LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO JŪRINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 

2022-11-30  Nr. XIVP-2289

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, galiojantiems įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabas.

1. Seimo nutarimo projekto 1 straipsniu tvirtinamų Lietuvos Respublikos Seimo Jūrinių reikalų komisijos (toliau – Komisija) nuostatų (toliau – Nuostatai) 1 punkto formuluotėje „nuolatinė Seimo komisija, sudaroma Seimo kadencijos laikotarpiui remiantis Seimo statuto 71–74 straipsniais“ atsisakytina nuorodos į Seimo statuto 71-74 straipsnius, nes, viena vertus, 2020 m. lapkričio 24 d. Seimo nutarimo Nr. XIV-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komisijų sudarymo“, kurio 19 ir 20 straipsniais sudaryta Komisija, preambulėje jau yra pateikta nuoroda į Seimo statuto 71 straipsnį; kita vertus Seimo statuto 72, 73, 731 straipsniuose reglamentuojamas Seimo laikinųjų komisija sudarymas, o Komisija yra nuolat veikianti Seimo komisija, 74 straipsnyje reglamentuojama Seimo komisijų darbo tvarka (ne sudarymas).

                      2. Nuostatų 5 punkte nurodomos “Svarbiausios komisijos veiklos kryptys”. Žodžio „svarbiausios“ vartojimas suponuoja, kad yra ir kitų, mažiau svarbių Komisijos veiklos krypčių, tačiau jos Nuostatuose nedėstomos, todėl žodžio „svarbiausios“ atsisakytina arba Nuostatai papildytini išdėstant kitas (ne tokias svarbias) Komisijos veiklos kryptis.

                 3. Nuostatų 5 punkto 1 papunktyje reikėtų patikslinti, kad Komisija rengia, teikia ir svarsto kitų Seimo priimamų teisės aktų projektus. Taip pat nurodytina ir tai, apie ką Komisija teikia išvadas ir pasiūlymus Seimui ir kitoms valstybės institucijoms.

                 4. Nuostatų 5 punkto 3 papunktyje žodis „telktis“ keistinas žodžiu „telkti“ (atsižvelgiant į šios nuostatos turinį).

                 5. Neaišku, koks subjektas turimas mintyje Nuostatų 5 punkto 3 papunktyje formuluotėje „valstybės institucijų ir įstaigų bei kitų organizacijų“ nurodant „kitas organizacijas“ – nevyriausybinės organizacijos ar kas kita.

                 6. Nuostatų 5 punkto 4 papunktyje nurodoma Komisijos veiklos kryptis - sekti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius šių sektorių veiklą, derinti juos su tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisės aktais. Jei čia turimas mintyje įstatymų ir kitų Seimo priimamų teisės aktų projektų rengimas, atkreiptinas dėmesys, kad tokia Komisijos veiklos kryptis išdėstyta Nuostatų 5 punkto 1 papunktyje. Jei turima mintyje kokia nors kita Komisijos veikla, aptariama nuostata atitinkamai tikslintina.

                 7. Nuostatų 5 punkto 8 papunktyje vartojamoje formuluotėje “plačiąja visuomene” žodžio “plačiąja” siūlytina atsisakyti kaip perteklinio.

                 8. Nuostatų 6 punkte nurodoma, kad Komisijos veiklos kryptys gali apimti naudingųjų išteklių ir energijos šaltinių naudojimo ir gavybos, energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos infrastruktūrą, saugomas teritorijas, mokslinius tyrimus jūroje, povandeninį kultūros paveldą. Šios nuostatos turinys nėra aiškus, gali būti įvairiai interpretuojamas. Neaišku, kokie faktoriai lemtų, ar Komisijos veiklos kryptys čia nurodytas sritis galėtų arba negalėtų apimti, todėl siūlytina aptariamą nuostatą patikslinti.

                 9. Nuostatų 7 punkto 2 papunktyje vartojamoje formuluotėje „ministerijų ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų“ žodžių „ministerijų ir kitų“ siūlytina atsisakyti, nes, vienas vertus, išskirti ministerijas iš kitų valstybės įstaigų aptariamos nuostatos kontekste nėra pagrindo; kita vertus, formuluotė suponuotų, kad ministerijos yra valstybės institucijos, kas neatitinka ministerijų, kurios yra valstybės įstaigos, teisinio statuso.

                 10. Nuostatų 7 punkto 3 papunktyje vartojama “valstybės valdymo institucijų” sąvoka derintina su kitose Nuostatų nuostatose vartojama sąvoka “valstybės institucijos”.

                 11. Pagal Nuostatų 7 punkto 4 papunktį Komisija bendradarbiauja su verslo ir mokslo organizacijų, susijusių su jūriniu sektoriumi, jų vadovų, darbdavių ir darbuotojų asociacijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kurių tikslai ir veiklos formos atitinka Komisijos nuostatas. Neaišku, kas turima mintyje nurodant tikslų ir veiklos formų atitikimą Komisijos nuostatoms – atitikimas Komisijos veiklos kryptims ar kas nors kita. Siūlytina aptariamą nuostatą dėstyti aiškiau.

                 12. Pagal Nuostatų 7 punkto 5 papunktį Komisija nagrinėja Komisijoje gautus mokslo, ūkinių struktūrų, gyventojų bei visuomeninių organizacijų pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių jūrinį sektorių. Neaišku, kokie subjektai turimi mintyje nurodant „mokslo, ūkines struktūras“, todėl siūlytina aptariamą nuostatą tikslinti.

                 13. Nuostatų 9 punkte siūloma nustatyti, kad Komisija į posėdžius renkasi paprastai vieną kartą per mėnesį Seimo sesijos metu savo pačios nustatytu laiku. Atkreiptinas dėmesys, kad Seimo, Seimo komitetų, komisijų, frakcijų ir kitų padalinių posėdžių laikas yra nustatytas 2012 m. gruodžio 5 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-30 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo komitetų, komisijų, frakcijų ir kitų padalinių posėdžių laiko patvirtinimo“ (2021 m. balandžio 14 d. redakcija), todėl siūlytina atsisakyti žodžių „pačios nustatytu laiku“.

                 14. Nuostatų 9 punkte nurodoma, kad į Komisijos posėdžius kviečia Komisijos pirmininkas, o jam negalint dalyvauti – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Atkreiptinas dėmesys, kad kvietimas į posėdį ir dalyvavimas jame nėra tapatūs dalykai, todėl neaišku, kodėl Komisijos pirmininko pavaduotojas kviestų į Komisijos posėdžius ne tuomet, kai Komisijos pirmininkas dėl objektyvių priežasčių negali pakviesti pats, o tuomet, kai pirmininkas negali dalyvauti posėdyje (net jei ir gali į jį pakviesti).

                 15. Nuostatų 11 punkte vartojama „nevalstybinių institucijų“ sąvoka keistina į „nevyriausybinių organizacijų“.

                 16. Nuostatų 12 punkte formuluojama nuostata, kad „Komisijos nariai Seimo nustatyta tvarka turi teisę gauti informaciją su jos veikla susijusiais klausimais“ tikslintina, nes neaišku, apie kokią informaciją, kurią Komisijos nariai turi teisę gauti Seimo nustatyta tvarka, čia kalbama. Siūlome nurodyti, kad informacija gaunama teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                          Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]