LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 323

STENOGRAMA

 

2016 m. kovo 22 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas J. NARKEVIČIUS

 

 


 

PIRMININKAS (J. NARKEVIČ, LLRAF*). La­ba die­na dar kar­tą, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Pra­de­da­me šios die­nos Sei­mo po­pie­ti­nį ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas)

Re­gist­ra­ci­ja. Ge­rai. Re­gist­ruo­ja­mės, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai ir ger­bia­mo­sios Sei­mo na­rės. Re­gist­ruo­ja­mės! Bu­vo mi­nu­tė su­si­kaup­ti. Tai­gi da­bar jau ga­li­ma re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 84 Sei­mo na­riai.

 

15.06 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2, 5 ir 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3095 (pa­tei­ki­mas)

 

Tai­gi pra­de­da­me. Mū­sų šios die­nos dar­bo­tvarkės pen­kio­lik­tas klau­si­mas. Po­nas A. Pa­lio­nis. Pra­šau, po­ne An­driau, pri­sta­ty­ti Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2, 5, 18 straips­nių pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mas.

A. PALIONIS (LSDPF). Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, no­riu jums pri­sta­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos miš­kų įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šiuo me­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je miš­kų įsta­ty­mas ir ki­ti tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad miš­kų at­kū­ri­mą, ap­sau­gą ir nau­do­ji­mą re­gu­liuo­ja įstai­ga prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos – Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­da­li­nys – Miš­kų de­par­ta­men­tas ir miš­kų urė­di­jos, ku­rias ko­or­di­nuo­ja Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

To­kia vie­ną sri­tį re­gu­liuo­jan­čių įstai­gų gau­sa yra aki­vaiz­džiai per­tek­li­nė. Nė­ra bū­ti­nas Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos, kaip miš­kų urė­di­jas ko­or­di­nuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos, eg­zis­ta­vi­mas, nes ši kom­pe­ten­ci­ja ga­li bū­ti pri­skir­ta ir ki­toms mi­nė­toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios yra ga­na kom­pe­ten­tin­gos ir tu­rin­čios tei­si­nių in­stru­men­tų įgy­ven­din­ti įsta­ty­mo pro­jek­tu joms pri­ski­ria­mas funk­ci­jas. Miš­kų de­par­ta­men­to nuo­sta­tuo­se nu­ma­ty­ta, jog ši ins­ti­tu­ci­ja da­ly­vau­ja for­muo­jant miš­kų ūkio po­li­ti­ką ir stra­te­gi­ją, or­ga­ni­zuo­ja ir ko­or­di­nuo­ja jos įgy­ven­di­ni­mą, or­ga­ni­zuo­ja miš­kų tvar­ky­mą pa­gal tva­raus ir su­ba­lan­suo­to miš­kų ūkio prin­ci­pus, miš­kų eko­sis­te­mų, bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės miš­kuo­se, kraš­to­vaiz­džio sta­bi­lu­mo iš­sau­go­ji­mą, miš­ko iš­tek­lių ra­cio­na­lų nau­do­ji­mą, miš­ko ap­sau­gi­nių sa­vy­bių stip­ri­ni­mą, Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos miš­kin­gu­mo, miš­kų pro­duk­ty­vu­mo di­di­ni­mą ir vyk­do ki­tas jai pri­skir­tas funk­ci­jas.

Miš­kų tar­ny­ba pa­gal šios įstai­gos nuo­sta­tus at­lie­ka vals­ty­bi­nę vi­sų nuo­sa­vy­bės for­mų ša­lies miš­kų būk­lės nau­do­ji­mo, at­kū­ri­mo, įvei­si­mo ir ap­sau­gos kon­tro­lę, iš­duo­da tam tik­rus lei­di­mus, kon­tro­liuo­ja miš­kot­var­kos dar­bų ko­ky­bę ir vyk­do ki­tas pa­gal kom­pe­ten­ci­jas pri­skir­tas funk­ci­jas.

Ka­dan­gi šios dvi ins­ti­tu­ci­jos pri­ėmus tam tik­rą įsta­ty­mą įgy­ven­di­nan­čius ak­tus ga­lė­tų vyk­dy­ti šiuo me­tu Ge­ne­ra­li­nei miš­kų urė­di­jai įsta­ty­mu pri­skir­tas funk­ci­jas, įsta­ty­mo pro­jek­tu mes siū­lo­me, jog Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba ga­lė­tų re­gu­liuo­ti šiuo me­tu Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos re­gu­liuo­ja­mas sri­tis – tai miš­kų urė­di­jų veik­los ko­or­di­na­vi­mą, at­lik­ti miš­kų urė­di­jų sa­vi­nin­ko tei­ses, nu­sta­ty­ti miš­kų urė­di­joms pri­va­lo­mas miš­ko at­kū­ri­mo, ap­sau­gos ir tvar­ky­mo dar­bų nor­mas, or­ga­ni­zuo­ti ben­drą vals­ty­bi­nę prieš­gais­ri­nės ir sa­ni­ta­ri­nės miš­ko ap­sau­gos sis­te­mą. O Miš­kų de­par­ta­men­tas ga­lė­tų or­ga­ni­zuo­ti ir ko­or­di­nuo­ti miš­kų at­kū­ri­mo, ap­sau­gos, tvar­ky­mo ir miš­ko iš­tek­lių nau­do­ji­mo, pa­žan­gių tech­no­lo­gi­jų įgy­ven­di­ni­mą.

Siū­lau, ko­le­gos, pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų no­ri pa­klaus­ti. Pra­de­da po­nas P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tie­sų idė­ja ne nau­ja, mes ją jau ma­tė­me ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je, svars­tė­me, ta­čiau da­bar­ti­nis kon­teks­tas ap­skri­tai ver­čia su­ne­rim­ti. Mes ma­to­me, į ko­kius skan­da­lus yra įklim­pęs mū­sų ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nist­ras, ir mes ma­to­me, kad ne­vyks­ta jo­kios re­for­mos ap­lin­ko­sau­gos sri­ty­je. Kal­bė­da­mi apie vie­nos iš ins­ti­tu­ci­jų, Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos, nai­ki­ni­mą, mes tu­rė­tu­me ma­žiau­siai ma­ty­ti ben­drą vi­zi­ją, ką to­liau mes da­ro­me su vi­so­mis urė­di­jo­mis, ką to­liau da­ro­me su vi­su sek­to­riu­mi. Ar jūs su­de­ri­no­te sa­vo vi­zi­ją su mi­nist­ru? Ar ap­skri­tai jis tu­ri to­kią vi­zi­ją, nes jūs pri­klau­so­te val­dan­čia­jai ko­a­li­ci­jai? Man no­rė­tų­si ma­ty­ti prieš pri­imant to­kius dras­tiš­kus žings­nius, kaip mes ap­skri­tai to­liau re­for­muo­si­me vi­są urė­di­jų sek­to­rių?

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma da­bar­ti­nė sta­di­ja nė­ra pri­ėmi­mo, o tik­tai pa­tei­ki­mo, kas ir įga­li­na tą mū­sų vi­zi­ją at­neš­ti ant dis­ku­si­jų sta­lo, ga­lė­tu­me vi­si kar­tu, pa­pra­šę ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, pa­dis­ku­tuo­ti Sei­me, ko­kia ta vi­zi­ja.

Dėl ap­lin­kos mi­nist­ro. Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ne­pri­klau­so ki­tai mi­nis­te­ri­jai. Vi­sos ši­tos trys tar­ny­bos yra po vie­nu ir tuo pa­čiu spar­nu – po Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­ne Ka­zy Gry­baus­kai, jū­sų klau­si­mas.

K. GRYBAUSKAS (LSDPF). Tik­rai Vals­ty­bi­nė miš­kų tar­ny­ba bu­vo su­kur­ta ne taip se­niai – prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Ta­da jau bu­vo aiš­ku, kad daug to­kių funk­ci­jų, įra­šy­tų įsta­ty­mu į jos veik­lą, kaip ne­tiks­lin­gos, kaip ir tu­rė­jo bū­ti kar­tu spren­džia­mas ir Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos pa­nai­ki­ni­mo klau­si­mas. Da­bar vie­na gran­dis, dėl ku­rios dar lie­ka ne­iš­spręs­ta, jei­gu Sei­mas pri­im­tų ši­tą įsta­ty­mą, kam ati­duo­tu­me me­die­nos par­da­vi­mo ko­or­di­na­vi­mo funk­ci­jas?

A. PALIONIS (LSDPF). Aš ma­nau, kad prie to pa­ties Miš­kų ins­ti­tu­to bū­tų ne­sun­ku įkur­ti Pre­ky­bos sky­rių ir tą pro­ble­mą iš­spręs­ti. Kaip jūs ir pa­mi­nė­jo­te, kad prieš sep­ty­ne­rius me­tus bu­vo su­kur­tas, re­a­liai su­si­dub­lia­vo net­gi ir funk­ci­jos, ir dar­bai.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas L. Bal­sys.

L. BALSYS (MSNG). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aiš­ku, džiu­gu, kad no­ri­te re­for­muo­ti, dub­liuo­ja­mas funk­ci­jas ma­žin­ti, bet ar ne­bū­tų bu­vę lo­giš­ka, jei­gu dub­liuo­ja funk­ci­jas, gal ga­li­ma dis­ku­si­ją iš pra­džių pa­da­ry­ti? Gal rei­kia Miš­kų tar­ny­bą ar­ba Miš­kų de­par­ta­men­tą nai­kin­ti, o gal su­jung­ti, bet jūs stai­ga ker­ta­te per Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją, nors pats Sei­mas yra pri­ėmęs spren­di­mą ne­keis­ti eg­zis­tuo­jan­čios urė­di­jų sis­te­mos Lie­tu­vo­je. Kaž­kaip vie­ną spren­di­mą tu­ri­me Sei­mo, o jūs, vie­nas tei­kė­jas, iš­ei­na­te jau su ga­ta­vu įsta­ty­mo siū­ly­mu. Gal prieš tai rei­kė­tų tu­rė­ti il­gą, nuo­šir­džią, at­vi­rą dis­ku­si­ją vi­suo­me­nė­je ir spe­cia­lis­tų bei po­li­ti­kų ben­druo­me­nė­je? Ta­da mes ga­lė­tu­me, pa­si­ta­rę dar, be abe­jo, su vi­suo­me­nin­kais, ko­kių nors kon­kre­tes­nių ir la­biau pa­reng­tų re­for­mų…

A. PALIONIS (LSDPF). Aš no­riu at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį, kad urė­di­jų sis­te­mos mes ne­re­for­muo­ja­me, jos taip ir lie­ka 42. Mes tik­tai žiū­ri­me, kas pri­žiū­ri tas urė­di­jas ir ko­or­di­nuo­ja jų dar­bą. Yra aki­vaiz­du, kad tai yra per­tek­li­nis.

Dėl dis­ku­si­jų ne­si­gin­či­ju. Bu­vo ga­li­ma ir ki­taip ei­ti.

PIRMININKAS. Po­nas M. Zas­čiu­rins­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Dė­kui, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, čia ko­le­gos kal­ba apie funk­ci­jų dub­lia­vi­mą. Rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, kad funk­ci­jos ne­dub­liuo­ja­mos tik­tai ma­fi­jos struk­tū­ro­se, o dėl funk­ci­jų dub­lia­vi­mo vyk­do­ma val­dy­mo kon­tro­lės funk­ci­ja, to­dėl kiek­vie­na or­ga­ni­za­ci­ja vi­sa­da pa­lie­ka tam tik­rą dub­lia­vi­mą. Da­bar jūs pa­lie­tė­te vals­ty­bės val­dy­mo klau­si­mą. Aš ne­žiū­riu, kad tai yra Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos klau­si­mas. Tai yra vals­ty­bės val­dy­mo klau­si­mas, nes pa­lie­tė­te vie­ną vals­ty­bės funk­ci­ją. Dėl šio spren­di­mo, aš ma­nau, tu­rė­tų bū­ti sis­te­mi­nis po­žiū­ris. Da­bar man su­si­da­ro toks vaiz­das, kad epi­zo­di­nis. Yra toks epi­zo­das – da­bar rei­kia. Aš at­si­me­nu, pra­ei­to­je ka­den­ci­jo­je…

PIRMININKAS. Lai­kas klaus­ti. Pra­šau.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). …rei­kė­jo at­leis­ti vie­ną žmo­gų, tai lik­vi­da­vo de­par­ta­men­tą. Ma­no klau­si­mas toks: koks yra?..

PIRMININKAS. Po­nia A. Stan­ci­kie­nė. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau at­sa­ky­ti.

A. PALIONIS (LSDPF). Nors jau ir bu­vo iš­jung­tas, bet gir­dė­jau. Koks yra tiks­las ir ko yra sie­kia­ma? Pa­grin­di­nis tiks­las yra su­tau­py­ti vie­šų­jų fi­nan­sų da­lį. Ne pa­slap­tis, kad mes vi­są lai­ką kal­ba­me, kad mū­sų urė­di­jos yra nuos­to­lin­gos, bet joms ten­ka naš­ta iš­lai­ky­ti ir Ge­ne­ra­li­nę urė­di­ją. Tiks­las yra vie­nas, kad su­tau­py­tu­me vie­šų­jų fi­nan­sų da­lį ir biu­dže­to lė­šų.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nia A. Stan­ci­kie­nė.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, la­bai nu­ste­bi­no­te šiuo sa­vo pa­siū­ly­mu dėl įsta­ty­mo, nes ne­su­pran­tu, kas pa­ska­ti­no to­kią re­for­mą, ypač kai mū­sų miš­kų tvar­ky­mas pri­pa­žin­tas ir įver­tin­tas pa­sau­li­niu ly­giu. Kaip ži­no­me, esa­me ga­vę ap­do­va­no­ji­mą, ir ne vie­ną. Vis dėl­to no­riu pa­klaus­ti. Vi­so­se ūkio sri­ty­se mes (da­bar pas­ku­ti­niu me­tu to­kia ma­da, ypač A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės bu­vo įves­ta) vi­sur ad­mi­nist­ra­vi­mą at­ski­ria­me nuo ūki­nės veik­los. Tai yra po­li­ti­kos for­ma­vi­mas ir ad­mi­nist­ra­vi­mas – vie­na, o ūki­nė sri­tis ir tai, kas jau vyks­ta to­liau, kur jau su­si­ję su ga­my­ba, ūkiu ir t. t., – vi­siš­kai ki­ta sri­tis. Žiū­rė­ki­te, elek­tros ūkį, vi­są ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą, kom­piu­te­ri­nes tech­no­lo­gi­jas, net elek­tros tin­klų prie­žiū­rą, ap­skai­tą ir vis­ką ati­da­vė­me ap­skri­tai kaž­ko­kioms nau­jai įsteig­toms įmo­nėms, ne­pa­si­li­ko­me sau, pa­tys ne­va tik­tai kon­tro­liuo­si­me. O čia da­bar jūs kaip tik no­ri­te…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. STANCIKIENĖ (MSNG). …vėl į vie­ną vie­tą? Pa­tys iš­duo­si­me lei­di­mus, pa­tys kon­tro­liuo­si­me, pa­tys vyk­dy­si­me ūki­nę veik­lą. Gal ga­li­te pa­aiš­kin­ti, kur čia lo­gi­ka?

A. PALIONIS (LSDPF). Ne. Mes ir no­ri­me pa­skirs­ty­ti tarp Miš­kų ins­ti­tu­to ir Miš­kų de­par­ta­men­to. Ne­bus taip, kad pa­tys iš­duo­da, pa­tys kon­tro­liuo­ja.

PIRMININKAS. Po­nas P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Iš tik­ro aš ma­ny­čiau, kad kuo il­giau mes esa­me ne­pri­klau­so­ma vals­ty­bė, tuo dau­giau įstei­gia­ma nau­jų biu­ro­kratinių ins­ti­tu­ci­jų. Da­bar yra ke­tu­rios ins­ti­tu­ci­jos: Miš­kų ins­ti­tu­tas, Miš­kų tar­ny­ba, Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir Miš­kų de­par­ta­men­tas prie Ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Aš ma­nau, kad ger­bia­mi Sei­mo na­riai tik­rai su­tiks, kad ši­tiek ins­ti­tu­ci­jų ne­rei­kia ir rei­kė­tų jas ma­žin­ti. Ar aš tei­sin­gai mąs­tau? Ir ku­rias kon­kre­čiai rei­kė­tų su­ma­žin­ti, ar tik vie­ną, o gal iš ke­tu­rių pa­da­ry­ti dvi?

A. PALIONIS (LSDPF). Ger­bia­mas Pet­rai, jūs tu­rė­si­te vi­sas ga­li­my­bes svars­ty­mo me­tu teik­ti pa­siū­ly­mus. Jei­gu jūs ma­to­te, kad rei­kia ir dar dau­giau ma­žin­ti, pa­siū­ly­mams ke­lias yra at­vi­ras.

PIRMININKAS. Ačiū. G. Mi­ko­lai­tis. Pra­šau.

G. MIKOLAITIS (LSDPF). Ačiū. La­bai svei­kin­ti­nas pa­reng­tas pro­jek­tas. Tik­rai pa­lai­kau, nes kai bu­vo Miš­kų mi­nis­te­ri­ja, vi­si mes pa­me­na­me, bu­vo Miš­kų mi­nis­te­ri­jos 51 dar­buo­to­jas ir vi­si miš­kai, esan­tys Lie­tu­vo­je, bu­vo vals­ty­bi­niai. Šian­dien mes ži­no­me, kad vals­ty­bi­nių miš­kų yra tik 50 %, o dar­buo­to­jų yra per 300 ir ke­tu­rios ins­ti­tu­ci­jos. Ar ne­ma­no­te, kad kar­tu rei­kė­tų dar ir sau­go­mas te­ri­to­ri­jas… yra Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų de­par­ta­men­tas ir tar­ny­ba, taip pat sy­kiu jas jung­ti, kaip ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją prie tar­ny­bos?

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Iš da­lies su­tin­ku, kad bū­tų ga­li­ma ir sau­go­mas te­ri­to­ri­jas… Gal­būt rei­kė­tų cen­tra­li­zuo­ti, jų val­dy­mą su­trauk­ti į vie­ną vie­tą, o spe­cia­lis­tus pa­lik­ti te­ri­to­ri­jo­se. Tam pri­tar­čiau.

PIRMININKAS. Ačiū. Li­ko mi­nu­tė klaus­ti ir at­sa­ky­ti. Tai­gi R. J. Da­gys.

R. J. DAGYS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal ga­lė­tu­mė­te pa­sa­ky­ti, ko­kia pa­sau­li­ne prak­ti­ka jūs re­mia­tės, kai prie po­li­ti­nės ins­ti­tu­ci­jos pri­jun­gia­te ins­ti­tu­ci­ją, ku­ri už­si­i­ma ūki­ne veik­la, ūki­nė­mis funk­ci­jo­mis, ku­ri už tai at­sa­kin­ga, ku­ri vyk­do kon­kre­čius… val­do pa­tį ūkį, gau­na pel­ną ir pa­na­šiai? Ko­kia vals­ty­bės prak­ti­ka jūs re­mia­tės, kad po­li­ti­kams, de­par­ta­men­tui ati­duo­da­te val­dy­ti ši­tą ūkį? Ko­dėl jūs ma­no­te, kad po­li­ti­kai, tie­sio­giai da­ly­vau­jan­tys po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me, ge­riau val­dys ši­tą ins­ti­tu­ci­ją?

A. PALIONIS (LSDPF). Vie­nas mo­men­tas – ne vi­są lai­ką bū­ti­na rem­tis ki­tų vals­ty­bių pa­ra­ma. Kai jūs tei­gia­te, kad tik­tai de­par­ta­men­tui ati­duo­da­ma vis­kas į jo ran­kas, tai jūs klys­ta­te. Yra ati­duo­da­ma Miš­kų de­par­ta­men­tui ir tar­ny­bai.

PIRMININKAS. Ačiū. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai prieš, už. Mo­ty­vai už – P. Gra­žu­lis. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš tą pa­tį no­riu pa­kar­to­ti, ką sa­kiau klaus­da­mas. Iš tik­ro yra net ke­tu­rios ins­ti­tu­ci­jos. Ger­bia­mas Sei­mo na­rys G. Mi­ko­lai­tis pa­brė­žė, kad kai bu­vo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, bu­vo tik 50 dar­buo­to­jų, vi­si miš­kai bu­vo vals­ty­bi­niai. Da­bar tik 50 % vals­ty­bi­nių miš­kų, mi­nis­te­ri­jos nė­ra, bet tar­nau­to­jų at­si­ra­do be­veik 500 vie­to­je 50. Rei­kia iš­lai­ky­ti ins­ti­tu­tą, rei­kia iš­lai­ky­ti Miš­kų tar­ny­bą, rei­kia iš­lai­ky­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jo­je Miš­kų de­par­ta­men­tą. Kiek pri­sis­tei­gia ins­ti­tu­ci­jų? Tik­rai rei­kia funk­ci­jas su­jung­ti, to­dėl po pa­tei­ki­mo, ma­nau, mes tu­ri­me pri­tar­ti, o po to ko­mi­te­tas tik­rai įsi­gi­lin­tų į ši­tą pro­ble­mą iš es­mės, ir vis tiek mes tu­ri­me ma­žin­ti biu­ro­kratinių dar­buo­to­jų skai­čių ir ins­ti­tu­ci­jų skai­čių tu­ri­me ma­žin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – po­nas P. Sau­dar­gas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų ne­iš­gir­dau iš pra­ne­šė­jo vi­zi­jos, ką ap­skri­tai mes da­ry­si­me su vi­su ap­lin­kos ap­sau­gos sek­to­riu­mi, ir ma­ny­čiau, kad šian­dien pa­grin­di­nis klau­si­mas tu­ri bū­ti, o kur yra mi­nist­ras? Kur yra jo vi­zi­ja ir kur yra re­for­mos, ku­rios nie­kaip ne­įvy­ko per ket­ve­rius šios ka­den­ci­jos me­tus? Ap­lin­kos sek­to­riu­je yra vi­siš­kas cha­o­sas. At­ne­ša­mos vi­zi­jos ne­pa­reng­tos, jos Sei­me su­griū­na. Ly­giai taip pat, kaip ir bu­vo Vals­ty­bi­nė ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­ba su­kur­ta iš oro, be jo­kio pa­grin­do, nie­kam ne­rei­ka­lin­ga. Pas­kui mums ten­ka po ke­le­rių me­tų nai­kin­ti, kai jau yra iš­si­pū­tę, krū­va eta­tų, žmo­nes rei­kia at­leis­ti ir taip to­liau. Jau yra ne­ma­lo­nus pro­ce­sas, ta­čiau vals­ty­bės lė­šos yra vi­siš­kai švais­to­mos. Ne­gi mes no­ri­me šią cha­o­so tra­di­ci­ją tęs­ti ir Sei­me su to­kiais ga­na dras­tiš­kais ir ne­pa­ma­tuo­tais pa­siū­ly­mais? Taip, dis­ku­si­jos rei­kia. Ir ger­bia­ma­jam pra­ne­šė­jui tik­rai pri­ta­riu tuo klau­si­mu, kad re­for­muo­ti šią sis­te­mą, ko ge­ro, rei­kės, bet tai tu­ri bū­ti jung­ti­nė ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, ir Vy­riau­sy­bės vi­zi­ja, ką mes da­ro­me, su­de­rin­ta su Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tu, kaip mes iš tik­rų­jų re­for­muo­ja­me sek­to­rių, kad urė­di­jos veik­tų efek­ty­viai, nes iš tik­rų­jų yra ir sil­pniau dir­ban­čių urė­di­jų, stip­riau dir­ban­čių, gal­būt kai ku­rias ga­li­ma su­jung­ti. Ar vie­ną, ar dvi, ar tris, tai mes to ne­ži­no­me, tu­ri bū­ti pa­teik­ta len­te­lė su fak­tais, su skai­čia­vi­mais, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta nau­din­gai. Ki­tas klau­si­mas – kas jas to­liau kon­tro­liuos? Ar tai bus Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja, ar Miš­kų tar­ny­ba, ar Miš­kų de­par­ta­men­tas pa­čio­je mi­nis­te­ri­jo­je? Mes tu­ri­me ma­ty­ti ben­drą vi­zi­ją ir ta­da mes ga­lė­tu­me pri­im­ti to­kį kar­di­na­lų spren­di­mą, nes da­bar stai­ga vie­nu mos­tu nu­brau­kia­me Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją, jos ne­bė­ra ir kas to­liau? O kas to­liau, mes ne­ži­no­me. To­dėl aš esu prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Lai­kas! Dė­kui.

Bal­suo­ja­me, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai. Pri­min­siu, bal­suo­ja­me pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je dėl Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 2, 5, 18 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to.

Ačiū. Bal­sa­vi­mas įvy­ko. Už – 49, prieš – 23, su­si­lai­kė 23. Už. Pri­im­ta po pa­tei­ki­mo. Pri­tar­ta. Siū­lo­mas pa­grin­di­nis Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, svars­ty­ti ge­gu­žės 10 die­ną. Ačiū. Šis klau­si­mas iš­nag­ri­nė­tas.

Po­nia I. Šiau­lie­nė, taip? Pra­šau.

I. ŠIAULIENĖ (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau Sei­mo frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­ti, kad Sei­mas kreip­tų­si į Vy­riau­sy­bę iš­va­dos dėl šio klau­si­mo.

PIRMININKAS. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me su­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Už­fik­suo­ta.

Pra­šau, po­ne.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pra­šy­čiau įra­šy­ti Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą. Ačiū.

PIRMININKAS. Iš prin­ci­po pa­vė­luo­ta, bet gal ne­pri­eš­ta­rau­si­me dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to? Ačiū. Šis klau­si­mas baig­tas.

 

15.24 val.

Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4076 (pa­tei­ki­mas)

 

Ju­da­me to­liau. 1-16 klau­si­mas – Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – B. Bra­daus­kas. 50 Sei­mo na­rių. Pro­jek­tas Nr. XIIP-4077. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau, ger­bia­ma­sis Bro­niau.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­rė­čiau la­bai pa­pra­šy­ti šiuo klau­si­mu ati­dė­ti šiek tiek po­li­ti­ką į ša­lį, o pa­gal­vo­ti apie mū­sų gy­vo­sios gam­tos iš­li­ki­mo per­spek­ty­vas ir pro­ble­mas.

No­riu la­bai trum­pai pa­sa­ky­ti, pri­imant Me­džiok­lės įsta­ty­mą ir po to nuo­sta­tus, bu­vo įves­ta to­kia są­vo­ka „ne me­džiok­lės plo­tai“. Kas tiems ne me­džiok­lės plo­tams pri­klau­sė, tuo me­tu mes vi­si taip ir gal­vo­jo­me, kad tai yra ap­tver­tos ka­pi­nių te­ri­to­ri­jos, re­zer­va­tai, tai yra apie na­mus 200 met­rų at­stu­mas, ro­dos, ir vis­kas. Da­bar, ka­da at­si­ra­do to­kia ne­lai­mė Lie­tu­vo­je, pa­pli­to kiau­lių ma­ras, gud­ro­čių cheb­ru­tė su­gal­vo­jo pa­si­pel­ny­ti iš ši­to da­ly­ko. Pri­si­deng­da­mi ta įsta­ty­mo nuo­sta­ta įtrau­kė lai­ki­nai iš­brauk­ti tas te­ri­to­ri­jas, tai yra že­mės sa­vi­nin­kui su­teik­ta lai­ki­nai už­draus­ti me­džio­ti tuo­se plo­tuo­se, bet vi­sa at­sa­ko­my­bė vis tiek iš­lie­ka me­džio­to­jų klu­bams, ku­rie tu­ri pri­žiū­rė­ti gy­vū­ni­ją, ir taip to­liau. Ir įkė­lė nuo­sta­tą, kad šio­se te­ri­to­ri­jo­se že­mės sa­vi­nin­kas pats re­gu­liuos šer­nų skai­čių, tai yra ati­da­ro­mi var­tai šim­tap­ro­cen­ti­niam bra­ko­nie­ria­vi­mui. Va­di­na­si, vi­sas me­džio­to­jų klu­bas, vi­sa drau­gi­ja sau­go žvė­ris, rū­pi­na­si žie­mo­ji­mu ir taip to­liau, pen­kių hek­ta­rų sa­vi­nin­kas pa­skel­bia, kad pas jį epi­zo­o­ti­ja, ir jis drau­džia čia me­džio­ti, pa­sta­to šė­ryk­las, vi­lio­ja žvė­ris ir šau­do juos pats sa­vo nuo­žiū­ra, tai yra vi­sų tur­tą, gy­vū­ni­ja yra pri­pa­žin­ta įsta­ty­mu, kad yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė, nau­do­ja sa­vo tiks­lams.

Ka­dan­gi yra to­kia įsta­ty­mo spra­ga, ta­da nie­kas ne­gal­vo­jo, kad Lie­tu­vą iš­tiks to­kia bė­da ir at­si­tiks tas kiau­lių ma­ras, tai nie­kas ne­pa­gal­vo­jo ir ta nuo­sta­ta, apie ku­rią aš pa­sa­ko­jau, ne­bu­vo įkel­ta į įsta­ty­mą. To­dėl, kad bū­tų pa­tiks­lin­tas vi­sas ši­tas rei­ka­las ir už­kirs­tas tam ne­ža­bo­tam bra­ko­nie­ria­vi­mui ke­lias, mes tei­kia­me įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios nu­sta­ty­tų, reg­la­men­tuo­tų, kas iš tik­rų­jų yra tie ne me­džiok­lės plo­tai, kur gy­vū­ni­jos tan­kį ga­lė­tų re­gu­liuo­ti ki­tos tar­ny­bos.

Tai štai ši­tam rei­ka­lui pri­ta­rė Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos. Mes tu­rė­jo­me pla­čią dis­ku­si­ją su ve­te­ri­na­rais, taip pat Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja. Mes tu­rė­jo­me pla­čią dis­ku­si­ja su ap­lin­kos mi­nist­ru, re­gio­ni­niais de­par­ta­men­tais ir vi­si tai nuo­sta­tai pri­ta­rė. To­dėl aš, su­tik­da­mas su ger­bia­muo­ju Pau­liu­mi, ku­ris kal­ba apie cha­o­są ap­lin­ko­sau­go­je, tik­rai su­tin­ku, įves­tas cha­o­sas toks, ku­rį, ne­duok Die­ve, ka­da mes jį iš­srėb­si­me. Bet tai pa­da­rė, ži­no­me, kas. Da­bar bent jau čia pa­tai­sy­ki­me, ne­be­leis­ki­me nai­kin­ti to, ko dar ne­spė­jo su­nai­kin­ti. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už ope­ra­ty­vų pri­sta­ty­mą. Po­nas P. Sau­dar­gas. Jū­sų klau­si­mas.

