PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375
1, 2, 5, 11, 14, 20-1, 20 -2, 22-1, 26, 49 STRAIPsnių pakeitimo IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 20 – 3 straipsniU
ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2828

 

2023 m. rugsėjo 11 d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

11

 

 

Argumentai:

Projektu Nr. XIVP-2828 be kita ko siekiama įtvirtinti išimtį numatytai informavimo tvarkai (informuoti pastatų savininkus registruotu laišku) vėjo elektrinių, pradėtų vystyti iki 2022 m. liepos 7 d., vystytojams. Siūlomas pakeitimas argumentuojamas tuo, kad tuo metu buvo kitas reglamentavimas dėl informavimo, todėl negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų įsiterpta į jau pasibaigusius teisinius santykius (išskyrus atvejus, kai palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems teisės subjektams), be to, teigiama, kad savininkams nėra apribojamos galimybės apginti savo teises į nuosavybės neliečiamybę ir sveiką aplinką, kadangi informavimo procedūros nėra atsisakomos visiškai. Asmenys, kurie nebuvo supažindinti su informacija dėl planuojamų statybų, bus tinkamai apie jas informuoti, t.y., pagal siūlomas naujas teisinio reguliavimo nuostatas – pateikiant informaciją viename iš nacionalinių ir viename iš vietos laikraščių, kai toks leidžiamas teritorijoje bei savivaldybės internetiniame puslapyje.

Pažymėtina, kad panaikinus privalomą pastatų savininkų informavimą registruotu laišku gali susidaryti situacijos, kad dėl pasirinkto informavimo būdo, pastatų, patenkančių į vėjo elektrinės 1H – 4H zoną, savininkai liks neinformuoti apie numatomas vėjo elektrinių statybas ir negalės ginti savo teisės į nuosavybę bei sveiką aplinką, kadangi pastačius vėjo elektrines, jų apsaugos zonoje įsigalioja apribojimai pastatų savininkams statyti naujus statinius, numatytus AIEĮ 49 straipsnio 9 dalyje, įrengti naujas patalpas, taip pat įrengti ar plėsti teritorijas rekreacijai.

Atsižvelgiant į tai, kad pastatų savininkų informavimas yra paliekamas pakeičiant informavimo būdą, manytina, kad pasirinktas informavimo būdas yra formalus, nesudarantis realių sąlygų pastatų savininkams susipažinti su jiems itin reikšminga informacija, o įpareigojimas elektrinių vystytojams informuoti pastatų savininkus registruotu laišku nesudarytų jiems reikšmingų papildomų apsunkinimų. Todėl manytina, kad ir vėjo elektrinių, pradėtų vystyti iki 2022 m. liepos 7 d., vystytojai turi informuoti pastatų savininkus registruotu laišku, o tai, atsižvelgiant į teisiniame reguliavime numatytą informavimo tvarką ir terminus, nedaro reikšmingos įtakos pradėtų projektų vystymui ir sudaro sąlygas pastatų savininkams išsaugoti teisę pilnai disponuoti savo turtu.

Be to, šiuo metu teisiniai santykiai, kai vėjo elektrinės pradėtos vystyti iki 2022 m. liepos 7 d., yra teisiškai sureguliuoti tik asmenims, kurie patenka į sanitarinės aplinkos zoną (toliau – SAZ). Tuo tarpu pastatų ar žemės sklypų savininkai, kurie yra už SAZ ribų, tačiau patenkantys į esamame teisiniame reguliavime numatytą 4H zoną, nebuvo informuoti ir, atitinkamai, jokių susitarimų su vėjo elektrinių vystytojais nėra sudarę. Tai, kas išdėstyta pagrindžia, kad užtikrinant asmenų lygiateisiškumo principą šiems asmenims yra būtina suteikti teisę išreikšti prieštaravimą,.

 


Pasiūlymas: pakeisti Projekto 11 straipsniu keičiamo 49 straipsnio papildyt1 171 dalį ir ją išdėstyti taip:

„171. Iki Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo įsigaliojimo gauti žemės sklypų savininkų sutikimai dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo vėjo elektrinėms laikomi žemės sklypų, pastatų ar patalpų, patenkančių į šio straipsnio 9 dalyje nurodytą atstumą, savininkų neprieštaravimu planuojamos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai. Šio straipsnio 9–16 dalys netaikomos tais atvejais, kai iki Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo įsigaliojimo yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, taip pat tais atvejais, kai iki Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo įsigaliojimo nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas, tačiau yra atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas arba poveikio aplinkai vertinimas ir nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, išskyrus atvejus, kai nustatytos sanitarinės apsaugos zonos dydis yra mažesnis negu šio straipsnio 9 dalyje nurodytas atstumas arba sanitarinės apsaugos zonos nenustatytos, bet yra atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas arba poveikio aplinkai vertinimas, taikoma ši tvarka:

