LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-09-20 Nr. XIVP-3061

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.         Atsižvelgus į tai, kad biudžetas yra pajamų ir asignavimų planas, svarstytina, ar projekto 1 straipsnyje nauja redakcija dėstomo Biudžeto sandaros įstatymo (toliau – keičiamas įstatymas) 2 straipsnio 7 dalies formuluotė „eliminavus tarpusavio pervedimus“ neturėtų būti patikslinta vietoj žodžio „pervedimus“ vartojant kitą sąvoką.

2.         Keičiamo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad valstybės biudžeto asignavimų valdytoju yra įstaiga, kuri yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui arba kurios vadovą (arba kolegialų valdymo organą) skiria Prezidentas, Seimas. Atsižvelgus į tai, kad įstatymuose nėra apibrėžtas formuluotės „įstaiga, kuri yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui“ turinys, ši formuluotė keistina formuluote „įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas“.

3.         Kartu su projektu pateiktame aiškinamajame rašte nurodoma, kad „BSĮ pakeitimo projekto atitinkamos nuostatos suderinamos su Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme vartojamu „biudžetinės įstaigos, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina (asignavimų valdytojas)“ terminu.“ Atsižvelgus į tai bei į šios išvados 2 pastabą, svarstytina, ar keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte vartojamos formuluotės „biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina atitinkamas valstybės biudžeto asignavimų valdytojas ir (arba) kurios yra atskaitingos atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui“ dalis „ir (arba) kurios yra atskaitingos atitinkamam valstybės biudžeto asignavimų valdytojui“ nelaikytina pertekline.

            Atitinkamai ši pastaba taikytina ir keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktams, 4 ir 5 daliai, 5 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 27 straipsnio 4 ir 7 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai.

4.         Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj formuluotės „ir kitiems subjektams“ įrašyti formuluotę „ir (ar) kitiems subjektams“.

5.         Siekiant teisinio aiškumo, siūlytina keičiamo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkto pabaigoje įrašyti sakinį „Programų sąmatos tvirtinamos pagal programas“.

6.         Svarstytina, ar keičiamo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje vardinant biudžeto sudarymo ir vykdymo teisinį pagrindą nevertėtų įtraukti ir programų sąmatų.

7.         Svarstytina, ar keičiamo įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje esančios formuluotės „bei jų pakeitimai“ nevertėtų atsisakyti kaip perteklinės.

8.         Keičiamo įstatymo 8 straipsnio formuluotė „valstybinio turto“ keistina formuluote „valstybės turto“.

9.         Keičiamo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje siūloma nustatyti, kad „tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatomi valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pirmųjų biudžetinių metų asignavimai ir antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų valstybės biudžeto asignavimų valdytojams paskirstytos agreguoto asignavimų limito dalys, kurie agreguojami pagal Strateginio valdymo įstatyme nustatytas valstybės veiklos sritis“. Atkreiptinas dėmesys, jog dėl projekte vartojamos sakinio konstrukcijos nėra aišku, kas agreguojama – asignavimai ar limito dalys.

10.     Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamame įstatyme yra vartojama sąvoka „asignavimų valdytojas“. Atsižvelgus į tai, keičiamo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje vietoje žodžio „valdytoja“ vartotinas žodis „valdytojas“, o vietoje žodžio „jai“ vartotinas žodis „jam“.

11.     Keičiamo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad savivaldybės tarybos sprendimu tvirtiname savivaldybės biudžete nurodoma tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma. Atkreiptinas dėmesys, jog iš projekto nuostatų nėra iki galo aišku, ką reiškia „tais biudžetiniais metais“ – jeigu kalbama apie metus, kurių biudžetas tvirtinamas, neaišku, kodėl šis punktas dėstomas po nuostatų, reglamentuojančių rodiklius antriesiems ir tretiesiems biudžetiniams metams.

12.     Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 1 punkte siūloma nustatyti, kad vienas iš atvejų, kai gali būti tikslinami ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatyti antrųjų ir trečiųjų metų agreguoti asignavimų limitai ir konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytos agreguotų asignavimų limitų dalys, yra susidarius išskirtinėms aplinkybėms. Siekiant išvengti galimų normos praktinių taikymo problemų bei siekiant teisinio aiškumo, siūlytina įstatyme tiksliai įvardinti, kokios aplinkybės būtų laikomos išskirtinėmis.