P. SAUDARGAS (TS-LKDF). Aš tik­rai re­a­guo­siu į pa­čią pas­ku­ti­nę jū­sų sa­ki­nio da­lį. O ką su­nai­kins že­mės sa­vi­nin­kai, ku­rie tu­ri tam tik­rą plo­tą miš­ko ar ūki­nių naud­me­nų tam tik­rų ir tą že­mę eks­plo­a­tuo­ja, ką nors au­gi­na ir tu­ri me­džiok­lės tei­sę, ką jie su­nai­kins, ne­leis­da­mi to ten da­ry­ti bū­re­liui? Nes man at­ro­do, kad že­mės sa­vi­nin­kas yra su­in­te­re­suo­tas tvar­ka sa­vo te­ri­to­ri­jo­je daug la­biau ne­gu ten tu­rin­tis tei­sę me­džio­ti me­džiok­lės bū­re­lis. Man ky­la klau­si­mas iš pa­pras­tos lo­gi­kos. O da­bar bū­re­liai va­ži­nė­ja, iš­va­ži­nė­ja žmo­nių pa­sė­lius su dži­pais, pri­sis­ta­to bokš­te­lių ne vie­to­je ir taip to­liau, tą mes ma­to­me ir ko­mi­te­te ma­tė­me pa­vyz­džių. Tie, ku­rie tu­rė­tų už­tik­rin­ti tvar­ką, to ne­da­ro. Kaip jūs žvel­gia­te į to­kią si­tu­a­ci­ją?

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju. Ger­bia­ma­sis Pau­liau, tams­ta esa­te ne nau­jo­kas me­džiok­lė­je ir pui­kiai ži­no­te si­tu­a­ci­ją, kad dėl vie­no ne­draus­min­go me­džio­to­jų klu­bo ar­ba ke­lių me­džio­to­jų baus­ti vi­są Me­džio­to­jų drau­gi­ją, sa­ky­ki­me, tie­siog bu­vo ne­ko­rek­tiš­ka. Taip, yra to­kių at­ve­jų, kad ten gal­būt ir nu­va­žiuo­ja, gal­būt ir iš­min­do pa­sė­lius, bet įsta­ty­mais yra vis­kas su­re­gu­liuo­ta. To­kiu at­ve­ju klu­bas tu­ri at­ly­gin­ti tuos nuos­to­lius, ku­riuos jis pa­da­rė sa­vo ne­tei­sė­tais veiks­mais. Bet dėl že­mės sa­vi­nin­kų me­džio­ji­mo sa­vo že­mė­je ta dis­ku­si­ja bu­vo la­bai pla­ti. Šian­dien mes ne­tu­ri­me tiek lai­ko. Aš jums no­riu pa­sa­ky­ti, kad me­džiok­lės vie­ne­tas yra gy­vū­ni­jos bu­vei­nė, nė­ra 5 hek­ta­rai, nė­ra hek­ta­ras, nė­ra 10 hek­ta­rų.

Aš jums no­riu pa­sa­ky­ti, kad, pa­vyz­džiui, Lat­vi­jo­je me­džiok­lės vie­ne­tas – 5 tūkst. hek­ta­rų, Es­ti­jo­je – 1 tūkst., ki­to­se vals­ty­bė­se dau­giau ar ma­žiau, bet nė­ra nie­kur, kad že­mės sa­vi­nin­kas, tu­rė­da­mas 5 hek­ta­rus ar hek­ta­rą, ar 60 arų, ar ga­lų ga­le so­do 6 arus, ga­lė­tų ten lais­vai nai­kin­ti gy­vū­ni­ją. Tai bū­tų kra­chas, grei­tai mū­sų vai­kai, anū­kai ne­ma­ty­tų pa­ke­lė­se nei stir­nos, nei vie­no žvė­re­lio, bū­tų vis­kas iš­nai­kin­ta. Bet to la­bai sie­kia kai ku­rie ver­tel­gos, ku­riems ne­svar­bus ry­to­jus, ne­svar­bu, kad gy­vū­ni­ja ne­iš­liks, jis ma­to tik šios die­nos nau­dą ir no­ri šian­dien pa­im­ti tai, kas pri­klau­so vi­sai vi­suo­me­nei, vals­ty­bei, – gy­vū­ni­ja yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė. Šian­dien šer­nas yra už 10 ki­lo­met­rų, ry­toj jis ga­li bū­ti už 50 ki­lo­met­rų. Jis ke­liau­ja, to­dėl jei­gu ne­ty­čia pas že­mės sa­vi­nin­ką už­kly­do žvė­ris, ir jis tu­ri tei­sę jį nu­ga­la­by­ti, tai mes pa­siek­tu­me ab­sur­dą. Eu­ro­po­je to­kios prak­ti­kos nė­ra, bet čia Lie­tu­va, čia lie­tūs ly­ja.

PIRMININKAS. Po­nia Au­re­li­ja Stan­ci­kie­ne, jū­sų klau­si­mas.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). Po­nas Bra­daus­kai, na, jūs esa­te tik­rai žo­džio ma­ni­pu­lia­ci­jos meist­ras. Čia kaip Ra­se­lei Juk­ne­vi­čie­nei vi­si opo­nuo­jan­tys – pu­ti­nis­tai, tai taip jums vi­si – bra­ko­nie­riai, jei­gu jums opo­nuo­ja. Po­nas Bra­daus­kai, da­bar mes kal­ba­me ne apie tuos, ku­rie sa­vo že­mė­je kaž­ką nai­ki­na, mes kal­ba­me apie tai, kad pas­ku­ti­nė Me­džiok­lės įsta­ty­mo re­dak­ci­ja bu­vo pri­im­ta pra­ėjus be­veik 10 me­tų po Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mo, kur la­bai aiš­kiai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad pa­žeis­tos pri­va­čių že­mės ir miš­ko sa­vi­nin­kų tei­sės, kai yra me­džio­ja­ma jų plo­tuo­se ir jie ne­ga­li to už­draus­ti. Vien to­dėl mes, at­si­žvelg­da­mi į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo nu­ta­ri­mą, pa­da­rė­me pa­tai­sas ir lei­do­me žmo­nėms už­draus­ti tam tik­rais at­ve­jais me­džio­ti.

Da­bar kaip jūs čia nu­švie­čia­te, to­kios pro­ble­mos nė­ra. Mū­sų ko­mi­te­te at­ėję Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, taip pat vi­ce­mi­nist­ras…

PIRMININKAS. Pra­šom klaus­ti.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). …Miš­kų de­par­ta­men­to va­do­vas pa­sa­kė, kad jie tuo­jau su­reg­la­men­tuos ir tik­rai to­kių pro­ble­mų ne­bus, ir bus aki­vaiz­du, kad vi­si…

PIRMININKAS. Pra­šom at­sa­ky­ti.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma Au­re­li­ja, vi­sų pir­ma for­muo­da­ma klau­si­mą jūs tru­pu­tį iš­krai­po­te fak­tus. Že­mės sa­vi­nin­kams yra mak­si­mum leis­ta tei­sių. Že­mės sa­vi­nin­kas ga­li pa­gal da­bar vei­kian­tį įsta­ty­mą už­draus­ti me­džio­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je, bet jam šiuo me­tu nė­ra leis­ta nai­kin­ti gy­vū­ni­ją sa­vo 5 hek­ta­ruo­se, hek­ta­re ar ki­tur. Da­bar tai, ką aš jums per per­trau­ką ban­džiau įro­dy­ti ir ne­įro­džiau, jūs per­kė­lė­te čia. Pa­tiks­li­nau, ma­čiau jū­sų su­si­ti­ki­mus su ta gru­pe­le ver­tel­gų, ku­rie jau fab­ri­kė­lius stei­gia­si tam, kad ga­vę ši­tą ga­li­my­bę pra­dė­tų bra­ko­nie­riau­ti ir ma­siš­kai nai­kin­ti, pra­de­dant nuo šer­nų, pas­kui per­ei­tų prie ki­tų gy­vū­nų.

To­dėl jei­gu jūs iš tik­rų­jų su­klai­din­ta esa­te, tai dar kar­tą aš pa­si­ry­žęs jums skai­ty­ti pa­skai­tas ir pa­ro­dy­ti prak­tiš­kai. O jei­gu jūs esa­te pa­veik­ta tos gru­pe­lės ver­tel­gų, tai ta­da aš jau čia be­jė­gis.

PIRMININKAS. Po­nas L. Bal­sys, jū­sų klau­si­mas.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar čia kar­tais nė­ra, jū­sų pa­ties ter­mi­no­lo­gi­ja ta­riant, už­slėp­tas ban­dy­mas gud­ro­čių cheb­ru­tės su­ves­ti są­skai­tas su pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kais, ku­rie jums už­drau­dė me­džio­ti, o jūs jų ne­įsi­lei­džia­te į sa­vo eli­ti­nius bū­re­lius? Tai gal jūs kaip nors tar­pu­sa­vy­je tą pro­ble­mą ga­lė­tu­mė­te iš­spręs­ti. O iš ki­tos pu­sės, jūs siū­lo­te ten, kur pri­va­ti že­mė, miš­kas, pa­ten­ka į bū­re­lio plo­tą, ten tvar­ko­tės jūs, bet kur ne­pa­ten­ka, ten tvar­ko­si pri­va­tus sa­vi­nin­kas. Tai jei­gu jūs no­ri­te siau­ru at­ve­ju, ki­lus grės­mei, Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos nu­ro­dy­mu, tai įpa­rei­go­ki­me vi­sus sa­vi­nin­kus, kad ir kur tas plo­tas bū­tų, te­gu jie ir už­si­i­ma bū­ti­nų­jų šau­dy­mų or­ga­ni­za­vi­mu. Čia pro­ble­ma vi­sai ne­su­si­ju­si nei su bra­ko­nie­ria­vi­mu, nei su kaž­kuo. Kaž­kaip dvi­gu­bi stan­dar­tai tai­ko­mi. Ko­dėl?

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Pa­ti­kė­ki­te ma­ni­mi, jei­gu aš bū­čiau bent kiek su­in­te­re­suo­tas bū­ti to­je gru­pė­je, kur kai kas siū­lo, tai tik­rai aš tam pri­tar­čiau. Pa­ti­kė­ki­te ma­nim, aš tu­riu ga­li­my­bių įsi­gy­ti že­mės, gal­būt aš jos ir tu­riu, aš tu­riu ga­li­my­bę ir miš­ko įsi­gy­ti, ir t. t., bet aš to nie­ka­da ne­da­ry­siu ki­tų są­skai­ta. Ma­no me­džio­to­jo eti­ka ne­lei­džia nau­do­ti vi­sos vals­ty­bės tur­to tik sa­vo in­te­re­sais. Aš ga­lė­čiau pui­kiau­siai me­džio­ti vie­nur ar ki­tur ir t. t., ga­lų ga­le tu­riu pi­ni­gų nu­vyk­ti ir ki­tur. Bet mes gal­vo­ki­me apie pa­pras­tą me­džio­to­ją, ku­rio prie­der­mė yra už­au­gus kai­me ma­ty­ti žvė­ris vi­są lai­ką sa­vo gim­ta­ja­me kraš­te, ir da­bar stai­ga mes no­ri­me vis­ką per­duo­ti tik že­mės sa­vi­nin­kui. O tie žmo­nės kaip bu­vo „run­ke­liai“, te­gu jie ir lie­ka. Jei­gu mes lai­ko­mės to­kios te­ori­jos, jei­gu mes gal­vo­ja­me, kad tik iš­rink­tie­siems ir pa­tep­tie­siems ga­li­ma vis­kas, o ki­tiems nie­ko ne­duo­ki­me, tai ta­da ką, bal­suo­ki­te taip, kaip jums at­ro­do.

Aš dar kar­tą sa­kau, Me­džio­to­jų drau­gi­ja vi­suo­me­ni­nė, ji bu­vo, bus ir rū­pi­na­si gy­vū­ni­jos iš­li­ki­mu vi­sų pir­ma. Pa­klaus­ki­te bet ku­rio ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko. Jei­gu ne Me­džio­to­jų drau­gi­jos nuo­la­ti­nis rū­pes­tis fau­na, mes šian­dien nie­ko ne­tu­rė­tu­me. Ly­giai taip pat kai ku­rie, pa­tai­kau­da­mi Eu­ro­pai, per­len­kia laz­das dėl vil­kų, lū­šių ir t. t. Mes kai ku­riuo­se re­gio­nuo­se ne­tu­ri­me stir­nų. Aš sa­vo pi­ni­gais sa­vo klu­bui nu­pir­kau 50 da­nie­lių, už­veis­da­mas tam, kad tik­rai gra­žūs gy­vū­nai, kad jie bū­tų. Bet, de­ja, ap­lin­ko­sau­gos po­li­ti­ka, ką sa­kė P. Sau­dar­gas, iš­krai­py­ta, sa­ky­ki­me, plėš­rū­nų nai­ki­ni­mo sri­ty­je ji nie­kais pa­ver­čia tą dar­bą. Vil­kai per ke­lias pa­ras su­ėda tai, ką tu pa­lei­di ir no­ri už­veis­ti.

PIRMININKAS. Ačiū už at­sa­ky­mą. Pra­šy­čiau ir­gi ne­vir­šy­ti lai­ko. Pas­ku­ti­nis klau­sia po­nas K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Jū­sų pa­klau­sius, ger­bia­ma­sis ko­le­ga, at­ro­dy­tų, kad ūki­nin­kai sė­ja mie­žius tam, kad pri­vi­lio­tų šer­nus ir pas­kui ga­lė­tų me­džio­ti. Aš ma­čiau ūki­nin­kų, ku­rie ro­dė bokš­te­lius ša­lia sa­vo mie­žių, iš­va­ži­nė­tus lau­kus ir šer­nų iš­tryp­tus lau­kus ir aiš­ki­no var­gus, kiek jiems tai kai­nuo­ja, ban­dant iš to­kių kaip jūs pri­si­teis­ti. Man vie­nas gi­ri­nin­kas, be­je, pats me­džio­to­jas, ro­dė bokš­te­lį ša­lia gi­ri­nin­ki­jos jau­nuo­ly­no, ro­dė, kas yra pa­da­ry­ta su, tie­są sa­kant, ap­tver­tu, bet pra­lauž­tu jau­nuo­ly­nu. Ir pats ko­ne­vei­kė me­džio­to­jus, da­bar­ti­nius jū­sų įsta­ty­mus ir jū­sų in­te­re­sus. Vi­si aiš­ki­no, kad pri­si­teis­ti at­si­ly­gi­ni­mus be­veik ne­įma­no­ma ar­ba la­bai su­dė­tin­ga. Ki­tas man ro­dė iš­va­ži­nė­tus lau­kus. Tai jū­sų lo­gi­ka…

PIRMININKAS. Klau­si­mas. Vis­kas, ačiū. Pra­šom at­sa­ky­ti trum­pai.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis Ma­siu­li, jū­sų mei­lė man jau se­niai ži­no­ma. Jei­gu jūs ma­no pa­var­dės ne­pa­mi­nė­tu­mė­te per sa­vai­tę tai, ma­tyt, su­sirg­tu­mė­te kaž­ko­kia… O gal jau ir ser­ga­te ne­pa­gy­do­ma li­ga, ne­ži­nau.

No­riu dar kar­tą pa­brėž­ti, įsta­ty­me vi­sa tai, ką jūs kal­ba­te, nu­ma­ty­ta. Me­džio­to­jų klu­bo at­sa­ko­my­bė, at­ski­rai me­džio­to­jo ir t. t. …

PIRMININKAS. Ačiū, po­nas Bro­niau, tuo mes ir bai­gia­me, nes at­sa­ky­mų lai­kas bai­gė­si. Jūs kar­to­ja­tės.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Aš tik pa­baig­siu. Vi­sa tai yra, jei­gu vie­nas ne­draus­min­gas yra, tai baus­ki­me jį, bet tik jo­kiu bū­du…

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me. Mo­ty­vai už ir prieš. Po­nas A. Pa­lio­nis, mo­ty­vai už. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Be­si­klau­sy­da­mas kal­bų ir klau­si­mų, aš taip su­pran­tu, kad ne vi­si Sei­mo na­riai įsi­gi­li­nę į ši­tą pro­jek­tą. Čia nė­ra kal­ba­ma apie lei­di­mą me­džio­ti sa­vi­nin­kams jų už­draus­tuo­se plo­tuo­se. Ir nie­kas ne­si­kė­si­na, nei me­džio­to­jų bū­re­liai, jei­gu yra už­draus­ta ten me­džio­ti, nie­kas ir ne­me­džios. Bet esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, kai da­bar Lie­tu­vo­je yra af­ri­ki­nis kiau­lių ma­ras, ka­da Vals­ty­bi­nė ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba nu­spren­džia, kad rei­kia re­gu­liuo­ti šer­nų skai­čių… Jūs da­bar įsi­vaiz­duo­ki­te, žmo­gus, ku­ris už­drau­dęs, tu­ri 30, 50 arų skly­pą… Jei at­si­me­na­te, va­sa­rio 17 d. bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos įsa­ky­mas – jam ve­te­ri­na­ri­ja duo­da lei­di­mą. Kur bio­sau­ga? Kas bus, ka­da iš tos že­mės skly­po iš­bėgs su­žeis­tas žvė­ris? Kaip bus vyk­do­ma jo pa­ieš­ka? Kur bus do­ro­ja­mas su­me­džio­tas žvė­ris? Kur bus lai­ko­ma mė­sa, kol bus pa­tik­rin­ta? To­kie da­ly­kai nė­ra iš­spręs­ti. To­dėl šis pro­jek­tas ir yra, kad už­draus­to­se zo­no­se kiek­vie­nas me­džio­to­jų bū­re­lis tu­rė­tų įsi­ren­gęs ir do­ro­ji­mo aikš­te­les, ku­rios yra pa­tik­rin­tos ve­te­ri­na­ri­jos, tu­ri vi­sas bio­sau­gos dez­in­fek­ci­nes prie­mo­nes. To­dėl čia ir sie­kia­ma, kad nu­ma­ty­ta me­džiok­lė bū­tų vyk­do­ma pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mus ir tai­syk­les. Aš siū­lau pa­lai­ky­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – po­nas J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ma­nau, kad pra­ne­šė­jas la­bai ne­ko­rek­tiš­kai vi­sus miš­kų sa­vi­nin­kus ap­kal­ti­no esant bra­ko­nie­riais. Ma­nau, kad pa­žei­dė­jų pa­si­tai­ko vi­sur – ir tarp me­džio­to­jų, ir tarp sa­vi­nin­kų. Bet ne­ma­nau, ko­dėl sa­vi­nin­kai bū­tų ne­pa­jė­gūs ten, kur yra už­drau­dę me­džio­ti, ir, kaip ži­no­me, ma­žuo­se plo­te­liuo­se ne­ga­li už­draus­ti me­džio­ti, kad jie bū­tų ne­pa­jė­gūs su­si­tvar­ky­ti su tais po­pu­lia­ci­jos re­gu­lia­vi­mo rei­ka­la­vi­mais. Jei rei­kia tu­rė­ti ap­do­ro­ji­mui ati­tin­ka­mas aikš­te­les ir vi­sa ki­ta, ga­li­ma su­da­ry­ti su­tar­tis su me­džio­to­jų bū­re­liais, vis­kas yra iš­spren­džia­ma, rei­ka­la­vi­mai ga­lio­ja tie pa­tys.

Po­nui B. Bra­daus­kui, ku­ris skel­bia, kad me­džio­to­jai vis­ką uo­liai da­ro, siū­lau pa­si­do­mė­ti Trus­ka­vos me­džio­to­jų klu­bu, kur gal ir pats me­džio­ja. Pa­si­do­mė­ki­te, gal ir prem­je­ras ten me­džio­ja, ko­dėl neat­si­skai­to su Akai­nių že­mės ūkio ben­dro­ve už nu­nio­ko­tus lau­kus, o jau sa­ko­te, kad vis­ką tie me­džio­to­jai la­bai tvar­kin­gai da­ro.

PIRMININKAS. Ačiū. bal­suo­ja­me. Pri­min­siu, kad bal­suo­ja­me pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je dėl Me­džiok­lės įsta­ty­mo Nr. IX-966 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIP-4076. Pra­ne­šė­jas bu­vo po­nas B. Bra­daus­kas ir dar 50 Sei­mo na­rių.

Ačiū. 89 bal­sa­vo. 50 – už, 17 – prieš, 22 su­si­lai­kė. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Ap­lin­kos ap­sau­gos, pa­pil­do­mas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – ge­gu­žės 10 die­na. Ačiū. Šis klau­si­mas nag­ri­nė­ti baig­tas.

Grįž­ta­me prie ry­ti­nės… Dar po­nas A. Pa­lio­nis. Pra­šom.

A. PALIONIS (LSDPF). Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš no­rė­jau pa­klaus­ti, gal bū­tų ga­li­ma pa­anks­tin­ti svars­ty­mo da­tą?

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, gar­siau.

A. PALIONIS (LSDPF). Gal ga­li­ma bū­tų pa­anks­tin­ti svars­ty­mo da­tą? Tai yra ak­tu­a­lus klau­si­mas.

PIRMININKAS. Sa­ky­ki­me, ba­lan­džio 20 die­ną tik­tų? 21 die­ną. Nes ko­mi­te­tai tu­ri ap­svars­ty­ti. Ba­lan­džio 21 die­ną. Ačiū. Šis klau­si­mas baig­tas.

 

15.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4133 (svars­ty­mas)

 

Grįž­ta­me prie ry­ti­nės dar­bo­tvarkės. Bu­vo ati­dė­tas klau­si­mas iki 15 val. 30 min. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4133. Po­ne Skar­džiau, jūs kaž­ko no­rė­tu­mė­te?

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Jei­gu ga­li­ma, frak­ci­jos var­du pra­šy­čiau pu­sės va­lan­dos per­trau­kos dėl šio klau­si­mo svars­ty­mo šia­me po­sė­dy­je, kol J. Raz­ma ne­pa­pra­šė, tai…

PIRMININKAS. Ar ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka iki 16.45 val.

 

15.44 val.

Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3879 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­rė­čiau… Da­bar ki­tas klau­si­mas, ir­gi iš ry­ti­nės 1-12 klau­si­mas – Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3879. Po­nas J. Ber­na­to­nis. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, pra­šom. Ir­gi bu­vo ati­dė­tas iki 15 val. 30 min.

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­kui, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­lie­ji ko­le­gos, rin­ki­mai mo­der­nio­je at­sto­vau­ja­mo­jo­je de­mo­kra­tijoje yra svar­biau­sias val­džios ir pa­čios sis­te­mos le­gi­ti­ma­ci­jos bū­das, to­dėl vi­sų vals­ty­bės pi­lie­čių, tiek gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je, įtrau­ki­mas į rin­ki­mus yra pa­grin­di­nis įran­kis, sie­kiant už­tik­rin­ti pla­tes­nį at­sto­va­vi­mą ir ga­li­my­bę pri­si­dė­ti prie vals­ty­bės kū­ri­mo bei vys­ty­mo.

Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas Lie­tu­vo­je – vie­nas ma­žiau­sių vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. 2014 m. ge­gu­žės 11 d. Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, taip pat ko­vo 1 die­ną sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se da­ly­va­vo tik apie 47 % rin­kė­jų. Tuo tar­pu ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se rin­kė­jų ak­ty­vu­mas sie­kia 67 %. Vie­na iš svar­bių ma­žė­jan­čio rin­kė­jų ak­ty­vu­mo prie­žas­čių yra Lie­tu­vos pi­lie­čių emig­ra­ci­ja. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to 2014 me­tų duo­me­ni­mis, per 600 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių as­me­nų gy­ve­na už­sie­ny­je ir iš jų tik 11–14 tūkst. bal­suo­ja rin­ki­mų me­tu. Toks ma­žas už­sie­nio lie­tu­vių ak­ty­vu­mas rin­ki­mų me­tu tie­sio­giai su­si­jęs su da­ly­va­vi­mo rin­ki­muo­se pro­ce­dū­ri­niais sun­ku­mais.

Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės XV Sei­mas 2015 m. lie­pos 17 d. pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu, ku­rio­je pa­brė­žė, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu tu­ri po­ten­cia­lą itin reikš­min­gai pa­leng­vin­ti už­sie­nio lie­tu­vių da­ly­va­vi­mą Lie­tu­vos rin­ki­muo­se ir bal­sa­vi­muo­se dėl re­fe­ren­du­mų, ir pa­ra­gi­no ar­ti­miau­siu me­tu, už­tik­ri­nus tin­ka­mas sau­gu­mo prie­mo­nes, įgy­ven­din­ti bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, lei­džiant bal­suo­ti už­sie­nio lie­tu­viams.

Jau­ni­mo ak­ty­vu­mas rin­ki­muo­se iš­lie­ka ma­žiau­sias tarp ki­tų am­žiaus gru­pių ir to­liau ma­žė­ja. Bal­sa­vi­mas elek­tro­ni­nio ry­šio prie­mo­nė­mis ga­lė­tų su­do­min­ti ir pa­ska­tin­ti jau­ni­mą ak­ty­viau iš­reikš­ti sa­vo po­li­ti­nes pa­žiū­ras rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­muo­se. Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba, kaip di­džiau­sia ne­vy­riau­sy­bi­nė jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vo­je, 2015 m. ba­lan­džio 25 d. re­zo­liu­ci­jo­je dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mo pa­brė­žė bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu svar­bą ir re­a­lią nau­dą Lie­tu­vai.

Lie­tu­vo­je elek­tro­ni­nių vie­šų­jų ir ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­slau­gų nau­do­ji­mas nuo­sek­liai di­dė­ja. Spar­čiai gau­sė­ja in­ter­ne­to nau­do­to­jų skai­čius, kas­met pa­sie­kia­mi aukš­tes­ni kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo re­zul­ta­tai vi­so­se am­žiaus gru­pė­se. To­dėl rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo ir ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­se tiks­lin­ga iš­plės­ti elek­tro­ni­nių prie­mo­nių nau­do­ji­mą. To­kiu bū­du rin­ki­mų ir re­fe­ren­du­mų or­ga­ni­za­vi­mas bū­tų pa­to­ges­nis ne tik rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­me da­ly­vau­jan­čioms ins­ti­tu­ci­joms, bet ir Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

 Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­jos „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ 2015 m. ge­gu­žės 23–31 d. or­ga­ni­zuo­ta ap­klau­sa pa­ro­dė, kad dau­giau nei pu­sė (56 %) Lie­tu­vos gy­ven­to­jų re­mia idė­ją, kad per rin­ki­mus bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti ir in­ter­ne­tu. Be­veik 50 % ap­klaus­tų­jų ma­no, kad bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mas su­da­ry­tų prie­lai­das už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems ar­ba stu­di­juo­jan­tiems Lie­tu­vos pi­lie­čiams ak­ty­viau da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Ket­vir­ta­da­lis ap­klaus­tų­jų yra įsi­ti­ki­nę, kad bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu pa­di­din­tų gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mą rin­ki­mais.

Siek­da­mi pri­si­dė­ti prie grei­tes­nio elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo įtei­si­ni­mo ir re­a­guo­da­mi į Sei­mo na­rių, kom­pe­ten­tin­gų ins­ti­tu­ci­jų ir vi­suo­me­nės at­sto­vų iš­sa­ky­tas abe­jo­nes dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sau­gu­mo, slap­tu­mo, re­zul­ta­tų pa­ti­ki­mu­mo, tei­kia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma de­ta­liau su­reg­la­men­tuo­ti: pir­ma, pa­grin­di­nius bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu prin­ci­pus; an­tra, rin­kė­jo ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo as­pek­tus; tre­čia, rin­kė­jo bal­so pri­ori­te­to, bal­so pa­tik­ri­ni­mo ir anu­lia­vi­mo tai­syk­les; ket­vir­ta, bal­so pa­slap­ties už­tik­ri­ni­mo me­cha­niz­mą; penk­ta, bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (to­liau – in­for­ma­ci­nė sis­te­ma) stei­gi­mo pa­grin­dus, jos funk­ci­nius sau­gu­mo ir au­di­to rei­ka­la­vi­mus.

Pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­ją rin­ki­mų tvar­ką nu­sta­to įsta­ty­mai, to­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma nu­ma­ty­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu tvar­ką ir bal­sa­vi­mo sau­gik­lius. Skir­tin­gai nuo ki­tų in­for­ma­ci­nių sis­te­mų, bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ypa­tin­ga tuo, kad jo­je tu­ri bū­ti su­de­rin­ti bal­so slap­tu­mo, rin­kė­jo ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mo ir duo­me­nų vien­ti­su­mo rei­ka­la­vi­mai. Įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­ta, kad vyks­tant bal­sa­vi­mui rin­kė­jas in­ter­ne­tu ga­li bal­suo­ti ke­lis kar­tus, ta­čiau bus įskai­to­mas tik vė­liau­siai gau­tas rin­kė­jo bal­sas. To­kiu bū­du, su­da­rius rin­kė­jui ga­li­my­bę pa­keis­ti sa­vo bal­są, nai­ki­na­mos prie­lai­dos bal­suo­jan­čių in­ter­ne­tu rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mui.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te nu­ma­ty­tos bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu tai­syk­lės, ku­rios už­tik­rins, kad rin­kė­jo bal­sas bū­tų skai­čiuo­ja­mas tik vie­ną kar­tą. Bal­suo­jan­čio in­ter­ne­tu ta­pa­ty­bei nu­sta­ty­ti bus nau­do­ja­mi pla­čiai pa­pli­tę, pa­ti­ki­mi ir sau­gūs iden­ti­fi­ka­vi­mo bū­dai pa­nau­do­jant skait­me­ni­nius ser­ti­fi­ka­tus. Bal­suo­jant in­ter­ne­tu bus va­do­vau­ja­ma­si slap­to bal­sa­vi­mo prin­ci­pu, reiš­kian­čiu, kad in­for­ma­ci­nė sis­te­ma pri­va­lės už­tik­rin­ti, kad nė vie­nas as­muo, įskai­tant ir in­for­ma­ci­nės sis­te­mos tvar­ky­to­ją ir val­dy­to­ją, ne­ga­lės su­si­pa­žin­ti su rin­kė­jo bal­su.

 Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­ėmus įsta­ty­mo pro­jek­tą bus su­da­ry­tos tei­si­nės, or­ga­ni­za­ci­nės ir fi­nan­si­nės ga­li­my­bės bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nei sis­te­mai steig­ti ir jai tes­tuo­ti prieš įtei­si­nant bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu įvai­raus ly­gio rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­muo­se. In­for­ma­ci­nės sis­te­mos te­sta­vi­mo me­tu bus ga­li­ma ob­jek­ty­viai įver­tin­ti vi­sas su in­for­ma­ci­nės sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mu ir vei­ki­mu su­si­ju­sias ri­zi­kas ir pa­reng­ti tin­ka­mus spren­di­mus. Tik sėk­min­gai iš­ban­džius kiek­vie­ną in­for­ma­ci­nės sis­te­mos kom­po­nen­tą ir pa­de­monst­ra­vus ban­do­mą­ją in­for­ma­ci­nės sis­te­mos ver­si­ją su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms ir vi­suo­me­nei at­si­ras sva­res­nis pa­grin­das tiks­lin­ti ir pil­dy­ti vi­sų rin­ki­mų ir Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mų nuo­sta­tas dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu, kaip pa­pil­do­mo bal­sa­vi­mo bū­do rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­muo­se įtei­si­ni­mo.

Pa­žy­mė­ti­na, kad vi­si sau­gu­mo tech­no­lo­gi­niai spren­di­mai: bal­sa­dė­žės elek­tro­ni­nio rak­to šif­ra­vi­mas, įren­gi­nio iden­ti­fi­kuo­jan­čių pa­ra­met­rų nu­sta­ty­mas, bus de­ta­li­zuo­ja­mi in­for­ma­ci­nės sis­te­mos nuo­sta­tuo­se, sau­gos nuo­sta­tuo­se ir ki­tuo­se tei­sės ak­tuo­se. In­for­ma­ci­nė sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti įsteig­ta ir įtei­sin­ta ne vė­liau kaip iki 2018 m. sau­sio 1 d. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė iki 2018 m. ko­vo 1 d. tu­rės pa­reng­ti Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mų, Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mų ar­ba Rin­ki­mų ko­dek­so ir Re­fe­ren­du­mo kon­sti­tu­ci­nio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, taip pat Bau­džia­mo­jo ko­dek­so ir Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mus.

