sy­mus ir ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui aš­tuo­niais bal­sais už, nė vie­nam ne­pri­eš­ta­rau­jant ir ne­su­si­lai­kius. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klaus­ti no­rin­čių nė­ra. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti nė­ra. Svars­to­me pa­siū­ly­mus. Ger­bia­ma­sis Ju­liau Sa­ba­taus­kai, jei­gu ma­lo­nė­tu­mė­te – at­gal į tri­bū­ną dėl pa­siū­ly­mų. Svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus. Gal no­rė­tu­mė­te pa­ko­men­tuo­ti Vy­riau­sy­bė pa­siū­ly­mus?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas ga­vo Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę, Vy­riau­sy­bė iš es­mės pri­ta­rė įsta­ty­mo pro­jek­tui ir pa­tei­kė kai ku­riuos siū­ly­mus. Dau­ge­liui pa­siū­ly­mų yra pri­tar­ta vi­siš­kai, kai ku­riems – iš da­lies. Pa­vyz­džiui, 1 straips­nio 2 da­liai pri­tar­ta vi­siš­kai dėl pa­ties api­brė­ži­mo „Trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mas“. Ga­liu to­liau?

PIRMININKAS. Taip, taip.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Dėl 5 straips­nio 2 da­lies. Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė pa­pil­dy­ti 13 strai­ps­nį 16 da­li­mi ir ko­mi­te­tas pa­pil­dė tą pa­tį 5 straips­nį, tik iš­ei­na, pa­va­di­no­me ne 16, o 25 da­li­mi. Taip iš da­lies, nes ski­ria­si nu­me­ra­ci­ja. Ki­tas pa­siū­ly­mas bu­vo dėl 4 straips­nio, ku­riuo kei­čia­mas ba­zi­nis 13 straips­nis, dėl jo pa­pil­dy­mo 17 da­li­mi. Pri­tar­ta pa­pil­dy­mui, tik, kaip ir sa­kiau, nu­me­ra­ci­ja ne­ati­ti­ko Vy­riau­sy­bės siū­lo­mos nu­me­ra­ci­jos, 20 da­li­mi iš­ei­na.

Taip pat pri­tar­ta iš da­lies 3 straips­nio pa­pil­dy­mui. Vėl siū­lė Vy­riau­sy­bė pa­pil­dy­ti 18 da­li­mi, at­si­žvel­giant į pa­teik­tus ar­gu­men­tus pa­tiks­lin­tas tas 3 straips­nis. 5 straips­nio 1 da­lies pa­siū­ly­mas – taip pat pa­pil­dy­tas ba­zi­nio įsta­ty­mo 25 straips­nis. Pri­tar­ta.

Dau­ge­lis pa­siū­ly­mų su­si­ję su api­brė­ži­mu. Ka­dan­gi ten tų da­lių yra daug, dau­gu­ma, pa­vyz­džiui, 1 straips­nio 1 da­lies ter­mi­nas „sa­vi­val­dis au­to­mo­bi­lis“ pa­tiks­lin­tas pa­gal Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos Ter­mi­no­lo­gi­jos pa­ko­mi­sės pa­sta­bas ir pa­siū­ly­mus. Ki­taip sa­kant, iš prin­ci­po vi­siems Vy­riau­sy­bės siū­ly­mams yra pri­tar­ta.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei, pri­ta­rian­čiai Vy­riau­sy­bės siū­ly­mams? Ačiū, pri­tar­ta.

Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo pri­tar­ti šiam pro­jek­tui? Ačiū, pri­tar­ta.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ka­dan­gi pri­ta­rė­me pro­jek­tą Nr. XIIIP-774 svars­ty­ti sku­bos tvar­ka, tai siū­lo­me ir vi­sus ly­di­muo­sius taip pat svars­ty­ti to­kia pat tvar­ka.

 

11.08 val.

Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo Nr. VIII-1835 161, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 371 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-724(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-724(2). Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys V. Po­de­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). La­bas ry­tas, Pir­mi­nin­ke, la­bas ry­tas, ko­le­gos! Svars­ty­ti tei­kia­mas Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas su ly­di­mai­siais. Pri­min­siu pa­grin­di­nes nuo­sta­tas, ko­kios jos yra. Tai smul­kių­jų ak­ci­nin­kų ar in­ves­tuo­to­jų tei­sių di­di­ni­mas, ypač gau­ti in­for­ma­ci­ją ar prieš su­si­rin­ki­mą, ar ap­skri­tai, tai ste­bė­to­jų ta­ry­bos įga­lio­ji­mų di­di­ni­mas dėl ben­dro­vės stra­te­gi­jos tvir­ti­ni­mo ir prie­žiū­ros, dėl su­si­ju­sių san­do­rių at­sklei­di­mo ir re­gu­lia­vi­mo ir ne­ma­žai ki­tų.

Ko­mi­te­tas ap­svars­tė Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam pro­jek­tui. Taip pat iš da­lies pri­ta­rė Sei­mo na­rių D. Krei­vio ir V. Po­de­rio siū­ly­mams, taip pat iš da­lies pri­ta­rė ir dviem Vy­riau­sy­bės siū­ly­mams.

PIRMININKAS. Da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal no­rė­tu­mė­te pri­sta­ty­ti?..

V. PODERYS (LVŽSF). Sei­mo na­rių D. Krei­vio ir V. Po­de­rio siū­ly­mas, ku­riam iš da­lies pri­tar­ta, dėl in­for­ma­ci­jos ga­vi­mo su prie­ra­šu sa­ki­ny­je, jei­gu ben­dro­vės įsta­tuo­se ne­nu­ma­ty­ta ki­taip.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū. Pri­tar­ta. Ki­tas Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­mas.

V. PODERYS (LVŽSF). Du Vy­riau­sy­bės siū­ly­mai. Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas bu­vo dėl to, kas ne­ga­li bū­ti Ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riu, tai yra au­di­to­riai. Ko­mi­te­tas siū­lė įves­ti dve­jų me­tų se­na­ties ter­mi­ną ir to­kiam siū­ly­mui pri­ta­rė iš da­lies.

PIRMININKAS. Iš da­lies. Dė­ko­ju. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

V. PODERYS (LVŽSF). La­bai pa­na­šus ki­tas siū­ly­mas.

PIRMININKAS. 9 straips­ny­je? Dėl 9 straips­nio pa­siū­ly­mas?

V. PODERYS (LVŽSF). Taip, 9 straips­nis. Vy­riau­sy­bės siū­ly­mas bu­vo, kad au­di­to­riai taip pat ne­ga­lė­tų bū­ti val­dy­bos na­riais. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies ir pa­siū­lė, kad bū­tų įves­tas dve­jų me­tų se­na­ties ter­mi­nas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū, pritar­ta.

Mo­ty­vuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pritar­ta.

11.11 val.

Įmo­nių fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo Nr. IX-575 4, 23, 231 ir 24 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-725(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Įmo­nių fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-725. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė. Svars­ty­mas.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Au­di­to ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti antrajam ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­to variantui. Toks yra ko­mi­te­to spren­di­mas dėl šio įsta­ty­mo pro­jek­to.

PIRMININKAS. Ačiū. V. Po­de­rys Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nę pa­reikš­.

V. PODERYS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas pri­ta­rė tik tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­tai­sų taip pat nė­ra. Ar ga­li­me po svars­ty­mo pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.13 val.

Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1227 2 ir 69 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-726(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6c klau­si­mas – Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-726. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ana­lo­giš­kai, kaip ir prieš tai bu­vu­sio įsta­ty­mo pro­jek­to at­ve­ju, ko­mi­te­tas, kaip pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, svars­tė šį įsta­ty­mą ir ben­dru su­ta­ri­mu pri­ėmė spren­di­mą pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui su žen­kle­liu „2“.

PIRMININKAS. Ačiū. V. Po­de­rys, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. PODERYS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas – pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui su Sei­mo na­rių V. Po­de­rio ir D. Krei­vio pa­siū­ly­mais ir pa­siū­ly­ti Sei­mo pa­skir­tam pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą pa­gal Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mus, įver­ti­nant Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je iš­dės­ty­tas pa­sta­bas.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­jan­čių nė­ra, pa­siū­ly­mų nė­ra, ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū. Pri­tar­ta.

 

11.15 val.

Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.87 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-727(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6d klau­si­mas – Ci­vi­li­nio ko­dek­so straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-727. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys J. Sa­ba­taus­kas, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė Ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.87 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ko­mi­te­tas, at­si­žvel­gęs į Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas, pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui ir iš da­lies pa­kei­tė, at­si­sa­kė 2 straips­nio, kur nu­sta­to­ma spe­cia­li įsi­ga­lio­ji­mo da­ta, ku­ri bu­vo iš es­mės jau pra­ėju­si. Va­di­na­si, įsi­ga­lios nuo pa­skel­bi­mo. Pri­ta­rė vi­sais da­ly­va­vu­sių aš­tuo­nių ko­mi­te­to na­rių bal­sais, ne­sant prieš ar su­si­lai­kiu­sių.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. V. Po­de­rys – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nė.

V. PODERYS (LVŽSF). Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to spren­di­mas yra pri­tar­ti ini­cia­to­rių pa­teik­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, pa­sta­bų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti įsta­ty­mo pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.16 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1194(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1194. Pra­ne­šė­jas – V. Po­de­rys, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, Sei­mo na­rys.

V. PODERYS (LVŽSF). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tik­tai pri­min­siu, ko­kia pa­grin­di­nė nuo­sta­ta yra šio ne­di­de­lio pa­kei­ti­mo, – jei­gu dėl įmo­nės kal­tės yra var­to­to­jo įsi­sko­li­ni­mas įmo­nei, tai iš­ieš­ko­ma tik­tai už pra­ėju­sius du mė­ne­sius. Jei­gu yra at­virkš­čiai, jei­gu yra per­mo­ka, tai tą per­mo­ką ga­li­ma skai­čiuo­ti už ne­ri­bo­tą lai­ką.

Ko­mi­te­tas ap­svars­tė. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­tar­ti ko­mi­te­to pa­to­bu­lin­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ir ko­mi­te­to iš­va­dai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po svars­ty­mo? Ačiū. Pri­tar­ta.

 

11.17 val.

Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo Nr. X-1404 1, 2, 6, 13, 15, 25 ir 27 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-948(2) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-948. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė, Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas lap­kri­čio 8 die­ną svars­tė Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-948. Tu­rė­jo­me ir Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mų, ir ne­ma­žai Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, ta­čiau mums pa­vy­ko pa­siek­ti ben­drą su­ta­ri­mą. Spren­di­mas pri­tar­ti pa­to­bu­lin­tam ko­mi­te­to va­rian­tui bu­vo pri­im­tas bal­suo­jant: už – 7, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė Sei­mo na­rys A. Vin­kus. Kvie­čia­me į tri­bū­ną.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, la­bai džiau­giuo­si, kad šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­teik­tas, nes pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus žmo­gaus emb­rio­nai ir vai­siai iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės bu­vo ati­duo­da­mi tvar­ky­ti kaip me­di­ci­ni­nės at­lie­kos. Pro­jek­to tiks­las – nu­sta­ty­ti žmo­gaus emb­rio­no ir vai­siaus iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės kre­ma­vi­mo ir lai­do­ji­mo tvar­ką, kai tė­vai (vie­nas iš tė­vų) iš­reiš­kia va­lią juos kre­muo­ti ir lai­do­ti. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma žmo­gaus emb­rio­nams ir vai­siams iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės tai­ky­ti žmo­nių pa­lai­kų kre­ma­vi­mo ir lai­do­ji­mo tvar­ką, jei­gu svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka yra iš­reikš­ta tė­vų, vie­no iš tė­vų va­lia juos kre­muo­ti ir lai­do­ti. Lai­do­jant emb­rio­nus ir vai­sius iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės nė­ra iš­duo­da­mas me­di­ci­ni­nis mir­ties liu­di­ji­mas ar me­di­ci­ni­nis pe­ri­na­ta­li­nės mir­ties liu­di­ji­mas, to­dėl tei­sė į lai­do­ji­mo pa­šal­pą, kaip nu­ma­ty­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­ra­mos mir­ties at­ve­ju įsta­ty­me, ne­bus su­tei­kia­ma.

At­si­žvel­giant į žmo­gaus emb­rio­nų ir vai­sių iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės iš­vaiz­dą, ne­tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma nuo­sta­ta – žmo­gaus pa­lai­kų pa­ren­gi­mas šar­vo­ti, žmo­gaus pa­lai­kų ir ap­ran­gos su­tvar­ky­mas, įskai­tant spe­cia­lų pa­ruo­ši­mą žmo­gaus pa­lai­kus ap­sau­go­ti nuo iri­mo iki sa­vai­tės ir įdė­ji­mą į kars­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma žmo­gaus emb­rio­nams ir vai­siams iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės tai­ky­ti žmo­nių pa­lai­kų kre­ma­vi­mo ir lai­do­ji­mo tvar­ką, jei svei­ka­tos mi­nist­ro nu­sta­ty­ta tvar­ka yra iš­reikš­ta tė­vų va­lia juos kre­muo­ti ir lai­do­ti.

Pa­bai­go­je taip pat no­riu pa­sa­ky­ti, kad žmo­gaus pa­lai­kų pir­mi­nis ve­ži­mas, žmo­gaus pa­lai­kų iki jų pa­ruo­ši­mo šar­vo­ti ir šar­vo­ji­mo ga­be­ni­mas ne kars­te, iš­sky­rus žmo­nių pa­lai­kų, įvež­tų į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką iš už­sie­nio vals­ty­bių, ne­ga­li bū­ti tai­ko­mas žmo­gaus emb­rio­nams ir vai­siams iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės, nes kre­muo­jant ir lai­do­jant emb­rio­nus ir vai­sius iki 22 nėš­tu­mo sa­vai­tės nė­ra, kaip sa­kiau, iš­duo­da­mas mir­ties liu­di­ji­mas.

La­bai ma­lo­niai pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Kvie­čia­me A. Ši­rins­kie­nę at­gal į tri­bū­ną, ar­ba vėl į tri­bū­ną. Svars­ty­si­me pa­sta­bas.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Dėl 1 straips­nio 2 da­lies yra gau­tas Sei­mo na­rio D. Ka­mins­ko pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė iš da­lies. Pa­siū­ly­mo, ku­riam pri­ta­rė­me iš da­lies, es­mė yra ne­tai­ky­ti lai­do­ji­mo tvar­kos emb­rio­nui vien įver­ti­nus jo dy­dį. Ko­mi­te­tas, pri­tar­da­mas iš da­lies, at­krei­pė dė­me­sį, kad emb­rio­no kre­ma­vi­mui, ve­ži­mui ir ki­tiems da­ly­kams, įver­ti­nus tai, kad yra ir hi­gie­nos klau­si­mas, tie­siog tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi ne įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai, o tu­rė­tų bū­ti at­ski­ra svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro tvar­ka. To­kia pa­siū­ly­mo es­mė ir ko­mi­te­to pri­ta­ri­mo mo­ty­vai.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ko­mi­te­to nuo­mo­nei? Ačiū. Pri­tar­ta.

A. Ši­rins­kie­nės pa­siū­ly­mai yra at­si­im­ti ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Taip. Vė­liau aš at­si­ė­miau sa­vo pa­ra­šus ir Sek­re­to­ria­te. Iš es­mės vi­si ki­ti pa­siū­ly­mai, ku­rie yra teik­ti dėl šio pro­jek­to, yra at­si­im­ti, nes ko­mi­te­tas tik­rai la­bai dar­niai dirb­da­mas su­ra­do kom­pro­mi­są ir ben­drą su­ta­ri­mą vi­sais klau­si­mais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dėl mo­ty­vų kal­bė­ti nė­ra už­si­ra­šiu­sių Sei­mo na­rių. Pa­sta­boms pri­ta­ria­me. Ar ga­li­me pri­tar­ti pro­jek­tui po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.23 val.

Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo Nr. XI-1807 5, 6, 43 ir 431 straipsnių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-971(2), Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo įstatymo Nr. XII-1428 4, 6 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 7 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-972(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-971(2). Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas. Pa­grin­di­nis – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. V. Ba­kas. Ne­ma­tau. Kas ma­lo­nė­tų iš Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pri­sta­ty­ti šį pro­jek­tą? Kas? D. Gai­žaus­kas. Ir kar­tu ly­di­ma­sis pro­jek­tas Nr. XIIIP-972.

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Dėl mi­nė­to įsta­ty­mo mū­sų pa­grin­di­nio ko­mi­te­to iš­va­da. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dviem pro­jek­tams? Pro­jek­tui Nr. XIIIP-972 taip pat pri­tar­ta?

D. GAIŽAUSKAS (LVŽSF). Pa­lau­ki­te, dar vie­nas. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Sei­mo na­rys M. Bas­tys.

M. BASTYS (MSNG). Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės in­for­ma­ci­nių iš­tek­lių val­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-971 ir šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

11.26 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2202 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-187 (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2202 1 ir 2 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-187. Pra­ne­šė­ja – Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis Sei­mo Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šį įsta­ty­mo pro­jek­tą te­ko svars­ty­ti ga­nė­ti­nai il­gai, nes bu­vo daug pa­pil­do­mų ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų ir Vy­riau­sy­bė la­bai il­gai ne­pa­tei­kė sa­vo iš­va­dos. Per tą lai­ką at­si­ti­ko taip, kad svars­ty­mo me­tu įsi­ga­lio­jo kei­čia­mo įsta­ty­mo nuo­sta­tos, dėl ku­rių to­les­nis ši­to įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mas iš es­mės yra ne­ga­li­mas. Dėl tos prie­žas­ties ko­mi­te­tas pri­ėmė spren­di­mą kon­kre­čiai šį įsta­ty­mo pro­jek­tą siū­ly­ti Sei­mui at­mes­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Mo­ty­vai už, prieš? Nė­ra. Ar ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­te­to nuo­mo­nei at­mes­ti? Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 86, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Po svars­ty­mo pri­tar­ta… Pro­jek­tas at­mes­tas.

 

11.28 val.

Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo Nr. I-172 5 ir 11 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-1261 (pa­tei­ki­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10b klau­si­mas – Lab­da­ros ir pa­ra­mos įsta­ty­mo ke­lių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1261. Pra­ne­šė­jas – Sei­mo na­rys N. Pu­tei­kis.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Au­di­to ko­mi­te­tas ra­do sa­vy­je įžū­lu­mo vėl teik­ti pa­siū­ly­mą už­draus­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms teik­ti lab­da­rą ir pa­ra­mą. Tų dis­ku­si­jų Sei­me bu­vo ne­ma­žai. Sei­mo na­riai yra pa­si­da­li­nę į dvi sto­vyk­las. Bet aš no­riu pri­min­ti, kas pa­si­kei­tė nuo pas­ta­rų­jų mū­sų dis­ku­si­jų.

Tie Sei­mo na­riai, ku­rie gy­nė vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nių tei­sę teik­ti lab­da­rą, tei­gė, kad jei­gu Vy­riau­sy­bė iš­leis tin­ka­mą apy­ra­šą lab­da­ros tei­ki­mo, tai vis­kas su­si­tvar­kys. Tai Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no vals­ty­bės val­do­mų ben­dro­vių pa­ra­mos tei­ki­mo tvar­kos ap­ra­šą ir nu­sta­tė štai to­kias lu­bas: pa­vyz­džiui, 0,5 mln. eu­rų. Tai­gi, ko­le­gos, man at­ro­do, kai ma­to­me di­dė­jan­tį emig­ra­ci­jos srau­tą, ma­to­me di­dė­jan­čią in­flia­ci­ją ir ma­to­me, kad mes, Sei­mas, nie­kaip ne­ran­da­me sa­vy jė­gų in­dek­suo­ti at­ly­gi­ni­mus ir iš­mo­kas, to­kios su­mos yra ne­pa­do­riai di­de­lės ir, pa­tvir­ti­nus to­kią Vy­riau­sy­bės tvar­ką, iš tik­rų­jų nie­ko ne­bus spren­džia­ma.