13.     Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 5 dalies 2 punkte siūloma nustatyti, kad vienas iš atvejų, kai gali būti tikslinami ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatyme nustatyti antrųjų ir trečiųjų metų agreguoti asignavimų limitai ir konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytos agreguotų asignavimų limitų dalys, yra Seimui nusprendus dėl konsoliduotųjų biudžetų pajamų didinimo arba mažinimo. Atkreiptinas dėmesys, jog nei iš aiškinamojo rašto, nei iš kitų projekto nuostatų nėra iki galo aišku, koks konkretus Seimo sprendimas šiuo atveju turimas mintyje ir kada jis gali būti priimamas.

14.     Keičiamo įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad vienas iš atvejų, kai rengiant tam tikrų metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projektą, ankstesnių metų biudžeto patvirtinimo įstatymu patvirtintos antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų konsoliduotąjį biudžetą sudarantiems biudžetams paskirstytos agreguoto asignavimų limito dalys gali būti peržiūrimos ir keičiamos nekeičiant agreguotų asignavimų limitų, kai keičiasi Vyriausybės veiklos prioritetai. Atkreiptinas dėmesys, kad Vyriausybės veiklos prioritetų pasikeitimas yra ganėtinai abstraktus veiksnys, nulemsiantis galimybę peržiūrėti ir pakeisti antrųjų ir trečiųjų biudžetinių metų konsoliduotąjį biudžetą sudarančias biudžetams paskirstytas agreguoto asignavimų limito dalis. Svarstytina, ar nevertėtų šio punkto labiau sukonkretinti.

15.     Keičiamo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 3 punkte siūloma nustatyti, kad į kitus biudžetinius metus gali būti perkeliami nepanaudoti valstybės biudžeto asignavimai tęstinės veiklos priemonėms įgyvendinti skirti prisiimtiems sutartiniams įsipareigojimams ir (arba) inicijuotiems  teisės aktų nustatyta tvarka vykdomiems viešiesiems pirkimams, apribojant, kad ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudoti asignavimai naudojami tik tiems patiems sutartiniams įsipareigojimams ir (arba) viešiesiems pirkimams. Atkreiptinas dėmesys, jog  galimos situacijos, kai tiek sutartiniai įsipareigojimai, tiek viešieji pirkimai jau bus ne tie patys, o nauji, tačiau perkamas objektas ar sutarties objektas būtų tas pats, pavyzdžiui, nutraukus sutartį prieš terminą dėl esminio sutarties pažeidimo ir pradėjus viešųjų pirkimų procedūras iš naujo dėl to paties pirkimo objekto. Svarstytina, ar projekto nuostatos neturėtų būti patobulintos įvertinant ir šį aspektą.

16.     Keičiamo įstatymo 34 straipsnio vienintelė dalis nenumeruotina.

17.     Projekto 2 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymui, vertinimui ir atsiskaitymui už juos taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nuostatos. Atsižvelgus į tai, kad projekto aiškinamajame rašte nurodoma, jog keičiamo įstatymo 28 straipsnio pakeitimu „siekiama padėti užtikrinti sklandų, efektyvų pažangos priemonių įgyvendinimą ir įsipareigojimų pagal sutartis vykdymą laiku, nes einamaisiais biudžetiniais metais dėl objektyvių priežasčių (asignavimų valdytojai nurodo šias pagrindines priežastis: viešųjų pirkimų vėlavimą, užsitęsusį jau sudarytų sutarčių vykdymą, užsitęsusį pažangos priemonių įgyvendinimą ir pan.) nespėjus panaudoti patvirtintų asignavimų jų metų pabaigoje nereikėtų grąžinti į valstybės biudžetą, o šie asignavimai galėtų būti naudojami vėlesniais metais atitinkamoms pažangos priemonėms įgyvendinti ir įsipareigojimams pagal sutartis vykdyti“, svarstytina, ar keičiamo įstatymo 28 straipsnyje reglamentuojamas nepanaudotų valstybės biudžeto asignavimų perkėlimas iš ankstesnių biudžetinių metų į einamuosius biudžetinius metus negalėtų būti taikomas ir 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų vykdymui.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. +370 5 209 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. +370 5 209 6164, el. p. [email protected]