Stei­giant in­for­ma­ci­nę sis­te­mą pir­mi­nia­me eta­pe bus pa­nau­do­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos pa­gal In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros 2014–2020 me­tų pro­gra­mą „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos skait­me­ni­nė dar­bo­tvarkė“, trūks­ta­mos lė­šos bus nu­ma­ty­tos iš in­for­ma­ci­nės sis­te­mos val­dy­to­jui ski­ria­mų biu­dže­to asig­na­vi­mų. Vi­sų rū­šių rin­ki­mams ir re­fe­ren­du­mui pa­ruoš­tos bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nės sis­te­mos kū­ri­mas ir įdie­gi­mas ga­li kai­nuo­ti apie 2 mln. eu­rų, įskai­tant lė­šas ban­do­ma­jai bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nei sis­te­mai, skir­tai ma­žam var­to­to­jų kie­kiui ir jos pri­tai­ky­mui vi­suo­me­nė­je, kur­ti.

 Tin­ka­mai pa­si­ruo­šus bal­suo­ti in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je bū­tų ga­li­ma jau 2019 me­tais vyks­tan­čiuo­se rin­ki­muo­se. Taip bus iš­veng­ta pa­pil­do­mų ei­lių bal­sa­vi­mo die­ną rin­ki­mų apy­lin­kė­se, su­ma­žin­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta pi­lie­čiams, su­ma­žės rin­ki­mų re­zul­ta­tų klas­to­ji­mo ga­li­my­bė, re­zul­ta­tai bus ap­do­ro­ja­mi grei­čiau, bus už­tik­rin­ta as­mens tei­sių ir duo­me­nų ap­sau­ga, jų pri­va­tu­mas, bus tau­po­mos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus, nes įdie­gus to­kį bal­sa­vi­mą rei­kės ma­žiau lė­šų tiek biu­le­te­niams spaus­din­ti, tiek rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių dar­bo už­mo­kes­čiui. Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mas Lie­tu­vo­je yra svar­bus ne tik de­mo­kra­tijos pa­žan­gai ir at­vi­ru­mui, bet ir pa­stan­goms bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mą pa­vers­ti pa­ti­ki­ma ir sau­gia.

Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų. Iš­va­do­je pa­tei­kia­mos dau­giau re­dak­ci­nio po­bū­džio pa­sta­bos ir pa­siū­ly­mai, to­dėl į dau­ge­lį iš jų mes siū­lo­me at­si­žvelg­ti. Ti­kiuo­si, kad šį Vy­riau­sy­bės pro­jek­tą pa­lai­kys Sei­mo dau­gu­ma. Dė­kui.

PIRMININKAS. La­bai ačiū už kon­kre­tų, iš­sa­mų pri­sta­ty­mą. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, no­rė­čiau tie­siog at­kreip­ti dė­me­sį, kad mū­sų dar­bo­tvarkė vė­luo­ja, at­si­lie­ka 2 va­lan­das. Tai­gi bū­siu griež­tas ir pra­šy­siu ope­ra­ty­viai už­duo­ti ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Ačiū.

Tai­gi po­nios M. Pet­raus­kie­nės klau­si­mas. Nė­ra. Po­nas V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. No­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti. Aiš­ku, aš pats as­me­niš­kai esu už elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, ne kar­tą esu čia pa­si­sa­kęs. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tai yra sau­gi sis­te­ma, bet ben­drau­jant su ko­le­go­mis ky­la klau­si­mas. Kaip jūs ban­dy­si­te įti­kin­ti mū­sų ko­le­gas po­li­ti­kus, ku­rie vi­są lai­ką, pri­si­deng­da­mi tuo, kad pa­žįs­ta ke­lis in­for­ma­ti­kus, ne­bū­ti­nai kva­li­fi­kuo­tus pro­gra­muo­to­jus, tei­gia, kad tai yra ne­sau­gu, tai bau­gi­na vi­suo­me­nę ir tas pa­si­ti­kė­ji­mas nors po tru­pu­tį ky­la, bet ne taip grei­tai, kaip tu­rė­tų kil­ti? Tai tiek.

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju už la­bai ge­rą klau­si­mą. Mes iš­ties ban­dė­me teik­ti su ko­le­ga su­si­sie­ki­mo mi­nist­ru Rin­ki­mų, Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, de­ja, Sei­me bu­vo su­abe­jo­ta, ar tiks­lin­ga įves­ti tą pa­pil­do­mą bal­sa­vi­mo bū­dą. Mes ti­ki­me, kad to­kiais veiks­mais, kai bus su­kur­ta sis­te­ma, la­bai tiks­liai nu­sta­ty­tos vi­sos są­ly­gos ir tvar­ka, pa­vyks įti­kin­ti tuos skep­ti­kus ir bus su­da­ry­tos ga­li­my­bės šią pa­žan­gią for­mą, pa­žan­gų bū­dą, ku­ris, be­je, už­tik­ri­na ir di­des­nį bal­sų sau­gu­mą, ir truk­do pirk­ti bal­sus, truk­do klas­to­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ma­nau, pa­vyks įtei­sin­ti. Bū­tent per tą pa­vyz­dį, ku­ris bus su­kur­tas, jei­gu bus pri­tar­ta šiam įsta­ty­mui.

PIRMININKAS. Po­nas L. Bal­sys.

L. BALSYS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, gra­žu klau­sy­ti jū­sų po­li­ti­nės re­to­ri­kos ir flir­to su jau­ni­mu ir tau­tie­čiais už­sie­ny­je, ta­čiau jū­sų pa­tei­kia­mi pri­va­lu­mai ne­la­bai ati­tin­ka to, ką jūs ra­šo­te sa­vo įsta­ty­mo pro­jek­te. La­biau­siai rei­ka­lin­gas yra sau­gu­mas, slap­tu­mas ir ga­li­my­bė ste­bė­ti rin­ki­mus, tai yra de­mo­kra­tijos pa­ma­ti­niai rei­ka­la­vi­mai ir pa­ma­ti­nės ver­ty­bės. Kai ku­rie as­pek­tai, to­kie kaip, pa­vyz­džiui, bal­sa­dė­žė ir biu­le­te­niai sau­go­mi kar­tu su rin­kė­jo ta­pa­ty­bės duo­me­ni­mis vi­są die­ną ir tik pas­kui at­ski­ria­mi, yra aiš­kiau­sias slap­tu­mo pa­žei­di­mas. Ga­li­my­bė ste­bė­ti ne­nu­ma­ty­ta iš vi­so in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo me­to­du ir to­kia ga­li­my­bė net ir ne­įma­no­ma, jei­gu bū­tų pa­da­ry­ta taip, kaip jūs siū­lo­te, pa­gal už­da­ro ko­do, įves­ti už­da­ro ko­do in­for­ma­ci­nę sis­te­mą bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu. Es­ti­jo­je ir Nor­ve­gi­jo­je, kur tos sis­te­mos ban­do­mos tai­ky­ti, yra at­vi­ro ko­do sis­te­mos. Tik to­kiu bū­du, jei­gu ko­das bū­tų at­vi­rai…

PIRMININKAS. Lai­kas! Klau­si­mas, pra­šau.

L. BALSYS (MSNG). …pri­ei­na­mas vi­siems, ga­li­ma ga­ran­tuo­ti ste­bė­ji­mą. Vi­so to nė­ra jū­sų siū­ly­me. Tai gal jūs ne­spaus­ki­te, ne­sku­bė­ki­te, bus daug lai­ko, po rin­ki­mų, po vie­šos dis­ku­si­jos bus ga­li­ma pa­reng­ti ge­rą…

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju už la­bai ge­rą klau­si­mą. Mes tik­rai nie­kur ne­sku­ba­me. Apie tai mes jau dis­ku­tuo­ja­me de­šimt me­tų. Aš no­riu pri­min­ti, kad pir­miau­sia ši idė­ja bu­vo ap­ta­ria­ma dar G. Kir­ki­lo Vy­riau­sy­bė­je. Aš tuo­met dir­bau am­ba­sa­do­riu­mi Es­ti­jos Res­pub­li­ko­je, bu­vo at­vy­ku­si Vy­riau­sy­bės eks­per­tų gru­pė ir su­si­pa­ži­no su ta sis­te­ma, ku­ri bu­vo re­a­li­zuo­ta mū­sų kai­my­ni­nė­je Bal­ti­jos vals­ty­bė­je.

O jei­gu kal­bė­tu­me apie tech­ni­nius pa­si­rin­ki­mus, aš ma­nau, kad šio įsta­ty­mo tiks­las ir yra įgy­ven­din­ti sis­te­mą, ir su­pa­žin­din­ti tuos, ku­rie yra skep­tiš­kai nu­si­tei­kę. Ki­taip, aš ma­nau, kon­ser­va­ty­vaus žmo­nių mąs­ty­mo ne­įma­no­ma pa­keis­ti, tik kon­kre­čiais pa­vyz­džiais, kon­kre­čiais at­lik­tais dar­bais. To­dėl da­bar, kad ir kiek ar­gu­men­tų aš pa­teik­čiau šian­dien, kad ir kiek aš jų pa­tei­kiau per pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų, kai ši pro­ble­ma svars­to­ma, ne­pa­jė­gia­me vi­sų įti­kin­ti, dau­gu­mos Sei­mo na­rių ne­pa­jė­gia­me įti­kin­ti. To­dėl, aš ma­nau, jei­gu bus pri­tar­ta šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui, re­a­li­zuo­jan­čiam to­kią sis­te­mą, pa­ma­tę tą sis­te­mą, jūs pa­ti­kė­si­te ir ne­rei­kės taip, kaip šian­dien, daug aiš­kin­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas A. Strel­čiū­nas. Nė­ra. Po­nas J. Ole­kas. Nė­ra. Po­nas R. Kup­čins­kas.

R. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš ži­nau, kad elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo, kom­piu­te­ri­nio bal­sa­vi­mo sis­te­ma re­mia­si Es­ti­jos ir, kaip čia mi­nė­ta, Nor­ve­gi­jos pa­vyz­džiu. Bet dėl to va­di­na­mo­jo įsi­lau­ži­mo ar­ba įvai­rių vi­ru­sų pa­sklei­di­mo to­je sis­te­mo­je to­li gra­žu dėl to, ką jūs pa­sa­kė­te, nė­ra jo­kios ga­ran­ti­jos.

Tarp kit­ko, dar no­rė­čiau pri­min­ti, kad yra Kom­piu­te­ri­nin­kų są­jun­gos Kom­piu­te­ri­nio sau­gu­mo ko­mi­te­to (aš ir­gi jums lin­kė­čiau pa­si­skai­ty­ti) ga­na įti­ki­na­mi ar­gu­men­tai, ko­dėl čia ga­li bū­ti pa­žei­džia­mos pi­lie­ti­nės tei­sės bal­suo­jant to­kiu bū­du, ku­rį jūs tei­kia­te. Ačiū.

J. BERNATONIS (LSDPF). Aš dė­ko­ju jums už pa­ta­ri­mus, bet aš tik­rai tur­būt ne­su­kly­siu pa­sa­kęs, kad prieš kaž­kiek me­tų ap­skri­tai kom­piu­te­riai mums kė­lė siau­bą, bai­mę, kaž­ko­kį ne­aiš­ku­mą, ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Da­bar jau psi­cho­lo­giš­kai, bent jau Sei­mo na­riai, su tuo su­si­gy­ve­no­me.

Jei­gu kal­bė­tu­me apie ap­sau­gą, aš ga­liu pa­teik­ti pui­kų pa­vyz­dį. Šiais me­tais mes ati­da­rė­me Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trą Re­gist­rų cen­tre. Re­gist­rų cen­tro duo­me­nų ba­zės – re­gist­rai – yra vi­siš­kai ap­sau­go­ti pa­gal aukš­čiau­sius rei­ka­la­vi­mus. Nie­kas prak­tiš­kai šian­dien ne­ga­li ten įsi­lauž­ti. Su­pran­ta­ma, vis­kas to­bu­lė­ja, to­bu­lė­ja tur­būt ir tie, ku­rie ban­do pa­žeis­ti to­kias sis­te­mas, bet to­bu­lė­ja ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sis­te­mos. Aš tik­rai jo­kių pa­vo­jų čia ne­ma­tau, nes ma­tau, kaip re­a­liai dir­ba ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sis­te­ma, ku­ri nu­sta­to tūks­tan­čius pa­žei­di­mų per mi­nu­tę, ban­dy­mų įei­ti į mū­sų re­gist­rus ir ki­tas sis­te­mas ir už­ker­ta jiems ke­lią.

PIRMININKAS. Ačiū. Pas­ku­ti­nio­ji klau­si­mą už­duo­da po­nia A. Stan­ci­kie­nė.

A. STANCIKIENĖ (MSNG). Pri­ta­riu, ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, kad tik­rai bal­suo­jant in­ter­ne­tu rin­kė­jų ak­ty­vu­mas tur­būt tu­rė­tų smar­kiai iš­aug­ti. Bet gal jūs man da­bar ga­li­te pa­sa­ky­ti taip pa­pras­tai. Va­do­vau­jan­tis ši­tuo įsta­ty­mu, bus ga­li­ma per elek­tro­ni­nę ban­ki­nin­kys­tę, per tuos elek­tro­ni­nius val­džios var­tus pri­si­jun­gus bal­suo­ti? Bus ga­li­ma ar ne? Ar čia vėl rei­kės ko­kių nors spe­cia­lių ter­mi­na­lų, ku­rie sto­vės rin­ki­mų apy­lin­kė­se, ir t. t., ir t. t.?

J. BERNATONIS (LSDPF). Ne. Bus ga­li­ma bal­suo­ti net­gi mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ser­ti­fi­kuo­tu pa­ra­šu, ku­ris vis… Net­gi mo­bi­lus ser­ti­fi­kuo­tas pa­ra­šas pas­ta­ruo­ju me­tu taip pat la­bai plin­ta. Kol mes tai pra­dė­si­me nau­do­ti per rin­ki­mus, aš ma­nau, bus na­tū­ra­lu, kad pi­lie­čiai tu­rės to­kį pa­ra­šą.

Kuo mes pir­miau­sia rū­pi­na­mės? Yra trys gru­pės žmo­nių, ku­riems tai la­bai svar­bu ir ku­rie tą klau­si­mą ke­lia. Aš pa­mi­nė­jau emig­ra­ci­ją, pa­mi­nė­jau tam tik­rą jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų po­zi­ci­ją, nes tai yra la­bai mo­bi­li gru­pė, bet aš dar ne­pa­mi­nė­jau ne­įga­lių­jų, ypač su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia. Šios or­ga­ni­za­ci­jos ir­gi jau tre­ti me­tai krei­pia­si į ma­ne, kaip tei­sin­gu­mo mi­nist­rą, ka­da jiems bus su­da­ry­tos nor­ma­lios są­ly­gos da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se. Aš ma­nau, kad mums svar­bu iš­plės­ti vi­sų pi­lie­čių ga­li­my­bes.

PIRMININKAS. Ačiū po­nui mi­nist­rui J. Ber­na­to­niui…

J. BERNATONIS (LSDPF). Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. …už klau­si­mo pri­sta­ty­mą ir at­sa­ky­mus į klau­si­mus.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už – po­nas M. Bas­tys.

M. BASTYS (LSDPF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­sų pir­ma no­riu pri­min­ti, kad tai yra Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je įra­šy­ta prie­mo­nė, na­tū­ra­lu, kad Vy­riau­sy­bė tai tei­kia ir no­ri iki ga­lo įtei­sin­ti in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą. Kaip jau ir bu­vo pri­sta­tant mi­nė­ta, di­džio­ji vi­suo­me­nės da­lis pa­si­sa­ko už in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą. Tai su­da­ro ga­li­my­bę pla­tes­nei vi­suo­me­nės da­liai da­ly­vau­ti val­dant vals­ty­bę per rin­ki­mų tei­sę. Tai su­da­ro ga­li­my­bę la­biau už­tik­rin­ti, kad bū­tų ma­žiau per­ka­ma bal­sų, kad bū­tų ma­žiau klas­to­ja­ma, kai jie yra skai­čiuo­ja­mi. Tai yra šiuo­lai­kiš­ka, mo­der­nu ir, kaip ro­do ki­tos vals­ty­bės, ši in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo prak­ti­ka ga­li pui­kiau­siai veik­ti. Dė­ko­ju. Siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas M. Ado­mė­nas – po­zi­ci­ja prieš.

M. ADOMĖNAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, ne­pa­si­duo­ki­me to­kiems pa­vir­šu­ti­niš­kiems šū­kiams – šiuo­lai­kiš­ka, mo­der­nu. Kaž­ko­dėl šiuo­lai­ki­nia­me, mo­der­nia­me pa­sau­ly­je yra tik vie­na Es­ti­ja, ku­ri iš to pa­da­rė sėk­min­gus vie­šuo­sius ry­šius jau prieš de­vy­ne­tą me­tų ir jo­kios ki­tos vals­ty­bės kol kas net nė­ra pri­ar­tė­ju­sios. Apie tą pa­čią Nor­ve­gi­ją gir­di­me, jog ji, jau pa­eks­pe­ri­men­ta­vu­si ir kruopš­čiai iš­ty­ru­si ne mi­nist­rų ka­bi­ne­tuo­se, bet kruopš­čiai iš­ty­ru­si su spe­cia­lis­tais, tų pla­nų at­si­sa­ko.

Kal­ba­ma apie at­si­verian­čias ga­li­my­bes. Taip, vie­na ga­li­my­bė tik­rai at­si­ran­da – bus ga­li­ma bal­suo­ti… ke­tu­ris bal­sus. At­si­ran­da ga­li­my­bė pre­kiau­ti bal­sais ir lik­ti ne­bau­džia­mam. Ki­taip ta­riant, par­duo­du sa­vo bal­są vie­ną kar­tą, par­duo­du sa­vo in­ter­ne­ti­nį bal­są an­trą kar­tą, tre­čią kar­tą ir pas­kui bus ga­li­ma net ke­tu­riems pir­kė­jams par­duo­ti tą pa­tį bal­są. Ko­dėl taip yra? To­dėl, kad bal­sa­vi­mo vie­tos slap­tu­mas ne­bus kon­tro­liuo­ja­mas. Kon­sti­tu­ci­nis bal­so slap­tu­mo rei­ka­la­vi­mas taip pat rei­ka­lau­ja, kad bū­tų bal­suo­ja­ma ap­lin­ko­je, kur ne­da­ro­ma įta­ka, kur ne­ga­li­ma pa­pir­ki­nė­ti. Kai bal­sa­vi­mo ka­bi­na per­si­ke­lia į kiek­vie­nus na­mus, į kiek­vie­ną įmo­nę, tas rei­ka­la­vi­mas, be abe­jo, dings­ta. Tai­gi at­si­ran­da vie­na ga­li­my­bė par­duo­ti bal­sus ir tas įpro­tis gal per­si­kels pas­kui ir į ki­tas sri­tis. Gal ta­da sa­ky­si­me, kad ir į bal­sa­dė­žę iš­mes­tą po­pie­ri­nį bal­są bus ga­li­ma pa­nai­kin­ti ir bal­suo­ti iš nau­jo.

Ste­bė­ji­mas. Jau ko­le­ga L. Bal­sys pa­sa­kė, kad de­mo­kra­tijoje įpras­tas prin­ci­pas, kai vi­si pi­lie­čiai ga­li bū­ti ir rin­ki­mų ste­bė­to­jais, esant in­ter­ne­ti­niam bal­sa­vi­mui, yra pa­nei­gia­mas. Ste­bė­to­jais ga­lės bū­ti tik ne­di­de­lė gru­pe­lė spe­cia­lis­tų.

Sau­gu­mas. Čia gi­ria­ma­si mū­sų in­ter­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tru, bet vie­nas da­ly­kas yra su­kur­ti sau­gu­mą kruopš­čiai sau­go­mo­je ap­lin­ko­je, ki­tas da­ly­kas – už­tik­rin­ti sau­gu­mą, kai bal­sas ke­liau­ja iš kiek­vie­nų na­mų į cen­trus. Kaž­ko­dėl bū­tent spe­cia­lis­tai sa­ko, kad sau­gu­mas nė­ra už­tik­ri­na­mas, o di­le­tan­tai sa­ko, kad jis bus.

Ga­liau­siai baig­da­mas no­riu pa­sa­ky­ti, kad ban­dy­mas da­bar įsi­ūly­ti in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą yra maž­daug kaip ban­dy­mas…

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­ga. Ačiū.

Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) La­bai ačiū. Mo­ty­vai prieš, už pa­sa­ky­ti. Ju­da­me to­liau. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. (Bal­sai sa­lė­je) Pri­min­siu, kad bal­suo­ja­me dėl ati­dė­to klau­si­mo dėl Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to. Pa­tei­ki­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū.

Bal­sa­vo 88: 43 – už, prieš – 10, su­si­lai­kė 35. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra ne­pri­tar­ta. Pa­siū­ly­mai grą­žin­ti au­to­riui to­bu­lin­ti at­mes­ti.

Dėl mo­ty­vų – po­nas K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Vie­ną re­pli­ką po bal­sa­vi­mo. Ko­le­gos, šiaip esu mo­der­nių da­ly­kų en­tu­zias­tas, bet kal­bė­jau su Ma­te­ma­ti­kos ir ki­ber­ne­ti­kos ins­ti­tu­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. Jis pa­nei­gė tai, ką jūs sa­kė­te dėl sau­gu­mo. Jis sa­kė, kad ir Es­ti­jos sis­te­ma bu­vo pra­lauž­ta ne vie­ną kar­tą ir pa­ro­dy­ta eks­per­tų, kad už­ten­ka ke­lių va­lan­dų pra­lauž­ti. Tai yra ga­li­my­bė fal­si­fi­kuo­ti rin­ki­mus. Tai yra la­bai rim­tas ar­gu­men­tas pas­kui nu­brauk­ti vi­sus rin­ki­mus. Ge­rai mes pa­da­rė­me, kad ne­pri­ta­rė­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš iš­kart kė­liau klau­si­mą, gal pa­da­ry­ki­me ma­žes­nį eks­pe­ri­men­tą – bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu pir­miau­sia su­ren­ki­me Sei­me pri­imant įsta­ty­mus, tei­kiant, svars­tant ir pa­žiū­rė­si­me, kaip vei­kia. Aš klau­siau spe­cia­lis­tų, sa­ko: la­bai ne­sau­gu, ga­li įsi­lauž­ti įvai­riau­si pro­gra­mi­šiai ir pa­na­šiai. Jei­gu mes ne­su­ge­ba­me su­kur­ti to­kios sis­te­mos, kad ap­sau­go­tu­me 141 Sei­mo na­rio bal­są, kad ne­bū­tų čia su­klas­to­ti bal­sai, tai ką mes ga­li­me kal­bė­ti apie vi­są Lie­tu­vą?

Ger­bia­mie­ji, pa­da­ry­ki­me eks­pe­ri­men­tą, pri­im­ki­me čia, kad ga­lė­tu­me bal­suo­ti in­ter­ne­tu. Ne­rei­kės ši­tos sa­lės, su­tau­py­si­me pi­ni­gų, sė­dė­si­me ka­bi­ne­tuo­se ir bal­suo­si­me. Tik­rai ge­ras va­rian­tas. Dau­giau pi­ni­gų su­tau­py­si­me.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas V. Fio­do­ro­vas.

V. FIODOROVAS (DPF). Ger­bia­mas Pet­rai, esu už­re­gist­ra­vęs įsta­ty­mo pro­jek­tą, kad bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti slap­tu bal­sa­vi­mu bū­tent nau­do­jan­tis in­ter­ne­ti­niu bal­sa­vi­mu. Kaip tik svars­ty­si­me ne­tru­kus, to­dėl bus ga­li­ma pa­ban­dy­ti taip.

O vi­siems, ku­rie sa­ko, kad kal­ba­si su in­for­ma­ti­kais ar­ba ki­ber­ne­ti­kais, tai pa­ra­gin­čiau tuos ki­ber­ne­ti­kus ir in­for­ma­ti­kus gal­vo­ti, kaip ap­sau­go­ti vi­sas mū­sų sis­te­mas, ne vien tik mū­sų ku­ria­mą in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą, o ne kal­bė­ti, kad vis­kas yra nu­lau­žia­ma, nes nuo kal­bė­ji­mo nie­kas ne­si­kei­čia. (Bal­sai sa­lė­je) O šiaip šian­dien bal­sa­vo­te, net ne­pa­ban­dę su­kur­ti ko nors sau­gaus.

PIRMININKAS. Ačiū.

V. FIODOROVAS (DPF). Įsta­ty­mas ne lei­džian­tis bal­suo­ti, o ku­rian­tis ką nors sau­gaus ga­li bū­ti.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas G. Ste­po­na­vi­čius. Pas­ku­ti­nis bus po­nas M. Zas­čiu­rins­kas.

G. STEPONAVIČIUS (LSF). La­bai ačiū, po­ne pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­svei­kin­ti val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją su dar vie­nu fias­ko, tre­jus me­tus vai­di­nus no­rą įtei­sin­ti ar bent ženg­ti žings­nį mo­der­nes­nės vals­ty­bės drą­ses­nių spren­di­mų link. Ir štai bal­sa­vi­mas yra ge­riau­sias, da­lis soc­de­mų, mo­der­nio­ji ga­lior­ka, da­lis ki­tų ko­a­li­ci­jos part­ne­rių šian­dien pa­si­el­gė taip dvi­vei­diš­kai, kaip mes ne kar­tą per pas­ta­ruo­sius me­tus bu­vo­me ma­tę.

Taip pat aš no­riu pa­svei­kin­ti ko­le­gas de­ši­nė­je, taip sa­kant, at­li­kus sa­vo stab­do­mą­jį ret­rog­ra­di­nį veiks­mą. Man dėl to šian­dien yra la­bai liūd­na ir net­gi šiek tiek dėl Sei­mo gė­da.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas M. Zas­čiu­rins­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Aš ir­gi no­riu pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių. Žen­giant mo­der­nios vals­ty­bės link, aiš­ku, rei­kia tu­rė­ti vi­sų pir­ma kom­pe­ten­ci­jos, nes kai kas kal­ba, kad mo­der­ni vals­ty­bė, ka­da mo­ti­nos gim­do na­muo­se ir vo­nio­je, ir tai, sa­ko, yra pa­sie­ki­mai. Tai pir­ma.

An­tra. Aš su­pran­tu, kad mes tik­riau­siai pa­da­rė­me klai­dą, nes Pen­ta­go­nas, ame­ri­kie­čiai ne­su­ge­ba ap­sau­go­ti sa­vo žval­gy­bi­nių sis­te­mų, Ru­si­ja ne­su­ge­ba ap­sau­go­ti, Pran­cū­zi­ja ne­su­ge­ba ap­sau­go­ti ir Ira­nas, kur yra ypač aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos pro­gra­muo­to­jai, ne­su­ge­bė­jo ap­sau­go­ti sa­vo Ira­no sod­ri­ni­mo ga­myk­lų sau­gu­mo sis­te­mos vien to­dėl, kad at­ėjo laiš­kas, ne­kal­tas laiš­kas į vie­ną vals­ty­bi­nę ins­ti­tu­ci­ją. Bet aš, aiš­ku, ti­kiu, kad Lie­tu­vos sam­do­mi pro­gra­muo­to­jai yra tik­rai iš ne­že­miš­kų vals­ty­bių, ne iš šio pa­sau­lio, ir jie tik­rai su­ge­bės su­kur­ti sau­gią sis­te­mą. Aš tuo ti­kiu. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Bai­gė­me re­pli­kas po bal­sa­vi­mo. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu grą­žin­ti au­to­riams to­bu­lin­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Ne. Ta­da bal­suo­ja­me. Kas už – grą­žin­ti to­bu­lin­ti, kas prieš ar­ba su­si­lai­ko – at­mes­ti. Bal­suo­ja­me. Už – grą­ži­na­me au­to­riams to­bu­lin­ti, prieš, su­si­lai­kę ar „mi­nu­sas“ – at­me­ta­me. Bal­suo­ja­me dėl Bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu sis­te­mos su­kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­to, ku­ris po pa­tei­ki­mo bu­vo at­mes­tas, jam bu­vo ne­pri­tar­ta.

Ačiū. Už – 57, prieš – 32. Ger­bia­ma­sis mi­nist­ras J. Ber­na­to­nis ne­tei­sus sa­ky­da­mas, kad da­bar bus at­mes­ta. Da­bar yra grą­žin­ta au­to­riams to­bu­lin­ti. Ačiū. Šiuo bal­sa­vi­mu bai­gė­me nag­ri­nė­ti šį klau­si­mą.

1-17 klau­si­mas. Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mas. Ta­čiau šio klau­si­mo mes ne­ga­li­me svars­ty­ti, nes, trum­pai kal­bant, dar ne­pra­ėjo še­šių mė­ne­sių ter­mi­nas. Jis bu­vo pa­na­šus į at­mes­tą­jį. Tei­kia­mas pro­jek­tas sa­vo es­me yra ana­lo­giš­kas pro­jek­tui Nr. XIIP-3175, ku­rio Sei­mas 2015 m. spa­lio 13 d. ne­pri­ėmė. 139 straips­nio 2 punk­tas nu­ma­to, kad mes ne­ga­li­me jo da­bar svars­ty­ti. Pra­eis lai­kas, ta­da. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, še­šis mė­ne­sius. Aš pa­aiš­ki­nau. Ačiū.

Ju­da­me to­liau. Da­bar bū­tų… Po­nas A. Skar­džius – pir­ma­sis. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Jūs pa­skel­bė­te pu­sės va­lan­dos per­trau­ką dėl pro­jek­to kreip­tis į Vals­ty­bės kon­tro­lę. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Iš tie­sų aš pa­skel­biau. Jūs pri­ėmė­te, aš tie­siog ci­ta­vau, kad bus pu­sės va­lan­dos per­trau­ka iki 16 val. 15 min., kol kas dar nė­ra. Li­ko ke­le­tas mi­nu­čių. Ju­da­me to­liau. Po­nas B. Bra­daus­kas.

B. BRADAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, jūs iš­brau­kė­te klau­si­mą mo­ty­vuo­da­mas tuo, kad pa­na­šus. Pa­na­šus – tai ne­reiš­kia iden­tiš­kas, to­dėl be rei­ka­lo jį iš­brau­kė­te iš dar­bo­tvarkės. Aš ma­nau, kad jei­gu jau šian­dien tų gin­čų gal­būt ir pa­kan­ka, tiek to, bet į ki­tą po­sė­dį pra­šau įtrauk­ti šį klau­si­mą. Pa­na­šus ne­reiš­kia iden­tiš­kas. Va­di­na­si, mes ga­li­me svars­ty­ti tą klau­si­mą. Taip, kaip yra su­rink­ta per 50 Sei­mo na­rių pa­ra­šų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ta­čiau spren­di­mas dėl šio klau­si­mo po­sė­džio pir­mi­nin­ko jau yra pri­im­tas. Pra­eis lai­kas, bus ga­li­ma jį svars­ty­ti. Jei­gu yra ki­ta nuo­mo­nė, yra Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, ku­ri ga­lės iš­aiš­kin­ti nuo­dug­niau.

