LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

V (RUDENS) SESIJOS

RYTINIO posėdžio NR. 232

STENOGRAMA

 

2018 m. lapkričio 15 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas V. PRANCKIETIS,
Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja
R. BAŠKIENĖ
ir Seimo Pirmininko pavaduotojas
A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKĖ (R. BAŠKIENĖ, LVŽSF*). La­bas ry­tas, ger­bia­mie­ji ko­le­gos. Ma­lo­niai pra­šau už­im­ti dar­bo vie­tas. Leis­ki­te pa­skelb­ti 2018 m. lap­kri­čio 15 d., ket­vir­ta­die­nio, ple­na­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Pra­šau re­gist­ruo­tis.

Už­si­re­gist­ra­vo 105 Sei­mo na­riai.

Ger­bia­mi ko­le­gos, pir­miau­sia prieš dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mą no­riu ma­lo­niai pa­kvies­ti į pa­grin­di­nę mū­sų tri­bū­ną Sei­mo Pir­mi­nin­ką V. Pranc­kie­tį. Pra­šom, Pir­mi­nin­ke.

 

10.01 val.

Seimo Pirmininko V. Pranckiečio kalba, skirta šios kadencijos Seimo dvejų darbo metų sukakčiai paminėti

 

V. PRANCKIETIS. La­bas ry­tas, ger­bia­mi ko­le­gos. La­bai ma­lo­nu pra­neš­ti, kad va­kar bu­vo ta die­na, ku­ri žy­mė­jo mū­sų dve­jų me­tų dar­bą. To­kį trum­pą api­ben­dri­ni­mą ir ar­ti­miau­sius tiks­lus no­rė­čiau šian­dien pa­sa­ky­ti iš šios gar­bin­gos tri­bū­nos.

Svei­ki­nu vi­sus, su­si­rin­ku­sius į 232-ąjį šios ka­den­ci­jos Sei­mo po­sė­dį. Pra­bė­go dve­ji me­tai nuo pir­mo­jo, ku­ria­me pa­dė­ję ran­ką ant Kon­sti­tu­ci­jos pri­sie­kė­me są­ži­nin­gai tar­nau­ti tė­vy­nei, de­mo­kra­tijai, Lie­tu­vos žmo­nių ge­ro­vei. Pir­muo­sius dve­jus me­tus Sei­mas tik­rai dir­bo Lie­tu­vos žmo­nėms. Daug dė­me­sio skir­ta so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mui, par­la­men­to spren­di­mais di­din­tos gy­ven­to­jų pa­ja­mos, pra­dė­tas pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mas, jų in­dek­sa­vi­mas, įve­dė­me vai­ko pi­ni­gų sis­te­mą. Pa­tvir­tin­tos še­šių sri­čių per­tvar­kos, ku­rios jau pra­de­da­mos įgy­ven­din­ti. Šia­me Sei­me ak­tu­a­li­zuo­tos pro­ble­mos, už­mirš­tos ir už­leis­tos il­gus me­tus. Tai ir vals­ty­bi­nių įmo­nių val­dy­mo per­tvar­ka, ur­ėdi­jų su­tvar­ky­mas. Įsto­jo­me į EBPO, vyk­do­me įsi­pa­rei­go­ji­mus NATO.

 Pu­siau­ke­lė­je esa­me ak­ty­viai nu­si­tei­kę. Taip ir dir­ba­me. Pri­im­ta 1 tūkst. 600 tei­sės ak­tų per dve­jus me­tus ir ne kon­ve­je­riu, kaip ga­li­ma pa­gal­vo­ti. No­riu pa­brėž­ti, kad įsta­ty­mai ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka šia­me Sei­me svars­ty­ti dvi­gu­bai ar net ke­tu­ris kar­tus ma­žiau nei anks­tes­nė­se ka­den­ci­jo­se. Mes nu­ė­jo­me il­gą ke­lią, kaip sa­kė A. Lin­kol­nas, kaip sa­kė V. Ha­ve­las. Pa­da­ry­ti dar­bai lei­džia kon­sta­tuo­ti – esa­me tei­sin­ga­me ke­ly­je.

O ke­lio li­ko tiek pat – dve­ji me­tai. Da­bar svar­biau­sia už­duo­tis – pa­tvir­tin­ti biu­dže­tą, an­trą kar­tą per­tek­li­nį, re­zer­vi­nį biu­dže­tą. Po mi­li­jo­ni­nių de­fi­ci­to me­tų pa­ga­liau ga­li­me at­si­ties­ti ir už­tik­rin­ti pi­lie­čiams ores­nį gy­ve­ni­mą. Dar­bo­tvarkėje iš­liks ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mo ir pre­ven­cijos bei po­li­ti­kos skaid­ru­mo už­tik­ri­ni­mo klau­si­mai, ku­rie taip pat iš­kel­ti šia­me XII Sei­me. Daug me­tų bu­vo ga­ji ydin­ga sis­te­ma, prie ku­rios bu­vo pa­to­gu ir šil­ta. Šios ka­den­ci­jos par­la­men­to na­riai at­vė­rė ir pa­ro­dė žaiz­das, ku­rias da­bar tu­ri­me gy­dy­ti. Dar­bo­tvarkėje iš­liks ko­rup­ci­jos ma­ži­ni­mo ir… At­si­pra­šau. Dar li­ko ir prin­ci­pi­nių dar­bų.

Kvie­čiu, ko­le­gos, pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę ir įveik­ti bar­je­rą sa­vo vi­du­je. Tu­ri­me pri­im­ti Sei­mo na­rių tei­sių, pa­rei­gų ir veik­los ga­ran­ti­jų įsta­ty­mą, taip pat lin­kiu sėk­min­go pa­si­ruo­ši­mo re­fe­ren­du­mui dėl pi­lie­ty­bės iš­sau­go­ji­mo. Tęs­ki­me pra­dė­tus dar­bus, įgy­ven­din­ki­me pla­nus ir įsi­pa­rei­go­ji­mus rin­kė­jams. Vi­suo­me­nė iš mū­sų ti­ki­si su­si­kal­bė­ji­mo, kom­pro­mi­sų, ma­žiau as­me­ni­nių am­bi­ci­jų ir dau­giau dė­me­sio žmo­gui. Lin­kiu mums sėk­mės. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ju ger­bia­mam Pir­mi­nin­kui. Lin­kiu iš­ties mums sėk­mės ir su­si­klau­sy­mo taip pat. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­kas V. Pranc­kie­tis.

 

10.04 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. lap­kri­čio 15 d. (ket­vir­ta­die­nio) po­sė­džių darbo­tvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 

PIRMININKAS (V. PRANCKIETIS). Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, pa­ste­bė­siu, jei­gu jūs čia iš es­mės įvyk­dė­te tam tik­rą dis­ku­si­ją, kur bu­vo vie­nas da­ly­vis mi­nint dve­jų me­tų su­kak­tį, tai ga­lė­jo­te ko­rek­tiš­kai nu­ma­ty­ti dar­bo­tvarkėje, kad ir opo­zi­ci­jos at­sto­vai ga­lė­tų iš­sa­ky­ti sa­vo po­žiū­rį, kaip ma­to­me tą dve­jų me­tų dar­bą ir re­zul­ta­tus. Bet ką jau pa­da­ry­si, jūs, ma­tyt, taip su­pran­ta­te, kad vie­ni čia vis­ką spren­džia­te. Aš tik re­a­guo­da­mas į tą dve­jų me­tų su­kak­tį pa­dė­ko­čiau Lie­tu­vos žmo­nėms, kad jie iš­ken­tė­jo tuos dve­jus me­tus, tas vi­sas ne­są­mo­nes, ku­rios Sei­mo dar­be ne­re­tai bu­vo ma­to­mos.

Dėl dar­bo­tvarkės. Yra mū­sų frak­ci­jos siū­ly­mai ne­ma­žai pro­jek­tų iš­brauk­ti. Pir­miau­sia siū­lau iš­brauk­ti 1-2 klau­si­mą – pro­jek­tą dėl po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo. Sei­mas jau pa­ro­dė, kad ne­pa­re­mia­mas su­ma­ny­mas at­si­dė­ko­ti G. Kir­ki­lo par­ti­jai už pa­ra­mą dau­gu­mai.

To­liau. Siū­lau iš­brauk­ti įsta­ty­mą dėl am­nes­ti­jos – 1-6 klau­si­mą. Mū­sų frak­ci­ja ma­no, kad ne­pa­si­ruoš­ta to­kiam grei­tam įka­lin­tų­jų pa­lei­di­mui.

To­liau. Siū­lau iš­brauk­ti 1-12 klau­si­mą, tai yra par­la­men­ti­nio ty­ri­mo iš­va­dų dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos veik­los tvir­ti­ni­mą, nes yra skun­das Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jai ir nė­ra bū­ti­ny­bės sku­bė­ti dėl tų abe­jo­ti­nų iš­va­dų ap­ro­ba­vi­mo.

To­liau. Taip pat siū­lau iš­brauk­ti 1-13 klau­si­mą, tai yra par­la­men­ti­nio ty­ri­mo dėl po­vei­kio po­li­ti­kams pra­plė­ti­mą, nes nė­ra pra­ėju­sios 72 va­lan­dos po va­kar pri­im­tų Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dų.

Taip pat siū­lau ne­ap­si­juok­ti pa­kar­to­ti­nai tei­kiant ap­kal­tą M. Ma­jaus­kui. Tai yra 1-14 klau­si­mas ir siū­lau jį iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės.

Taip pat siū­lau iš­brauk­ti 1-15 klau­si­mą – Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­tą, nes dėl to­kių smul­kme­nų kaip LRT ta­ry­bos na­rių pri­klau­sy­mas ar ne­pri­klau­sy­mas par­ti­jai tik­rai ne­pa­tei­si­na­mas Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mo ini­ci­ja­vi­mas.

Pa­ga­liau siū­lau iš­brauk­ti 2-15 klau­si­mą – tai Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios mi­nis­te­ri­jų kanc­le­rius pa­da­ry­tų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo pa­rei­gū­nais ir, ma­tyt, da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai dau­gu­mai at­ver­tų ke­lius pa­keis­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus sau lo­ja­liais po­li­ti­kais.

PIRMININKAS. P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, re­pli­kuo­da­mas į J. Raz­mos pa­si­sa­ky­mą, ga­liu pa­sa­ky­ti – siū­ly­mas iš­brauk­ti vi­są dar­bo­tvarkę ir ei­ti na­mo. Jei­gu kon­ser­va­to­riai ne­tu­ri ką veik­ti, ga­li ei­ti na­mo. O to­kias ne­są­mo­nes, ger­bia­ma­sis, kai jūs bu­vo­te val­džio­je, tau­ta tu­rė­jo kęs­ti nuo­lat ir nė vie­na po­li­ti­nė par­ti­ja tiek ža­los ne­pa­da­rė Lie­tu­vai kaip kon­ser­va­to­riai. Per kri­zę jūs at­ėmė­te pen­si­jas, per kri­zę jūs ma­ži­no­te at­ly­gi­ni­mus, sko­li­no­tės…

PIRMININKAS. Dėl dar­bo­tvarkės!

P. GRAŽULIS (MSNG). Pa­lau­ki­te! Ko­dėl J. Raz­mai jūs lei­do­te kal­bė­ti dėl jū­sų pa­si­sa­ky­mo ir ko­men­tuo­ti, o man ne­lei­džia­te. Tu­ri bū­ti vie­no­di stan­dar­tai, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Tai pa­ken­tė­ki­te. Pa­kal­bė­siu, ir aš ke­lis sa­ki­nius pa­sa­ky­siu.

Tai­gi, po­ne Jur­gi Raz­ma, o jūs sko­li­no­tės be­veik 8 mlrd. eu­rų ban­kams, ku­rie su­kė­lė kri­zę ir su­ne­šė dar mi­li­jar­di­nes lė­šas. Jūs – di­džiau­sia naš­ta Lie­tu­vos žmo­nėms pra­de­dant „Ma­žei­kių naf­ta“, su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lu, ku­rį de­šimt me­tų nuo­mo­jo­te, o da­bar pirk­si­te pa­gal su­tar­tį to­kia pa­čia kai­na, kiek kai­nuo­ja nau­jas.

Ger­bia­mas Jur­gi, kam kal­bė­ti, bet jūs pra­lei­džia­te pro­gą pa­ty­lė­ti. Bū­ki­te kuk­les­ni! (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. R. Ta­ma­šu­nie­nė. Pra­šau.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš no­riu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos var­du pa­sa­ky­ti, kad iš tie­sų dėl 1-12 klau­si­mo – LRT ty­ri­mo iš­va­dos – yra gau­tas skun­das dėl ga­li­mo Sta­tu­to pa­žei­di­mo ir apie tai in­for­ma­vo Se­niū­nų su­ei­ga. Se­niū­nų su­ei­gai pa­pra­šius grei­čiau pa­teik­ti iš­va­dą, mes pla­nuo­ja­me ap­svars­ty­ti, to­dėl pa­gal Sta­tu­to 53 straips­nio 1 da­lį taip pat pra­šau Pir­mi­nin­ko ir ger­bia­mo­jo Sei­mo su­ti­ki­mo po­sė­džiau­ti 11 va­lan­dą – at­krei­piu vi­sų Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos na­rių dė­me­sį! – 415 sa­lė­je. Dėl to taip pat rei­kia tą klau­si­mą ati­dė­ti, nes mums dar rei­kės įfor­min­ti iš­va­dą pa­gal vi­sus rei­ka­la­vi­mus, mes ne­ga­li­me jos pa­teik­ti žo­džiu. Siū­lau tą klau­si­mą svars­ty­ti Sei­mui ir nu­kel­ti į vė­les­nį lai­ką. Ačiū.

PIRMININKAS. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Aš su­pran­tu, kad pu­sė Sei­mo ka­den­ci­jos ne­iš­mo­kė jū­sų ne­da­ry­ti iš Sei­mo cir­ko ir ne­leis­ti juok­da­riams šne­kė­ti ta­da, kai yra tvir­ti­na­ma dar­bo­tvarkė, bet jū­sų tei­sė, ma­tyt, jums sma­gu. Aš no­rė­čiau, kad jūs, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, pa­aiš­kin­tu­mė­te, ko­dėl ne­bu­vo įtrauk­ti į dar­bo­tvarkę Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko at­sa­ky­mai į ypač svar­bius de­šim­ties Sei­mo na­rių pa­teik­tus klau­si­mus, ku­rie bu­vo įteik­ti, re­mian­tis Sta­tu­to 208 straips­nio 13 punk­tu, Po­sė­džių sek­re­to­ria­tui. Ar bu­vo gau­tas raš­tiš­kas pa­aiš­ki­ni­mas ir bu­vo pa­pra­šy­ta tri­jų die­nų per­trau­kos, ar yra ko­kios nors ki­tos prie­žas­tys?

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Iš tik­rų­jų, kiek te­ko ma­ty­ti tuos klau­si­mus… (Triukš­mas sa­lėje) Gal ga­lė­čiau pa­baig­ti? (Triukš­mas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Kal­ba­me dėl dar­bo­tvarkės. Ir da­bar kal­ba Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė. Dėl dar­bo­tvarkės. Pra­šau.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš kaž­kaip įsi­vaiz­duo­ju, kad vi­sų Sei­mo na­rių tei­sės yra vie­no­dos ir jie vi­si ga­li pa­si­sa­ky­ti dėl dar­bo­tvarkės. Jei­gu, kon­ser­va­to­riai, lei­si­te ir ne­triukš­mau­si­te taip, kaip da­bar, tie­siog aš pa­si­sa­ky­čiau. Ma­no ma­ny­mu, kiek te­ko žiū­rė­ti ir Sei­mo sta­tu­tą, ką tik po­no Gab­rie­liaus mi­nė­tą nor­mą, ir jis pats pri­pa­ži­no, kad tu­ri bū­ti ypa­tin­gos svar­bos klau­si­mai, kiek man te­ko su­si­pa­žin­ti su tais klau­si­mais, tai aš ne­ži­nau, ar klau­si­mai apie vie­nos įmo­nės ak­ci­nin­kus yra to­kio po­bū­džio ir to­kios svar­bos, kad juos tu­rė­tu­me svars­ty­ti?

Ki­tas da­ly­kas. Tų klau­si­mų po­bū­dis, bent jau ma­no sub­jek­ty­via nuo­mo­ne, yra ad­re­suo­ti­nas gal­būt Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vui ar ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, Mui­ti­nės de­par­ta­men­tui, bet tik­rai ne mi­nė­tam as­me­niui ir ne Sei­mui. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dėl dar­bo­tvarkės – A. Pa­lio­nis.

A. PALIONIS (LSDDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­riu pa­pra­šy­ti frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, iš po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės, pro­jek­to Nr. XIIIP-2842 pa­ke­tą. Bu­vo dar­bo­tvarkės 2-12 klau­si­mas, da­bar gal… Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mas. Yra tik­rai daug Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bų ir ne­se­niai re­gist­ruo­tų pro­jek­tų. Frak­ci­ja dar ne­spė­jo su­si­pa­žin­ti, tuo la­biau kad Tei­sės de­par­ta­men­tas siū­lo net­gi ir an­ti­ko­rup­ci­nį ver­ti­ni­mą. (Bal­sai sa­lė­je) Iš­brau­kia­me, kad su­si­pa­žin­tu­me, kaip bal­suo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš pra­tę­siu tą, ką sa­kė G. Land­sber­gis. Ti­kiuo­si, jūs ge­rai su­pran­ta­te, kad Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mus pri­va­lo­ma vyk­dy­ti, ne­pai­sant to, kad A. Ši­rins­kie­nė siū­lo jų ne­vyk­dy­ti. No­riu pri­min­ti, kad de­šimt Sei­mo na­rių Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui pa­tei­kė 18 klau­si­mų (18 – ben­dras skai­čius), su­si­ju­sių su val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos ly­de­rio R. Kar­baus­kio ver­slo in­te­re­sais, su­sie­tais su ar­ti­miau­siais Krem­liaus oli­gar­chais, pra­de­dant nuo A. Ro­ten­ber­go, V. M. Kan­to­ro, ir vi­sais ki­tais. No­riu pri­min­ti, kad pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją Vy­riau­sy­bė, ku­riai va­do­vau­ja Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, at­sa­ko už vals­ty­bės sau­gu­mą, ga­ran­tuo­ja vals­ty­bės sau­gu­mą. To­kia si­tu­a­ci­ja, ku­ri pa­aiš­kė­ja iš tų klau­si­mų ir iš ži­niask­lai­dos at­lik­tų ty­ri­mų, kai val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos ly­de­ris tu­ri la­bai glau­džių san­ty­kių su ar­ti­miau­siais Krem­liaus oli­gar­chais, mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, yra ypa­tin­gos svar­bos klau­si­mas, ke­lian­tis daug su­si­rū­pi­ni­mo dėl to, ar Vy­riau­sy­bė yra pa­jė­gi ga­ran­tuo­ti vals­ty­bės sau­gu­mą, to­dėl rem­da­mie­si Sei­mo sta­tu­tu mes tu­ri­me vi­są tei­sę rei­ka­lau­ti, kad Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas ar­ba šian­dien, ar­ba vė­liau­siai po tri­jų die­nų, jei­gu jis šiuo me­tu nė­ra pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti, at­sa­ky­tų į vi­sus 18 klau­si­mų.

PIRMININKAS. Dėl dar­bo­tvarkės – P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, aš siū­lau jums, su­ka­kus pu­sės ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui, su­pras­ti vie­ną kar­tą ir par­ti­jos, ku­ri pri­pa­žin­ta te­ro­ris­ti­ne or­ga­ni­za­ci­ja, ly­de­riui ne­leis­ti kal­bė­ti prie mik­ro­fo­no.

PIRMININKAS. A. Ne­kro­šius.

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Aš tu­riu pa­siū­ly­mą dėl LRT iš­va­dų. Ka­dan­gi Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja tu­rė­tų po­sė­dį tu­rė­ti ga­na sku­bų, tai aš siū­lau ne­sku­bė­ti ir tie­siog ko­kį ki­tą ket­vir­ta­die­nį spręs­ti tą klau­si­mą, ne­sku­bant.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du siū­lo­te iš­va­dą…

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Taip, bal­suo­ti dėl iš­va­dos ki­tą ket­vir­ta­die­nį.

PIRMININKAS. Į ki­tą ket­vir­ta­die­nį nu­kel­ti šį klau­si­mą?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. Frak­ci­jos var­du?

A. NEKROŠIUS (LVŽSF). Taip.

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš siū­ly­čiau po­nui A. Ku­bi­liui ne ­kal­bė­ti apie Krem­lių, o pri­si­min­ti sa­vo su­tar­tį su Krem­liaus kom­pa­ni­ja „Litasco“, kai stra­te­gi­nį ob­jek­tą ati­da­vė tre­jiems me­tams val­dy­ti ru­sų kom­pa­ni­jai, tai yra „Klai­pė­dos naf­tą“. Po­nas Ku­bi­liau, iš­si­tir­ki­te pats sa­ve.

PIRMININKAS. Kal­bė­si­te dėl dar­bo­tvarkės? (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me. J. Raz­mos pa­siū­ly­mas. G. Land­sber­gis dėl dar­bo­tvarkės.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Tik­rai man di­de­lė gar­bė, kad bū­tent vie­nin­te­liam man ad­re­sa­vo­te klau­si­mą, ar aš kal­bė­siu dėl dar­bo­tvarkės.

PIRMININKAS. Kiek­vie­nam bu­vau pa­sa­kęs dėl dar­bo­tvarkės.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Pui­ku. Bu­vau tai pa­sa­kęs, ir jūs pa­skel­bė­te bal­sa­vi­mą. Aš kvie­čiu lai­ky­tis vie­no­dų stan­dar­tų vi­siems.

Ka­dan­gi čia ko­le­gos gin­či­ja­si dėl Krem­liaus ir taip to­liau, ar R. Kar­baus­kio ver­slas tu­ri in­te­re­sų, aš no­riu pa­brėž­ti vie­ną la­bai svar­bų ar­gu­men­tą, į ku­rį aš jū­sų kon­kre­čiai at­sa­ky­mo ne­gir­dė­jau. Jūs pa­pra­šė­te, kad už jus pa­kal­bė­tų tik­ro­ji Sei­mo Pir­mi­nin­kė Ag­nė. Bet aš kvie­čiu vis dėl­to jus at­sa­ky­ti, ar ga­li­my­bė apei­ti ir ti­ki­my­bė, kad yra apei­na­mos Eu­ro­pos Są­jun­gos Ko­mi­si­jos ir Ta­ry­bos įtvir­tin­tos sank­ci­jos, jū­sų nuo­mo­ne, tai yra ypa­tin­gos svar­bos klau­si­mas? De­šim­čiai Sei­mo na­rių, va­do­vau­jan­tis Sta­tu­to nor­ma, tai yra ypa­tin­gos svar­bos klau­si­mas, ir to­dėl aš dar sy­kį pra­šau, kad bū­tų įtrauk­tas prem­je­ro at­sa­ky­mų lai­kas į dar­bo­tvarkę ar­ba bū­tų pa­sa­ky­ta, ka­da tai bus pa­da­ry­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dau­giau pa­siū­ly­mų nė­ra. Svars­ty­si­me pa­siū­ly­mus.

Pir­ma­sis pa­siū­ly­mas bu­vo J. Raz­mos iš­brauk­ti dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mą – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Bal­suo­ja­me. Kas už J. Raz­mos pa­siū­ly­mą, bal­suo­ja už, kas ma­no, kad tu­ri lik­ti dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja prieš.

Bal­sa­vo 121 Sei­mo na­rys: už – 51, prieš – 59, su­si­lai­kė 11. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas. Taip pat frak­ci­jos var­du J. Raz­ma siū­lė iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos ak­to“ pro­jek­tą. Bal­suo­ja­me. Kas už J. Raz­mos pa­siū­ly­mą frak­ci­jos var­du, bal­suo­ja už, kad bū­tų iš­brauk­ta, kas ma­no, kad tu­ri lik­ti dar­bo­tvarkėje, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

Bal­sa­vo 124 Sei­mo na­riai: už – 48, prieš – 53, su­si­lai­kė 23 Sei­mo na­riai. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Dėl 1-12 klau­si­mo tur­būt ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu, ka­dan­gi siū­lė dvi frak­ci­jos, pri­tar­ti ir iš kar­to pa­pil­dy­ti ki­tos sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nio dar­bo­tvarkę šiuo klau­si­mu.

Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ta.

Dar­bo­tvarkės 1-13 klau­si­mas. J. Raz­ma frak­ci­jos var­du siū­lė, kad iš­brauk­tu­me šį klau­si­mą dėl 72 va­lan­dų, bet dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo 72 va­lan­dų ne­rei­kia, to­dėl rei­ka­la­vi­mas dėl va­lan­dų yra ne­pa­grįs­tas. Vis tiek siū­lo. Ta­da bal­suo­jant siū­lau ap­si­spręs­ti. Pri­ta­rian­tys J. Raz­mos pa­siū­ly­mui frak­ci­jos var­du 1-13 klau­si­mą dėl ko­mi­si­jos dar­bo ty­ri­mo pra­plė­ti­mo iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės…

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai: už – 47, prieš – 53, su­si­lai­kė 23. Dar­bo­tvarkėje 1-13 klau­si­mas lie­ka.

To­liau. J. Raz­ma frak­ci­jos var­du siū­lė 1-14 klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl ap­kal­tos pro­ce­so M. Ma­jaus­kui iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės. Tie, ku­rie ma­no, kad rei­kia pri­tar­ti ir iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 111 Sei­mo na­rių: už – 52, prieš – 47, su­si­lai­kė 12 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Klau­si­mas lie­ka dar­bo­tvarkėje.

Dar­bo­tvarkės 1-15 klau­si­mas. Taip pat J. Raz­ma siū­lė frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti Kon­sti­tu­ci­jos 44 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to pa­tei­ki­mą. Tie, ku­rie pri­ta­ria J. Raz­mos pa­siū­ly­mui iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 123 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 52, su­si­lai­kė 21 Sei­mo na­rys. Pa­siū­ly­mui taip pat ne­pri­tar­ta.

To­liau. A. Pa­lio­nis siū­lė taip pat frak­ci­jos var­du 2-12 klau­si­mą, vi­są blo­ką – Trans­por­to veik­los pa­grin­dų įsta­ty­mą ir ly­di­muo­sius, – iš­brauk­ti dėl nu­ro­dy­tų prie­žas­čių. Pri­ta­rian­tys šiam pa­siū­ly­mui bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 122 Sei­mo na­riai: už – 87, prieš – 20, su­si­lai­kė 15 Sei­mo na­rių. Pa­siū­ly­mui pri­tar­ta. Iš­brau­kia­mas 2-12 klau­si­mas iš dar­bo­tvarkės.

Ir dėl 2-15 klau­si­mo, 2-15.1 ir 2-15.2 klau­si­mų. J. Raz­ma siū­lė frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo ir ly­di­mo­jo Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tų pa­tei­ki­mą. Tie, ku­rie pri­ta­ria J. Raz­mos pa­siū­ly­mui frak­ci­jos var­du iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, bal­suo­ja už, ki­ti – ki­taip.

Bal­sa­vo 125 Sei­mo na­riai: už – 49, prieš – 47, su­si­lai­kė 29. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Skel­biu pen­kių mi­nu­čių tech­ni­nę per­trau­ką.

 

Per­trau­ka

 

PIRMININKAS. Tę­sia­me dar­bo­tvarkės svars­ty­mą. Ger­bia­mi ko­le­gos, pa­gal Sei­mo sta­tu­to 208 straips­nio 13 da­lį dešimt Sei­mo na­rių prieš po­sė­dį ga­li teik­ti Po­sė­džių sek­re­to­ria­tui raš­tiš­ką klau­si­mą Vy­riau­sy­bės na­riui dėl ypač svar­bios pro­ble­mos su rei­ka­la­vi­mu, kad į jį būtų at­sa­ky­ta to pa­ties po­sė­džio me­tu. Vie­nas Sei­mo na­rys per se­si­ją ga­li pa­si­ra­šy­ti ne dau­giau kaip vie­ną to­kį rei­ka­la­vi­mą. Tai­gi da­bar siū­lau to­kį kom­pro­mi­są. Ka­dan­gi aš jau esu nu­si­dė­jęs, pra­šy­siu Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos įver­tin­ti ma­no ne­įtrau­ki­mą į dar­bo­tvarkę šio klau­si­mo. Da­bar tu­ri­me pa­tvir­tin­ti ko­kią nors dar­bo­tvarkę, tad siū­lau svars­ty­ti šio klau­si­mo įtrau­ki­mą į šios die­nos dar­bo­tvarkę. Kas už tai, kad bū­tų klau­si­my­nas?.. (Bal­sai sa­lė­je) A. Ku­bi­lius – dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš no­riu jus in­for­muo­ti, kad pa­gal Sta­tu­to 208 straips­nio 13 da­lį au­to­ma­tiš­kai įtrau­kia­ma į tos die­nos dar­bo­tvarkę ar­ba, jei­gu mi­nist­ras pa­gei­dau­ja, šiuo at­ve­ju, jei­gu Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas pa­gei­dau­ja, ga­li­ma nu­kel­ti ne dau­giau kaip tris die­nas. Nė­ra ga­li­my­bės bal­suo­ti, ar įtrauk­ti, ar ne­įtrauk­ti, yra prie­vo­lė įtrauk­ti ir prem­je­rui at­sa­ky­ti. Ga­li­me tik svars­ty­ti, ar šian­dien, ar ant­ra­die­nį.

PIRMININKAS. Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas tu­ri tei­sę pa­si­sa­ky­ti. Pra­šau.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų mes daug kal­ba­me apie Sei­mo dar­bo efek­ty­vu­mą, spren­di­mų pri­ėmi­mą ir la­bai daž­nai el­gia­mės vi­siš­kai ki­taip dis­kre­di­tuo­da­mi pa­tį Sei­mą. Aš no­riu pri­min­ti tą pa­tį 208 straips­nį, kur kal­ba­ma apie ypač vi­suo­me­nei svar­bius klau­si­mus, ir pa­ci­tuo­ti ke­le­tą klau­si­mų, ku­rie, pa­sak kon­ser­va­to­rių, yra ypač svar­būs: „Ar Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui yra ži­no­ma, kad Ru­si­jos oli­gar­chai Ro­ten­ber­gai yra lai­ko­mi ar­ti­miau­siais Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos V. Pu­ti­no ben­dra­žy­giais, o A. Ro­ten­ber­gas yra Ru­si­jos pre­zi­den­to V. Pu­ti­no vai­kys­tės drau­gas ir sam­bo part­ne­ris?“ Taip pat yra klau­si­mas: „Ar Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui yra ži­no­ma, kad tarp­tau­ti­nė­je ži­niask­lai­do­je R. Kar­baus­kio ver­slo part­ne­ris A. Ro­ten­ber­gas yra įvar­di­ja­mas kaip Ru­si­jos vals­ty­bi­nių už­sa­ky­mų ka­ra­lius ir pa­si­nau­do­da­mas So­čio olim­pi­nė­mis žai­dy­nė­mis pra­lo­bo?“ Ki­tas klau­si­mas: „Ar Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui yra ži­no­ma, kad A. Ro­ten­ber­go įmo­nės pa­sta­tė til­tą, ku­ris su­jun­gė ne­tei­sė­tai oku­puo­tą Kry­mo pu­sia­sa­lį su že­my­ni­ne Ru­si­ja?“

Klau­si­mai nė­ra su­si­ję su ypač vi­suo­me­nei svar­biais klau­si­mais, o ki­ti klau­si­mai, ku­rie yra, yra skir­ti ins­ti­tu­ci­joms, ku­rios yra at­sa­kin­gos, tai yra Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui ir ki­toms. Aki­vaiz­dus pik­tnau­džia­vi­mo tei­se pa­vyz­dys. To­dėl aš frak­ci­jos var­du siū­lau bal­suo­ti, ar tai iš tik­rų­jų yra ypač svar­bus vi­suo­me­nei klau­si­mas. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau, kad bū­tų ne­pa­mirš­tas ger­bia­mos R. Ta­ma­šu­nie­nės pra­šy­mas leis­ti jos ko­mi­si­jai po­sė­džiau­ti ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu, ne­pa­mirš­ki­me, kad taip bu­vo bal­suo­ta.

Ta­čiau da­bar dėl ši­to. Ko­le­gos, ne­ga­li bal­suo­ti Sei­mas ar ma­ny­ti, kad dešimt žmo­nių lai­ko tą klau­si­mą ypa­tin­gos sku­bos ar ne. Ma­no ma­ny­mu, rei­kia su­si­tar­ti – ar­ba šian­dien, ar­ba ant­ra­die­nį, ir baig­tų­si tas cha­o­sas. Da­bar pa­sa­ky­ti, kad jūs ma­no­te, kad tai ypa­tin­gos svar­bos, bet Sei­mo dau­gu­ma ma­no, kad jūs ne­tei­sin­gai ma­no­te, na, at­leis­ki­te, ne­ko­rek­tiš­ka. Dešimt Sei­mo na­rių krei­pė­si pa­gal Sta­tu­tą, ir tu­ri bū­ti įtrauk­tas klau­si­mas. Šian­dien ne­įtrau­kę, da­ry­ki­me tai ant­ra­die­nį.

