LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-733 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-06-14 Nr. XIVP-2870

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

            1. Projekto 1 straipsnio 1 dalimi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau - keičiamas įstatymas) 21 straipsnio 3 dalyje siūloma atsisakyti nuostatos, kad kultūros ministras steigia istorinių nacionalinių parkų direkcijas. Be to, projekto 1 straipsnio 2 dalimi keičiamo įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje siūloma atsisakyti nuostatos, kad Kultūros ministerija atlieka istorinių nacionalinių parkų valdymo funkcijas. Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad numatoma, jog visų nacionalinių parkų, kaip svarbiausių saugomų teritorijų, reprezentuojančių Lietuvos vertingiausiais teritorijas, administracinis valdymas bus vykdomas vienoje Aplinkos ministerijai pavaldžioje institucijoje, todėl Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos steigėjo funkcijas numatoma perduoti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Atkreiptinas dėmesys, kad saugomų teritorijų direkcijos (tame tarpe ir Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija) yra biudžetinės įstaigos. Atsižvelgiant į teikiamo įstatymo projekto nuostatas, taip pat į kartu teikiamo Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projekto reg. Nr. XIVP-2868 1 straipsnyje dėstomas naujos redakcijos Saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsnio 4 dalies nuostatas biudžetinės įstaigos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės ir pareigos turėtų būti perduotos Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos. Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad valstybės valdymo institucijos - iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos biudžetinės įstaigos savininko teisės ir pareigos ir biudžetinės įstaigų patikėjimo teise valdomas turtas gali būti perduoti kitai biudžetinės įstaigos savininko teises įgyvendinančiai institucijai įstatymų nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, kai yra Vyriausybės nutarimas perduoti tai Vyriausybės įgaliotai institucijai įgyvendinti biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas ir valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinės įstaigos turtą. Be to, pagal Seime svarstomo Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo projekto reg. Nr. XIVP-2834 (toliau - projektas reg. Nr. XIVP-2834) 1 straipsnyje dėstomo naujos redakcijos Biudžetinių įstaigų įstatymo 5 straipsnio 7 dalies nuostatas valstybės biudžetinės įstaigos savininko teisės ir pareigos Vyriausybės nutarimu gali būti perduotos kitai valstybės institucijai ar įstaigai įstatymų nustatytoms funkcijoms atlikti. Svarbu paminėti ir tai, kad projekto reg. Nr. XIVP-2834 1 straipsnyje dėstomo naujos redakcijos Biudžetinių įstaigų įstatymo 7 straipsnio 8 dalyje siūloma nustatyti, kad sprendimai dėl biudžetinės įstaigos savininko teisių ir pareigų bei turto perdavimo turi būti priimti ne vėliau kaip likus 4 mėnesiams iki finansinių metų pabaigos. Pagal projekto reg. Nr. XIVP-2834 2 straipsnio 1 dalies nuostatas naujos redakcijos Biudžetinių įstaigų įstatymas įsigaliotų 2023 m. spalio 1 d. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, biudžetinės įstaigos Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos teisės ir pareigos kitai valstybės institucijai galėtų būti perduotos Vyriausybės nutarimu. Todėl, svarstytina, ar projekto 2 straipsnio nereikėtų papildyti nauja struktūrine dalimi, pasiūlant Vyriausybei priimti įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus. Nauja projekto 2 straipsnio struktūrinė dalis turėtų įsigalioti anksčiau nei visas įstatymas, todėl šiame straipsnyje turėtų būti nustatyta išlyga dėl naujos projekto 2 straipsnio struktūrinės dalies įsigaliojimo. Be to, reikėtų atitinkamai papildyti ir projekto 2 straipsnio pavadinimą.

           2. Projekto 1 straipsnio 1 dalimi keičiamo įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje siūloma nustatyti, kad kultūros ministras tvirtina kultūrinių rezervatų (rezervatų - muziejų) steigimo kriterijus. Pastebėtina, kad ši projekto nuostata nėra aiški santykyje kartu su projektu teikiamo Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo projekto reg. Nr. XIVP-2868 1 straipsnyje dėstomo keičiamo įstatymo 22 straipsnio 8 dalimi, kurioje siūloma nustatyti, kad kultūros ministras nustato ne tik kultūrinių rezervatų, bet ir kultūrinių draustinių ir istorinių valstybinių parkų steigimo kriterijus. Siekiant teisinio aiškumo, manytina, kad abiejų projektų nuostatos turėtų būti tarpusavyje suderintos.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

N. Azguridienė, tel. (8 5) 239 6546, el. p. [email protected]

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

L. Schulte-Ebbert, tel. (8 5) 239 6055, el. p. liucija.schulteebbert@lrs.lt

S. Švedas, tel. (8 5) 239 6165, el. p. [email protected]