Ju­da­me to­liau. Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka jau pra­ėjo. Ga­li­me grįž­ti prie 1-5 klau­si­mo. (Bal­sai sa­lė­je) Už­lei­džia­te. Ge­rai. Po­nas A. Pau­laus­kas, ka­dan­gi V. Gai­liaus nė­ra.

 

16.16 val.

Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4041, Stra­te­gi­nę reikš­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tu­rin­čių įmo­nių ir įren­gi­nių bei ki­tų na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių įsta­ty­mo Nr. IX-1132 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4042, Sprog­me­nų apy­var­tos kontrolės įsta­ty­mo Nr. IX-1315 7 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4043, Smur­ti­niais nu­si­kal­ti­mais pa­da­ry­tos ža­los kom­pen­sa­vi­mo įsta­ty­mo Nr. X-296 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4044, Ra­dia­ci­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1019 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4045, Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4046, Vals­ty­bės tar­ny­bos ir pa­slap­čių Nr. VIII-1443 16 ir 35 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4047, Nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų pirm­ta­kų (pre­kur­so­rių) kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. VIII-1207 31 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4048, Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos įsta­ty­mo Nr. XI-2234 8 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4049, Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo Nr. IX-904 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIP-4050, Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. I-1338 pa­pil­dy­mo 73 straips­niu ir Įsta­ty­mo 1, 2, 3, 4, 5, 9 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4051, Ci­vi­li­nių pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių apy­var­tos kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-931 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4052, Gin­klų ir šaudme­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. IX-705 18 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4053, Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo Nr. IX-1007 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4054, Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 66 straips­nio pakeiti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4055, As­mens ir tur­to sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-2327 6 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4056, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 512 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4057, Bau­džia­mo­jo kodek­so pa­pil­dy­mo 321 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4058, Bau­džia­mo­jo proce­so ko­dek­so 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4059 (pa­tei­ki­mas)

 

Tai 1-19a klau­si­mas ir ly­di­mie­ji iki 1-19t. Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4041 ir daug ly­di­mų­jų. Pa­tei­ki­mas. Po­nas A. Pau­laus­kas. Ti­ki­mės, kad bus ope­ra­ty­viai, kaip ger­bia­ma­sis Ar­tū­ras su­ge­ba pa­da­ry­ti.

A. PAULAUSKAS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, pa­si­steng­siu grei­tai. Pri­sta­ty­siu vie­nu me­tu ir pa­grin­di­nį – Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo ir kon­tro­lės įsta­ty­mą, ir taip pat 18 ly­di­mų­jų įsta­ty­mų.

Vi­sų pir­ma no­riu pa­sa­ky­ti, kas ne­ži­no, kad Sei­mo val­dy­ba su­da­rė dar­bo gru­pę, ku­ri ren­gė Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo ir kon­tro­lės įsta­ty­mą. Šio­je gru­pė­je dir­bo moks­lo, tei­sėt­var­kos, pro­ku­ra­tū­ros, tei­sin­gu­mo ir ki­tų sri­čių eks­per­tai. Taip pat prieš teik­da­mi Sei­mui mes pa­pra­šė­me pa­sta­bų iš Vil­niaus uni­ver­si­te­to, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir Tei­sės ins­ti­tu­to. Į šias pa­sta­bas at­si­žvel­gė­me ir to­kį pro­jek­tą jums tei­kia­me.

Pa­grin­di­nė pro­jek­to idė­ja yra pre­ven­ci­nė – už­kirs­ti ke­lią or­ga­ni­zuo­tam nu­si­kals­ta­mu­mui, taip pat efek­ty­viau jį kon­tro­liuo­ti, ap­ri­bo­ti pa­grin­di­nius or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo tiks­lus, tur­to sie­ki­mą ir ga­li­my­bes jį le­ga­li­zuo­ti, taip pat pa­di­din­ti nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vams ri­zi­ką už­si­trauk­ti at­sa­ko­my­bę dėl ne­tei­sė­tos veik­los.

Or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas nė­ra pa­pras­tas reiš­ki­nys. Tai pa­vo­jin­giau­sia, daž­niau­siai il­ga­lai­kė, įtrau­kian­ti daug as­me­nų, sun­kiai iš­ti­ria­ma ir gi­liai įsi­šak­ni­ju­si nu­si­kals­ta­mų vei­kų da­ry­mo iš­raiš­ka. To­dėl ko­va su šiuo reiš­ki­niu tu­ri bū­ti kiek įma­no­ma veiks­min­ges­nė ir, pa­sa­ky­čiau, prin­ci­pin­ges­nė.

No­riu pa­žy­mė­ti, kad da­bar­ti­nis Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo įsta­ty­mas jau ga­lio­ja 20 me­tų. Jis yra pa­se­nęs, nes nu­si­kals­ta­mu­mas taip pat įgau­na mo­der­nių for­mų ta­pęs glo­ba­liu, jau ne­be na­cio­na­li­niu reiš­ki­niu, to­dėl la­bai svar­bu pri­im­ti ir ki­tą įsta­ty­mą – mo­der­nes­nį, lei­džian­tį efek­ty­viau su šiuo reiš­ki­niu ko­vo­ti.

Jei­gu pri­si­me­na­me dar prieš 20 me­tų spro­gi­mus, šau­dy­mus, tai šian­dien ver­slu­mas tam­pa pa­grin­di­niu or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo bruo­žu. Sėk­mę ko­vo­je su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu daž­niau­siai le­mia tai, kaip efek­ty­viai at­sklei­džia­mos ir ti­ria­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos, su­si­ju­sios su nu­si­kals­ta­mu bū­du įgy­to tur­to re­a­li­za­vi­mu, pi­ni­gų plo­vi­mu ir pa­na­šiai. Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo gru­pės vyk­do sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus ir sie­kia pel­no, to­dėl vie­na iš veiks­min­giau­sių ko­vos su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu prie­mo­nių yra to­kių nu­si­kal­ti­mų pa­ska­tos, ne­tei­sė­tai gau­to tur­to nu­sta­ty­mas ir kon­fis­ka­vi­mas, už­ker­tant ke­lią nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to tur­to le­ga­li­za­vi­mui.

No­riu pri­min­ti, kad ga­lio­jo dvi prie­mo­nės: tai pir­mas ofi­cia­lus per­spė­ji­mas ir teis­mo ap­ri­bo­ji­mai. Ši­tų įpa­rei­go­ji­mų są­ra­šas yra iš­ple­čia­mas iki… Ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti, ne­vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nės, in­for­muo­ti pa­rei­gū­ną apie san­do­rius, ku­rių ver­tė di­des­nė ne­gu 40 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų, areš­tuo­ti tur­tą, tai­ky­ti lai­ki­ną ap­ri­bo­ji­mą, tai­ky­ti in­ten­sy­vią prie­žiū­rą. No­riu ypač at­kreip­ti dė­me­sį, kam bus tai­ko­mos tos prie­mo­nės. Bus tai­ko­mos or­ga­ni­zuo­tų gau­jų, gru­pių ar su­si­vie­ni­ji­mų na­riams. O tą gru­pių są­ra­šą kiek­vie­nais me­tais su­da­rys vi­sos vyk­dan­čios kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą ins­ti­tu­ci­jos ir pa­teiks ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui, tas są­ra­šas bus pa­tvir­ti­na­mas. Ta­me są­ra­še esan­tiems tų gru­pių na­riams bus ga­li­ma tai­ky­ti ma­no iš­var­din­tas teis­mo įpa­rei­go­ji­mų prie­mo­nes.

No­rė­čiau la­biau­siai at­kreip­ti į pas­ku­ti­nę prie­mo­nę, t. y. įpa­rei­go­ti as­me­nį ir su juo su­si­ju­sius as­me­nis de­kla­ruo­ti ir pa­grįs­ti tur­tą bei pa­ja­mas. No­rė­čiau pa­brėž­ti, kad vi­sus įsi­pa­rei­go­ji­mus, įskai­tant ir įsi­pa­rei­go­ji­mą pa­grįs­ti tur­tą, ski­ria teis­mas. Tik tuo­met, kai as­muo ne­ga­lės pa­grįs­ti tur­to, bus ga­li­ma tai­ky­ti ci­vi­li­nes tur­to ir pa­ja­mų kon­fis­ka­vi­mo pro­ce­dū­ras, t. y. kai ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras ar jo įga­lio­tas pro­ku­ro­ras su­ra­šys apy­gar­dos teis­mui mo­ty­vuo­tą tei­ki­mą, teis­mas ir spręs, ar tai­ky­ti kon­fis­ka­vi­mą, ar ne. Kon­fis­ka­vi­mas, kaip ir ki­tos prie­mo­nės, ga­lės bū­ti tai­ko­mos tik as­me­nims, esan­tiems or­ga­ni­zuo­tų gru­pių įslap­tin­ta­me są­ra­še ir su jais su­si­ju­siems. Mū­sų ver­ti­ni­mu, įra­šy­tų į gru­pę as­me­nų ga­li bū­ti iki 100, to­dėl rei­kia su­vok­ti, kad tur­tas bū­tų kon­fis­kuo­ja­mas tik iš pa­čių pa­vo­jin­giau­sių nu­si­kal­tė­lių, ke­lian­čių di­džiau­sią pa­vo­jų vals­ty­bės sau­gu­mui.

Ci­vi­li­nės kon­fis­ka­ci­jos ins­ti­tu­tą šiuo me­tu tai­ko: Ai­ri­ja, Ita­li­ja, Slo­vė­ni­ja, Ru­mu­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Slo­va­ki­ja ir ki­tos vals­ty­bės. Ši ap­ri­bo­ji­mo prie­mo­nė bu­vo skųs­ta ir Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui. Teis­mas pa­sa­kė, kad ga­li bū­ti to­kia prie­mo­nė tai­ko­ma ir nė­ra pa­žei­džia­mos Žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių tei­sės ak­tų kon­ven­ci­jos nuo­sta­tos.

Trum­pin­da­mas pa­sa­ky­siu dar vie­ną to­kią svar­bią šio įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad as­muo, ku­ris su­tiks reikš­min­gai ben­dra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ga­lės bū­ti at­leis­tas nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo, t. y. ne­bus net iš­kel­tas, pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, o dar iki tol bus ga­li­ma at­leis­ti jį nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo, tai taip pat da­rys teis­mo spren­di­mu.

Ir 18 ly­di­mų­jų, ku­rių dau­giau­siai kei­čia­mas tik įsta­ty­mo pa­va­di­ni­mas, ta­čiau Gy­ven­to­jų tur­to de­kla­ra­vi­mo įsta­ty­me yra įtvir­ti­namas įpa­rei­go­ji­mas pa­grįs­ti tur­tą, ko­kie tu­ri bū­ti duo­me­nys pa­teik­ti, įtvir­tin­ta de­kla­ra­vi­mo pro­ce­dū­ra, o Gin­klų ir šaud­me­nų kon­tro­lės įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­sta­ty­ta, kad as­muo, ku­riam bus tai­ko­mas teis­mo įpa­rei­go­ji­mas, 5 me­tus bus ne­lai­ko­mas ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos as­me­niu. Iš es­mės trum­pai at­sa­kiau į pri­sta­ty­mo ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. La­bai ačiū, pir­mi­nin­ke. At­si­pra­šau. Klau­si­mas. Po­nas M. Zas­čiu­rins­kas.

M. ZASČIURINSKAS (DPF). Dė­kui. Kaip ir vi­si Sei­mo na­riai, už­si­ra­šę šian­dien jį pa­klaus­ti, esu iš anks­to su­si­pa­ži­nęs su šiuo pa­ke­tu. Iš­klau­sęs jū­sų pri­sta­ty­mą – nuo­sek­lų, iš­sa­mų, pil­ną, ne­tu­riu klau­si­mų. Ačiū.

A. PAULAUSKAS (DPF). Ačiū jums.

PIRMININKAS. Po­nas P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Aš ma­nau, kad šian­dien vals­ty­bė to­kia­me di­de­lia­me pa­vo­ju­je, kad net šer­nų šau­dy­mas, bul­vių so­di­ni­mas ir gry­bų rin­ki­mas – vi­sur na­cio­na­li­nis sau­gu­mas. Man keis­ta, ko­dėl Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pri­sta­to šiuos klau­si­mus, kai pa­gal kom­pe­ten­ci­ją tai yra Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas. Ar jūs ne­tu­ri­te dar­bo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­te? Ko­dėl uzur­puo­ja­te ki­tų ko­mi­te­tų dar­bą?

A. PAULAUSKAS (DPF). Ačiū ger­bia­ma­jam Pet­rui už klau­si­mą. Jūs, ma­tyt, vi­sai ne­si­klau­sė­te ma­no pri­sta­ty­mo. Aš pa­sa­kiau, kad bu­vo Sei­mo val­dy­bos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, į ku­rią įė­jo ne tik mū­sų ko­mi­te­to na­riai, bet įė­jo ir ki­ti Sei­mo na­riai, taip pat moks­lo, tei­sėt­var­kos, pro­ku­ra­tū­ros, tei­sin­gu­mo ir ki­tų sri­čių eks­per­tai. Da­bar dėl or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo, apie ką čia ir kal­ba­ma. Kad šiais lai­kais jis yra tarp­tau­ti­nio po­bū­džio, aš tai ban­džiau at­sa­ky­ti, ap­ima pre­ky­bą žmo­nė­mis, kon­tra­ban­dą. Nu­si­kal­ti­mai ki­ber­ne­ti­nė­je erd­vė­je ir or­ga­ni­zuo­tas nu­si­kals­ta­mu­mas yra iš­skir­ta Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jo­je. Tai yra ir na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mas, ne vien tik tei­sėt­var­kos klau­si­mas, to­dėl aš bu­vau vie­nas… tiks­liau, bu­vau tos gru­pės va­do­vas.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nia Z. Žvi­kie­nė.

Z. ŽVIKIENĖ (DPF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, nors jūs pa­mi­nė­jo­te Žmo­gaus tei­sių kon­ven­ci­ją, gal jūs vis dėl­to trum­pai ga­li­te pa­sa­ky­ti, ko­kie kon­kre­tūs sau­gik­liai ši­ta­me įsta­ty­me yra tam, kad iš tik­rų­jų ne­bū­tų pa­žeis­tos žmo­gaus tei­sės? Mes vi­si ži­no­me, kad to­kiuo­se įsta­ty­muo­se tai yra la­bai gre­ta ri­bos, vi­sa­da veiks­mai yra pa­žei­džian­tys žmo­gaus tei­ses. Ačiū.

A. PAULAUSKAS (DPF). Ačiū už klau­si­mą. Vi­sų pir­ma vi­sus tuos ap­ri­bo­ji­mus, tiks­liau, teis­mo įpa­rei­go­ji­mus, vyk­dys ar­ba nu­spręs dėl jų teis­mas. Tai bus at­vi­ras teis­mas, rung­ty­nių prin­ci­pu, vi­si teis­mo spren­di­mai ga­lės bū­ti skun­džia­mi. Kaip ir mi­nė­jau, tas įsta­ty­mas, ku­ris ga­lio­ja 20 me­tų, bu­vo tik­rin­tas net mū­sų Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo. Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas, leis­ki­te pa­skai­ty­ti, at­sa­kė, kad „Vals­ty­bė, kaip ir vi­sos vi­suo­me­nės or­ga­ni­za­ci­jos, tu­ri prie­der­mę ap­sau­go­ti as­me­nį ir vi­suo­me­nę nuo nu­si­kal­ti­mų ke­lia­mos grės­mės, įpa­rei­go­ja­ma ją nu­sta­ty­ti ir ryž­tin­gai tai­ky­ti… Veiks­min­gos nu­si­kals­ta­mu­mo, tai­gi ir or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo, ri­bo­ji­mo ir ma­ži­ni­mo prie­mo­nės tu­ri bū­ti vals­ty­bės nu­sta­ty­tos“. Tai bu­vo pri­pa­žin­ta, kad tas įsta­ty­mas ati­tin­ka mū­sų Kon­sti­tu­ci­ją ir tie su­var­žy­mai ne­pri­eš­ta­rau­ja žmo­gaus tei­sėms. Aiš­ku, vi­sa­da iš­kils pro­por­cin­gu­mo prin­ci­pas. Jei­gu bū­tų lai­ko, aš ga­lė­čiau kai ku­rias by­las, ku­rios bu­vo Žmo­gaus Tei­sių Teis­me spren­džia­mos… Bet iš es­mės teis­mas pa­si­sa­kė. Vie­na to­kia by­la, kai bu­vo kon­fis­kuo­tas na­mas Pran­cū­zi­jo­je, pa­sta­ty­tas už nu­si­kals­ta­mas lė­šas, gau­tus pi­ni­gus iš pre­ky­bos nar­ko­ti­kais, teis­mas pri­pa­ži­no, kad jį ga­li­ma kon­fis­kuo­ti ir tai yra pro­por­cin­gas spren­di­mas.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir V. A. Ma­tu­le­vi­čius.

V. A. MATULEVIČIUS (MSNG). Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, la­bai svar­būs, ma­no gal­va, pa­siū­ly­mai, bet, kaip jūs ži­no­te, šiuo me­tu, įro­dant pa­ja­mų ir tur­to tei­sė­tu­mą, daž­nai pa­nau­do­ja­mi to­kie ne­efek­ty­vūs san­do­riai, įvai­rūs pa­sko­lų raš­te­liai ir pa­na­šiai. Ir tei­sė­sau­ga, jei­gu aš tei­sin­gai ga­liu spręs­ti, daž­nai pri­trūks­ta lai­ko, kan­try­bės ei­ti ta gran­di­ne iki ga­lo. Tai kas šiuo at­ve­ju pa­si­keis, ar ne­bus ir­gi nau­do­ja­ma­si fik­ty­vio­mis prie­mo­nė­mis, įro­dant tei­sė­tu­mą? Ačiū.

A. PAULAUSKAS (DPF). Ačiū už klau­si­mą. Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se iš tik­rų­jų yra strai­ps­nis „Ne­pa­grįs­tas pra­tur­tė­ji­mas“. Jis tu­ri tam tik­rų trū­ku­mų (jūs vie­ną trū­ku­mą gal pa­mi­nė­jo­te) ir jo ne­ga­li­ma bent jau taip pla­čiai tai­ky­ti, kaip bu­vo įsi­vaiz­duo­ja­ma. Čiagi yra ci­vi­li­nė prie­mo­nė, ir įro­di­nė­ji­mo naš­ta ten­ka tam as­me­niui, jis tu­ri įro­dy­ti, kad tur­tas yra pa­grįs­tas, kad tei­sė­tai už­dirb­tas ir tu­ri pa­grįs­tus do­ku­men­tus. To­je by­lo­je, kur ne­pa­grįs­tas pra­tur­tė­ji­mas, naš­ta už­de­da­ma vals­ty­bei įro­di­nė­ti, štai yra skir­tu­mas. Aiš­ku, ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad įro­dy­mų ly­gis ga­lė­tų bū­ti že­mes­nis, bet tru­pu­tį kei­čia­si įro­di­nė­ji­mo naš­ta – nuo vals­ty­bės prie to as­mens.

PIRMININKAS. Ačiū. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). No­rė­čiau, kad tos prie­mo­nės, apie ku­rias jūs kal­bė­jo­te, iš tik­rų­jų veik­tų ir bū­tų efek­ty­vios ir pa­kan­ka­mos. Bet no­rė­čiau dar pa­klaus­ti jū­sų. O kaip veiks tas ap­sau­gos me­cha­niz­mas to žmo­gaus, ku­ris su­tin­ka ben­dra­dar­biau­ti? Jis, be to, ga­li bū­ti ir rim­tų nu­si­kal­ti­mų pri­da­ręs. Kaip veiks vi­sas me­cha­niz­mas, ar ga­lė­tu­mė­te de­ta­liau at­skleis­ti?

A. PAULAUSKAS (DPF). Taip. Ačiū. Aš ga­lė­čiau tie­siog jums kai ką pa­ci­tuo­ti iš vie­no iš skir­snių. Tai yra vie­nas iš ši­to, tre­čia­sis skir­snis, ku­ris kal­ba, kad as­muo, reikš­min­gai ben­dra­dar­bia­vęs, jei­gu tei­kia tam tik­rą in­for­ma­ci­ją apie pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus, iš­sky­rus la­bai sun­kų, t. y. nu­žu­dy­mą, to­kiu at­ve­ju ne­bū­tų jam tai­ko­mas šis ben­dra­dar­bia­vi­mas, ga­li bū­ti teis­mo spren­di­mu at­leis­tas nuo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo. Jei­gu toks as­muo ne­si­lai­ky­tų tų įpa­rei­go­ji­mų, ku­rie jam yra už­dė­ti, tie­siog jo at­žvil­giu bū­tų ini­ci­juo­ja­mas at­si­sa­ky­mas ir jis bū­tų trau­kia­mas įpras­ti­ne tvar­ka bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Jei­gu jis, tar­ki­me, at­si­sa­ky­tų ben­dra­dar­biau­ti ar pa­aiš­kė­tų, kad jis kal­ba ne­tie­są. O čia yra vi­sa tvar­ka su­ra­šy­ta, kaip tai tu­ri bū­ti da­ro­ma, koks tu­ri bū­ti tei­ki­mas, koks tu­ri bū­ti jo pa­ro­dy­mų ly­gis, įver­ti­ni­mas, pri­ėmus spren­di­mą. Kaip mi­nė­jau, tei­sė­jas pri­ima spren­di­mą at­si­sa­ky­ti ar­ba sank­cio­nuo­ti as­mens per­se­kio­ji­mą bau­džia­mą­ja tvar­ka. Ta pro­ce­dū­ra yra la­bai smul­kiai su­ra­šy­ta. Dėl lai­ko sto­kos aš tie­siog jos ne­skai­ty­siu, bet yra kiek įma­no­ma su­de­rin­ta su da­bar ga­lio­jan­čiais įsta­ty­mais.

PIRMININKAS. Ačiū. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Bu­ce­vi­čius.

S. BUCEVIČIUS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, prie to žmo­gaus tei­sių su­grįž­tant, la­bai pa­pras­tai dar kar­tą ar­ba at­sa­ky­ki­te, pa­sa­ky­ki­te, ne­la­bai su­pran­tu. Pi­lie­tis, ku­riam šian­dien bus tai­ko­mos vi­sos tos sank­ci­jos, ku­rias iš­var­di­jo­te, tu­ri bū­ti jau teis­mo pri­pa­žin­tas vie­naip ar ki­taip kal­tas, ar tik už­ten­ka, kai du ūkio sub­jek­tai kal­ba­si. Vie­nas jau bu­vo kaž­ka­da, ar tu­ri ko­kių nors blo­gų kės­lų, pa­skam­bi­no nor­ma­lus žmo­gus ir jie pra­dė­jo kal­bė­tis, ir jiems bus tai­ko­ma ta pa­ti sank­ci­ja? Ger­bia­ma­sis Ar­tū­rai, la­bai pa­pras­tai pa­sa­ky­ki­te, ar mes už­tik­rin­si­me tų žmo­nių, kaip pa­sa­ky­ti, žmo­gaus tei­ses, kad ne­bū­tų ap­kal­tin­ti ar­ba pri­tai­ky­tos tos prie­mo­nės ir ne­pa­grįs­tai?

A. PAULAUSKAS (DPF). Vi­sų pir­ma bus su­da­ro­mas są­ra­šas. Vie­na­me iš straips­nių yra pa­sa­ky­ta, kad kar­tą per me­tus kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jos su­ren­ka vi­są in­for­ma­ci­ją, kiek yra mū­sų vals­ty­bė­je Lie­tu­vo­je, kiek jie tu­ri iš tarp­tau­ti­nių agen­tū­rų ga­vę pra­ne­ši­mų ir su­da­ro są­ra­šą or­ga­ni­zuo­tų su­si­vie­ni­ji­mų. Kaip va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras, tų su­si­vie­ni­ji­mų yra apie ke­lios de­šim­tys. Ir ta­me su­si­vie­ni­ji­me vei­kia kon­kre­tūs as­me­nys. Spė­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je jų yra iki šim­to. Štai tik šių žmo­nių at­žvil­giu gus ga­li­ma tai­ky­ti tas prie­mo­nes. Kaip mi­nė­jau at­sa­ky­da­mas mū­sų ko­le­gei, teis­mas svars­tys. Čia vi­sa es­mė yra pre­ven­ci­ja, kad tie žmo­nės ne­nu­si­kals­tų. Ki­taip sa­kant, kad jie vi­są lai­ką bū­tų kon­tro­liuo­ja­mi, pri­žiū­ri­mi, kad jiems ne­kil­tų no­ras ko nors blo­go pa­da­ry­ti. Ne­rei­kia lauk­ti, kol jie pa­da­rys.

Be­je, aš dar kar­tą pa­kar­to­siu, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad vals­ty­bė tu­ri ne tik tei­sę, bet ir prie­der­mę nu­sta­ty­ti to­kius ap­ri­bo­ji­mus ir jos pa­rei­ga yra už­kirs­ti ke­lią nu­si­kal­ti­mų da­ry­mui ir nu­si­kals­ta­mu­mo grės­mei. To­dėl į tą klau­si­mą jau Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas at­sa­kė. Ačiū jums.

PIRMININKAS. Ačiū. Iš­nau­do­jo­me vi­są skir­tą lai­ką ir klau­si­mams, ir pri­sta­ty­mams. Mo­ty­vai už – po­nas A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, nu­si­kals­ta­mo tur­to kon­fis­ka­vi­mui…

PIRMININKAS. Pra­šom ar­čiau mik­ro­fo­no.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). …Eu­ro­pos Są­jun­go­je su­teik­tas stra­te­gi­nis pri­ori­te­tas ir val­s­ty­bės na­rės ra­gi­na­mos nu­sta­ty­ti veiks­min­gą nu­si­kals­ta­mo tur­to kon­fis­ka­vi­mo tvar­ką. Tie­są sa­kant, nie­kam ne pa­slap­tis, kad pre­ky­ba nar­ko­ti­kais ir Lie­tu­vo­je duo­da ne­men­ką pel­ną. Ben­dros nu­si­kal­tė­lių gau­tos pa­ja­mos, jų apy­var­ta, tarp­tau­ti­niais skai­čia­vi­mais, yra 3–5 % BVP. Bet iš kon­kre­čių pa­vyz­džių ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti, kad Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je iš or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo, gal­vo­ja­ma, kad gau­tos pa­ja­mos su­da­ro 15 mlrd., o kon­fis­kuo­ja­ma 154 mln. ver­tės tur­to, ar­ba 1 %. Ir ver­ti­na­ma, kad tai ne­pa­kan­ka­mai nau­do­ja­ma prie­mo­nė. To­dėl ma­no­ma, kad šio įsta­ty­mo efek­ty­vu­mas svy­ruo­ja 1 % nuo vi­sų or­ga­ni­zuo­tų gru­pių gau­tų pa­ja­mų. Jei Lie­tu­vo­je bus pa­siek­ta, kad bus nu­si­kals­ta­mo tur­to kon­fis­kuo­ja­ma per me­tus nuo 2 iki 7 mln. eu­rų iš šim­to, pa­brė­šiu, or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių na­rių, tai re­zul­ta­tas pri­lygs Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lims, ku­rios jau se­no­kai tai­ko ši­tą prie­mo­nę. To­dėl siū­ly­čiau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mui, ku­ris, aiš­ku, yra kur kas pla­tes­nis ne­gu ma­no pa­mi­nė­ta da­lis.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – po­nas P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ma­tant, kad pas mus daž­nai, at­ro­do, įsta­ty­mo tiks­lai yra ga­na ge­ri, kil­nūs – ko­va su ko­rup­ci­ja, su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu, bet po to at­si­su­ka kar­tais prieš tuos žmo­nes, ku­rie nie­ko ben­dro ne­tu­ri su jo­kiu or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kal­ti­mu ar­ba nu­si­kal­ti­mais, gal­būt ir rei­ka­lin­gas tas įsta­ty­mas. Aš siū­ly­čiau svars­ty­ti, bet ma­no pa­grin­di­nė min­tis, kad tik­rai bū­tų la­bai kruopš­čiai tei­siš­kai tas įsta­ty­mas iš­ana­li­zuo­tas, tai tu­ri bū­ti Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas pa­grin­di­nis. To­dėl aš siū­lau, kai bus bal­suo­ja­ma, spren­džia­ma, ku­ris ko­mi­te­tas tu­ri bū­ti pa­grin­di­nis, nors da­bar įra­šy­ta, kad bū­tų bal­suo­ja­ma, aš frak­ci­jos var­du siū­lau, kad Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas dėl vi­so ši­to įsta­ty­mų pa­ke­to bū­tų pa­grin­di­nis.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai pa­sa­ky­ti. Bal­suo­ja­me. Da­bar už vi­są pa­ke­tą mes bal­suo­ja­me? Už vi­są pa­ke­tą. Jūs no­ri­te pa­ei­liui? Ger­bia­mie­ji, bu­vo pri­sta­ty­tas vi­sas pa­ke­tas ir už vi­są pa­ke­tą vyks­ta bal­sa­vi­mas. Ir ly­di­mų­jų, ir ki­to. Tai­gi nuo 1-19a iki 1-19t klau­si­mo dar­bo­tvarkėje. Ačiū. Bal­sa­vi­mas įvy­ko.

83 bal­sa­vo: 79 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Da­bar tu­ri­me ap­si­spręs­ti dėl ko­mi­te­tų. Pir­mas da­ly­kas dėl pa­grin­di­nio. 1-19a, 1-19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19g, 19h, 19i, 19j, 19k, 19l, 19m, 19n, iki 19r. Ap­si­spręs­ti tu­ri­me dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to. Yra du siū­ly­mai: Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ir Tei­sės ir tei­sė­tvar­kos ko­mi­te­tas. Al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Kas už, bal­suos už Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tą, kas prieš, tai bus Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Bal­sa­vi­mas pra­de­da­mas. Pri­me­nu, bal­suo­ja­me dėl ap­si­spren­di­mo dėl pa­grin­di­nio ko­mi­te­to. Už – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas, prieš – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Ta­da sprę­si­me ki­tus klau­si­mus.

Ačiū. Bal­sa­vi­mas įvy­ko. Už – 31, prieš – 54. Tai­gi dėl mi­nė­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas bus Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas bū­tų pa­pil­do­mas. Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te? Tvar­ka. Dėl šių iš­var­din­tų pro­jek­tų.

Da­bar ju­da­me to­liau. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­lau­ki­te, mes dar ne­bai­gė­me. Da­bar iš­nag­ri­nė­jo­me ir ap­si­spren­dė­me dėl pa­grin­di­nių ko­mi­te­tų iki klau­si­mo 1-19r. Dėl klau­si­mų 1-19r, 1-19s, 1-19t pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, o pa­pil­do­mu – Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Dėl ši­to ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū.

Da­bar ap­si­spręs­ki­me dėl 1-19k. Dėl jo dar siū­lo­mas vie­nas pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Prie Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, dėl ku­rio ap­si­spren­dė­me. Pri­ta­ria­me, taip? Ačiū. Taip pat dėl 1-19n ir­gi Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas ša­lia Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to. Lyg ir vis­kas.

Dar dėl ko­mi­te­tų. Pra­šom, po­nia Žvi­kie­ne.

Z. ŽVIKIENĖ (DPF). La­bai pra­šau pa­skir­ti pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tą dėl vi­sų pro­jek­tų.

PIRMININKAS. Dėl vi­sų pro­jek­tų?

Z. ŽVIKIENĖ (DPF). Taip. Ačiū.

PIRMININKAS. Mū­sų va­lia ap­si­spręs­ti. (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­me pri­tar­ti. Tai­gi dėl vi­sų įsta­ty­mų pro­jek­tų dar vie­nas pa­pil­do­mas – Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Ge­rai. Ačiū. Pra­šom.