PIRMININKAS. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, prem­je­ras jau čia ban­dė pra­dė­ti at­sa­ki­nė­ti į tuos klau­si­mus, ga­lė­tų jis tą pa­da­ry­ti iš tri­bū­nos, taip, kaip nu­ma­to Sei­mo sta­tu­tas. Ga­li­me net su­teik­ti ga­li­my­bę iš kar­to da­bar at­sa­ki­nė­ti, nors Sta­tu­tas rei­ka­lau­ja per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. Bet klau­si­mai, ku­rie su­for­mu­luo­ti, prem­je­ras ga­li, kaip no­ri gal­vo­ti, kad jie jam at­ro­do ne­svar­būs, mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, yra ypa­tin­gos svar­bos.

Dar sy­kį no­riu pri­min­ti kon­sti­tu­ci­nę Vy­riau­sy­bės ir prem­je­ro pa­rei­gą ga­ran­tuo­ti vals­ty­bės sau­gu­mą. Vals­ty­bės sau­gu­mas pri­klau­so ir nuo to, ko­kius ry­šius pa­lai­ko val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos ly­de­ris, su ko­kiais ver­slais, su ko­kiais oli­gar­chais, ir šiuo at­ve­ju Sei­mo bal­sa­vi­mas bū­tų vi­siš­kai ne­tei­sė­tas.

To­dėl, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, mes ma­no­me, kad yra prin­ci­pi­nis klau­si­mas, – ar Sei­mo opo­zi­ci­ja dar tu­ri ko­kias nors tei­ses ši­ta­me Sei­me, to­dėl la­bai aiš­kiai sa­ko­me: jūs esa­te at­sa­kin­gas už tai, kad Sei­mo sta­tu­tas bū­tų vyk­do­mas pre­ci­ziš­kai. Jūs pri­sie­kė­te, kad tai bus da­ro­ma, ir pats ga­li­te su­pras­ti as­me­niš­kai, ko­kias pa­sek­mes su­kel­si­te ne­si­lai­ky­da­mas Sei­mo sta­tu­to šiuo prin­ci­pi­niu klau­si­mu.

PIRMININKAS. R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Aš dėl ger­bia­mo E. Gent­vi­lo pa­siū­ly­mo. Iš tie­sų pa­si­ta­rus su mū­sų ko­mi­si­jos na­riais ir nu­kė­lus į re­a­lų ter­mi­ną LRT iš­va­dos ty­ri­mo klau­si­mą, mums nė­ra po­rei­kio or­ga­ni­zuo­ti ne­ei­li­nio po­sė­džio, mes ap­svars­ty­si­me tre­čia­die­nį ei­li­nia­me ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. To­dėl ma­no iš ry­to iš­kel­tas pra­šy­mas ne­ga­lio­ja. Lai­ky­ki­te ne­ga­lio­jan­čiu, mes at­šau­kia­me tą po­sė­dį ir ap­svars­ty­si­me tre­čia­die­nį.

Taip pat dėl Sei­mo Pir­mi­nin­ko krei­pi­mo­si – vi­suo­met re­a­guo­ja­ma į po­sė­džio pir­mi­nin­ko krei­pi­mą­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, tai mes ap­svars­ty­si­me. Da­bar teks ap­svars­ty­ti kom­plek­siš­kai – tiek iš de­ši­nės pu­sės ke­lia­mas abe­jo­nes, tiek jū­sų, Pir­mi­nin­ke, krei­pi­mą­si, bet, aiš­ku, rei­kia skai­ty­ti Sta­tu­tą.

PIRMININKAS. K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, vis dėl­to vis la­biau ir la­biau ju­mis nu­si­vi­liu. Jūs tu­ri­te pa­rei­gą ir ta pa­rei­ga yra la­bai aiš­ki. Ji­nai iš­reikš­ta Sta­tu­te ir jūs vai­kiš­kai ban­do­te pa­si­slėp­ti už Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos, kad ko­mi­si­ja pa­sa­ky­tų, kad jūs tu­ri­te pa­rei­gą, kur yra pa­ra­šy­ta.

PIRMININKAS. Jūs kal­ba­te dėl dar­bo­tvarkės?

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš kal­bu apie jū­sų po­el­gį ir apie dar­bo­tvarkę. Taip, apie jū­sų po­el­gį ir dar­bo­tvarkę, nes jūs paskelbė­te per­trau­ką ir ban­do­te pa­spruk­ti nuo sa­vo at­sa­ko­my­bės. Jū­sų at­sa­ko­my­bė pa­ra­šy­ta juo­du ant bal­to. Tai lai­ky­ki­tės tos at­sa­ko­my­bės!

Ga­li de­šimt Sei­mo na­rių tu­rė­ti jiems at­ro­dan­čius svar­bius klau­si­mus, ypač svar­bius. Mes esa­me skir­tin­gų ide­o­lo­gi­jų ir skir­tin­gų po­žiū­rių žmo­nės. Man ga­li net kai kas at­ro­dy­ti juo­kin­ga, kas ki­tam yra svar­bu, ar­ba jums, bet Sei­mo na­riai tu­ri tei­sę tu­rė­ti sa­vo po­žiū­rį į tai, kas jiems yra svar­bu. Ir ne jums spręs­ti, ne dar kaž­kam spręs­ti. Jiems taip at­ro­do, o jū­sų pa­rei­ga yra įtrauk­ti ir nė­ra ga­li­my­bės pa­spruk­ti, pa­si­slėp­ti už Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos. Vil­kin­si­te, bet at­sa­ky­mas bus aiš­kus.

PIRMININKAS. R. Kar­baus­kis.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš krei­piuo­si da­bar į Kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos ly­de­rius pa­sa­ky­da­mas: jei­gu tu­ri­te nors ma­žiau­sios sa­vi­gar­bos, nors tru­pu­tė­lį sa­vi­gar­bos, pa­tei­ki­te vi­sus duo­me­nis, ku­riuos, sa­ko­te, tu­ri­te ma­ne šmeiž­da­mi dėl ko­kių nors ma­no ry­šių. Aš la­bai ge­rai pri­si­me­nu teis­mo pro­ce­są su A. Ku­bi­liu­mi, jis bu­vo prieš ke­le­tą me­tų. Aš klau­siau tei­sė­jo, ko­dėl aš esu lais­vė­je, ne­su su­im­tas, nes kal­ti­ni­mai, kad aš ben­dra­dar­biau­ju su kaž­kuo, kad aš tu­riu ry­šių ir taip to­liau. Ką pa­sa­kė A. Ku­bi­lius teis­me? Aš ne­tu­riu jo­kių duo­me­nų apie ry­šius, ma­no, šiuo at­ve­ju R. Kar­baus­kio, su ko­kio­mis nors struk­tū­ro­mis ir taip to­liau. Tai yra teis­mo įra­šuo­se.

Da­bar ly­giai tas pats. Šmeiž­tas sklei­džia­mas, at­sa­ky­ti už jį ži­no, kad ne­rei­kės, nes vie­šų as­me­nų pa­si­sa­ky­mai vie­nas ki­to at­žvil­giu pa­gal mū­sų teis­mi­nę sis­te­mą ne­ver­ti­na­mi taip, kaip aš bū­čiau, pa­vyz­džiui, ne vie­šas as­muo ir ma­ne šmeiž­tų. Tai yra jie pui­kiai su­pran­ta, kad me­luo­ja, šmei­žia, bet už tai ne­at­sa­kys! Aš ne­tu­riu jo­kių ry­šių! Pa­sa­kau prie vi­sų ši­tų žmo­nių, prieš vi­są Lie­tu­vą. Ne­tu­riu, ne­tu­rė­jau, tų žmo­nių ne­pa­žįs­tu ir tų įmo­nių ne­ži­nau net pa­va­di­ni­mo. Jūs ma­ne šmei­žia­te!

PIRMININKAS. A. Skar­džius. (Bal­sai sa­lė­je)

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Iš­ties aš no­rė­čiau at­kreip­ti vi­so Sei­mo ir Sei­mo Pir­mi­nin­ko dė­me­sį į Sta­tu­to nuo­sta­tas, ka­da Sei­mo ski­ria­mas pa­rei­gū­nas, su­rin­kus de­šimt pa­ra­šų, iš­kvie­čia­mas at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Ka­dan­gi Sta­tu­te yra tai pa­ra­šy­ta, bet prak­ti­ka su­for­muo­ta jau ki­ta. Mes ma­tė­me po­ną M. Pui­do­ką ir ki­tus de­šimt Sei­mo na­rių, su­rin­ku­sių pa­ra­šus iš­si­kvies­ti, kad at­sa­ky­tų į klau­si­mus VSD va­do­vas, bet bu­vo ig­no­ruo­ja­ma ta Sta­tu­to nuo­sta­ta. To­dėl su­si­for­ma­vu­si to­kia prak­ti­ka ir, ger­bia­mie­ji, lai­ky­ki­mės prak­ti­kos.

PIRMININKAS. J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Keis­tas siū­ly­mas – ne­si­lai­ky­ki­me Sta­tu­to, ku­riam pri­im­ti rei­kia kva­li­fi­kuo­tos bal­sų dau­gu­mos, tai yra dau­giau nei dėl bet ku­rio įsta­ty­mo – 71 bal­so, va­di­na­si, jo svar­ba yra ypač di­de­lė. Ne­si­lai­ky­ki­me jo, o lai­ky­ki­mės kaž­ko­kios prak­ti­kos, ku­ri yra ne­ti­ku­si.

Da­bar dėl klau­si­mo 13 punk­to, dėl ypač svar­bios pro­ble­mos. Aiš­ku, kad tai yra ver­ti­na­ma­sis kri­te­ri­jus, ta­čiau, ger­bia­mie­ji, pri­si­min­ki­me: už­va­kar, ant­ra­die­nį, čia, Sei­mo sa­lė­je, mes pri­ėmė­me re­zo­liu­ci­ją dėl Uk­rai­nos, tai bu­vo įtrauk­ta tik tos die­nos dar­bo­tvarkėje, nes iš anks­to ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Ten ne­bu­vo ypa­tin­gos svar­bos klau­si­mo? (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu de­kla­ruo­ja­me, kad mes esa­me Uk­rai­nos vals­ty­bės drau­gai ir vi­sa­da pa­lai­ky­si­me jos sie­kius dėl te­ri­to­ri­jų ir ap­skri­tai sie­kius dėl eu­roin­teg­ra­ci­jos, tai ne­ga­li­me net ver­tin­ti, ar svar­bus tas klau­si­mas, ar ne­svar­bus. Tai yra for­ma­lus kri­te­ri­jus. De­šimt Sei­mo na­rių su­rin­ko pa­ra­šus – tu­ri at­sa­ky­ti. Jei­gu jis pra­šo ke­lias die­nas ati­dė­ti, ga­li­me ati­dė­ti iki ki­to po­sė­džio, tai yra iki ant­ra­die­nio.

PIRMININKAS. G. Land­sber­gis. Pa­skel­biau – G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū. Ačiū, ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke. Aš tie­siog no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į vie­ną fak­tą, ku­ris gal­būt ne­bu­vo nu­skam­bė­jęs. Kai mes kal­ba­me apie opo­zi­ci­jai su­teik­tas tei­ses, tai ši­ta yra iš tik­rų­jų la­bai svar­bi. Ji­nai yra ap­ri­bo­ta. Vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri tei­sę pa­si­ra­šy­ti tarp tų de­šim­ties tik vie­ną kar­tą per se­si­ją. Va­di­na­si, yra ap­ri­bo­ji­mas.

Da­bar, jei­gu mes per­lei­si­me šią tei­sę ver­tin­ti prem­je­rui, Sei­mo Pir­mi­nin­kui, Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mi­nin­kui ar­ba Sei­mo Pir­mi­nin­ko pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jai Ag­nei, jei­gu bet ku­riam iš jų mes per­lei­si­me ver­tin­ti, kas yra svar­bu opo­zi­ci­jai, tai bus trak­tuo­ja­ma kaip su­si­do­ro­ji­mas su opo­zi­ci­ja.

Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, šian­dien jū­sų ran­ko­se yra ypač svar­bus klau­si­mas, ku­ris Lie­tu­vos de­mo­kra­tiją taip pat brėš, jos kryp­tį į at­ei­tį. Jūs la­bai dai­liai mo­ka­te pa­šne­kė­ti, kai ver­ti­na­te Sei­mo dar­bą. Šian­dien Sei­mo dar­bas ir at­ei­tis mū­sų de­mo­kra­tinės… ben­dra­dar­bia­vi­mo yra jū­sų ran­ko­se. Da­bar klau­si­mas yra: ar­ba tai pri­ima­ma šian­dien, prem­je­ras yra pa­si­ren­gęs at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, at­si­sto­ti čia prieš vi­sus ir at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, ku­rie yra ypa­tin­gos svar­bos, ar­ba jis tai ga­li pa­da­ry­ti ant­ra­die­nį, jei­gu ji­sai jū­sų pa­pra­šė.

Da­bar pas­ku­ti­nis ko­men­ta­ras R. Kar­baus­kiui dėl šmeiž­to. Mū­sų klau­si­mai yra pa­im­ti iš vie­šo­sios erd­vės, juos su­ra­šė ly­giai taip pat ži­niask­lai­da, tai no­rė­čiau tik pa­tiks­li­ni­mo, jei­gu bū­tų to­kia pro­ga, ar, kal­tin­da­mas šmeiž­tu kon­ser­va­to­rius, jūs iš es­mės de fac­to kal­ti­na­te ir vi­suo­me­nę, ir ži­niask­lai­dą, ku­ri da­ro ty­ri­mus, at­lie­ka ir tą in­for­ma­ci­ją su­ran­da? (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. A. Skar­džius.

P. GRAŽULIS (MSNG). Nė­ra.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, vi­si mes pui­kiai ži­no­me, kad su­ra­šy­da­mi klau­si­mus kon­ser­va­to­riai sie­kia pa­si­ty­čio­ti iš prem­je­ro prie­mo­nė­mis tos ži­niask­lai­dos, ku­rią jie jau yra už­val­dę. Mes šian­dien ži­no­me, kad, be abe­jo­nės, kon­ser­va­to­riai už­val­dė ži­niask­lai­dą ir kad ji­nai yra ga­na ten­den­cin­ga, šmei­žian­ti, be­si­ty­čio­jan­ti iš vi­sų Lie­tu­vos žmo­nių ir ga­lų ga­le iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos.

Ger­bia­ma­sis prem­je­re, taip, yra toks Sta­tu­tas, siū­lau at­sa­ky­ti į klau­si­mus ir at­sa­ki­nė­ti taip pa­si­ty­čio­jant, kaip jie, kon­ser­va­to­riai, su­ra­šė jums tuos klau­si­mus, ar­ba at­sa­ky­ti taip, kaip VSD va­do­vas: „Ne­ži­nau, ne­gir­dė­jau, ne­ma­čiau.

PIRMININKAS. A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Pa­ga­liau skam­ba iš P. Gra­žu­lio ra­cio­na­lūs pa­ta­ri­mai prem­je­rui, kad jis tu­ri at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Kaip at­sa­kys, taip, bet tu­ri ne­bi­jo­ti at­sa­ky­ti į klau­si­mus. Ly­giai kaip ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas tu­ri ne­bi­jo­ti vyk­dy­ti sa­vo prie­sai­ką ir są­ži­nin­gai įgy­ven­din­ti Sta­tu­tą. O R. Kar­baus­kiui aš tie­siog no­rė­čiau pri­min­ti, kad ji­sai krei­pė­si į teis­mą dėl ta­ria­mo šmeiž­to, kai aš vie­na­me iš teks­tų, skelb­tų tuo lai­ku, įvar­di­jau, jog iš tik­rų­jų yra Lie­tu­vos ver­slo, ku­ris tu­ri di­de­lių ver­slo ry­šių Ru­si­jo­je su Krem­liu­mi ir po to ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos vie­ša­ja­me ir po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me. Ir R. Kar­baus­kiui pa­si­ro­dė, kad tai yra šmeiž­tas, jis pa­da­vė ma­ne į teis­mą ir tą by­lą pra­lai­mė­jo. Tai­gi tai nė­ra šmeiž­tas, tai yra fak­tas. Tuo siū­lau už­bai­g­ti šią dis­ku­si­ją, o Sei­mo Pir­mi­nin­ką ra­gi­nu su­kaup­ti po­li­ti­nės ir pi­lie­ti­nės drą­sos ir įgy­ven­din­ti Sei­mo sta­tu­tą.

PIRMININKAS. V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, Pir­mi­nin­ke. Aš ger­bia­miems ko­le­goms no­rė­jau pa­sa­ky­ti. Iš tie­sų jū­sų klau­si­mai yra ak­tu­a­lūs, bet tik kai ku­rie klau­si­mai ne vi­sai pa­gal ad­re­są pa­teik­ti, ne Lie­tu­vos prem­je­rui tu­rė­tų bū­ti, o, pa­vyz­džiui, Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai dėl So­čio olim­pi­nių žai­dy­nių fi­nan­sa­vi­mo ir ki­tų vie­šų­jų Ru­si­jos pir­ki­mų. Taip pat kai ku­rie klau­si­mai tu­rė­tų bū­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai, ku­ri re­gu­liuo­ja sank­ci­jas ir taip to­liau, o ne Lie­tu­vos prem­je­rui. Trą­šas im­por­tuo­ja ne tik Ag­ro­kon­cer­nas iš tų įmo­nių, dar ko­kia de­šim­tis Lie­tu­vos įmo­nių. O ką su to­mis da­ry­si­me? Čia ir­gi rei­kė­tų mums šiek tiek kal­bant ži­no­ti ir in­for­muo­ti žmo­nes. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. B. Ma­te­lis. Pra­šom.

B. MATELIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, vis­gi šis klau­si­mas yra iš­skir­ti­nis Sei­mo Pir­mi­nin­ko kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas. Kvie­čiu Sei­mo Pir­mi­nin­ką im­ti val­džią į sa­vo ran­kas ir ne­vers­ti opo­zi­ci­jos mąs­ty­ti taip, kaip no­ri vie­nas R. Kar­baus­kis. Jūs da­bar esa­te tas žmo­gus, ku­ris ga­li­te vis­ką nu­spręs­ti. O po­nui prem­je­rui aš pa­tar­čiau ne­si­va­do­vau­ti P. Gra­žu­lio pa­ta­ri­mais, nes vė­liau ne­at­si­gins kal­ti­ni­mų dėl ne­san­tuo­ki­nių vai­kų.

PIRMININKAS. A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jau ir taip ki­lo daug dis­ku­si­jų dėl to, kaip mes in­ter­pre­tuo­ja­me Sta­tu­tą, ypač svar­bios pro­ble­mos są­vo­ką. Bet aš no­rė­čiau at­kreip­ti dė­mesį į dar vie­ną tos nor­mos for­mu­luo­tę, tai yra Sei­mo na­riai prieš po­sė­dį ga­li įteik­ti Po­sė­džių sek­re­to­ria­tui raš­tiš­ką klau­si­mą. Šiuo at­ve­ju bu­vo įteik­ta 18 klau­si­mų, tai net­gi for­ma­liai ne­ati­tin­ka tų for­ma­lių rei­ka­la­vi­mų, nes Sta­tu­te aiš­kiai įvar­din­tas vie­no klau­si­mo klau­si­mas. Jūs iš­si­rin­ki­te, ką jūs ten no­ri­te. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ko­le­gos, sa­ko­te, kad bal­suo­tu­me. Dėl ko pa­siū­ly­ta bal­suo­ti? Nė­ra pa­siū­ly­mo. Nė­ra pa­siū­ly­mo… A. Ši­rins­kie­nė tu­ri pa­siū­ly­mą. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš ma­ny­čiau, kad Sei­mas tu­rė­tų bal­suo­ti ir ap­si­spręs­ti, ar tai yra tik­rai to­kios svar­bos ir reikš­mės vals­ty­bei klau­si­mas.

PIRMININKAS. Tai yra Sei­mo na­rių pre­ro­ga­ty­va. Ger­bia­mi ko­le­gos, su­pran­tu, kad iki ant­ra­die­nio aš tu­rė­siu nu­spręs­ti, ir pa­li­ki­te… (Bal­sai sa­lė­je) Ne, ne, ne, aš tu­rė­siu for­muo­da­mas ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkę įra­šy­ti, jūs ką tik to rei­ka­la­vo­te. (Bal­sai sa­lė­je) Prem­je­re, rei­kė­tų jū­sų at­sa­ky­mo. Jū­sų at­sa­ky­mas yra, kad ne­at­sa­ki­nė­si­te į klau­si­mus. (Triukš­mas sa­lė­je) Pri­ei­ki­te prie mik­ro­fo­no. Kal­bė­ki­te, Ag­ne Ši­rins­kie­ne.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ko­le­gos, tie­siog ki­lo daug pro­ble­mų dėl Sta­tu­to in­ter­pre­ta­vi­mo. Tai aš ma­ny­čiau, kad tik­rai Sei­mo Pir­mi­nin­kas ga­lė­tų kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, iš­si­aiš­kin­ki­me Sta­tu­tą, nes tai yra vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­ja Sei­me, ku­ri kom­pe­ten­tin­gai aiš­ki­na Sta­tu­to nor­mas, ir ta­da ži­no­si­me, ar tu­ri­me mes bal­suo­ti, ar ne­tu­ri­me, ar de­šim­ties na­rių Sei­mo gru­pė yra ga­lin­ges­nė už Sei­mą ir ga­li ap­si­spręs­ti. Pa­pras­tai Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­ko, kad Sei­mas in cor­po­re tu­ri vi­sas ga­lias, ne tam tik­ros gru­pės Sei­mo na­riai.

PIRMININKAS. R. Ta­ma­šu­nie­nė.

R. TAMAŠUNIENĖ (LLRA-KŠSF). Vis dėl­to Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, svars­ty­da­ma Sta­tu­tą, žiū­ri į Sta­tu­to nuo­sta­tas. Dėl tu­ri­nio, ar tas klau­si­mas svar­bus, ar ne, daž­niau­siai mes ne­ga­li­me pa­teik­ti kom­pe­ten­tin­gos nuo­mo­nės, nes to­kių krei­pi­mų­si į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją yra. Ko­mi­te­to na­riai prieš­ta­rau­ja, kad tas klau­si­mas bu­vo ne jų ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­ja, bet bu­vo svars­to­mas, ar­ba rei­ka­lau­ja svars­ty­ti, bet pir­mi­nin­kas ne­no­ri įtrauk­ti. Mes ne­ga­li­me nu­sta­ty­ti, ar tam ko­mi­te­tui, o šiuo at­ve­ju vie­nai frak­ci­jai, tie klau­si­mai yra svar­būs, ar ne. Čia yra ver­ti­ni­mo da­ly­kas. Kas vie­nam yra la­bai svar­bu, ki­tam gal­būt yra ne­svar­bu. Aš no­riu pri­min­ti, kad pra­ei­tą ka­den­ci­ją taip pat bu­vo pa­na­ši si­tu­a­ci­ja su VSD va­do­vu, kai pa­rei­ka­la­vo Sei­mo na­riai at­sa­ky­ti į klau­si­mus, o tai yra su­si­ję, be abe­jo, ir su įslap­tin­ta me­džia­ga, ir taip to­liau, bet vis dėl­to ta pro­ce­dū­ra įvy­ko, at­ėjo va­do­vas ir at­sa­kė į klau­si­mus taip, kaip jis ga­lė­jo at­sa­ky­ti į tą tu­ri­nį. Bu­vo la­bai trum­pi at­sa­ky­mai, nes, jo ma­ny­mu, tai bu­vo ne jo kom­pe­ten­ci­ja. Šiaip yra to­kia Sta­tu­to nuo­mo­nė ir aš abe­jo­ju, ar Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja ver­tins klau­si­mų tu­ri­nį, sa­ky­ki­me, pa­tį klau­si­mą, jo es­mę. Čia pa­gal Sta­tu­tą yra klau­si­mas, ar su­rink­ti pa­ra­šai ne­pa­si­kar­to­jo šio­je se­si­jo­je, ir tuo­met rei­ka­la­vi­mas yra tei­sė­tas.

PIRMININKAS. Ačiū, ko­le­gos, vis­kas. Dis­ku­si­ją už­bai­giu. Tą klau­si­mą įtrau­kiu į ant­ra­die­nio dar­bo­tvarkę. Baig­ta.

Ar ga­li­me pri­tar­ti šios die­nos dar­bo­tvarkei? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

 

10.51 val.

Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266GR (Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to grą­žin­tas Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti) (priėmi­mo tę­si­nys)

 

Dar­bo­tvarkės 1-2 klau­si­mas – Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mo Nr. I-606 2 ir 21 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266GR. Pri­ėmi­mas. Yra li­kęs bal­sa­vi­mas.

Ger­bia­mi ko­le­gos, skel­biu, dėl ko bal­suo­ja­me. Mo­ty­vai jau iš­sa­ky­ti. Da­bar tu­ri­me bal­suo­ti, ar pri­im­ti grą­žin­tą įsta­ty­mą su vi­so­mis Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis ir pa­pil­dy­mais. Kas pri­ta­ria, bal­suo­ja už, kas ma­no ki­taip, bal­suo­ja ki­taip. Dar­bo­tvarkei bu­vo pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 71 Sei­mo na­rys: už – 70, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2266) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.53 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 8, 16, 191, 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2326(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.1 klau­si­mas – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 2, 8, 16, 191, 23 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 161 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2326(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jo V. Po­de­rio ne­kvie­čiu į tri­bū­ną, nes pa­siū­ly­mų ir pa­tai­sų nė­ra, to­dėl siū­lau pri­im­ti pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis taip pat be pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra, ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­nis. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­nis – įsi­ga­lio­ji­mas, įgy­ven­di­ni­mas ir tai­ky­mas, taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra, pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už ir prieš. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti pri­imant pro­jek­tą Nr. XIIIP-2326.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 108, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2326) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.55 val.

Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo Nr. VIII-1973 7, 9, 20 ir 44 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2327(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Gam­ti­nių du­jų įsta­ty­mo 7, 9, 20 ir 44 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2327, taip pat pri­ėmi­mas. Pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pa­siū­ly­mų nė­ra, to­dėl siū­lau pri­im­ti pa­straips­niui.

1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū. 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū. 3 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Mo­ty­vai už. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 107 Sei­mo na­riai: už – 107. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2327) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.57 val.

Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. VIII-1881 9, 15, 16, 56 ir 68 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2328(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.3 klau­si­mas – Elek­tros ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 9, 15, 16, 56 ir 68 straip­snių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2328. Pri­ima­me pa­straips­niui. Kvie­čiu į tri­bū­ną V. Po­de­rį, nes yra vie­nas pa­siū­ly­mas. Pri­ima­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. Dėl 3 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti. 4 straips­nis taip pat be pa­siū­ly­mų, jam ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Ir 5 straips­nis. Yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­ria.

V. PODERYS (LVŽSF). Ko­mi­te­tas pri­ta­ria, ka­dan­gi tai yra dėl tei­si­nės tech­ni­kos pa­sta­ba.

PIRMININKAS. Ir su to­kiu tech­ni­niu pa­tai­sy­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 5 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

6 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas. Jam ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 94 Sei­mo na­riai ir vi­si 94 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2328) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

10.58 val.

Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo Nr. IX-1565 30 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2329(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.4 klau­si­mas – Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo 30 ir 34 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2329. Pra­ne­šė­jo ne­kvie­čiu į tri­bū­ną, pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me pa­straips­niui.

1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti pri­imant šį pro­jek­tą.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už bal­sa­vo vi­si – 101 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2329) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.00 val.

Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 3, 9, 26, 33 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2330(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.5 klau­si­mas – Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo 3, 9, 26, 33 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2330. Pri­ėmi­mas. Taip pat pra­ne­šė­jas V. Po­de­rys, bet pa­siū­ly­mų ne­gau­ta. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­niui taip pat pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­niui (įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas, įgy­ven­di­ni­mas ir tai­ky­mas) pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Kvie­čiu bal­suo­ti. Pri­ėmi­mas.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai: vi­si 106 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2330) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.01 val.

Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo Nr. VIII-1227 1, 2, 12, 15, 23, 36, 37, 38, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 68, 69, 73 straips­nių, dvy­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir Įstatymo pa­pil­dy­mo vie­nuo­lik­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2331(2) (priėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-3.6 klau­si­mas – Fi­nan­si­nių ata­skai­tų au­di­to įsta­ty­mo straips­nių, dvy­lik­to­jo skir­snio pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo vie­nuo­lik­tuo­ju1 skir­sniu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2331. Pri­ėmi­mas. Taip pat pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

Kvie­čiu pri­tar­ti pa­straips­niui. 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui pri­taria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­rimu. 7 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 9 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 10 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 11 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 12 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 13 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 14 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 15 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 16 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 17 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 18 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 19 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 20 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2331 pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: vi­si 102 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2331) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.04 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 3, 12, 14, 16, 20, 27, 28 ir 29 straips­nių pakeitimo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2278(2) (pri­ėmi­mas)

 

Ki­to įsta­ty­mo pro­jek­to pri­ėmi­mas. Dar­bo­tvarkės 1-4.1 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2278. Pra­ne­šė­ja – A. Mal­dei­kie­nė. Ar yra sa­lė­je? I. Ši­mo­ny­tė. Kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis, taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 3 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 strai­ps­nis, pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 6 straips­nis, yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir pa­tiks­li­no.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė ir pa­tiks­li­no. Ir su to­kiu pa­tiks­li­ni­mu ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu vi­sam 6 straips­niui? Pri­ta­ria­me. 7 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 9 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir pa­tiks­li­no.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pa­tiks­li­no ir taip pa­tiks­li­nę ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 9 straips­niui. Ačiū pra­ne­šė­jai.

I. ŠIMONYTĖ (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl pro­jek­to Nr. XIIIP-2278.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai: vi­si 95 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2278) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.06 val.

Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo Nr. I-430 37 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2279(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.2 klau­si­mas – Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo 37 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2279(2). Pri­ėmi­mas.

Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pra­ne­šė­jų ne­kvie­čiu. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. 1 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas 2019 m. sau­sio 2 d., pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė.

Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai, vi­si 95 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2279(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.07 val.

Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2280(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.3 klau­si­mas – Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2280(2). Pri­ėmi­mas.

Pra­ne­šė­jos taip pat ne­kvie­čia­me į tri­bū­ną. Pa­siū­ly­mų nė­ra. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: vi­si 105 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2280(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.08 val.

Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo Nr. X-1212 30 ir 32 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2281(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.4 klau­si­mas – Vie­šo­jo sek­to­riaus at­skai­to­my­bės įsta­ty­mo straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2281(2). Pri­ėmi­mas.

Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu ir 3 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų už, prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai, vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2281(2) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.10 val.

Rin­klia­vų įsta­ty­mo Nr. VIII-1725 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2282(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.5 klau­si­mas – Rin­klia­vų įsta­ty­mo 14 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2282. Taip pat pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Taip pat ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: vi­si bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2282) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.11 val.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo Nr. VIII-729 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2283(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.6 klau­si­mas – Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo įsta­ty­mo 25 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2283. Pri­ėmi­mas. Pri­ima­me pa­straips­niui. Pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru sut­ari­mu.

Dėl mo­ty­vų už ir prieš Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me dėl pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: vi­si 105 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2283) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.12 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2284(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.7 klau­si­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 19 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2284. Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų taip pat ne­gau­ta.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Kal­bė­ti dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2284) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.14 val.

Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-907 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4281(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-4.8 klau­si­mas – Vals­ty­bės kon­tro­lės įsta­ty­mo 9 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIP-4281. Pri­ėmi­mas. Pa­siū­ly­mų ne­gau­ta.

Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 98, prieš – 1, su­si­lai­kė 1 Sei­mo na­rys. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIP-4281) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.15 val.

Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo Nr. I-533 6 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1762(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-5 klau­si­mas – Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 6 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1762(2). Pri­ėmi­mas. Taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra gau­ta, pri­ima­me pa­straips­niui.

1 straips­niui pri­ta­riame ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų, kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai, vi­si 106 bal­sa­vo už. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1762) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.16 val.

Įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos ak­to“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2400(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-6 klau­si­mas – įsta­ty­mo „Dėl am­nes­ti­jos ak­to“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2400(2). Pri­ėmi­mas.

Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me pa­straips­niui. 1 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­niui ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me, ačiū. 3 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 4 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 5 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. 6 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 7 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 8 straips­nį taip pat pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. 9 straips­nis – ben­dru su­ta­ri­mu pri­ta­ria­me. 10 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

11 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 12 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 13 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 14 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 15 strai­ps­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 16 straips­niui pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ir 17 straips­niui „Įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas ir įgy­ven­di­ni­mas“ pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū.

Mo­ty­vai. Mo­ty­vai už. Kal­bės Sei­mo na­rys P. Gra­žu­lis. Nė­ra. Mo­ty­vai už – V. Si­mu­li­kas.