Ant­ras da­ly­kas. Ypač did­mies­čių sa­vi­val­dy­bių įmo­nės ty­čia di­di­na ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų ta­ri­fus, kad ga­lė­tų teik­ti lab­da­rą. Tai daž­niau­siai yra su­si­ję su po­li­ti­niais są­jun­gi­nin­kais per bū­si­muo­sius rin­ki­mus. To­dėl Au­di­to ko­mi­te­tas siū­lo tą klau­si­mą iš­spręs­ti ir ši­tą Gor­di­jaus maz­gą tie­siog per­kirs­ti – ap­skri­tai už­draus­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms teik­ti lab­da­rą. Kvie­čiu Sei­mo na­rius pri­tar­ti to­kiam pa­siū­ly­mui.

PIRMININKAS. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti Sei­mo na­rys A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Tie­siog pri­ta­riu ger­bia­mo N. Pu­tei­kio siū­ly­mui ir no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Kaip at­ro­do ta si­tu­a­ci­ja? Kai rei­kia, pa­vyz­džiui, pa­keis­ti va­do­vus, įmo­nių va­do­vy­bę, ta­da vi­sos prie­mo­nės bū­na nau­do­ja­mos: štai yra Lab­da­ros fon­das, tiek iš­taš­kė pi­ni­gų po­li­ti­kams fi­nan­suo­ti ar su jais su­si­ju­siems ko­kiems nors pro­jek­tams, ne­svar­bu, ar tai spor­to, ar kul­tū­ros ren­gi­niams fi­nan­suo­ti, bet kai tik­tai at­si­ran­da nau­ja va­do­vy­bė, kaž­ko­dėl ne­no­ri at­si­sa­ky­ti tos ge­ro­sios prak­ti­kos, va­di­na­mos so­cia­li­niu pro­jek­tu, t. y. lab­da­ros, pi­ni­gų taš­ky­mo, aš tu­riu ome­ny „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“, kai po nau­jų pa­si­kei­ti­mų li­ko tos pa­čios tvar­kos.

N. PUTEIKIS (LVŽSF). Vi­sų pir­ma no­riu pa­brėž­ti, kad tai nė­ra ma­no ini­cia­ty­va, tai nė­ra ma­no pro­jek­tas, tai yra vi­so Au­di­to ko­mi­te­to pro­jek­tas. Mes, Au­di­to ko­mi­te­to na­riai iš įvai­rių frak­ci­jų, ši­tą pa­siū­ly­mą tei­kia­me iš es­mės ben­drai bū­tent to­dėl, kad mes iš­ana­li­za­vo­me bu­vusią ir esa­mą prak­ti­ką. Ma­to­me, kad tai, ką jūs kal­ba­te, iš tik­rų­jų yra re­a­li­zuo­ja­ma prak­ti­ko­je. Ki­taip ta­riant, pa­smer­kę pra­ei­tos ko­a­li­ci­nės Vy­riau­sy­bės val­do­mų įmo­nių veiks­mus, mes lei­džia­me da­bar­ti­nės ko­a­li­ci­jos val­do­moms įmo­nėms to­liau tą lab­da­rą teik­ti. To­dėl ir mū­sų, Au­di­to, ko­mi­te­to val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos at­sto­vai bal­sa­vo už ši­tą pa­siū­ly­mą. Mes ma­no­me, kad tu­ri­me pui­kią pro­gą su ši­ta nau­ja ko­a­li­ci­ja, ku­ri kal­ba ir da­ro an­ti­ko­rup­ci­nius ir skaid­ru­mo veiks­mus, mes ti­ki­mės, kad opo­zi­ci­nėms frak­ci­joms re­miant ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas bus pri­im­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau klaus­ti no­rin­čių nė­ra.

Nuo­mo­nė už – Sei­mo na­rys R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pri­ta­riu Nag­lio tei­kia­mam įsta­ty­mo pro­jek­tui. Jis iš­ties yra svar­bus vals­ty­bei dėl pa­ties skaid­ru­mo, la­bai svar­bus tiems emig­ran­tams, nes jis iš es­mės smo­gė dėl ne­tei­sy­bės, dėl biu­ro­kratų pa­si­nau­do­ji­mo tam tik­ro­mis įsta­ty­mo spra­go­mis. Tad kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Nuo­mo­nė prieš – Sei­mo na­rys V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ne­su iš prin­ci­po prieš tą pro­jek­tą, ta­čiau jis tu­ri bū­ti iki ga­lo baig­tas, nu­ma­ty­tos lė­šos ir ga­li­my­bės ten, kur tos vals­ty­bi­nės įmo­nės rė­mė spor­tą, kul­tū­rą, bu­vo me­ce­na­tais. Mes ta­da ki­tų me­tų biu­dže­te tu­ri­me nu­ma­ty­ti, iš kur jos, kai ne­teks pa­ra­mos pa­gal da­bar pri­im­tą nau­ją mū­sų tą įsta­ty­mo pa­tai­są… Kaip ta­da bus, iš kur?.. Mes su­duo­si­me ne­ma­žą smū­gį ir spor­to, ir kul­tū­ros vi­suo­me­nei. Tu­rė­tu­me spręs­ti kom­plek­siš­kai, kar­tu šia­me pro­jek­te teik­ti ir ki­tus, iš kur bus kom­pen­suo­ja­mos ir kaip bus fi­nan­suo­ja­mos tos pra­ras­tos lė­šos. To­dėl ne­ga­liu da­bar pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Siū­lau bal­suo­ti, nes bu­vo nuo­mo­nių prieš, ir ap­si­spręs­ti dėl šio pro­jek­to po pa­tei­ki­mo.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių: už – 68, prieš – 1, su­si­lai­kė 21. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Au­di­to ko­mi­te­tas ir pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 7 die­ną.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – Sei­mo na­rys A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ne, ne re­pli­ka, bet ma­ny­čiau, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­da bū­ti­na, nes tai yra vals­ty­bi­nės įmo­nės. (Bal­sai sa­lė­je) Kaip ne? Ir Tei­sės de­par­ta­men­tas tą pa­tį ra­šo, kad bū­ti­na.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Pri­tar­čiau J. Raz­mai, kad ne. Iš tik­rų­jų ne­rei­kia. No­rė­čiau pa­an­trin­ti Vik­to­rui, kad spor­tui ir t. t. Bū­tent per tai ir plauk­da­vo pi­ni­gai. Bū­tent per tai.

PIRMININKAS. Sei­mo na­rė I. Ši­mo­ny­tė.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau pa­ko­men­tuo­ti, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­da yra, nes iš es­mės įre­gist­ruo­tas to pa­ties tu­ri­nio pro­jek­tas tie­siog dėl tech­ni­nių prie­žas­čių. Mes Vy­riau­sy­bės iš­va­dą tu­ri­me ir tie­siog į ją at­si­žvelg­si­me.

PIRMININKAS. Ačiū.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Tik­rai ne­rei­kia pa­kar­to­ti­nai pra­šy­ti dėl to pa­ties teks­to Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

PIRMININKAS. Gal ne­rei­kia net­gi šios dis­ku­si­jos? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū. Klau­si­mus iki per­trau­kos bai­gė­me svars­ty­ti.

Skel­biu per­trau­ką iki 12 va­lan­dos.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Ger­bia­mie­ji, tę­sia­me po­sė­dį po per­trau­kos.

 

12.04 val.

Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIIP-2420(3) (svars­ty­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11a, 1-11b klau­si­mas – Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo tam tikrų straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas dar rug­sė­jo mė­ne­sį ap­svars­tė Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mą, ir kaip to pa­sek­mė at­si­ra­do ly­di­ma­sis įsta­ty­mas. Bu­vo gau­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­da, ku­rios kai ku­riais as­pek­tais pri­ta­ria­ma, kai ku­riais ne­pri­ta­ria­ma. Taip pat bu­vo gau­ta Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to nuo­sta­ta ir bu­vo pa­re­da­guo­tas pro­jek­tas bū­tent taip, kaip siū­lė dau­ge­lis at­krei­pu­sių dė­me­sį į ši­to įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mą. Ka­dan­gi at­si­ra­do nuo­sta­ta dėl an­tro laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos sky­ri­mo ne tik dau­gia­vai­kei ma­mai, bet tė­ve­liui, aiš­ku, iš­ki­lo pro­ble­ma, kad ši­tam pro­ce­sui pri­ta­rus… Ger­bia­mas Sei­mo na­rys E. Pu­pi­nis pa­tei­kė siū­ly­mą, kad iš to ga­vi­mo bū­tų eli­mi­nuo­ti tė­ve­liai, ku­rie „ge­gu­tės“ tei­sėmis da­ly­va­vo vai­kų auk­lė­ji­me. Tai ko­mi­te­tas šian­dien bu­vo su­si­rin­kęs ir kar­tu su So­cia­li­ne ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­de­ri­no šiek tiek tą po­no E. Pu­pi­nio siū­ly­mą, nes jei­gu bū­tų tai­ko­mas gry­nai po­no E. Pu­pi­nio siū­ly­mas, kur jis siū­lo, kad tie­sio­giai gy­ven­da­mas ši­to­je šei­mo­je, at­si­ran­da tam tik­ra dis­kri­mi­na­ci­ja, to­dėl mes įra­šė­me šiek tiek ki­to­kią su­de­rin­tą for­mu­luo­tę. Iš da­lies ji gal­būt ir ne­iš­spren­džia, bet ir ne­su­ke­lia tei­si­nių pa­sek­mių.

Svars­tant šio įsta­ty­mo pa­grin­di­nį pro­jek­tą už bal­sa­vo 8, prieš – 1, su­si­lai­kė 1. Ly­di­ma­jam taip pat yra pri­tar­ta. Ka­dan­gi aš pri­sta­čiau ko­mi­te­to nuo­mo­nę, sa­vo nuo­mo­nę aš pa­sa­ky­siu di­s­ku­si­jo­je, jei­gu lei­si­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė A. Sy­sas. At­si­pra­šau.

A. SYSAS (LSDPF). Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar aš kal­bė­siu kaip ko­mi­te­to na­rys, ku­ris bal­sa­vo prieš ši­tą įsta­ty­mą. Aš pa­sa­ky­siu ko­dėl, ne­da­ry­da­mas čia ko­kių nors di­de­lių tra­ge­di­jų iš to.

Ger­bia­mi ko­le­gos, aš no­riu pri­min­ti, kaip at­si­ra­do Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mas dau­gia­vai­kėms ma­mos. Pra­džia bu­vo nuo de­šim­ties vai­kų, kas iš­au­gi­no. To­kia nuo­sta­ta ir to­kia tvar­ka at­si­ra­do to­dėl, kad ši­tos ma­mos pa­gal mū­sų So­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mą ne­tu­rė­jo drau­di­mi­nio sta­žo, aiš­ku, jų pen­si­jos bu­vo… ar­ba jos iš­vis so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos ne­ga­vo, ar­ba jos bu­vo be­pro­tiš­kai ma­žos, to­dėl Sei­mas ir nu­spren­dė, kad vis­gi vai­kų au­gi­ni­mas tai yra rei­ka­lin­gas dar­bas vi­suo­me­nei, šei­mai, to­dėl at­si­ra­do vals­ty­bi­nės pen­si­jos. Aiš­ku, po to kiek­vie­no­je ka­den­ci­jo­je at­si­ras­da­vo Sei­mo na­rių, ku­rie tą kar­te­lę lei­do, at­si­ra­do aš­tuo­ni, po to – sep­ty­ni, da­bar – pen­ki vai­kai. Vis­kas ge­rai, mes ska­ti­na­me, tam tik­ra pras­me įver­ti­na­me pa­si­au­ko­ji­mą ši­tų šei­mų, ši­tų ma­mų ir joms su­tei­kia­me galimybę gau­ti vals­ty­bi­nę an­trojo laips­nio pen­si­ją. Siū­ly­mas ši­tą tei­sę su­teik­ti tė­ve­liams, na, kerta­si su pir­mi­ne ši­to įsta­ty­mo idė­ja, to­dėl aš ir pa­si­sa­kau prieš. Tam yra ke­lios prie­žas­tys. Pir­mi­nia­me įsta­ty­me bu­vo aiš­kiai ir ne­dvi­pras­miš­kai pa­ra­šy­ta, kad mo­ti­na tu­ri pa­gim­dy­ti ir iš­auk­lė­ti, iš­au­gin­ti. Tė­ve­liai tik­rai pa­gim­dy­ti ne­ga­li, vi­sa pa­gar­ba tė­ve­liams. Tai čia yra es­mi­nis da­ly­kas, ko­dėl mes at­si­trau­kia­me nuo pir­mi­nio ši­to įsta­ty­mo idė­jų.

Ant­ras da­ly­kas, Sei­mas ne vie­ną kar­tą kal­bė­jo apie vals­ty­bi­nes pen­si­jas. Kuo pa­si­žy­mi Lie­tu­va? Kad vals­ty­bi­nių pen­si­jų ba­zė yra pa­ti di­džiau­sia Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se! Šian­dien įvai­rias vals­ty­bi­nes pen­si­jas gau­na 160 tūkst. ir jų pa­va­di­ni­mų tur­būt nė vie­nas Sei­mo na­rys vi­sų ir ne­ga­lė­tų iš­var­din­ti. Bu­vo toks Sei­mo do­ku­men­tas, tai yra vals­ty­bi­nių, tiks­liau, Pen­si­jų gai­rių pro­jek­tas, de­kla­ra­ci­ja, ku­ria mes aiš­kiai pa­brė­žė­me, kad mū­sų pen­si­jų sis­te­mą rei­kia per­tvar­ky­ti. Lyg ir kaž­ką so­cia­li­nia­me drau­di­me pra­dė­jo­me da­ry­ti, bet ne­pa­bai­gė­me iki ga­lo. Ža­dė­jo­me, kad vals­ty­bi­nes pen­si­jas per­žiū­rė­si­me. Bū­tent ši­tas įsta­ty­mas vėl ne­ma­ži­na vals­ty­bi­nių pen­si­jų skai­čiaus, o di­di­na. To­dėl, aiš­ku, aš pa­lie­ku dėl ši­to ap­si­spręs­ti Sei­mo na­riams, bet ma­no pa­rei­ga bu­vo pri­min­ti, dėl ko at­si­ra­do ši­tos pen­si­jos ir ko­dėl mes jas ski­ria­me – at­si­žvelgia­me į mū­sų de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją, į sun­kų la­bai ma­žas pen­si­jas gau­nan­čių ma­mų gy­ve­ni­mą. Tiek aš no­rė­jau pa­sa­ky­ti, spren­di­mas, aiš­ku, yra Sei­mo, ga­li­my­bė pri­im­ti bet ko­kį spren­di­mą. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, dau­giau dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to iš­va­dą ga­lė­tų pri­sta­ty­ti V. Ąžuo­las.

V. ĄŽUOLAS (LVŽSF). Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas svars­tė šį klau­si­mą ir iš es­mės pri­ta­rė šio įsta­ty­mo pro­jek­tui, ir pa­siū­lė So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tui pa­to­bu­lin­ti pa­gal Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. (Bal­sai sa­lė­je) Al­gir­dai, kvie­čiu į tri­bū­ną pri­sta­ty­ti straips­nius. 1 straips­nis.

A. SYSAS (LSDPF). Mi­nu­tė­lę! Su­si­ra­siu straips­nį. 1 straips­nį mes su­re­da­ga­vo­me taip, kaip siū­lė Tei­sės de­par­ta­men­tas ir Biu­dže­to… Dau­giau pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Ar Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to at­sto­vai pri­ta­rė? (Bal­sai sa­lė­je) Rei­ka­lau­ja­te bal­suo­ti ar ne? Ne­rei­ka­lau­ja­te. Ačiū. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu?

Ki­tas siū­ly­mas yra Sei­mo na­rio E. Pu­pi­nio.

A. SYSAS (LSDPF). Taip, dėl 2 straips­nio.

PIRMININKAS. Ar ten­ki­na? Dė­ko­ju.

A. SYSAS (LSDPF). Ko­mi­te­tas, kaip sa­kiau pri­sta­ty­da­mas, pa­pras­čiau­siai ga­vęs ši­tą siū­ly­mą… Aiš­ku, iš­ky­la aki­vaiz­di si­tu­a­ci­ja, kad, numatant ga­li­my­bę gau­ti pen­si­ją tam tik­rais at­ve­jais (tai nė­ra au­to­ma­ti­nis), jei­gu ma­my­tė mi­ru­si ar­ba ji ne­tu­ri tei­sės gau­ti, ta­da tuo ga­li pa­si­nau­do­ti tė­ve­lis, bet iš­ky­la, aiš­ku, tas klau­si­mas, ką da­ry­ti su tė­ve­liu, ku­ris tik pa­dė­jo pa­gim­dy­ti ir dau­giau ne­si­ro­dė. Ši­tą pro­ble­mą… Aš ma­nau, kad ir su­re­da­guo­tas ne­vi­siš­kai iš­spren­džia pro­ble­mą. Bet aš ma­nau, kad jei­gu Sei­mas pri­tars, ši­tų pro­ble­mų tu­rė­si­me. To­dėl aš ir sa­kau, ka­dan­gi tė­ve­liai ne­gim­do, tai ge­riau ir ne­skir­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dar yra du Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pa­siū­ly­mai. V. Ąžuo­las. Ar pri­ta­riat?

A. SYSAS (LSDPF). Mes jiems pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pri­tar­ta.

Dėl vi­so po svars­ty­mo siū­lau pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

A. SYSAS (LSDPF). Taip.

PIRMININKAS. Ačiū, pri­tar­ta. Nuo­mo­nė… (Bal­sai sa­lė­je)

 

12.13 val.

Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2514 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1125(3) (svars­ty­mas)

 

Ki­tą klau­si­mą taip pat pa­pra­šy­si­me pri­sta­ty­ti A. Sy­są – Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1125.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, svars­tant siū­ly­mą pa­keis­ti pa­grin­di­nį įsta­ty­mą, apie ku­rį mes kal­bė­jo­me, bu­vo pa­ste­bė­ta, kad yra apie ga­vė­jus kal­ba­ma ir ki­to įsta­ty­mo ki­tuo­se straips­niuo­se, to­dėl įra­šo­ma ly­giai to­kia pa­ti nuo­sta­ta į Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I-730 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Čia pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo bal­suo­ti. Ge­rai, bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 85, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po svars­ty­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ta.

 

12.15 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1147(2) (svars­ty­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1147(2). Pra­ne­šė­jas – A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tais“ pro­jek­to. Ko­mi­te­tas svars­tė ir at­si­žvel­gė į Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bas. Dau­giau pa­siū­ly­mų ne­bu­vo gau­ta. Bu­vo pa­siū­ly­mas Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos, jam pri­tar­ta. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: ben­dru su­ta­ri­mu už.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti už­si­ra­šė trys Sei­mo na­riai. Pir­ma­sis – A. Anu­šaus­kas. Pra­šau į tri­bū­ną.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų at­ro­dė, kad klau­si­mas lyg ir ga­lė­jo bū­ti for­ma­lus, ta­čiau ta­po la­bai svar­bus. Prieš ket­vir­tį am­žiaus, kai pir­mą kar­tą te­ko su­si­dur­ti su kan­ki­ni­mo au­ko­mis, aš iš­ties ne­gal­vo­jau, kad teks po 25 me­tų su­grįž­ti prie šios te­mos.

KGB anuo lai­ku kar­tu su par­ti­ne no­men­kla­tū­ra la­bai pra­ti­no žmo­nes prie jų sklei­džia­mos ap­gau­lės ir me­lo. To me­lo ir ap­gau­lės bu­vo ne tik vie­šu­mo­je kur nors pa­ra­šo­muo­se straips­niuo­se – „Fak­tai kal­ti­na“ ir pa­na­šiuo­se, ta­čiau bu­vo ir jų su­da­ry­to­se by­lo­se. Žmo­nės, ne­su­si­pa­ži­nę su KGB vir­tu­ve, be­je, vir­tu­ve jie va­di­no mir­ties baus­mių vyk­dy­mo vie­tą ir do­ku­men­tuo­se taip įra­šy­da­vo, iš tik­rų­jų ga­li ir ne­su­ži­no­ti dau­ge­lio šiur­pių de­ta­lių.