A. DUMBRAVA (TTF). Ger­bia­ma­sis Po­sė­džio pir­mi­nin­ke, aš dėl pir­mo­jo klau­si­mų pa­ke­to bal­sa­vi­mo. Ne­su­vei­kė ma­no bal­sa­vi­mo apa­ra­tū­ra. Pra­šau įskai­ty­ti už, kai bal­sa­vo­me prieš tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas A. Dumb­ra­va bal­sa­vo už. Sek­re­to­ria­to už­fik­suo­ta.

Tai­gi dėl da­tos. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. Ačiū. Prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra. Tai­gi vi­sas pa­ke­tas iš­nag­ri­nė­tas. Ju­da­me to­liau.

Da­bar tu­ri­me ap­si­spręs­ti. Ati­dė­ji­mų lai­kas bai­gė­si, bet gal­vo­ju, jei­gu mes du kar­tus ati­dė­jo­me, tai ga­li­me luk­tel­ti, nes ger­bia­ma­sis už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras jau lau­kia, lau­kia, lau­kia. (Bal­sai sa­lė­je) Tai­gi gal su­teik­si­me… (Triukš­mas sa­lė­je) Kas ga­lės su­for­mu­luo­ti pa­siū­ly­mą, nes ne­aiš­ku? Ger­bia­ma­jam mi­nist­rui siū­lau su­teik­ti žo­dį, kad pri­sta­ty­tų klau­si­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Vie­na po­zi­ci­ja – ne, ki­ta po­zi­ci­ja – A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Juk ta­da trū­ko 30 se­kun­džių, kai ger­bia­ma­sis A. Pau­laus­kas iš­ėjo 18 klau­si­mų pri­sta­ty­ti. Mes jau ati­de­da­me nuo ry­ti­nio po­sė­džio, li­ko du la­bai trum­pi bal­sa­vi­mai. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ge­rai. Ką gi, bal­suo­ja­me. Ati­dė­ji­mas, kaip sa­kant… Jei­gu mes da­bar už, tai kad su­teik­tu­me ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti klau­si­mą už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­rui, prieš – tai ati­dė­tas. Vyks­ta al­ter­na­ty­vus bal­sa­vi­mas. Prieš – tai 1-5 ati­dė­tas klau­si­mas, už bū­tų 2-2 klau­si­mas ger­bia­mo­jo L. Lin­ke­vi­čiaus. Už – 2-2. Prieš – 1-5. Ačiū.

Už – 31, prieš – 57. Tai­gi, ger­bia­ma­sis mi­nist­re, dar rei­kia luk­tel­ti.

 

16.44 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4133 (svars­ty­mo tę­si­nys ir pri­ėmi­mas)

 

Po­nas A. Skar­džius, 1-5 klau­si­mas. Pa­tei­ki­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Jau įvy­ko, taip? Mi­nu­tė­lę. Po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta. Da­bar yra dis­ku­si­ja. Po­ne Ar­tū­rai, pra­šo­me pa­lauk­ti.

A. Ku­bi­lius da­ly­vau­ja dis­ku­si­jo­je. Pra­šom. Pas­kui – P. Gra­žu­lis. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tas. Da­bar dis­ku­si­ja.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pa­sau­lis tra­giš­kai spro­gi­nė­ja, o mes svars­to­me klau­si­mą, ku­ris ky­la dėl to, kad A. Skar­džius ne­pa­si­ti­ki mi­nist­ru R. Ša­džiu­mi ir prem­je­ru A. But­ke­vi­čiu­mi, nuo to ken­čia A. Land­sber­gie­nė ir vi­sas Sei­mas. To­kia yra prie­žas­tis. Iš tik­rų­jų ši­tuo nu­ta­ri­mu, ku­ris yra svars­to­mas ir, aiš­ku, bus pri­im­tas val­dan­tie­siems la­bai džiaugs­min­gai įsi­ti­ki­nus, kad jie čia pa­sie­kė kaž­ko­kią per­ga­lę… bet Sei­mo dau­gu­ma aiš­kiai iš­reikš ne­pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo Vy­riau­sy­be, ku­ri pa­gal par­la­men­ti­nę dau­gu­mą pras­tai val­do tur­tą ir su­da­ro blo­gas to tur­to nuo­mos su­tar­tis. Taip rei­kia su­pras­ti ši­tą nu­ta­ri­mo teks­tą. Nors An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je ir Vy­riau­sy­bės, ir įmo­nės va­do­vai la­bai aiš­kiai pa­tei­kė dau­gy­bę ar­gu­men­tų, kad to­kia nuo­mos su­tar­tis yra nau­din­ga vals­ty­bės įmo­nei ir kar­tu vals­ty­bei, bet ka­dan­gi A. Skar­džius ne­pa­si­ti­ki sa­vo Vy­riau­sy­be, tai mes čia kaž­ką tu­ri­me svars­ty­ti.

Aš tik no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad Vals­ty­bės kon­tro­lės, į ku­rią yra krei­pia­ma­si, įsta­ty­mas ne­nu­ma­to at­ski­rų su­tar­čių au­di­to. Vals­ty­bės kon­tro­lė ga­li at­lik­ti ati­tin­ka­mų tik­ri­na­mų sub­jek­tų fi­nan­si­nius, jų veik­los fi­nan­si­nio tei­sė­tu­mo au­di­tus, ga­li at­lik­ti to­kių įmo­nių veik­los au­di­tus, įver­tin­ti ana­li­zuo­ja­mo sub­jek­to vie­šą­jį ir vi­daus ad­mi­nist­ra­vi­mą, ki­taip sa­kant, tu­ri ver­tin­ti vi­są kon­teks­tą. Bet šiuo at­ve­ju, aš su­pran­tu, val­dan­tie­ji pri­ims spren­di­mą, ku­ris net ne­ati­tin­ka įsta­ty­mo nor­mų. Iš tik­rų­jų, no­rint ką nors įver­tin­ti, rei­kė­tų įver­tin­ti, kaip ta Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja val­do tur­tą, kad A. skar­džius vis dėl­to pyks­ta, ne­pai­sant to, kad ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ir jos val­do­ma įmo­nė pa­tei­kė vi­sus duo­me­nis, kad san­do­riai yra pel­nin­gi vals­ty­bei.

Ta­čiau dėl to, kur vals­ty­bė tik­rai pa­ti­ria nuos­to­lius dėl pri­im­tų ne­tin­ka­mų spren­di­mų, kaž­ko­dėl A. Skar­džius ty­li ir ne­si­krei­pia. Šia pro­ga aš no­rė­čiau in­for­muo­ti, kad šian­dien mes su ko­le­ga D. Krei­viu pa­si­ra­šė­me krei­pi­mą­si į Vals­ty­bės kon­tro­lę tiek dėl Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos val­do­mos „Lie­tu­vos ener­gi­jos“, tiek ir dėl Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos veiks­mų, dėl ku­rių, jūs ži­no­te, ku­riuos pri­ėmus ter­mo­fi­ka­ci­nės elek­tri­nės Vil­niu­je, Kau­ne ir Pa­ne­vė­žy­je li­ko be VIAP’ų re­mia­mų su­pir­ki­mo kvo­tų. Taip pat Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, kad vi­są re­zer­vą pirks iš „Lie­tu­vos ener­gi­jai“ pri­klau­san­čios Elek­trė­nų elek­tri­nės, nors ten elek­tros ga­my­ba yra bran­ges­nė ne­gu, pa­vyz­džiui, Vil­niaus ter­mo­fi­ka­ci­nė­je elek­tri­nė­je. Dėl to­kių veiks­mų grei­čiau­siai Vil­niaus ter­mo­fi­ka­ci­nė elek­tri­nė tu­rės bū­ti už­da­ry­ta ir iš­ar­dy­ta, dėl to vals­ty­bė kar­tu su sa­vi­val­dy­be pa­tirs virš 300 mln. eu­rų nuos­to­lio, aš jau ne­kal­bu apie grės­mes, kad vals­ty­bė lie­ka be pa­kan­ka­mų re­zer­vi­nių pa­jė­gu­mų, ku­riais ga­lė­tų ap­si­rū­pin­ti.

Štai dėl to­kių klau­si­mų mes krei­pė­mės į Vals­ty­bės kon­tro­lę, ži­no­da­mi, kad val­dan­tie­ji, tarp jų ir so­cial­de­mok­ra­tai, ir A. Skar­džius, į tai žiū­ri vi­siš­kai pro pirš­tus, nors yra pa­ti­ria­mi mil­ži­niš­ki nuos­to­liai. Dėl to­kių da­ly­kų kaž­ko­dėl so­cial­de­mok­ra­tams ne­at­ro­do, kad yra ver­ta su­si­rū­pin­ti, bet su­si­rū­pin­ti tuo, kad R. Ša­džius ir A. But­ke­vi­čius pras­tai val­do tur­tą, o nuo to ken­čia A. Land­sber­gie­nė, jie tu­ri pro­gą. Ger­bia­mie­ji, to­liau juo­kin­ki­te pa­sau­lį.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (TTF). Ger­bia­mie­ji kon­ser­va­to­riai, šian­dien ry­tą Se­niū­nų su­ei­go­je kaž­kaip la­bai bu­vo su­si­jau­di­nęs ger­bia­mas A. Ku­bi­lius ir tie­siog ul­ti­ma­tu­mu rei­ka­la­vo, kad bū­tų iš­brauk­tas šis klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės. Bet to kaž­ko­dėl ple­na­ri­nių po­sė­džių me­tu ne­pa­siū­lė. Gal su­si­pra­to ar bi­čiu­liai pa­pro­ti­no.

Aš ne­su­pran­tu, kuo jūs ap­skri­tai pa­si­ti­ki­te mū­sų vals­ty­bė­je? Su­da­ry­ta Sei­mo ko­mi­si­ja, ku­rio­je yra jū­sų at­sto­vai, ir ko­mi­si­jos iš­va­dos jums yra po­li­ti­zuo­tos. Ka­dan­gi jūs ne­pa­ten­kin­ti ko­mi­si­jos iš­va­do­mis ir ne­ti­ki­te jo­mis, kad į ko­rup­ci­jos skan­da­lą yra iš tik­ro įsi­pai­nio­ju­si jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­ko žmo­na ir kad iš biu­dže­to 7 mln. eu­rų yra pa­nau­do­ti jū­sų par­ti­jos pir­mi­nin­ko G. Land­sber­gio žmo­nos rei­ka­lams, na, tai mes, kad jūs pa­ti­kė­tu­mė­te, krei­pė­mės į ne­po­li­ti­zuo­tą ins­ti­tu­ci­ją, tai yra Vals­ty­bės kon­tro­lę, kad jums bū­tų ra­miau, kad jūs ga­lų ga­le pa­ti­kė­tu­mė­te. Man at­ro­do, jau jūs čia tik­rai tu­rė­tu­mė­te vi­si vien­bal­siai pri­tar­ti ir vien­bal­siai džiaug­tis, kad šis spren­di­mas bus ne­po­li­ti­zuo­tas.

Da­bar jūs vis tiek ieš­ko­te taš­kų ir kab­le­lių, kad čia Vals­ty­bės kon­tro­lė ne­ga­li vyk­dy­ti ši­to Sei­mo pa­ve­di­mo. Aš ma­nau, kad jei­gu jūs taip bi­jo­te, iš tik­ro yra kaž­ko­kių di­de­lių nu­si­kal­ti­mų. O jei­gu jūs krei­pė­tės su po­nu D. Krei­viu taip pat į Vals­ty­bės kon­tro­lę ki­tais klau­si­mais dėl val­do­mo vals­ty­bės tur­to dėl už­da­ri­nė­ji­mo ar ga­li­mai už­da­ro­mų elek­tri­nių, ku­rias gal­būt iš tik­ro nė­ra ra­cio­na­lu ar pa­na­šiai, da­ro­ma ža­la vals­ty­bei, svei­ki­na­me jus. Ačiū, kad jūs krei­pė­tės, kad jūs su­si­rū­pi­no­te. Pa­žiū­rė­ki­te, kaip mes nie­ko ne­bi­jo­me.

Ki­ta ver­tus, vėl lyg nuo­lat rei­ka­la­vo, kad prem­je­ras at­si­sta­ty­din­tų, ap­šau­kė vi­so­kiu me­la­giu. Jis sa­kė, ypač for­muo­jant biu­dže­tą, kai fi­nan­sų mi­nist­ras ne­tei­sin­gai pa­tei­kė de­fi­ci­ti­nį biu­dže­tą, kad toks mi­nist­ras tu­ri at­si­sta­ty­din­ti, blo­gai dir­ba. Da­bar jis iš ši­tos tri­bū­nos sa­ko, kad fi­nan­sų mi­nist­ras la­bai ge­rai dir­ba, prem­je­ras yra la­bai ge­ras, mes jais pa­si­ti­ki­me, bet ne­pa­si­ti­ki­me val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma.

Ger­bia­mie­ji, jūs, kon­ser­va­to­riai, iš tik­ro tiek pa­si­me­tę esa­te, kad tie­siog tru­pu­tį su­si­tel­ki­te ir tik­rai ne­si­mė­ty­ki­te ši­taip, nes jūs ma­no­te, kad taip bus, kaip to­je pa­tar­lė­je: „Žy­das mu­ša, žy­das rė­kia.“ Yra to­kia liau­dies pa­tar­lė. Jūs ma­no­te, kad su vi­suo­me­nės tran­sliuo­to­ju čia ant mū­sų spjau­dy­si­te, iš nie­ko pū­si­te bur­bu­lą, o mes vi­si su­si­gū­žę čia ty­lė­si­me. Tik­rai ne­ty­lė­si­me, nes jūs, ger­bia­mie­ji… iš tik­ro jū­sų val­dy­mo me­tu pa­da­ry­ta mil­ži­niš­ka ža­la Lie­tu­vos vals­ty­bei, eko­no­mi­kai. Vien tik­tai pa­im­ki­me tą va­di­na­mą­jį su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lą „In­de­pen­den­ce“. Ar jūs pa­dė­ko­jo­te, kai prem­je­ras su Vy­riau­sy­be su­si­de­rė­jo ir su­ma­ži­no du­jų kie­kį treč­da­liu, kad ne­rei­kia tiek su­pir­ki­nė­ti du­jų, kiek mes ne­su­var­to­ja­me ir ne­ži­no­me, kur pa­dė­ti? Ko­dėl jūs ne­pa­sa­kė­te „ačiū“, kai treč­da­liu de­ry­bo­se su­ma­ži­no du­jų kai­nas da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė? O tai bu­vo čia skaid­rūs…

Da­bar tre­čias da­ly­kas, ką da­ro ši Vy­riau­sy­bė, tai­sy­da­ma jū­sų klai­das, siū­lo ne nuo­mo­ti lai­vą de­šim­čiai me­tų, kaip jūs su­da­rė­te su­tar­tį, ir kur nu­oma kai­nuos tiek per de­šimt me­tų, kiek kai­nuo­ja du to­kie lai­vai, ir pas­kui pa­gal jū­sų su­tar­tis rei­kės dar pirk­ti, ma­tyt, du kar­tus bran­giau, ne­gu nu­pirk­tu­me ke­tu­ris lai­vus, ko­kių rei­kia Lie­tu­vai. Pa­žiū­rė­ki­te, mes, mū­sų ši­tos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos Vy­riau­sy­bė, de­ra­mės, kad ga­lė­tu­me iš­si­pirk­ti tą lai­vą ir kad ne­rei­kė­tų ši­tų be­pro­tiš­kų pi­ni­gų mo­kė­ti mū­sų pi­lie­čiams. Pa­sa­ky­ki­te „ačiū“. Tai yra jū­sų pa­da­ry­ta mil­ži­niš­ka ko­rup­ci­ja, ir mes tai­so­me tas jū­sų klai­das, bet jūs sa­vo klai­dų, ger­bia­mie­ji, ne­ma­to­te.

Baig­da­mas aš no­riu pa­sa­ky­ti. Pri­sta­ty­da­mi ši­tą ko­mi­si­ją pa­sa­kė­te, kad I. De­gu­tie­nė ši­to­je by­lo­je šven­ta dėl „Sno­ro“ ban­ko, bet – ne­tie­sa. Ger­bia­mie­ji, aš ma­nau… pa­sa­kau vie­ną de­ta­lę. Ka­dan­gi čia kal­bu frak­ci­jos var­du, man – 7 mi­nu­tės. Pro­ku­ra­tū­ro­je ne­bu­vo at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl „No­vo­ter­sa“ ir ban­ko „Sno­ras“ dėl ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų, su­si­ju­sių su G. De­gu­čio ben­dro­ve „No­vo­ter­sa“.

PIRMININKAS. Lai­kas!

P. GRAŽULIS (TTF). Ne­bu­vo at­lie­ka­mas ty­ri­mas.

PIRMININKAS. Jau bai­gė­si.

P. GRAŽULIS (TTF). Aš 7 mi­nu­tes.

PIRMININKAS. Pra­šau.

P. GRAŽULIS (TTF). Ant­ras da­ly­kas. Žiū­rė­ki­te, kas yra. Ir da­bar ko­mi­si­ja krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pa­teik­ti įver­ti­ni­mą dėl pri­im­to pro­ce­si­nio spren­di­mo ir kad bū­tų ši­tuo klau­si­mu at­lie­ka­mas ty­ri­mas.

PIRMININKAS. Ačiū.

P. GRAŽULIS (TTF). Nė­ra vis­kas taip skaid­ru, kaip jūs kal­ba­te, ger­bia­mas Ku­bi­liau.

PIRMININKAS. Ačiū. Lai­kas! Ačiū, ger­bia­mas Pet­rai. Tai­gi nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Aš tik pa­mi­nė­siu, kad ne­rei­kė­tų pai­nio­ti tau­ti­nės ne­san­tai­kos ir rei­kė­tų gerb­ti vi­sų tau­ty­bių ele­men­tus. (Bal­sai sa­lė­je)

Po­nas E. Zin­ge­ris.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū. Jūs jau pa­sa­kė­te, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Jūs jau pa­sa­kė­te sa­vo nuo­mo­nę.

PIRMININKAS. Ačiū. Tai­gi ju­da­me to­liau. Da­bar – pa­siū­ly­mai. Yra pa­siū­ly­mas dėl pro­jek­to. Po­ne Jur­gi Raz­ma, pra­šau pri­sta­ty­ti sa­vo pa­siū­ly­mą.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu jau iš tie­sų yra no­ro šiek tiek pa­si­žiū­rė­ti į ben­dro­vės „NT val­dos“ su­da­ro­mas su­tar­tis, aš siū­lau, kad bū­tų Sei­mo pa­ve­di­mas pa­si­žiū­rė­ti vi­sas su­tar­tis. Ge­rai. Jei­gu jū­sų taip ata­kuo­ja­ma su­tar­tis nag­ri­nė­jant pa­si­ro­dys ko­kia nors iš­skir­ti­nė, blo­ga, tai dar la­biau bus ga­li­ma ob­jek­ty­viai pa­grįs­ti jū­sų įta­ri­mus. Bet bent jau tas krei­pi­ma­sis ne­da­rys gė­dos Sei­mui, kai da­bar pa­si­nau­do­jant val­dan­čių­jų dau­gu­mos bal­sais tie­siog yra ata­kuo­ja­mas opo­zi­ci­nės par­ti­jos va­do­vo šei­mos ver­slas, tie­siog jį žlug­dant, ata­kuo­jant su­da­ry­tas nor­ma­lias su­tar­tis, kai tu­rė­jo­me pro­gos įsi­ti­kin­ti ob­jek­ty­vių žmo­nių ver­ti­ni­mais, kad tai pel­no at­žvil­giu „NT val­dos“ įmo­nei yra pa­kan­ka­mai nau­din­ga su­tar­tis, bet jei­gu jau pra­šo­me iš­tir­ti, tai aš siū­lau tir­ti pla­čiau, kad bū­tų pa­teik­tas ob­jek­ty­vus ben­dras vaiz­das.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vas… At­si­pra­šau, pa­siū­ly­mas pri­sta­ty­tas. Da­bar mo­ty­vai dėl ši­to pa­siū­ly­mo. Mo­ty­vai už – po­nas A. Ku­bi­lius. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš siū­lau pri­tar­ti J. Raz­mos siū­ly­mui ir ne­bi­jo­ti to­kio pla­tes­nio ty­ri­mo, nes da­bar ma­tau, kad I. Šiau­lie­nė prieš ir K. Dauk­šys pa­si­ren­gę bal­suo­ti, tai aiš­kiai bi­jo ki­tų su­tar­čių ty­ri­mo. Kaip čia da­bar yra? Sa­ko­te, kad blo­gai val­do tur­tą po­nas R. Ša­džius, pa­si­ra­šo vie­ną su­tar­tį ta­ria­mai blo­gą, o kai mes pa­pra­šo­me iš­tir­ti ki­tas su­tar­tis, jūs sa­ko­te, kad ne, ki­tų su­tar­čių ne­tir­si­me, nes ki­tos su­tar­tys jau at­seit ge­ros. Jei­gu dir­ba blo­gai, tai ga­li bū­ti, kad pri­da­rė blo­gų su­tar­čių žy­miai dau­giau.

Mie­lie­ji ko­le­gos, pra­šom ne­bi­jo­ti! Pa­sė­jo­te vė­ją, pjau­ki­te aud­rą! (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – po­nas K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš ne­su­pran­tu, ko­dėl An­driui taip ne­pa­tin­ka? Pir­mas da­ly­kas, mes jų tik­rai ne­ža­da­me pjau­ti.

Ant­ras da­ly­kas. Jei­gu no­ri kaip nors pa­da­ry­ti, kad tas klau­si­mas bū­tų ne­iš­nag­ri­nė­tas, kad jį rei­kė­tų il­giau svars­ty­ti, kad temp­tų­si gu­ma 50 me­tų ir ki­ti da­ly­kai, tai J. Raz­mos pa­siū­ly­mas yra ši­tam da­ly­kui la­bai tin­ka­mas. Bet jei­gu mes no­ri­me iš­si­aiš­kin­ti dėl šio kon­kre­taus klau­si­mo, ku­ris yra, ir aš ne­abe­jo­ju, kad vi­siems čia – ir A. Ku­bi­liui, ir J. Raz­mai, ir K. Dauk­šiui, ir I. Šiau­lie­nei – la­biau­siai rū­pi, kad bū­tų tei­sy­bė. Ar vie­nas, ar ki­tas da­ly­kas. Jei­gu Vals­ty­bės kon­tro­lė nu­sta­tys (…) fak­tus, mes juos ir pri­im­si­me, ne­svar­bu, kaip ten po­li­tiš­kai at­ro­dys. Aš siū­lau pa­lik­ti tą vie­nin­te­lį klau­si­mą dėl ši­to.

An­driau, jums pri­tar­siu ži­no­te ko­kiu bū­du? Pa­im­ki­me mes Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ją, ku­rio­je ir jūs da­ly­vau­ja­te, pa­si­kvies­ki­me mes „NT val­das“, te­gul at­si­ne­ša vi­sas su­tar­tis ir pa­si­žiū­rim. Gal ten ra­si­me dar ko­kių nors įdo­mių su­tar­čių? Ta­da pa­pra­šy­si­me ir dėl jų ką nors da­ry­ti. Jei­gu taip tin­ka, aš tik­rai už.

PIRMININKAS. Ačiū. Da­bar mes bal­suo­si­me dėl J. Raz­mos pa­siū­ly­mo. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Pra­šau bal­suo­ti. Už – pri­ta­ria­ma J. Raz­mos pa­siū­ly­mui, prieš ar su­si­lai­kę – ne­pri­tar­ta. Bal­suo­ja­me dėl pa­siū­ly­mo dėl nu­ta­ri­mo at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą, re­gist­ra­ci­jos Nr. XIIP-4133. Pa­siū­ly­mą tei­kia po­nas J. Raz­ma. Ačiū.

Ačiū. Bal­sa­vi­mas įvy­ko. Bal­sa­vo 89: už – 32, prieš – 27, su­si­lai­kė 30. Tai­gi pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Lie­ka ver­si­ja, ku­ri bu­vo pa­teik­ta.

Tai­gi da­bar dėl vi­so mo­ty­vai po svars­ty­mo sta­di­jos, dėl vi­so nu­ta­ri­mo. Mo­ty­vai už – po­nas E. Šab­lins­kas. Pra­šau.

E. ŠABLINSKAS (LSDPF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, dė­ko­ju. Aiš­ku, R. Da­gys su­tei­kė eks­per­to li­cen­ci­ją, tai aš, kaip eks­per­tas, pa­sa­ky­siu, kad ger­bia­mi opo­zi­ci­jos… ar­ba kon­ser­va­to­riai ga­lė­jo da­ly­vau­ti ko­mi­si­jos veik­lo­je, bet ten ne­si­ro­dė. Ir kai aiš­ki­na apie su­tar­tis, tai su­tar­tys dėl Drus­ki­nin­kų iš­nag­ri­nė­tos ir VTEKʼo, ir ki­tų ko­mi­si­jų įver­tin­tos, o štai mū­sų pa­teik­tas „Mor­tos“ klau­si­mas tik­rai ne iki ga­lo bu­vo iš­tir­tas, nes trū­ko ir duo­me­nų, ir pa­ti A. Land­sber­gie­nė ne­at­vy­ko, tą pri­va­lė­jo da­ry­ti. To­dėl, ger­bia­mie­ji, su­ti­ki­me, te­gul vi­są šį klau­si­mą ap­svars­to Vals­ty­bės kon­tro­lė ir pa­tei­kia sa­vo iš­va­dą. Ko mes bi­jo­me? Tai­gi siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – po­nas J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Vi­sa ši veiks­mų se­ka, ku­rią ma­tome, val­dan­čiuo­sius ir pir­miau­sia so­cial­de­mok­ra­tus, kai nau­juo­ju pa­grin­di­nės opo­zi­ci­nės par­ti­jos pir­mi­nin­ku ta­po G. Land­sber­gis, pa­ro­do, kad štai kaip yra ne­de­mok­ra­tiš­kai ata­kuo­ja­ma opo­zi­ci­nė par­ti­ja, ata­kuo­jant jos pir­mi­nin­ko žmo­nos ver­slą: už­siun­do­ma pro­ku­ra­tū­ra, da­bar Vals­ty­bės kon­tro­lė, Sei­mo ty­ri­mo ko­mi­si­ja. Kaž­ko­dėl vi­si tie su­tar­čių rei­ka­lai ne­rū­pė­jo, kol G. Land­sber­gis ne­bu­vo par­ti­jos pir­mi­nin­ku, nors su­tar­tys 2013 me­tų ir pa­na­šiai, nors su­tar­čių su­da­ry­mą pri­žiū­ri so­cial­de­mok­ra­tų fi­nan­sų mi­nist­ras, val­dan­tis tą vals­ty­bės kon­tro­liuo­jan­čią įmo­nę. Aki­vaiz­du, kad esant to­kioms ata­koms tas ver­slas yra sun­kiai įma­no­mas. Kaip da­bar tė­vams ves­ti vai­kus į tą mo­kyk­lą, kai ma­to to­kias ata­kas, kaip ki­tiems ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­to­jams su­da­ry­ti su­tar­tis, kai ma­to, kaip pa­si­pi­la to­kios po­li­ti­nės ata­kos? Aki­vaiz­du, kad yra bi­jo­ma opo­zi­ci­nės par­ti­jos, yra bi­jo­ma jos nau­jo­jo pir­mi­nin­ko ir iš tos bai­mės ren­gia­mos to­kios ne­de­mok­ra­ti­nės ata­kos.

PIRMININKAS. Ačiū. Bal­suo­ja­me svars­ty­mo sta­di­jo­je. Bal­suo­ja­me dėl vi­so nu­ta­ri­mo svars­ty­mo sta­di­jo­je. Už – pri­tar­ta nu­ta­ri­mui, prieš ir su­si­lai­kę – ki­ta nuo­mo­nė.

Ačiū už bal­sa­vi­mą. Bal­sa­vo 83: už – 63, prieš – 17, su­si­lai­kė 3. Po svars­ty­mo yra pri­tar­ta.

Per­ei­na­me prie ki­tos sta­di­jos. Ar jūs no­ri­te prieš tai, ar po bal­sa­vi­mo? Pra­šau, po­nas K. Dauk­šys.

K. DAUKŠYS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis Jur­gi, at­si­min­ki­te pra­ei­tą ka­den­ci­ją ir at­si­min­ki­te, kaip ši­tuos žo­džius jūs ta­da sa­kė­te.

PIRMININKAS. Ačiū. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Ga­li kal­bė­ti už – 4, prieš – 4. (Bal­sai sa­lė­je) Prieš nė­ra. Už at­si­sa­ko. Pa­straips­niui. Vie­nas straips­nis. 1 straips­niui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Bal­suo­ja­me dėl vi­so nu­ta­ri­mo pro­jek­to. Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Bal­suo­ja­me pri­ėmi­mo sta­di­jo­je dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl pa­ve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės kon­tro­lei at­lik­ti vals­ty­bi­nį au­di­tą“, dėl šio pro­jek­to. Pri­ėmi­mas. Įvy­ko bal­sa­vi­mas. Ačiū.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 83, bal­sa­vo 82: už – 61, prieš – 17, su­si­lai­kė 4. Mi­nė­tas Sei­mo nu­ta­ri­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4133) yra pri­im­tas. (Gon­gas)

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Ger­bia­ma­sis mi­nist­ras po­nas L. Lin­ke­vi­čius. (Bal­sai sa­lėje) Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Ge­rai. Kol pa­si­ruoš ger­bia­ma­sis po­nas mi­nist­ras, pra­šau, Ar­tū­rai Skar­džiau.

A. SKARDŽIUS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pri­min­ti, kad „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ va­do­vo po­no D. Mi­siū­no de­ši­nio­ji ran­ka yra D. Tuč­kus. O kas yra D. Tuč­kus, vi­si ži­no­me. Ir bū­tent ta plėt­ra yra jo ku­ruo­ja­ma sri­tis. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos iš de­ši­nės, iš opo­zi­ci­jos, tie­siog ne­stum­ki­te į grie­ką vals­ty­bės val­do­mos įmo­nės, nors ir kaip no­rė­tų­si pa­dė­ti par­ti­jos pir­mi­nin­ko ver­slui.

 

17.04 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Dram­blio Kau­lo Kran­to Res­pub­li­kos, vie­nos ša­lies, ir Eu­ro­pos Bendri­jos bei jos vals­ty­bių na­rių, ki­tos ša­lies, tar­pi­nio eko­no­mi­nės part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4019 (pa­tei­ki­mas)

 

PIRMININKAS. Ačiū už re­pli­ką. Pra­šau, po­ne Li­nai Lin­ke­vi­čiau, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­re, pri­sta­ty­ti pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je įsta­ty­mo „Dėl Dram­blio Kau­lo Kran­to Res­pub­li­kos, vie­nos ša­lies, ir Eu­ro­pos Ben­dri­jos bei jos vals­ty­bių na­rių, ki­tos ša­lies, tar­pi­nio eko­no­mi­nės part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIP-4019. Pra­šau.