V. SIMULIK (LVŽSF). Dė­ko­ju, Sei­mo Pir­mi­nin­ke.

Mie­li ko­le­gos, no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad bau­džia­mo­ji sis­te­ma, nu­ma­ty­ta vien tik lai­ky­ti žmo­gų už­da­ry­tą ir jį auk­lė­ti, yra tei­sin­ga. Auk­lė­ti, kad jis keis­tų­si. Nes jei­gu mes ne­siek­si­me, kad už kaž­ko­kius nu­ma­ty­tus kri­te­ri­jus žmo­gui bus tai­ko­mos ga­li­my­bės iš­ei­ti anks­čiau į lais­vę, ga­li­my­bės bū­ti su­pras­tam, grįž­ti at­gal į nor­ma­lią vi­suo­me­nę, tai mes at­imsi­me iš to žmo­gaus vis­ką. Mes ne tik gat­vės uni­ver­si­te­to, bet ir spe­cia­lių­jų ins­ti­tu­ci­jų, šiuo at­ve­ju už­da­ry­mo vie­tų, „uni­ver­si­te­tų“, gi­li­na­me pro­ble­ma­ti­ką. Tie žmo­nės, grįž­da­mi į vi­suo­me­nę, po ku­rio lai­ko yra nu­si­sta­tę prieš vi­suo­me­nę.

Šiuo at­ve­ju šne­ka­me apie ti­ki­my­bę ir ne­di­de­lį kie­kį žmo­nių, ku­rie už ge­rus po­el­gius, už ge­rą el­ge­sį, už pro­tin­gą at­ėji­mą at­gal į tą nor­ma­lų, ci­vi­li­zuo­tą vi­suo­me­nės ke­lią ga­li gau­ti įver­ti­ni­mą. Ko­dėl jūs ne­no­ri­te su­da­ry­ti ga­li­my­bės žmo­nėms? Taip, la­bai svar­bu ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai, jų ga­li bū­ti įvai­rių. Gal­būt ne pa­tys ge­riau­si čia pa­rink­ti, bet tiks­las yra įver­tin­ti žmo­nes. Ne­bus au­to­ma­tiš­kai į gat­vę iš­lei­džia­mi šim­tai ar tūks­tan­čiai to­kių rim­tų nu­si­kal­tė­lių. Siū­lau pa­lai­ky­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ger­bia­mas Va­le­ri­jau, iš tie­sų am­nes­ti­ja tu­ri au­to­ma­tiz­mo. Ži­no­ma, for­ma­liai žiū­rint, ga­li Sei­mas to­kį įsta­ty­mą pri­im­ti, bet aš at­krei­piu dė­me­sį, kad am­nes­ti­jos tai­ko­mos ten, kur nė­ra ne­pri­klau­so­mos teis­mų sis­te­mos. Dėl ko? Štai ir Lie­tu­vo­je pas­ku­ti­nė am­nes­ti­ja bu­vo prieš še­šio­li­ka me­tų, nes ten, kur yra ne­de­mok­ra­ti­nės sis­te­mos, ten teis­mai tei­sia taip, kaip nu­ro­do ca­ras, im­pe­ra­to­rius ar­ba dik­ta­to­rius, ir pro­tar­piais rei­kia pra­va­ly­ti įka­li­ni­mo įstai­gas. Lie­tu­vo­je yra su­kur­ta pro­ba­ci­jos sis­te­ma, ku­ri kiek­vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju spren­džia, spren­džia vi­suo­me­nės at­sto­vų ko­mi­si­jos, spren­džia pro­ku­ro­ras, spren­džia teis­mas ir vals­ty­bė to­kiu at­ve­ju ga­li pa­si­rū­pin­ti kiek­vie­nu at­ski­ru žmo­gu­mi, kaip jį in­teg­ruo­ti grį­žus į vi­suo­me­nę, kur jis gy­vens, kaip jis už­si­dirbs pra­gy­ve­ni­mui. Nė­ra jo­kios lo­gi­kos, ko­dėl šia sis­te­ma ne­ga­li­ma pa­si­nau­do­ti ir ko­dėl ne­ga­li­ma nor­ma­lia tvar­ka tai da­ry­ti taip, kaip da­ro Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lys? Ši­tą mo­de­lį iš tie­sų, ger­bia­mi ko­le­gos, ar su­pras vi­suo­me­nė? Jei­gu ne­ma­ža da­lis tų, kaip ir pas­ku­ti­nės, be­je, am­nes­ti­jos me­tu 2002 me­tais, be­veik vi­si, ku­rie bu­vo am­nes­tuo­ti, grį­žo į įka­li­ni­mo įstai­gas. Ar vi­suo­me­nė tik­rai su­pras ir pa­lai­kys mū­sų žings­nį?

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš nu­ste­bu­si dėl ar­gu­men­tų, kad am­nes­ti­ją tai­ko ten, kur yra ne­de­mok­ra­ti­nės teis­mų sis­te­mos. Jei­gu pa­me­nu anks­tes­nių am­nes­ti­jų da­tas, tai kai ku­rios iš jų bu­vo tai­ko­mos ir val­dant kon­ser­va­to­rių ko­a­li­ci­jai. Tai skaus­min­gas pri­si­pa­ži­ni­mas to­kiu at­ve­ju bū­tų.

Iš tik­rų­jų no­rė­čiau kal­bė­ti apie tai, kad am­nes­ti­ja su­tei­kia di­džiu­lių ga­li­my­bių. Ka­da mes svars­tė­me am­nes­ti­jos įsta­ty­mą Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­te, mes tu­rė­jo­me in­for­ma­ci­ją, kad maž­daug 40 jau­nų žmo­nių, ne­pil­na­me­čių, ga­lė­tų pre­ten­duo­ti bū­ti am­nes­tuo­ti, jei­gu tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se nė­ra fik­suo­ti jų pa­žei­di­mai. Ma­nau, tiems vai­kams, juos tik­rai rei­kė­tų va­din­ti vai­kais, tai bū­tų pui­kus šan­sas dar kar­tą ban­dy­ti įsi­lie­ti į vi­suo­me­nę ir mo­ty­vas pa­si­tai­sy­ti.

Ki­tas da­ly­kas, tuos vai­kus ar su­au­gu­sius, ku­rie bū­tų am­nes­tuo­ti, ly­dės pro­ba­ci­jos pa­rei­gū­nai, aš ma­ny­čiau, kad tik­rai už­tik­rin­si­me vi­suo­me­nės sau­gu­mą. Ly­giai taip pat am­nes­ti­ja ap­ima ir nėš­čias mo­te­ris. Tai vėl­gi ma­nau, tiek joms, tiek jų gim­sian­tiems vai­kams yra šan­sas aug­ti, bręs­ti ir sem­tis pa­tir­ties ki­to­je ap­lin­ko­je. De­ja, bet iki šiol tie vai­kai, ku­rie gims­ta įka­lintoms mo­te­rims, iš tie­sų iki dve­jų me­tų am­žiaus, ga­li­ma sa­ky­ti, ka­li su ma­mo­mis. Siū­lau tik­rai tiems žmo­nėms su­teik­ti šan­są bū­ti pa­leis­tiems į lais­vę ir gy­ven­ti, ban­dy­ti in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, mes pui­kiai su­pran­ta­me, kad tai yra vien­kar­ti­nis spren­di­mas, ku­ris ne­tu­rės jo­kios il­ga­lai­kės įta­kos ir jo­kio il­ga­lai­kio efek­to bau­džia­ma­jai po­li­ti­kai, čia kal­bant apie tei­gia­mą, bet ga­li tik­rai tu­rė­ti rim­tą nei­gia­mą.

Ant­ras da­ly­kas. Tai vi­so la­bo sim­bo­li­nis spren­di­mas, ku­ris pa­lies vos šim­tą la­bai kon­kre­čių as­me­nų, ir ga­li pa­si­ro­dy­ti ga­na leng­vas spren­di­mas, pri­im­ki­me ir čia nie­kas ne­pa­si­keis, ta­čiau toks spren­di­mas yra kar­tu ga­lios de­monst­ra­vi­mas ir aiš­kus ne­pa­si­ti­kė­ji­mas vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis ir bau­džia­mą­ja po­li­ti­ka. Mes iš­krei­pia­me bau­džia­mą­ją po­li­ti­ką ir sa­ko­me, jog ne­pa­si­ti­ki­me teis­mais, ku­rie pri­ima spren­di­mus jau įver­ti­nę vi­sas tas ap­lin­ky­bes, ku­rias mes dar kar­tą čia nu­ro­do­me. Mes ne­pa­si­ti­ki­me teis­mais, ta­čiau no­riu pri­min­ti, kad vi­suo­me­nė dar la­biau ne­pa­si­ti­ki Sei­mu. Pri­im­da­mi to­kį spren­di­mą, mes tik­rai ne­su­kur­si­me di­des­nio pa­si­ti­kė­ji­mo Sei­mu, to­dėl kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pa­pras­tai to­mis te­mo­mis ne­kal­bu, bet šį kar­tą rei­kia pa­sa­ky­ti kai ku­rias pa­sta­bas. Eu­ro­pa kaž­ka­da nu­ta­rė, kad mir­ties baus­mės Eu­ro­pos Są­jun­go­je ne­vyk­dys. Tai at­ro­dė la­bai ne­pa­trauk­lu ir iš tik­ro prieš dau­ge­lį ap­klau­sų, bet žmo­nės nu­ta­rė, ko­mu­niz­mas nu­ga­lė­jo ir šan­sai tuos žmo­nes pa­lik­ti gy­vus vis dėl­to, pa­si­ro­dė, dau­giau duo­da spren­di­mų, ne­gu tai, kad juos nu­kan­ki­na, nu­žu­do ar dar ką nors pa­da­ro. Už vi­sų šių spren­di­mų, to, ką mes siū­lo­me, iš tik­ro sto­vi kon­kre­tūs žmo­nės, 200 žmo­nių. Ir jiems su­tei­ki­mas ga­li­my­bės pa­si­tai­sy­ti ir tu­rė­ti nau­ją ga­li­my­bę ei­ti iš tik­ro yra la­bai, ma­no su­pra­ti­mu, hu­ma­niš­kas žings­nis. Aš ma­nau, kad mes tu­rė­tu­me (bent aš as­me­niš­kai gal­vo­ju) pa­lai­ky­ti tą idė­ją. Nors iš pat pra­džių mes ir prie­ši­no­mės, kad ga­li­ma ki­tais bū­dais pa­siek­ti atsakymus, bet, kiek aš ži­nau prak­ti­ką, dau­ge­lis pa­sau­lio ša­lių, tiek par­la­men­tai, tiek pre­zi­den­tai, at­ėję į val­džią ar­ba bū­da­mi val­džio­je, skel­bia am­nes­ti­jas, skel­bia žmo­nių at­lei­di­mą nuo pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų – ne pa­čių di­džiau­sių, bet tų, ku­riuos ga­li­ma iš­tai­sy­ti gy­ve­nant. To­dėl duo­ki­me šan­są žmo­nėms dar kar­tą pa­si­rink­ti do­ros ke­lią. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys L. Kas­čiū­nas.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tie­sų jau šiek tiek yra kal­bė­ta apie tai, kad ši­tas pa­siū­ly­mas la­biau pri­me­na vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją ir val­dan­čių­jų tam tik­rą ga­lios de­monst­ra­vi­mą. Be abe­jo, jis ga­li toks eg­zis­tuo­ti, jis ga­li toks at­si­ras­ti, bet prieš tai rei­kia tur­būt at­sa­ky­ti sau į klau­si­mą, ar vi­suo­me­nė yra tam pa­si­ruo­šu­si, ar mū­sų tar­ny­bos, kon­kre­čiai Pro­ba­ci­jos tar­ny­ba, yra pa­kan­ka­mai pa­si­ruo­šu­si tam, kad bū­tų už­tik­rin­ta tų žmo­nių in­teg­ra­ci­ja į vi­suo­me­nę, kad tai ne­su­kels dar vie­nos nu­si­kals­ta­mu­mo ban­gos, kad bus pa­kan­ka­mai kon­tro­liuo­ja­mas jų gy­ve­ni­mas, iš­ėjus į lais­vę?

Am­nes­ti­ja ke­lia dau­gy­bę abe­jo­nių dėl tei­sin­gu­mo ir at­pil­do pras­mės, nes taip ga­li bū­ti iš­krei­pia­ma pa­ti tei­sin­gu­mo są­vo­ka. Sa­ky­kim, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se daž­nai dis­ku­tuo­ja­ma dėl ne­le­ga­lių imig­ran­tų am­nes­ta­vi­mo. Daž­nai pir­ma lai­ko pa­lei­dus į lais­vę ar­ba pa­skel­bus am­nes­ti­ją vėl grįž­ta­ma prie anks­tes­nės veik­los. Kai ku­rie pa­vyz­džiai ir Lie­tu­vo­je kai ką ro­do, kas ir at­si­ti­ko po 2002 me­tų am­nes­ti­jos. Kaip ro­do 2002 me­tų prak­ti­ka, nu­teis­tų­jų bu­vo su­ma­žin­ta 39 %, ta­čiau ne­tru­kus įka­li­ni­mo įstai­gos vėl pa­si­pil­dė 32 % nu­teis­tų­jų, ku­rių dau­gu­ma bu­vo tie pa­tys žmo­nės.

Ta­da ky­la klau­si­mas, ar mes pa­si­ruo­šę, kad ne­pa­si­kar­to­tų toks sce­na­ri­jus? Man nė­ra jo­kių įro­dy­mų ir ga­ran­ti­jų, kad mes bū­tu­me pa­si­ruo­šę, to­dėl ra­gi­nu bal­suo­ti prieš. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys V. Gai­lius.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, de­mo­kra­tinių ša­lių bau­džia­mo­jo­je po­li­ti­ko­je ne­tai­ko­mos am­nes­ti­jos. Ten efek­ty­viai nau­do­ja­ma lyg­ti­nio pa­lei­di­mo sis­te­ma. Mes to­kią sis­te­mą taip pat tu­ri­me, ta­čiau jos efek­ty­viai ne­nau­do­ja­me.

Nuo pat pro­jek­to įre­gist­ra­vi­mo pa­si­sa­kiau prieš šį pro­jek­tą, prieš to­kį mo­de­lį, ka­dan­gi mes tu­ri­me to­bu­lin­ti esa­mą po­zi­ty­vų ir eu­ro­pie­tiš­ką mo­de­lį. Ko­mi­te­te dir­bo­me ši­tuo klau­si­mu daug, in­ten­sy­viai, ak­ty­viai.

Kad žmo­gus jaus­tų­si lai­min­gas, iš jo rei­kia iš pra­džių ką nors at­im­ti, o pas­kui duo­ti. Mes ši­tuos dve­jus me­tus la­bai in­ten­sy­viai kri­mi­na­li­za­vo­me ne­ma­žai ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų. Mes griež­ti­no­me sank­ci­jas, vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gė­mės iš­ba­lan­suo­ti Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Pa­sek­mė – nu­teis­tų­jų skai­čiaus au­gi­mas. Kad kaž­ką da­ry­ti rei­kia – taip, rei­kia.

Mie­li ko­le­gos, aš ne­ga­liu at­im­ti vil­ties iš ne­pil­no 1 % nu­teis­tų­jų, ku­rie, jei­gu mes bū­tu­me el­gę­si iš­min­tin­gai, tur­būt ten ne­bū­tų at­si­dū­rę. Ir šian­dien bal­suo­siu už šį pro­jek­tą prieš sa­vo prin­ci­pus vien dėl to, kad jau mes da­vė­me vil­tį ke­liems šim­tams žmo­nių ir jau jie yra in­di­vi­du­a­li­zuo­ti, jau jie lau­kia ši­to pro­jek­to. Ne­si­el­ki­me ne­at­sa­kin­gai, kad po to rei­kė­tų pri­imi­nė­ti to­kius ne­de­mok­ra­ti­nėms vals­ty­bėms bū­din­gus įsta­ty­mų pro­jek­tus.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). Aš ir­gi pa­gy­ven­siu šiek tiek pri­si­mi­ni­mais. Kai bu­vo pir­mos am­nes­ti­jos, ta­da dar Sei­me ir ne­dir­bau, bet tam tik­ras ma­no pa­lai­ky­mas ir su­pra­ti­mas lyg ir bu­vo, užuo­jau­ta bu­vo, ta­čiau kas at­si­ti­ko? Aš pa­pa­sa­ko­siu vie­ną vi­siš­kai prak­tiš­ką at­ve­jį, ku­ris nu­ti­ko ša­lia Kau­no, Ro­kuo­se, kur ir aš gy­ve­nu. Pa­pras­čiau­siai bu­vo pa­leis­tas di­de­lis skai­čius nu­teis­tų­jų ir bu­vo pa­leis­tas vie­nas sker­di­kas, ne žmo­nių sker­di­kas, gy­vu­lių sker­di­kas, ir kas at­si­ti­ko? Ap­link Kau­ną pa­di­dė­jo gy­vu­lių gro­bi­mas, sker­di­mas ir, kai ben­druo­me­nė su­si­ė­mė, pa­ga­vo jį, pa­si­ro­dė, kad tai bu­vo de­šimt kar­tų bū­tent už vi­so­kius to­kius nu­si­kal­ti­mus teis­tas as­muo, ir­gi iš­ėjęs pa­gal am­nes­ti­ją. Vėl­gi ji­sai su­grį­žo at­gal į ten, kur ir iš­ėjo, ta­čiau ūki­nin­kams, kai­mo žmo­nėms nie­kas ne­at­ly­gi­no, ga­vo­me… kad nė­ra iš ko iš­ieš­ko­ti.

Ma­ne iš tik­rų­jų ima bai­mė, ar šia­me srau­te ne­at­si­ras tų žmo­nių, ku­rie vėl­gi… Mes duo­si­me teis­mams, po­li­ci­jai dar­bo, kol jie vėl bus su­grą­žin­ti į ten, iš kur ir iš­ėjo. Mes, kon­ser­va­to­riai, nie­ka­da ne­no­ri­me per­im­ti teis­mo ar ki­tų įga­lio­tų ins­ti­tu­ci­jų funk­ci­jų, jos vyk­do­mos, yra vi­sa sis­te­ma: yra ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios tei­kia pra­šy­mus dėl ma­lo­nės, kar­tais ir Sei­mo na­riai gau­na raš­tų ir pa­si­ra­šo. Pa­lai­ko­me ar­ba ne­pa­lai­ko­me tuos žmo­nes. Sis­te­ma yra, rei­kia ja nau­do­tis šian­dien, bet nuo­gąs­ta­vi­mų man taip pat yra.

PIRMININKAS. Po ke­tu­ris mo­ty­vus Sei­mo na­riai iš­sa­kė. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mo.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 109 Sei­mo na­riai: už – 80, prieš – 5, su­si­lai­kė 24 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2400) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.32 val.

Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo Nr. VIII-1206 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2292(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-7 klau­si­mas – Pro­duk­tų sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2292(2). Pri­ėmi­mas. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­ne­šė­jas – Z. Je­dins­kis. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 2 straips­nio taip pat pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­im­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 3 straips­nio pasiū­ly­mų taip pat nė­ra. Dėl 4 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 5 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 6 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 7 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 8 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 9 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 10 straips­nio yra Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė?

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­to nuo­mo­nė – pri­tar­ti. Tech­ni­nis pa­siū­ly­mas iš­brauk­ti žo­dį „ka­len­do­ri­nė“ die­na.

PIRMININKAS. Ačiū. Su to­kiu pri­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 10 straips­niui. Dėl 11 strai­ps­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Pa­siū­ly­mas ana­lo­giš­kas. Ko­mi­te­tas tu­ri pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė ir pri­ta­ria­me vi­sam straips­niui su to­kiu su­de­ri­ni­mu.

Dėl 12 straips­nio pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl 13 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti iš da­lies. Siū­lo pa­keis­ti 13 straips­nio 1 da­lies 7 punk­tą ir iš­dės­ty­ti jį taip: „Da­ly­vau­jant eko­no­mi­nės veik­los vyk­dy­to­jui ar jo įga­lio­tam as­me­niui“, iš­brau­kiant žo­džius „vyk­dy­to­jo“ ir „pa­skir­tam“.

PIRMININKAS. Ačiū. Su to­kiu su­de­ri­ni­mu dar ne­ga­li­me su­tar­ti, nes yra dar vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ana­lo­giš­kas pa­siū­ly­mas, ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Dar tre­čias Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Pa­siū­ly­mas ana­lo­giš­kas, ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti iš da­lies.

PIRMININKAS. Ačiū. Ket­vir­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ir­gi ana­lo­giš­kas, ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ir su šiais pri­ta­ri­mais ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 13 straips­niui? Ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū, pri­tar­ta.

14 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Pa­siū­ly­mų nė­ra. 15 straips­nis. Pa­siū­ly­mų taip pat nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 16 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Su to­kiu su­de­rin­tu ke­liau­ja­me prie ki­to Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mo, ku­riam…

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas taip pat pri­ta­rė. Su to­kiais pa­siū­ly­mais, su­de­rin­tais su ko­mi­te­tu, ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 16 straips­niui.

17 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 18 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 19 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Dėl 19 straips­nio dar yra vie­nas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­tar­ti. Ir pri­ta­rę ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 19 straips­niui.

Dėl 20 straips­nio taip pat yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Pri­ta­rė. Su to­kiu pa­siū­ly­mu pri­ta­ria­me vi­sam 20 straips­niui.

21 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl 22 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas.

Z. JEDINSKIJ (LLRA-KŠSF). Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Ko­mi­te­tas siū­lo pri­tar­ti iš da­lies ir pri­ta­ria­me to­kios re­dak­ci­jos šiam pa­siū­ly­mui.

To­liau ki­tas Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas pri­ta­rė. Ir tam pri­ta­rę ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 22 straips­niui.

23 straips­nis. Pa­siū­ly­mų nė­ra. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. 24 straips­nis. Taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų. Pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu.

Da­bar ga­li­me pri­tar­ti vi­sam 1 straips­niui, ku­ria­me bu­vo iš­dės­ty­ti tie pa­siū­ly­mai su straips­niais, ben­dru su­ta­ri­mu.

2 straips­nis – įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas, įgy­ven­di­ni­mas. Taip pat nė­ra pa­siū­ly­mų, ga­li­me jam pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

Ačiū pra­ne­šė­jui. Sei­mo na­riai dėl mo­ty­vų ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 93, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 8 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2292) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.38 val.

Po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gų įren­gi­nių prie­žiū­ros įsta­ty­mo Nr. I-1324 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2355(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-8 klau­si­mas – Po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gų įren­gi­nių prie­žiū­ros įsta­ty­mo 1 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2355. Pra­ne­šė­jas – A. Sy­sas. Ta­čiau pa­siū­ly­mų ne­gau­ta pri­ėmi­mo sta­di­jo­je, to­dėl pri­ima­me pa­straips­niui.

1 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu.

Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 4 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2355) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.39 val.

Sta­ty­bos įsta­ty­mo Nr. I-1240 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2414(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-9 klau­si­mas – Sta­ty­bos įsta­ty­mo 27 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2414. Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – K. Bac­vin­ka, ta­čiau pa­siū­ly­mų ne­gau­ta, į tri­bū­ną ne­kvie­čiu.

Pri­ima­me pa­straips­niui. Dėl 1 straips­nio yra Tei­sės de­par­ta­men­to vi­siš­kai re­dak­ci­nis pa­siū­ly­mas, jam ga­li­me pri­tar­ti. Ga­li­me vi­sam 1 straips­niui pri­tar­ti.

2 straips­nis – įgy­ven­di­ni­mas, įsi­ga­lio­ji­mas ir tai­ky­mas. Jam taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Bal­suo­ja­me.

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 100, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė 5 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-2414) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.41 val.

Miš­kų įsta­ty­mo Nr. I-671 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1403(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-10 klau­si­mas – Miš­kų įsta­ty­mo 11 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1403(2). Pra­ne­šė­jas – K. Bac­vin­ka. Pri­ėmi­mas. Kvie­čiu į tri­bū­ną. Yra pa­siū­ly­mų. Pri­ima­me pa­straips­niui.

Dėl 1 straips­nio nė­ra pa­siū­ly­mų, pri­ima­me ben­dru su­ta­ri­mu. 2 straips­nis – įsta­ty­mo įgy­ven­di­ni­mas ir įsi­ga­lio­ji­mas. Yra Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mas, ku­riam ko­mi­te­tas…

K. BACVINKA (LVŽSF). Ne­pri­tar­ti – ko­mi­te­to nuo­mo­nė, nes jau bu­vo svars­ty­ta.

PIRMININKAS. At­si­pra­šau, čia yra ne dėl 2 straips­nio, bet dėl vi­so įsta­ty­mo ir šiam pa­siū­ly­mui ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. O 2 straips­niui ben­dru su­ta­ri­mu mes ga­li­me pri­tar­ti? Pri­tar­ta.

Tei­sės de­par­ta­men­to pa­siū­ly­mui dėl vi­so įsta­ty­mo ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. To­liau yra mo­ty­vai. Ačiū pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė I. De­gu­tie­nė.

I. DEGUTIENĖ (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų tai se­niai spren­džia­mas klau­si­mas, jo mes nie­kaip ne­iš­spren­džia­me Sei­me, aš ti­kiuo­si, kad šian­dien bus pri­im­tas tei­sin­gas spren­di­mas. Mes kal­ba­me šio įsta­ty­mo pa­tai­sa apie miš­kin­gus ra­jo­nus ir mies­tus, to­kius kaip Va­rė­na, Ne­rin­ga, kur tik­rai dėl to, kad plo­tai to­se vie­to­vė­se yra di­des­ni, jie ne­ga­li iš­kirs­ti tų me­džių ir net pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų, nors yra no­rin­čių, tar­ki­me, to­je pa­čio­je Va­rė­no­je, kad in­ves­ti­ci­jų net už­sie­nio at­ei­tų dau­giau. To­dėl, su­da­rius tei­gia­mas są­ly­gas – pa­kei­tus šį įsta­ty­mą, tik­rai va­rė­niš­kiai ir ki­ti miš­kin­gų ra­jo­nų gy­ven­to­jai tu­rės ga­li­my­bių pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų į sa­vo ra­jo­nus. To­dėl pra­šy­čiau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dau­giau dėl mo­ty­vų Sei­mo na­riai ne­už­si­ra­šė. Kvie­čiu bal­suo­ti.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 113 Sei­mo na­rių: už – 86, prieš – 1, su­si­lai­kė 26 Sei­mo na­riai. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1403) pri­im­tas. (Gon­gas)

 

11.44 val.

Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-723 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1533(2) (pri­ėmi­mas)

 

Dar­bo­tvarkės 1-11 klau­si­mas – Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mo 63 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-1533(2). Pri­ėmi­mas. Pra­ne­šė­jas – NSGK pir­mi­nin­kas V. Ba­kas. Kvie­čiu į tri­bū­ną, nes yra pa­siū­ly­mų.

Vie­nas straips­nis. Pra­šau pa­ko­men­tuo­ti.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, va­kar ko­mi­te­tas svars­tė vie­ną pa­siū­ly­mą – Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bą, nu­ta­rė jai ne­pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ga­liu pa­ko­men­tuo­ti. Iš tie­sų pa­sta­bos es­mė yra ta, kad Tei­sės de­par­ta­men­tui ne­aiš­ku, ko­dėl mes siū­lo­me iš­skir­ti sa­va­no­rius, ka­rius, ku­rių bū­tent siū­lo­me ne­leis­ti iš­kel­din­ti iš būs­to ne­su­tei­kus ki­tų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų. Ko­dėl mes siū­lo­me iš­skir­ti bū­tent tą lai­ko­tar­pį iki pu­čo? Bū­tent to­dėl, kad ta­rė­mės ir su mū­sų ger­bia­mais is­to­ri­kais, kad žmo­nės, ku­rie ėjo į tar­ny­bą, sa­va­no­riš­kai ėjo iki pu­čo, kai dar net vals­ty­bės ne­bu­vo, ne­aiš­ku, ar ap­skri­tai bū­tų pa­vy­kę, gal tiems žmo­nėms bū­tų te­kę sės­ti į ka­lė­ji­mą, ri­zi­ka­vo sa­vo gy­vy­bė­mis, iki pu­čo bu­vo kri­ti­nis lai­kas, kai bu­vo di­džiau­sia grės­mė tiems žmo­nėms, bet, ne­pai­sy­da­mi tų grės­mių, tie žmo­nės vis tiek sto­jo į sa­va­no­rių pa­jė­gas ir gy­nė vals­ty­bę. Tai to­kie pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai. Dėl mo­ty­vų už už­si­ra­šė Sei­mo na­rys V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, daug jau iš­sa­ky­ta, bet aš nu­spren­džiau šį kar­tą tas dvi mi­nu­tes skir­ti laiš­kui, ku­rį ga­vau iš tų sa­va­no­rių, kad pa­neig­čiau dau­ge­lį čia to­kių ir ne­gra­žių, net­gi šmei­ži­kiš­kų ap­lin­ky­bių.

Šian­dien spren­džia­me klau­si­mą ne dėl to, ar rei­kia su­teik­ti pri­vi­le­gi­jų. Šian­dien spren­džia­me klau­si­mą, ar mes lei­si­me į gat­vę iš­mes­ti tuos žmo­nes, ku­rie at­ėjo iki pu­čo, ar mes su­stab­dy­si­me tą pro­ce­są, ku­ris jau pra­si­dė­jo. No­riu pa­ci­tuo­ti laiš­ką sa­va­no­rių, kaip jie jau­tė­si tuo me­tu. „Po pu­čo dau­gu­ma gy­nė­jų bu­vo iš­leis­ti į na­mus, no­rė­jau tą pa­da­ry­ti ir aš, nes tuo­met tu­rė­jau ne­di­de­lia­me jau­kia­me mies­te­ly­je erd­vų bu­tą, pui­kų dar­bą, my­lin­tį ir pa­lai­kan­tį ko­lek­ty­vą, ta­čiau vals­ty­bės var­du bu­vo už­tik­rin­ta, kad vis­ką me­tus ir vi­sam lai­kui at­vy­kus, kur tuo me­tu ma­no da­ly­va­vi­mas bu­vo la­bai svar­bus be­si­ku­rian­čiai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, tu­rė­siu tam tik­ras so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, ta­me tar­pe ir gy­ve­na­mą­jį būs­tą. Tai­gi pa­si­ti­kė­da­mas sa­vo vals­ty­be ir jos įsta­ty­mais nu­trau­kiau vi­sus se­nuo­sius sai­tus, ati­da­viau tu­rė­tą bu­tą vals­ty­bei (ati­da­vė, taip, vals­ty­bei) ir grį­žau į sos­ti­nę.“

Da­bar laiš­ke taip pat ci­tuo­ja­mi 2003 me­tais pa­sa­ky­ti tuo­me­ti­nio kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ro L. Lin­ke­vi­čiaus žo­džiai. Jis kon­sta­ta­vo: „Iš­kel­din­ti žmo­nes pro­ble­miš­ka, bu­tai su­teik­ti te­be­ga­lio­jant se­na­jam Ci­vi­li­niam ko­dek­sui, ku­ria­me nu­ma­ty­ta są­ly­ga, kad as­me­nį, jam iš­ėjus į pen­si­ją, ga­li­ma iš­kel­din­ti iš tar­ny­bi­nio bu­to tik su­tei­kiant jam ki­tą gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą, to­dėl šian­dien tų as­me­nų iš­kel­di­ni­mas pa­žeis­tų kon­sti­tu­ci­nį tei­sė­tų lū­kes­čių prin­ci­pą.“ Ki­ta ci­ta­ta: „Sei­me iš­gir­dau (ma­tyt, mū­sų dis­ku­si­jų me­tu) apie 1 tūkst. eu­rų pen­si­ją, ku­rią gau­na sa­va­no­riai. De­ja, po­nai, gau­nu apie 256 eu­rus.“

PIRMININKAS. Lai­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad di­de­lės pen­si­jos, pri­vi­le­gi­jos yra mi­tas. Mes šian­dien bal­suo­si­me, ar stab­do­me iš­me­ti­mo į gat­vę pro­ce­są, ar vis dėl­to ap­sau­go­me žmo­nes, ku­rie tik­rai au­ko­jo­si ir ri­zi­ka­vo. Kvie­čiu bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai prieš – Sei­mo na­rys A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, prieš tai bu­vu­si kal­ba la­bai aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kaip su­prie­ši­na­ma. Ko­dėl tas ne­bu­vo da­ro­ma ta­da, kai bu­vo pri­im­tas spren­di­mas, nes 500 žmo­nių ar­ba sa­vo no­ru pa­si­trau­kė, ar­ba pri­va­ti­za­vo taip, kaip bu­vo nu­ma­ty­ta įsta­ty­mu. Ma­nau, kad pro­ce­sas ne­ pra­si­de­da, pro­ce­sas bai­gia­si, nes li­ko, ro­dos, pats tei­kė­jas tei­kė, maž­daug pen­ki žmo­nės, o to­kių bu­vo per 500.