Mes vi­si ži­no­me ir skai­tė­me da­bar A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go kan­ki­ni­mo de­ta­les, bet jūs gal­vo­ja­te, kad jūs su­ži­no­jo­te vis­ką? Anaip­tol. Pa­vyz­džiui, per­skai­čius ran­ka pa­ra­šy­tą jo li­gos is­to­ri­ją, gal­būt is­to­ri­kams bu­vo sun­ku tuo lai­ku vis­ką at­sek­ti, ten yra dau­giau iš­va­dų. O to­se iš­va­do­se pa­ra­šy­ta ir apie tai, kad jam bu­vo nu­pjau­tas pirš­tas, bu­vo iš­dur­ta au­sis ir dau­gy­bė ki­tų kan­ki­ni­mo po­žy­mių. Iš­ties tai bu­vo dau­giau, sa­ky­čiau, kan­ki­ni­mai sie­kiant psi­cho­lo­giš­kai pa­lauž­ti žmo­gų, ku­ris dau­giau kaip de­šimt­me­tį bu­vo Dzū­ki­jo­je ver­ti­na­mas kaip lais­vės ko­vo­to­jų ly­de­ris. Tik ig­no­ruo­jan­tys ka­ro me­to pa­dė­tį ir par­ti­za­nų tai­ky­tus ka­ro me­to įsta­ty­mus, ne­ma­tan­tys pla­čios KGB iš­lai­ko­mų agen­tų smo­gi­kų veik­los ap­im­ties, ne­ži­nan­tys ir ne­ma­tę Mask­vo­je sle­pia­mų an­ti­par­ti­za­ni­nių da­li­nių do­ku­men­tų, ga­li kal­bė­ti apie po­ka­rio re­zis­ten­ci­jos ide­a­li­za­vi­mą. Tai bu­vo ka­ras, kai oku­pan­tai tai­kė itin bru­ta­lias prie­mo­nes ir nie­kas jų ne­var­žė. Ir apie tai mes tu­ri­me kal­bė­ti. Aš ma­nau, kal­bė­da­mi apie tą bru­ta­lu­mą, mes daž­nai ven­g­da­vo­me at­vi­ru teks­tu pa­sa­ky­ti, kuo tai pa­si­reiš­kia. De­ja, tas bru­ta­lu­mas bu­vo kar­tais sun­kiai pro­tu įsi­vaiz­duo­ja­mas.

Aš su­pran­tu, kad kiek­vie­nas iš jū­sų per pas­ta­rą­sias ke­le­tą sa­vai­čių su­si­da­rė ben­drą vaiz­dą apie A. Ra­ma­naus­ko as­me­ny­bę, su­ži­no­jo daug de­ta­lių, ta­čiau dar anaip­tol ne vi­sas. Su­pran­tu, kad vis­ko nu­skam­bė­jo vie­šo­jo­je erd­vė­je, daž­nai ne­pa­tei­si­na­mų ir me­la­gin­gų da­ly­kų, lais­vės ko­vo­to­jus va­di­nant ban­di­tais. Ta­čiau do­ku­men­tuo­se, ku­riuos te­ko pa­var­ty­ti, yra ge­ro­kai dau­giau, ge­ro­kai dau­giau dar ne­skelb­tų ir ne­ži­no­mų da­ly­kų.

Jums, ma­tyt, ne­ži­no­ma, kad A. Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas ke­lis kar­tus pra­šė su­si­ti­ki­mo su KGB pir­mi­nin­ku, kad ga­lė­tų pa­aiš­kin­ti ne­ati­ti­ki­mus ir me­la­gys­tes jo by­lo­je. To ne­bu­vo pa­da­ry­ta, to ne­bu­vo leis­ta.

Ži­no­ma, vie­nas niu­an­sas, ku­rio ne­ga­liu apei­ti. Kaip ži­no­me, prieš po­rą sa­vai­čių A. Ra­ma­naus­kas bu­vo vos ne­ap­kal­tin­tas da­ly­va­vi­mu ho­lo­kaus­te. Duo­me­nų apie tai, tu­riu pa­brėž­ti, nė­ra. Kaip tik prie­šin­gai – yra vi­sai ki­ti, prie­šin­gi, duo­me­nys. E. Zu­ro­fas, anuomet pa­reiš­kęs, kad žy­dai tai ir yra ko­mu­nis­tai, tu­riu pa­sa­ky­ti, ne tik pa­sa­kė ne­są­mo­nę, bet ir pa­sa­kė me­la­gin­gus duo­me­nis. Ar­chy­vuo­se yra iš­li­kę Drus­ki­nin­kų par­ti­nės kuo­pe­lės duo­me­nys. Par­ti­nė kuo­pe­lė bu­vo su­da­ry­ta iš ru­sų, ku­rie bu­vo at­vy­kę į Drus­ki­nin­kus. Taip, bu­vo įver­tin­ti kaip oku­pan­tai. Jų mir­ties ap­lin­ky­bės ne­ži­no­mos.

A. Ra­ma­naus­ko da­ly­va­vi­mo ta­me iš vi­so nė­ra, nei liu­di­nin­kų, nei do­ku­men­tų – nie­ko. Ji­sai tie­siog dir­bo vi­sai ki­tą dar­bą ku­ror­to val­dy­bo­je. Ta­čiau bet ko­kiu at­ve­ju, aš su­pran­tu, iš­kel­ti kal­ti­ni­mai iš­liks to­je in­ter­ne­to erd­vė­je, la­bai il­gai bus nau­do­ja­mi, to­dėl siū­lau, aiš­ku, ne­dve­jo­ti, pri­im­ti ir pa­skelb­ti ki­tus me­tus A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tais. Aš ti­kiuo­si, kad vi­suo­me­nė­je to aiš­ku­mo apie šį as­me­nį, apie par­ti­za­ni­nę ko­vą, apie re­zis­ten­ci­ją bus ge­ro­kai dau­giau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu L. Kas­čiū­ną.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų pir­miau­sia no­riu da­bar pa­si­džiaug­ti, kad Sei­me tu­ri­me tik­rai pui­kių is­to­ri­kų, ku­rie pa­de­monst­ra­vo, ki­lus tam di­džiam triukš­mui, tai ko­or­di­nuo­tai ata­kai prieš mū­sų is­to­ri­ją, kad mes ga­li­me ana­li­tiš­kai at­lai­ky­ti spau­di­mą ir la­bai stip­riai pa­de­monst­ruo­ti, kaip gal­būt de­kons­truo­ti vi­sus ban­dy­mus iš­muš­ti mus iš vė­žių. Pir­miau­sia aš no­riu pa­dė­ko­ti A. Anu­šaus­kui už tuos ne­si­bai­gian­čius ko­men­ta­rus, ku­rių la­bai rei­kė­jo, kai pa­si­py­lė pur­vas, po­nui A. Gu­mu­liaus­kui už tai, kad tik­rai so­li­džiai lai­kė­si per la­bai su­dė­tin­gą su­si­ti­ki­mą, ku­ris ir tu­rė­jo bū­ti kaž­ka­da pla­nuo­tas tos pu­sės kaip in­for­ma­ci­nė ata­ka.

Kaip tik apie in­for­ma­ci­nį ka­rą aš ir no­rė­čiau šiek tiek pa­kal­bė­ti, kaip vi­sa tai, ką mes iš­gy­ve­no­me pas­ta­rą­sias tris, ke­tu­rias sa­vai­tes, at­ro­do pla­tes­nia­me kon­teks­te.

Tur­būt tai, kad Sei­me ki­lo ini­cia­ty­va pa­skelb­ti A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tus, jau pa­sie­kė sa­vo tiks­lą. Tai, kas įvy­ko, su­vie­ni­jo tau­tą, su­vie­ni­jo įvai­rių pa­žiū­rų žmo­nes. Kai tau­ti­nin­kai remiasi kar­tu su li­be­ra­lais pa­na­šiais tei­gi­niais ir pa­na­šiais prin­ci­pais, tai jau yra tik­rai ge­rai ir tai yra daug. Vien jau ta dis­ku­si­ja, ku­ri įvy­ko, tam tik­ra pras­me pa­sie­kė edu­ka­ci­nius tiks­lus, tik, aiš­ku, rei­kia ei­ti, ženg­ti to­liau.

Ką mums rei­kia ži­no­ti, kai mes ei­na­me šiuo ke­liu? Kad mū­sų par­ti­za­ni­nis ju­dė­ji­mas yra in­for­ma­ci­nio ka­ro epi­cen­tras, tai yra es­mi­nis tai­ki­nys. Ko­dėl? Kai su­kom­pro­mi­tuo­ji ši­tą is­to­ri­nį eta­pą, ku­ris yra sa­vo­tiš­ka gi­ja tarp tau­ti­nės prieš­ka­rio Lie­tu­vos ir da­bar­ti­nės Ko­vo 11-osios Lie­tu­vos, ku­ris yra sa­vo­tiš­kas ver­ty­bi­nis, mo­ra­li­nis mū­sų ben­druo­me­nės, mū­sų tau­tos stu­bu­ras, kai su­kom­pro­mi­tuo­ji šį eta­pą, tu su­kom­pro­mi­tuo­ji vi­są vals­ty­bin­gu­mo idė­ją ap­skri­tai. Bū­tent to­dėl Ru­si­jos pro­pa­gan­da, Krem­liaus pro­pa­gan­da pas­ta­rai­siais me­tais yra su iš­ryš­kė­jusiais la­bai aiš­kiais va­di­na­maisiais na­ra­ty­vais. Iki 2014 me­tų bu­vo la­bai stip­ri są­sa­ja: par­ti­za­nai – ban­di­tai, bu­vo ban­do­ma bū­tent taip ap­ter­lio­ti mū­sų par­ti­za­ni­nį ju­dė­ji­mą. Šian­dien mes tu­ri­me nau­ją jų tak­ti­ką, t. y. su­sie­ti par­ti­za­ni­nį ju­dė­ji­mą su di­džiau­sia žmo­ni­jos tra­ge­di­ja – ho­lo­kaus­tu, to­kiu bū­du nu­stum­ti mus į fa­šiz­mo pu­sę ir tam tik­ra pras­me mar­gi­na­li­zuo­ti mus vi­so­je Va­ka­rų erd­vė­je.

Mes tik­rai ra­do­me ar­gu­men­tų (aš tik­rai drą­siai ga­liu pa­sa­ky­ti), ku­rie at­rė­mė šią in­for­ma­ci­nę ata­ką, ir pa­ro­dė­me, kad mes tik­rai esa­me Va­ka­rų erd­vė­je, kad mes tu­ri­me sa­vo is­to­ri­nę at­min­tį, ją mo­ka­me gin­ti ir ją mo­ka­me puo­se­lė­ti.

Tai­gi, ži­no­da­mi vi­sa tai, ži­no­da­mi, kad esa­me in­for­ma­ci­nių ata­kų epi­cen­tre, tu­ri­me tu­rė­ti ir ži­no­ti vie­ną la­bai pa­pras­tą, la­bai lo­giš­ką tei­gi­nį: jei­gu mes ne­pa­sa­ko­si­me sa­vo is­to­ri­jos, už mus, vie­toj mū­sų tai pa­da­rys ki­ti, ir daž­niau­siai ne­drau­giš­ki vei­kė­jai. Tai pa­sa­ko­ki­me sa­vo is­to­ri­ją, įtvir­tin­ki­me sa­vo is­to­ri­nį na­ra­ty­vą, su­stip­rin­ki­me sa­vo is­to­ri­nę at­min­tį ir ta­da stip­rė­si­me mes – kaip ben­druo­me­nė, kaip vals­ty­bė. Ne­pai­sydami mū­sų pa­sau­lė­žiū­ros, ne­pai­sydami mū­sų pa­žiū­rų, tu­rė­si­me tą ver­ty­bių rin­ki­nį, ver­ty­bių bran­duo­lį, ku­ris mus vi­sus kar­tu ir ri­ša, ir da­ro tau­ta.

Aš ir­gi lin­kiu la­bai tei­sin­go ap­si­spren­di­mo. Ma­nau, jis bus tik­rai vien­bal­sis, pa­ro­dys mū­sų vie­ny­bę ir mes šian­dien gra­žiai ženg­si­me dar vie­ną tvir­tą žings­nį link A. Ra­ma­naus­ko me­tų pa­skel­bi­mo. La­bai ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me Lau­ry­nui. Ki­tas į dis­ku­si­jas įsi­lie­ja A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai. No­riu pa­sa­ky­ti, kad ši is­to­ri­ja iš tik­rų­jų su­tei­kė mums ir tam tik­rų pa­mo­kų. Pir­ma pa­mo­ka bu­vo ta, kad to­je erd­vė­je, kur pro­fe­sio­na­lūs is­to­ri­kų ty­ri­mai nė­ra at­lik­ti ar­ba nė­ra at­lik­ti taip gi­liai, at­si­ran­da ni­šų di­le­tan­tams ir di­le­tan­tai su sa­vo, sa­ky­čiau, di­le­tan­tiš­kais po­žiū­riais į is­to­ri­ją stai­ga tam­pa la­bai po­pu­lia­rūs vie­šo­jo­je erd­vė­je ir iš tik­rų­jų ken­kia ne tik mū­sų is­to­ri­jai, bet ir mū­sų vals­ty­bei.

Aš ma­nau, kad mes vi­si tu­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į moks­li­nių ty­ri­mų stip­ri­ni­mą, ypač tų ty­ri­mų, ku­rie iš tik­rų­jų yra la­bai reikš­min­gi mū­sų vals­ty­bės pa­ma­tams. Nė­ra nor­ma­lu, kai vie­na iš ty­ri­mo cen­tro va­do­vų ma­nęs, kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, klau­sia, ar bū­tų ga­li­ma pa­di­din­ti al­gas. Iš tik­rų­jų pro­fe­sio­na­liems ty­rė­jams iš ei­lu­tės „ki­ta“, kur ski­ria­mi sto­gui lo­py­ti ir pa­na­šiai… Aš pui­kiai su­pran­tu, kad tu­ri bū­ti ir sto­gas su­lo­py­tas, bet iš tik­rų­jų to­kie ty­rė­jai tu­rė­tų bū­ti vals­ty­bės ska­ti­na­mi fi­nan­siš­kai. To­dėl ma­nau, kai svars­ty­si­me biu­dže­tą, iš tik­rų­jų at­kreip­si­me į tai dė­me­sį, nes tai yra ide­o­lo­gi­nis mū­sų vals­ty­bės pa­ma­tas.

O kad A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tai bus, aš iš kar­to su­pra­tau po ma­no su­si­ti­ki­mo su E. Zu­ro­fu, ka­da iš tik­rų­jų ne­bu­vo pa­teik­ta nie­ko, ab­so­liu­čiai nie­ko, tik bu­vo pa­teik­ti tam tik­ri kal­ti­ni­mai, ku­rie bu­vo vi­siš­kai ne­pa­ma­tuo­ti ir ne­ob­jek­ty­vūs. Kvie­čiu vi­sus vie­nin­gai bal­suo­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dau­giau dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Gal per daug ne­­kar­to­siu, bet ka­dan­gi vie­šo­jo­je erd­vė­je nu­skam­bė­jo ne­pa­pras­tai daug ap­gau­lin­gų te­zių, me­la­gin­gų, klas­to­jan­čių tik­rą is­to­ri­ją, net apie ta­ria­mas jo iš­da­vys­tes, iš tik­rų­jų ga­liu in­for­muo­ti, kad taip, jis da­vė in­for­ma­ci­ją apie sa­vo daik­tus, ku­riuos bu­vo iš­slaps­tęs įvai­rio­se vie­to­se. Pa­brė­šiu – ne apie žmo­nes, bet apie daik­tus. Pa­vyz­džiui, jis pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie vie­no­je vie­to­je sa­vo pa­slėp­tus šach­ma­tus ir šaš­kes, ku­riuos KGB taip pat kon­fis­ka­vo. Yra dau­gy­bė nu­ty­lė­tų šios by­los as­pek­tų. Aš siū­lau vi­siems pri­tar­ti šiems me­tams, tik pa­tiks­lin­siu, kad iš­kel­ti kal­ti­ni­mai jam ne­bu­vo ne­pa­ma­tuo­ti. Jie bu­vo iš anks­to ži­no­mai me­la­gin­gi. Me­la­gin­gi, to­dėl siū­lau pri­tar­ti nu­ta­ri­mui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – D. Ke­pe­nis.

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū. Iš prin­ci­po aš ne prieš, vi­sa­da bu­vau už tai, kad bū­tų pa­gerb­ti Lie­tu­vos pat­rio­tai ir kad jie bū­tų pri­me­na­mi, ta­čiau ne­ti­kė­tai at­si­ti­ko vie­nas at­si­ti­ki­mas. Šeš­tadie­nį aš ne­ti­kė­tai su­ži­no­jau vie­nos šei­mos bai­sią is­to­ri­ją, kai pen­ki žmo­nės bu­vo nu­žu­dy­ti kai­me. Jie bu­vo pa­pras­ti dar­bi­nin­kai, že­mės dar­bi­nin­kai. Pa­aiš­kė­jo, kai sa­kiau: tai tur­būt tie stri­bai čia nu­žu­dė? Sa­ko: ne, miš­ki­niai. Tris sy­kius tiks­li­nau – miš­ki­niai. Ir jie yra su­rin­kę do­ku­men­tus apie tai. Pa­si­ro­do, kad po ka­ro apie 20 tūkst. žmo­nių bu­vo iš­šau­dy­ta be teis­mo, ne vi­suo­met bu­vo aiš­ku, kas tą pa­da­rė. Kal­tė bu­vo ver­čia­ma vie­niems ant ki­tų. Ly­giai taip pat, kaip Va­na­go me­tais bu­vo fab­ri­kuo­ja­ma, kai ko­mu­nis­tai ban­dė ap­kal­tin­ti miš­ko bro­lius, tai ly­giai taip pat mes tu­rė­si­me apie 20 tūkst. šei­mų, ku­rių šian­dien taip pat dras­ky­si­me žaiz­das.

Aš pa­siū­liau tie­siog sta­ty­ti su­si­tai­ky­mo ir at­gai­los pa­min­klą, nes kiek­vie­na­me kai­me to­kių žmo­nių bu­vo ir ne­aiš­ku­mų vi­so­kiau­sių bu­vo. Ne aš sa­kiau ter­mi­ną „ban­di­tai“, žmo­nės mi­nė­jo, miš­ki­nius va­di­no ban­di­tais, nes jie iš­šau­dė do­rų žmo­nių šei­mą, iš­prie­var­ta­vo mo­ti­ną, se­ne­lius. Žmo­gus nu­mi­rė, aš bu­vau me­ti­nė­se, žmo­gus nu­mi­rė, nes 20 me­tų kan­ki­no­si, ne­ra­do tie­sos, to­dėl pa­ty­rė stre­są. Aš siū­ly­čiau, aš pri­ta­riu A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tams, bet žo­dis „par­ti­za­nai“ yra dvi­pras­mis. Par­ti­za­nais bu­vo ir vie­no­kie, ir ki­to­kie va­di­na­mi. Mes tu­ri­me gal­vo­ti apie tuos žmo­nes, ku­rie taip pat la­bai jaut­riai pri­ims tą ži­nią. Aš siū­ly­čiau ša­lia par­ti­za­no A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go me­tų pa­skelb­ti su­si­tai­ky­mo, at­gai­los ir tu­rė­ti pa­min­klą tiems žmo­nėms, kad už­mirš­tu­me tas pro­ble­mas vi­siems lai­kams. Ačiū.

PIRMININKAS. Lai­kas. Ka­dan­gi mo­ty­vai iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 90 Sei­mo na­rių ir vi­si 90 buvo už. Prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. (Plo­ji­mai) Sei­mo nu­ta­ri­mui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Sei­mo na­rys, ku­rio pa­var­dės čia ne­mi­nė­siu, pats siū­lė už­mirš­ti. Už­mirš­ti oku­pa­ci­ją, už­mirš­ti trem­tis, už­mirš­ti re­zis­ten­ci­ją čia bu­vo pa­ra­gi­ni­mas. Krem­lius tą pa­tį ra­gi­na – už­mirš­ki­te. Apie tai čia šne­ka­me šian­dien.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ne­ži­nau, iš kur A. Ku­bi­lius ži­no, ką aš pla­na­vau pa­sa­ky­ti. La­bai pa­na­šiai pla­na­vau pa­sa­ky­ti. Ačiū An­driui, kad da­lį jau pa­sa­kė.