L. A. LINKEVIČIUS. Taip, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, kaip jūs ir sa­kė­te, pri­sta­tau šį tar­pi­nio eko­no­mi­nės part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo pro­jek­tą. Yra bū­ti­na at­lik­ti tas na­cio­na­li­nes pro­ce­dū­ras. Pats su­si­ta­ri­mas pa­si­ra­šy­tas 2008 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį. Šiuo su­si­ta­ri­mu sie­kia­ma stip­rin­ti su­si­ta­rian­čių ša­lių eko­no­mi­nius pre­ky­bi­nius ry­šius ir pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas. Ap­skri­tai Eu­ro­pos Są­jun­ga sie­kia su­da­ry­ti pil­nus eko­no­mi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo part­ne­rys­tės su­si­ta­ri­mus su Va­ka­rų Af­ri­kos re­gio­no ša­li­mis. Čia bū­tų toks vie­nas iš tar­pi­nių žings­nių. Pra­šau pri­tar­ti šiam pro­jek­tui.

PIRMININKAS. La­bai ačiū. Pa­klaus­ti jū­sų nie­kas ne­no­ri. Ačiū už pri­sta­ty­mą ir at­sa­ky­mą į klau­si­mus, ku­rių ne­bu­vo. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me, ma­to­te, ir ne­rei­kė­jo tiek il­gai lauk­ti.

Pa­grin­di­nis – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. (Bal­sai sa­lė­je) At­si­pra­šau, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Ačiū. Svars­ty­mas ge­gu­žės 12 die­ną. Dė­kui mi­nist­rui, šis klau­si­mas iš­nag­ri­nė­tas.

 

17.07 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-2251 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4179 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ju­da­me to­liau. Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, po­no V. Gai­liaus ne­ma­tau. (Bal­sai sa­lė­je) J. Sa­ba­taus­ko pa­ke­tas. Po­ne Ju­liau Sa­ba­taus­kai, pra­šau at­ei­ti į tri­bū­ną ir pri­sta­ty­ti pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2016 m. ko­vo 15 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-2251 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą. Pir­miau­sia tu­ri­me ši­tą klau­si­mą iš­nag­ri­nė­ti. Pra­šau. 2-1 klau­si­mas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kia­mas nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, kad bū­tų įtrauk­ta į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą dvy­li­kos įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tas, ku­ris su­si­jęs su Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mu.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja. Mo­ty­vų už nė­ra iš­sa­ky­tų. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mo sta­di­ja. Pa­si­sa­ky­mų nė­ra. Mo­ty­vų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Pri­ėmi­mo sta­di­ja. Ir­gi nė­ra no­rin­čių. Dėl 1 straips­nio. Ga­li­me pa­straips­niui pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me. 2 straips­niui? (Bal­sai sa­lė­je) Per­tek­li­nis. Ačiū. Iš­brau­kia­me žo­dį „sky­rių“ ir to­kios re­dak­ci­jos 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui ir­gi. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to… Ačiū. Pa­ta­ria dėl Tei­sės de­par­ta­men­to. 2 straips­nį iš vi­so siū­lo­ma iš­brauk­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Dėl vi­so vie­no straips­nio įsta­ty­mo pro­jek­to bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl pro­gra­mos pa­pil­dy­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Ačiū. Už – 56, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 7. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4179) pri­im­tas. (Gon­gas) Po pri­ėmi­mo dar­bo pro­gra­ma yra pa­pil­dy­ta.

 

17.09 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo, įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos įsta­ty­mo Nr. XII-1869 2, 3, 4, 5, 6, 8 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4134, Vai­ko mi­ni­ma­lios ir vi­du­ti­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. X-1238 8 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1870 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4135, Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 47, 176, 220, 221, 272, 273, 281, 284 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1871 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4136, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 13, 15 ir 27 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1887 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4137, Įmo­nių ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1962 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4138, Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio draudimo įsta­ty­mo Nr. I-1336 4, 31 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1990 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4139, Ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be ir pro­fe­si­nių li­gų so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1509 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 30 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-1991 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4140, Ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to pa­tvir­ti­ni­mo įsta­ty­mo Nr. VIII-1191 pakei­ti­mo ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės draus­mės sta­tu­to 2, 14, 18, 21, 36, 40, 48, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64 straips­nių pa­kei­ti­mo ir 47 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo Nr. XII-2101 17 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4141, Eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je įsta­ty­mo Nr. XII-828 29 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2104 2 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4142, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2143 10 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4143, Pluoš­ti­nių ka­na­pių įsta­ty­mo Nr. XII-336 2, 3, 4, 6, 9 ir 10 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2130 7 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4144, Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mo Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2235 13 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4145 (pa­tei­ki­mas)

 

Da­bar pra­šau pri­sta­ty­ti klau­si­mus nuo 2-1b iki 2-1m. Pa­grin­di­nis – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so pa­tvir­ti­ni­mo įsi­ga­lio­ji­mo ir įgy­ven­di­ni­mo tvar­kos įsta­ty­mo dau­ge­lio straips­nių pa­kei­ti­mas. No­rė­čiau tik pri­min­ti, kad mes fak­tiš­kai da­bar pra­dė­jo­me po­pie­ti­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkę. (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, vi­sa kal­tė pir­mi­nin­kui. Pri­ta­riu.

Pra­de­da­me. Po­ne Ju­liau, ope­ra­ty­viai.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kiu dvy­li­kos įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­ke­tą, su­si­ju­sį, at­ro­dy­tų, su la­bai pa­pras­tu da­ly­ku – įsi­ga­lio­ji­mo nu­kė­li­mu. Dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so bu­vo bal­suo­ja­ma Sei­me pra­ei­tų me­tų pa­va­sa­rio se­si­jo­je, bir­že­lio 25 die­ną jis bu­vo pri­im­tas. Jis tu­ri įsi­ga­lio­ti ba­lan­džio 1 die­ną. Iš tik­rų­jų su tuo yra daug kas su­si­ję, kaip ir to­kie da­ly­kai, kad ne­bus tai­ko­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis areš­tas. Tarp kit­ko, į mū­sų sek­re­to­ria­tą at­ėjo vie­no pi­lie­čio pa­sta­ba, ap­gai­les­tau­jan­ti dėl ši­to. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis yra ta, kad ko­mi­te­tas svars­tė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos raš­tą, ku­riuo in­for­muo­ja­ma, kad nė­ra pa­si­reng­ta įsi­ga­lio­ji­mui – pa­grin­di­nė prie­žas­tis, kad, ne­pa­kei­tus Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų re­gist­ro funk­cio­na­lu­mo, ne­bus tech­ni­nių ga­li­my­bių vi­soms įga­lio­toms ins­ti­tu­ci­joms, ku­rių pa­gal re­gist­rų nuo­sta­tus yra aš­tuo­nias­de­šimt sep­ty­nios (šiuo me­tu kaip ju­ri­di­niai as­me­nys re­gist­ruo­tos 237 re­gist­ro tvar­ky­mo įstai­gos), re­gist­ruo­ti iš­aiš­kin­tus ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus.

Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad ne­už­re­gist­ra­vus ši­tų pa­žei­di­mų bus su­trik­dy­ta Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mo veik­la, nes jie da­bar vyk­do nu­ta­ri­mų skir­ti bau­dą vyk­dy­mo kon­tro­lę. Taip pat iki šiol ne tik ne­pa­ga­min­ti, bet dar nė­ra net pa­tvir­tin­ti nau­jų ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų fik­sa­vi­mo pro­to­ko­lų blan­kai. Tik va­sa­rio 24 die­ną pa­teik­tas de­rin­ti tas pro­jek­tas. Iš­ei­na taip, kad Sei­mas pa­sta­ty­tas prieš fak­tą, ir nors prieš 10 mė­ne­sių bu­vo pri­im­tas įsta­ty­mas, bet iki šiol ne­pa­si­ruoš­ta jį įgy­ven­din­ti. Kaip pa­grin­di­nę prie­žas­tį mi­nis­te­ri­ja įvar­di­na tai, kad ne­bu­vo skir­ta fi­nan­sa­vi­mo, to­dėl mes ne­tu­ri­me ki­tos iš­ei­ties, kaip teik­ti ati­dė­ti šio ko­dek­so ir kar­tu su juo su­si­ju­sio įsta­ty­mo ga­lio­ji­mą.

PIRMININKAS. Ačiū už pri­sta­ty­mą. Klau­si­mą už­duo­da po­nas A. Ne­stec­kis.

A. NESTECKIS (LSDPF). Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš penk­ta­die­nį, bū­da­mas Kau­no ra­jo­ne ir dis­ku­tuo­da­mas su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, iš­gir­dau, kad VRM yra pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas yra ati­dė­tas iki spa­lio 1 die­nos, jis nė­ra vyk­do­mas ir nie­kas ne­sku­ba, to­je dis­ku­si­jo­je iš­ki­lo tas klau­si­mas. No­riu pa­klaus­ti, jei­gu jau yra pri­im­tas toks spren­di­mas ir VRM sis­te­mai yra duo­tas nu­ro­dy­mas, ar­ba jau yra pri­pa­žin­ta, kad yra ati­dė­tas, tai gal Sei­me ne­nag­ri­nė­ki­me, nes aš iš tik­rų­jų su­glu­mau, gal­vo­ju, ko­kia pro­ga duo­tas toks pa­rė­dy­mas dėl tos in­for­ma­ci­jos ati­dė­ji­mo. Jei­gu jau taip mi­nist­ras ga­li nu­spręs­ti ir duo­ti to­kį pa­rė­dy­mą, kad jis yra ati­dė­tas, tai gal šian­dien mū­sų svars­ty­mas yra be­pras­mis?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Tik­rai nė­ra be­pras­mis, tai tik tur­būt iliust­ruo­ja at­sa­kin­gų as­me­nų ne­at­sa­kin­gą po­žiū­rį ir su­pra­ti­mo ly­gį.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas M. Zas­čiu­rins­kas. Ne­ma­tau. Po­nas A. Sa­la­ma­ki­nas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, aš no­rė­čiau aiš­ku­mo, kaip elg­tis da­bar Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­te, jei­gu, sa­ky­si­me, jau svars­to­mas Sta­ty­bos įsta­ty­mas, Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo, Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų at­ėjo, Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių ir t. t., ir t. t. Kai ku­rie jau svars­to­mi Sei­me, kai ku­rie ko­mi­te­te, kai ku­rių įsi­ga­lio­ji­mas bir­že­lio 1 die­ną su ly­din­čia Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so sis­te­ma. Ar man da­bar stab­dy­ti vi­są įsta­ty­mų blo­ką, nes jis ne­veiks, jei­gu jūs nu­ke­lia­te ne­aiš­ku kiek Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, ar vis tiek ei­ti pri­imi­nė­ti? Ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju, kaip elg­tis to­kiu at­ve­ju? Aš ma­nau, kad ne tik Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, bet ir ki­ti ko­mi­te­tai su­si­durs su to­kia pro­ble­ma.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Aš pui­kiai su­pran­tu, kad to­kia pro­ble­ma iš­kils, ir ne tik su jū­sų, bet ir su ki­tais pro­jek­tais. Ne­ga­na to, kad yra kai ku­rių pa­tai­sų dėl ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų, ga­li bū­ti, kad, užuot tai­sius ar­ba to­bu­li­nus Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, rei­kės vėl iš nau­jo tai­sy­ti ATPK. Tai reiš­kia, kad tas dar so­viet­me­čiu pri­im­tas įsta­ty­mas ga­lios ir to­liau. Bet tai bus ne ma­no spren­di­mas, kaip jūs sa­kė­te, o Sei­mo. Da­bar Sei­mas tu­rės spręs­ti, ar nu­kel­ti įsi­ga­lio­ji­mą iki spa­lio mė­ne­sio, ar ne. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad pa­gal ter­mi­nus vie­šie­ji pir­ki­mai, pra­dė­ti va­sa­rio pa­bai­go­je, ko­vo pra­džio­je, kaip raš­te ra­šo­ma, trun­ka vi­du­ti­niš­kai 83 die­nas. Ga­li bū­ti, kad jie baig­sis prieš pat va­sa­rą. Aš ne­su įsi­ti­ki­nęs, ar spa­lio 1 die­na bus ta die­na, ka­da tik­rai bus pa­si­ruoš­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nia V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi aš esu jū­sų ko­mi­te­to na­rė, tai man su­si­da­rė įspū­dis, kad vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras ty­čia vil­ki­no rei­ka­lin­gų Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sui pri­im­ti įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo pa­tei­ki­mą. Jū­sų iš­reikš­ta abe­jo­nė, kad net­gi ne­aiš­ku, ar spa­lio 1 die­ną įsi­ga­lios, man ke­lia ki­tą klau­si­mą. Ar vi­są Vy­riau­sy­bę ir vi­sus Sei­mo ko­mi­te­tus, vi­sus Lie­tu­vos pi­lie­čius šok­di­na vie­nas vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras, ar vis dėl­to Vy­riau­sy­bė tu­ri dar ko­kią nors ga­lią ir ga­li sa­vo mi­nist­rui ką nors pa­tar­ti?

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų Vy­riau­sy­bei bu­vo pa­teik­tas tik pro­jek­tas dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so ati­dė­ji­mo. Ir de­ri­nant, pa­vyz­džiui, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­su­ti­ko su to­kiu po­žiū­riu. Ko­dėl aš abe­jo­ju, ar iš tik­rų­jų bus ir spa­lio mė­ne­sį pa­si­ruoš­ta, nes yra pa­sa­ky­ta, kad vien blan­kams pa­ga­min­ti nuo jų for­mos pa­tvir­ti­ni­mo rei­kia 9 mė­ne­sių. Tu­riu dar kar­tą pri­dur­ti, iki šiol blan­kų for­ma dar ne­pa­tvir­tin­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Pas­ku­ti­nis klau­sia po­nas K. Kuz­mins­kas.

K. KUZMINSKAS (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, prieš 10 mė­ne­sių pri­ėmė­me įsta­ty­mus, ta­čiau ly­di­mie­ji ak­tai ne­pa­reng­ti, nie­ko ne­pa­da­ry­ta ir da­bar jūs pra­šo­te, kad ati­dė­tu­me įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mo pra­džią. Ko­dėl jūs pats pri­sta­ti­nė­ja­te, o ne Vy­riau­sy­bė, ne pats mi­nist­ras? Da­bar jūs į kai ku­rių Sei­mo na­rių klau­si­mus net ne­su­ge­bė­jo­te at­sa­ky­ti, ne­ži­no­te, kaip bus, ir sa­ko­te – ga­li bū­ti, kad spa­lio mė­ne­sį ne­bus įgy­ven­din­ta. Jei­gu sto­vė­tų mi­nist­ras šio­je tri­bū­no­je, jis tu­rė­tų mums kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, ar tai bus įgy­ven­din­ta, ar ne. Gal ne nuo spa­lio, o nuo sau­sio 1 die­nos pra­dė­ti įgy­ven­din­ti? Ačiū.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Iš tik­rų­jų ten­ka ko­mi­te­tui im­tis ši­tos ini­cia­ty­vos, jei­gu iki šiol ne­su­ge­bė­ta. Pa­vyz­džiui, ga­lė­jo gruo­džio mė­ne­sį at­ei­ti ir pa­sa­ky­ti, kad tam ne­bus pa­si­ruoš­ta ir rei­kia ati­dė­ti. Aš vi­siš­kai su ju­mis su­tin­ku, bet, kaip ir sa­kiau pra­džio­je, esa­me pa­sta­ty­ti prieš fak­tą. No­rė­da­mi nors kiek tą su­maiš­tį ati­to­lin­ti, siū­lo­me ati­dė­ti iki spa­lio 1 die­nos. Bent jau mes bu­vo­me pa­ti­kin­ti, kad tai bus spa­lio 1 die­na. Šian­dien vyks­ta pa­tei­ki­mo pro­ce­dū­ra, mes tu­ri­me tik dvi die­nas po­sė­džių šį mė­ne­sį, jei­gu per tas dvi die­nas ne­spė­si­me pri­im­ti spren­di­mo, au­to­ma­tiš­kai įsi­ga­lios.

PIRMININKAS. Ačiū, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai, ben­dru su­ta­ri­mu ne­pa­vyks. Po­nia V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė – mo­ty­vai už. Pra­šom.

V. ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ (TS-LKDF). Man nė­ra leng­va kal­bė­ti už, kai aš ma­tau, jog vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ras sa­vo ne­veik­lu­mą, at­sa­ko­my­bę už sa­vo ty­či­nį ar ne­ty­či­nį ne­vei­ki­mą ban­do su­vers­ti Sei­mui. Iš tik­rų­jų mes ir­gi per ko­mi­te­to po­sė­dį klau­sė­me, po­ne mi­nist­re, ko­dėl mes tu­ri­me pa­tei­ki­nė­ti jū­sų pro­jek­tus? Jūs tu­ri­te Vy­riau­sy­bė­je pri­im­ti spren­di­mą, bet ka­dan­gi mes bu­vo­me pa­sta­ty­ti prieš fak­tą ir jaus­da­mi at­sa­ko­my­bę už vals­ty­bę ne­ga­li­me leis­ti vals­ty­bė­je įsi­ga­lio­ti cha­o­sui, su­si­ju­siam su ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės įgy­ven­di­ni­mu, tai mes tie­siog nu­si­lei­do­me ir tei­kia­me sa­vo var­du. Bet aš no­riu pa­brėž­ti. Tai, jog mes pri­tar­si­me ši­tiems įsta­ty­mams, jo­kiu bū­du ne­reiš­kia, kad už mi­nist­ro suor­ga­ni­zuo­tą ar ne­ty­čia at­si­ti­ku­sį cha­o­są at­sa­kys Sei­mas. Aš, ne­pai­sant to, kad esu opo­zi­ci­jo­je, tik­rai vi­sur, kur rei­kės, pri­min­siu, kad bus ne Sei­mo at­sa­ko­my­bė, jei ir to­liau bus ne­su­si­do­ro­ja­ma su pa­pras­čiau­sio­mis už­duo­ti­mis, to­kio­mis kaip blan­kų spaus­di­ni­mas ir pa­na­šiai, ir jei iš­ryš­kės dar ko­kių nors spra­gų ar ne­ati­ti­ki­mų.

Aš siū­lau, ko­le­gos, jaus­ti at­sa­ko­my­bę mū­sų pi­lie­čiams, bal­suo­ti už su­pran­tant, kad mes dir­ba­me da­bar už vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rą. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai prieš – po­nas A. Ne­stec­kis. Pra­šom.

A. NESTECKIS (LSDPF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Iš tik­rų­jų kaip jaus­tis Sei­mui, nes bu­vo daug siū­ly­mų dėl Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mo, ir mes juos vi­sus at­me­tė­me ar­gu­men­tuo­da­mi tuo, kad nuo ba­lan­džio 1 dienos įsi­ga­lios Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas. Da­bar ma­to­me, kad tie mū­sų lū­kes­čiai nė­ra iš­si­pil­dę. Aš ma­ny­čiau, kad tas cha­o­sas, nes bu­vo orien­tuo­ta­si į Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są, o jo da­bar ne­tu­ri­me, ir taip įvyks. Ir jei tik šian­dien dis­ku­tuo­ja­me dėl blan­kų ar ko­kių nors ki­to­kių… ne­pri­ėmi­mo, ma­nau, kad tai nė­ra pa­grin­das Sei­mui keis­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, bal­suo­ja­me. Vyks­ta bal­sa­vi­mas. Pri­min­siu, bal­suo­ja­me pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je dėl dau­ge­lio įsta­ty­mo pro­jek­tų, ku­riuos pri­sta­tė po­nas J. Sa­ba­tau­s­kas. Re­gist­ra­ci­jos nu­me­riai bū­tų Nr. XIIP-4134, Nr. XIIP-4135, Nr. XIIP-4136, Nr. XIIP-4137 iki Nr. XIIP-4145. Su ly­di­mai­siais tei­sės ak­tais. Pa­tei­ki­mo sta­di­ja.

Ačiū už bal­sa­vi­mą. 60 bal­sa­vo: 39 – už, prieš – 1, su­si­lai­kė 20. Tai­gi po pa­tei­ki­mo yra pri­tar­ta.

Ap­si­spręs­ki­me dėl ko­mi­te­tų. Siū­lo­ma, kad dėl vi­sų pro­jek­tų bū­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Svars­ty­mas tu­rė­tų bū­ti ga­na grei­tai, t. y. ki­tą sa­vai­tę. (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo­ma po­ryt. Ki­tą sa­vai­tę nė­ra po­sė­džių. Tai­gi, po­ryt, ket­vir­ta­die­nį, ko­vo 24 die­ną. Ko­mi­te­tas pa­dir­bės ir spės. Ačiū. Pri­ta­ria­me ir bai­gia­me.

Pra­šom. Po pa­tei­ki­mo – E. Šab­lins­kas. Pra­šom.

E. ŠABLINSKAS (LSDPF). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ger­bia­mie­ji kon­ser­va­to­riai, tiek po­nia V. Ab­ra­mi­kie­nė, tiek po­nas K. Kuz­mins­kas, tei­sin­gai, taik­liai pa­ste­bė­jo, kad čia ne Sei­mas. Bet kai nė­ra at­sto­vo to mi­nist­ro, tai jūs ga­lė­tu­mė­te ket­vir­ta­die­nį ir pa­teik­ti tą klau­si­mą, o ne tiems, ku­rie čia tik­rai nie­kuo dė­ti. Dė­kui.

PIRMININKAS. Po­nas K. Ma­siu­lis. Jū­sų re­pli­ka.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad bai­gė­si po­sė­džio lai­kas.

PIRMININKAS. Ačiū. Tu­ri­me ap­si­spręs­ti. Ge­rai. Ačiū už pa­sta­bą. Bai­gė­si po­sė­džio lai­kas. Ap­si­spren­džia­me: dir­ba­me to­liau ar bai­gia­me šios die­nos po­sė­dį. Siū­ly­mas dirb­ti to­liau, kol baig­si­me dar­bo­tvarkę? Prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra? Ačiū. Ju­da­me. Yra pa­siū­ly­mas baig­ti. Tai­gi du va­rian­tai. Bal­suo­ja­me už – dir­ba­me, kol baig­si­me dar­bo­tvarkę, ki­tas – bai­gia­me šios die­nos po­sė­dį nu­ma­ty­tu lai­ku. Bal­suo­ja­me: už – dir­ba­me, kol iš­nag­ri­nė­si­me vi­są pa­teik­tą dar­bo­tvar­kę, prieš – bai­gia­me šios die­nos po­sė­dį, nes bai­gė­si lai­kas, ki­taip kal­bant, ne­pra­tę­sia­me. Vy­ks­ta bal­sa­vi­mas. Už – dir­ba­me to­liau, kol iš­nag­ri­nė­si­me vi­są dar­bo­tvarkę.

Re­zul­ta­tas: 37 – už, prieš – 14. Ger­bia­ma­sis Kęs­tu­ti, de­mo­kra­tiškai ap­si­spręs­ta. Dir­ba­me to­liau.

Ma­tau, po­nas V. Gai­lius yra sa­lė­je. Gal jūs pri­sta­ty­si­te sa­vo klau­si­mą iš ry­ti­nės dar­botvarkės?

 

17.25 val.

Prieš­gais­ri­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1225 183 ir 184 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4077 (pa­tei­ki­mas)

 

Tai bū­tų 1-18 klau­si­mas – Prieš­gais­ri­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1225 183 ir 184 straip­snių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4077. Pa­tei­ki­mas. Po­nas V. Gai­lius ir 29 Sei­mo na­riai. Pra­šom.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, tei­kiu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos prieš­gais­ri­nės sau­gos įsta­ty­mo Nr. IX-1225 183 ir 184 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kaip ži­no­te, šių me­tų sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo Prieš­gais­ri­nės sau­gos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, nu­ma­tan­čios sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių so­cia­li­nes ir ki­tas ga­ran­ti­jas. Šiuo me­tu įsta­ty­mo 183 strai­ps­nis nu­ma­to, jog ge­si­nan­tiems gais­rus ar at­lie­kan­tiems gel­bė­ji­mo dar­bus, da­ly­vau­jan­tiems pla­ni­niuo­se kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo mo­ky­muo­se ir (ar) pra­ty­bo­se, at­lie­kan­tiems ki­tas už­duo­tis, nu­sta­ty­tas ra­šy­ti­nė­se sa­va­no­riš­kos veik­los su­tar­ty­se, sa­va­no­riams ug­nia­ge­siams mo­ka­mas ne di­des­nis kaip 1 % Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pas­ku­ti­nio pa­skelb­to ša­lies ūkio dar­buo­to­jų vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio at­ly­gi­ni­mas už kiek­vie­ną sa­va­no­rio ug­nia­ge­sio su­gaiš­tą va­lan­dą.

Pa­tai­sos es­mė yra in­for­ma­ci­ja, ku­ri, ren­giant tvar­kas, gau­ta iš Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių in­s­pek­ci­jos, taip pat iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos. Ka­dan­gi ra­šy­ti­nės sa­va­no­riš­kos veik­los su­tar­tys nė­ra dar­bo su­tar­tys, to­dėl šiam su­tar­čių for­ma­tui ne­tai­ko­mos Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tos, o per daug dis­kre­ci­jos truk­do reng­ti po­įsta­ty­mi­nius tei­sės ak­tus, nes tiek 183 strai­psnio, tiek 184 straips­nio vi­sos kom­pen­sa­ci­jos įvar­di­na­mos kaip at­ly­gi­ni­mas, o at­ly­gi­ni­mas yra to­kia pa­ja­mų for­ma, ku­ri ap­mo­kes­ti­na­ma Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tų nu­ma­ty­ta tvar­ka. Es­mė ta, kad kai ku­rios funk­ci­jos, at­lie­ka­mos sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių: at­vy­ki­mas, sa­viš­vie­ta, mo­ky­mai, taip pat ga­li bū­ti ap­mo­kes­ti­na­mos. Per daug im­pe­ra­ty­vų, o dis­kre­ci­ja ir Vy­riau­sy­bės iš­va­da pa­dė­tų tin­ka­mai įgy­ven­din­ti sa­va­no­rys­tės prin­ci­pą prieš­gais­ri­nė­je sau­go­je. Ne tik ska­tin­tų, bet ir pa­ska­tin­tų sa­va­no­riš­ką da­ly­va­vi­mą šio­je pi­lie­ti­nė­je ir ska­ti­na­mo­je veik­lo­je.

Taip pat ma­nau, kad šios nuo­sta­tos tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mos ir ki­tiems sa­va­no­rys­tės prin­ci­pams, ir pra­šau jū­sų pri­tar­ti. Ma­nau, kad dėl šio pro­jek­to bus rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da, nes tie im­pe­ra­ty­vai ir aiš­ki­ni­mas yra svar­būs ren­giant tiek Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, tiek mi­nist­ro tvar­kas, už ką, kaip mo­ka­ma, kom­pen­suo­ja­ma. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui už pri­sta­ty­mą. Jū­sų klau­sia K. Gry­baus­kas. Pra­šom.

K. GRYBAUSKAS (LSDPF). Pa­pras­tai už sa­va­no­rys­tę iš­vis ne­at­ly­gi­na­ma ir ne­kom­pen­suo­ja­ma. Bet bū­tent to­kiais prin­ci­pais la­bai daug žmo­nių dir­ba Len­ki­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je. Gal ga­li­te pa­si­da­lin­ti, kaip ten spren­džia­mi šie klau­si­mai?

V. GAILIUS (LSF). Ne­ga­liu pa­si­da­lin­ti. Aš, kaip Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­rys, da­ly­va­vau svars­ty­mo sta­di­jo­je ir or­ga­ni­za­vau daug klau­sy­mų. Šian­dien ma­tau tech­ni­nę pro­ble­mą, ku­rią Vy­riau­sy­bės pa­gal­ba rei­kė­tų iš­spręs­ti, kad ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mos tos kom­pen­suo­ja­mos lė­šos. Kaip pa­vyz­dys – at­vy­ki­mas į gais­ro vie­tą, pa­si­ren­gi­mas tai funk­ci­jai at­lik­ti, sa­vi­š­vie­ta, mo­ky­mai, ap­gy­ven­di­ni­mas. Per daug im­pe­ra­ty­vų. O jūs tur­būt sa­vo apy­gar­do­se nuo­lat gir­di­te ir sa­vi­val­dy­bė­je daug klau­si­mų, kaip šis įsta­ty­mas bus įgy­ven­din­tas. Mes tu­ri­me re­a­lią pa­dė­tį, kad šian­dien to­kios sa­va­no­rys­tės, ko­kia nu­ma­ty­ta įsta­ty­me, nė­ra ir kol kas per­spek­ty­vos to­kios liūd­nos.

PIRMININKAS. Ačiū. Vis­kas, taip? Ačiū. Po­nas A. Ne­stec­kis.

A. NESTECKIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš su­tin­ku, kad iš tik­rų­jų yra daug to­kių sa­va­no­rys­tės funk­ci­jų, ku­rios yra kaip ir sa­va­no­riš­kos, tai yra sa­viš­vie­ta ir vi­sos ki­tos, ta­čiau jūs čia kal­ba­te dėl kom­pen­sa­ci­jų, t. y. dėl to, ką įsta­ty­mas nu­ma­tė, kad ga­li­ma at­ly­gin­ti už tai, kad vy­ko į gais­ro vie­tą, pa­si­ruo­ši­mas… Šiuo at­ve­ju vyk­dant kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mą ne­bė­ra so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų. Dar­bi­nių san­ty­kių pri­ly­gi­ni­mas tu­ri tą da­ly­ką, kad į jį ga­li įei­ti ir tas lai­kas, ku­ris yra skir­tas at­vy­ki­mui, bet iš­lie­ka vi­sos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos. Šiuo at­ve­ju nu­ei­nant prie kom­pen­sa­ci­jų jis kaip ir pa­si­ka­bi­na ore. Ar ne­gal­vo­ja­te, kad spręs­da­mi vie­ną klau­si­mą pa­da­ro­me nei­gia­mą da­ly­ką ki­tu at­žvil­giu?

V. GAILIUS (LSF). Aš dė­ko­ju už klau­si­mą, ku­ris iš tik­rų­jų yra es­mi­nis. Aš kal­bė­jau apie tai, kad per daug im­pe­ra­ty­vų su­dė­ta. Pa­gal šian­die­ni­nę re­dak­ci­ją mes ga­lė­tu­me kom­pen­suo­ti tik iš­lai­das, ku­rios su­si­ju­sios su drau­di­mu, ir kom­pen­suo­tu­me tik tas iš­lai­das, ku­rios bu­vo grin­džia­mos… iš­lai­dos ap­drau­džiant sa­va­no­rius ug­nia­ge­sius drau­di­mu nuo ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų. Pa­gal da­bar­ti­nę re­dak­ci­ją yra kom­pen­suo­ja­mos tos iš­lai­dos, bet ma­no mi­nė­tos ne­kom­pen­suo­ja­mos. Taip, aš ma­nau, Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų at­sa­kin­gai pa­si­žiū­rė­ti, juo­lab šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu Vy­riau­sy­bė bus įpa­rei­go­ta pa­tvir­tin­ti aiš­kias tvar­kas. Gal aš per daug iš­plė­čiau kom­pen­sa­ci­jos tai­ky­mo sri­tis, gal­būt jas rei­kė­tų su­siau­rin­ti, bet svars­ty­ti šį pro­jek­tą tik­rai rei­kia. Jū­sų pa­sta­ba es­mi­nė.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai. Gal­būt ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ben­dru su­ta­ri­mu be mo­ty­vų iš­sa­ky­mo. Prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra? Pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo ben­dru su­ta­ri­mu.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Prieš­ta­ra­vi­mų nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 5 die­ną. Ačiū. Šis klau­si­mas… (Bal­sai sa­lė­je) Ir Vy­riau­sy­bės iš­va­dos? Ge­rai. Fik­suo­ja­me, kad rei­kia pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

 

17.33 val.

Įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl dar­bo atos­to­gau­jant pro­gra­mos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4038 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės 2-3 klau­si­mas. Po­nas G. Kli­ma­vi­čius, vi­ce­mi­nist­ras, pri­sta­tys mums įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl dar­bo atos­to­gau­jant pro­gra­mos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą. Pra­šom. Pa­tei­ki­mas.

G. KLIMAVIČIUS. Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kiu įsta­ty­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės ir Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos Vy­riau­sy­bės su­si­ta­ri­mo dėl dar­bo atos­to­gau­jant pro­gra­mos ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tą. Su­si­ta­ri­mas, pa­si­ra­šy­tas 2015 m. spa­lio 1 d. Niu­jor­ke, yra pri­skir­ti­nas prie ra­ti­fi­kuo­ja­mų tarp­tau­ti­nių su­tar­čių ka­te­go­ri­jos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tarp­tau­ti­nių su­tar­čių įsta­ty­mo 7 straips­nio 1 da­lies 8 punk­tą. Su­si­ta­ri­mo tiks­las – ska­tin­ti jau­ni­mo nuo 18 iki 30 me­tų am­žiaus ga­li­my­bę at­vyk­ti į ki­to su­si­ta­ri­mo vals­ty­bę pa­žin­ti­niais tiks­lais, atos­to­gau­ti tos vals­ty­bės te­ri­to­ri­jo­je iki 12 mė­ne­sių, kar­tu su­tei­kiant tei­sę stu­di­juo­ti ar­ba dirb­ti iki 6 mė­ne­sių. Su­si­ta­ri­me nu­ma­ty­ta, kad Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos pi­lie­čiams, ku­rie at­vyks­ta į Lie­tu­vos Res­pub­li­ką pa­gal dar­bo, atos­to­ga­vi­mo pro­gra­mą, ne­bū­tų tai­ko­mas rei­ka­la­vi­mas įsi­gy­ti lei­di­mą dirb­ti. Ana­lo­giš­kas rei­ka­la­vi­mas tai­ko­mas ir Lie­tu­vos pi­lie­čiams, vyks­tan­tiems į Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją. Ša­lims at­li­kus vi­daus pro­ce­dū­ras, rei­ka­lin­gas su­si­ta­ri­mui įsi­ga­lio­ti, ša­lys di­plo­ma­ti­niais ka­na­lais tu­rė­tų su­si­tar­ti dėl pi­lie­čių kvo­tų, pi­lie­čių, ku­rie vyks, skai­čiaus. Tiek. Pra­šy­čiau pro­jek­tui pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū už ope­ra­ty­vų pa­tei­ki­mą. Jū­sų pa­klaus­ti nie­kas ne­no­ri. Tai­gi dė­ko­ju, kad pa­lau­kė­te.

Mo­ty­vų sa­ky­ti nie­kas ne­no­ri. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me? Pri­ta­ria­me. Ačiū. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Nu­ma­ty­ta svars­ty­ti ge­gu­žės 12 die­ną. Šis klau­si­mas nag­ri­nė­ti baig­tas.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Po­nas J. Ole­kas ar kas nors at­sa­kin­gas iš mi­nis­te­ri­jos? Nė­ra. Ka­dan­gi nė­ra pa­tei­kė­jo, šis klau­si­mas ir 2-5 klau­si­mas yra ne­nag­ri­nė­ja­mi.

 

17.35 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 44 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3986 (pa­tei­ki­mas)

 

Ar yra R. Sin­ke­vi­čius? Yra. Ger­bia­ma­sis Ri­man­tai, ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jau da­bar pra­šo­me pri­sta­ty­ti Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 44 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom. Ger­bia­ma­sis R. Sin­ke­vi­čius.

R. SINKEVIČIUS (LSDPF). La­bai ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos Sei­mo nariai, pri­sta­ty­mas bū­tų la­bai trum­pas. Jo tiks­las yra su­de­rin­ti Avia­ci­jos įsta­ty­mo 44 straips­nio nuo­sta­tas su ati­tin­ka­mo­mis Že­mės įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, to­dėl yra kei­čia­mos Avia­ci­jos įsta­ty­mo 44 straips­nio 3 da­ly­je var­to­ja­mos for­mu­luo­tės, jos su­vie­no­di­na­mos su Že­mės įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis. Rei­kia pa­keis­ti tris žo­džius tam, kad ne­kil­tų tei­si­nių ko­li­zi­jų. Iš es­mės jo­kio es­mi­nio po­ky­čio nė­ra, tie­siog sie­kia­ma iš­sau­go­ti įsta­ty­mo ga­lią tu­rin­čių tei­sės ak­tų ba­zės gry­nu­mą.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­klaus­ti nie­kas ne­no­ri. Dė­kui pra­ne­šė­jui. Ben­dru su­ari­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­domas – Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Svars­ty­mo da­ta – ge­gu­žės 31 die­na. 2-6 klau­si­mas nag­ri­nė­ti baig­tas.

 

17.37 val.

Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 2, 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3835 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas. Po­nas V. Fio­do­ro­vas. Po­ne Vik­to­rai, pra­šom pa­teik­ti jū­sų tei­kia­mą Avia­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-2066 2, 3 ir 6 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

V. FIODOROVAS (DPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Tei­kiu mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris nu­ma­to pri­va­lo­mą be­pi­lo­čių or­lai­vių re­gist­ra­ci­ją pa­gal Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nist­ra­ci­jos nu­sta­ty­tas tai­syk­les.

PIRMININKAS. Ačiū. Jū­sų pa­klaus­ti nie­kas ne­no­ri. Ben­dru su­ta­ri­mu… (Bal­sai sa­lė­je) Jūs? At­si­pra­šau. Po­nas A. Anu­šaus­kas. Pra­šom klau­si­mą.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Aš da­bar tiks­liai ne­pri­si­me­nu, bet man at­ro­do, kad ir jūs, ir aš maž­daug vie­nu me­tu įre­gist­ra­vo­me įsta­ty­mo pro­jek­tus. Čia jie iš es­mės ski­ria­si ar ne, nes kal­ba­ma apie be­pi­lo­čius?

V. FIODOROVAS (DPF). Įre­gist­ra­vo­me gal ir skir­tin­gu lai­ku, bet pa­tei­ki­mas ėjo tą pa­čią die­ną. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ski­ria­si nuo pir­mo­jo įsta­ty­mo pro­jek­to tuo, kad ten tais įsta­ty­mais bu­vo nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė už tai­syk­lių pa­žei­di­mą, o čia kal­ba­ma apie pa­čių dro­nų, or­lai­vių re­gist­ra­ci­ją, kad įsi­gy­jant ar kaž­ko­kiu ki­tu bū­du… kai mes nu­sta­ty­si­me, dro­nai bū­tų re­gist­ruo­ja­mi, kad ži­no­tu­me, kiek jų re­a­liai yra ir kas jais nau­do­ja­si.

PIRMININKAS. Ačiū. Ačiū, ko­le­ga. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Tai­gi po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Nu­ma­to­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 31 die­ną.

 

17.39 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 21 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIP-4111, Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2143 4 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projek­tas Nr. XIIP-4112 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. R. Ša­džius. (Bal­sai sa­lė­je) Taip, taip, taip, bet aš jau ki­tą klau­si­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šom, ger­bia­ma­sis po­ne vi­ce­mi­nist­re. Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 21 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mas. Pra­šom.

A. RIMKŪNAS. Dė­kui, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, aš pa­si­steng­siu trum­pai pri­sta­ty­ti iš kar­to abu klau­si­mus, nes jie yra su­si­ję, jei­gu ga­li­ma.

PIRMININKAS. Taip, pra­šom. Ir 8b, aš to ne­pa­sa­kiau, bet for­ma­liai. Pra­šom.

A. RIMKŪNAS. Ge­rai. Tai­gi Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 21 ir 37 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo ir to pa­ties įsta­ty­mo 14, 18, 19, 21, 28, 32, 35, 38 ir 39 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo 4 strai­ps­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tų tiks­las yra su­de­rin­ti anks­čiau mi­nė­tų įsta­ty­mų strai­ps­nių nuo­sta­tas su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­niu įsta­ty­mu. Kaip ži­no­te, nuo šių me­tų sau­sio 1 die­nos sa­vi­val­dy­bės, ku­rių pla­nuo­ja­mi asig­na­vi­mai ne­vir­ši­ja 0,3 % pra­ėju­sių me­tų ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to (to­kias sa­vi­val­dy­bes mes va­di­na­me ma­žo­sio­mis sa­vi­val­dy­bė­mis), tu­ri taip pla­nuo­ti sa­vo 2016 me­tų biu­dže­tus, kad de­fi­ci­tas ne­būtų di­des­nis ne­gu 1,5 % ar­ba kad asig­na­vi­mai ne­vir­šy­tų pa­ja­mų dau­giau ne­gu 1,5 %. Tai­gi šioms nuo­sta­toms įsi­ga­lio­jus, šiais me­tais ma­žo­sios sa­vi­val­dy­bės pir­mą kar­tą su­si­dū­rė su pra­ėju­sių me­tų biu­dže­to ne­pa­nau­do­tų pa­ja­mų pa­nau­do­ji­mo ei­na­mai­siais me­tais pro­ble­ma. Tai­gi pa­pil­dant Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 21 straips­nio 3 da­lį, ku­rio­je įtvir­ti­na­ma pra­ėju­siais me­tais ne­pa­nau­do­tų pa­ja­mų pa­nau­do­ji­mo ei­na­mai­siais me­tais tvar­ka, tai yra pla­nuo­jant, tvir­ti­nant ir kei­čiant bei vyk­dant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, jo pa­ja­mos bus ko­re­guo­ja­mos prie ei­na­mų­jų me­tų pa­ja­mų pri­de­dant pra­ėju­sių me­tų ne­pa­nau­do­tų pa­ja­mų da­lį.

Be to, jei sa­vi­val­dy­bė no­rės pa­nau­do­ti ne­pa­nau­do­tą pa­ja­mų da­lį, vi­sa pra­ėju­siais me­tais ne­pa­nau­do­ta pa­ja­mų da­lis ei­na­mai­siais me­tais tu­rės bū­ti skir­ta sa­vi­val­dy­bės trum­pa­lai­kiams įsi­pa­rei­go­ji­mams, iš­sky­rus sko­li­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus, bu­vu­siems pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 31 die­ną, pa­deng­ti. Tuo at­ve­ju, kai trum­pa­lai­kiai įsi­pa­rei­go­ji­mai vir­šys ne­pa­nau­do­tų pa­ja­mų da­lį, nu­ma­to­mų pa­deng­ti trum­pa­lai­kius įsi­pa­rei­go­ji­mus su­ma tu­rės bū­ti ne ma­žes­nė nei ne­pa­nau­do­ta pa­ja­mų da­lis. Ana­lo­giš­ka nuo­sta­ta yra siū­lo­ma ir di­džio­sioms sa­vi­val­dy­bėms, ku­rių biu­dže­tai vir­ši­ja 0,3 pra­ėju­sių me­tų BVP.

Ant­ras siū­lo­mas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo straips­nis – bū­tent 37 straips­nio 6 da­lis dėl prie­vo­lės sa­vi­val­dy­bėms teik­ti fi­nan­si­nių ro­dik­lių prog­no­zi­nę in­for­ma­ci­ją. To­kiu at­ve­ju Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai bū­tų už­tik­rin­tas sa­vi­val­dy­bių sub­sek­to­rių fi­nan­si­nių duo­me­nų ga­vi­mas ir mes ga­lė­tu­me ste­bė­ti sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų vyk­dy­mą.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad prog­no­zi­nės in­for­ma­ci­jos tei­ki­mas jau vyk­do­mas da­bar. Jau 13 sa­vi­val­dy­bių Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai tei­kia to­kią prog­no­zi­nę in­for­ma­ci­ją, o toks rei­ka­la­vi­mas, be ki­ta ko, at­ei­na iš Eu­ro­pos Są­jun­gos 85 di­rek­ty­vos.

Dėl tei­kia­mų įsta­ty­mų pro­jek­tų Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas pa­sta­bų ne­tu­ri, to­dėl pra­šau jū­sų pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū už pa­tei­ki­mą. Du Sei­mo na­riai no­ri jū­sų pa­klaus­ti. Po­nas S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū, at­si­sa­kau. Ačiū. At­si­pra­šau.

PIRMININKAS. Ačiū. Ne. Po­nas K. Koms­kis. Ir­gi at­si­sa­ko…

K. KOMSKIS (TTF). Ne, ne, ne. Ger­bia­mas vi­ce­mi­nist­re, iš tie­sų la­bai su­dė­tin­gai jūs čia pri­sta­tė­te, bet aš ži­nau vie­ną da­ly­ką, kad, sa­ky­kim, šiais me­tais jūs iš­sprę­si­te tą klau­si­mą, bet ki­tais me­tais, kai pra­si­dės Eu­ro­pos lė­šos, aš ma­tau, kad sa­vi­val­dy­bės jau tik­rai ne­tu­rės sko­li­ni­mo­si li­mi­to. Ar ap­skri­tai ne­rei­kė­tų kar­tu pri­imant ši­tą pa­tai­są, pri­im­ti, kad bū­tų di­di­na­mi vi­siems sko­li­ni­mo­si li­mi­tai, nes da­bar­ti­niu me­tu vi­sas ko­fi­nan­sa­vi­mas rei­ka­lau­ja iš sa­vi­val­dy­bių vis di­des­nių lė­šų? Anks­tes­niu lai­ko­tar­piu, jūs ži­no­te, bu­vo vie­nas fi­nan­sa­vi­mas, o da­bar­ti­niu me­tu yra, kad ir 50 %, ir 40 % fi­nan­suo­ja. Iš tie­sų aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad sa­vi­val­dy­bės gaus at­si­sa­ky­ti kai ku­rių pro­jek­tų.

A. RIMKŪNAS. Dė­kui už tik­rai ge­rą klau­si­mą. Ži­no­ma, mes ge­rai su­vo­kia­me tą pro­ble­mą ir ta pro­ble­ma yra spren­džia­ma ne tik­tai ma­no da­bar tei­kia­mais įsta­ty­mų pa­kei­ti­mo pro­jek­tais, bet yra spren­džia­ma ir tam tik­ru Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nau­do­jant Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šas. Tai yra mes, tai­ky­da­mi fi­nan­si­nės in­ži­ne­ri­jos me­to­dus, pa­siū­ly­si­me sa­vi­val­dy­bėms iš tik­rų­jų efek­ty­viau­siems pro­jek­tams, kad sa­vi­val­dy­bės tu­rės iš sa­vo lė­šų pa­deng­ti tik­tai 5 % vyk­do­mų pro­jek­tų. Tai­gi bus įdieg­ta to­kia mo­ty­vuo­jan­ti sis­te­ma, ku­ri ska­tins sa­vi­val­dy­bes bū­tent efek­ty­viai įgy­ven­din­ti pro­jek­tus. Kaip ži­no­te, sa­vi­val­dy­bių ko­fi­nan­sa­vi­mo dia­pa­zo­nas kin­ta nuo 5 % iki 15 %. Tai­gi mes, pui­kiai tai su­vok­da­mi, ar­ti­miau­siu me­tu teik­si­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, kur Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nė­mis lė­šo­mis tą pro­ble­mą ir­gi sprę­si­me. Čia yra tik­tai vie­na da­lis.

PIRMININKAS. Ačiū. Dė­ko­ja­me ger­bia­mam vi­ce­mi­nist­rui A. Rim­kū­nui.

Da­bar mo­ty­vai už pa­tei­ki­mą. Yra mo­ty­vai už. Gal at­si­sa­ky­ki­me? (Bal­sai sa­lė­je) Trum­pai. Pra­šau. Po­nas A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDPF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū vi­ce­mi­nist­rui už iš­sa­mų pri­sta­ty­mą. Aš no­riu at­kreip­ti vi­sų mū­sų dė­me­sį, kad sa­vi­val­dy­bės lau­kia ši­to pro­jek­to. Jei­gu Sei­mas pri­tars, aš pir­mi­nin­ko pra­šau kuo ar­ti­miau įtrauk­ti į svars­ty­mus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­kui. Tai­gi ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me ne­bal­suo­ti. Taip? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ti, taip? Aiš­ku. Po­zi­ci­ja tu­ri bū­ti reiš­kia­ma tei­sin­gai. Bal­suo­ja­me. Skel­biu bal­sa­vi­mą. Vy­ks­ta bal­sa­vi­mas dėl dvie­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų – Biu­dže­to san­da­ros ir Biu­dže­to san­da­ros 21, 37 ir dau­ge­lio ki­tų straips­nių įsta­ty­mų pro­jek­tų pa­tei­ki­mo. Ačiū.

Po pa­tei­ki­mo 50 – už, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ir vie­nu, ir ki­tu klau­si­mu – Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi – Au­di­to ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tai. Svars­ty­mo da­ta – ba­lan­džio 21 die­na. Ne per vė­lai? (Bal­sai sa­lė­je) Ne per vė­lai. Ba­lan­džio 21 die­na. Sku­bai ga­li­me pri­tar­ti, taip? Ačiū. Vis­kas dėl ši­to klau­si­mo.

 

17.48 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4108 (pa­tei­ki­mas)

 

Pra­šo­me į tri­bū­ną vi­ce­mi­nist­rą A. Vit­kaus­ką pri­sta­ty­ti ki­tą 2-9 klau­si­mą – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau, po­ne vi­ce­mi­nist­re.

A. VITKAUSKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bė tei­kia sku­bos tvar­ka svars­ty­ti Sei­mui Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Įsta­ty­mo pro­jek­tas tiks­las – su­de­rin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­me (to­liau – įsta­ty­mas) var­to­ja­mas są­vo­kas su nau­jai pri­im­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so są­vo­ko­mis.

Trum­pai pri­sta­ty­siu įsta­ty­mo pro­jek­to pa­kei­ti­mo es­mę. Įsta­ty­mo 27 straips­nio 5 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad pri­pa­ži­nus vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės tur­tą ne­rei­ka­lin­gu, ne­tin­ka­mu, ne­ga­li­mu nau­do­ti dėl tre­čių­jų as­me­nų vei­kos, tai yra tur­tas bu­vo pa­vog­tas, ne­le­ga­liai nu­griau­tas, pa­deg­tas ir pa­na­šiai, tur­to ver­tė per­ke­lia­ma į fi­nan­si­nį tur­tą – gau­ti­nas lė­šas, o ne­pa­deng­tų gau­ti­nų lė­šų su­ma ga­li bū­ti nu­ra­šo­ma tik esant pro­ku­ro­ro, tei­sė­jo nu­tar­čiai ar­ba teis­mo spren­di­mui nu­trauk­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio tei­sės pa­žei­di­mo by­lą. Tai­gi pri­ėmus pro­jek­tą bus tar­pu­sa­vy­je su­de­rin­tos ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so, ma­no mi­nė­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so, ir įsta­ty­me var­to­ja­mos są­vo­kos.

Svars­ty­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą sku­bos tvar­ka Vy­riau­sy­bė pa­siū­lė to­dėl, kad Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas tu­ri įsi­ga­lio­ti 2016 m. ba­lan­džio 1 d. Tai­gi Vy­riau­sy­bė sie­kia už­tik­rin­ti, kad abie­jų tei­sės ak­tų įsi­ga­lio­ji­mas su­tap­tų. Prieš man at­ei­nant, iš tik­ro gir­dė­jau, kad Sei­mas svars­tė ini­cia­ty­vą ati­dė­ti Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo lai­ką iki spa­lio 1 die­nos. Jei­gu iš tik­rų­jų taip įvy­ko, tai mū­sų tiks­las ir bu­vo tei­kiant šį įsta­ty­mą, kad ši­tų dvie­jų įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mas tu­rė­tų su­tap­ti. To­dėl svars­ty­mas sku­bos tvar­ka, jei­gu taip iš tik­rų­jų yra, kaip ir pra­ran­da sa­vo ak­tu­a­lu­mą.

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šo­me pri­im­ti svars­ty­ti tei­kia­mą įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIP-4108 ir jį svars­ty­ti šio­je se­si­jo­je. Ačiū už dė­me­sį.

PIRMININKAS. Ačiū už pa­tei­ki­mą. Jū­sų pa­klaus­ti no­ri K. Koms­kis. Pra­šau.

K. KOMSKIS (TTF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, iš tie­sų bū­čiau ne­klau­sęs, bet kai jūs pa­sa­kė­te su­ga­din­tas ar­ba nu­griau­tas, tai man ky­la klau­si­mas, kaip Vil­niu­je (čia ne­se­niai ra­šė) nu­grio­vė pa­sta­tą ir pa­sta­tė ki­tą pa­sta­tą. Ar ši­tas įsta­ty­mas ga­lios, ar mes tu­rė­si­me dar vie­ną ko­kį pri­im­ti, kad sa­vi­val­dy­bės va­do­vai vis dėl­to sau­go­tų tą tur­tą, ku­ris yra jiems pa­ti­kė­tas? Ačiū.

A. VITKAUSKAS. Ačiū už klau­si­mą. Kaip aš ir mi­nė­jau, jei­gu tas pa­sta­tas yra ne­le­ga­liai nu­griau­tas, tai to pa­sta­to tur­to ver­tė ati­tin­ka­mai per­ke­lia­ma į fi­nan­si­nį tur­tą, į gau­ti­nas lė­šas. Po to ati­tin­ka­mai, jei­gu yra iš­ieš­ko­mos tos lė­šos, yra pa­den­gia­ma ta da­lis, o jei­gu lie­ka ne­pa­deng­ta da­lis, tai ati­tin­ka­mai ta lė­šų su­ma ga­li bū­ti tur­tas nu­ra­šo­mas, bet tik esant pro­ku­ro­ro, tei­sė­jo nu­tar­čiai ar­ba teis­mo spren­di­mui nu­trauk­ti ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­lą. Čia pa­aiš­ki­na­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju ger­bia­ma­jam vi­ce­mi­nist­rui A. Vit­kaus­kui už pa­tei­ki­mą ir at­sa­ky­mus į klau­si­mus.

A. VITKAUSKAS. Ačiū, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių sa­ky­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ga­li­ma pri­tar­ti. Ačiū, pri­ta­ria­me. Pa­grin­di­nis – Au­di­to ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Vy­riau­sy­bė siū­lo sku­bos tvar­ką, ta­čiau ne­kar­to­ja to siū­ly­mo. Ba­lan­džio 14 dieną svars­ty­mą ga­li­me nu­ma­ty­ti? Ačiū. Ga­li­me.

 

17.52 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-3721 (pa­tei­ki­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, ku­rį pri­sta­tys po­nas A. Moc­kus, – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas. Pra­šau.

A. MOCKUS (LSDPF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu pri­sta­ty­ti mi­nė­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­rio pa­tei­ki­mo ini­cia­to­riai bu­vo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, taip pat me­ras ir aš su Sei­mo na­re V. Čmi­ly­te-Niel­sen.

Prie­žas­tys, pa­ska­ti­nu­sios įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mą, taip pat tiks­lai ir už­da­vi­niai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas (to­liau – pro­jek­tas) pa­reng­tas at­si­žvel­giant į tai, kad 2014 m. spa­lio 1 d. įsi­ga­lio­jus Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo nau­jai re­dak­ci­jai bu­vo pa­nai­kin­ta ga­li­my­bė pa­nau­dos pa­grin­dais per­duo­ti tur­tą val­dy­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms, or­ga­ni­zuo­jan­čioms or­lai­vių skry­džius bei eks­plo­a­tuo­jan­čioms oro uos­tus. Toks pa­kei­ti­mas su­kė­lė di­džiu­les nei­gia­mas pa­sek­mes, nes pri­si­dė­jo prie šių spe­ci­fi­ne veik­la už­si­i­man­čių įmo­nių fi­nan­si­nės būk­lės pra­stė­ji­mo ir, jei ne­bus su­grą­žin­ta pa­nai­kin­ta nuo­sta­ta, ga­li įvyk­ti ban­kro­tas.

Įsta­ty­mo nau­jos re­dak­ci­jos ren­gė­jai pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dė, kad tei­sė val­dy­ti vals­ty­bės tur­tą pa­nau­dos pa­grin­dais, nu­ma­ty­ta vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms, or­ga­ni­zuo­jan­čioms or­lai­vių skry­džius bei eks­plo­a­tuo­jan­čioms oro uos­tus, Tur­to val­dy­mo įsta­ty­me iš­krei­pia są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos ir ūkio ob­jek­to ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pus. Sa­vi­nin­ko tur­tas, ku­riuo nau­do­jan­tis už­dir­ba­mos pa­ja­mos, tu­ri ge­ne­ruo­ti ir grą­žą įmo­nės sa­vi­nin­kui – vals­ty­bei ar­ba sa­vi­val­dy­bei.

At­si­žvel­giant į tai, Tur­to dis­po­na­vi­mo įsta­ty­mo 13 straips­nio nuo­sta­tų dėl tur­to pa­nau­dos oro skry­džius ir oro uos­tus eks­plo­a­tuo­jan­čioms įmo­nėms su­tei­ki­mo siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti, nu­sta­tant, kad su­da­ry­tos pa­nau­dos su­tar­tys ne­ga­li bū­ti pra­tęs­tos ir ga­lio­tų iki su­tar­čių pa­bai­gi­mo ter­mi­no. Pa­žy­mi­ma, kad šie nuo­gąs­ta­vi­mai ne­tu­ri jo­kio re­a­laus pa­grin­do, nes vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių įmo­nės yra spe­ci­fi­niai ju­ri­di­niai as­me­nys, ku­riuos nuo ki­tų įmo­nių ski­ria jų pa­skir­tis – vie­šų­jų in­te­re­sų ten­ki­ni­mas. To­dėl jos pri­ski­ria­mos vie­šų­jų ju­ri­di­nių as­me­nų rū­šiai (pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ci­vi­li­nio ko­dek­so 2.34 straips­nio 2 da­lį). Joms, kaip ir ki­tiems vie­šie­siems ju­ri­di­niams as­me­nims, Ci­vi­li­nio ko­dek­so VII sky­rius tai­ko­mas sub­si­dia­riai… (Bal­sai sa­lė­je) Ne­skai­ty­siu, ge­rai.

Pir­mą kar­tą mė­gi­nau pa­skai­ty­ti, nes yra daug ju­ri­di­nio teks­to. Es­mė yra to­kia.

PIRMININKAS. Ačiū. Kiek­vie­nas tu­ri ga­li­my­bę…

A. MOCKUS (LSDPF). La­bai trum­pai.

PIRMININKAS. Pra­šau.

A. MOCKUS (LSDPF). Ka­dan­gi Šiau­lių oro uos­tas yra vie­nin­te­lis li­kęs ne­vals­ty­bi­nis oro uos­tas, pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, pra­ei­tų me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį bai­gė­si pa­nau­dos su­tar­tis ir pa­gal 2014 me­tų spren­di­mą, ku­rį mi­nė­jau, ji ne­ga­li bū­ti pra­tę­sia­ma. Oro uos­tas vyk­do tą veik­lą, nors da­lis ge­rų spe­cia­lis­tų, pa­ma­tę ši­tą si­tu­a­ci­ją, yra pa­bė­gę, bet li­ko, kaip sa­kant, pat­rio­tai, ku­rie ti­ki, kad vis dėl­to vals­ty­bė ir vals­ty­bės vy­rai, ir mes tuo la­biau su­pra­si­me, kad šis oro uos­tas yra rei­ka­lin­gas, nes tai yra su­si­ję su re­gio­nais, su re­gio­nų plėt­ra, tuo la­biau kad jo eks­plo­a­ta­ci­ja yra daug pa­pras­tes­nė nei ki­tų ci­vi­li­nių oro uos­tų, ku­riuos mes pa­ė­mė­me, pa­vyz­džiui, Kau­no, Pa­lan­gos ir pa­na­šiai. Ša­lia yra ka­ri­nis oro uos­tas ir da­lį funk­ci­jų, da­lį iš­lai­ky­mo (di­dži­ą­ją da­lį) pri­si­i­ma ka­ri­nis oro uos­tas.

Šiau­lių oro uos­tas, pri­ėmus ši­tą įsta­ty­mą, bu­vo įkri­tęs į duo­bę ir pra­dė­jęs nuos­to­lin­gai dirb­ti, ta­čiau sa­vi­val­dy­bė pa­ti ra­do sa­vo lė­šų ir pa­ly­gin­ti la­bai ne­daug, apie po­rą mi­li­jo­nų (li­tais) per ke­lis kar­tus pa­da­rė in­jek­ci­ją. Da­bar šis oro uos­tas iš­lai­ko pats sa­ve. Da­bar gau­na­me iš­va­das (čia yra Tei­sės de­par­ta­men­to ir Eu­ro­pos tei­sės), ku­rio­se iš es­mės sa­ko­ma, kad jei­gu bus pra­tęs­ta pa­nau­da, tai bus ne­ly­gios są­ly­gos.

Aš no­rė­jau vi­sų, ku­rie nė­ra įsi­gi­li­nę, pa­klaus­ti, ko­kios ly­gios są­ly­gos, kai į vals­ty­bi­nius oro uos­tus, tuos tris, ku­rie pri­jung­ti prie Vil­niaus yra tam, kad iš­gel­bė­tų, įde­da­mi (ir mes pa­tys ne­se­niai, pra­ei­tą sa­vai­tę svars­tė­me) virš 200 tūkst. mln. eu­rų iki 2020 me­tų, iki šiol taip pat įde­da­ma, ir oro uos­tas, ku­ris iš­lai­ko pats sa­ve. Pa­grin­di­nė jo sri­tis yra kro­vi­nių per­ve­ži­mas. Jis, bū­da­mas sa­vi­val­dy­bės ju­ris­dik­ci­jo­je, fak­tiš­kai vyk­do dau­giau­siai kro­vi­nių per­ve­ži­mų. De­ja, su­si­da­rė to­kia si­tu­a­ci­ja, šiuo me­tu kai ku­rie, ga­lin­tys da­ry­ti įta­ką, ma­to kon­ku­ren­ci­ją ki­tiems oro uos­tams, ypač Kau­no, pra­dė­jo ši­tą oro uos­tą gal­būt blo­kuo­ti, ma­ny­da­mi, kad jis ga­li su­da­ry­ti kon­ku­ren­ci­ją vals­ty­bi­niam oro uos­tui, kon­kre­čiai Kau­no.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad tai yra vi­siš­ka ne­tei­sy­bė, nes sa­vi­val­dy­bės taip pat yra vals­ty­bė, ir ši­tas gau­na­mas pel­nas taip pat yra vals­ty­bė­je. Jis tik­rai ne­nu­kon­ku­ruos, ir ne­ma­tau jo­kios prie­žas­ties, kad bū­tų dirb­ti­nai ši­tas oro uos­tas blo­kuo­ja­mas. Aš su­pran­tu ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su­pran­ta kaip tam tik­rą blo­ka­vi­mą.

PIRMININKAS. Ačiū už stra­te­giš­kai svar­baus Lie­tu­vai klau­si­mo nuo­dug­nų pri­sta­ty­mą.

Jū­sų no­ri pa­klaus­ti R. Baš­kie­nė. Pra­šau.