Ma­no klau­si­mas. Kaip mes žiū­rė­si­me į akis tiems žmo­nėms, ku­rie pa­si­el­gė pa­gal įsta­ty­mą? Ar da­bar vi­si taip da­rys, nes ki­to­je upės pu­sė­je iš mū­sų Sei­mo ma­to­mi Edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to ben­dra­bu­čiai, juos ir­gi su žmo­nė­mis per­duo­da Tur­to ban­kui ir Tur­to ban­kas jiems kels tuos pa­čius rei­ka­la­vi­mus. Prieš po­rą mė­ne­sių pri­ėmė­me įsta­ty­mą dėl gi­ri­nin­ki­jų. Ne man… Aš ne tei­si­nin­kas, bet kai tei­si­nin­kai kal­ba apie ly­gia­tei­siš­ku­mo prin­ci­pus, tai man la­bai keis­tai at­ro­do, nes mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je pa­ra­šy­ta, kad vi­si Lie­tu­vos pi­lie­čiai yra ly­gūs prieš įsta­ty­mą, nė­ra ly­ges­nių. Ma­nau, kad to­kios pa­tai­sos ir su­ku­ria pre­ce­den­tą, kad yra ly­ges­nių, nes žai­džia­ma pa­gal ki­tas tai­syk­les. Ar mes da­bar tai­ky­si­me res­ti­tu­ci­ją tiems, ku­rie są­ži­nin­gai el­gė­si kaip pi­lie­čiai ir pa­da­rė taip, ką pri­ėmė Sei­mas ir ką siū­lė Vy­riau­sy­bė. Tai yra es­mi­nis klau­si­mas. O ma­ni­pu­liuo­ti skai­čiais, dy­džiais, žmo­nė­mis, nuo­tai­ko­mis, aš ma­nau, ne­pa­gar­ba vi­siems ki­tiems pi­lie­čiams. Tik dėl to, kad mes ne­si­lai­ko­me prin­ci­pi­nių da­ly­kų, tai yra to, kas pa­ra­šy­ta mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je, aš ne­ga­liu pri­tar­ti to­kiems įsta­ty­mams.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rė V. Ving­rie­nė.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, man la­bai gai­la, kad ap­skri­tai ky­la dis­ku­si­ja tuo klau­si­mu, kai mes kal­ba­me apie žmo­nes, ku­rie au­ko­jo sa­vo gy­vy­bę tam, kad mes šian­dien vi­si gy­ven­tu­me lais­vai, kad mes čia sė­dė­tu­me ši­ta­me Sei­me. Jie tik­rai ri­zi­kuo­da­mi sa­vo svei­ka­ta, gy­vy­be ėjo ir… Be abe­jo, net ne­tu­rė­tu­me kal­bė­ti – jie yra ver­ti daug dau­giau ne­gu gy­ven­ti so­cia­li­nia­me būs­te. Bet kai ky­la klau­si­mas apie tai, kad jie bus me­ta­mi į gat­vę, tai mums tu­rė­tų bū­ti tik­rai la­bai di­de­lė gė­da. To­dėl ši­to įsta­ty­mo tiks­las yra tas, kad žmo­gus ne­bū­tų iš­mes­tas į gat­vę. Tas žmo­gus, ku­ris ėjo ir ko­vo­jo už mus, tik­rai… o jam bū­tų su­teik­tos ki­tos gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos ir tik­rai už­tik­rin­tos bent jau pa­do­rios gy­ve­ni­mo są­ly­gos.

O jei­gu kal­bė­tu­me apie ly­gia­tei­siš­ku­mą, tai, ger­bia­mi ko­le­gos, tik­rai man la­bai keis­ta, nes ne kiek­vie­nas ėjo ri­zi­kuo­ti sa­vo gy­vy­be. Mes tik­rai net ne­tu­ri­me kal­bė­ti ir dis­ku­tuo­ti, ir skai­čiuo­ti pi­ni­gus, ku­rie tik­rai nie­ko ne­tu­rė­tų reikš­ti kal­bant apie tai, ką tie žmo­nės dėl mū­sų pa­da­rė. Tuo la­biau tik­rai gė­da mums, kad 20 me­tų ši­tie žmo­nės bu­vo mai­tin­ti pa­ža­dais, kad jie ga­lės to­liau gy­ven­ti ši­tuo­se būs­tuo­se, o to­liau da­bar jie tie­siog iš­me­ta­mi į gat­vę. La­bai kvie­čiu pa­lai­ky­ti, bū­ti tik­rai so­cia­liai at­sa­kin­giems, nes tai yra mū­sų pla­tus po­žiū­ris, so­cia­liai at­sa­kin­gų po­li­ti­kų pa­rei­ga už­tik­rin­ti tai, kad ši­tie žmo­nės bent ne­bū­tų me­ta­mi į gat­vę. La­bai pra­šau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Gu­mu­liaus­kas.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Aš lie­ku nuo­sek­lus: vi­so­se pa­tei­ki­mo ir svars­ty­mo sta­di­jo­se pa­si­sa­kiau už ši­tą įsta­ty­mą. Tik­tai no­riu šiek tiek pa­tai­sy­ti V. Ba­ką – vals­ty­bė vi­są lai­ką bu­vo, tik­tai ji bu­vo oku­puo­ta. Kai jūs pa­sa­kė­te, kad gal vals­ty­bės ne­bu­vo – ji bu­vo. Vi­sa­da ji bu­vo, tik­tai jos būk­lė bu­vo vie­no­kia ir ki­to­kia. Šiuo at­ve­ju ta būk­lė bu­vo iš tik­rų­jų ne­sta­bi­li – vei­kė so­vie­ti­nė ka­riuo­me­nė, vy­ko ag­re­si­ja ir, be abe­jo­nės, ši­tie žmo­nės ri­zi­ka­vo sa­vo gy­vy­be. Da­bar skai­čius yra la­bai nie­kin­gai ma­žas to­kių žmo­nių. Mes tik­rai ne­su­prie­ši­na­me, aš ne­pri­tar­čiau A. Sy­sui, mes ne­su­prie­ši­na­me sluoks­nių. Čia yra ne­pa­pras­tai ma­žas skai­čius žmo­nių. Be abe­jo­nės, mes tu­ri­me vis dėl­to bent Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mo po­li­ti­ko­je vyk­dy­ti tęs­ti­nę po­li­ti­ką nuo 1990 me­tų, kai mes jiems pa­sa­kė­me tai, kas jų lau­kia, iki šių die­nų. Tai prin­ci­po rei­ka­las.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – Sei­mo na­rys A. Anu­šaus­kas.

A. ANUŠAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ga­lė­čiau, aiš­ku, pri­tar­ti ką tik pa­si­sa­kiu­siam ko­le­gai is­to­ri­kui. Taip, vals­ty­bė bu­vo. Kaip tuo me­tu įsi­ra­šęs į sa­va­no­rius, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, taip, ma­žiau­siai apie ką bu­vo gal­vo­ja­ma, tai apie bu­tus. Bu­vo gal­vo­ja­ma apie ki­tus da­ly­kus. Ta­čiau me­tams bė­gant, kei­čian­tis įsta­ty­mams vi­sa­da lie­ka tam tik­ra gru­pė žmo­nių, ku­rie ne­pa­si­nau­do­ja tuo lai­ku pa­siū­ly­to­mis ga­li­my­bė­mis. Pri­min­siu, kad, su­da­rius ga­li­my­bes pri­va­ti­zuo­ti tu­rė­tus bu­tus už če­kius tuo lai­ku, vis tiek li­ko da­lis žmo­nių, ku­rie to pri­va­ti­za­vi­mo ne­at­li­ko, ir tie bu­tai li­ko sa­vi­val­dy­bių nuo­sa­vy­bė. Tai­gi, ne­pai­sant su­da­ro­mų ga­li­my­bių, lai­kui bė­gant tam tik­ra žmo­nių da­lis lie­ka ir ta jų pa­dė­tis tik­rai ne­leng­vė­ja, grei­čiau pa­sun­kė­ja. Pa­sie­kus tam tik­rą am­žių, pa­vyz­džiui, 60–65 me­tus, kai jiems pa­siū­lo­ma nu­si­pirk­ti bu­tus auk­cio­no bū­du pa­si­sko­li­nant ban­kuo­se, – ei­ki­te ir pa­si­sko­lin­ki­te to­kio am­žiaus, pa­si­žiū­rė­si­me, kas jums sko­lins tuos pi­ni­gus. Nie­kas ne­sko­lins, jūs sa­va­no­ris ar ne sa­va­no­ris, nie­kam tai ne­svar­bu. To­dėl aš ma­nau, kad šiuo at­ve­ju, jei­gu yra ap­svars­ty­ta, ras­ta to­kia ga­li­my­bė, siū­lau jai pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Bal­suo­ja­me.

 

Šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 97, prieš – 1, su­si­lai­kė 10. Įsta­ty­mas (pro­jek­tas Nr. XIIIP-1533) pri­im­tas. (Gon­gas)

V. Ba­kas – re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

V. BAKAS (LVŽSF). No­riu pa­dė­ko­ti Sei­mui už ši­tą spren­di­mą, no­riu pa­dė­ko­ti pro­fe­so­riams už pa­tai­sy­mą. Iš tik­rų­jų vals­ty­bė­je ne­tu­rė­jo­me ga­li­my­bės tvar­ky­tis, kaip no­ri­me. Bet po­nui A. Sy­sui, ku­ris mėgs­ta prie­šin­ti so­cia­li­nes gru­pes, kraš­to ap­sau­gą su so­cia­li­niais rei­ka­lais, no­riu tie­siog duo­ti to­kį pa­ta­ri­mą. Jūs esa­te val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je. Štai po­nas G. Pa­luc­kas, par­ti­jos pir­mi­nin­kas, tik­rai yra pa­jė­gus pa­dė­ti žmo­nėms, ku­rie yra me­ta­mi į gat­vę. Tie­siog at­li­ki­te sa­vo dar­bą, ne­pri­ešin­ki­te žmo­nių.

PIRMININKAS. To­liau po­sė­džiui pir­mi­nin­kaus Sei­mo Pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas A. Ne­kro­šius.

11.57 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 25 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1495 „Dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) povei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2805(2) (svars­ty­mas)

 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tę­sia­me po­sė­dį. Ki­tas dar­bo­­tvarkės klau­si­mas – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 25 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1495 „Dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) po­vei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2805(2).

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ši­rins­kie­nė.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Aš tie­siog no­rė­čiau frak­ci­jos var­du pa­siū­ly­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­ką, nes yra re­gist­ruo­ti ir Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, ku­riuos no­rė­tu­me dar pa­si­žiū­rė­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu per­trau­kai? (Bal­sai sa­lė­je) Ga­li­me. Dė­ko­ju, pri­tar­ta. (Bal­sai sa­lė­je)

A. Ku­bi­lius dar no­rė­tų pa­si­sa­ky­ti. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Jei­gu yra Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mų, ku­rių A. Ši­rins­kie­nė dar ne­spė­jo per­žiū­rė­ti, ta­da rei­kia nu­kel­ti į ki­tą die­ną, nes bus pa­žeis­tos vi­sos Sei­mo sta­tu­to nor­mos. Jei­gu A. Ši­rins­kie­nė ne­me­la­vo čia, kad yra Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mai, ku­riuos ji­nai dar no­ri per­žiū­rė­ti, tai to­kiu at­ve­ju rei­kia nu­kel­ti klau­si­mą į ki­tą die­ną.

PIRMININKAS. Ger­bia­ma­sis An­driau, no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti, ar jūs ke­lia­te klau­si­mą dėl?..

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš tie­siog sa­kau, kad rei­kia lai­ky­tis Sta­tu­to. (Bal­sai sa­lė­je) Jei­gu yra pa­siū­ly­mų, ku­rių nė­ra per­žiū­rė­jęs ko­mi­te­tas, A. Ši­rins­kie­nė ir taip to­liau…

PIRMININKAS. Su­pra­tau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). …ne­ga­li­ma to­liau tęs­ti svars­ty­mo.

PIRMININKAS. Su­pra­tau. Ka­dan­gi su­ta­ri­mo nė­ra, pra­šau bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo frak­ci­jos var­du. (Bal­sai sa­lė­je) Dėl pus­va­lan­džio per­trau­kos. Pri­me­nu, bal­suo­ja­me dėl frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­tos pu­sės va­lan­dos per­trau­kos. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 97 Sei­mo na­riai: už – 76, prieš – 13, su­si­lai­kė 8. Pus­va­lan­dis, tai maž­daug 12 val. 30 min. te­oriš­kai tu­rė­tų bū­ti.

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas. Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ku­bi­lius. Pra­šom. Ar J. Džiu­ge­lis? Pra­šom, Jus­tai.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, iš tie­sų aš dėl ve­di­mo tvar­kos. Aš as­me­niš­kai re­gist­ra­vau vie­ną pa­siū­ly­mą ir pra­šy­čiau taip pat lai­ky­tis Sta­tu­to, kad ko­mi­te­te tas klau­si­mas bū­tų ap­svars­ty­tas. Ma­nau, kad tie­siog pa­žei­džia­me Sta­tu­tą.

PIRMININKAS. Kaip ma­ne in­for­ma­vo Sek­re­to­ria­tas, tie vi­si pa­siū­ly­mai ke­liau­tų į pri­ėmi­mo sta­di­ją, nes ne­si­lai­ky­ta ter­mi­nų.

 

12.00 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pagal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lietuvos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui My­ko­lui Ma­jaus­kui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2860 (patei­ki­mo tę­si­nys)

 

Tę­sia­me po­sė­dį to­liau. Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui My­ko­lui Ma­jaus­kui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2860. Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Šar­knic­kas. Pra­šom.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). Frak­ci­jos var­du no­rė­čiau pa­pra­šy­ti pu­sės va­lan­dos per­trau­kos, nes Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to ko­mi­si­ja ga­vo do­ku­men­tą dėl M. Ma­jaus­ko, ir aš, kaip pir­mi­nin­kas, pri­va­lau at­kreip­ti į tai dė­me­sį ir pa­žiū­rė­ti gi­liau. Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu Sei­mą bal­suo­ti dėl per­trau­kos. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 100 Sei­mo na­rių: už – 57, prieš – 31, su­si­lai­kė 12. Pu­sės va­lan­dos per­trau­ka.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Jūs gal ki­tą kar­tą iš­girs­ki­te, kai J. Raz­ma prieš bal­sa­vi­mą taip pat pra­šo su­teik­ti žo­dį dėl ve­di­mo tvar­kos. O da­bar, ka­dan­gi ką tik ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­sa­kė, kad yra ga­vęs kaž­ko­kį do­ku­men­tą, ku­ris, taip su­pran­ta­me, su­si­jęs su M. Ma­jaus­ku ar ap­kal­ta, pra­šo­me tą do­ku­men­tą ne­ati­dė­lio­jant iš­da­lin­ti prieš svars­ty­mą vi­siems Sei­mo na­riams.

PIRMININKAS. Jur­gis gal la­bai gar­siai ne­ak­cen­ta­vo, ne­iš­gir­dau. At­leis­ki­te. Dėl pa­siū­ly­to do­ku­men­to, ma­nau, jei­gu koks nors do­ku­men­tas ir yra, gal­būt ir pa­teiks.

To­liau J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš ir­gi frak­ci­jos var­du pra­šau iš­pla­tin­ti vi­siems Sei­mo na­riams tą do­ku­men­tą, nes ma­nau, kad jis svar­bus mums vi­siems. Gal mes ta­da bal­suo­da­mi tik­rai at­si­žvelg­si­me. Ačiū.

PIRMININKAS. Į pra­šy­mą, ma­nau, at­si­žvelgs. Tę­sia­me dar­bo­tvarkę.

 

12.03 val.

Kon­sti­tu­ci­jos 44 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2816 (pa­tei­ki­mas)

 

Kon­sti­tu­ci­jos 44 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2816. Pa­tei­ki­mas. Į tri­bū­ną kvie­čiu R. Kar­baus­kį. Pra­šom pri­sta­ty­ti pro­jek­tą.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). No­rint iš­sau­go­ti LRT po­li­ti­nį neut­ra­lu­mą ir at­si­žvel­giant į Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mus, bu­vo re­gist­ruo­tos Kon­sti­tu­ci­jos 44 straips­nio pa­tai­sos, nu­sta­tan­čios, kad vi­suo­me­ni­nio tran­sliuo­to­jo ne­pri­klau­so­mu­mą sau­go įsta­ty­mas, vi­suo­me­ni­nio tran­sliuo­to­jo or­ga­nų na­riai ne­ga­li da­ly­vau­ti po­li­ti­nių par­ti­jų ir ki­tų po­li­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je. Tai­gi Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos prie­žiū­ros bei val­dy­mo or­ga­nų na­riai bus taip pat po­li­tiš­kai neut­ra­lūs ir ne­pri­klau­so­mi kaip kad ir ki­ti ypa­tin­gą svar­bą vals­ty­bė­je tu­rin­čių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, pro­ku­ro­rai, tai yra at­sto­vai, pro­ku­ro­rai ir tei­sė­jai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). No­rė­čiau pa­ci­tuo­ti Kon­sti­tu­ci­jos 44 straips­nį: „Ma­si­nės in­for­ma­ci­jos cen­zū­ra drau­džia­ma. Vals­ty­bė, po­li­ti­nės par­ti­jos, po­li­ti­nės ir vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ar as­me­nys ne­ga­li mo­no­po­li­zuo­ti ma­si­nės in­for­ma­ci­jos prie­mo­nių.“ Da­bar, kai jums pa­ta­rė įra­šy­ti į Kon­sti­tu­ci­ją dar pa­pil­do­mą sa­ki­nį dėl vi­suo­me­ni­nio tran­sliuo­to­jo, sa­vo­tiš­kai jūs su­da­ro­te ga­li­my­bę ma­ny­ti, kad vis dėl­to ma­si­nės in­for­ma­ci­jos ir ki­tos prie­mo­nės ga­li bū­ti už­val­dy­tos po­li­ti­nių par­ti­jų ir tap­ti po­li­ti­nių par­ti­jų pro­pa­gan­di­niais ru­po­rais. Man at­ro­do, tas, kas jums pa­ta­rė, aiš­ku, no­rė­jo pri­deng­ti dėl to, kad jūs tik­rai ne­si­kė­si­na­te į vi­suo­me­ni­nį tran­sliuo­to­ją ir esa­te už lais­vo žo­džio ap­sau­gą, bet šiuo at­ve­ju jūs pa­puo­lė­te į dvi­pras­miš­ką si­tu­a­ci­ją. Ar jūs su tuo ne­su­tin­ka­te?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ne­su­tin­ku. Aš ga­liu pa­aiš­kin­ti. Pir­miau­sia tos nor­mos, ku­rios da­bar yra Kon­sti­tu­ci­jo­je, eg­zis­tuo­ja, vei­kia, bet iš tų iš­va­dų, ku­rias mes ma­to­me, net­gi du bu­vu­sios ka­den­ci­jos ar dar te­be­sa­mos ka­den­ci­jos… kei­čia­si eta­pais ta­ry­bos na­riai, ke­tu­ri as­me­nys tam tik­rais lai­ko­tar­piais, du iš jų bu­vo po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai. Šian­dien fak­tiš­kai ga­li bū­ti taip, kad vi­si 12 bū­tų po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai, ir tai si­tu­a­ci­ja, ku­rią lei­džia mū­sų įsta­ty­mai. Pri­ėmus šią kon­sti­tu­ci­nę pa­tai­są, to­kio da­ly­ko bū­ti ne­be­ga­lė­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, tur­būt daug at­sa­ky­mų pa­tei­kė pats Tei­sės de­par­ta­men­tas ir, ma­ny­čiau, po to­kio iš­aiš­ki­ni­mo jūs ga­lė­tu­mė­te at­si­im­ti šį tei­ki­mą. Aš su­pran­tu, jūs Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo fa­nas, bet Tei­sės de­par­ta­men­tas ra­šo, kad Kon­sti­tu­ci­ja ne­tu­ri bū­ti kei­čia­ma, jei­gu tai nė­ra tei­siš­kai bū­ti­na. Ir jis pa­aiš­ki­na, kad te­le­vi­zi­jos ne­pri­klau­so­mu­mą ga­li­ma iš­spręs­ti įsta­ty­mais. Ar ne­ver­tė­tų jums at­si­im­ti ir grįž­ti prie įsta­ty­mų, ir vis­kas bū­tų iš­spręs­ta pa­pras­tes­niu bū­du ne­gu toks triu­kas, ku­ris rei­ka­lau­ja ab­so­liu­čios dau­gu­mos Seimo na­rių spren­di­mo, ir ne­ži­nia, kuo vis­kas pa­si­baigs? Jūs ini­ci­juo­ki­te įsta­ty­mą, ko­dėl to ne­da­ro­te?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Yra 2006 me­tų du Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mai, ku­rie lei­džia ma­ny­ti, kad mū­sų pa­siū­ly­mas yra tei­sin­gas, nes Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­me pri­pa­ži­no, kad LRT veik­lą reg­la­men­tuo­jan­tis įsta­ty­mas, kaip ir LRT ne­pri­klau­so­mu­mas, yra kon­sti­tu­ci­nė ver­ty­bė. Šiuo at­ve­ju vie­na iš ne­pri­klau­so­mu­mo są­ly­gų – spren­di­mus pri­iman­čių val­dy­mo ir prie­žiū­ros or­ga­nų na­rių ne­pri­klau­so­mu­mas nuo po­li­ti­nių par­ti­jų va­lios. Tai yra ši­tai mū­sų Kon­sti­tu­ci­jo­je nė­ra iki ga­lo su­tvar­ky­tas klau­si­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū. Aš tu­riu du ne­di­de­lius klau­si­mus. Ar tik­rai jūs de­da­te ly­gy­bę, pri­sta­ty­da­mas ši­tą įsta­ty­mą, tarp tei­sė­jų, pro­ku­ro­rų ir ta­ry­bos na­rių, kad jų pa­rei­gos, jų spren­džia­mi klau­si­mai yra la­bai pa­na­šūs?

Ir ant­ras. Spren­džiant iš to, kad jūs esa­te fa­na­ti­kas Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo, ar ne­si­im­si­te per­ra­šy­ti vi­są Kon­sti­tu­ci­ją? Ačiū.

 R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Ga­liu at­sa­ky­ti į an­trą da­lį. Tik­rai ne­si­im­siu. Jū­sų tei­gi­nys, kad aš esu fa­na­ti­kas, tik­riau­siai pri­tai­ko­mas ir jums as­me­niš­kai, ir tik­riau­siai bet ku­riam ki­tam, ku­ris dir­ba Sei­me ir tei­kia kaž­ko­kius pa­siū­ly­mus ar dėl Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mo, ar įsta­ty­mų tai­sy­mo.

Grįž­tant prie pir­mo­sios da­lies, aš jau mi­nė­jau, kad pa­gal šian­dien ga­lio­jan­čią mū­sų įsta­ty­mų tvar­ką, iš tik­rų­jų tas yra kon­sta­tuo­ta LRT ty­ri­me, po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai LRT ta­ry­bos na­riais bū­ti ga­li. Tai yra tam tik­ra pro­ble­ma. Jei­gu vi­suo­me­nė ke­lia klau­si­mą, kad LRT ta­ry­ba, LRT val­dy­mo or­ga­nai bū­tų vi­siš­kai de­po­li­ti­zuo­ti, mes tu­ri­me pa­da­ry­ti ši­tą Kon­sti­tu­ci­jos pa­pil­dy­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mas ini­cia­to­riau, gal vis dėl­to jums rei­kė­tų tie­siai švie­siai pri­pa­žin­ti, kad ši jū­sų ini­cia­ty­va yra re­ak­ci­ja į at­skleis­tas jū­sų už­ma­čias už­val­dy­ti na­cio­na­li­nį tran­sliuo­to­ją kei­čiant jo val­dy­mo struk­tū­rą ir for­ma­vi­mo prin­ci­pus, ir da­bar no­ri­te pa­vaiz­duo­ti, kad jūs esa­te karš­tie­ji to tran­sliuo­to­jo ne­pri­klau­so­mu­mo ša­li­nin­kai eli­mi­nuo­da­mi par­ti­jų at­sto­vus. Ar jūs ma­no­te, kad LRT ta­ry­ba bus la­biau ne­pri­klau­so­ma, jei jo­je ne­bus nė vie­no par­ti­jos na­rio, bet bus pa­kan­ka­mas skai­čius Ag­ro­kon­cer­no va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų, pa­vyz­džiui?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš ne­ver­tin­siu pas­ku­ti­nių jū­sų žo­džių, nes jie pa­na­šūs į nu­si­šne­kė­ji­mą. Bet šne­kant iš es­mės, tai pir­miau­sia nuo­mo­nė, ku­ri bu­vo sklei­džia­ma vie­šo­jo­je er­d­vė­je apie tai, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ar­ba val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja no­ri po­li­ti­zuo­ti LRT, tai bu­vo me­las, nie­ka­da to­kio ke­ti­ni­mo nie­kas ne­tu­rė­jo, tai yra su­gal­vo­ta kaž­kie­no idė­ja ir ji bu­vo sklei­džia­ma vie­šo­jo­je erd­vė­je. Iš tik­rų­jų mes dėl tos prie­žas­ties, ka­dan­gi la­bai il­gai Sei­me ne­su­ge­ba­me pa­tvir­tin­ti ko­mi­si­jos iš­va­dos, iš tik­rų­jų ren­gia­me LRT įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ria­me la­bai aiš­kiai pa­ro­do­ma, kad tik­rai jo­kio ke­ti­ni­mo nie­ka­da nie­kas nė­ra tu­rė­jęs ką nors už­val­dy­ti.

O dėl LRT val­dy­mo, ad­mi­nist­ra­ci­ja taip pat su­pran­ta, kad ir val­dy­ba rei­ka­lin­ga, ir taip to­liau. Tik vie­nas klau­si­mas, ku­ris vi­są lai­ką bu­vo ke­lia­mas, – kaip ji bus for­muo­ja­ma. Ga­liu jus tik­riau­siai nu­džiu­gin­ti, kad pa­siū­ly­mai dėl LRT įsta­ty­mo bus iki dvie­jų žmo­nių nuo ke­tu­rių ma­žin­ti pre­zi­den­tū­ros ir Sei­mo siū­lo­mų LRT ta­ry­bos na­rių skai­čių. Taip yra pa­gal Eu­ro­pos ste­bin­čių ir re­ko­men­duo­jan­čių ins­ti­tu­ci­jų nuo­mo­nę, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir taip to­liau yra tei­gia­ma, kad tei­sin­gas spren­di­mas, kai tik vie­ną treč­da­lį LRT ta­ry­bos ar­ba ne­pri­klau­so­mų na­cio­na­li­nių tran­sliuo­to­jų for­muo­ja po­li­ti­kai. Mes tą po­ky­tį nuo dvie­jų treč­da­lių iki vie­no treč­da­lio for­muo­jant ta­ry­bą įgy­ven­din­si­me. Siū­ly­mas toks bus.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­no ne­ma­tau. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, Kon­sti­tu­ci­ja, tik ki­tas jos straips­nis, 35 straips­nis, sa­ko, kad pi­lie­čiams lai­duo­ja­ma tei­sė lais­vai vie­ny­tis į ben­dri­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas, iš­sky­rus tas, ku­rių veik­la prie­šin­ga Kon­sti­tu­ci­jai ir įsta­ty­mams. Jūs šiuo at­ve­ju LRT ta­ry­bos na­rius pri­ly­gi­na­te pro­ku­ro­rams, tei­sė­jams, sta­tu­ti­niams pa­rei­gūnams, ku­rie vyk­do, ku­rie tu­ri pri­va­lo­mus įga­li­ni­mus ki­tų as­me­nų at­žvil­giu, ku­rie ga­li bet ku­riam iš mū­sų pa­reikš­ti kal­ti­ni­mus ar pri­im­ti nuosp­ren­dį. LRT ta­ry­ba spren­džia vi­sai ki­tus klau­si­mus. Kaip jūs sie­ja­te tuos sta­tu­ti­nius pa­rei­gū­nus ir tei­sė­jus kar­tu su LRT ta­ry­bos na­riais, kur jų ben­dros są­sa­jos yra?

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš tik­rai jų ne­sie­ju. Aš dar kar­tą pri­min­siu, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo nu­ta­ri­muo­se yra pa­žy­mė­jęs, kad LRT ne­pri­klau­so­mu­mas yra kon­sti­tu­ci­nė ver­ty­bė ir ši­ta kon­sti­tu­ci­nė ver­ty­bė tu­ri bū­ti įtvir­tin­ta bū­tent Kon­sti­tu­ci­jo­je.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Ra­mū­nai, be jo­kios po­li­ti­kos. No­riu pa­ly­gin­ti su ki­ta ins­ti­tu­ci­ja. Yra Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja. Pa­vyz­džiui, ten de­le­guo­ja ir Sei­mas, opo­zi­ci­ja, po­zi­ci­ja, ten jau de­ta­lės. Na­tū­ra­liai at­si­tin­ka taip, kad, pa­vyz­džiui, mes de­le­ga­vo­me sa­vo na­rę D. Tei­šers­ky­tę. Ta­čiau pa­gal ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą ji au­to­ma­tiš­kai, ne au­to­ma­tiš­kai, iš kar­to, pa­ti su­stab­dė sa­vo na­rys­tę par­ti­jo­je.

Aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad už­ten­ka įsta­ty­mi­nių nor­mų, kad už­tik­rin­tu­me to­kį de­po­li­ti­za­vi­mą, kad žmo­gus tu­ri su­stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je, ir dėl to ne­rei­kė­jo keis­ti Kon­sti­tu­ci­jos. Ko­dėl čia no­ri­ma per Kon­sti­tu­ci­ją, o ne per įsta­ty­mą, nors Tei­sės de­par­ta­men­tas taip ir re­ko­men­duo­ja?

Ir pas­ku­ti­nis pa­sa­ky­mas. Kol kas LRT ta­ry­bo­je yra vie­nin­te­lis par­ti­nis žmo­gus so­cial­de­mok­ra­tas V. Pleč­kai­tis. Juk leng­viau pa­keis­ti V. Pleč­kai­tį ne­gu Kon­sti­tu­ci­ją.

PIRMININKAS. Lai­kas.

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Aš dar sy­kį pa­kar­to­siu, kad šian­dien mū­sų re­gu­lia­vi­mas yra toks, kad vi­si 12 ga­lė­tų bū­ti po­li­ti­nių par­ti­jų na­riai ir ati­tin­ka­mai ne­pri­klau­so­mu­mas LRT už­tik­rin­tas ne­bū­tų. Jei­gu jūs ma­no­te, kad pa­siū­ly­mas pa­pil­dy­ti Kon­sti­tu­ci­ją yra per­tek­li­nis, tą ga­li­ma su­pras­ti iš jū­sų klau­si­mo, tai aš iš tik­rų­jų taip ne­ma­ny­čiau, nes, vėl­gi pa­kar­to­siu, Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas yra pa­sa­kęs, kad LRT ne­pri­klau­so­mu­mas yra kon­sti­tu­ci­nė ver­ty­bė.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ačiū. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti štai ši­taip. Ar ne­pa­ra­dok­sa­liai jūs čia siū­lo­te? Štai, tar­ki­me, žmo­gus, ku­ris yra ak­ty­viai reiš­ki­ąs po­li­ti­nes pa­žiū­ras, tar­ki­me, pa­na­šus į P. Gra­žu­lį: ne­mėgs­ta Tė­vy­nės są­jun­gos, yra iš par­ti­jos iš­drėb­tas ir pa­na­šiai. Jis ga­lės bū­ti, jū­sų nuo­mo­ne, val­dy­mo or­ga­no na­rys. O iš­lai­ky­tas po­li­ti­kas, tar­ki­me, kaip A. Vin­kus ar­ba kaip mū­sų S. Jo­vai­ša, ne­ga­lės. S. Skver­ne­lis ga­lės, toks, kaip S. Skver­ne­lis, nes jis ne­pri­klau­so jums. Ir pil­na jūs tu­ri­te to­kių sa­te­li­ti­nių žmo­nių, ku­rie ap­link jus su­ka­si, bet nė­ra jū­sų par­ti­jos na­riai. Tai jie ga­lės. Bet jei­gu žmo­gus tu­ri par­ti­jos bi­lie­tą, tai jis ne­ga­lės. Kaž­koks pa­ra­dok­sas!

PIRMININKAS. Lai­kas!

R. KARBAUSKIS (LVŽSF). Man vi­siš­kai ne­at­ro­dy­tų taip, kaip jums, nes LRT ne­pri­klau­so­mu­mas iš tik­rų­jų reiš­kia, kaip aš įsi­vaiz­duo­čiau ir kas yra įtvir­tin­ta mū­sų įsta­ty­muo­se ir Kon­sti­tu­ci­jo­je, kad jo­kios po­li­ti­nės par­ti­jos, jo­kie pa­rei­gū­nai ne­ga­li kiš­tis į LRT veik­lą. O įver­ti­nant tai, kad pa­gal da­bar­ti­nį reg­la­men­ta­vi­mą vi­si iš es­mės ga­lė­tų bū­ti net­gi te­oriš­kai LRT ta­ry­bos na­riai par­ti­jų na­riai, tai kaip mes ga­li­me už­tik­rin­ti ne­si­ki­ši­mą?

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai dėl vi­so. A. Ši­rins­kie­nė – už.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ma­nau, vi­si su­tin­ka­me, kad LRT tu­ri bū­ti ne­pri­klau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja. Ly­giai taip pat su­tin­ka­me ir Eu­ro­pos tran­sliuo­to­jų aso­cia­ci­ja sa­ko, kad tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi aukš­čiau­si ne­pri­klau­so­mu­mo stan­dar­tai. Aš ma­nau, kad LRT val­dy­mo or­ga­nų ar prie­žiū­ros or­ga­nų na­rių pa­kė­li­mas į tą aukš­čiau­sią lyg­me­nį, su­ly­gi­nant jų ne­pri­klau­so­mu­mo laips­nį su tei­sė­jų, su pro­ku­ro­rų laips­niu, iš tik­rų­jų bū­tų po­zi­ty­vus žings­nis.