Ki­ta da­lis to­kia. Nu­skam­bė­jo, kad rei­kia tie­siog pa­min­klą sta­ty­ti ben­drą. Tai, at­ro­do, bū­tų toks ben­dras pir­mas pa­min­klas au­koms ir jų bu­de­liams. Kas au­kos, kas bu­de­liai, man yra aiš­ku, kai ku­riems ko­le­goms dar, at­ro­do, ne­aiš­ku.

PIRMININKAS. J. Ole­kas.

J. OLEKAS (LSDPF). Aš tai no­riu pa­dė­ko­ti vi­siems už to­kį vie­nin­gą bal­sa­vi­mą. Ma­nau, kad bal­sa­vi­mas pa­ro­dė, kad su­pra­ti­mą ga­li­me su­ras­ti, tik ne­ži­nau, ko­dėl ko­le­gai rei­kė­jo tą vi­są pur­vo in­for­ma­ci­ją čia pa­teik­ti. Man at­ro­do, kad mes ga­li­me iš­si­aiš­kin­ti tas ne­lai­mes, ku­rios bu­vo, ir nu­spręs­ti. Bet mes tu­ri­me ma­ty­ti tą var­gą, tą mū­sų tau­tos au­ką, ku­rią mes tu­ri­me pa­gerb­ti. Ir šian­dien, man at­ro­do, Sei­mo spren­di­mas yra la­bai aiš­kus, tik la­bai gai­la, kad jis bu­vo su tuo to­kiu ne­ska­niu šaukš­tu de­gu­to, nors bal­sa­vo­me vi­si ki­taip. Ar iš tik­rų­jų rei­kia to­kios in­for­ma­ci­jos, to­kių šne­kų, kai mes tu­ri­me ben­drą su­ta­ri­mą?

PIRMININKAS. Ir pas­ku­ti­nis – A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, su­pran­tu, kad ga­li­me tu­rė­ti skir­tin­gas nuo­mo­nes, gal­būt skir­tin­gus in­for­ma­ci­jos šal­ti­nius, bet krei­piuo­si į Sei­mo na­rį, ku­rio pa­var­dės ne­mi­nė­siu. Vis dėl­to jūs skai­tė­te bent vie­ną kny­gą, pa­ra­šy­tą is­to­ri­ko per pas­ta­ruo­sius 10, na, 20 me­tų? Jū­sų tei­gi­niai ap­skri­tai yra pa­neig­ti ne tik fak­tais, do­ku­men­tais, is­to­ri­jų ty­ri­mais, ana­li­ze. Jūs kar­to­ja­te tai, ką sa­kė „je­dinst­vi­nin­kai“ 1990 me­tais, kai mes ne­tu­rė­jo­me pri­ėji­mo prie jo­kių ar­chy­vų ap­skri­tai nei čia, nei Mask­vo­je. Jūs iš­vis skai­to­te ko­kias nors kny­gas ar at­lie­ka­te ki­tas pro­ce­dū­ras?

PIRMININKAS. Ka­dan­gi la­bai pra­šė R. J. Da­gys, tai jam pas­ku­ti­niam dar lei­džiu pa­sisa­ky­ti.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Iš tik­rų­jų ga­na su­dė­tin­ga gir­dė­ti to­kias kal­bas, kai pra­ėjo tiek me­tų ne­pri­klau­so­my­bės. Aš pri­imu ga­na as­me­niš­kai ši­tą pa­sa­ky­mą, nes esu par­ti­za­no sū­nus, ir ma­no dė­dės bu­vo par­ti­za­nai, žu­vo. Taip, anot ger­bia­mo ko­le­gos, tai yra ban­di­tai. Bet aš ne­žinau, ar toks įver­ti­ni­mas ap­skri­tai tin­ka­mas žmo­gui, sė­din­čiam čia, Sei­me, taip ne­su­si­vo­k­ti, apie ką kal­ba­ma. Aš ap­gai­les­tau­ju, kad toks su­pra­ti­mas eg­zis­tuo­ja Sei­me, kad ir pa­vie­nių žmo­nių.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Mes kal­ba­me apie ver­ty­bes ir iš tik­ro ver­ta pa­sa­ky­ti tas nuo­mo­nes. Yra nuo­mo­nė, kad ver­ty­bė yra kaž­koks iš­plau­tas po­žiū­ris. Aš ma­nau, kad ne­įma­no­ma pa­sta­ty­ti pa­min­klo, ku­ria­me bū­tų stri­bai kar­tu su par­ti­za­nais – ap­si­ka­bi­nę, bu­čiuo­ja­si ir bi­čiu­liau­ja­si. Aš to ne­įsi­vaiz­duo­ju. Toks siū­ly­mas tai kvai­las!

PIRMININKAS. Ir B. Ma­te­lis – jau tik­rai la­bai trum­pai.

B. MATELIS (MSNG). Aš pra­šau ma­no bal­są už įskai­ty­ti, ne­vei­kė sis­te­ma.

PIRMININKAS. Ačiū.

 

12.38 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Są­jū­džio me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1148(2) (svars­ty­mas)

 

Ge­rai, per­ei­na­me prie ki­to dar­bo­tvarkės klau­si­mo – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų paskel­bi­mo Są­jū­džio me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1148(2). Pra­ne­šė­jas – A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šom.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Šis klau­si­mas bu­vo svars­ty­tas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to. Bu­vo pri­tar­ta Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­boms, taip pat į kai ku­rias at­si­žvelg­ta. Taip pat at­si­žvelg­ta ir į Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos po­zi­ci­ją. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­ti ini­cia­ty­va ši­to pro­jek­to at­ėjo iš pa­čių są­jū­di­nin­kų, iš Vil­niaus Są­jū­džio, tiek Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja, tiek Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir kvie­čia po svars­ty­mo bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Arū­nai, dar ne­pa­bė­ki­te. Dis­ku­tuo­ti jūs už­si­ra­šė­te pir­ma­sis.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš la­bai trum­pai. Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos bu­vo su­for­mu­luo­ti prin­ci­pai at­min­ti­nų me­tų ir taip pat at­min­ti­nų da­tų. Mes ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­rė­me, kad dėl per­so­na­li­jų skelb­ti me­tus rei­kė­tų nuo 100 me­tų ir to­liau 125, 150. Tuo tar­pu dėl is­to­ri­nių įvy­kių mes su­ta­rė­me, kad bū­tų ga­li­ma mi­nė­ti po 20 me­tų, po to kas 10 me­tų. Iš tik­rų­jų tei­ki­mų yra la­bai daug, tei­ki­mai yra cha­o­tiš­ki, kar­tais, kaip at­si­ti­ko su pa­lai­min­tuo­ju T. Ma­tu­lio­niu, net ge­gu­žės mė­ne­sį skel­bia­mi me­tai, kai iš­vis nė­ra pa­si­reng­ta, to­dėl mes ko­mi­si­jo­je nu­spren­dė­me pa­reng­ti nu­ta­ri­mą, ku­ria­me iš­dės­ty­tu­me bū­tent ši­tų da­tų skel­bi­mo prin­ci­pus. Aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų tu­ri bū­ti skel­bia­mos daž­niau­siai tur­būt pa­va­sa­rio se­si­jo­je tam, kad vė­liau at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos pa­reng­tų kul­tū­ri­nę pro­gra­mą, Vy­riau­sy­bė nu­ma­ty­tų fi­nan­sa­vi­mą ir iš tik­rų­jų pa­kel­tų vi­siš­kai į ki­tą ko­ky­bę tų me­tų pa­mi­nė­ji­mą.

Dar kar­tą pa­kar­to­siu, kad tai iš tik­rų­jų bu­vo pa­čių są­jū­di­nin­kų, kon­kre­čiai – Vil­niaus Są­jū­džio, ini­cia­ty­va ir aš jai pri­ta­riu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Anu­šaus­ką.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ži­no­ma, ne­įsi­vaiz­duo­ki­me, kad ne­pa­skel­bus me­tų, žmo­nės pa­mirš. Pa­mirš tuos įvy­kius, ku­riuo­se da­ly­va­vo šim­tai tūks­tan­čių, jie pa­tys kar­tu su vai­kais tuo­se Są­jū­džio mi­tin­guo­se. Jie vis tiek su­ras pro­gą, kaip tai pri­si­min­ti ir pa­mi­nė­ti. Ta­čiau vals­ty­bės po­zi­ci­ja skel­biant to­kį nu­ta­ri­mą, aš ma­ny­čiau, itin svar­bi. Net­gi šiuo at­ve­ju kal­bant apie Są­jū­dį, aš ma­nau, at­si­ras ne vie­nas žmo­gus, gal­būt net­gi ir tarp po­li­ti­kų, ku­rie pa­mė­gins pa­kar­to­ti 1989–1991 me­tų „So­vet­ska­ja Lit­va“ ve­da­muo­sius apie Są­jū­dį, apie tai, kaip ši­ta or­ga­ni­za­ci­ja at­si­ra­do. Pa­kar­tos ko­kio nors „Dur­nių lai­vo“ pa­sa­ky­mus šia te­ma. Ma­nau, kad mes da­bar tu­ri­me vi­sas ga­li­my­bes su­si­pa­žin­ti ir su tuo­me­ti­ne in­for­ma­ci­ja, ir ar­chy­vais, ir pa­ga­liau iš­klau­sy­ti tuos žmo­nes, ku­rie bu­vo tuo me­tu Są­jū­džio ak­ty­vūs da­ly­viai. To­dėl siū­lau pri­im­ti šį nu­ta­ri­mą, bet vis dėl­to prie kiek­vie­no to­kio nu­ta­ri­mo no­rė­tų­si ne tik ma­ty­ti įpa­rei­go­ji­mą, kad Vy­riau­sy­bė pa­tvir­tin­tų ko­kius nors veik­los pla­nus, bet ir ma­ty­ti gal­būt prie tų pa­čių nu­ta­ri­mų įra­šy­tus ir tiks­lus, ko mes sie­kia­me šiais nu­ta­ri­mais: ar tik­tai su­reng­ti ko­kius nors for­ma­lius mi­nė­ji­mus, ar iš tik­rų­jų fi­nan­suo­ti ko­kius nors iš­skir­ti­nius kul­tū­ros, me­no vei­kė­jų dar­bus šia te­ma. Bet ko­kiu at­ve­ju kar­tais no­rė­tų­si kon­kre­tu­mo. De­ja, ne vi­sų nu­ta­ri­mų pri­ėmi­mo at­ve­ju mes su­lau­kia­me kon­kre­čių dar­bų, kad ir ko­kiais gra­žiais var­dais bū­tų pa­va­din­ti šie me­tai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau dis­ku­tuo­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė.

Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – A. Anu­šaus­kas. At­si­sa­ko. V. Kam­ble­vi­čius – nuo­mo­nė už. Taip pat ir­gi… J. Ole­kas. Pra­šau.

J. OLEKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš iš tik­rų­jų kvie­čiu bal­suo­ti vie­nin­gai ir pri­tar­ti 2018 me­tų pa­skel­bi­mui Są­jū­džio me­tais. Iš tik­rų­jų dau­ge­lis tur­būt pa­tys da­ly­va­vo­te šiam ju­dė­ji­mui at­si­ran­dant ir startuojant ta­m eta­pi­nia­m ke­liui į lais­vę. Siū­ly­čiau, kad, aiš­ku, šie me­tai bū­tų pa­rem­ti ir tam tik­rais Vy­riau­sy­bės fi­nan­si­niais iš­tek­liais, pri­si­me­nant tuos žmo­nes, tą pla­tų ju­dė­ji­mo mas­tą, kur bu­vo da­ly­vau­ta, ir gal­būt ne­for­ma­liai pa­mi­nė­ti per­duo­dant tą jaus­mą, ku­ris bu­vo prieš 30 me­tų kiek­vie­no mū­sų šir­dy­je, da­bar­ti­nei ir at­ei­nan­čioms kar­toms. Ma­nau, kad jei­gu mes čia, Sei­me, pa­ro­dy­si­me tą ge­rą­ją va­lią, į tuos mū­sų ge­rus ke­ti­ni­mus at­si­lieps ir Vy­riau­sy­bė, vyk­do­mo­ji val­džia, kad šie me­tai bū­tų iš tik­rų­jų ne­for­ma­liai, bet de­ra­mai pa­mi­nė­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nės prieš nė­ra. Gal po svars­ty­mo ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Tė­vo Sta­nis­lo­vo me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1189(2). Pra­ne­šė­jas – A. Gu­mu­liaus­kas. (Bal­sai sa­lė­je)

Ka­dan­gi sa­lė­je pa­si­gir­do, kad vis dėl­to no­ri bal­suo­ti, tai kvie­čiu bal­suo­ti dėl prieš tai bu­vu­sio klau­si­mo. Pra­šau bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: 92 bu­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Sei­mo nu­ta­ri­mui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.47 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2018 me­tų pa­skel­bi­mo Tė­vo Sta­nis­lo­vo me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1189(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS. Tęs­ki­te, Arū­nai.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Šį pro­jek­tą svars­tė Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų ne­bu­vo. Sei­mo Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­jos pa­sta­ba bu­vo tech­ni­nio po­bū­džio ir jai bu­vo pri­tar­ta.

Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 5, su­si­lai­kė 1, prieš ne­bu­vo.

PIRMININKAS. Arū­nai, jūs taip pat už­si­ra­šė­te dis­ku­tuo­ti. Pra­šau.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Mie­li ko­le­gos, kiek at­si­me­na­te, šis pro­jek­tas bu­vo pa­teik­tas ne Is­to­ri­nės at­min­ties komisijos, bet kon­kre­čiai Sei­mo na­rių. Po juo pa­si­ra­šė, kiek at­si­me­nu, apie 40 pa­ra­šų, 40 Sei­mo na­rių. Jie iš­reiš­kė va­lią. Aš ma­nau, kad iš tik­rų­jų rei­kė­tų pri­tar­ti ši­tam pro­jek­tui, nes yra ke­le­tas prie­žas­čių. At­si­min­ki­me vis dėl­to Tė­vo Sta­nis­lo­vo di­džiu­lį po­pu­lia­ru­mą Lie­tu­vo­je ir jo at­lik­tus dar­bus.

An­tra prie­žas­tis, dėl ko aš bal­suo­čiau už – jo da­bar yra 100-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Jei­gu pa­gal mū­sų ren­gia­mą nu­ta­ri­mą vėl rei­kė­tų mi­nė­ti Tė­vo Sta­nis­lo­vo me­tus ar tai bū­tų koks nors ki­tas pa­mi­nė­ji­mas, iš es­mės tai at­si­tik­tų po 25 me­tų. Tai reiš­kia, kad per tuos 25 me­tus Tė­vas Sta­nis­lo­vas su sa­vo tik­rai ge­rais dar­bais ga­li nu­ei­ti už­marš­tin. Ma­nau, kad ga­li tap­ti gal­būt net ir ne­ak­tu­a­lia is­to­ri­ne fi­gū­ra. To­dėl aš ma­nau, kad vis dėl­to toks žmo­gus tu­rė­tų bū­ti įver­tin­tas ir bū­tent ši­tas me­tų pa­skel­bi­mas leis­tų at­lik­ti gi­les­nius ty­ri­mus jo veik­los klau­si­mų, įver­tin­ti jo ku­ni­gys­tę, įver­tin­ti jo in­dė­lį į Lie­tu­vos kul­tū­ros rai­dą. Tai­gi vi­sus kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Į tri­bū­ną dis­ku­tuo­ti kvie­čiu M. Pui­do­ką.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Tė­vas Sta­nis­lo­vas – po­li­ti­nis ka­li­nys, ku­ni­gas, vie­nuo­lis ka­pu­ci­nas, pa­moks­li­nin­kas. Vi­si iš jū­sų, ku­riems te­ko lai­mė, kol jis bu­vo gy­vas, pa­bu­vo­ti Pa­ber­žė­je, ma­nau, su­tik­si­te, kad tai bu­vo vi­sų pir­ma iš­skir­ti­nė as­me­ny­bė.

Tė­vas Sta­nis­lo­vo du­rys bū­da­vo at­ra­kin­tos vi­są pa­rą vi­siems žmo­nėms. Jis gy­ve­no ypač kuk­liai ir Jė­zaus mo­ky­mą liu­di­jo sa­vo as­me­ni­niu pa­vyz­džiu. Aš ma­nau, kad kiek­vie­no iš mū­sų pa­rei­ga pri­si­min­ti tuos pa­mo­ky­mus, tas sen­ten­ci­jas, ku­rias pa­li­ko mums vi­siems, ir tuos ge­rus dar­bus, ku­riuos da­rė vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms.

Ke­le­tas jo min­čių ir sen­ten­ci­jų, ku­rias no­rė­čiau pa­skai­ty­ti. „Di­džiau­sias mei­lės su­vo­ki­mas – tar­nys­tė. Mei­lė nie­ka­da ne­si­bai­gia. Da­link šir­dies ge­ru­mą, iš­min­tį, to­le­ran­ci­ją, su­pra­ti­mą, at­jau­tą, su­teik vil­ties ir pa­si­ti­kė­ji­mo tiems, ku­riems la­biau­siai jų rei­kia. Vi­suo­me­nė­je per daug liū­de­sio. Žmo­nės pra­ra­dę vil­tį ir ti­kė­ji­mą švie­ses­ne at­ei­ti­mi, jie nu­si­vy­lę, juos sle­gia bai­mė ir ne­vil­tis. Mes tu­ri­me juos iš­trauk­ti iš bai­mės ir ne­vil­ties, su­grą­žin­ti ti­kė­ji­mą švie­ses­ne at­ei­ti­mi. Mes tu­ri­me at­gim­ti dva­siš­kai, pa­kel­ti žmo­nių dva­sią.“ Aš ma­nau, kad šios min­tys, šie žo­džiai yra ak­tu­a­lūs ne tik vi­siems Lie­tu­vos žmo­nėms, bet vi­sų pir­ma mums Sei­me. Ir iš tik­rų­jų vi­sų mū­sų pa­rei­ga yra dirb­ti dar­niai tam, kad taip ir bū­tų. Kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš. Nuo­mo­nė už – A. Na­vic­kas.

A. NAVICKAS (TS-LKDF). No­riu pa­sa­ky­ti, kad nors iš tie­sų mes la­bai nu­ver­ti­na­me tuos me­tus, kai kiek­vie­nais me­tais pa­skel­bia­me la­bai daug žmo­nių, iš tik­rų­jų jie iš­si­skai­do, nors gy­vai ne­bu­vau su­ti­kęs Tė­vo Sta­nis­lo­vo, nors, de­ja, ga­li­me kal­bė­ti ir apie tam tik­rą po­li­ti­nį pai­ku­mą ir tik­rai ga­li­ma ver­tin­ti Tė­vo Sta­nis­lo­vo veik­lą so­viet­me­čiu ir po so­viet­me­čio kiek skir­tin­gai, bet tik­rai esu daug lai­ko pra­lei­dęs ty­ri­nė­da­mas so­viet­me­tį, ty­ri­nė­da­mas Baž­ny­čios, ty­ri­nė­da­mas gy­ve­ni­mo is­to­ri­jas, to­se gy­ve­ni­mo is­to­ri­jo­se Tė­vas Sta­nis­lo­vas tik­rai la­bai daž­nai pa­si­ro­do kaip tas žmo­gus, ku­ris pa­krei­pia žmo­nių gy­ve­ni­mą į švie­są, ku­ris pa­kei­čia. Tik­rai jo in­dė­lis yra tik­rai ne­pa­pras­tai di­de­lis.