R. BAŠKIENĖ (MSNG). La­bai ačiū, ger­bia­ma­sis ko­le­ga. Iš tik­rų­jų Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nė gru­pė, ko ge­ro, vi­si bū­tų pa­si­ra­šę šį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Ži­nau, kad jį pa­ren­gė Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė, o ne jūs. Ir, ko ge­ro, kai jūs jį skai­tė­te, tai bu­vo daug blo­giau, ne­gu kai pra­dė­jo­te aiš­kin­ti. Kai pra­dė­jo­te aiš­kin­ti, mes pra­dė­jo­me su­pras­ti, kad kaž­kas tru­pu­tė­lį keis­to­ka. Klau­siu la­bai tie­siai ir švie­siai. Ko­kią įta­ką, kon­kre­čią įta­ką, ši­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­rės kon­kre­čiai nau­din­gam Šiau­lių oro uos­to pro­ble­mų iš­spren­di­mui ir kaip tai ga­li­ma pa­veik­ti ir ma­ty­ti są­ly­tį su ki­tais oro uos­tais?

A. MOCKUS (LSDPF). Ačiū už klau­si­mą. Kai pri­sta­tau klau­si­mą ar vals­ty­bės, ar re­gio­no, ar mies­to, ku­riam aš pri­klau­sau, mas­tu, aš vi­są lai­ką sten­giuo­si tas am­bi­ci­jas už­mirš­ti. Dėl to, kad tai pa­ren­giau ne aš, pa­ren­gė, aiš­ku, ma­no pa­dė­jė­ja kar­tu, kaip ir mi­nė­jau, su Šiau­lių mies­to ad­mi­nist­ra­ci­ja, ir tai tei­sy­bė, dėl to aš pa­tei­kiu ir V. Čmi­ly­tė, taip pat gal­būt ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­si­rin­ki­mas. Ir jie pa­pra­šė re­gist­ruo­ti tai. Pri­si­jun­gi­mas, tai nė­ra… Pri­si­jun­gi­mas… jū­sų įžan­ga to­kia. O šiaip, ką tai duo­tų: jei­gu yra pa­nau­da, tai oro uos­tas yra nau­do­ja­mas, ta­kai fak­tiš­kai ne­mo­ka­mai, jei­gu nu­si­lei­džia ka­ri­niai lėk­tu­vai… taip pat dar yra to­kia ga­li­my­bė, kad jei­gu bū­tų… ir sa­vi­val­dy­bė ne­ga­lė­tų ir ne­tu­rė­tų lė­šų, bū­tų rei­kia­my­bė pa­si­sko­lin­ti ko­kiam nors trum­pam lai­ko­tar­piui ar­ba gau­ti pa­gal­bą iš vals­ty­bės, ta­da, tu­rint pa­nau­dos su­tar­tį, tai yra įma­no­ma.

Nuo­mos su­tar­ties at­ve­ju tai yra ne­įma­no­ma. Pa­vyz­džiui, at­si­dū­rus su­dė­tin­go­je si­tu­a­ci­jo­je, ga­li žlug­ti oro uos­tas, kai gal­būt jam trū­ko lė­šų tik ke­le­tui mė­ne­sių. Čia tik es­mi­nis skir­tu­mas, nes tu­rint nu­omą… Sa­kau, jei­gu tą die­ną ne­nu­si­lei­džia ka­ri­nis lėk­tu­vas, sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­mo­kė­ti už vi­sos die­nos ta­kus, tai sa­vi­val­dy­bei ne­pa­ke­lia­ma naš­ta.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas K. Koms­kis.

K. KOMSKIS (TTF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tie­sų pra­ne­šė­jas… Aš taip ir ne­su­pra­tau, ne­pa­sa­kė­te jūs tos įmo­nės, ku­ri da­bar nau­do­ja­si. Taip ir ne­la­bai ne­su­pra­tau, ko­dėl mes tu­rė­tu­me da­ry­ti iš­im­tį vie­nam ar ki­tam oro uos­tui, nes mes tu­ri­me ir Pa­ne­vė­žio ga­na di­de­lį oro uos­tą, ir dau­giau yra oro uos­tų, ku­rie pri­klau­so ir kraš­to ap­sau­gai. Vi­sur yra vie­no­dos są­ly­gos.

Ga­lų ga­le iš­nuo­mo­ki­me už vie­ną li­tą, tai mes ži­no­si­me, kad yra iš­nuo­mo­ta. Bet kur­ti iš­kir­ti­nai vie­nam oro uos­tui… Su vi­sa pa­gar­ba aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad bū­tų tik­rai ne­la­bai etiš­ka ir ne­ga­lė­tu­me to­kių da­ly­kų da­ry­ti. Taip pat aš gal­vo­ju, ką mes pa­tei­kė­me Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai. Tai tei­kia da­bar, kad vi­sus oro uos­tus kon­ce­si­jos bū­tu kam nors ati­duo­ti. Gal ir šiuo ke­liu mė­gin­ki­me ei­ti.

A. MOCKUS (LSDPF). Ačiū. Iš tik­rų­jų kon­ce­si­jos gal­būt ir bus kaž­ka­da ga­li­ma, da­bar šiuo me­tu ne­ga­li­ma, nes ša­lia yra ka­ri­ni­nis. Ką jūs kal­ba­te apie Pa­ne­vė­žį, aš ne­ži­nau, ten es­mės ne­gir­dė­jau, kad jie bū­tų nors vie­ną pas­ta­ruo­ju me­tu kro­vi­nį per­ve­žę ir už­si­i­mi­nė­ję kro­vi­nių per­ve­ži­mu. Iš­im­ti­nai tik Šiau­lių oro uos­tas tuo už­si­i­ma.

Dar kar­tą kar­to­ju, ka­dan­gi jūs… Tai aš su vi­sa pa­gar­ba kar­tais klau­si­mą pa­si­ruo­šiu iš an­ks­to, aš prieš tai at­sa­kiau. Tai nu­oma ir pa­nau­da ski­ria­si iš es­mės. To­dėl kad tu­rint vie­ną li­tą, vals­ty­bė ne­ga­li pa­dė­ti – nei ta­ko pa­dė­ti re­mon­tuo­ti, nei pa­sko­lin­ti, nei duo­ti – nie­ko. Tu­rint pa­nau­dą, ne­sant sa­vi­val­dy­bėje to­kių ga­li­my­bių, lai­ki­ną pa­sko­lą ar­ba pa­gal­bą ga­li su­teik­ti vals­ty­bė, jei­gu ma­tys, kad tai stra­te­giš­kai pa­ruoš­ta. Tuo la­biau Šiau­lių oro uos­tas, ša­lia ka­ri­nio, tai yra la­bai svar­bus da­ly­kas, tai – ne Pa­ne­vė­žio. Tai yra kro­vi­niai, pa­tei­ki­mas, ka­ri­nė amu­ni­ci­ja ir vi­sa ki­ta. Tai yra iš tik­rų­jų svar­bu ir ma­nau, kad reikš­min­ga. Toks oro uos­tas, de­ja, be tri­jų su­jung­tų vals­ty­bi­nių, Lie­tu­vai yra vie­nas, o Pa­ne­vė­žio ir vi­si ki­ti ne­už­si­i­ma ta veik­la, ku­rią aš mi­nė­jau.

PIRMININKAS. Ačiū. Dė­ko­ja­me po­nui A. Moc­kui už pa­tei­ki­mą ir at­sa­ky­mus į klau­si­mus. Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už. Kiek su­pran­tu, ben­dru su­ta­ri­mu mes ne… Tai gal ir mo­ty­vų prieš ne, ar po­nas K. Ma­siu­lis. Pra­šom. Pra­šom, jū­sų tei­sė.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ži­no­te, aš, tie­są sa­kant, ne­tu­rė­jau nuo­mo­nės, net­gi gal­vo­jau bal­suo­ti už, kol ne­iš­gir­dau pri­sta­ty­mo. Kai iš­gir­dau pri­sta­ty­mą, tai aiš­kiai su­pra­tau, kad čia yra vie­nos aiš­kios įmo­nės, tik pa­var­dė ne­bu­vo pa­sa­ky­ta to žmo­gaus ir tos įmo­nės, ne­bu­vo pa­sa­ky­tas in­te­re­sas, ku­ris ban­do­mas įstum­ti kaip vie­ša­sis in­te­re­sas. Ir ne­bu­vo pa­aiš­kin­ta, ko­dėl taip tu­rė­tų bū­ti, aš to ne­su­pra­tau.

Tie­siog ad­vo­ka­ta­vi­mas vie­nai įmo­nei, ir tiek. Jei­gu tei­sy­bė, kiek aš su­pra­tau, tai čia yra vie­na įmo­nė, ku­ri ve­ža per Šiau­lius Ga­riū­nams pre­kes. Ar čia ta pa­ti įmo­nė, aš ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės pa­klaus­ti, tai da­bar taip klau­siu. Po to­kio pri­sta­ty­mo tik­rai ne­ga­lė­čiau siū­ly­ti pa­lai­ky­ti ši­to įsta­ty­mo, juo la­biau kad ir K. Koms­kis tei­sin­gai iš­kė­lė klau­si­mą, ko­dėl mes tu­ri­me da­ry­ti iš­im­tis vie­nam kaž­ko­kiam as­me­niui, ta­da da­ry­ki­me ir api­ben­drin­ki­me vi­siems oro uos­tams, ir įsta­ty­mas tu­ri ga­lio­ti vi­siems vie­no­dai. Vie­na­me oro uos­te – vie­no­kios tvar­kos ir vie­niems sub­jek­tams, o ki­tuo­se – ki­to­kios tvar­kos, ki­tiems sub­jek­tams skir­tos. Kaž­kas la­bai įtar­ti­nai ir nekaip kve­pia.

PIRMININKAS. Ačiū. Pa­tei­kė­jas pra­šo trum­pos re­pli­kos. Pra­šom, po­nas A. Moc­kus.

A. MOCKUS (LSDPF). Iš tik­rų­jų tai la­bai gai­la, kad ne­pa­klau­sė­te ar­ba nepa­si­aiš­ki­no­te. Pa­var­dė yra Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė. Tai yra vie­nin­te­lis oro uos­tas, ku­ris pri­klau­so mies­to sa­vi­val­dy­bei. Kro­vi­niai yra įvai­rūs, pra­de­dant ver­še­liais – Šiau­lių oro uos­tas vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je tu­ri vals­ty­bi­nę ve­te­ri­na­ri­jos sto­tį. Taip pat jo­kių Ga­riū­nų pre­kių ne­įei­na, vie­ną kar­tą prieš 10 me­tų bu­vo, tuo ir bai­gė­si. Yra spe­ci­fi­niai kro­vi­niai, iš jų ver­še­liai ir vi­si ki­ti, ku­riems rei­ka­lin­ga pri­sta­ty­mo įran­ga ir t. t. Sa­vi­nin­kas yra, taip. Yra val­dy­ba, su­da­ry­ta iš mies­to ta­ry­bos ir ki­tų žmo­nių, ten vi­siš­kai nė­ra ver­sli­nin­kų.

PIRMININKAS. Ačiū. Mes bal­suo­ja­me. Kiek su­pra­tau, ben­dru su­ta­ri­mu ne­ga­li­me su­tar­ti. Bal­suo­ja­me. Pa­tei­ki­mas. Pra­ne­šė­jas – A. Moc­kus. Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas. Po­nia V. Čmi­ly­tė-Niel­sen dar, kaip au­to­rė.

Ačiū. Bal­sa­vo 41. Už­si­re­gist­ra­vo 44. Ma­to­me už – 32, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas Au­di­to, pa­pil­do­mas – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti ba­lan­džio 21 die­ną. Pra­šom.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, vis tiek tai su­si­ję su vals­ty­bės tur­tu, to­dėl rei­ka­lin­ga Vy­riau­sy­bės iš­va­da.

PIRMININKAS. Vy­riau­sy­bės iš­va­da, siū­lo­me ir pri­ta­ria­me.

Ge­rai, po­no A. Sa­la­ma­ki­no pa­siū­ly­mas. Šis klau­si­mas yra baig­tas.

Pa­grin­di­nė dar­bo­tvarkė yra baig­ta. Aš dar no­rė­čiau trum­pam grįž­ti prie 2-8a ir 2-8b, kur mes bal­sa­vo­me, kad šis klau­si­mas svars­to­mas ba­lan­džio 21 die­ną, ta­čiau Vy­riau­sy­bė pra­šo sku­bos tvar­ka, ir siū­lau da­tą pa­ar­tin­ti, tai bū­tų ba­lan­džio 7 die­na. Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te? Bū­tų ket­vir­ta­die­nis, dar bū­tų ga­li­my­bė iš­nag­ri­nė­ti. Tai ba­lan­džio 7 die­na. Fik­suo­ja­me ir grįž­ta­me prie re­zer­vi­nių klau­si­mų.

 

18.07 val.

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4095 (pa­tei­ki­mas)

 

Pra­ne­šė­jas pa­si­ruo­šęs. Po­nas A. Sa­la­ma­ki­nas ir 29 Sei­mo na­riai. Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pa­tei­ki­mas.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nuo pra­ei­tų me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo nau­jos re­dak­ci­jos Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mas ir vei­kia jau me­tai ir trys mė­ne­siai. Vis­kas at­ro­do ge­rai, ta­čiau vie­na nuo­sta­ta tru­pu­tį yra per daug reg­la­men­tuo­jan­ti, t. y. įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja sa­vi­val­dy­bes per­im­ti in­fra­struk­tū­rą, van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų in­fra­struk­tū­rą, į sa­vo ju­ris­dik­ci­ją.

Ta­čiau 12 straips­ny­je yra nu­ma­ty­ta, kad tu­ri bū­ti įvyk­dy­ti trys kri­te­ri­jai, t. y. tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 50 as­me­nų van­dens var­to­to­jų. An­tra, yra sa­vi­val­dy­bės nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ra, ir tre­čia, gy­ven­to­jai dėl ge­ria­mo­jo van­dens ne­ga­li (ar tai yra ap­lin­ko­sau­gi­niai rei­ka­la­vi­mai, eko­no­mi­niai, ar ga­lų ga­le nė­ra pa­ties van­dens), sa­ky­si­me, nau­do­tis … ir jie ne­ga­li nau­do­tis ge­ria­mo­jo van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mu.

Štai, jei­gu tie trys įvyk­do­mi, ta­da per­duo­da­ma. Bet tai yra per­tek­li­nis va­rian­tas, to­dėl aš siū­lau, kad nors vie­nas iš šių va­rian­tų tu­ri ati­tik­ti, ta­da sa­vi­val­dy­bė ga­lė­tų pri­im­ti. Nes da­bar, jei­gu vi­si trys ati­tin­ka, ta­da ga­li­ma, bet jei­gu nors vie­nas, sa­ky­si­me, nau­do­ja 49 as­me­nys, ir jau įsta­ty­mo lei­dė­jas ne­lei­džia per­im­ti sa­vi­val­dy­bėms į sa­vo ju­ris­dik­ci­ją van­dens in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų. Tai tiek, pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Ačiū. Po­nas K. Koms­kis, jū­sų klau­si­mas.

K. KOMSKIS (TTF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties sa­ky­ki­te, kiek mes tu­ri­me to­kio tur­to, ku­rio rei­kė­tų pri­im­ti, kad ga­lė­tu­me… Da­bar aš su­pran­tu, tie kri­te­ri­jai tik­rai ge­ras pa­siū­ly­mas. Bet kiek mes dar tu­ri­me to­kio tur­to, ku­ris?..

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Čia dau­giau­sia lie­čia kai­miš­ką­sias sa­vi­val­dy­bes. Yra ne­di­de­li kai­mai, kur yra 45 gy­ven­to­jai ar kiek, ir mes tar­si už­dė­jo­me ru­be­žių, kad sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li per­im­ti, nes vi­si trys kri­te­ri­jai tu­ri bū­ti įvyk­do­mi. Kęs­tu­ti, di­džių­jų mies­tų tai ne­lies, bet ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se at­si­ran­da pro­ble­mų. Tai yra kai­miš­ko­se sa­vi­val­dy­bė­se.

PIRMININKAS. Ačiū. S. Jo­vai­ša. Jū­sų klau­si­mas.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Aš la­bai trum­pai. Man klau­si­mas ki­lo, kas su­gal­vo­jo to­kias ne­są­mo­nes? 50. Už­ėjo dar vie­nas at­si­ger­ti, jau bus 51. Ar­ba ten vie­nas nu­mi­rė, tai ką, at­jung­ti vis­ką? Ge­rai, ga­li­me ne­dis­ku­tuo­ti, ben­dru su­ta­ri­mu čia tu­rė­tų bū­ti pri­im­ta.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, Ser­ge­jau, tik­rai aš čia gal pri­si­im­čiau sau at­sa­ko­my­bę, nors ne aš, o Vy­riau­sy­bė tei­kia tą įsta­ty­mą ir kar­tais pra­žiop­so. Ir aš, kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, pra­žiop­so­jau, kad yra to­kie trys kri­te­ri­jai, ku­rie, su­tin­ku, tru­pu­tį ne­lo­giš­ki. Ačiū.

PIRMININKAS. Aiš­ku. Ačiū po­nui Al­gi­man­tui. Mo­ty­vų nė­ra no­rin­čių iš­sa­ky­ti. Tai­gi ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas, ma­tyt, Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, ma­no siū­ly­mas. Ne­pri­eš­ta­rau­ja­te? Svars­ty­mo da­ta, pir­mi­nin­ke, ka­da jūs?.. Ba­lan­džio 7 die­na grei­tai bū­tų. Ba­lan­džio 7 die­na. Pri­tar­ta. Šis klau­si­mas yra iš­nag­ri­nė­tas.

 

18.11 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Juo­zo Bu­jos pe­ti­ci­jos“ pri­ėmi­mas

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas, re­zer­vi­nis, dėl pe­ti­ci­jų bū­tų. Po­nas P. Čim­ba­ras, Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas, dėl pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo dėl Juo­zo Bu­jos – vie­nas klau­si­mas ir dėl Ro­mu­al­do Če­pu­lio – ki­tas. Pra­šau.

P. ČIMBARAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Pri­sta­tau ko­mi­si­jos iš­va­dą dėl J. Bu­jos pe­ti­ci­jos. Šių me­tų ko­vo 16 die­ną ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo J. Bu­jos pe­ti­ci­ją „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­me­nų, nu­ken­tė­ju­sių nuo 1939–1990 me­tų oku­pa­ci­jų, tei­si­nio sta­tu­so įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo“ ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą ini­ci­juo­ti Sei­me As­me­nų, nu­ken­tė­ju­sių nuo 1939–1990 me­tų oku­pa­ci­jų, tei­si­nio sta­tu­so įsta­ty­mo 71 straips­nio 5 punk­to pa­kei­ti­mą ir vie­toj žo­džių „abu žu­vę tė­vai“ įra­šy­ti „žu­vo vie­nas iš tė­vų“.

Ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, at­si­žvel­gu­si į Sei­mo Pa­si­prie­ši­ni­mo oku­pa­ci­niams re­ži­mams da­ly­vių ir nuo oku­pa­ci­jų nu­ken­tė­ju­sių as­me­nų tei­sių ir rei­ka­lų ko­mi­si­jos, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro pa­teik­tas nuo­mo­nes ir ma­ny­da­ma, kad vie­no iš tė­vų ne­tek­tis 1939–1990 me­tų oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu ne­reiš­kia, kad vai­kas bu­vo be­glo­bis – jis augo su vie­nu ar­ba tė­vu, ar­ba mo­ti­na. At­si­žvelg­da­mas į tai, pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­reiš­kė­jo pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti mi­nė­tą įsta­ty­mą taip, kaip siū­lo.

PIRMININKAS. Šiuo klau­si­mu dėl J. Bu­jos jū­sų ko­mi­si­jos iš­va­da – at­mes­ti. At­mes­ti. Ši­tas es­mi­nis da­ly­kas. Pa­klaus­ti jū­sų nie­kas ne­no­ri. Pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Pri­tar­ta.

 

18.13 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Ro­mu­al­do Če­pu­lio pe­ti­ci­jos“ pri­ėmi­mas

 

Ki­tas klau­si­mas dėl po­no R. Če­pu­lio. Ir­gi iš­va­dą, jei­gu ga­li­ma bū­tų?

P. ČIMBARAS (DPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ko­mi­si­ja ir­gi iš­nag­ri­nė­jo. Pri­sta­tau ko­mi­si­jos iš­va­dą dėl R. Če­pu­lio pe­ti­ci­jos. Šių me­tų ko­vo 16 die­ną ko­mi­si­ja iš­nag­ri­nė­jo R. Če­pu­lio pe­ti­ci­ją „Dėl mo­kes­čio už ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų ir laip­ti­nių šil­dy­mą pa­gal tu­ri­mą plo­to pa­nai­ki­ni­mo“ ir pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­nai­kin­ti tvar­ką, kai mo­kes­tis už ben­dro nau­do­ji­mo pa­tal­pų ir laip­ti­nių šil­dy­mą yra nu­sta­to­mas pa­gal tu­ri­mą bu­to plo­tą ir ši­lu­mos kie­kį, su­var­to­ja­mą laip­ti­nėms šil­dy­ti, ir ap­skai­čiuo­ti pa­gal ant ra­dia­to­rių su­mon­tuo­tus ši­lu­mos da­lik­lius bei pa­skirs­ty­ti pa­gal bu­tų ar­ba pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių bu­tuo­se.

Ko­mi­si­ja iš­klau­sė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­nę ir bu­vo pri­im­tas spren­di­mas at­mes­ti. Ko­mi­si­ja ir­gi svars­tė. Bu­vo vi­so­kių va­rian­tų. Kai ku­rie Sei­mo na­riai ir­gi gy­ve­na, kur bu­tai yra di­des­nio plo­to, ir no­rė­tų mo­kė­ti ma­žiau.

Siū­ly­mas laip­ti­nių šil­dy­mui su­var­to­tą ši­lu­mos kie­kį pa­skirs­ty­ti pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių bu­tuo­se taip pat ne­su­de­ri­na­mas su mi­nė­to­mis ben­dro­sios da­li­nės nuo­sa­vy­bės tei­si­nė­mis nuo­sta­to­mis. Be to, gy­ven­to­jų skai­čius bu­tuo­se sta­tis­tiš­kai ne­ap­skai­to­mas ir nuo­lat kin­ta. To­dėl pra­šau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pa­reiš­kė­jo pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti mi­nė­tą įsta­ty­mą taip, kaip siū­lo.

PIRMININKAS. Ačiū. Klau­si­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti. Mo­ty­vų yra. Mo­ty­vai pra­šau, P. Urb­šys – mo­ty­vai prieš.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mes tu­ri­me Pe­ti­ci­jos ko­mi­si­ją. Jūs man pri­min­ki­te, ka­da bu­vo pri­tar­ta pi­lie­čių pe­ti­ci­jai? Fak­tiš­kai tai iš­im­tys yra. (Bal­sai sa­lė­je) Net du kar­tus! Įsi­vaiz­duo­ja­te! Man at­ro­do, gal su­tei­ki­me ga­li­my­bę tą klau­si­mą iš­nag­ri­nė­ti, nes iš tik­rų­jų jis yra ak­tu­a­lus žmo­nėms. Nag­ri­nė­ji­mo me­tu mes ga­lė­tu­me dau­giau įsi­gi­lin­ti į tai ir bū­tų tvir­tes­nė nuo­mo­nė. Aš vis dėl­to siū­lau ne­pri­tar­ti Pe­ti­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­dai.

PIRMININKAS. Pra­šom. Re­pli­ka.

P. ČIMBARAS (DPF). Ga­li­ma re­pli­ką? Ger­bia­ma­sis ko­le­ga, kar­tais pri­sta­tant pe­ti­ci­ją Sei­mas at­me­ta, bet kar­tais Sei­mas ir pa­tvir­ti­na tą pe­ti­ci­ją ir po to yra ku­ria­mas įsta­ty­mas. Bet kai at­ne­ši su­kur­tą įsta­ty­mą, Sei­mas at­me­ta. Jūs pa­tys at­me­tat. Su­pran­tat? Jūs da­bar už­li­po­te ant sa­vo grėb­lio. Ir mo­ti­nys­tės bu­vo, kaip at­kur­ti vai­kams… Daug yra. (Bal­sai sa­lė­je) Ne, da­bar mes tik­rai… Bet kar­tais jūs su­si­pai­nio­jat ir po to, kad ko­mi­si­ja vis­ką at­me­ta. Ko­mi­si­ja neat­me­ta, ko­mi­si­ja vis­ką iš­nag­ri­nė­ja ir kar­tais pe­ti­ci­jas pa­ver­čia įsta­ty­mu, bet jūs at­me­ta­te.

PIRMININKAS. Ačiū. Tai­gi, kiek su­pran­tu, rei­kės bal­suo­ti. Ben­dru su­ta­ri­mu mes ne­ga­li­me pri­tar­ti ko­mi­si­jos?.. Ką gi, bal­suo­ja­me. Dėl ko­mi­si­jos iš­va­dos kas už, bal­suo­ja už, kas ki­tą nuo­mo­nę – bal­suo­ja ki­taip. Kas pri­ta­ria Pe­ti­ci­jos ko­mi­si­jos iš­va­dai, bal­suo­ja už, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, prieš ar­ba su­si­lai­ko. Pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas dėl R. Če­pu­lio pe­ti­ci­jos pro­jek­to. Da­bar dėl ši­to klau­si­mo. Ačiū. Bal­sa­vi­mas įvy­ko.

42 bal­sa­vo. Už – 37, prieš – 2, su­si­lai­kė 3. Tai­gi pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas yra pri­im­tas. Ko­mi­si­jos iš­va­da pa­tvir­tin­ta.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas bū­tų… Pra­šau. Po­nia V. M. Čig­rie­jie­nė.

V. M. ČIGRIEJIENĖ (TS-LKDF). La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis Po­vi­lai, no­riu pa­aiš­kin­ti, kaip dir­ba Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja. Ji pa­si­kvie­čia vi­sas rei­ka­lin­gas ins­ti­tu­ci­jas ir nie­ka­da ne­pri­ima tos pe­ti­ci­jos žmo­nės, iš­nag­ri­nė­ja tą klau­si­mą la­bai ati­džiai ir vi­sos ins­ti­tu­ci­jos iš­reiš­kia sa­vo nuo­mo­nę, net iš­klau­so pe­ti­ci­jos tei­kė­jus ir tik tuo­met pri­ima­me nuo­mo­nę. Tai ši­taip yra. Ne­gal­vo­ki­te, kad mes su­si­ren­ka­me, nu­ma­to­me, pa­bal­suo­ja­me, ir vis­kas. Ši­to ne­bū­na. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Pra­šom.

S. BRUNDZA (TTF). Su vi­sa pa­gar­ba pro­fe­so­rei, aš pats dar ne­bū­da­mas Sei­mo na­riu esu tei­kęs ke­le­tą kar­tų pe­ti­ci­jas. Bu­vo ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mas. Tie­siog bu­vo lyg ir ne­pa­to­gu, bet pa­siū­ly­mai Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos bu­vo at­me­ta­mi pa­žei­džiant įsta­ty­mus, net ši­taip bu­vo. To­dėl vi­suo­me­nei rei­ka­lin­gi klau­si­mai, jei jie bū­tų ge­riau pa­nag­ri­nė­ti, kaip siū­lė ko­le­ga P. Urb­šys, tai tik­rai ne­bū­tų blo­gai, bet yra, kaip yra.

PIRMININKAS. Ačiū už iš­sa­ky­tas pa­sta­bas. K. Ma­siu­lis, pra­šom.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad opo­zi­ci­jos siū­ly­mai at­me­ta­mi dar daž­niau ne­gu pe­ti­ci­jos.

PIRMININKAS. Ačiū. De­mo­kra­tiškai iš­sa­kė­me sa­vo po­zi­ci­jos. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas gir­di.

 

18.19 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2012 m. gruo­džio 4 d. nu­ta­ri­mo Nr. XII-38 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų patvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIP-4188 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas bū­tų 2 re­zer­vi­nis – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2012 m. gruo­džio 4 d. nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir jų pa­va­duo­to­jų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas. Jei­gu jūs ne­pri­eš­ta­rau­ja­te, aš pa­teik­siu šį pro­jek­tą.

Kal­ba­ma apie Spor­to ir jau­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mą. Šian­dien vy­ko rin­ki­mai. Ben­dru su­ta­ri­mu yra iš­rink­tas po­nas V. Mi­ka­laus­kas, su kuo ir svei­ki­na­me. Bet da­bar mes tu­ri­me tą nu­ta­ri­mą pri­tai­ky­ti ir pa­pil­dy­ti bū­tent tuo straips­niu, 7 straips­niu, pa­tvir­tin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku Sei­mo na­rį V. Mi­ka­laus­ką. Po pa­tei­ki­mo klau­si­mų nė­ra. No­rin­čių nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me.

Svars­ty­mo sta­di­jo­je ir­gi pri­ta­ria­me. Tai­gi pri­ėmi­mo sta­di­jo­je mo­ty­vų iš­sa­ky­ti no­rin­čių nė­ra. Tai­gi bal­suo­ja­me. Bal­suo­ja­me dėl nu­ta­ri­mo dėl (Bal­sai sa­lė­je) ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kų ir pa­pil­dy­ti 7 straips­niu… V. Mi­ka­laus­ką Jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku. (Bal­sai sa­lė­je) Ir spor­ti­nin­kas. Ma­to­te, kaip. Tik­rai vien­bal­siai bu­vo iš­rink­tas di­džiai ger­bia­mas as­muo. Ti­ki­ma­si, kad ko­mi­si­ja dirbs tik­rai tvar­kin­gai.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Su­si­lai­kė 1, prieš – 1, už – 37. Mi­nė­tas nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Svei­ki­na­me ger­bia­mą­jį po­ną V. Mi­ka­laus­ką, lin­ki­me sėk­min­go va­do­va­vi­mo ši­tai ko­mi­si­jai. Tik­rai la­bai svar­bi ko­mi­si­ja, ku­ruo­jan­ti jau­ni­mo ir spor­to rei­ka­lus. Ačiū.

Ki­tas bū­tų Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai.

 

18.20 val.

In­for­ma­ci­niai pra­ne­ši­mai

 

Prieš re­gist­ra­ci­ją dar in­for­ma­ci­ja dėl Bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pės. Aš trum­pai in­for­muo­siu jus, kas įei­na į skai­čia­vi­mo gru­pę: po­nia V. M. Čig­rie­jie­nė, po­nia V. Fi­li­po­vi­čie­nė, po­nas Z. Je­dins­kis, po­nas E. Jo­ny­la, po­nas V. Kam­ble­vi­čius, po­nia D. Tei­šers­ky­tė, po­nas J. Var­ka­la. Vi­si Sei­mo na­riai, at­sto­vau­jan­tys frak­ci­joms.

Ačiū už dė­me­sį, jū­sų ra­cio­na­lų dar­bą, mes pus­an­tros va­lan­dos… Da­bar 17.20 val. bu­vo nu­ma­ty­ta 18… Vyks­ta re­gist­ra­ci­ja. Jau vyks­ta, bū­ki­me bud­rūs… Lik­vi­da­vo­me pus­an­tros va­lan­dos at­si­li­ki­mą.

Už­si­re­gist­ra­vo 38 Sei­mo na­riai. Ačiū už ben­dra­dar­bia­vi­mą. Ge­ro va­ka­ro. Va­ka­ri­nį po­sė­dį skel­biu baig­tą. (Gon­gas)

Vi­so ge­ro vi­siems.* Santrumpų reikšmės: DPF – Darbo partij­os frakcija; LLRAF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcija; LSDPF – Lietuvos social­demokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.