O dėl Kon­sti­tu­ci­jos pa­tai­sos per­tek­liš­ku­mo ar ne­per­tek­liš­ku­mo, tai tie­siog no­rė­čiau pri­min­ti Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo 2006 me­tų spren­di­mą, kur bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl Vy­riau­sy­bės at­sto­vų ne­ga­lė­ji­mo ar ga­lė­ji­mo da­ly­vau­ti po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lo­je. Ten Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas aiš­kiai pa­sa­kė, kad vis dėl­to po­li­ti­nių par­ti­jų at­sto­vams ap­ri­bo­ji­mai da­ly­vau­ti vie­nur ar ki­tur tei­sė­tai ga­li bū­ti nu­sta­ty­ti tik pa­čios Kon­sti­tu­ci­jos teks­te. Dėl ši­tos ap­lin­ky­bės Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo 3 straips­nis, ku­ris bu­vo su­for­mu­luo­tas, kad Vy­riau­sy­bės at­sto­vas ne­ga­li da­ly­vau­ti po­li­ti­nių par­ti­jų veik­lo­je, bu­vo pri­pa­žin­tas prieš­ta­rau­jan­čiu Kon­sti­tu­ci­jai.

Iš es­mės po šio Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mo, no­rė­da­mi nu­sta­ty­ti po­li­ti­nių par­ti­jų veik­los ap­ri­bo­ji­mus ar ap­ri­bo­ji­mus na­riams, mes ne­tu­ri­me jo­kio ki­to ke­lio, tik­tai Kon­sti­tu­ci­jos kei­ti­mą. Ži­no­ma, la­bai ap­mau­du, kad Tei­sės de­par­ta­men­tas, ma­tyt, nau­jų žmo­nių pri­im­ta, pas­ta­ro­jo Teis­mo spren­di­mo ne­pa­ste­bė­jo, bet re­a­ly­bė yra to­kia. Mes tik­rai kvie­čia­me kar­tu už­tik­rin­ti ir na­cio­na­li­nio tran­sliuo­to­jo ne­pri­klau­so­mu­mą. Ma­nau, kad mū­sų ši­tas bal­sa­vi­mas, kaip ir frak­ci­jos se­niū­nas šian­dien ry­te pa­sa­kė, duo­da­mas in­ter­viu, vis dėl­to pa­ro­dys, kaip par­ti­jos tik­rai pa­si­ry­žu­sios LRT ne­pri­klau­so­mu­mą už­tik­rin­ti.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mie­li ko­le­gos, no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į du da­ly­kus.

Pir­ma, tai val­dan­čio­sios dau­gu­mos ne­nuo­sek­lu­mas LRT at­žvil­giu. Mes čia svars­tė­me LRT ko­mi­si­jos iš­va­das, kur jūs aiš­kiai siū­lo­te po­li­ti­zuo­ti val­dy­mą ir su­kur­ti nau­ją or­ga­ną – val­dy­bą, ku­rią at­rinks iš­ori­nė, po­li­tiš­kai kon­tro­liuo­ja­ma ko­mi­si­ja, ir to­kiu bū­du per­im­ti val­dy­mą, o čia kal­ba­te apie tai, jog rei­kia de­po­li­ti­zuo­ti. Tai­gi ne­nuo­sek­lus mąs­ty­mas, ne­nuo­sek­lūs siū­ly­mai ir ke­lia la­bai rim­tų įta­ri­mų.

Ant­ras da­ly­kas, ko­dėl iš tie­sų at­ro­do la­bai keis­tai vi­sas siū­ly­mas. Val­dan­čia­jai dau­gu­mai tur­būt jau grei­tai ne­už­teks ran­kų ir ko­jų pirš­tų, kiek kar­tų siū­lė keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją. Man at­ro­do, yra toks pa­vo­jin­gas pro­ce­sas, kai toks nuo­la­ti­nis siū­ly­mas keisti pa­da­rys la­bai to­kį na­tū­ra­lų jaus­mą, kad keis­ti Kon­sti­tu­ci­ją ir ban­dy­ti keis­ti ją iš tik­rų­jų ga­li­ma, tai yra nor­ma­lu, ir to­kiu bū­du su­ar­dys jos ne­pa­ju­di­na­mu­mo prin­ci­pą. To­dėl siū­lau ne­pri­tar­ti šiam siū­ly­mui keis­ti dar kar­tą Kon­sti­tu­ci­ją.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pro­jek­to. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 99 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 38, su­si­lai­kė 4. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: kaip pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, kaip pa­pil­do­mas – Kul­tū­ros ko­mi­te­tas. Dau­giau siū­ly­mų ne­ma­tau. (Bal­sai sa­lė­je) Pra­šau, Pet­rai.

P. VALIŪNAS (LVŽSF). Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ja dar tu­rė­tų.

PIRMININKAS. Dar siū­lo­te ir Kon­sti­tu­ci­jos ko­mi­si­ją. Ge­rai, bus kaip pa­pil­do­ma. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

 

12.20 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2012 m. rug­sė­jo 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XI-2226 „Dėl Lie­tu­vos švie­ti­mo ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2306 (pa­tei­ki­mas)

 

Iki ry­ti­nio po­sė­džio per­trau­kos dar 10 mi­nu­čių. Jums lei­dus no­rė­čiau pa­kvies­ti E. Jo­vai­šą, jis mums ga­lė­tų pri­sta­ty­ti va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės pas­ku­ti­nį klau­si­mą – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2012 m. rug­sė­jo 20 d. nu­ta­ri­mo Nr. XI-2226 „Dėl Lie­tu­vos švie­ti­mo ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-2306. Pra­šau.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, šių me­tų pa­va­sa­rį Lie­tu­vos švie­ti­mo ta­ry­ba bai­gė sa­vo ei­li­nę ka­den­ci­ją ir at­ėjo lai­kas (iš tik­rų­jų jau pra­ėjęs lai­kas) for­muo­ti nau­ją ta­ry­bą. Siū­lo­mi to­kie pa­kei­ti­mai, ar jie la­bai reikš­min­gi, spręs­ti Sei­mo na­riams, bet vis dėl­to vie­toj bu­vu­sių 24 ta­ry­bos na­rių siū­lo­mi 32 Švie­ti­mo ta­ry­bos na­riai. Siū­lo­mi dėl to, kad ap­im­tų kuo di­des­nį su­in­te­re­suo­tų­jų ra­tą, kad kuo di­des­nis ra­tas švie­ti­mo sis­te­mo­je dir­ban­čių žmo­nių ga­lėtų iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Tai yra pa­grin­di­nis mo­ty­vas. At­si­ran­da ir Moks­lei­vių są­jun­ga, ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė, for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čių įstai­gų at­sto­vai. Ki­tas mo­men­tas, no­rė­tu­me kaip nors įtei­sin­ti, kad tiems ta­ry­bos na­riams bū­tų ap­mo­ka­mos tam tik­ros iš­lai­dos, su­si­ju­sios su ke­lio­ne į šiuos po­sė­džius.

Tu­ri­me nu­ta­ri­mą ir pa­sta­bas iš Tei­sės de­par­ta­men­to, jo­mis ke­lia­mos abe­jo­nės dėl tos tvar­kos, kaip da­bar yra nu­ma­ty­ta šia­me pro­jek­te. Jei­gu įvyk­tų pa­tei­ki­mas, ta­da mes ga­lė­tu­me ko­mi­te­te ši­tas iš­sa­ky­tas nuo­sta­tas at­ski­rai svars­ty­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Pir­ma­sis klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, bent jau jū­sų dau­gu­ma ei­na ma­ži­ni­mo ke­liu, op­ti­mi­za­vi­mo ke­liu, tai yra kad iš­lai­dos įvai­rioms ins­ti­tu­ci­joms bū­tų ma­ži­na­mos, ir tą mes ma­to­me svars­ty­da­mi biu­dže­tą, kad net at­ly­gi­ni­mams ne­už­ten­ka lė­šų. Jūs siū­lo­te di­din­ti iš­lai­das, nes 32 žmo­nės – tai ne 24. Vis­kas pus­an­tro kar­to di­dė­ja.

Ki­tas da­ly­kas. Ar jūs ne­ma­no­te, kad vi­sos su­in­te­re­suo­tos pu­sės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se ga­li da­ly­vau­ti, ne­bū­ti­nai už­im­ti kė­dę, kad ta­ry­ba bū­tų to­kia di­de­lė, nes ji bus pa­pras­čiau­siai ne­veiks­ni? Mes ži­no­me ki­tų ta­ry­bų pa­vyz­džių. Bet ko­kiu at­ve­ju da­bar­ti­nis jū­sų siū­ly­mas ne­ap­ima vi­sų ins­ti­tu­ci­jų. Rei­kės dar di­din­ti po kiek lai­ko. Ar ne­už­tek­tų vis dėl­to 24 žmo­nių?

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Dė­kui. Pir­mas klau­si­mas dėl fi­nan­sa­vi­mo. Taip, ši­tos lė­šos šiek tiek pa­di­dė­tų, bet, kiek aš ži­nau, iki šiol jos re­a­liai Švie­ti­mo ta­ry­bos na­riams ap­skri­tai ne­bu­vo mo­ka­mos, nes mū­sų Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ne­tu­rė­jo re­a­laus pa­grin­do, ko­kiu pa­grin­du iš­mo­kė­ti šiuos pi­ni­gė­lius.

Tu­rė­ki­me ome­ny­je tai, kad vis dėl­to di­džio­ji da­lis iš tų žmo­nių yra Vil­niu­je ir ne­di­de­lė da­lis yra iš Kau­no, Klai­pė­dos ir ki­tų Lie­tu­vos mies­tų. Tai vie­nas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Taip, nie­ka­da mes ne­už­pil­dy­si­me to ra­to tais, ku­rie yra su­in­te­re­suo­ti švie­ti­mu, nes ji­sai yra be ga­lo di­de­lis, bet vis dėl­to mes pa­si­rin­ko­me tas or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios yra nor­ma­liai vei­kian­čios, ku­rios iš tik­rų­jų nuo­lat per­ma­nen­tiš­kai ro­do dė­me­sį švie­ti­mo rei­ka­lams. Bū­tent dėl to jų ak­ty­vu­mo ir yra ši­ta­me są­ra­še.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Iš tie­sų ke­lia abe­jo­nių toks di­de­lis skai­čius, gal­būt vi­si no­rin­tys vis tiek ne­pa­klius. Ar ne­ma­no­te, kad vis dėl­to kai ku­rio­se… mo­ko­mų­jų da­ly­kų mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jos trys, jos vis tiek… jų kur kas dau­giau yra. Ko­kie at­ran­kos prin­ci­pai? Ar čia mes ne­įvel­si­me į di­des­nį cha­o­są, užuot pa­da­rę ma­žes­nę, veiks­nes­nę, dau­giau pa­si­telk­da­mi ne tam tik­rų su­in­te­re­suo­tų pu­sių at­sto­vus, o gal­būt dau­giau moks­lo at­sto­vus, ku­rie gal­būt gi­liau žiū­rėtų į švie­ti­mo pro­ble­ma­ti­ką, o ne per sa­vo at­sto­va­vi­mą tam tik­riems in­te­re­sams. Gal­būt rei­kė­tų pa­keis­ti iš vi­so tą mąs­ty­mą ir ei­ti dau­giau į moks­liš­ku­mą, ne­gu į vi­suo­me­ni­nį ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą. Tai ga­lė­tų bū­ti, kaip ir sa­kė, ki­to­kio po­bū­džio ver­ti­ni­mai, o ne stra­te­gi­jos nu­sta­ty­mo tam tik­ra ins­ti­tu­ci­ja.

PIRMININKAS. Klau­sia…

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū, ko­le­ga. Į tai aš at­sa­ky­siu štai ką. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me į vie­šą­ją erd­vę, yra nuo­lat iš­sa­ko­ma min­tis, kad ta Švie­ti­mo ta­ry­ba yra per­ne­lyg už­da­ra, kad spren­di­mai yra ne­iš­dis­ku­tuo­ja­mi pa­kan­ka­mai pla­čia­me su­in­te­re­suo­tų­jų ra­te. Štai čia ir yra tas spren­di­mas – 32 vie­toj 24.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Ger­bia­mas ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke, pri­ta­riu jū­sų ini­cia­ty­vai pra­plės­ti kuo di­des­nį ra­tą, bet ar jūs ne­gal­vo­ja­te, kad rei­kė­tų pa­sek­ti jū­sų frak­ci­jos pir­mi­nin­ko pa­vyz­džiu ir už­draus­ti Švie­ti­mo ta­ry­bos na­riams pri­klau­sy­ti po­li­ti­nėms par­ti­joms? Nes jei­gu jau de­po­li­ti­zuo­ti, tai ap­skri­tai vi­są Lie­tu­vą. Jūs tur­būt su­pran­ta­te ma­no da­lį to klau­si­mo, šio­kį to­kį an­trą dug­ną, at­lie­pian­tį prieš tai bu­vu­sį klau­si­mą?

Bet čia aš ma­tau kai ku­rių to­kių tik­rai ne­la­bai ati­ti­ki­mų at­sto­va­vi­mo, pa­vyz­džiui, Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tų at­sto­vy­bė – vie­nas žmo­gus, o Lie­tu­vo­je yra ir dau­giau uni­ver­si­te­tų. Čia tur­būt mes tą ap­tar­si­me svars­ty­mo me­tu ko­mi­te­te, bet klau­si­mų ky­la. Man dar ky­la klau­si­mas dėl Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės at­sto­va­vi­mo. Ar tai reiš­kia, kad vi­są lai­ką da­ly­vaus tas žmo­gus, ku­ris sė­di Sei­mo rū­muo­se, ar re­a­liai rink­tas Švie­ti­mo ta­ry­bos jų na­rys, ku­riam mes kom­pen­suo­si­me kiek­vie­ną kar­tą at­vy­ki­mą iš tos vals­ty­bės, iš ku­rios jis tu­rės at­vyk­ti? Ačiū.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ačiū. Pir­miau­sia dėl stu­den­tų. Taip, Lie­tu­vo­je yra to­kia si­tu­a­ci­ja, ka­d yra vie­na Stu­den­tų są­jun­ga, ku­ri at­sto­vau­ja vi­siems uni­ver­si­te­tams, ir yra at­ski­ra stu­den­tų są­jun­ga, ku­ri at­sto­vau­ja tik Vil­niaus uni­ver­si­te­tui. Ka­i pa­va­sa­rį ko­mi­te­te for­ma­vo­me, mū­sų mo­ty­vas bu­vo vis dėl­to toks. Ka­dan­gi Vil­niaus uni­ver­si­te­tas – pa­ti di­džiau­sia moks­lo įstai­ga, se­niau­sia, tai to­kį pa­gar­bos žen­klą da­vė­me skir­da­mi at­ski­rą vie­tą. Bet taip, jūs tei­sus esa­te, tai nu­ro­do ir Tei­sės de­par­ta­men­tas, kad tai yra ne­tei­sin­gas at­sto­va­vi­mas šiuo at­ve­ju, yra at­sto­vau­jan­tie­ji ir tu­rė­tų bū­ti vie­nas. Ir mes ko­mi­te­te ga­lė­si­me ši­tą da­ly­ką svars­ty­ti, nes iš tik­rų­jų tai yra gin­čy­ti­nas da­ly­kas.

Dėl at­sto­va­vi­mo Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nei, tai iš tik­rų­jų Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė ir tu­rės nu­spręs­ti kas. Aš la­bai abe­jo­ju, kad kiek­vie­nam po­sė­džiui iš­ra­šy­si­me spe­cia­lis­tą iš už At­lan­to. (Bal­sas sa­lė­je) Bet taip ga­li at­si­tik­ti. Ga­lų ga­le rei­kės pa­mąs­ty­ti apie nuo­sta­tas, in­struk­ci­nes nuo­sta­tas ar kaž­kaip ki­taip, kad to­kių iš­lai­dų mes ne­tu­rė­tu­me.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš no­rė­čiau šiek tiek su­grįž­ti prie A. Sy­so pa­sta­bos, kad ta­ry­bos po­sė­džiuo­se ga­li da­ly­vau­ti, kas tik no­ri, ta­ry­bos kvie­ti­mu, ar ne? Ir da­bar man ši­tas jū­sų siū­ly­mas tru­pu­tį ker­ta­si su tiek švie­ti­mo sis­te­mo­je, tiek ki­tuo­se vals­ty­bi­niuo­se sek­to­riuo­se de­kla­ruo­ja­ma op­ti­mi­za­vi­mo idė­ja. Jūs net Sei­me gal­vo­ja­te Sei­mo na­rių skai­čių stip­riai ma­žin­ti, o čia no­ri­te kaž­ku­rio­je vie­to­je pa­di­din­ti. Ar tik­rai ne­ga­li at­sto­vai bū­ti ap­klau­sia­mi ir raš­tiš­kai duo­ti at­sa­ky­mus, sa­vo pa­gei­da­vi­mus ta­ry­bai ir ne­bū­ti­na tą ta­ry­bos su­dė­tį taip smar­kiai plės­ti. Aš ne­su la­bai prieš, bet tie prieš­ta­ra­vi­mai aki­vaiz­dūs.

E. JOVAIŠA (LVŽSF). Ko­le­gos, ger­bia­mas Ser­ge­jau, čia nė­ra jo­kios prieš­prie­šos, vi­siš­kai nie­kur. Ta op­ti­mi­za­ci­ja, apie ku­rią jūs čia šne­ka­te… Jūs ži­no­te tik­rą­ją tos op­ti­mi­za­ci­jos pras­mę ir reikš­mę la­bai pui­kiai. Jei­gu jūs taip ver­ti­na­te, čia jū­sų rei­ka­las taip ver­tin­ti, bet vi­si žmo­nės, ku­rie vei­kia, pa­brė­žiu, per­ma­nen­tiš­kai, nuo­lat, nuo­sek­liai švie­ti­mo sri­ty­je, no­ri bū­ti ma­to­mi, no­ri tu­rė­ti sa­vo le­ga­lų bal­są, bal­sa­vi­mo tei­sę ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę. Šiuo at­ve­ju švie­ti­me gal­vų nie­ka­da ne­bū­na per daug, tik bė­da yra, kai rei­kia val­dy­ti. Ta­da rei­kia jau pri­im­ti ir įvyk­dy­ti, ir įgy­ven­din­ti tuos nu­ta­ri­mus, ku­riuos pri­ima­me dėl moks­li­nin­kų. Jei­gu tas pri­ėmi­mo vyk­dy­mas bū­tų ne­pri­ekaiš­tin­gas, gal ma­žiau tu­rė­tu­me ir pro­ble­mų dėl švie­ti­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vuo­ti dėl vi­so nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu po pa­tei­ki­mo? Siū­lo bal­suo­ti? Ge­rai. Bal­suo­ja­me dėl šio siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 92 Sei­mo na­riai: 83 – už, prieš – 3, su­si­lai­kė 6. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai. Pa­grin­di­nis – Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti gruo­džio 11 die­ną.

Dėl ve­di­mo tvar­kos – R. Šar­knic­kas.

R. ŠARKNICKAS (LVŽSF). No­riu pra­neš­ti, kad do­ku­men­tas yra iš­pla­tin­tas vi­siems Sei­mo na­riams į elek­tro­ni­nius paš­tus dėl Sei­mo na­rių krei­pi­mo­si. Dė­kui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju.

 

12.33 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2018 m. rug­sė­jo 25 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-1495 „Dėl lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos dėl ga­li­mos ne­tei­sė­tos įta­kos ir (ar) povei­kio Lie­tu­vos po­li­ti­kams, vals­ty­bės tar­nau­to­jams ir po­li­ti­niams pro­ce­sams Lie­tu­vo­je par­la­men­ti­nio ty­ri­mo at­li­ki­mo su­da­ry­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2805(2) (svars­ty­mo tę­si­nys)

 

Grįž­ta­me prie pro­jek­to Nr. XIIIP-2805(2), nes bu­vo paskelb­ta pu­sės va­lan­dos per­trau­ka. Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ji pri­sta­tys Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to iš­va­dą.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė mi­nė­tą­jį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą lap­kri­čio 14 die­ną. Tei­sės de­par­ta­men­tas ne­tu­rė­jo jo­kių pa­sta­bų. Bu­vo re­gist­ruo­tas vie­nas Sei­mo na­rio pa­siū­ly­mas, jį taip pat ap­svars­tė­me. Vė­liau ko­mi­te­tas pri­ta­rė pa­to­bu­lin­tam va­rian­tui bal­suo­da­mas 8 bal­sais už, 3 bal­sai bu­vo prieš ir 1 bal­sas su­si­lai­kė.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to, kas ga­lė­tų pri­sta­ty­ti, nes V. Ba­ko ne­ma­tau. L. Kas­čiū­nas – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Iš tik­rų­jų mes šian­dien ry­te lyg ir taip gra­žiai nu­spren­dė­me lai­ky­tis Sta­tu­to mū­sų dar­be, to­dėl bū­ti­na už­tik­rin­ti vi­sas pro­ce­dū­ras pa­gal Sta­tu­tą. Bū­tent šiuo svars­to­mu klau­si­mu mes čia tu­ri­me vie­ną svar­bų pa­reiš­ki­mą. Pa­gal Sei­mo sta­tu­to 73 straips­nį ini­cia­ty­vos tei­sę su­da­ry­ti lai­ki­ną­sias ty­ri­mo ko­mi­si­jas tu­ri Sei­mo val­dy­ba, ko­mi­te­tai, frak­ci­jos ir ne ma­žes­nė kaip 1/4 Sei­mo na­rių gru­pė. Tai­gi ko­mi­si­ja yra su­da­ry­ta, bet da­bar tu­ri­me ini­cia­ty­vą pa­pil­dy­ti tą ko­mi­si­ją, ne tik pa­pil­dy­ti, iš­plės­ti, bet ir pra­plės­ti ti­ria­mą­jį lai­ko­tar­pį, o tai, mū­sų ma­ny­mu, yra jau da­ly­kas, ku­ris kei­čia pa­ma­tus.

 Ki­taip ta­riant, ma­no­me, kad svars­to­mas mi­nė­to Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­tas ne­ati­tin­ka Sta­tu­to rei­ka­la­vi­mų, nes mi­nė­tu pa­kei­ti­mu ne tik kei­čia­mi jau su­da­ry­tos Sei­mo lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos su­da­ry­mo pa­grin­dai ir tiks­lai juos pa­pil­dant, bet ir pra­ple­čia­mas ti­ria­ma­sis lai­ko­tar­pis iš 2008–2016 į 2008–2018 me­tus. Ma­no­me, kad tą ini­cia­ty­vą pa­tei­kė tik vie­na Sei­mo na­rė, o ne, kaip aš įvar­di­jau, 1/4 Sei­mo na­rių gru­pė, frak­ci­ja ar ko­mi­te­tas, to­dėl krei­pia­mės į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją dėl iš­va­dos, ar ne­bu­vo pa­žeis­tas Sei­mo sta­tu­tas. No­rė­tu­me, prieš ei­nant to­liau, pro­ce­dū­rų ke­liu iš­si­aiš­kin­ti ši­tą da­ly­ką. Ačiū. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. A. Ši­rins­kie­nė. Pra­šom.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Re­a­guo­da­ma į ko­le­gų to­kį veiks­mą, tu­riu pa­sa­ky­ti, kad pats ty­ri­mo ob­jek­tas, klau­si­my­nas tik­rai nė­ra kei­čia­mas, jūs tą pui­kiai ma­to­te. Kei­čia­si tik lai­ko­tar­pis, tai yra vie­nas da­ly­kas.

Ki­tas da­ly­kas. Jū­sų krei­pi­ma­sis, jūs pui­kiai ži­no­te, ne­stab­do pro­ce­dū­rų, nes nė­ra to­kio straips­nio, pa­gal ku­rį jos bū­tų stab­do­mos, kai krei­pia­si Sei­mo na­riai. Tre­čias da­ly­kas yra tas, kad vis dėl­to, ger­bia­mi ko­le­gos, šian­dien yra tik svars­ty­mo sta­di­ja. Iki pri­ėmi­mo sta­di­jos, kas grei­čiau­siai bus ket­vir­ta­die­nį, jei­gu svars­ty­mo sta­di­ja pa­vyks, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, jūs pui­kiai ži­no­te, ren­ka­si, ren­ka­si tre­čia­die­nį jau dėl ki­tų jū­sų skun­dų. Tai tik­rai ne­ri­mau­ti jums nė­ra pa­grin­do. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. A. Ku­bi­lius dėl ve­di­mo tvar­kos.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš tik no­riu at­kreip­ti dė­me­sį į tai, ką sa­kė L. Kas­čiū­nas, nes iš tik­rų­jų pa­tei­ki­mo me­tu, kai po­nia A. Ši­rins­kie­nė pa­tei­kė tas pa­tai­sas, tai dar bu­vo man li­kę kai ku­rių abe­jo­nių dėl tik­ro tiks­lo. Da­bar, kai daug kas yra iš­brauk­ta, li­ko tik 2016–2018 me­tai, aš dar kar­tą no­riu pa­kar­to­ti tai, ką aš sa­kiau ir ta­da. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, A. Ši­rins­kie­nė ka­sa­si po S. Skver­ne­lio pa­ma­tais, nes tir­ti 2016–2018 me­tų lai­ko­tar­pį, kai S. Skver­ne­lis ei­na prem­je­ro pa­rei­gas, o A. Ši­rins­kie­nė or­ga­ni­zuo­ja to­kį ty­ri­mą, – aš įta­riu, jog mes tam­pa­me Vals­tie­čių par­ti­jos vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų įkai­tais, ne­su­ta­ri­mų dėl Pre­zi­den­to rin­ki­mų ir taip to­liau, ir taip to­liau. To­dėl aš ra­gi­nu iš tik­rų­jų la­bai rim­tai at­kreip­ti į tai dė­me­sį, nes vi­siš­kai pa­si­kei­čia ty­ri­mo tu­ri­nys. To­dėl L. Kas­čiū­no su­for­mu­luo­tas klau­si­mas, ar A. Ši­rins­kie­nė ne­ban­do ap­gau­ti Sei­mo, yra la­bai ver­tas ir to­dėl šį klau­si­mą tu­rė­tų ap­svars­ty­ti ne tik Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja, bet ir pa­ti Vals­tie­čių frak­ci­ja, nes, ne­sant 47, ar kiek ten rei­kia, 29 Sei­mo na­rių pa­ra­šų, mes įta­ria­me, kad A. Ši­rins­kie­nė as­me­niš­kai žai­džia kaž­ko­kius žai­di­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dar pas­ku­ti­niam lei­džiu pa­si­sa­ky­ti P. Gra­žu­liui.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, A. Ku­bi­lius nuo pat pir­mos die­nos su kon­ser­va­to­riais ka­sa­si po prem­je­ro S. Skver­ne­lio pa­ma­tais ir kaž­kaip pa­si­kas­ti la­bai ne­si­se­ka. Man at­ro­do, jie tu­rė­tų čia džiaug­tis ir pri­tar­ti, nes jie no­ri su­griau­ti val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą, jie no­ri žūt­būt at­ei­ti į Vy­riau­sy­bę, bet jiems tas ne­si­se­ka. Aš ma­nau, kad po ši­to A. Ku­bi­liaus pa­si­sa­ky­mo vi­si kon­ser­va­to­riai bal­suos už šį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, kad bū­tų pra­plės­tas ty­ri­mas, o į jū­sų klau­si­mą at­sa­kys Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja. Svei­ki­nu kon­ser­va­to­rius, kad ir jie bal­suos už.

PIRMININKAS. Tę­sia­me pro­ce­dū­ras. Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką V. Ba­ką kvie­čiu į tri­bū­ną, jis pri­sta­tys ko­mi­te­to iš­va­dą, pa­pil­do­mo ko­mi­te­to iš­va­dą.

V. BAKAS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, ko­mi­te­tas lap­kri­čio 7 die­ną svars­tė šį pro­jek­tą. Nu­tar­ta 7 bal­sais už, 1 prieš ne­pri­tar­ti pro­jek­tui. Pa­sa­ky­siu ko­dėl, jei­gu ga­li­ma, jei­gu lei­si­te.

PIRMININKAS. Pra­šom.

V. BAKAS (LVŽSF). Trum­pai. Pir­ma. Mes pa­tys da­ly­va­vo­me ti­riant, at­lie­kant par­la­men­ti­nį ty­ri­mą. Ne­ga­li­ma ko­mi­si­jų kur­ti pro­gi­nių, tai yra tai­sy­ti jų pa­gal pro­gą. Šiuo pro­jek­tu siū­lo­ma at­ga­li­ne da­ta su­for­mu­luo­ti klau­si­mą ir at­ga­li­ne da­ta pra­tęs­ti ter­mi­ną.

Ką tai reiš­kia? Kad da­bar mes tar­si su­da­rė­me ko­mi­si­ją kon­kre­tiems klau­si­mams iš­tir­ti ir, pa­si­tai­kius pro­gai, ją nuo­lat at­nau­ji­na­me. Iš­krei­pia­mas pats par­la­men­ti­nio ty­ri­mo lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų ins­ti­tu­tas. Jei­gu jau pra­dė­ta tir­ti, rei­kia už­baig­ti tai, ką Sei­mas for­mu­la­vo, pa­teik­ti iš­va­dą ir ta­da pra­dė­ti ki­tus ty­ri­mus. Jei­gu mes nu­ei­si­me ki­tu ke­liu, mes tie­siog murk­dy­si­mės nuo­la­ti­niuo­se ty­ri­muo­se.

Ant­ras da­ly­kas. Pats ty­ri­mas pa­gal jo for­mu­luo­tes… Jūs įsi­vaiz­duo­ki­te, pra­šo­ma 2008–2018 me­tų vi­sos žval­gy­bos ir tei­sė­sau­gos in­for­ma­ci­jos. Ki­taip ta­riant, kiek aš pa­me­nu, de­šimt kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sub­jek­tų: po­li­ci­ja, FNTT, mui­ti­nė – vi­si da­bar tu­rės teik­ti šiai ko­mi­si­jai in­for­ma­ci­ją. Du žval­gy­bos sub­jek­tai – AOTD, VSD, jūs įsi­vaiz­duo­ja­te, ko­mi­si­jai, ku­rio­je yra dvie­jų tei­sia­mų par­ti­jų at­sto­vų, kai ku­rie pa­tys bu­vo ti­ria­mie­ji… Tai yra ab­sur­das. Tai dis­kre­di­tuo­ja vi­są Sei­mą.

Iš tie­sų ko­mi­te­tas, ma­ty­da­mas, at­lik­da­mas pa­gal įsta­ty­mą par­la­men­ti­nę žval­gy­bų kon­tro­lę, ne­pri­ta­rė ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma (pa­brė­žiu, ne V. Ba­kas) A. Ši­rins­kie­nės pa­tai­soms, kaip ban­do­ma pa­teik­ti, ko­mi­te­tas 7 bal­sais prieš at­me­tė, siū­lo ne­pri­tar­ti ši­tam siū­ly­mui. Mes ma­no­me, kad tai yra grės­mė tiek vals­ty­bės pa­slap­čių ap­sau­gai, tiek grės­mė po­li­ti­zuo­ti žval­gy­bą, taip pat pa­žeis­ti dau­gy­bę Kon­sti­tu­ci­jos straips­nių, vie­nas iš jų – val­džių pa­si­da­li­ji­mo prin­ci­pas. Tai tiek. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Dis­ku­tuo­ti už­si­ra­šė pen­ki žmo­nės. Dis­ku­si­jos lai­ką ap­ri­bo­ki­me 20 mi­nu­čių. Pir­ma­sis frak­ci­jos var­du pa­si­sa­ko J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šau. Frak­ci­jos var­du.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, da­bar svars­to­me klau­si­mą, ku­ris šiaip la­bai įdo­mus. Ga­li­ma sa­ky­ti, for­muo­ja­me pre­ce­den­tą. Ką tik iš šios tri­bū­nos kal­bė­jo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, ku­rio ar­gu­men­tų aš ne­ga­liu ne­pa­lai­ky­ti.

Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas at­krei­pė dė­me­sį, kad su­ke­lia­ma grės­mė, o ga­li­ma sa­ky­ti, su­ke­lia­ma grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, nes už tą vi­są lai­ko­tar­pį pra­šo­ma vi­sų sub­jek­tų, ku­rie tu­ri tei­sę at­lik­ti kri­mi­na­li­nę žval­gy­bą, o tarp jų yra ir žval­gy­bą at­lie­kan­čių, pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ku­ri bu­vo ren­ka­ma. Taip pat šian­dien mes kei­čia­me tam tik­ras kryp­tis ar­ba pa­pil­do­me tam tik­ras kryp­tis, ku­rias tu­ri at­lik­ti, ty­ri­mo kryp­tis. Tai ir­gi ši­tam ar­gu­men­tui aš tu­riu pri­tar­ti vi­so­ke­rio­pai. Įsi­vaiz­duo­ki­te, po ko­kio mė­ne­sio vėl at­eis ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė ir vėl pra­šys pa­pil­dy­ti kryp­tis. Taip mes pil­dy­si­me ir pil­dy­si­me.