Ki­ta ver­tus, tik­tai la­bai no­rė­tų­si, sa­kau, pri­tar­da­mas šiems me­tams, la­bai no­rė­čiau, kad šie me­tai ne­tap­tų pri­va­ti­zuo­ti Tė­vo Sta­nis­lo­vo me­tai ku­rios nors vie­nos par­ti­jos, kaip Tė­vą Sta­nis­lo­vą ban­dė kaž­kas pri­va­ti­zuo­ti. Tai šiuo at­ve­ju aš ti­kiu… Pri­tar­da­mas šiems me­tams, ti­kiu, kad tai ne­bus vie­nos par­ti­jos šven­tė, o tai tik­rai bus su­ge­bė­ji­mas pa­mi­nė­ti vi­sai Lie­tu­vai tik­rai svar­bią as­me­ny­bę.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Nuo­mo­nė prieš – J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­tu­riu nie­ko prieš pa­gerb­ti Tė­vą Sta­nis­lo­vą, bet vis dėl­to gal­vo­ju, kad 2018 me­tai yra iš­skir­ti­niai – mes mi­nė­si­me vals­ty­bės at­kū­ri­mo šim­tą­sias me­ti­nes. Tą mi­nė­ji­mą pa­pil­do Są­jū­džio me­tų pa­mi­nė­ji­mas, tai yra da­bar­ti­nės mū­sų ne­pri­klau­so­my­bės tu­ri­nys. Aš gal­vo­ju, ar rei­kia tais me­tais dar skelb­ti ki­tas pro­gas, kad bū­tent į tuos me­tus dar įterp­tu­me ki­tas švie­sias as­me­ny­bes, jų pa­mi­nė­ji­mą? Gal tam ra­si­me ki­tų pro­gų, ki­tus me­tus? Aš dėl tos min­ties lin­kęs su­si­lai­ky­ti, kad tai bū­tent bū­tų iš­skir­ti­niai mū­sų ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio me­tai, ir nie­ko dau­giau iš es­mės.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio nu­ta­ri­mo.

Bals­vo 78 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Sei­mo nu­ta­ri­mui po svars­ty­mo pri­tar­ta.

 

12.55 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Jė­zui­tų mi­si­jos Lie­tu­vo­je me­tais“ projek­tas Nr. XIIIP-521(2) (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Jė­zui­tų mi­si­jos Lie­tu­vo­je me­tais“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-521(2), Pra­ne­šė­jas – E. Jo­vai­ša. (Bal­sai sa­lė­je) A. Gu­mu­liaus­kas ga­li pri­sta­ty­ti. Pra­šau.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tei­kiu Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą „Dėl 2019 me­tų pa­skel­bi­mo Jė­zui­tų mi­si­jos Lie­tu­vo­je me­tais“. 2019 me­tais su­kan­ka 450 me­tų, kai Vil­niaus vys­ku­pas Va­le­ri­jo­nas Pro­ta­se­vi­čius pa­kvie­tė į Lie­tu­vą Jė­zaus drau­gi­ją t. y. jė­zui­tus, ku­rie ir įsi­kū­rė Lie­tu­vo­je. Bū­tent čia bu­vo pa­kvies­ti ne­at­si­tik­ti­nai, nes vy­ko ko­va tarp re­for­ma­tų ir ka­ta­li­kų. Jė­zui­tai 1570 me­tais įstei­gė Vil­niaus jė­zui­tų ko­le­gi­ją, ku­riai 1579 me­tais ka­ra­lius Ste­po­nas Ba­to­ras iš­da­vė pri­vi­le­gi­nį raš­tą dėl Vil­niaus aka­de­mi­jos ati­da­ry­mo.

Iš tik­rų­jų Lie­tu­vos jė­zui­tų ši­tos mi­si­jos nuo­pel­nas Lie­tu­vos moks­lui, švie­ti­mui, kul­tū­rai yra ne­įkai­no­ja­mas, nes jau XVI am­žiu­je mes šia­me re­gio­ne tu­rė­jo­me uni­ver­si­te­tą, kas ro­dė mū­sų kul­tū­ros, moks­lo bran­dą, kas ro­dė, kad mes esa­me iš tik­rų­jų eu­ro­pie­tiš­ka vals­ty­bė. Ma­nau, kad, sie­kiant pa­rem­ti Lie­tu­vos jė­zui­tų so­cia­li­nio dia­lo­go sie­kius vyk­dant švie­ti­mo ir moks­lo, kul­tū­ros ir so­cia­li­nę veik­lą, yra tiks­lin­ga 2019 me­tus skelb­ti Jė­zui­tų mi­si­jos Lie­tu­vo­je me­tais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti K. Ma­siu­lis. Arū­nai, ne­pa­bė­ki­te.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu jū­sų pa­si­tei­rau­ti. Mes ką tik­tai, prieš ke­lias mi­nu­tes, pa­skel­bė­me Są­jū­džio me­tais. Tai kiek mes dar ši­tais me­tais tu­rė­si­me įvai­rių at­min­ti­nų da­tų pa­skelb­ti? Da­bar čia dar vie­nas… Tik vie­na­me po­sė­dy­je…

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Su­pra­tau. Ger­bia­mas ko­le­ga, čia pir­miau­sia ne 2018 skelb­ti me­tais, bet 2019 – me­tais. Vi­siš­kai… 2018 me­tais Są­jū­džio… (Bal­sai sa­lė­je) Są­jū­dis bu­vo įkur­tas 1988 m. bir­že­lio 3 d. Moks­lų aka­de­mi­jo­je. Aš no­riu pa­sa­ky­ti štai ką, kad iš tik­rų­jų aš su­lau­kiu to­kių prie­kaiš­tų, bet Sei­mo na­riai tu­ri tei­sę siū­ly­ti. Aš pa­kar­to­siu, ką aš sa­kiau prieš tai, – kol mes ne­pri­im­si­me nu­ta­ri­mo dėl at­min­ti­nų die­nų ir da­tų skel­bi­mo… Ren­gia­mas, ger­bia­mas Raz­ma, ren­gia­mas nu­ta­ri­mas ir jis tik­rai bus pa­teik­tas ši­to­je se­si­jo­je. Iš tik­rų­jų šiek tiek su­griež­tins pa­tį pa­tei­ki­mą, nes nė­ra nor­ma­lu, kad, sa­ky­ki­me, siū­lo­ma skelb­ti mū­sų įžy­mių žmo­nių me­tus, o pa­tei­ki­mas nu­ma­to­mas apie gruo­džio mė­ne­sį. Tai tik­rai nė­ra nor­ma­lu ir aš vi­siš­kai su­tin­ku su kri­ti­ka.

Ki­ta ver­tus, aš no­riu pa­sa­ky­ti, iš tik­rų­jų mū­sų is­to­ri­ja yra la­bai tur­tin­ga. Kiek­vie­na­me am­žiu­je ga­li­ma ras­ti to­kių įvy­kių, to­kių as­me­ny­bių, ku­rios iš tik­rų­jų daug pri­si­dė­jo prie to, kur mes šian­dien esa­me. Tai­gi, aš sa­ky­čiau, no­riu nu­ra­min­ti skep­ti­kus, po nu­ta­ri­mo, aš ma­nau, kad to­kių me­tų tik­rai su­ma­žės.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui, iš tik­rų­jų svei­ki­nu ir pa­lai­kau ini­cia­ty­vą, aš ma­nau, kad la­bai svar­bu įam­žin­ti ir pri­si­min­ti kiek­vie­nus to­kius me­tus. Aš tik­tai no­riu pa­pra­šy­ti jū­sų pri­min­ti, ką mes taip svar­biai įam­ži­no­me ir pri­si­me­na­me šiais me­tais. Ar ga­lė­tu­mė­te iš­var­din­ti, ko­kie yra šie me­tai?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Da­bar kur vyks­ta?

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Taip. Mes kal­ba­me, kad yra la­bai svar­bu įam­žin­ti ir pri­si­min­ti, ir pa­skelb­ti. Pa­sa­ky­ki­te, ką mes esa­me pa­skel­bę šiais me­tais?

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Man at­ro­do, aš vie­na­me in­ter­viu sa­kiau, kad iš tik­rų­jų A. J. Grei­mą da­bar tur­būt ži­no vi­sa Lie­tu­va, bent LRT dė­ka, bent kar­tais pa­ro­do, bent pri­si­me­na žmo­nės. Iš tik­rų­jų kiek pra­stes­nė si­tu­a­ci­ja su I. Si­mo­nai­ty­te. Bet ir tai, ne­leis mū­sų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė me­luo­ti, bent su­tvar­ky­tas ka­pas. Tai yra nors ko­kie, bent ne­di­de­li, žings­niai į prie­kį. Iš tik­rų­jų su­tin­ku su ju­mis, ka­da vyks­ta to­kie sku­bo­ti pa­tei­ki­mai, ne­be­lie­ka… toms at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms pa­reng­ti nor­ma­lios pro­gra­mos, ne­be­lie­ka lai­ko Vy­riau­sy­bei nu­ma­ty­ti pi­ni­gus, ku­rie iš tik­rų­jų at­spin­dė­tų tos pro­gra­mos tu­ri­nį. Dėl to aš su ju­mis su­tin­ku.

PIRMININKAS. Klau­sia I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Nors ger­bia­ma­sis pro­fe­so­rius jau iš da­lies, at­sa­ky­da­mas ki­tiems ko­le­goms, at­sa­kė į ma­no no­ri­mą pa­teik­ti klau­si­mą, bet dar šiek tiek no­rė­čiau pa­klaus­ti. Iš tik­rų­jų jūs tei­sin­gai sa­ko­te, kad rei­kia teik­ti Sei­mo nu­ta­ri­mą tam, kad reg­la­men­tuo­tu­me, ko­kie tie me­tai bū­tų, nes iš tik­rų­jų mes šiek tiek ir su­men­ki­na­me vi­są tą įtei­si­ni­mą, tuos me­tus įvar­di­nę vie­nu, an­tru, tre­čiu, kaip aš sa­kau, no­mi­na­ci­jos su­tei­kia­mos kar­tais trys, pen­kios, o vie­nais me­tais bu­vo net aš­tuo­nios. Tai tie­siog no­riu pri­min­ti, kad toks Sei­mo nu­ta­ri­mas bu­vo pa­teik­tas ir pa­tvir­tin­tas 2009 me­tais, ir tuo­met bu­vo at­sa­kin­gas Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, ku­ris pa­gal kri­te­ri­jus nu­sta­ty­da­vo, ko­kie tie me­tai ga­li bū­ti pa­skelb­ti ir kiek to­kių ga­li bū­ti. Ar jūs jau tu­ri­te sa­vo vi­zi­ją, kaip tą pa­da­ry­si­te? Ačiū.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Taip, fak­tiš­kai mes jau tu­ri­me teks­tą, tik po to su­de­rin­si­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Iš tik­rų­jų tai šiek tiek ap­sun­kins tų me­tų skel­bi­mą. Man la­bai svar­bu, kad pa­ga­liau bū­tų nu­sta­ty­ta aiš­ki tvar­ka, kad ne­bū­tų bet ka­da – sa­ky­kim, už­si­ma­niau gruo­džio 15 die­ną ini­ci­juo­ti ko­kį nors pro­jek­tą dėl ki­tų me­tų pa­skel­bi­mo vie­nu ar ki­tu ko­kiu nors var­du. Be abe­jo­nės, aš ma­nau, kad tai bus reg­la­men­tuo­ta ir tai bus vi­siems aiš­ku. Aš dar kar­tą pa­kar­to­siu, man at­ro­do, tiks­lin­giau­sia ki­tus me­tus skel­biant ko­kiu nors var­du pa­teik­ti pro­jek­tus pa­va­sa­rio se­si­jo­je, o ne ru­dens.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me Arū­nui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – V. Kam­ble­vi­čius.

V. KAMBLEVIČIUS (TTF). Ačiū. Aš pri­ta­riu šiam pa­siū­ly­mui. Bet te­gul man kas nors iš­aiš­ki­na iš čia sė­din­čių, mes aš­tun­tą pri­ima­me, kaip mes švę­si­me ši­tas die­nas? Yra sa­vai­tės sep­ty­nios die­nos, aš­tun­tą pri­ima­me, kaip čia? (Bal­sai sa­lė­je) Kaip mes švę­si­me, aš ši­to da­ly­ko ne­su­vo­kiu. Aš pri­ta­riu šim­tu pro­cen­tų J. Raz­mos pa­sa­ky­mui, bet kaip bus to­liau, aš ne­įsi­vaiz­duo­ju.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, yra ne­tvar­ka su at­min­ti­nų da­tų mi­nė­ji­mu. Sei­mo na­riai at­min­ti­nas da­tas skel­bia ir čia ini­cia­ty­vas reiš­kia, ir mes la­bai leng­va ran­ka tas at­min­ti­nas da­tas ini­ci­juo­ja­me ir skel­bia­me, ir dar tu­ri­me to­kį vals­ty­bi­nį re­gist­rą, nors dau­ge­lis vals­ty­bių ne­tu­ri to­kio da­ly­ko. O įvai­rios są­jun­gos, ben­dri­jos, drau­gi­jos kaip no­ri, taip tas da­tas ir me­na. Do­no­rų ar ko­kių nors li­gų, ar dar ko­kias. Tai čia vie­na pro­ble­mos pu­sė.

Ly­giai taip pat vi­siš­ka ne­tvar­ka yra su at­min­ti­nų me­tų skel­bi­mu. Aš ma­nau, kad čia rei­kia dvie­jų da­ly­kų. Pir­ma, rei­kia pa­skelb­ti (ir mums įsi­pa­rei­go­ti) tam tik­rą da­tą, iki ka­da ga­li­ma ne­š­ti sa­vo siū­ly­mus dėl at­min­ti­nų me­tų. Tai tu­rė­tų bū­ti ter­mi­nas ir vi­sos ini­cia­ty­vos tu­rė­tų bū­ti su­neš­tos. Na, gal tai bus pen­kios, še­šios ar dvi­de­šimt ini­cia­ty­vų, bet vi­sos tu­rė­tų bū­ti su­neš­tos, su­re­gist­ruo­tos, o ne čia tu­rė­tu­me bal­suo­ti. Ta­da ko­mi­si­ja tu­rė­tų at­rink­ti ir nu­tar­ti, kad vie­na, o gal dvi da­tos vis dėl­to ki­tais me­tais bus svar­bios, pa­teik­ti mums tą siū­ly­mą, ir mes pri­tar­tu­me ar­ba ne­pri­tar­tu­me. Ta­da bū­tų aiš­ku, kad to­kie me­tai va­din­sis taip, ki­ti me­tai va­din­sis dar kaip.

Da­bar mes, tar­kim, dar be­veik dve­jiems me­tams li­kus, pa­skelb­si­me Jė­zui­tų me­tais. Ga­lų ga­le pa­aiš­kės, kad dar ką nors pa­mir­šo­me, kas nors yra dar svar­biau, ir dar po­rą me­tų įki­ši­me. Aš siū­lau ne­sku­bė­ti, pa­da­ry­ki­me tvar­ką. Pa­da­ry­ki­me tvar­ką. Ta­da, kai pa­da­ry­si­me tvar­ką, ir pa­skelb­si­me. Lai­ko iki 2019 me­tų dar yra tik­rai už­tek­ti­nai.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 74, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 12. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­ma – Vals­ty­bės is­to­ri­nės at­min­ties ko­mi­si­ja. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 12 die­ną.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ly­giai pus­an­tros va­lan­dos mes sky­rė­me klau­si­mui, ku­ris iš es­mės gal yra svar­bus, bet ne taip ak­tu­a­lus žmo­nėms. Jei­gu 100 žmo­nių da­bar gat­vė­je pa­klau­si­te, ko­kia ry­toj ar po­ryt bus at­min­ti­na die­na, aš jums ga­ran­tuo­ju, kad 99 ne­ži­nos, iš­sky­rus tą at­ve­jį, jei­gu jūs su­tik­si­te mū­sų po­ną pro­fe­so­rių, ku­ris ži­nos tas da­tas. Bet čia vie­nas as­pek­tas.

Ki­tas, es­min­giau­sia yra tai, kad prieš biu­dže­tą, prieš vi­sas eko­no­mi­nes per­tvar­kas ir pi­ni­gus. Mes iš tik­rų­jų ne­kal­ba­me apie da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją, mes jos ven­gia­me. Kai at­eis biu­dže­tas, vis­kas bus pa­da­ry­ta per dvi va­lan­das. Iš tik­rų­jų biu­dže­tui svars­ty­ti mes ski­ria­me tiek pat lai­ko, kiek at­min­ti­noms die­noms. Te­gy­vuo­ja toks mū­sų Sei­mas!

 

13.07 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1301 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1301. Pra­ne­šė­jas – E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas bu­vo su­si­rin­kęs ir sa­vo po­sė­dy­je rin­ko 16 nau­jų bū­si­mos Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos na­rių, ka­dan­gi 17-asis dar sa­vo ka­den­ci­jos ne­bai­gė ir dir­ba sa­vo dar­bą. Ko­mi­te­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai: už – 11, prieš nė­ra, su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Bu­vo iš­rink­ta 16 na­rių. Aš są­ra­šo ne­skai­ty­siu. Vi­si jūs ma­to­te tą są­ra­šą. Kaip ma­to­te, mes vie­nin­gai bal­sa­vo­me už. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. No­ri pa­klaus­ti M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos įsta­ty­mas nu­ma­to, jog Sei­mui tu­ri bū­ti tei­kia­ma tvir­tin­ti ko­mi­si­jos su­dė­tis, ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­ros. Šiuo at­ve­ju tei­kia­ma tik ko­mi­si­jos su­dė­ties ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros. Gal ga­lė­tu­mė­te pla­čiau pa­aiš­kin­ti, ko­dėl Sei­mui tvir­tin­ti nė­ra tei­kia­ma ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo kan­di­da­tū­ra ir ar ne­įvyk­džius vi­sų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, t. y. ne­pa­sky­rus vi­sų ko­mi­si­jos na­rių, ji ga­lės pra­dė­ti dar­bą?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ge­ras ir tei­sin­gas klau­si­mas, į ku­rį at­sa­ky­mas yra vie­nas – kol kas nė­ra žmo­nių, ku­rie no­rė­tų už­im­ti pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo vie­tą. Tai vie­na. An­tra. Nė vie­nas – nei Sta­tu­tas, nei tei­sės ak­tai ne­drau­džia pa­tvir­tin­ti ko­mi­si­jos na­rių ir ne­drau­džia pa­tvir­tin­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ką.

Be abe­jo, kad ga­lės dirb­ti, ka­dan­gi Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja nė­ra vien tik pir­mi­nin­kas, ten yra vi­sas sek­re­to­ria­tas, ku­ris įpra­tęs dirb­ti tą dar­bą, iš­ma­no dar­bą ir dar­bas ga­li vyk­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Aš no­rė­jau jū­sų pa­klaus­ti. Sa­ky­ki­te, kaip jūs ver­ti­na­te šian­dien iš­girs­tą pa­sa­ky­mą, kad da­lis ko­mi­si­jos na­rių, tiks­liau, kan­di­da­tų, nes mes dar ne­bal­sa­vo­me, ne­su­tin­ka dirb­ti kar­tu su va­do­vy­be ir pa­na­šiai?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Tie­są sa­kant, čia tu­rė­tų kiek­vie­nas as­muo, ku­ris yra dar tik pre­ten­den­tas, pa­sa­ky­ti, kaip jis ver­ti­na to­kį sa­vo po­el­gį. Lie­tu­va yra lais­va ša­lis, ga­li sa­vo nuo­mo­nę reikš­ti, bet aš ma­nau, dar net ne­pra­dė­jus dirb­ti, jau a pri­ori sa­ky­ti, kad aš ne­ga­liu dirb­ti, tai, pa­ti­kė­ki­te, yra dau­giau ne­gu keis­ta.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ažu­ba­lis.

A. AŽUBALIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau pa­si­tei­rau­ti. Kaip čia at­si­ti­ko, kad at­ran­kos į šią ko­mi­si­ją me­tu net de­šimt fi­lo­lo­gų, iš ku­rių be­veik vi­si aukš­čiau­sios kva­li­fi­ka­ci­jos, bu­vo, jei­gu taip ga­li­ma pa­sa­ky­ti, iš­bau­duo­ti? Kas man keis­čiau­sia, kad net še­ši iš Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to, t. y. mū­sų lie­tu­vių kal­bos moks­lo kal­vės. Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Vėl­gi ge­ras klau­si­mas. Čia tu­rė­tų at­sa­ky­ti tie ko­mi­te­to na­riai, ku­rie bal­sa­vo prieš tik­rus pro­fe­sio­na­lus, ha­bi­li­tuo­tus dak­ta­rus, jū­sų iš­var­din­tus Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to dar­buo­to­jus. Iš tik­rų­jų taip, to­kia bu­vo bal­suo­to­jų va­lia. O jei­gu no­rė­tu­mė­te su­ži­no­ti, kas bal­sa­vo, tai nė­ra taip sun­ku, tur­būt yra bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai, pro­to­ko­lai, ma­tyt, kad pa­aiš­kė­tų, kas bal­sa­vo. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, slap­tas, bet nu­ma­ty­ti ga­li­ma. Nu­ma­ny­ti ga­li­ma, jūs, ger­bia­mie­ji po­nai, taip pat la­bai daug nu­ma­no­te. Leis­ki­te ir man bū­ti to­lia­re­giu ir pa­sa­ky­ti, kad aš ži­nau, kas tą pa­da­rė.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ku­bi­lius. (Bal­sai sa­lė­je)

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau už­duo­ti rim­tą klau­si­mą…

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Už­tik­ri­nu, ne­si­jau­din­ki­te, ge­rai?

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Man kar­tais at­ro­do, kad jūs tu­ri­te slap­tą pla­ną vi­siš­kai dis­kre­di­tuo­ti Vals­ty­bi­nę lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ją ir to­kiu bū­du suž­lug­dy­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo api­brėž­tą jos pa­rei­gą rū­pi­nis vals­ty­bi­ne lie­tu­vių kal­ba. Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų, jūs tei­sin­gai pa­sa­kė­te, pro­fe­sio­na­lų ši­to­je ko­mi­si­jo­je kaž­kaip la­bai ryš­kiai su­ma­žė­jo. Tuo tar­pu aš no­riu jums pa­ci­tuo­ti, kaip su­pran­ta ši­tos ko­mi­si­jos reikš­mę Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Štai 2014 m. va­sa­rio 27 d. spren­di­me Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas dėl var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo sa­ko, kad ga­li­ma keis­ti kai ku­rias tai­syk­les, kai jas keis­ti siū­lo pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus iš pro­fe­sio­na­lių kal­bi­nin­kų, lie­tu­vių kal­bos spe­cia­lis­tų, o tiek, kiek lei­džia įsta­ty­mai, ir ki­tų ling­vis­ti­kos ša­kų at­sto­vų su­da­ry­ta vals­ty­bi­nė ins­ti­tu­ci­ja, ki­taip sa­kant, ko­mi­si­ja. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas aiš­kiai pa­sa­ko – pro­fe­sio­na­lių kal­bi­nin­kų. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti, čia, sa­lė­je, yra A. An­ta­nai­tis, vie­nas iš iš­rink­tų na­rių. Sa­ky­ki­te, jis yra pro­fe­sio­na­lus kal­bi­nin­kas ar jis vis dėl­to nė­ra pro­fe­sio­na­lus kal­bi­nin­kas?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ma­nau, kad A. An­ta­nai­tis at­sa­kys pats į jū­sų klau­si­mą. Bet, ger­bia­mas An­driau Ku­bi­liau, pa­sa­ky­ki­te ir to­liau, ką sa­ko tas pats Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Tas pats Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, įga­lio­da­mas Vals­ty­bi­nę lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ją duo­ti iš­va­dą, pa­sa­kė la­bai aiš­kiai: pra­šo­me pa­teik­ti iš­va­dą apie tai, ar yra pa­vo­jus ar ko­kie nors ga­li­mi trik­džiai vals­ty­bi­nei lie­tu­vių kal­bai. Tu­ri įro­dy­ti, ar su­si­da­ro pa­vo­jus, ar ne. Tuo tar­pu nė vie­no­je Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­do­je, ku­ri bu­vo pa­teik­ta Sei­mui, nė­ra ši­tų iš­va­dų. Ir no­ri­me tik­tai vie­no, kad bū­tų pa­sa­ky­ta ob­jek­ty­viai, ar yra pa­vo­jus, ar nė­ra? Jei­gu nė­ra, te­gu pa­aiš­ki­na, ko­dėl nė­ra, jei­gu yra, te­gu pa­aiš­ki­na, kad yra, kad jūs, Sei­mo na­riai, ga­lė­tu­mė­te tai pa­tys spręs­ti ir iš­spręs­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Aš at­sa­kiau į vie­ną klau­si­mą, o į ki­tą te­gu at­sa­ko Aud­rys.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš la­bai pa­pras­tai klau­siu: ar jūs su­tin­ka­te su Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo su­for­mu­luo­ta dok­tri­na, kad ko­mi­si­ją tu­ri su­da­ry­ti pro­fe­sio­na­lūs kal­bi­nin­kai? Jei­gu su­tin­ka­te, tai pa­sa­ky­ki­te, kaip jūs su­pran­ta­te, kas yra api­brė­ži­mas „pro­fe­sio­na­lus kal­bi­nin­kas“? Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tai tu­rė­tų bū­ti la­bai aiš­ku – tai žmo­gus, ku­ris iš kal­bos ty­ri­mų už­dir­ba sau duo­ną. (Bal­sai sa­lė­je)

E. JOVAIŠA (LVŽSF). La­bai įdo­mi trak­tuo­tė. Iš­ei­tų taip, kad žmo­gus, ga­vęs aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą, kon­kre­čiai li­tu­a­nis­ti­kos fi­lo­lo­gi­jos sri­ty­je, ga­li bū­ti ne­lai­ko­mas pro­fe­sio­na­lu, nes jis ne­da­ro ty­ri­mų. Taip, tai yra kar­je­ros da­ly­kai. Ar tu esi dak­ta­ras, ar esi ha­bi­li­tuo­tas dak­ta­ras, tai yra ty­ri­nė­ji­mai ir kar­je­ros da­ly­kas, bet pra­di­nius, ku­rių rei­ka­lau­ja­ma, žmo­nės tu­ri, nes tu­ri sa­vo aukš­to­jo moks­lo di­plo­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Į jū­sų tei­kia­mą Kal­bos ko­mi­si­jos su­dė­tį yra įtrauk­ta žmo­nių, ku­rie yra iš anks­to pa­sklei­dę la­bai kon­kre­čią nuo­mo­nę įvai­riais kal­bos po­li­ti­kos klau­si­mais. Aš tu­riu ome­ny tiek po­ną A. An­ta­nai­tį, ku­ris bus tei­kia­mas į pir­mi­nin­kus, gal­būt yra ir ke­le­tas ki­tų, yra la­bai kon­kre­čiai pa­sa­ky­ta, kad „w“ ne­ga­li eg­zis­tuo­ti as­mens do­ku­men­tuo­se ir t. t. Ne­ga­na to, net­gi jo va­do­vau­ja­mas por­ta­las yra iš­ra­šęs Sei­mo na­rius kaip kal­bos iš­da­vi­kus. Jū­sų nuo­mo­ne, ar pa­vyks šios su­dė­ties Vals­ty­bi­nei lie­tu­vių kla­bos ko­mi­si­jai bū­ti neut­ra­liai ir eks­per­tiš­kai pro­fe­sio­na­liai dirb­ti, kai jau iš anks­to yra su­for­muo­ta ir sklei­džia­ma la­bai kon­kre­ti nuo­mo­nė kal­bos po­li­ti­kos klau­si­mais? Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). At­sa­ky­siu ši­taip, at­sa­ky­mas iš dvie­jų da­lių. Pir­ma, aš la­bai ti­kė­jau­si, kad pa­siek­si­me to­kį pro­fe­sio­na­lu­mo ly­gį, apie ku­rį sva­jo­ja ger­bia­mas A. Ku­bi­lius, nes bu­vo la­bai stip­rūs kan­di­da­tai. Tai ne­įvy­ko. An­tra, la­bai ti­kiuo­si, kad ir ta Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja, ir jos pir­mi­nin­kas pa­da­rys tai, ką rei­kia da­ry­ti, ob­jek­ty­viai įver­tins tai, ko pra­šo Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas. Mes vie­no da­ly­ko ir te­no­ri­me – ob­jek­ty­viai, o ne pa­gal iš­anks­ti­nį nu­si­sta­ty­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Pui­do­kas.

M. PUIDOKAS (LVŽSF). Ma­ty­da­mas kai ku­rių opo­zi­ci­jos at­sto­vų su­si­rū­pi­ni­mą, iš tik­rų­jų no­riu pa­si­džiaug­ti, kad Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja papil­do sa­vo su­dė­tį ir ga­lės pra­dė­ti sa­vo dar­bą. No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Ko­kie jū­sų lū­kes­čiai bū­tent dėl šios ko­mi­si­jos dar­bų ir to­les­nių jų gai­rių?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ši­ta Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja iš tik­rų­jų tu­ri žiū­rė­ti mū­sų vals­ty­bi­nės kal­bos po­li­ti­kos klau­si­mų. Aš ma­nau, kad ji ne­tu­ri bū­ti, kaip čia pa­sa­ky­ti, po­li­ti­zuo­ta. Ji tu­ri bū­ti ob­jek­ty­vi, moks­liš­kai pa­grįs­ta, štai di­džiau­sias jos rū­pes­tis, o, at­si­pra­šau, ne po­li­ti­kuo­ti ten, kur ne­rei­kia. O dėl jos at­ei­ties, tai pa­ma­ty­si­me. Ta ko­mi­si­ja, ko­kia yra da­bar, yra ben­dras, at­si­pra­šau, kol kas iki šio lai­ko, Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to kū­ri­nys, jei­gu jūs tai pa­tvir­tin­si­te. Aš ma­nau, kad ji ga­li su­si­tvar­ky­ti su ši­tais už­da­vi­niais.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pas­ku­ti­nis klau­sia G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš to­kį pa­pras­tą klau­si­mą no­riu jū­sų pa­klaus­ti. Prieš ke­lias die­nas iš jū­sų tei­kia­mo są­ra­šo aš­tuo­ni pa­teik­ti kan­di­da­tai į nau­ją Lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ją iš­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą tei­kia­mu ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku. Tai yra pu­sė vi­sų na­rių. Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te dar­bą ir ko­dėl jūs pa­si­rin­ko­te ne­kreip­ti dė­me­sio į pu­sės pro­fe­sio­na­lų pa­teik­tą nuo­mo­nę? Ar jūs ne­pri­tar­tu­mė­te to­kiai po­zi­ci­jai, kad to­les­nis tos ko­mi­si­jos dar­bas jau da­bar yra ap­sun­kin­tas ir grei­čiau­siai ne­įma­no­mas?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Gab­rie­liau, čia yra jū­sų nuo­mo­nė, jū­sų ma­ty­mo taš­kas. O aš at­sa­ky­siu taip: jei­gu aš bū­čiau dar kan­di­da­tu į ko­mi­si­jos na­rius, aš tik­rai gal­vo­čiau, ar aš pa­žįs­tu tą žmo­gų, ar aš ži­nau tą žmo­gų ir ar aš drįs­čiau ne­dir­bęs pa­sa­ky­ti, kad jis yra vi­sai ne­tin­ka­mas žmo­gus. Taip, for­ma­liai žiū­rint, jei­gu skai­čiuo­tu­me, 17 yra ko­mi­si­jos na­rių, 8, ne­bū­da­mi ko­mi­si­jos na­riais, pa­si­sa­ko prieš, tai yra ap­sun­ki­ni­mas. Tai yra pa­si­ti­kė­ji­mo sto­ka, tai yra ne tai, ne tai ir ne taip, kaip tu­ri bū­ti da­ro­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Šian­dien pa­gal dar­bo­tvarkę tu­rė­jo bū­ti ir svars­ty­mas, ir pri­ėmi­mas. Ka­dan­gi aš ži­nau, kad frak­ci­jos iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą su­si­tik­ti su pre­ten­den­tais į ko­mi­si­jos na­rius, tai gra­fi­kas bus at­ski­rai iš­siųs­tas. Aš dar pa­teik­siu dėl bal­sa­vi­mo, bet tik in­for­muo­ju.

Da­bar kvie­čiu A. Ar­mo­nai­tę, nuo­mo­nė prieš.

A. ARMONAITĖ (LSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, man at­ro­do, mes pri­ei­na­me tą taš­ką, kai kal­bos re­gu­lia­vi­mas ir kal­bos kon­tro­lė Lie­tu­vo­je ga­li tap­ti de­ši­nio­jo ul­tra­na­cio­na­liz­mo įran­kiu. Aš ma­tau vi­sas prie­lai­das tam, vi­sas prie­lai­das kal­bant apie tą kan­di­da­tū­rą, ku­rią mes ma­to­me, ku­ri bus pa­teik­ta va­do­vau­ti Kal­bos ko­mi­si­jai. Tai­gi aš tik­rai ne­ga­liu bal­suo­ti už. Nuo­šir­džiai yra la­bai ne­ra­mu, kas vyks­ta ir kas vyks su lie­tu­vių kal­bos kon­tro­lės po­li­ti­ka mū­sų ša­ly­je.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Man keis­ta klau­sy­ti, kai vi­są gy­ve­ni­mą bu­vau lyg ir po­li­ti­nia­me cen­tre, stai­ga ma­ne pa­va­di­na de­ši­niuo­ju ul­tra­na­cio­na­lis­tu. Tai čia tik­rai ne­si­ti­kė­jau, kad su­lau­kus to­kio am­žiaus to­kį epi­te­tą man kli­juos. Aš ma­nau, kad ši ko­mi­si­ja yra iš­rink­ta ir mū­sų vis dėl­to ben­dras rei­ka­las, kad ji funk­cio­nuo­tų, kad ji at­sa­ky­tų į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo klau­si­mus pa­ga­liau, ką kal­bė­jo ger­bia­mas An­drius. Man at­ro­do, tai mū­sų vi­sų tiks­las. Aš siū­ly­čiau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me už Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-1301.

Bal­sa­vo 93 Sei­mo na­riai: už – 60, prieš – 8, su­si­lai­kė 25. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

 

13.24 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­lei­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1302 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas su­si­jęs dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko at­lei­di­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1302. Pra­ne­šė­jas – E. Jo­vai­ša.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, čia va­di­na­mo­ji stan­dar­ti­nė pro­ce­dū­ra. Jei yra iš­rink­ta nau­ja ko­mi­si­ja, tai tu­ri bū­ti at­leis­tas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas ir ren­ka­mas nau­jas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – ko­mi­te­to iš­rink­tas kan­di­da­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš at­si­sa­kau žo­džio.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). O tai, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, gal ga­li­te pa­aiš­kin­ti? Jūs bal­sa­vo­te už po­nią D. Vaiš­nie­nę, kad jai pra­tęs­tu­mė­te įga­lio­ji­mus, ar jūs nu­ta­rė­te, kad ji­nai ne­be­tin­ka to­liau tęs­ti sa­vo veik­los? Kuo jos veik­la jū­sų ne­ten­ki­no as­me­niš­kai?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, ma­nęs tik­rai D. Vaiš­nie­nės veik­la nei pa­ten­ki­no, nei ne­pa­ten­ki­no. Aš nie­ka­da ne­svars­čiau to­kiu kam­pu ši­to­kio da­ly­ko. Yra to­kia pro­ce­dū­ra. Bu­vo bal­sa­vi­mas ir po­nia D. Vaiš­nie­nė ne­ga­vo bal­sų tiek, kad bū­tų tei­kia­ma sa­lė­je. Bet sa­lė­je yra rei­ka­las vi­siems mums ap­si­spręs­ti, ar bus tvir­ti­na­mas nau­jas kan­di­da­tas, ar ne. Jei­gu ne­bus tvir­ti­na­mas, vėl pra­si­dės nau­ja pro­ce­dū­ra. To­kių da­ly­kų aš sau ir ne­ke­liu ap­skri­tai.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 54, prieš – 4, su­si­lai­kė 31. Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tui po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

 

13.26 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1303 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­sky­ri­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-1303. Taip pat pra­ne­šė­jas – E. Jo­vai­ša

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­mi­si­jos na­riai, pro­ce­dū­ra nu­ma­to tai, kad iš­rin­kus vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos na­rius (jų yra 17) bū­tų bal­suo­ja­ma dėl ga­li­mo kan­di­da­to į Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus. Toks slap­tas bal­sa­vi­mas įvy­ko. Jo re­zul­ta­tai yra to­kie: už A. An­ta­nai­tį – 6 bal­sai, už kan­di­da­tę D. Vaiš­nie­nę – 4 bal­sai. To­dėl sa­lė­je tvir­tin­ti ar­ba ne­tvir­tin­ti yra tei­kia­mas A. An­ta­nai­tis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Į tri­bū­ną kvie­čiu pre­ten­den­tą A. An­ta­nai­tį pri­sis­ta­ty­ti ir at­sa­ky­ti į Sei­mo na­rių klau­si­mus.

A. ANTANAITIS. La­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Jei­gu ga­lė­čiau per pen­kias mi­nu­tes iš­dės­ty­ti sa­vo vi­zi­ją, tai aš mie­lai jo­mis pa­si­nau­do­čiau. Tai­gi Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja – įstai­ga, spren­džian­ti vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos po­li­ti­kos ir tri­jų pa­grin­di­nių ko­mi­si­jos dar­bo ba­rų įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mus – kal­bų po­li­ti­kos, kal­bos nor­mi­ni­mo bei sklai­dos ir švie­ti­mo – šian­dien aš ma­tau tris svar­biau­sius už­da­vi­nius.

Kal­bų po­li­ti­kos smai­ga­lys bū­ti­ny­bė plė­to­ti lie­tu­vių kal­bos var­to­ji­mą vals­ty­bė­je, skleis­ti ją už­sie­ny­je, pir­miau­sia per iš­ei­vių li­tu­a­nis­ti­nes mo­kyk­las, bal­tis­ti­kos moks­lo cen­trus, pa­brė­žiant jos svar­bą ben­dra­jai Eu­ro­pos kul­tū­ros is­to­ri­jai. Tam rei­ka­lin­ga ben­dra in­teg­ruo­ta pro­gra­ma, ku­rio­je bū­tų aiš­kiai nu­ma­ty­tos vi­sų ak­ty­viau Lie­tu­vo­je var­to­ja­mų kal­bų per­spek­ty­vos ir su­kur­ta vien­ti­sa kal­bų po­li­ti­kos vi­zi­ja. Ži­no­ma, bū­ti­na stip­rin­ti išeivijos lie­tu­vių kal­bos var­to­ji­mą, su­da­rant są­ly­gas ge­riau iš­mok­ti lie­tu­vių kal­bą ir grįž­tan­čių iš­ei­vių vai­kams. Ko ge­ro, tam ir­gi rei­kė­tų spe­cia­lios pro­gra­mos.

Ak­cen­tuo­čiau kal­bos de­mok­ra­tė­ji­mą pri­ar­ti­nant šią po­li­ti­ką prie var­to­to­jo, sie­kiant kal­bos su­pran­ta­mu­mo, pa­trauk­lu­mo ir mo­der­nu­mo, pri­tai­kant ją kas­die­niam pa­to­giam var­to­ji­mui. Aš bu­vau vie­šai kri­ti­kuo­ja­mas, kai sa­kiau, kad lie­tu­vių kal­ba nė­ra vien tik kal­bi­nin­kų ba­ras, kad ji pri­klau­so ir tu­ri rū­pė­ti pir­miau­sia jos var­to­to­jams, o ko­mi­si­ja tu­rė­tų jiems tal­kin­ti. Tai­gi šios min­ties ne­at­si­sa­kau ir da­bar. Ma­nau, kad ir jūs dau­ge­lis tur­būt su tuo su­tik­tu­mė­te. Tuo la­biau kad ir nuo­mo­nės apie esą des­po­tiš­ką pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ko­mi­si­jos veik­lą nė­ra tie­sa, o grei­čiau – iš­pūs­tas mi­tas.