1) jeigu šio straipsnio 9 dalyje numatytos paskirties pastatai ir žemės sklypai patenka į atstumą aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba į teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, kai tokia teritorija yra didesnė negu vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę, sudaromi rašytiniai susitarimai dėl planuojamos statyti vėjo elektrinės; 

2) žemės sklypų ir šio straipsnio 9 dalyje numatytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias tarp teritorijos su statybos apribojimais ir šio straipsnio 9 dalyje nurodyto atstumo, savininkai informuojami apie planuojamą statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę, registruotu laišku, viešai paskelbiant informaciją viename iš nacionalinių, viename iš vietos laikraščių, jeigu toks laikraštis leidžiamas nustatytoje teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veiklą, ir savivaldybės interneto svetainėje. Skelbiamoje informacijoje nurodoma: žemės sklypų, kuriuose numatoma vykdyti veiklą, unikalūs numeriai; adresas, nurodant savivaldybę, vietovę, gatvę, numerį, galimi apribojimai dėl naujų šio straipsnio 9 dalyje numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo arba pateikiama nuoroda, kur su planuojamos veiklos informacija galima susipažinti;  taip pat informuojama apie teisę asmenims, kurie patenka į teritoriją tarp sanitarinės apsaugos zonos ir šio straipsnio 9 dalyje nurodyto atstumo, pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo ir (arba) sudaryti susitarimą, konkretaus subjekto, į kurį galėtų būti kreipiamasi dėl papildomos informacijos suteikimo, pavadinimas, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinių kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys arba fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Kai ši informacija viešai paskelbiama viename iš nacionalinių, viename iš vietos laikraščių, jeigu toks leidžiamas teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veiklą, ir savivaldybės interneto svetainėje, yra laikoma, kad žemės sklypų ir statinių, patenkančių į šio straipsnio 15 dalyje nurodytą atstumą, savininkams pranešta skelbimo išspausdinimo viename iš nacionalinių laikraščių dieną. Žemės sklypų ir šio straipsnio 9 dalyje numatytos paskirties pastatų savininkai, susipažinę su paskelbta informacija viename iš nacionalinių, viename iš vietos laikraščių, jeigu toks leidžiamas teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veiklą ir savivaldybės interneto svetainėje, prieštaravimų dėl planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės reikšti negali.

3) Jeigu registruoto laiško nepavyksta įteikti arba žemės sklypo ir (ar) statinio savininko buvimo ar gyvenamoji vieta nežinoma, per 15 darbo dienų nuo šio laiško grąžinimo dienos informaciją apie numatomą vykdyti veiklą asmuo, suinteresuotas elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, viešai paskelbia viename iš nacionalinių, viename iš vietos laikraščių, jeigu toks laikraštis leidžiamas nustatytoje teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veiklą ir savivaldybės interneto svetainėje. Skelbiamoje informacijoje nurodoma: žemės sklypų, kuriuose numatoma vykdyti veiklą, unikalūs numeriai; adresas, nurodant savivaldybę, vietovę, gatvę, numerį, galimi apribojimai dėl naujų šio straipsnio 9 dalyje numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo arba pateikiama nuoroda, kur su planuojamos veiklos informacija galima susipažinti;  taip pat informuojama apie teisę asmenims, kurie patenka į teritoriją tarp sanitarinės apsaugos zonos ir šio straipsnio 9 dalyje nurodyto atstumo, pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo ir (arba) sudaryti susitarimą, konkretaus subjekto, į kurį galėtų būti kreipiamasi dėl papildomos informacijos suteikimo, pavadinimas, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinių kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys arba fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys. Kai ši informacija viešai paskelbiama viename iš nacionalinių, viename iš vietos laikraščių, jeigu toks leidžiamas teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veiklą, ir savivaldybės interneto svetainėje, yra laikoma, kad žemės sklypų ir statinių, patenkančių į šio straipsnio 15 dalyje nurodytą atstumą, savininkams pranešta skelbimo išspausdinimo viename iš nacionalinių laikraščių dieną.

4) Jeigu, atlikus šio straipsnio 171 dalyje numatytas informavimo procedūras, gaunamas rašytinis asmenų, kurie patenka į teritoriją tarp sanitarinės apsaugos zonos ir šio straipsnio 9 dalyje nurodytą atstumą, prieštaravimas dėl planuojamos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos, vėjo elektrinės statyba negalima, išskyrus atvejus, kai asmuo, suinteresuotas elektros energijos gamybos vykdymu didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, ir asmuo, pateikęs prieštaravimą, sudaro šio straipsnio 14 ir (ar) 15 dalyse nurodytus susitarimus raštu. Negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, patenkančių į teritoriją tarp sanitarinės apsaugos zonos ir šio straipsnio 9 dalyje nurodyto atstumo, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.“

 

 

Teikia Seimo narė                                                                                                       Laima Nagienė