Fak­tiš­kai iš tik­rų­jų ne­be­ži­nau, kas yra lai­ki­no­ji ty­ri­mo ko­mi­si­ja. Aš su­pran­tu, su­da­rė­me lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, pa­ve­dė­me jai at­lik­ti ty­ri­mą, nu­sta­tė­me lai­ko­tar­pį, kiek ji­nai tu­ri dirb­ti, iki ka­da tu­ri pa­teik­ti iš­va­das, ir ji tu­ri pa­teik­ti iš­va­das. Kiek­vie­ną kar­tą at­ėję ko­mi­si­jos na­riai ir ko­mi­si­jos va­do­vai siū­lys keis­ti kryp­tis, keis­ti ty­ri­mo lai­ko­tar­pį ar­ba per­kel­ti iš­va­dos pa­kei­ti­mo lai­ką, tai mes ta­da žai­si­me iki be­ga­ly­bės, bet iš tik­rų­jų bus iš­krei­pia­mas iš­vis tas par­la­men­ti­nės kon­tro­lės su­pra­ti­mas, nes šian­dien, pa­žiū­rė­ki­te, kuo mes pa­pil­do­me tas ty­ri­mo kryp­tis. Pa­pil­do­me tuo, kad krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą jau yra tarp įtar­ti­nų vei­kų, vos ne nu­si­kals­ta­ma vei­ka. Sei­mo na­riai, kreip­da­mie­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, su­ra­šo ar­gu­men­tus, jie pa­tys su­ra­šo, ga­li pa­si­telk­ti eks­per­tus, ga­li pa­ieš­ko­ti bet kur in­ter­ne­te in­for­ma­ci­jos ir tą in­for­ma­ci­ją įra­šy­ti. Čia nė­ra moks­li­nis dar­bas. Šiam do­ku­men­tui ne­tai­ko­mos au­to­ri­nės tei­sės, dėl šio do­ku­men­to nė­ra rei­ka­la­vi­mo at­si­klaus­ti vie­šai pa­teik­tų ar­gu­men­tų au­to­rių, ar juos ga­li­ma pa­nau­do­ti, ar ne­ga­li­ma, mes no­ri­me įpa­rei­go­ti tir­ti, bet, svar­biau­sia, mes no­ri­me iš es­mės per­se­kio­ti Sei­mo na­rius už jų par­la­men­ti­nę veik­lą, nes Sei­mo na­rys, be ki­tų ta­me skir­sny­je, kur Sei­mo… at­si­pra­šau, Kon­sti­tu­ci­jos skir­sny­je, kur kal­ba­ma apie Sei­mą, tu­ri taip pat ir krei­pi­mo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą funk­ci­ją.

Kas yra krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą? Tai yra bū­tent abe­jo­nė dėl pri­im­to įsta­ty­mo ar Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo, ar Pre­zi­den­to dek­re­to, ar jis ne­pri­eš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai. Tai yra vi­sa­pu­siš­kai tei­gia­mas da­ly­kas, ne­svar­bu, kaip ir kam pa­tin­ka ar ne­pa­tin­ka, nes jei­gu Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas pa­sa­kė, kad tas tei­sės ak­tas prieš­ta­rau­ja Kon­sti­tu­ci­jai, ne­svar­bu, iš kur jis ga­vo tuos ar­gu­men­tus, svar­bu, kad bu­vo už­kirs­tas ke­lias an­ti­kons­ti­tu­ci­niam įsta­ty­mui veik­ti. Štai kas svar­bu.

Ne­ga­li bū­ti nė vie­no įsta­ty­mo, ku­ris prieš­ta­rau­tų Kon­sti­tu­ci­jai. Pa­čio­je Kon­sti­tu­ci­jo­je­ sa­ko­ma, kad ne­vei­kia nė vie­nas įsta­ty­mas, ku­ris prie­šin­gas Kon­sti­tu­ci­jai. Ir šian­dien Sei­mo na­rių krei­pi­ma­sis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, tu­ri bū­ti ver­ti­na­mas tik kaip tei­gia­mas da­ly­kas ir ska­tin­ti­nas da­ly­kas. Aš sa­ky­čiau, net­gi Sei­mas ga­lė­tų kuo daž­niau kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą in cor­po­re ir kar­tu iš­veng­ti klai­dos. (Bal­sai sa­lė­je) Kai ku­rie Sei­mo na­riai da­bar šū­kau­ja iš vie­tos, de­monst­ruo­da­mi sa­vo iš­si­auk­lė­ji­mą ir kul­tū­rin­gu­mą. Ne­svar­bu, tu­ri moks­lo dak­ta­ro laips­nį ar ne­tu­ri. Šiuo at­ve­ju, ma­no ma­ny­mu, čia to ne­da­ro net tie, ku­rie pra­di­nės mo­kyk­los ne­bai­gę.

Ki­tas da­ly­kas. Pats krei­pi­ma­sis, tai yra pats ty­ri­mas, tu­ri bū­ti už­baig­tas iki ga­lo. Da­bar, ma­no įsi­ti­ki­ni­mu ir mū­sų frak­ci­jos nuo­mo­ne, jo­kių pa­pil­dy­mų bū­ti ne­ga­li, nes jie prieš­ta­rau­ja lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos pa­skir­čiai, ty­ri­mo es­mei ir taip ga­li ap­skri­tai dis­kre­di­tuo­ti to­kį in­stru­men­tą Sei­mo ran­ko­se. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu P. Urb­šį.

 P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų sim­bo­liš­ka, šian­dien dve­ji me­tai, kai šios ka­den­ci­jos Sei­mas vyk­do rin­kė­jų pa­ves­tą is­to­ri­nę mi­si­ją. Šio nu­ta­ri­mo pro­jek­to svar­s­ty­mas aki­vaiz­džiai pa­ro­do, kaip kiek­vie­nas, esan­tis šio­je sa­lė­je, su­vo­kia šią mi­si­ją. Taip, bū­ti­na iš­si­aiš­kin­ti ne­tei­sė­tą ver­slo gru­pių įta­ką po­li­ti­kams, bet vėl dar kar­tą mes kil­nų tiks­lą ­bui­ti­na­me, ­ba­na­li­na­me iki siau­rų po­li­ti­nių, as­me­ni­nių san­ty­kių aiš­ki­ni­mo­si. Bu­vau ir li­kau tos pa­čios nuo­mo­nės, kad šios ko­mi­si­jos su­da­ry­mas, re­mian­tis ap­ta­kiais klau­si­mais, įstu­mia Sei­mą į ne­si­bai­gian­tį po­li­ti­nį šou, kur vi­sa­da bus no­ri­ma at­sa­ky­ti į klau­si­mus tik tiek, kiek po­li­tiš­kai bus nau­din­ga. Ta­čiau šio nu­ta­ri­mo ap­ta­kia­me žan­re at­si­ra­do A. Ši­rins­kie­nės siū­lo­ma pa­strai­pa, ku­ri la­bai su­kon­kre­ti­na ap­lin­ky­bes. Aki­vaiz­du, kad to­kiu bū­du A. Ši­rins­kie­nė dar kar­tą pa­de­monst­ruo­ja, kad ši­ta ko­mi­si­ja yra rei­ka­lin­ga ne kam ki­tam, bet no­rint su­ves­ti po­li­ti­nes są­skai­tas. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad bū­tent vėl at­kar­to­ja­mi tie pa­tys ata­kos klau­si­mai. Ka­dan­gi li­ko ne­at­sa­ky­ti klau­si­mai dėl kon­ser­va­to­rių ga­li­mų ry­šių su Ru­si­jos ver­slo in­te­re­sais, bet per tą lai­ką ži­niask­lai­do­je dar at­si­ra­do in­for­ma­ci­jos apie pen­si­jų fon­dus, apie jų ga­li­mą įta­ką, na ir apie ga­li­mai P. Urb­šio ne­tei­sė­tą po­vei­kį Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, ta­da R. Kar­baus­kis pas­ku­bė­jo pra­neš­ti vi­sai Lie­tu­vai – P. Urb­šiui bus ap­kal­ta. Kaž­kaip su­pra­to, kad frak­ci­jo­je tos pa­ra­mos ne­gaus, bet A. Ši­rins­kie­nė ne­bū­tų A. Ši­rins­kie­nė, pa­ė­mė ir su­ker­gė du klau­si­mus – pen­si­jų fon­dus ir ga­li­mai ne­tei­sė­tą po­vei­kį Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Šiuo at­ve­ju vals­tie­čiai, ku­rie tuo abe­jo­jo, ar čia rei­kia tap­ti kerš­to ben­dri­nin­kais P. Urb­šio at­žvil­giu, su­pra­to, kad nė­ra kur dė­tis, nes jei­gu tu ne­bal­suo­ji už ši­tą punk­tą, tar­si esi ir už tai, kad ne­rei­kia tir­ti ga­li­mos pen­si­jų fon­dų įta­kos kon­ser­va­to­riams. Kas iš to? Iš­tir­si­te, pa­da­ry­si­te po­li­ti­nį cir­ką, bet ne­ga­na to, jūs tik­rai dis­kre­di­tuo­si­te pa­tį Sei­mą ir pa­čią ko­mi­si­ją.

Jei­gu A. Ši­rins­kie­nė su R. Kar­baus­kiu iš tik­rų­jų no­ri man iš­ga­ląs­ti ap­kal­tos kir­vį, lin­kiu sėk­mės. Da­ry­ki­te tai, ir da­ry­ki­te kuo grei­čiau, nes ga­li at­si­tik­ti taip, kad ko­vo pra­džio­je įvyks rin­ki­mai Pa­ne­vė­žio mies­te, o aš ba­lo­ti­ruo­juo­si į me­rus, tai A. Ši­rins­kie­nės ir R. Kar­baus­kio pa­gal­ba bus pa­da­ry­ta to­kia re­kla­ma, kad ma­ne ga­li iš­rink­ti pir­ma­me tu­re. To­dėl aš no­riu pa­pra­šy­ti, jei­gu ti­ria­te, dirb­ki­te grei­tuo­ju bū­du, nes kai iš­rinks, aš jau ne­be­bū­siu Sei­mo na­rys. Lin­kiu sėk­mės.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu K. Ma­siu­lį.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, links­ma čia, tie­są sa­kant. Kal­ba J. Sa­ba­taus­kas, J. Ber­na­to­nis šai­po­si, P. Urb­šys aiš­ki­na­si apie sa­vo me­rys­tę, iš­rin­ki­mus, tei­si­na­si dėl to, kad jį A. Ši­rins­kie­nė ata­kuo­ja. Tie­siog sma­gu dirb­ti vals­ty­bė­je. Skied­ros le­kia, vals­ty­bės oru­mas nuo to au­ga. A. Ši­rins­kie­nės ei­li­nė ko­mi­si­ja, ne pas­ku­ti­nė, aš ma­nau. Tiks­las, aiš­ku, vie­nas – ap­kal­tin­ti bu­vu­siuo­sius, pa­ro­dy­ti, kad kai bu­vo kri­zė, tai per kri­zę ne taip bu­vo dir­ba­ma. Vie­nin­te­lis tiks­las yra. P. Gra­žu­lis jums ga­li tai pa­sa­ky­ti de­šimt kar­tų, ne­rei­kia jo­kių ko­mi­si­jų. P. Gra­žu­lis apie kon­ser­va­to­rius jums iš­dės­tys ab­so­liu­čiai vis­ką, ko­kie te­ro­ris­tai. Dar P. Urb­šys ga­li pri­dė­ti, nors jis pa­pu­to­ja ant A. Ši­rins­kie­nės, bet kai rei­kia bal­suo­ti iš­lai­kant ko­a­li­ci­ją, pa­lai­kant ko­rup­ci­nį san­dė­rį, apie ku­rį šne­kė­jo, jis bal­suo­ja už, tu­riu ome­ny par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą, lyg nie­kur nie­ko. Ir nė kiek ne­rau­do­nuo­ja. Štai to­kia mo­ra­lė.

O aš la­biau no­rė­čiau, kad vals­tie­čiai, ku­rie pa­si­ža­dė­jo dirb­ti Lie­tu­vai, ir dirb­tų Lie­tu­vai. Iš tik­ro yra kas veik­ti po­zi­ty­viai dir­bant. Kaps­tan­tis kaž­ko­kio­se skied­ro­se, pra­ei­ties šiukš­ly­ne nie­ko ge­ro at­ei­čiai nebus ­su­kur­ta, vi­siš­kai nie­ko ne­su­kur­ta.

Jei­gu mes kal­bė­tu­me apie as­me­nį, sa­ky­čiau, yra neu­ro­ze ser­gan­tis žmo­gus, ku­ris vi­są lai­ką iš­gy­ve­na, kad kaž­kur ne taip pa­si­el­gė. Tai tu ne­iš­gy­venk dėl to, kad ne taip pa­si­el­gei, tu pa­si­elk da­bar tei­sin­gai ir eik į prie­kį, pra­dėk da­ry­ti tei­sin­gus dar­bus da­bar. Bet ne, jis iš­gy­ve­na dėl to, kad pra­ei­ty­je ne­tei­sin­gai pa­si­elg­ta. Čia da­bar neu­ro­tiš­ka psi­cho­lo­gi­ja yra per­ke­lia­ma į Sei­mą – kaps­ty­ma­sis pra­ei­ty­je ban­dant at­ras­ti klai­dą. Tai pa­da­ry­ki­te tei­gia­mus, tei­sin­gus žin­gs­nius, kad iš jų bū­tų ga­li­ma mo­ky­tis ir at­ei­ty­je, o ne kaps­ty­tis pra­ei­ty­je ieš­kant kaž­ko­kių pa­da­ry­tų klai­dų.

Ir dar tie ty­rė­jai. Ty­rė­jai yra tie pa­tys as­me­nys, ku­rių par­ti­jos yra tei­sia­mos, ku­riems yra dau­gy­bė abe­jo­nių pa­reikš­ta, pa­sė­ta. Na, pui­ku. A. Ši­rins­kie­nė iš tik­ro yra darbš­ti mo­te­ris, ne tiek daug Sei­mo na­rių tu­ri­me, ku­rie tiek dar­buo­tų­si, bet jei­gu ji­nai nu­kreip­tų sa­vo darbš­tu­mą po­zi­ty­via lin­kme, tai gal bū­tų nau­da.

PIRMININKAS. Dis­ku­tuo­ti kvie­čiu E. Gent­vi­lą.

E. GENTVILAS (LSF). Pra­tęs­da­mas K. Ma­siu­lio pas­ku­ti­nį sa­ki­nį pa­sa­ky­čiau: kar­tais ge­riau, kad ne­si­dar­buo­tų, nes kiek ban­do dar­buo­tis, tiek ky­la kon­tro­ver­si­jų vi­sa­me Sei­me ir vi­suo­me­nė­je.

Ger­bia­mie­ji, bu­vo pra­di­nė ko­mi­si­jos už­duo­tis 2006–2016 me­tai. Nie­kaip ne­no­rė­jo kal­bė­ti apie 2017 ar 2018 me­tus, nes su­pra­to, kad rei­kė­tų kal­bė­ti apie ga­li­mus val­dan­čio­sios dau­gu­mos veiks­mus ir ne­sklan­du­mus. Ta­čiau tik at­si­ra­do nau­ja si­tu­a­ci­ja, kai P. Urb­šys iš­sto­jo iš frak­ci­jos, bu­vo pri­si­min­tas me­tų se­nu­mo pa­vie­šin­tų po­kal­bių įra­šų įvy­kis, ir da­bar ker­šy­si­me P. Urb­šiui. Na, pa­ke­liui dar, at­ro­do, ir G. Skais­tė, ir tie, ku­rie drį­so kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą. Man, ži­no­te, tai la­bai sie­ja­si ir su ki­tu šios die­nos dar­bo­tvarkės klau­si­mu. Ko­le­ga My­ko­las drį­so kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą ir tai yra pa­tei­kia­ma kaip aki­vaiz­dus nu­si­žen­gi­mas, dėl ku­rio rei­kia ap­kal­tos. Čia­gi drį­so kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, dėl jo taip pat aki­vaiz­du, kad rei­kia gal­vo­ti apie spe­cia­li­ą­ją ty­ri­mų ko­mi­si­ją ir ap­kal­tą.

Kal­bant apie klau­si­mų tu­ri­nį, kai bu­vo pri­ima­mas pa­grin­di­nis spren­di­mas dėl to­kios ko­mi­si­jos su­da­ry­mo, mes sa­kė­me – vi­siš­kai abst­rak­tūs klau­si­mai. Pa­vyz­džiui, ci­tuo­ju: „In­te­re­sų gru­pės ga­li­mai da­ry­ta ne­tei­sė­ta įta­ka ir (ar) po­vei­kis tei­sė­kū­ros pro­ce­sui – tei­sės ak­tų ini­ci­ja­vi­mui, ren­gi­mui, svars­ty­mui ir (ar) pri­ėmi­mui.“ Ką no­ri, tą tirk. Tie­są sa­kant, ga­lė­tum tir­ti ta­da ir krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, bet ne, gre­ta jau fi­gū­ruo­jan­čių ko­mi­si­jai skir­to­je už­duo­ty­je vi­siš­kai abst­rak­čių klau­si­mų įra­šo­mi du vi­siš­kai kon­kre­tūs klau­si­mai, ku­rie aki­vaiz­džiai diso­nuo­ja su ko­mi­si­jai jau pri­skir­to­mis už­duo­ti­mis, ku­rių spren­di­mas, vyk­dy­mas, no­riu pa­sa­ky­ti, dar kol kas nė kiek ne­pa­ju­dė­jo į prie­kį.

Aš sa­ky­čiau taip, ger­bia­mie­ji, jei jau siū­lo­te to­kius kon­kre­čius da­ly­kus, tai aš siū­lau ir­gi. Ma­no pen­ki siū­ly­mai bu­vo at­mes­ti rug­sė­jo mė­ne­sį, šian­dien aš juos su­siau­ri­nu iki dvie­jų, tai yra ga­li­mos Ru­si­jos įta­kos Lie­tu­vos po­li­ti­niams pro­ce­sams, ir tuos du siū­ly­mus ar­ba du klau­si­mus for­mu­luo­ju ši­taip: „Ko­kią įta­ką Ru­si­jos ver­slo ir po­li­ti­nės struk­tū­ros da­rė Lie­tu­vos ver­slui ir po­li­ti­kai sie­kiant apei­ti Ru­si­jai tai­ko­mas eko­no­mi­nes sank­ci­jas?“ Sa­vai­tės se­nu­mo įdo­mus at­ve­jis. Tie­są sa­kant, tą pa­čią for­mu­luo­tę aš siū­liau rug­sė­jo mė­ne­sį, da­bar dar la­biau siū­lau.

Ir ki­tas: „Iš­ana­li­zuo­ti, kaip Ru­si­jos ver­slo ir po­li­ti­nės struk­tū­ros vei­kė Lie­tu­vos po­li­ti­nes par­ti­jas bei po­li­ti­kus, ini­ci­juo­jant 2012 me­tų re­fe­ren­du­mą dėl Vi­sa­gi­no ato­mi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos.“ Ly­giai tą pa­čią for­mu­luo­tę siū­liau ir rug­sė­jo mė­ne­sį, at­me­tė­te, dau­gu­ma at­me­tė. Ne­tu­riu iliu­zi­jų – man at­ro­do, kad at­me­si­te ir šian­dien, bet pri­im­si­te P. Urb­šio ir krei­pi­mo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą at­ve­jį. Li­be­ra­lai iš vi­so ne­bal­sa­vo už šios ko­mi­si­jos su­da­ry­mą, ne­bal­suo­si­me ir šian­dien, jei­gu taip se­lek­ty­viai bus pri­tem­pia­ma. Ta­čiau aš šio­je ko­mi­si­jo­je dirb­siu ir dar la­biau sė­dė­siu iš­pū­tęs akis ir pa­sta­tęs au­sis, ar ne­no­ri­ma po­li­ti­zuo­ti spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bų veik­los, ar įvai­rūs do­ku­men­tai nė­ra nau­do­ja­mi su­si­do­ro­ti su po­li­ti­niais opo­nen­tais, nes tai, ką mes ma­tė­me iki šiol, ir tai, ką ma­to­me šian­dien, liu­di­ja, kad yra to­kie tiks­lai. Sė­dė­siu kaip opo­zi­ci­jos sar­gi­nis šu­va šio­je ko­mi­si­jo­je, ne­ty­lė­siu, urg­siu, o gal kar­tais ir lo­siu, ir pa­sa­ky­siu sa­vo nuo­mo­nę, ko­kie A. Ši­rins­kie­nės ty­ri­mo ob­jek­ty­vūs da­ly­kai.

Sė­dė­jau A. Skar­džiaus ap­kal­tos ko­mi­si­jo­je, ma­čiau vie­ną kon­kre­tų re­zul­ta­tą: ty­ri­mo metu iš ko­mi­si­jos bu­vo pa­ša­lin­tas A. Ku­bi­lius. Štai ko ir bu­vo sie­kia­ma, o ne nu­sta­ty­ti tik­rą­ją tie­są dėl A. Skar­džiaus. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. No­rė­čiau in­for­muo­ti Sei­mo na­rius, kad ar­tė­ja Vy­riau­sy­bės va­lan­da. No­rė­čiau at­si­klaus­ti, gal ga­lė­tu­me da­ry­ti Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį, o klau­si­mus už­duo­tų tik opo­zi­ci­ja. Kvie­čiu P. Gra­žu­lį.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, man at­ro­do, bu­vo iš­sa­ky­ta ne­ma­žai kri­ti­kos dėl to, kad yra su­da­ry­ta ko­mi­si­ja, ir ji pa­pil­dy­ta kon­kre­čiais klau­si­mais. Bet ši­tą klau­si­mą svars­tė Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, taip pat Tei­sės de­par­ta­men­tas ir ne­pa­reiš­kė jo­kių pa­sta­bų. Va­di­na­si, ati­tin­ka ir kon­sti­tu­ci­nę nuo­sta­tą, ir įsta­ty­mą. Ma­nau, kad bu­vo ne vie­nas toks at­ve­jis, kai su­da­rant ko­mi­si­ją iš­ky­la nau­jų ap­lin­ky­bių, to­dėl ko­mi­si­ja pa­pil­do­ma, o ne­ su­da­ro­ma dar vie­na ko­mi­si­ja.

Kal­bė­ki­me apie as­me­nį. Aš P. Urb­šio at­ve­ju tu­riu ki­tą nuo­mo­nę, mes ga­lė­si­me dėl iš­va­dų bal­suo­ti ar­ba teik­ti ko­kias nors pa­tai­sas, bet es­mi­nis da­ly­kas, kad pri­ima­mas įsta­ty­mas, Pen­si­jų fon­dų įsta­ty­mas, ku­ris la­bai ne­pa­ran­kus pri­va­tiems fon­dams. Štai krei­pi­mą­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą su­ren­ka pen­si­niuo­se fon­duo­se dir­ban­ti ad­vo­ka­tė, pa­tei­kia Sei­mo na­riams, jie pa­si­ra­šo, nu­siun­čia Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui ir pa­ve­da­ma Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai, ku­ri yra tos ad­vo­ka­tės se­suo, kad pa­reng­tų me­džia­gą ir iš­va­das Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui. Ne­ga­na to, po­no G. Land­sber­gio žmo­na gau­na 11 mln. eu­rų ver­slui kaip in­ves­ti­ci­jas.

Pa­lau­ki­te, ar tai nė­ra ko­rup­ci­ja, ar tai yra ko­kie nors kal­ti­ni­mai ne­bū­tais da­ly­kais S. Skver­ne­liui, ar jis pa­žįs­ta kaž­ko­kį Ru­si­jos oli­gar­chą, ar ne­pa­žįs­ta? Čia la­bai rim­ti da­ly­kai. Rim­ti yra kal­ti­ni­mai. Jei­gu taip pa­si­elg­tų ki­tos po­li­ti­nės par­ti­jos as­muo ar as­me­nys, aš ma­nau, kad jie šian­dien su­lauk­tų ap­kal­tos. Ap­kal­tos su­lauk­tų ir ta tei­sė­ja, ku­ri pri­siė­mė, ne at­si­sa­kė, o pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę reng­ti iš­va­dą Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui. Tai yra skan­da­las, di­de­lis skan­da­las vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Kon­ser­va­to­riai ki­tus su­ge­ba ap­kal­tin­ti ly­gio­je vie­to­je, kur nė­ra jo­kios pro­ble­mos. Pa­žiū­rė­ki­te, vyks­ta Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mas, net ne po­sė­dis, kur nė­ra pri­ima­mi jo­kie spren­di­mai, vien tik kal­ba­ma­si, ir koks šian­dien iš­vys­ty­tas skan­da­las – vos ne in­ter­pe­liuo­ti rei­kia vi­są Vy­riau­sy­bę, kad jie ne­iš­gir­do, ką kal­bė­jo Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me, kad kon­ser­va­to­riai ne­iš­gir­do, ką kal­bė­jo.

Pa­žiū­rė­ki­te, kaip su­ge­bė­jo iš to­kio men­knie­kio iš­pūs­ti to­kį mil­ži­niš­ką bur­bu­lą! Ir dar šio­je is­to­ri­jo­je, su­si­ju­sio­je su kon­ser­va­to­rių vi­sa is­to­ri­ja su pri­va­čiais fon­dais, ap­kal­ti­na ger­bia­mą S. Ja­ke­liū­ną, ku­ris pa­vie­ši­no ši­tą da­ly­ką, ir siū­lo jam or­ga­ni­zuo­ti ap­kal­tą. Die­vu­lė­liau ma­no, na, Die­vu­lė­liau ma­no – aš sa­kau ši­tuos žo­džius, kaip taip su­ge­bė­ta?! Aš su­tin­ku, kad bū­ti­na su­da­ry­ti ši­tą ko­mi­si­ją, iš­aiš­kin­ti… Tai kon­kre­tus, ne­se­nas at­ve­jis. Juk aki­vaiz­du, kad kon­ser­va­to­riai už­val­dę ver­slą, kad kon­ser­va­to­riai už­val­dę ži­niask­lai­dą. Aš dar svars­ty­mo sta­di­jo­je, kaip ir pa­siū­lė E. Gent­vi­las, pa­siū­ly­siu dar vie­ną klau­si­mą. Aš pri­tar­čiau E. Gent­vi­lo siū­ly­mams, kad rei­kia pri­tar­ti ir kon­kre­tiems ki­tiems klau­si­mams dėl Ru­si­jos įta­kos. Pa­žiū­rė­ki­te, aš pa­klau­siu, ka­dan­gi krei­piau­si dėl pre­zi­den­to B. Oba­mos… D. Tram­po… 2 tūkst. 600 straips­nių Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je prieš B. Oba­mą nuo me­tų pra­džios! Prieš D. Tram­pą, at­si­pra­šau. 2 tūkst. 600 strai­ps­nių! Aš ne­ži­nau, ar prieš V. Pu­ti­ną yra tiek pa­ra­šy­ta straips­nių Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je, ne­žiū­rė­jau tos sta­tis­ti­kos, kiek prieš stra­te­gi­nį NATO part­ne­rį mū­sų pre­zi­den­tą… Ame­ri­kos pre­zi­den­tą.

Ger­bia­mie­ji, aš taip pat no­rė­čiau pa­klaus­ti ko­mi­si­jos, kad at­sa­ky­tų, iš kur ži­niask­lai­da gau­na fi­nan­sa­vi­mą, ar ne iš Ru­si­jos, kad nė­ra die­nos, kad ne­bū­tų straips­nio prieš tik­rai įta­kin­giau­sios NATO ša­lies pre­zi­den­tą? Ži­nant, kad Ame­ri­ka yra pre­zi­den­ti­nė vals­ty­bė ir pa­grin­di­nius spren­di­mus pri­ima pre­zi­den­tas, ger­bia­mie­ji, tai yra vei­ki­mas prieš Lie­tu­vą, ken­ki­mas Lie­tu­vai. Ma­nau, kad ne­at­si­sa­kys, kad bū­tų pa­pil­dy­tas ši­tuo klau­si­mu šios ko­mi­si­jos dar­bas. Ačiū už dė­me­sį. Bal­suo­siu už. O su­pra­tau iš kon­ser­va­to­rių pa­si­sa­ky­mo, kad ir jie bal­suos už ši­tą ko­mi­si­ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dis­ku­si­jos lai­kas bai­gė­si. Pir­ma­sis at­si­sto­jo A. Skar­džius. Pra­šau.

A. SKARDŽIUS (LSDDF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Aš dėl prieš tai kal­bė­ju­sio E. Gen­­t­vi­lo sklei­džia­mo me­lo. Ger­bia­mas Eu­ge­ni­jau, A. Skar­džių iš­ty­rė vi­sos ko­mi­si­jos ir vi­sos Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ne­ra­do, prie ko pri­si­ka­bin­ti, nors jūs, ban­dy­da­mas nu­kreip­ti nuo jū­sų par­ti­jos ko­rup­ci­nės by­los, kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas ban­dė­te ini­ci­juo­ti vi­so­kiau­sių pro­ce­sų. Štai jus da­bar už­sto­ja įta­ria­ma­sis G. Ste­po­na­vi­čius. Ne­už­sto­ki­te, ger­bia­mas Ste­po­na­vi­čiau, aš ne­ma­tau pa­šne­ko­vo. At­si­sės­ki­te, mie­las, ar­ba jus pa­so­dins anks­čiau ar vė­liau vis tiek. (Bal­sai sa­lė­je)

Tad, ger­bia­mas Gent­vi­lai, ne­skleis­ki­te me­lo. Esa­te š… ir ne­tapš­no­ki­te.

PIRMININKAS. Ir J. Raz­ma.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, mes čia la­bai daug re­pli­kuo­ja­me ir vi­sa dar­bo­tvarkė čia, ma­tyt, su­dė­tin­gai spren­džia­ma. Bet aš vis dėl­to pra­šy­čiau jū­sų, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­ko, lai­ky­tis pa­tvir­tin­tos dar­bo­tvarkės, tuo la­biau kad ji su­si­ju­si su Sei­mo sta­tu­tu. 13 va­lan­dą tu­rė­jo pra­si­dė­ti Vy­riau­sy­bės va­lan­da. Pra­šom tą už­tik­rin­ti, kad taip bū­tų ir dir­ba­ma.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­jos pra­džio­je mes ap­ri­bo­jo­me lai­ką ir tas lai­kas šiek tiek vir­ši­jo lai­ką, nu­ma­ty­tą dar­bo­tvarkėje, ke­le­tu mi­nu­čių. Aš apie tai in­for­ma­vau.

Da­bar no­rė­čiau, kad Sei­mas ap­si­spręs­tų bal­suo­da­mas, ar pri­ta­ria, kad Vy­riau­sy­bės va­lan­da bū­tų Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis ir klaus­tų tik­tai opo­zi­ci­ja? (Triukš­mas sa­lė­je) Tei­kiu bal­suo­ti. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je)

Bal­sa­vo 108 Sei­mo na­riai: už – 64, prieš – 41, su­si­lai­kė 3. Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dis. Klau­si­nė­ja tik­tai opo­zi­ci­ja. Pra­šau ne­re­a­guo­ti…

P. Urb­šys anks­čiau­siai at­si­sto­jo.

P. URBŠYS (MSNG). K. Ma­siu­lis pa­mi­nė­jo ma­no pa­var­dę ir pa­mi­nė­jo vie­nas ap­lin­ky­bes dėl ko­mi­si­jų su­da­ry­mo. Jis yra la­bai nu­ste­bęs, kaip čia yra, kad ko­mi­si­jos ti­ria to­kį pla­tų lai­ko­tar­pį. Gal vis dėl­to rei­kė­tų tie­sai pa­žiū­rė­ti į akis ir pri­si­min­ti, kas gi to­kius pre­ce­den­tus su­kur­da­vo. Tuo me­tu, kai prem­je­ras bu­vo A. Ku­bi­lius ir kai ži­niask­lai­da pa­skel­bė apie prem­je­ro A. Ku­bi­liaus pa­ta­rė­jo V. Va­len­ti­na­vi­čiaus bei ki­tų Vy­riau­sy­bės dar­buo­to­jų vi­zi­tą Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bo­je sie­kiant su­si­pa­žin­ti su dar ne­baig­ta by­la dėl mė­gi­ni­mo gau­ti 22,5 mln. li­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­mos žu­vų mai­liui au­gin­ti, ta­da opo­zi­ci­ja ini­ci­ja­vo ko­mi­si­ją, ku­rios lai­kas bu­vo 2008–2010 me­tai. Tuo me­tu val­dan­tie­ji kaip tik pa­siū­lė iš­plės­ti klau­si­my­ną ir iš­plės­ti me­tus – nuo 2005 iki 2010 me­tų. Gal kam įdo­mu, kuo bai­gė­si ši­ta ko­mi­si­ja? Nie­kuo ne­si­bai­gė. (Bal­sai sa­lė­je) Ir ten bu­vo ti­ria­mas po­li­ti­kų ga­li­mas ne­tei­sė­tas po­vei­kis tei­sė­sau­gai, to­dėl apie tas ydin­gas tra­di­ci­jas, ku­rias for­ma­vo­te, ge­riau pa­ty­lė­ki­te.

O da­bar as­me­niš­kai K. Ma­siu­liui. Jūs esa­te daug di­des­nis Pre­zi­den­tės ger­bė­jas ne­gu aš, to­dėl jūs tu­rė­tu­mė­te pri­ei­ti prie mik­ro­fo­no (…) ir pa­sa­ky­ti, kad Pre­zi­den­tė pa­siū­lė pa­tai­sas dėl po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo, pa­lai­min­da­ma ko­rup­ci­nį san­do­rį. No­rė­čiau tą iš­girs­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. G. Land­sber­gis.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, mes žiū­ri­me da­bar Sta­tu­tą ir no­rė­tu­me jū­sų pa­tiks­li­ni­mo. Ko­kiu Sta­tu­to straips­niu rem­da­ma­sis jūs tei­kė­te bal­suo­ti dėl Vy­riau­sy­bės va­lan­dos su­trum­pi­ni­mo, nes tai yra dar­bo­tvarkės kei­ti­mas po­sė­džio me­tu? (Bal­sai sa­lėje) Pra­šom, žo­džiu.