Dar vie­nas svar­bus kal­bos po­li­ti­kos rei­ka­las – kon­sti­tu­ci­nis Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos įsta­ty­mas, ku­rio grei­tes­nį pri­ėmi­mą ko­mi­si­ja tu­rė­tų nuo­lat ska­tin­ti ben­dra­dar­biau­da­ma su Sei­mu ir ki­to­mis vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis. Svar­bu di­din­ti aka­de­mi­nių ins­ti­tu­ci­jų ga­li­my­bes, dau­giau eks­per­ti­nių ga­lių su­tei­kiant uni­ver­si­te­tams ir pir­miau­sia Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­tui. Ta­čiau bū­ti­na ir pri­si­min­ti, kad li­tu­a­nis­ti­kos ir bal­tis­ti­kos moks­lai ga­li gy­vuo­ti vi­sa­ver­tiš­kai tik Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je, to­dėl apie jų ver­tę tu­rė­tų bū­ti spren­džia­ma ne pa­gal dar­bus, pir­miau­sia in­dek­suo­tus kur nors už­sie­ny­je. Ben­dra­dar­biau­jant su aka­de­mi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis bū­ti­na at­kur­ti ir sau­go­ti lie­tu­vių kal­bos bei ki­tas li­tu­a­nis­ti­kos ka­ted­ras ten, kur jos stai­ga virs­ta abst­rak­čio­mis tai­ko­mo­sios kal­bo­ty­ros ar ki­tų kul­tū­rų ty­ri­mo ka­ted­ro­mis.

Ant­ras. Kal­bos kor­pu­sas, ar­ba nor­mi­ni­mas, ku­riam šiuo me­tu ski­ria­ma iš tik­rų­jų daug dė­me­sio, ypač Ter­mi­nų ban­kui, bei ki­to­se lie­tu­viš­ko adap­ta­vi­mo sri­ty­se, iš es­mės šis dar­bas yra at­lie­ka­mas ge­rai, to­dėl ko­mi­si­jos už­da­vi­nys bū­tų tęs­ti or­ga­ni­zuo­tai ple­čiant šį dar­bą, iš­sau­gant tra­di­ci­ją, eks­per­tus, ku­rie jau tu­ri įdir­bį ir pa­tir­tį.

Švie­ti­mas. Ko ge­ro, ši sri­tis yra la­biau­siai už­leis­ta, nes ne­pri­pa­žįs­ta­ma kaip svar­bus ko­mi­si­jos dar­bo ba­ras. Pa­si­žiū­rė­jęs penk­ta­die­nį Sei­me su­reng­tą kon­fe­ren­ci­ją, su­pra­tau, kad ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ko­mi­si­ja tą pa­brė­žė. Bū­ti­na ieš­ko­ti dar glau­des­nio san­ty­kio su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja to­bu­li­nant lie­tu­vių kal­bos ug­dy­mo pro­gra­mas, įskai­tant ir ki­ta­kal­bių švie­ti­mo po­li­ti­kos sri­tį.

Kal­bos kul­tū­ros sklai­da. Kaip pa­da­ry­ti ją pa­trauk­lią mo­kyk­lo­se, ži­niask­lai­do­je? Ar­ba klau­si­mas, ko­dėl kal­bos kul­tū­ros dės­ty­mas aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se fi­nan­suo­ja­mas iš ko­mi­si­jos biu­dže­to ir ar tai reiš­kia, kad kal­bos kul­tū­ra šian­dien yra at­gra­si ir svar­bi tik ko­mi­si­jai? Ma­no, kaip žur­na­lis­to, pa­tir­tis tu­rė­tų pra­vers­ti pri­ar­ti­nant ko­mi­si­jos veik­lą prie prak­ti­kos. Aš ir pats esu kal­bos prak­ti­kas – ra­di­jo žur­na­lis­tas, 17 me­tų dir­bęs ete­ry­je, kaž­ka­da iš­rink­tas ge­riau­siai kal­ban­čiu Lie­tu­vos ra­di­jo žur­na­lis­tu.

Aš kri­ti­kuo­ja­mas, kad ne­su iš aka­de­mi­nės sri­ties ir su­si­dur­siu su sun­ku­mais de­rin­da­mas eks­per­ti­nes nuo­mo­nes. Ma­ne, Sei­mui pa­gei­da­vus, į ko­mi­si­ją de­le­ga­vo Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­ga kaip žmo­gų, tu­rin­tį li­tu­a­nis­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Aš čia at­sa­kau ir į klau­si­mą, ku­ris skam­bė­jo šio­je sa­lė­je. Esu lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros ma­gist­ras. Tai­gi jei­gu uni­ver­si­te­ti­nis iš­si­la­vi­ni­mas ne­duo­da, ne­su­tei­kia pro­fe­sio­na­lu­mo, tai yra nuo­mo­nė, ku­ri gal­būt ir ga­li­ma, aš su ja ne­su­tin­ku. Aš ma­nau, kad esu pro­fe­sio­na­las. Taip, esu Žur­na­lis­tų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kas, ku­rio vie­na iš pa­rei­gų yra ry­šių su įvai­riau­sio­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis pa­lai­ky­mas, žur­na­lis­tų ben­druo­me­nės tel­ki­mas, dis­ku­si­jų mo­de­ra­vi­mas, įsi­klau­sy­mas į įvai­rias nuo­mo­nes. Ma­nau, kad ši­tas įdir­bis pra­vers­tų dir­bant ir ko­mi­si­jo­je. Ko ge­ro, tai kaip tik yra ma­no kan­di­da­tū­ros stip­rio­ji pu­sė. O ti­ria­mie­ji įgū­džiai, ma­nau, tik pa­dė­tų pa­siek­ti ko­mi­si­jos tei­kia­mų pa­siū­ly­mų ar iš­va­dų lo­giš­ko pa­grįs­tu­mo, aiš­ku­mo, su­pran­ta­mu­mo.

Ir dar. Kaip žur­na­lis­tas su dau­ge­liu iš jū­sų esu ben­dra­vęs ir tur­būt nė vie­nas ne­ga­li­te pa­sa­ky­ti, kad kaž­ku­rio ne­iš­klau­siau, spau­džiau, smau­giau, ne­lei­dau pa­si­sa­ky­ti, pri­me­čiau ša­liš­ką nuo­mo­nę ar ne­pa­gar­biai el­giau­si. Man re­gis, per 17 dar­bo me­tų aš tos nuo­dė­mės vis dėl­to ne­su pa­da­ręs. Pa­gar­bos bei ati­daus įsi­klau­sy­mo prin­ci­pų lai­ky­čiau­si ir dirb­da­mas ko­mi­si­jo­je, ku­ri yra ko­le­gia­li ins­ti­tu­ci­ja.

Ki­ta ver­tus, žur­na­lis­ti­nio dar­bo pa­tir­tis man leis­tų oriai at­sto­vau­ti ko­mi­si­jos nuo­mo­nei at­si­ri­bo­jant nuo ga­li­mų po­li­ti­nių žai­di­mų ir gi­nant jos sa­va­ran­kiš­ku­mą.

Baig­da­mas dar at­sa­kau į klau­si­mą ar abe­jo­nę, ar nuo­mo­nę dėl to, kad aš esu pa­reiš­kęs ka­te­go­riš­kas nuo­mo­nes dėl tri­jų rai­džių ar „w“. Nie­kur nie­ka­da, jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, jo­kia­me teks­te, jo­kio­je lai­do­je ne­su iš­sa­kęs sa­vo nuo­mo­nės dėl ši­tų tri­jų rai­džių. Tai­gi ne­ži­nau, jei­gu jūs ga­li­te pa­ci­tuo­ti, mie­lai pa­si­žiū­rė­čiau ar pa­klau­sy­čiau tą iš­trau­ką ar­ba teks­to frag­men­tą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, iš tie­sų gal ir bū­tų bu­vę aiš­ku, jei­gu ne­bū­tų tam tik­ro raš­to ne­ma­žos da­lies ko­mi­si­jos na­rių, ku­rie ap­skri­tai pa­si­sa­ko prieš jus. Kaip jūs ren­gia­tės de­rin­ti tas po­zi­ci­jas, kai jau iš anks­to už­prog­ra­muo­tas kon­flik­tas?

Dar vie­nas klau­si­mas. Ar iš tik­rų­jų ban­dė­te gal­vo­ti ar­ba jau tu­ri­te pre­ten­den­tus į savo pa­va­duo­to­jus, nes kaip ir yra to­kia in­for­ma­ci­ja, kad ne­la­bai kas no­ri bū­ti jais pas jus? Ačiū.

A. ANTANAITIS. Ačiū jums už klau­si­mą. Pir­miau­sia dėl to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo, kaip jūs mi­ni­te, ar kas ten bu­vo. Si­tu­a­ci­ja vis dėl­to man pri­me­na So­vie­tų Są­jun­gą, kai bu­vo smer­kia­mos kny­gos jų dar ne­per­skai­čius. Man keis­tas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas ne­pra­dė­jus dirb­ti. Nė vie­no iš tų pa­si­ra­šiu­sių žmo­nių as­me­niš­kai aš ne­pa­žįs­tu. Apie dar­bą su jais mes ne­sa­me kal­bė­ję ir ne­ži­nau, ko­kį pa­ma­tą jie tu­ri tvir­tin­ti, kad ne­ga­lės su ma­ni­mi dirb­ti. Aš ma­nau, kad jei­gu mes pra­dė­si­me dirb­ti, su­si­pa­ži­nus ir pa­si­kal­bė­jus apie dar­bą, si­tu­a­ci­ja tu­rė­tų keis­tis. To­dėl aš ne­ma­nau, kad ši­tas iš­anks­ti­nis ne­pa­si­ti­kė­ji­mas yra ir ga­lu­ti­nis ne­pa­si­ti­kė­ji­mas.

Dėl pa­va­duo­to­jų. Iš tik­rų­jų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad pa­va­duo­to­jus siū­lo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas. Čia nė­ra ma­no funk­ci­ja. Ta­čiau jei­gu ga­lė­siu gal­būt ką nors pa­da­ry­ti, jei­gu bū­siu pa­tvir­tin­tas ir pra­dė­siu dirb­ti, kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, be abe­jo, aš su žmo­nė­mis kal­bė­siu ir steng­siuo­si iš­si­aiš­kin­ti, ko­kios prie­žas­tys jiems ne­lei­džia bū­ti ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ado­mė­nas.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pre­ten­den­te, jūs bu­vo­te vie­nas iš dvie­jų por­ta­lo „Al­kas.lt“ lei­dė­jų. Gal ir te­be­sa­te. Prieš ke­le­tą mė­ne­sių šia­me por­ta­le, ku­ris šiaip pa­si­žy­mi pseu­do­moks­li­nių straips­nių skel­bi­mu, bu­vo pa­skelb­tas są­ra­šas „Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos iš­da­vi­kai“. Jis te­be­ka­ba ir da­bar. Da­bar iš jo skai­tau. Čia yra iš­var­dy­ti Sei­mo na­riai, ku­rie pa­si­ra­šė įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­riam jūs ir jū­sų por­ta­las ne­pri­ta­ria, to­kie žmo­nės kaip G. Kir­ki­las (aš ne­skai­tau aki­vaiz­des­nių), A. But­ke­vi­čius, V. Gai­lius, A. Sa­la­ma­ki­nas, A. Sy­sas, S. Skver­ne­lis, V. Sin­ke­vi­čius, D. Gai­žaus­kas, S. Ja­ke­liū­nas, V. Po­de­rys, V. Ba­kas, G. Bu­ro­kie­nė, M. Pui­do­kas, Z. Strei­kus, V. Ving­rie­nė, V. Si­mu­likas, R. Šar­knic­kas, J. Džiu­ge­lis…

PIRMININKAS. Klaus­ki­te!

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). …L. Mat­ke­vi­čie­nė. Taip, pa­klau­siu. Ar ma­no­te, kad po to, kai yra skel­bia­mi to­kie iš­da­vi­kų są­ra­šai, jūs ga­li­te ob­jek­ty­viai at­sto­vau­ti eks­per­ti­nei ins­ti­tu­ci­jai? Vie­nas klau­si­mas.

Ant­ras klau­si­mas. Ar „Al­kas.lt“ bu­vo re­mia­mas su R. Kar­baus­kiu su­si­ju­siu fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niu?

A. ANTANAITIS. Ačiū jums už klau­si­mą. Pir­mas at­sa­ky­mas. Aš esu vie­nas iš dvie­jų „Al­ko“ lei­dė­jų, ta­čiau ne­su vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius, o esu tik­tai re­dak­to­rius, at­sa­kin­gas už audio- ir vi­deo da­lį. Mes esa­me su­ta­rę, jog aš vi­siš­kai ne­si­ki­šu į teks­ti­nę por­ta­lo „Al­kas“ da­lį, o vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius pa­lie­ka man lais­vę dirb­ti su au­dio- ir vi­deo da­limis. Tai­gi iš tik­rų­jų aš nie­ko ne­ga­liu ir ne­si­ki­šu į tą teks­ti­nę da­lį.

Dėl pa­skelb­to lie­tu­vių kal­bos iš­da­vi­kų są­ra­šo. Iš­ties aš jį pa­ma­čiau ta­da, kai bu­vo pa­sa­ky­ta ir pa­ra­šy­ta, kad aš jį su­da­riau. Taip, tai bu­vo ma­no ne­ap­si­žiū­rė­ji­mas, kaž­ka­da gal­būt jis ir bu­vo pa­skelb­tas „Al­ke“, ta­čiau ne aš… (Bal­sai sa­lė­je) (Po­ne Ado­mė­nai, da­bar aš šne­ku.) Ne aš tą są­ra­šą su­da­riau. Aš ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės nei jo iš­im­ti, nei jį įdė­ti. Su sa­vo part­ne­riu aš kal­bė­jau ir pra­šiau, kad jis bū­tų iš­im­tas, nes man to­kie są­ra­šai yra ne­pri­im­ti­ni. Man bu­vo pa­ža­dė­ta, kad tas są­ra­šas bus iš­im­tas. Aš esu tik­ras, kad šiuo me­tu, po­ne Ado­mė­nai, jo jau nė­ra. Šiuo me­tu jis dar yra? Na, ta­da gai­la, ma­tyt, ma­no part­ne­ris to vis dėl­to ne­pa­da­rė, bet aš tik­rai ši­to da­ly­ko esu pra­šęs.

Ma­no po­zi­ci­ja yra to­kia: prie­šus rei­kia vers­ti drau­gais, o ne prie­šų ieš­ko­ti. Bet ko­kiu at­ve­ju aš steng­siuo­si su vi­sais ras­ti ben­drą šne­ką, ne­vers­da­mas jų prie­šais. To­kiam są­ra­šui aš iš­ties ne­pri­ta­riu.

Ant­ras klau­si­mas bu­vo, jei­gu aš ne­klys­tu… Jūs an­trą klau­si­mą ir­gi už­da­vė­te? (Bal­sai sa­lė­je) Ai, kas fi­nan­suo­ja? Ma­no ži­nio­mis, mes ne­ga­vo­me jo­kio fi­nan­sa­vi­mo iš R. Kar­baus­kio ar su R. Kar­baus­kiu sie­ja­mų fir­mų ar struk­tū­rų.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Gu­mu­liaus­kas

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš jū­sų pa­klau­siu kaip pre­ten­den­to į Kal­bos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus ir kaip Žur­na­lis­tų są­jun­gos vi­ce­pre­zi­den­to. Ypač pas­ta­rai­siais me­tais aš pa­ste­biu ži­niask­lai­do­je, por­ta­luo­se daug straips­nių, ku­riuo­se pil­na klai­dų, net pa­va­di­ni­muo­se yra gra­ma­ti­nių klai­dų, aš jau ne­kal­bu apie sky­ry­bos žen­klus ir t. t. Sa­ky­ki­te, koks jū­sų po­žiū­ris ir jei­gu jus iš­rinks ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, ko­kių vis dėl­to veiks­mų jūs tu­rė­tu­mė­te im­tis, kad mū­sų kal­ba bū­tų tai­syk­lin­ga ir tvar­kin­gai ra­šo­ma?

A. ANTANAITIS. Ačiū, pro­fe­so­riau, jums už klau­si­mą. Aš, kaip žur­na­lis­tas, pi­lie­tis ir li­tu­a­nis­tas, ži­no­ma, taip pat ap­gai­les­tau­ju, kad mū­sų žur­na­lis­ti­kos kal­bos ko­ky­bė smun­ka. Aš ži­nau prie­žas­tis. Bū­da­mas žur­na­lis­ti­kos vi­daus vir­tu­vė­je, ži­no­da­mas žur­na­lis­tų dar­bo ap­im­tis ir sku­bė­ji­mą, aš iš da­lies su­pran­tu, ko­dėl taip yra.

Kal­bos ko­mi­si­ja nė­ra prie­vaiz­das. Kal­bos ko­mi­si­ja yra kal­bos po­li­ti­kos įgy­ven­din­to­ja. Yra Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ins­pek­ci­ja, ku­ri šiuos da­ly­kus tu­rė­tų pri­žiū­rė­ti, pri­žiū­ri. Kiek aš ži­nau ir kiek pats dirb­da­mas su­si­du­riu su tuo, yra Vals­ty­bi­nės kal­bos ins­pek­ci­jos nuo­lat tei­kia­mos re­ko­men­da­ci­jos žur­na­lis­tams, nuo­lat tei­kia­mi klai­dų są­ra­šai, ši­tas dar­bas vyks­ta. Bet, pro­fe­so­riau, ši­tas dar­bas nie­ka­da ne­si­baigs, jis yra be pa­bai­gos, nes kas dir­ba, klai­dų jo­kiu bū­du ne­iš­ven­gia. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pre­ten­den­te, su­pran­ta­ma, kad vi­sa dra­ma, ku­ri da­bar vyks­ta ap­link nau­jos ko­mi­si­jos sky­ri­mą, apie jū­sų kan­di­da­tū­rą, yra dau­giau­sia su­si­ju­si su tri­jų lo­ty­niš­kų rai­džių ra­šy­mu. Ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad jū­sų kan­di­da­tū­ra taip stip­riai re­mia­ma E. Jo­vai­šos yra to­dėl, kad jis tu­rė­tų sa­vo, sau pa­to­gų žmo­gų, pri­ta­rian­tį jo ver­ty­bėms, ki­taip ta­riant, po­li­tiš­kai mo­ty­vuo­tą, po­li­tiš­kai pa­skir­tą, tą, ku­ris ga­lė­tų klau­si­mą, va­din­ki­me, iš­spręs­ti jam tin­ka­ma ar rei­ka­lin­ga kryp­ti­mi. Jūs pa­brė­žė­te, kad apie tris rai­des nuo­mo­nės ne­sa­te iš­sa­kęs. Aš ma­nau, kad jūs tu­ri­te pui­kią pro­gą da­bar pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę apie tris rai­des ir pa­grįs­ti ar­ba pa­neig­ti ga­li­mas kal­bas apie jū­sų po­li­ti­nį pa­sky­ri­mą.

A. ANTANAITIS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų tu­riu pui­kią pro­gą, bet aš dau­ge­liu klau­si­mų per sa­vo žur­na­lis­ti­nę prak­ti­ką ne­su iš­sa­kęs sa­vo nuo­mo­nės. Tar­ki­me, kad ir apie Gar­lia­vos is­to­ri­ją ne­su pa­ren­gęs nė vie­nos lai­dos. Aš no­rė­čiau pa­baig­ti, aš tur­būt tu­riu ga­li­my­bę at­sa­ky­ti. Ir apie tris rai­des aš ne­su pa­sa­kęs to­dėl, kad aš, kaip pro­fe­sio­na­las, ne­ga­liu sau leis­ti at­sa­ky­ti ne­ma­ty­da­mas ty­ri­mų, ne­tu­rė­da­mas eks­per­tų nuo­mo­nės, ne­įsi­klau­sęs ir ne­iš­gir­dęs vi­sų pro­fe­sio­na­lų nuo­mo­nės. To­dėl aš pa­sa­ky­siu vi­siš­kai at­vi­rai.

Šian­dien aš ne­tu­riu sa­vo nuo­mo­nės ir aš ma­nau, jog ir kaip ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas aš pir­miau­sia įsi­klau­sy­siu į ar­gu­men­tus, su­rink­siu vi­sus ar­gu­men­tus, iš­kel­siu vi­sus rei­ka­lin­gus ir įma­no­mus klau­si­mus ir kai jau tu­rė­siu at­sa­ky­mus, tuo­met su­si­da­ry­siu sa­vo nuo­mo­nę. Aš ma­nau, to, kad man pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka, tie­siog per ma­ža, kad aš jums pa­sa­ky­čiau: taip, aš no­rė­čiau, kad tos trys rai­dės bū­tų ar ne.

Dėl to, ar ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui aš esu pa­to­gus, ar ne­pa­to­gus, iš tik­rų­jų ne man spręs­ti, mes apie tai ne­kal­bė­jo­me. Jei­gu jums su­si­da­rė toks įspū­dis, tai tas įspū­dis su­si­da­rė jums.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, man čia taip links­ma klau­sy­tis. Jūs, kaip žur­na­lis­tas, tai tik­rai toks ge­ras lie­žu­vis, na, yra žo­dis „de­ma­go­gi­ja“, bet tiek to, aš jo ne­var­to­siu.

Yra da­bar ga­lio­jan­ti Vals­ty­bi­nės kal­bos ko­mi­si­jos iš­va­da, kad „w“ rei­kia ir ga­li­ma ra­šy­ti pir­ma­ja­me pa­so pus­la­py­je. Jūs tap­si­te ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku, jūs pri­va­lė­si­te įvyk­dy­ti šį ga­lio­jan­tį nu­ta­ri­mą. Jam la­biau­siai truk­do ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas E. Jo­vai­ša. Ko­kią baus­mę jūs jam pri­tai­ky­si­te už tai, kad jis ne­lei­džia įvyk­dy­ti štai šios pa­gal Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą su­for­mu­luo­tos iš­va­dos? Tai vie­nas klau­si­mas.

Ant­ras klau­si­mas. Jūs pa­sa­kė­te, kad iš prie­šų ban­dy­si­te da­ry­ti drau­gus. S. Skver­ne­lis yra pa­skelb­tas jū­sų pus­la­py­je kaip prie­šas. Ar jūs tap­si­te S. Skver­ne­lio drau­gu, ar S. Skver­ne­lį pa­ver­si­te sa­vo ir E. Jo­vai­šos drau­gu?

A. ANTANAITIS. Tai ne de­ma­go­gi­ja, tai so­fis­ti­ka.

Iš tik­rų­jų dėl S. Skver­ne­lio. Mes čia su­si­ren­ka­me ne tam, kad tap­tu­me vie­nas ki­to as­me­niš­ku drau­gu. Kaip ir ko­mi­si­jo­je, mes tur­būt ne­ieš­ko­si­me drau­gys­čių prie alaus bo­ka­lo.

Kal­bė­da­mas apie drau­gys­tę, aš tu­riu gal­vo­je po­zi­ci­jų iš­si­aiš­ki­ni­mą, po­zi­ci­jų ir nuo­mo­nių iš­klau­sy­mą ir kiek įma­no­ma ge­res­nį jų su­de­ri­ni­mą. Aš sie­kiu, kad mes kal­bė­tu­me apie rei­ka­lą ir nau­dą šiuo at­ve­ju lie­tu­vių kal­bai. La­bai no­rė­čiau, kad ir S. Skver­ne­lis, ir A. Ku­bi­lius, ir E. Jo­vai­ša, ir A. An­ta­nai­tis bū­tų lie­tu­vių kal­bos drau­gai.

O dėl to, kas mums ir kaip nu­ro­dy­ta, tai į vi­sus jū­sų pa­klau­si­mus bus at­sa­ky­ta, ne­ži­nau, kiek ir ko­kių da­bar ten yra. Bent jau aš, kaip ga­li­mas pir­mi­nin­kas ar­ba kan­di­da­tas į pir­mi­nin­kus, sa­kau, jei­gu bū­siu pa­skir­tas, steng­siuo­si, kad į vi­sus klau­si­mus bū­tų at­sa­ky­ta eks­per­tų kiek įma­no­ma pla­čiau, iš­sa­miau ir kad vis­kas vyk­tų pa­gal įsta­ty­mo rai­dę ir dva­sią.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ar­mo­nai­tė.

A. ARMONAITĖ (LSF). Dė­ko­ju. Aš vis dėl­to no­rė­čiau su­grįž­ti prie klau­si­mo dėl tri­jų rai­džių. Anks­tes­nės ka­den­ci­jos Vals­ty­bi­nė kal­bos ko­mi­si­ja bu­vo pa­sa­kiu­si, kad vis dėl­to tu­ri bū­ti su­da­ry­ta ga­li­my­bė as­me­nims, ku­rie su­da­ro šei­mas su ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiais ar­ba yra tu­rė­ję ki­tos vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, ra­šy­ti sa­vo pa­var­dę bū­tent įtrau­kiant tuos raš­me­nis. Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja dėl to jau yra pa­si­sa­kiu­si. Da­bar mes šian­dien šio­je tri­bū­no­je iš jū­sų gir­di­me, kad jūs dar įsi­klau­sy­si­te į eks­per­tų kaž­ko­kias ki­tas iš­va­das, ir ma­to­me, kad vis dėl­to jū­sų va­do­vau­ja­mas por­ta­las pu­sę Sei­mo na­rių, įskai­tant ir ger­bia­mą­jį prem­je­rą, yra įra­šęs į kal­bos iš­da­vi­kų są­ra­šą bū­tent dėl ši­to. Ar vis dėl­to ga­li­te pa­sa­ky­ti, ar jūs pri­ta­ria­te anks­tes­nės ka­den­ci­jos VLKK iš­va­dai dėl pa­var­džių ra­šy­bos, ar ne­pri­ta­ria­te?

A. ANTANAITIS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų dėl to man net ir ne­be­ky­la jo­kių abe­jo­nių. Ko­mi­si­ja iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę ir taip jau yra. Vis­kas, čia jau klau­si­mo ne­bė­ra. Jis jau už­da­ry­tas. Tai­gi dėl to man ne­rei­kia nė pri­tar­ti, tai jau yra nu­spręs­ta. Jei­gu bus nau­jų pa­klau­si­mų, tuo­met mes ir svars­ty­si­me su vi­sais pro­fe­sio­na­lais. O to, kas bu­vo, aš jau ne­be­grįž­tu. Dar kar­tą grįž­tu prie prie­šų są­ra­šo. Aš iš­sa­kiau sa­vo nuo­mo­nę, aš ne­pri­ta­riu to­kio są­ra­šo eg­zis­ta­vi­mui.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia P. Urb­šys.

P. URBŠYS (LVŽSF). Ger­bia­mas kan­di­da­te į pir­mi­nin­kus, vis dėl­to si­tu­a­ci­ja yra ne­vie­na­reikš­mė: aš­tuo­ni ko­mi­si­jos na­riai pa­ra­šė sa­vo nei­gia­mą nuo­mo­nę dėl jū­sų, bet jums teks dirb­ti su jais. Kaip jūs su­ge­bė­si­te vie­naip ar ki­taip kon­so­li­duo­ti vi­sus ko­mi­si­jos na­rius vie­nam dar­bui? Ar jūs įsi­vaiz­duo­ja­te ko­mi­si­ją kaip to­kio vie­nas­me­­nio as­mens ar ko­le­gia­laus? Kaip vis dėl­to tiems žmo­nėms jaus­tis, jei­gu jūs bū­si­te pa­tvir­tin­tas, ar jie nepatirs ko­kių nors nei­gia­mų re­ak­ci­jų?

A. ANTANAITIS. Ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų aš ne­kal­ti­nu tų žmo­nių, ku­rie pa­si­ra­šė. Kaž­kas vis tiek pa­ro­dė ini­cia­ty­vą, kad bū­tų su­rink­ti tie pa­ra­šai, ir tie žmo­nės gal­būt (gal­būt?) pa­si­da­vė. Jo­kių rep­re­si­jų, jo­kių nei­gia­mų jaus­mų dėl tų žmo­nių aš ne­pa­ti­riu, nes tie žmo­nės pa­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę, jei­gu jie ją tu­ri ir ne­pa­si­da­vė. Nuo­mo­nė, kai yra de­mo­kra­tija, ga­li bū­ti. Ko­dėl aš tu­rė­čiau dėl jos pyk­ti? Ko­dėl aš tu­rė­čiau pyk­ti dėl kri­ti­kos? Kad ši­ta kri­ti­ka iš­sa­ky­ta as­meniui, ku­rio jie ne­pa­žįs­ta ir su ku­riuo apie dar­bą nė­ra kal­bė­ję, tai ir­gi ga­li bū­ti ma­no nuo­mo­nė to­kia, kad, ma­no gal­va, ji­nai yra per anks­ty­va. Aš ne­pa­žindamas žmo­gaus kri­ti­kos sten­giuo­si veng­ti, kaip ir tų tri­jų rai­džių at­ve­ju. Jei­gu aš ne­tu­riu in­for­ma­ci­jos, tai ne­ro­dau sa­vo per daug di­de­lio in­for­muo­tu­mo apie rei­ka­lą. Tai­gi pa­si­kal­bė­siu, kal­bė­siu, bet ko­kiu at­ve­ju ko­mi­si­ja yra, rei­kės su jais dirb­ti, kal­bė­si­me kuo drau­giš­kiau­siai ir kuo kon­struk­ty­viau­siai. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me ko­mi­si­jos… at­si­pra­šau, pre­ten­den­tui į ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kus. Klaus­ti lai­kas bai­gė­si. Dė­ko­ju.

Ačiū. Prie šio klau­si­mo svars­ty­mo grį­ši­me 21 die­ną. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, aš siū­lau pra­tęs­ti tų klau­si­mų ir at­sa­ky­mų se­si­ją… (Šur­mu­lys sa­lė­je) Aš tik gal la­bai trum­pai ke­lis ar­gu­men­tus. Čia ger­bia­ma­sis ko­le­ga kan­di­da­tas tu­ri lei­di­nį, ku­ris pen­kis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos prem­je­rus yra pa­va­di­nęs vals­ty­bi­nės kal­bos iš­da­vi­kais, maž­daug de­šimt ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mi­nist­rų pa­va­di­nęs iš­da­vi­kais, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos olim­pi­nį čem­pio­ną pa­va­di­nęs iš­da­vi­ku. Aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me tu­rė­ti tei­sę dar pa­si­kal­bė­ti apie tuos da­ly­kus. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Pa­gal Sta­tu­tą bu­vo skir­ta 15 mi­nu­čių, ma­nau, kad tik­rai bu­vo pro­duk­ty­vūs klau­si­mai, į vi­sus klau­si­mus at­sa­ky­ta. Aš ma­nau, kad li­ku­sius klau­si­mus ga­lė­si­te pa­teik­ti frak­ci­jo­se, kai na­riai ir pats pre­ten­den­tas lan­ky­sis pas jus.

 

13.54 val.

Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 13, 18, 22, 24, 26, 291, 30, 311, 38, 45, 46 straips­nių pa­kei­ti­mo, aš­tun­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-973, Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1316 2, 18, 19, 20, 43 ir 44 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-974 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Tę­sia­me pagal dar­bo­tvarkę. Dar tu­ri­me šiek tiek lai­ko, gal pa­pra­šy­si­me…

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo Nr. I-464 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, aš­tun­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 301 straips­niu pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-973. Pra­ne­šė­jas – V. Ba­kas. Kar­tu ly­di­ma­sis.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, se­kun­dė­lę! Iš tie­sų tei­kia­mi du įsta­ty­mų pro­jek­tai, ku­rie bu­vo at­mes­ti pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­go­je, bet aš no­riu, kad prieš tai, kai jūs ap­si­sprę­si­te, ar po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta, ar ne, tie­siog įsi­klau­sy­tu­mė­te, ko­kią jie reikš­mę tu­ri, nes ši­tie pro­jek­tai reiš­kia vie­šo­jo sek­to­riaus per­tvar­kas. Ar mes šian­dien at­ve­ria­me ke­lią vals­ty­bės tar­ny­bos per­tvar­kai, ar mes ir to­liau lai­ky­si­me vi­są vie­šą­jį sek­to­rių ir vals­ty­bės tar­ny­bą kaip to­kį bal­za­muo­tą mo­no­li­tą? Iš tik­rų­jų, ma­tyt, kiek­vie­na par­ti­ja sa­vo pro­gra­mo­je rin­kė­jams ra­šė apie tai, kad sie­kia­me su­kur­ti efek­ty­vią, pro­fe­sio­na­lią vals­ty­bės tar­ny­bą. Vi­si ir vi­suo­me­nė tar­si su­ta­rė­me, kad rei­kia nau­jos vals­ty­bės tar­ny­bos ko­ky­bės, rei­kia spren­di­mų, ku­rie su­pap­ras­tin­tų tei­sė­kū­ros pro­ce­dū­ras, rei­kia spren­di­mų, ku­rie la­biau mo­ty­vuo­tų są­ži­nin­gai ir pro­fe­sio­na­liai dir­ban­čius vals­ty­bės tar­nau­to­jus, nes mes pra­lai­mi­me kon­ku­ren­ci­ją su vie­šuo­ju sek­to­riu­mi, rei­kia spren­di­mų, kad vals­ty­bės tar­ny­bą rink­tų­si tik­rai lo­ja­lūs ir tu­rin­tys pa­tir­ties, idė­jų, rei­kia­mą iš­si­la­vi­ni­mą žmo­nės.

Štai gal trum­pai no­rė­čiau pri­sta­ty­ti, ką sie­kia­ma iš­spręs­ti ši­tais pro­jek­tais. Pir­ma, nu­sta­ty­ti mi­nis­te­ri­jų kanc­le­rių ka­den­ci­jas. Kaip ži­no­te, mes nu­sta­tė­me ka­den­ci­jas švie­ti­mo įstai­goms, nu­sta­tė­me biu­dže­ti­nėms įstai­goms, bet kaž­ko­dėl, kai jau pri­ar­tė­jo­me prie eli­to, vals­ty­bės tar­ny­bos, stai­ga kaž­kaip nu­spren­dė­me pa­da­ry­ti iš­im­tį ir skir­ti kanc­le­rius iki gy­vos gal­vos. Aš ne­no­riu pa­sa­ky­ti, kad kanc­le­riai blo­gai dir­ba ir pa­na­šiai. Kaip tik dir­ba ge­rai, bet šian­dien to­kia si­tu­a­ci­ja tie­siog ne­ati­tin­ka re­a­li­jų. Žmo­nės tu­ri tu­rė­ti ga­li­my­bę to­bu­lė­ti, tu­rė­ti ga­li­my­bę ro­tuo­tis ir tu­rė­ti ga­li­my­bę ga­lų ga­le kar­tais iš­ei­ti iš kom­for­to zo­nos. Pa­ga­liau tai bū­tų tei­sin­ga dėl ki­tų va­do­vų, ku­riems mes nu­sta­tė­me ka­den­ci­jas.

An­tra, par­la­men­ti­nė kon­tro­lė. Iš tie­sų tei­kia­mais pro­jek­tais siū­lo­me nu­ma­ty­ti, kad Sei­mo na­riai ga­lė­tų teik­ti pa­klau­si­mus ir at­lik­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę ne tik mi­nis­te­ri­jų, Vy­riau­sy­bės, bet ir vals­ty­bės įmo­nių, biu­dže­ti­nių įstai­gų.

Tre­čia, ko­le­gi­jos. Iš tie­sų mū­sų už­da­vi­nys vis tiek į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų val­dy­mą įtrauk­ti kuo dau­giau vi­suo­me­nę, pa­da­ry­ti jį skaid­rų. Jei­gu ma­tė­te, tiek urė­di­jos, tiek „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ iki šiol, toks įspū­dis, kad bu­vo ne­pri­ei­na­mi ne tik kon­tro­liuo­jan­tiems mi­nist­rams, bet ir Sei­mo ko­mi­te­tų va­do­vams ir na­riams. Ne­kal­bu jau apie vi­suo­me­nės ko­kį nors da­ly­va­vi­mą.

Tre­čia… tiks­liau, ket­vir­ta, pa­ra­mos funk­ci­jų cen­tra­li­za­vi­mas. Sun­kus tei­gi­nys, bet aš jums kaip pa­vyz­dį no­riu pa­teik­ti. Štai šian­dien mes kal­ba­me apie efek­ty­vias IT sis­te­mas, t. y. IT funk­ci­jų kon­so­li­da­vi­mą, tu­ri­me 90, ma­no ži­nio­mis, sub­jek­tų, ku­rie val­do vi­so­kius ser­ve­rius ir tei­kia IT pa­slau­gas, mes iš­lei­džia­ma krū­vas pi­ni­gų tai funk­ci­jai ap­tar­nau­ti, nes į 90 cen­t­riukų. Iš tie­sų to­kia si­tu­a­ci­ja ne­ten­ka tiek na­cio­na­li­nio sau­gu­mo po­žiū­riu… (Aš tu­riu lai­ko?) (Bal­sai sa­lė­je) (Aš už­baig­siu, jei­gu ga­li­ma, nes…)

Pa­ga­liau gal­būt pas­ku­ti­nis – ge­o­po­li­ti­nis as­pek­tas. Šian­dien ge­o­po­li­ti­nis. Ap­skri­tai tei­sė­kū­ros pro­ce­dū­ros, šian­dien tei­sė­kū­ros pro­ce­dū­ros su­dė­lio­tos taip, kad, ir tu­rint ge­riau­sią Sei­me, pa­vyz­džiui, idė­ją, per vi­so­kias de­ri­ni­mo pro­ce­dū­ras mi­nis­te­ri­jo­se, įstai­go­se ge­riau­sia idė­ja ga­li bū­ti suž­lug­dy­ta, nes vi­si tu­ri su­tar­ti. Aš ma­nau, kad mes su­ta­ri­mo ga­li­me ieš­ko­ti Sei­me ir dis­ku­tuo­ti dėl po­li­ti­nių spren­di­mų Sei­me, to­dėl tas pro­ce­dū­ras rei­kia su­pap­ras­tin­ti, o kai kal­ba­me apie ypač svar­bius įsta­ty­mus, ku­riuos rei­kia grei­tai pa­reng­ti, su­si­ju­sius su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo da­ly­kais, tai ap­skri­tai to­kios de­ri­ni­mo pro­ce­dū­ros yra net ne­su­de­ri­na­mos su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sais.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš la­bai pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo šiam pro­jek­tui. Gal kam jis ne­pa­tiks, ko­kios nors de­ta­lės, dis­ku­tuo­ki­me ko­mi­te­tuo­se svars­ty­mo sta­di­jo­je, bet ši­tų spren­di­mų šian­dien vals­ty­bei rei­kia. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną – M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji, aš tik dėl ve­di­mo tvar­kos. No­rė­jau at­kreip­ti dė­me­sį, kad 14 val. (daug ko­le­gų yra iš­ėję, nes ko­mi­te­tai ren­ka­si) iš­va­dų ren­gė­jai ren­ka­si. Ar ne­bū­tų ga­li­ma pra­tęs­ti klau­si­mo svars­ty­mo po ­pie­tų, nes iš tik­rų­jų tu­ri­me iš­ei­ti ir da­ry­ti ki­tus dar­bus, ku­riuos su­si­pla­na­vo­me? Šiek tiek keis­tai at­ro­do: jei­gu pra­tę­sia­me po­sė­dį, ta­da tu­ri­me at­šauk­ti vi­sus ki­tus su­si­ti­ki­mus.

PIRMININKAS. Tei­sin­ga pa­sta­ba. Ma­tau, ir pats pra­ne­šė­jas pri­ta­ria šiam pa­siū­ly­mui. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me su­tar­ti, kad ren­ka­mės šiuo klau­si­mu ir pir­miau­sia jį pra­dė­si­me svars­ty­ti po­ pie­tų.

Kvie­čiu re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 74 Sei­mo na­riai. Ry­ti­nį po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.