PIRMININKAS. Yra 261 straips­nis, ku­riuo ga­li­me va­do­vau­tis, ir tik­rai…

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ko­kios ap­lin­ky­bės yra ta­da nu­ma­ty­tos?..

PIRMININKAS. Tai yra be ga­lo svar­bus klau­si­mas, ku­rį rei­kia baig­ti, ir li­kus ke­le­tui mi­nu­čių iki ki­to po­sė­džio klau­si­mo…

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ku­ris klau­si­mas? Ko­dėl tai ne­bu­vo pri­sta­ty­ta?

PIRMININKAS. Pra­šau ne­šauk­ti, ra­miai! (Bal­sai sa­lė­je) Ka­dan­gi svar­bus klau­si­mas, Sei­mas ap­si­spren­dė, kad mes tu­ri­me jį pa­baig­ti…

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ne, ne.

PIRMININKAS.ir Vy­riau­sy­bės va­lan­dą su­trum­pin­ti iki pus­va­lan­džio, ir su­teik­ti tei­sę klaus­ti tik opo­zi­ci­nėms frak­ci­joms.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, ko­dėl to ne­bu­vo pa­da­ry­ta tuo me­tu, kaip yra nu­ma­ty­ta Sta­tu­te: per Se­niū­nų su­ei­gą ar­ba ry­ti­nio po­sė­džio pir­mu klau­si­mu? Ko­dėl ne­bu­vo pri­sta­ty­ti mo­ty­vai bal­sa­vi­mo ir ko­dėl jūs juos pri­sta­tė­te tik da­bar, pa­tei­kus klau­si­mą?

PIRMININKAS. Aš jums at­sa­kiau į klau­si­mą.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ne­at­sa­kė­te į klau­si­mą.

PIRMININKAS. Jei­gu jūs tu­ri­te ko­kių nors ki­tų pa­pil­do­mų pa­mąs­ty­mų, pra­šau kreip­tis į Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją. Dė­ko­ju.

Ir pas­ku­ti­nis – E. Gent­vi­las. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ape­liuo­ju į A. Skar­džių. Man at­ro­do, vis tiek, ko­le­ga, ma­no pa­sa­ky­tos fra­zės ne­bu­vo su­as­me­nin­tos jums, bu­vo kal­ba­ma apie ko­mi­si­jos dar­bą. (Bal­sai sa­lė­je) Pa­si­skai­ty­si­te. Pas­kui iš­va­din­ti Sei­mo ben­dra­dar­bį š, na, man at­ro­do, ne­adek­va­tu ir šiek tiek, Ar­tū­rai, ro­do ta­vo iš­si­la­vi­ni­mą. Aš ne­ži­nau, aš esu lin­kęs ir to­liau spaus­ti ran­kas ko­le­goms, ne­pai­sant to, koks jų ly­gis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę į tri­bū­ną. (Šurmulys sa­lė­je) Dėl ve­di­mo tvar­kos. Pra­šau, Gab­rie­liau.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, dar kar­tą, aš pa­ci­tuo­siu jums, gal ne­spė­jo­te per­skai­ty­ti, 261 straips­nį: „Vi­sus Sei­mo veik­los pro­ce­dū­ri­nius klau­si­mus, ku­rie ne­nu­ma­ty­ti šia­me Sta­tu­te ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­muo­se, siū­lo spręs­ti Sei­mo po­sė­džio pir­mi­nin­kas.“ Ar da­bar ga­li­te pa­sa­ky­ti Sei­mui, at­skleis­ti, ku­rie klau­si­mai bu­vo pa­teik­ti bal­suo­ti, ku­rie nė­ra nu­ma­ty­ti šia­me Sta­tu­te? (Bal­sai sa­lė­je) Dar­bo­tvarkės kei­ti­mo klau­si­mas, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke, yra la­bai aiš­kiai nu­ma­ty­tas Sta­tu­te.

PIRMININKAS. Svars­to­mas klau­si­mas šiek tiek, kaip mi­nė­jau, už­si­tę­sė, to­dėl den­gia­mi ke­li klau­si­mai, dėl to ir pa­siū­liau šį bal­sa­vi­mą, kad Sei­mas ap­si­spręs­tų.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Dar kar­te­lį.

PIRMININKAS. Sei­mas ap­si­spren­dė. Kvie­čiu A. Ši­rins­kie­nę, ku­ri… (Bal­sai sa­lė­je) Taip, Sei­mo na­rių siū­ly­mai. Pir­mas ir vie­nin­te­lis J. Raz­mos siū­ly­mas dėl 1 straips­nio. Pra­šau pristaty­ti.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, jei­gu jau mes ra­šo­me pre­am­bu­lė­je, dėl ko for­mu­luo­ja­mi nau­jieji už­da­vi­niai ko­mi­si­jai, ple­čiant ty­ri­mo lai­ko­tar­pį, aš kvies­čiau tuos mo­ty­vus ra­šy­ti są­ži­nin­gai. Ne­rei­kė­tų ra­šy­ti, kad čia re­a­guo­ja­ma į ne­va ko­kią nors ži­niask­lai­do­je at­si­ra­du­sią in­for­ma­ci­ją, nes yra aiš­ku, jog dėl krei­pi­mo­si į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą tą vi­są in­for­ma­ci­ją pa­sklei­dė pa­čių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos Sei­me at­sto­vai, kon­kre­čiai po­nas S. Ja­ke­liū­nas. Tą rei­kė­tų tie­siai švie­siai ir pa­sa­ky­ti, kad ne­at­ro­dy­tų, kad čia mes re­mia­mės ko­kiu nors žur­na­lis­ti­niu ty­ri­mu.

To­liau. Rei­kė­tų są­ži­nin­gai pa­sa­ky­ti, kad tiks­las yra plė­to­ti įdir­bį ko­vo­jant prieš po­li­ti­nius kon­ku­ren­tus, pa­si­nau­do­jant lai­ki­no­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos in­stru­men­tu, ir siek­ti, kad opo­zi­ci­jos Sei­me at­sto­vai at­ei­ty­je ne taip no­rė­tų kreip­tis į Kon­sti­tu­ci­nį Teis­mą, stab­dy­da­mi ža­lin­gus an­ti­kons­ti­tu­ci­nio Sei­mo val­dan­čio­sios dau­gu­mos pri­im­tus tei­sės ak­tus, ar mė­gin­tų prie­kaiš­tau­ti dėl val­dan­čių­jų po­li­ti­kų ne­tei­sė­to po­vei­kio Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai, kaip kad bu­vo tie gra­si­ni­mai dėl ga­li­mo na­rių at­lei­di­mo.

Štai yra tie tik­rie­ji mo­ty­vai, o aš siū­lau sa­vo pa­tai­są, kad juos tie­siai švie­siai ir įra­šy­tu­me.

A. ŠIRINSKIENĖ (LVŽSF). Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė to­kiems mo­ty­vams, mes la­bai daug dis­ku­ta­vo­me dėl to. Šiuo at­ve­ju ko­mi­te­to at­sa­ky­mas bu­vo nei­gia­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl siū­ly­mo. Nuo­mo­nė už – A. Ku­bi­lius.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš ma­nau, man vi­sai ne­aiš­ku, ko­dėl Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė tam, ką J. Raz­ma įvar­di­no, nes tai yra tie­sos su­for­mu­la­vi­mas šia­me nu­ta­ri­me. Ga­lų ga­le tu­rė­tų bū­ti vi­siš­kai aiš­ku, ko­kius veiks­mus da­ro val­dan­čio­ji ko­a­li­ci­ja, nes pa­gal S. Ja­ke­liū­no su­for­mu­luo­tą lo­gi­ką val­dan­tie­ji ban­do šan­ta­žuo­ti Sei­mo na­rius už jų tei­sė­tus veiks­mus ir ka­da nors, gal­būt ko­kia­me nors Sei­me, štai to­kie val­dan­čių­jų veiks­mai ga­lė­tų bū­ti įver­ti­na­mi kaip pa­grin­das ap­kal­tai.

Tik­rai ra­gi­nu pri­tar­ti J. Raz­mos siū­ly­mui, kad žmo­nės ži­no­tų, ko­kių tiks­lų sie­kia val­dan­tie­ji. Tie tiks­lai tu­ri bū­ti aiš­kiai įvar­di­ja­mi, ne­si­sle­piant po kaž­ko­kiais ba­ro­ki­niais pa­si­aiš­ki­ni­mais. To­dėl kvie­čiu bal­suo­ti ir įves­ti, Sei­me grą­žin­ti tam tik­rą de­mo­kra­tinį stan­dar­tą, kad jei­gu val­dan­tie­ji su­gal­vo­ja per­se­kio­ti opo­zi­ci­ją, tai tu­ri bū­ti įra­šy­ta tie­siai švie­siai į svars­to­mą nu­ta­ri­mą.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – V. Ba­kas.

V. BAKAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš tik pri­me­nu, kad Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė ši­tai nuo­sta­tai ne dėl to, kad ne­rei­kia tir­ti, bet dėl to, kad ši ko­mi­si­ja ta­po to­kia bu­din­ti – pir­ma su­da­ro­me, o po to žiū­ri­me, ką iš­tir­si­me, pa­lau­ki­me, pa­žiū­rė­si­me. Taip ne­ga­li­ma, tai dis­kre­di­tuo­ja lai­ki­ną­sias ty­ri­mo ko­mi­si­jas. Ant­ras da­ly­kas, tai su­ke­lia grės­mę ne tik dėl vals­ty­bės pa­slap­čių, apie ku­rias aš kal­bė­jau, bet su­ke­lia grės­mę dėl Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to, AOTD, žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jų, tei­sė­sau­gos po­li­ti­za­vi­mo. Jūs tik pri­si­min­ki­te, kas at­si­tik­da­vo, kai po­li­ti­kai kiš­da­vo­si ar­ba per­ženg­da­vo par­la­men­ti­nės kon­tro­lės ri­bas ir kiš­da­vo­si į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų veik­lą, ko­kie skan­da­lai pur­ty­da­vo vals­ty­bę. To da­ry­ti ne­ga­li­ma, rei­kia iš to pa­si­mo­ky­ti. Ma­no pa­siū­ly­mas, jei­gu mes ti­ria­me, da­ry­ki­me tai ci­vi­li­zuo­tai. Ši prie­mo­nė tie­siog griau­na tai, ką vals­ty­bei per tiek me­tų pa­vy­ko su­kur­ti.

PIRMININKAS. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti, kvie­čiu bal­suo­ti dėl J. Raz­mos pa­siū­ly­mo.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 43, prieš – 47, su­si­lai­kė 11. Siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

No­rė­čiau pri­min­ti, kad E. Gent­vi­lo ir J. Džiu­ge­lio siū­ly­mai ke­liau­ja į pri­ėmi­mo sta­di­ją, ka­dan­gi jūs ne­spė­jo­te pa­teik­ti sa­vo siū­ly­mų.

Da­bar mo­ty­vai dėl vi­so pro­jek­to. Nuo­mo­nė už – P. Gra­žu­lis. Nė­ra. Nuo­mo­nė prieš. At­si­ra­do P. Gra­žu­lis, pra­šom. Nuo­mo­nė už.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, aš iš­sa­kiau sa­vo po­zi­ci­ją ir ti­kiuo­si, kad kon­ser­va­to­riai bus nuo­sek­lūs, ir­gi bal­suos už, nes tie­sa yra aukš­čiau vis­ko, rei­kia iš­si­aiš­kin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes dėl tų 11 mln. eu­rų, kaip jie at­si­dū­rė, ko­dėl at­si­dū­rė. Ar čia, kaip sa­ko, ne­nau­din­gas pro­jek­tas pri­va­čioms ver­slo struk­tū­roms, tai yra fon­dams, nes taip fi­nan­suo­ja­mas, kad Kon­sti­tu­ci­nis Teis­mas… O gal ga­li­ma gi­liau pa­žiū­rė­ti, ar ne­bu­vo da­ro­ma įta­ka pa­čiam Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui, nors nu­ša­lin­ta Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­ja, pa­skir­ta ki­ta. Ir vis dėl­to 11 mln. eu­rų – tai di­de­lė su­ma. Tik­rai gal­būt bus duo­tas at­sa­ky­mas į vi­sus klau­si­mus ir gal­būt ir A. Ku­bi­liui pa­si­da­rys aiš­kiau.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Kai ko­le­gos kal­bė­jo, kad to­kiais pa­siū­ly­mais ga­li bū­ti dis­kre­di­tuo­ta Sei­mo par­la­men­ti­nių ko­mi­si­jų veik­la, tai aš ma­nau, kad ji ne­ga­li bū­ti dis­kre­di­tuo­ta, ji jau se­niai dis­kre­di­tuo­ta ir, tie­są sa­kant, žmo­nės juo­kia­si iš vi­sų ši­tų ko­mi­si­jų. Užuot spren­dę re­a­lias pro­ble­mas, re­a­lius klau­si­mus, ku­rie ky­la žmo­nėms dėl ma­žų at­ly­gi­ni­mų ir pa­na­šių da­ly­kų, mes kal­ba­me apie tai, kaip per­se­kio­ti opo­nen­tus, gal­vo­jan­čius tru­pu­tė­lį ki­taip. Ma­no nuo­mo­ne, par­la­men­ti­nės ko­mi­si­jos yra skir­tos tam, kad bū­tų at­ras­tos sis­te­mi­nės pro­ble­mos, ku­rios yra reg­la­men­tuo­ja­mos įsta­ty­mais, kaip bu­vo siū­lo­ma da­ry­ti ty­ri­mą dėl že­mės ūkio sek­to­riu­je su­si­da­riu­sių pro­ble­mų, dėl že­mės kon­cen­tra­vi­mo ir pa­na­šiai. O šiuo siū­ly­mu iš­plės­da­mi ty­ri­mo ob­jek­tą į da­bar dir­ban­čius po­li­ti­kus mes tie­siog nu­sta­to­me, kad bus ty­ri­nė­ja­mi po­li­ti­niai opo­nen­tai, kai val­dan­tie­ji ga­li tir­ti sa­vo po­li­ti­nių opo­nen­tų veik­lą, juos pa­smerk­ti ar pa­na­šiai. Ma­no nuo­mo­ne, to­kiu bū­du po­li­ti­kai ima­si tar­ny­bų vaid­mens. Ne sa­vo par­la­men­ti­nių ty­ri­mų vaid­mens, kai nu­sta­to­ma įsta­ty­mų ko­ky­bė ir jų vei­ki­mo prin­ci­pai, bet opo­nen­tų per­se­kio­ji­mo ir nu­sta­ty­mo, kas yra kal­tas, kas yra ne­kal­tas, ne­tu­rint tam jo­kių įro­dy­mų, o tik sa­vo as­me­ni­nę po­li­ti­nę nuo­mo­nę. Ma­no nuo­mo­ne, to­kiu bū­du Sei­mas tie­siog su­ka į Ry­tus ir de­mo­kra­tijos su­pra­ti­mas, ma­no nuo­mo­ne, to­kiu bū­du ke­liau­ja vi­sai ne į Va­ka­rų de­mo­kra­tijos pu­sę, bet į su­pra­ti­mą, kaip de­mo­kra­tija su­pran­ta­ma Ry­tuo­se. Tai yra val­do­ma de­mo­kra­tija, kai val­dan­čių­jų nuo­mo­ne yra nu­sta­to­ma, kas yra kal­tas, kas yra ne­kal­tas. To­dėl, sa­ky­čiau, rei­kia ne tik ne­pri­tar­ti ši­tam pa­siū­ly­mui, bet la­bai ge­rai pa­gal­vo­ki­te, ar šie ty­ri­mai ap­skri­tai yra kam nors įdo­mūs, pi­lie­čiams ir ar jie at­ne­ša ap­skri­tai ko­kią nors pri­dė­ti­nę ver­tę.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl vi­so pro­jek­to.

Bal­sa­vo 110 Sei­mo na­rių: už – 56, prieš – 49, su­si­lai­kė 9. Pri­tar­ta po svars­ty­mo.

 

13.25 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo spe­cia­lio­sios ty­ri­mo ko­mi­si­jos pagal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rių gru­pės tei­ki­mą pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są Lietuvos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riui My­ko­lui Ma­jaus­kui pa­grįs­tu­mui iš­tir­ti ir iš­va­dos dėl pa­grin­do pra­dė­ti ap­kal­tos pro­ce­są pa­tei­ki­mo su­da­ry­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-2860 (patei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės klau­si­mas – pro­jek­tas Nr. XIIIP-2860. Pa­tei­ki­mo tę­si­nys.

Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo – A. Ku­bi­lius. Pra­šom.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, čia vi­są ry­tą tu­ri­me ko­mi­si­jų fes­ti­va­lį, aš taip pa­va­din­čiau. No­riu pri­min­ti, kad Sei­mo biu­dže­tas, ku­rį mes pla­nuo­ja­me svars­ty­ti, ki­tais me­tais bus 30 mln. eu­rų. Vie­na die­na Sei­mo po­sė­džių yra maž­daug 80 tūkst. eu­rų, pu­sė die­nos yra 40 tūkst. eu­rų. (Bal­sai sa­lė­je) O re­zul­ta­tas mū­sų šių pus­die­nių, ger­bia­mi val­dan­tie­ji, yra 40 tūkst. eu­rų, pa­leis­tų vė­jais. Tik jū­sų as­me­ni­nių bai­mių ar kaž­ko­kių pra­ran­da­mų rei­tin­gų ver­čia­mi svars­to­me to­kius rei­ka­lus. O mo­ky­to­jai strei­kuo­ja, ug­nia­ge­siai ki­tą sa­vai­tę ža­da strei­kuo­ti, ki­tų me­tų biu­dže­te sa­vi­val­dy­bes ža­da­te už­du­sin­ti, ger­bia­mie­ji vals­tie­čiai, re­gio­nų at­sto­vai. Štai jū­sų dar­bo re­zul­ta­tas – 40 tūkst. eu­rų švyst su­de­gin­ta ant jū­sų čia vi­so­kių bai­mių, fes­ti­va­lių. O žmo­nės tu­ri gy­ven­ti to­kį gy­ve­ni­mą, ku­ris juos ver­čia ei­ti į gat­ves. Tai ir to­liau ši­taip tęs­ki­te to­kį dar­bą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, kad A. Ku­bi­lius įvar­di­no, kiek prieš po­rą sa­vai­čių kai­na­vo mums ne­nu­ma­ty­tas po­sė­dis. S. Ja­ke­liū­ną kvie­čiu į tri­bū­ną. Kol at­ei­na Sta­sys, P. Gra­žu­lis – re­pli­ka.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas Ku­bi­liau, vis dėl­to 40 tūkst. eu­rų – tai ne 11 mln. Jūs su­skai­čiuo­ki­te, kiek yra die­nų 11 mln., pa­gal sa­vo skai­čia­vi­mą. Bet ši val­dan­čio­ji dau­gu­ma di­di­na at­ly­gi­ni­mus mo­ky­to­jams, di­di­na pen­si­jas, mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. Jie ne­at­imi­nė­ja, kaip jūs at­imi­nė­jo­te vis­ką bū­da­mi val­džio­je ir vis­ką kro­vė­te ban­kams, sko­lin­da­mie­si po 10 % me­ti­nių pa­lū­ka­nų 8 mlrd. eu­rų. Žiū­rė­ki­te į sa­ve! Jūs pa­vy­di­te ši­tai Vy­riau­sy­bei, kad tvar­ko­si ki­taip, nei tvar­kė­tės jūs, dir­ba žmo­nėms, o ne ban­kams. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Sta­sy, pri­sta­ty­ki­te pro­jek­tą.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, per pra­ėju­sį po­sė­dį, ku­ria­me bu­vo pa­tei­ki­mas dėl spe­cia­lio­sios ko­mi­si­jos, bu­vo iš­sa­ky­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ri su­da­rė pa­pil­do­mas ap­lin­ky­bes, es­mi­nes ap­lin­ky­bes, kad frak­ci­jos na­riai, o gal­būt ir vi­sa Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja da­rė įta­ką ir spau­dė M. Ma­jaus­ką kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą. Tai reiš­kia, kad M. Ma­jaus­kas pik­tnau­džia­vo ne tik tei­se, ne tik sa­vo Sei­mo na­rio pa­rei­go­mis, ne tik Smur­to ir sa­vi­žu­dy­bių ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, o vė­liau ir da­bar na­rio pa­rei­go­mis pi­lie­čių, jau­nų mo­te­rų at­žvil­giu, bet ir par­ti­jos, ir frak­ci­jos įta­ka vi­suo­me­nė­je. Tai yra po­pu­lia­riau­sia par­ti­ja, jos kan­di­da­tė da­bar į Pre­zi­den­tus taip pat tu­ri re­a­lius šan­sus, ir var­dai A. Ku­bi­liaus, I. Ši­mo­ny­tės, G. Land­sber­gio ir ga­li­mai V. Land­sber­gio yra už M. Ma­jaus­ką.

Tai yra nau­jos ap­lin­ky­bės, ku­rios su­ku­ria prie­lai­das ši­tą tei­ki­mą dar kar­tą teik­ti. Ne­no­rėda­mas gai­šin­ti lai­ko, at­sa­ky­siu į klau­si­mus, jei­gu to­kių bus, ir pa­ban­dy­siu ar­gu­men­tuo­ti at­sa­ky­da­mas, jei­gu kas nors ry­šis už­duo­ti pa­pil­do­mų klau­si­mų, nes jie jau bu­vo už­duo­ti. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (MSNG). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, la­bai gai­la, kad ma­nęs ne­pa­ste­bė­jo­te anks­čiau, kai pra­ne­šė­jas dar ne­bu­vo pra­dė­jęs kal­bė­ti. Ta­čiau yra li­ku­sios ke­lios mi­nu­tės iki Vy­riau­sy­bės va­lan­dos, ir jūs pra­de­da­te to­kį klau­si­mą, ku­ris tik­rai truks ma­žiau­siai pus­va­lan­dį. Aš siū­lau ši­tą klau­si­mą per­kel­ti į va­ka­ri­nę dar­bo­tvarkę ir gal­būt jo­je svars­ty­ti.

PIRMININKAS. Na, dar­bo­tvarkėje jis yra įra­šy­tas, aš jį spė­jau dar pa­skelb­ti, tai tę­si­me pa­tei­ki­mą.

Pra­šau. Pir­mo­ji klau­sia G. Skais­tė.

G. SKAISTĖ (TS-LKDF). Aš jau pra­ei­tą kar­tą sa­kiau, kad man jū­sų rū­pes­tis at­ro­do ne­nu­ošir­dus ir tai la­biau pa­na­šu į po­li­ti­nį su­si­do­ro­ji­mą, kaip ir ki­tų ko­mi­si­jų at­ve­ju, na, bet jūs čia pa­si­žy­mė­ję, tai tur­būt nuo­sek­lus vei­ki­mas ir­gi yra tam tik­ra ver­ty­bė. Šiuo at­ve­ju man ky­la klau­si­mas, ko­dėl pa­si­rink­tas ter­mi­nas ana­li­zės ke­tu­ri su pu­se mė­ne­sio, kad ko­mi­si­ja ana­li­zuos My­ko­lo veik­lą ke­tu­ris su pu­se mė­ne­sio, nors, kai, jū­sų nuo­mo­ne, bu­vo ana­lo­giš­ka si­tu­a­ci­ja, tai yra K. Pū­ko at­ve­ju, bu­vo nu­sta­ty­ta, kad ko­mi­si­ja veiks pus­an­tro mė­ne­sio, ir ji sėk­min­gai iš­spren­dė tą klau­si­mą nu­sta­ty­da­ma, kad ap­kal­ta tu­ri bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma. Tuo tar­pu šiuo at­ve­ju pa­na­šiau, kad ty­ri­mas spe­cia­liai nu­sta­to­mas il­gą lai­ko­tar­pį tam, kad iki pat rin­ki­mų bū­tų ga­li­ma es­ka­luo­ti ši­tą te­mą. Tai koks bū­tų jū­sų ar­gu­men­tas, kad pa­si­rink­ta, kad ke­tu­ris su pu­se mė­ne­sio bus ana­li­zuo­ja­ma vie­no Sei­mo na­rio veik­la?

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). At­sa­ky­mas toks. Dėl K. Pū­ko aš ma­čiau, kad yra kon­sen­su­sas, šiuo at­ve­ju jū­sų frak­ci­ja ir dar ke­tu­rios frak­ci­jos tu­ri ki­tą nuo­mo­nę. Mes vi­sas jas kvie­čia­me į ko­mi­si­ją. Dis­ku­si­jos ga­li už­truk­ti il­giau ne­gu K. Pū­ko at­ve­ju, kai, at­ro­dė, vi­siems vis­kas aiš­ku. Šiuo at­ve­ju yra rim­tes­nis pro­ce­sas, to­dėl ma­nau, kad lai­ko rei­kia dau­giau.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ar ne­ma­no­te, kad Sei­mas pa­ma­žu virs­ta są­skai­tų su­ve­di­nė­ji­mo vie­ta? Va­kar jūs ko­mi­si­jo­je, ga­li­ma sa­ky­ti, prie­ka­bia­vo­te prie vie­no iš kan­di­da­tų į pre­zi­den­tus G. Nau­sė­dos vien to­dėl, kad jū­sų ne­pri­ėmė kaž­ka­da į dar­bą. Šian­dien jau jūs su­ve­da­te są­skai­tas su ki­tu Sei­mo na­riu, ku­ris jums ne­duo­da ra­my­bės ir už­duo­da ne­pa­to­gius klau­si­mus. Tai iš tie­sų ar ma­no­te, kad Sei­mas toks tu­rė­tų bū­ti?

Ir ant­ras klau­si­mas. Anot ir Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo aiš­kin­to­jų, vis dėl­to no­rint teik­ti in­terpe­lia­ci­ją, as­me­niui ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ta in­ter­pe­lia­ci­ja tik ta­da, ka­i jis tą ka­den­ci­ją po prie­sai­kos pa­žei­dė kai ku­riuos da­ly­kus. Jūs da­bar var­to­te klau­si­mus, ku­rie yra vos ne de­šim­ties me­tų se­nu­mo.

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Jū­sų pa­teik­ti ver­ti­ni­mai ir ar­gu­men­tai dėl G. Nau­sė­dos yra to­kie ab­sur­diš­ki, kad aš net ne­si­im­siu at­sa­ky­ti į tai, nes tai yra juo­kin­ga ir be­vil­tiš­ka. To­kie de­ma­go­gi­niai ar­gu­men­tai tik įro­do, kad jūs esa­te des­pe­ra­ci­jo­je dėl dau­ge­lio pro­ble­mų, taip pat ir dėl M. Ma­jaus­ko. Aš tuo net ne­abe­jo­ju, nes jū­sų frak­ci­jos va­do­vas ži­no apie tuos įvy­kius ir ga­li­mai vi­sa frak­ci­ja ir ji­sai gal­būt yra nu­si­kal­ti­mo ben­dri­nin­kai. (Šūks­niai sa­lė­je)

Dėl de­šim­ties me­tų se­nu­mo ar ke­lių me­tų se­nu­mo įvy­kių, ap­kal­tos pa­grin­das ne tai, kas vy­ko anks­čiau, o tai, kas vyks­ta da­bar, – pik­tnau­džia­vi­mas tei­se, pik­tnau­džia­vi­mas po­li­ti­nės par­ti­jos įta­ka, sa­vo Sei­mo na­rio sta­tu­su. Jūs pui­kiai su­pran­ta­te, bet pa­pras­čiau­siai už­si­i­ma­te de­ma­go­gi­ja. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. G. Land­sber­gis – per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). La­bai ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Taip. Aš kvie­čiu pa­si­nau­do­ti pir­mi­nin­ko tei­se stab­dy­ti ši­tą me­lo fes­ti­va­lį. Aš ne­ži­nau, ar­ba po­nas S. Ja­ke­liū­nas tu­ri da­bar dė­ti vi­są in­for­ma­ci­ją, ku­rią jis tu­ri, ant sta­lo dėl to, kad jis ką tik ap­kal­ti­no tuo, kas yra ne­su­vo­kia­ma, ne­įsi­vaiz­duo­ja­ma.

Ger­bia­mas Sta­sy Ja­ke­liū­nai, iš tik­rų­jų jums tu­rė­tų bū­ti ap­kal­ta šiuo at­ve­ju dėl to, kad jūs iš es­mės įžū­liai me­luo­ja­te, ban­dy­da­mas pa­tvir­tin­ti sa­vo kaž­ko­kią tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją. Tuč­tuo­jau, ne­del­siant aš kvie­čiu jus pa­sa­ky­ti vi­są in­for­ma­ci­ją, ką aš ži­nau… dėl to, kad man nė­ra ži­no­ma jo­kia in­for­ma­ci­ja, ku­rią jūs in­si­nuo­ja­te, juo la­biau vi­sa frak­ci­ja. Jūs da­bar da­ro­te vi­siš­kai po­li­ti­nį fes­ti­va­lį, ku­ris iš tik­rų­jų yra skir­tas pri­deng­ti jū­sų pa­ties ne­sėk­min­gą biu­dže­to pri­ėmi­mą.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas Gab­rie­liau, no­rė­čiau re­a­guo­ti į jū­sų pra­šy­mą. Ne­tu­rė­da­mas fak­tų, kad tai yra ne­tie­sa, aš ne­ga­liu im­tis ko­kių nors spren­di­mų, tie­siog pats pri­sta­tan­tis žmo­gus tu­rė­tų į tai re­a­guo­ti.

Pas­ku­ti­niam lei­džiu pa­klaus­ti A. Ku­bi­liui, ir pra­dė­si­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį. Pra­šau.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). Aš, tie­są sa­kant, ma­ty­da­mas ši­tą liūd­ną sce­ną, vi­sų pir­ma, jau­čiu to­kį… Jei­gu ga­liu aš klaus­ti? Iš tik­rų­jų jau­čiu la­bai stip­rų sve­ti­mos gė­dos jaus­mą. Man gė­da ir už tai, kad po­nas S. Ja­ke­liū­nas (ne­ži­nau, ar tu­ri ko­kių nors as­me­ni­nių pro­ble­mų, ar svei­ka­tos, ar kaž­ko) el­gia­si taip. Man gė­da už vi­są Vals­tie­čių frak­ci­ją, kad sta­to to­kį žmo­gų vi­siš­kai pa­juo­kai. Aš ne­ga­liu su­pras­ti, ko­dėl ši­ta vi­siš­kai svei­ku pro­tu ne­su­pran­ta­ma ini­cia­ty­va an­trą kar­tą kar­to­ja­ma dėl kaž­ko­kių des­pe­ra­ci­jų… Ne­ži­nau, net ko­kį čia žo­dį pa­sa­ky­ti apie S. Ja­ke­liū­no veiks­mus. Pa­si­ra­šo ir Sei­mo Pir­mi­nin­kas, pa­si­ra­šo Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas. Aš iš tik­rų­jų jau apie S. Ja­ke­liū­ną ne­no­riu kal­bė­ti. Ma­n ne­ri­mą ke­lia, kas da­ro­si ši­to­je vals­ty­bė­je, jei­gu ši­to­kiais klie­de­siais, vi­siš­ko lo­giš­ku­mo kon­sti­tu­ci­nio… dėl to, kad Sei­mo na­rys krei­pė­si į pro­ku­ro­rą dėl šmeiž­to gal­vo­da­mas, kad jį ap­šmei­žė kaž­kas, da­bar sto­vi čia pi­lie­tis, ku­rį aš kaž­ka­da…

PIRMININKAS. Lai­kas! Klaus­ki­te.

A. KUBILIUS (TS-LKDF). …ver­ti­nau kaip fi­nan­sų eks­per­tą, ir vi­sas tas ne­są­mo­nes pa­si­ra­šo Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas!

Aš no­riu pa­klaus­ti pa­pras­to klau­si­mo. Ger­bia­mas Ja­ke­liū­nai, ko­kių jūs tu­ri­te in­stru­men­tų šan­ta­žuo­ti Mi­nist­rą Pir­mi­nin­ką ir Sei­mo Pir­mi­nin­ką, kad jie pa­si­ra­šy­tų to­kias ne­są­mo­nes?

S. JAKELIŪNAS (LVŽSF). Pe­rad­re­suo­ju klau­si­mą Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui ir Sei­mo Pir­mi­nin­kui. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Da­bar, kaip ir ža­dė­jau, šį klau­si­mą tę­si­me va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je pir­muo­ju klau­si­mu.

 

13.33 val.

Vy­riau­sy­bės va­lan­da

 

Da­bar pra­de­da­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį. Mi­nist­rus kvie­čiu už­im­ti sa­vo vie­tas. Pir­ma­sis frak­ci­jos var­du klau­sia G. Land­sber­gis. Pra­šau klausti.

G. LANDSBERGIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ma­no klau­si­mas prem­je­rui. Iš vi­sai ki­tų dis­ku­si­jų, ne­gu šian­dien bu­vo Sei­me, bet aš ma­nau, kad jos ne ma­žiau ak­tu­a­lios. Ne­tu­riu daug lū­kes­čio, kad pa­si­keis jū­sų nuo­sta­tos apie tai, ar rei­kia su­si­tik­ti su ne­pa­ten­kin­tais mo­ky­to­jais. Ži­nau, kad ne­ran­da­te lai­ko, ži­nau, kad mi­nist­rė ne­ran­da lai­ko su­si­tik­ti su tais, ku­rie ke­lia klau­si­mus. Vi­sa­da yra sma­giau su­si­tik­ti su tais, ku­rie pri­ta­ria, ku­rie pa­plo­ja, pa­si­džiau­gia ju­mis. Aš tai su­pran­tu.

Prem­je­re, aš pa­si­nau­do­siu pro­ga ir aš tie­siog per­skai­ty­siu vie­ną ži­nu­tę, ku­rių gau­nu tik­rai daug, vie­no lo­go­pe­do, pe­da­go­go, ku­ris pra­šo pa­dė­ti. Jo vi­sos dar­bo die­nos – mė­nuo yra ap­mo­ka­mas šian­dien 430 eu­rų. Jo­kių pa­ža­dų di­din­ti at­ly­gi­ni­mą, keis­ti jo si­tu­a­ci­ją nė­ra ir jis krei­pė­si į opo­zi­ci­ją šian­dien pra­šy­da­mas pa­gal­bos. Ži­nau, kad jums tai ne­ak­tu­a­lu tik­riau­siai ir esa­te pa­sa­kęs ne vie­ną sy­kį, kad tie­siog mo­ky­to­jai tu­ri per daug lais­vo lai­ko, dėl to ke­lia klau­si­mus. Bet, prem­je­re, ar vis dėl­to tu­rė­si­te šir­dies tie­siog kar­tą at­si­pra­šy­ti tų, ku­rie ne­tu­ri lais­vo lai­ko, tų, ku­rie iš tik­rų­jų la­bai sun­kiai dir­ba ir la­bai ma­žai už­dir­ba, ir jūs nie­ko dėl to ne­pa­da­ro­te? Ar bū­si­te gar­bin­gas pa­rei­gū­nas, ku­ris at­si­pra­šys tų, ku­riuos įskau­di­no?

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Man tik­rai džiu­gu, kad į jus krei­pė­si, bū­tent tai tas ad­re­sas, ku­ris de­monst­ra­vo so­cia­li­nį jaut­ru­mą, kai ma­ži­no at­ly­gi­ni­mus vals­ty­bės tar­nau­to­jams, jūs, jū­sų val­dan­čio­ji dau­gu­ma, jū­sų Vy­riau­sy­bė tą da­rė, ma­ži­no pen­si­jas, da­rė ki­tus an­ti­kons­ti­tu­ci­nius spren­di­mus, ir kaž­kaip ne­gir­dė­jau, kad bū­tų nors vie­nas at­si­pra­šau už tai, ką pa­da­rė, kas yra pri­pa­žin­ta, kas pa­da­ry­ta pa­žei­džiant Kon­sti­tu­ci­ją. Mes ne­ža­da­me, mes tie­siog da­ro­me spren­dimus, ku­rie di­di­na mū­sų dir­ban­čių žmo­nių pa­ja­mas, taip pat ir tai ka­te­go­ri­jai, ku­rią jūs iš­vardi­jo­te.

Siū­lau ne­pa­si­duo­ti pro­pa­gan­dai ir kal­bant tie­siog ci­tuo­ti vi­są ci­ta­tą, o ne iš­kar­py­ti, kai aš kal­bu apie lais­vą lai­ką. Yra ga­li­my­bė LRT ra­di­ju­je pa­klau­sy­ti įra­šą, jo nie­kas ne­iš­try­nė, ta­da bū­si­te vi­siš­kai tiks­lus, pa­gal ci­ta­tą. Aiš­ku, la­bai ačiū už rū­pes­tį, kad rū­pi­na­tės tais la­biau­siai pa­žei­džia­mais mū­sų vi­suo­me­nės na­riais. Man ir­gi tai rū­pi, ma­nau, kad ben­drai, mū­sų kar­tu pri­im­ti spren­di­mai pri­imant ki­tų me­tų biu­dže­tą iš­spręs tuos klau­si­mus, ku­riuos jūs šian­dien ke­lia­te. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Gai­lius.

V. GAILIUS (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau ad­re­suo­ti klau­si­mą ūkio mi­nist­rui, ap­lin­kos mi­nist­ro ne­ma­tau, Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Sei­me ne­ma­žai ini­cia­ty­vų, pa­teik­tų dėl Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mo nuo­sta­tų pa­kei­ti­mo. Šio­se nuo­sta­to­se nu­ma­to­mi įvai­rūs per­ei­na­mie­ji lai­ko­tar­piai, nuo ka­da bus už­draus­ta vyk­dy­ti tam tik­ros rū­šies ver­slą, au­gin­ti žvė­re­lius. Ką mes siun­čia­me, ko­kią ži­nią ver­slui, ar jie jau šian­dien tu­rė­tų ne­be­in­ves­tuo­ti į ši­tą ver­slo sri­tį, ar jau šian­dien at­si­sa­ky­ti to ver­slo, su­grą­žin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų skir­tas lė­šas ši­tam ver­slui vys­ty­ti, ar vis dėl­to to­liau mo­kė­ti mo­kes­čius, kur­ti dar­bo vie­tas, grįž­ti iš už­sie­nio, vys­ty­ti tą ver­slą, nes ver­sle, kaip ir mo­kes­čių sis­te­mo­je, la­bai svar­bu sta­bi­lu­mas, aiš­ku­mas ir ži­nia dėl ryt­die­nos? Jei­gu mes pa­sa­ko­me, kad bus toks griež­tas reg­la­men­ta­vi­mas, ver­slas tu­ri ži­no­ti, kad jis bus, o ne­pa­lik­ti vil­ki­nan­čio… klau­si­mo ne­ži­nio­je. Ačiū.

V. SINKEVIČIUS (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Aš vi­siš­kai su­tin­ku ir ma­nau, kad ši Vy­riau­sy­bė de­da vi­sas pa­stan­gas ver­slo ap­lin­kai ša­ly­je ge­rin­ti. Sei­me, be jo­kios abe­jo­nės, pa­si­tai­ko įvai­rių ini­cia­ty­vų, bet aš vis dėl­to siū­ly­čiau jas nu­kreip­ti dėl iš­va­dos į Vy­riau­sy­bę. Per 74 % ša­lies gy­ven­to­jų yra pa­si­sa­kę, kad jie no­rė­tų už­si­im­ti ver­slu, ir aš ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė, Sei­mas tu­rė­tų bū­ti tos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios at­riš­tų ran­kas žmo­nėms už­si­im­ti ver­slu ša­ly­je, taip mes ga­lė­tu­me ko­vo­ti su ne­dar­bu, su emig­ra­ci­ja. Veiks­min­ges­nio vais­to tik­rai ne­bus. To­dėl aš tik­rai kvie­čiu la­bai at­sa­kin­gai teik­ti įsta­ty­mus ir su­tin­ku su ju­mis, kad jie ne­ga­li var­žy­ti ver­slo, ypač to, ku­ris il­gus me­tus vei­kė, tik to­dėl, kad kaž­kam taip at­ro­do, ypač kai mes iš­si­skir­si­me ir bū­si­me iš­skir­ti­nė ša­lis Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ne­ma­tau so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ro, ku­rio no­rė­jau klaus­ti, tai pa­klau­siu prem­je­ro. Ir tu­riu klau­si­mą su­si­sie­ki­mo mi­nist­rui. Ma­no trum­pi klau­si­mai. Mi­nist­ras L. Ku­ku­rai­tis tei­gia, kad ki­tiems me­tams tai so­cia­li­nės ap­sau­gos sri­čiai, ku­ri su­si­ju­si su vai­ko tei­sių ap­sau­ga, rei­kė­jo dau­giau ne­gu 300 mln., de­ja, nu­ma­ty­ta tik tru­pu­tis dau­giau ne­gu 30 mln. Prak­tiš­kai tai reiš­kia, kad ne­bus tei­kia­mos pa­slau­gos šei­moms, ne­bus tei­kia­ma pa­gal­ba, ką ra­šo mi­nist­ras sa­vo straips­ny­je, kai at­seit pir­mos ri­zi­kos at­ve­ju tei­kia­ma pa­gal­ba, o ant­ros ri­zi­kos at­ve­ju – in­ten­sy­vi pa­gal­ba. Ko­kia pa­gal­ba bu­vo tei­kia­ma tai šei­mai, iš ku­rios bu­vo mė­ne­sį at­im­ti vai­kai? Jo­kios pa­gal­bos. Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras dėl mo­bi­laus pa­ra­šo…

PIRMININKAS. Lai­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …in­for­ma­ci­jos ati­da­vi­mo es­tų ben­dro­vėms… Jūs sa­ko­te, kad bu­vo pri­im­tas spren­di­mas anks­tes­nės va­do­vy­bės, bet jūs su­da­rė­te val­dy­bą, o ne anks­tes­nė va­do­vy­bė, ger­bia­mas mi­nist­re. Ir ši val­dy­ba pri­ėmė to­kį spren­di­mą. Kaip jūs tai pa­aiš­kin­si­te?

R. MASIULIS. Pir­miau­sia veiks­mų se­ka yra to­kia, kad dėl mo­bi­laus pa­ra­šo da­bar yra da­ro­mas au­di­tas, nes yra ma­to­ma bu­vu­sios va­do­vy­bės ap­lai­daus dar­bo re­zul­ta­tų. Taip pat da­lies bu­vu­sių dar­buo­to­jų, da­lies da­bar dir­ban­čių ap­lai­džių pa­rei­gų vyk­dy­mas. Ir ki­ta, rei­kia su­pras­ti, kad tie­sio­giai ben­dro­vė val­dy­bai ne­dir­ba, dar­bus at­lie­ka įmo­nės dar­buo­to­jai. Au­di­tas, ku­ris yra da­ro­mas šiuo me­tu, tu­ri at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, ir kas pa­da­rė ža­lą, už tai tu­ri at­sa­ky­ti. Kai bus baig­tas au­di­tas, mes vis­ką ma­ty­si­me.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Ačiū. Klau­si­mas ger­bia­mam prem­je­rui. Ka­dan­gi gau­na­me tik­rai ne­ma­žai laiš­kų, tai vie­nas iš jų su­si­jęs su ju­mis.

„Prem­je­rui bent vie­ną die­ną rei­kia pa­bū­ti mo­ky­to­jo kai­ly­je, ta­da jis ži­nos, kiek mo­ky­to­jas tu­ri lais­vo lai­ko. Dau­gu­mos mo­ky­to­jų dar­bo die­na tę­sia­si 12–14 va­lan­dų – tiek tik­rai ne­dir­ba­ma nei vals­ty­bės tar­ny­bo­je, nei kur ki­tur. Bu­vo­me su­si­ti­kę su Aly­taus ir Bir­žų mo­kyk­lo­mis – nuo­tai­kos klai­kios, ra­jo­nai ne­tu­ri pi­ni­gų kel­ti al­goms. Jau gal­vo­ju bėg­ti iš mo­kyk­los, bet su­lai­ko pa­rei­ga vai­kams. Mū­sų at­ly­gi­ni­mas – apie 500 eu­rų. Or­ga­ni­zuo­ja­me po 50 kon­cer­tų per me­tus, ruo­šia­me vai­kus kon­kur­sams, fes­ti­va­liams. Trū­ko kan­try­bė, ne­ga­li­me ty­lė­ti, ne­įma­no­ma, o dar ty­čio­ja­si, kad ne­dir­ba­me. To­kios ne­są­mo­nės ne­su­gal­vo­tų nie­kas kaip šio­ji mi­nis­te­ri­ja, ku­ri su­kū­rė to­kį be­pro­tiš­ku­mo mo­de­lį, ap­kal­ti­no va­do­vus, už­kro­vė po­pie­riz­mu, o iš­va­da to­kia – mo­ky­to­jas ne­ver­tas net va­ly­to­jos at­ly­gi­ni­mo, jau ne­kal­bu apie pa­že­mi­ni­mą ir pa­ty­čias.“

Tai yra mu­zi­kos mo­ky­to­jos laiš­kas iš Ro­kiš­kio.

PIRMININKAS. Klaus­ki­te.

R. MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ (TS-LKDF). Prem­je­re, ką nors iš­min­tin­go ir vil­tin­go, jei­gu ga­li­ma, be tos leng­vos šyp­se­nė­lės, ku­rią jūs kar­tais mėgs­ta­te nau­do­ti.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Jūs ir­gi šyp­so­tės, la­bai gra­žiai. Ma­tyt, trūks­ta šio­je ša­ly­je šyp­se­nų. Taip, gau­na­me vi­so­kių laiš­kų, jūs gau­na­te, ir aš ga­liu ci­tuo­ti dau­gy­bę laiš­kų. Dar kar­tą no­rė­čiau, kad jei­gu jūs ci­tuo­ja­te ar sa­ko­te, kad aš ką nors pa­sa­kiau, tai bū­ki­te tiks­lūs, nes, kal­bant apie lais­vą lai­ką, jūs tie­siog nu­kir­po­te pir­mą­ją sa­ki­nio da­lį, ku­rio­je bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jei­gu mo­ky­to­jas tu­ri še­šias ar­ba aš­tuo­nias kon­tak­ti­nes va­lan­das, ir to­liau jau yra pa­gal teks­tą. Tai vie­nas da­ly­kas.

Ant­ras da­ly­kas. Įve­dus nau­ją ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, pir­mi­niai duo­me­nys ro­do, kad dau­giau ne­gu 70 % mo­ky­to­jų yra at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas, ir pa­kan­ka­mai žen­klus au­gi­mas, iki 300 eu­rų. Taip, yra apie 9 % mo­ky­to­jų, ku­riems nei au­go, nei ma­žė­jo, ir apie 20 %, ku­riems at­ly­gi­ni­mas su­ma­žė­jo. Ta­čiau yra ir ki­tas la­bai svar­bus as­pek­tas: jei­gu vi­du­ti­nis eta­tas šian­dien mies­to mo­kyk­lo­se yra 0,8 eta­to, kai­mo yra dar ma­žes­nis, 0,6–0,7, tai čia yra pro­ble­ma. Jei­gu kiek­vie­nas mo­ky­to­jas dirb­tų vi­su eta­tu, įgy­ven­di­nus ši­tą dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą, at­ly­gi­ni­mas bū­tų virš 1 tūkst. 200 eu­rų.

Ma­tyt, mes tu­ri­me ir ki­tų pro­ble­mų, ku­rias gal­būt ne­pa­to­gu įvar­din­ti ar­ba ne­si­no­ri kai kam įvar­din­ti, čia kal­bu jau be šyp­se­nos, kai vie­no mo­ky­to­jo eta­tas da­li­na­mas dviem ar­ba trims mo­ky­to­jams, kai mes ma­to­me mo­kyk­las, ra­jo­nus, ku­riuo­se nė­ra efek­ty­vus tin­klas, ir tu­ri­me ga­na di­de­les ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­das, ir taip to­liau. Tie­siog da­bar­ti­nė sis­te­ma, ku­ri įves­ta, kaip tik lei­džia su­mo­kė­ti už tuos dar­bus, ku­riuos tu­ri dirb­ti ir ku­riuos dir­ba. 20… 18+3 kon­tak­ti­nės va­lan­dos tur­būt nė­ra ne­pa­ke­lia­mas krū­vis mo­ky­to­jui, plius, kaip jau mi­nė­jau, dar ap­mo­ka­mi ir ki­ti dar­bai, ku­rie la­bai svar­būs yra at­lie­ka­mi. 36 sa­vai­ti­nės va­lan­dos vie­no eta­to tik­rai įver­ti­na tos pro­fe­si­jos su­dė­tin­gu­mą ir svar­bu­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ger­bia­mas prem­je­re, dve­ji me­tai val­džio­je yra pro­ga pri­min­ti kai ku­riuos pa­ža­dus iš val­dan­čių­jų rin­ki­mų pro­gra­mos: vals­ty­bi­nis ban­kas, vals­ty­bi­nės vais­ti­nės, spe­cia­li­zuo­tos al­ko­ho­lio pre­ky­bos par­duo­tu­vės. Kaip bus su šiais pa­ža­dais? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Kai pa­baig­si­me ka­den­ci­ją, tai pa­ma­ty­si­me, kiek pa­ža­dų įvyk­dė­me, kiek ne. Kol kas aš ma­nau, kad Vy­riau­sy­bė bent jau tuos vi­sus pa­ža­dus, ku­rie jos pro­gra­mo­je už­si­brėž­ti ir prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ti, nuo­sek­liai vyk­do.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Star­ke­vi­čius.

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). La­ba die­na. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro, nors klau­si­mas šiek tiek bus su­si­jęs ir su že­mės ūkiu. Va­kar bu­vo ko­mi­te­to iš­va­žiuo­ja­ma­sis po­sė­dis Kur­šė­nuo­se. Bu­vo į su­si­ti­ki­mą at­va­žia­vę ūki­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos ir kė­lė la­bai pa­pras­tą ir aiš­kų klau­si­mą, ko­dėl jie ne­ga­li įva­žiuo­ti į „Via Bal­ti­ca“ ke­lią, nes tas ke­lias da­li­na jų lau­kus, nors tai­syk­lės lei­džia. Su­stab­do juos pa­rei­gū­nai ir tie­siog bau­džia, jei ne­pa­tei­kia do­ku­men­tų, kad to ūki­nin­ko dau­giau kaip 50 % veik­los su­si­ju­si su že­mės ūkiu. Ma­no ma­ny­mu, tik­rai da­bar ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai mo­der­nūs, ga­li at­si­vers­ti, pa­si­žiū­rė­ti, ko­kia­me ūky­je įre­gist­ruo­tas tas trak­to­rius, ir tik­rai jų ne­bausti.

PIRMININKAS. Lai­kas!

K. STARKEVIČIUS (TS-LKDF). O po to, sa­ko, eik į teis­mą, jei no­ri ki­taip pro­ble­mas spręsti. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ne vi­si po­li­ci­nin­kai taip trak­tuo­ja. Tai gal su­ren­ki­te ko­kius nors mo­ky­mus ir pa­pras­čiau­siai ta pro­ble­ma bus iš­spręs­ta?

E. MISIŪNAS. Ačiū jums už klau­si­mą. Tik­rai pas­ku­ti­nė klau­si­mo da­lis ro­do pa­rei­gū­nų žmo­giš­ką­jį vei­dą. Jie pa­siū­lo, pa­sa­ko ga­li­my­bes. O rim­tai at­sa­kant, ma­to­te, ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se, ir ki­tuo­se įsta­ty­muo­se yra ap­ri­bo­ji­mai tam tik­roms trans­por­to prie­mo­nėms įva­žiuo­ti į ke­lius. Jūs pui­kiai ži­no­te, tai ir vikš­ri­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, ir lė­ta­ei­gėms trans­por­to prie­mo­nėms, ypač di­de­lių ga­ba­ri­tų trans­por­to prie­mo­nėms yra tam tik­ri ri­bo­ji­mai. Ir jie yra tam, kad bū­tų už­tik­rin­tas eis­mo sau­gu­mas. Jūs pui­kiai ži­no­te, jei su vikš­ri­niu trak­to­riu­mi per­va­žiuo­tų per as­fal­tą ir ten jį ap­ga­din­tų, ma­ža to, kad jis 50 eu­rų už­dir­ba, bet jis ža­lą pa­da­ry­tų gal­būt ar vals­ty­bei, ar net pa­čiam mi­li­jo­ni­nę. Čia tie ap­ri­bo­ji­mai pa­da­ry­ti dėl to, kad bū­tų už­tik­rin­tas eis­mo sau­gu­mas.

O dėl kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos, jei jūs no­ri­te, pra­šom, ga­li­te pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, tiks­liai iš­nag­ri­nė­si­me. Jei­gu jūs ma­to­te ga­li­my­bę keis­ti tei­sės ak­tus, jei­gu tai yra ra­cio­na­lu ir pro­tin­ga, tik­rai ga­li­ma bus tai ini­ci­juo­ti ir pa­si­žiū­rė­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si E. Pu­pi­nis. (Bal­sai sa­lė­je)

K. GLAVECKAS (LSF). Bū­ki­te ge­ras, leis­ki­te man pa­si­sa­ky­ti, ko­le­ga.

Tu­riu bai­sų klau­si­mą Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Klau­si­mo bai­su­mas tas, kad, kaip ži­no­te, Pre­zi­den­to rin­ki­mų kan­di­da­tas tu­ri iki ko­vo 8 die­nos pa­reikš­ti, kad bus kan­di­da­tu. Aš tik­rai la­bai ne­abe­jo­ju, kad jūs da­ly­vau­si­te rin­ki­muo­se ir sėk­min­gai, bet no­rė­čiau pa­klaus­ti es­mi­nio klau­si­mo. Sa­ky­ki­te, kam jūs gal­vo­ja­te pa­ti­kė­ti Vy­riau­sy­bę iš tų sė­din­čių­jų čia ar kur nors ki­tur, nes kad ati­duo­tu­mė­te to­kias pa­rei­gas, vis dėl­to rei­kia la­bai daug sa­vy­bių tu­rė­ti? Ką jūs ma­to­te sa­vo įpė­di­niu, jei­gu jūs ei­si­te į Pre­zi­den­tus? La­bai ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas pro­fe­so­riau. Jūs vi­są lai­ką už­duo­da­te la­bai ge­rus klau­si­mus. Ne­ži­nau, jei­gu jūs ra­si­te ar­gu­men­tų ir pa­dė­si­te man ap­si­spręs­ti, tai aš tik­rai bū­siu dė­kin­gas. O no­riu pa­mi­nė­ti, kad li­ko dar gra­žūs po­ra me­tų mū­sų ben­dra­dar­bia­vi­mo čia ir bet ko­kiu at­ve­ju tiek mi­nist­rų, tiek Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko yra to­kios pa­rei­gy­bės, kad ga­li tek­ti pa­keis­ti dar­bus dėl įvai­rių prie­žas­čių, bet bet ko­kiu at­ve­ju džiau­giuo­si, kad, kaip gal­būt skir­tin­go­se par­ti­jo­se, Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko po­zi­ci­ja nė­ra pa­vel­di­ma ir Sei­mas ap­si­spręs­tų bet ko­kiu at­ve­ju ir spręs, ka­da bus ki­tas Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas, o ne kas nors nu­spręs, kad sa­vo ko­kį nors ar­ti­mą gi­mi­nai­tį rei­kia pa­skir­ti į vie­ną ar ki­tą po­zi­ci­ją. Kol kas tik­rai šis klau­si­mas nė­ra ak­tu­a­lus, kaip jūs sa­ko­te, yra ga­na daug kan­di­da­tų. Ma­nau, kad ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma ke­le­tą jų tu­rės. Ta­da ir bus tie spren­di­mai, kai at­eis tam lai­kas.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis. Ruo­šia­si J. Baub­lys.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Klau­si­mas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rei, gal­būt ir Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui. Ka­dan­gi tai, ką klau­siu, su­si­ję su Vy­riau­sy­bės pro­gra­ma, ku­rio­je bu­vo nu­ma­ty­ta pa­anks­tin­ti pra­di­nį mo­ky­mą, bu­vo daug kal­ba­ma, dis­ku­tuo­ja­ma, skai­čiuo­ja­ma ir iš to nie­ko ne­iš­ėjo, vis­kas pa­lik­ta sa­vie­i­gai, no­rė­čiau pa­klaus­ti, ar fak­tiš­kai tos idė­jos at­si­sa­ko­ma ir eis sa­vie­i­ga, kiek kas no­ri, tiek ir at­ve­da sa­vo vai­ku­čių, ar iš tik­rų­jų bus ski­ria­mas dė­me­sys, kaip ir nu­ma­ty­ta pro­gra­mo­je, tą įgy­ven­din­ti? Ačiū.

J. PETRAUSKIENĖ. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­te, ku­ria­me ir jūs dir­ba­te, dis­ku­ta­vo­me ir yra pri­im­ti įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai sie­kiant įves­ti pir­mus žings­nius anks­ti­nant mū­sų ma­žie­siems ga­li­my­bę at­ei­ti į mo­kyk­lą. Tie pa­kei­ti­mai, ku­rie jau da­bar yra įves­ti, sie­ti­ni su tuo, kad nė­ra pri­va­lo­mas pa­tik­ri­ni­mas vai­kų pa­si­ren­gi­mo ei­ti į mo­kyk­lą, tai yra tė­vų pa­si­rin­ki­mas. Šiais me­tais, taip pat se­ka­me sta­tis­ti­ką, yra pa­dau­gė­ję vai­kų, pra­de­dan­čių anks­čiau rink­tis prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes. Taip pat yra pa­reng­ti mo­de­lia­vi­mai, ko­kių vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų rei­kė­tų įve­dant šią nau­jo­vę, taip pat yra per­žiū­ri­mos ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mos, nes, kaip ir kal­bė­jo­me su švie­ti­mo ben­druo­me­ne, tu­ri bū­ti ir pri­tai­ky­tos pro­gra­mos, ir pri­tai­ky­ta in­fra­struk­tū­ra, ir su­teik­ta vi­sa pa­gal­ba mo­ky­to­jams, ku­rie bū­tų pa­si­ren­gę dirb­ti su jau­nes­niais vai­kais. Vi­si ši­tie dar­bai yra vyk­do­mi.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Baub­lys. Ruo­šia­si V. Juo­za­pai­tis.

J. BAUBLYS (LSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. No­riu kreip­tis į že­mės ūkio mi­nist­rą. Ger­bia­mas mi­nist­re, vi­sų pir­ma svei­ki­nu su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos šimt­me­čiu. No­riu pa­klaus­ti. Jums pa­skel­bus, kad mi­nis­te­ri­ja bus per­kel­ta į Kau­ną, ma­siš­kai iš­ei­na iš dar­bo dar­buo­to­jai tiek iš Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, tiek iš pa­val­džių ins­ti­tu­ci­jų. Ar ga­li­te pa­sa­ky­ti, per tą lai­ką, kiek jūs esa­te mi­nist­ru, kiek bū­tent iš­ėjo, ar pro­cen­tais, ar skai­čių, dar­buo­to­jų?

Ir ki­tas klau­si­mas. Aš klau­siau mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bės, kiek pa­pil­do­mai kai­nuos mi­nis­te­ri­jos iš­lai­ky­mas, tiek mi­nist­ro, tiek dar­buo­to­jų va­ži­nė­ji­mas į Vil­nių, man at­sa­kė, kad dar nė­ra ap­skai­čiuo­ta, o nuo to, kiek pa­pil­do­mai ga­li kai­nuo­ti, pri­klau­sys spren­di­mas dėl mi­nis­te­ri­jos iš­kė­li­mo į Kau­ną. Ar čia yra ga­lu­ti­nis iš­kė­li­mo spren­di­mas, ar dar vis dėl­to bus ana­li­zuo­ja­ma ir skai­čiuo­ja­mos tos pa­pil­do­mos iš­lai­dos, nuo ku­rių pri­klau­sys spren­di­mas? Ačiū.

G. SURPLYS. Dė­ko­ju, po­ne Juo­zai, ir už svei­ki­ni­mus, ir už klau­si­mus. Iš tie­sų mi­nis­te­ri­jo­je žmo­nių su­ma­žė­jo nuo 340 iki 290, bet tai nie­kaip ne­su­si­ję su Kau­nu, nes mi­nis­te­ri­ja tie­siog vyk­dė re­for­mą ir toks bu­vo tiks­las – su­ma­žin­ti žmo­nių, dar­buo­to­jų skai­čių, pa­di­din­ti žmo­nėms at­ly­gi­ni­mą. At­ly­gi­ni­mai tik­rai pa­di­dė­jo vi­siems dar­buo­to­jams. Na, taip, ry­šium su Kau­nu žmo­nės ieš­ko ga­li­my­bių, žiū­ri, kur jiems ge­riau, ta­čiau į vi­sas pa­rei­gy­bes, ku­rias mes tu­ri­me ne­už­im­tas, mes sten­gia­mės, kad bū­tų pri­im­ta. Da­bar pla­nas yra toks, kad 2019 me­tų pra­džio­je mes ati­da­ro­me pa­da­li­nį Kau­ne tuo tiks­lu, kad kur­tu­me to­kią kaip ir še­šė­li­nę mi­nis­te­ri­ją, kad ne­bū­tų per­trū­kio ta­da, kai 2020 me­tų pra­džio­je mes per­va­žiuo­si­me į Kau­ną vi­si. Pro­ce­sas yra ne­grįž­ta­mas. Taip, mes ana­li­zuo­ja­me kaš­tus ir nau­dą. Šiurkš­čiai ta­riant, kol kas tie skai­čiai ro­do tai, kad mes par­da­vę pa­sta­tą, ku­rį da­bar mi­nis­te­ri­ja tu­ri Ge­di­mi­no pros­pekte, tik­rai už­dirb­si­me tiek, kad de­šimt me­tų ga­lė­si­me ra­miai Kau­ne dirb­ti. Ta­čiau kol kas ga­lu­ti­nių skai­čių ne­tu­riu. Kaip ir ža­dė­ta, tie skai­čiai bus me­tų pa­bai­go­je. Tai­gi pro­ce­sas tik­rai yra pa­ju­dė­jęs, įsi­va­žia­vęs ir jis yra ne­grįž­ta­mas. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Juo­za­pai­tis. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dė­ko­ju. Gal tą mi­nis­te­ri­jos pa­sta­tą Ope­ros ir ba­le­to te­at­rui ati­duo­tu­mė­te, tik­rai ras­tų, ką ten da­ry­ti, nes la­bai trūks­ta pa­tal­pų. Bet aš ne apie tai.

Aš no­riu pa­dė­ko­ti Mi­nist­rui Pir­mi­nin­kui, ku­ris re­a­ga­vo į ma­no ra­šy­ti­nį klau­si­mą dėl Pro­fe­sio­na­lio­jo sce­nos me­no įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo, dėl kom­pen­sa­ci­jų iš­mo­kų žmo­nėms, ku­riems ne­pa­di­dė­jo tos iš­mo­kos. Jūs per­siun­tė­te į mi­nis­te­ri­ją, mi­nis­te­ri­ja at­siun­tė tei­gia­mą ver­ti­ni­mą ir aš la­bai ti­kiuo­si, kad Vy­riau­sy­bės iš­va­da ne­už­truks ir dar nuo sau­sio 1 die­nos tie žmo­nės tik­rai pa­jus jū­sų ge­ru­mą ir mū­sų rū­pi­ni­mą­si. Tur­būt fi­nan­sų mi­nist­ras jau in­for­muo­tas. Iš anks­to dė­ko­ju.

Bet aš no­riu pa­klaus­ti dar vie­no da­ly­ko. Bal­ti­jos Asam­blė­ja, ku­rio­je man te­ko gar­bė taip pat dirb­ti, ini­ci­ja­vo Bal­ti­jos fon­do su­kū­ri­mą ir nuo sau­sio 1 die­nos tas fon­das jau tu­ri pra­dė­ti veik­ti. Kiek­vie­na vals­ty­bė – Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja tu­ri at­sei­kė­ti nuo sa­vęs po 100 tūkst. eu­rų.

Ger­bia­mas fi­nan­sų mi­nist­re, ar jūs ži­no­te, kad taip yra, ir iš ko­kių re­sur­sų tai bus pa­da­ry­ta? Ar bus biu­dže­te at­ski­ra ei­lu­tė, ar vis dėl­to iš vi­di­nių Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos re­sur­sų, kas bū­tų tik­rai la­bai skau­du? Ačiū.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). Pra­dė­siu. Ačiū, ger­bia­mas pro­fe­so­riau, ma­est­ro, už klau­si­mą ir rū­pes­tį. Šiaip bū­tų džiu­gu ži­no­ti iš anks­to mums apie pri­ima­mus spren­di­mus to­kius, ku­rie su­si­ję su pa­pil­do­mo­mis iš­lai­do­mis. Šiaip tai įpras­ta yra, jei­gu kas nors su­for­muo­ja vie­ną ar ki­tą fon­dą to­kiu bū­du (bent aš tik­rai ne­ži­nau de­ta­lių, kaip tai yra pa­da­ry­ta), tai spren­džia­ma iš asig­na­vi­mų val­dy­to­jo tu­ri­mų re­sur­sų. Bet gal mi­nist­rė ga­lė­tų pa­tiks­lin­ti, nes aš tik­rai tai pir­mą kar­tą iš jū­sų iš­gir­dau. Gal ne­pa­si­do­mė­jau, at­si­pra­šau, bet ti­kiuo­si ki­tą kar­tą bū­ti ati­des­nis. Nė­ra 100 tūkst. la­bai to­kie kos­mi­niai pi­ni­gai, bet tai ir ne­ma­ža su­ma, ne­ma­ža.

PIRMININKAS. Gal mi­nist­rai pa­ko­men­tuos?

L. RUOKYTĖ-JONSSON. Dė­ko­ju už pri­mi­ni­mą, klau­si­mą. Taip, iš vi­di­nių re­sur­sų yra nu­ma­ty­ta 100 tūkst. eu­rų. Yra pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas tarp mi­nis­te­ri­jų ir šios lė­šos tie­siog jau ir nu­ma­ty­tos mū­sų biu­dže­te.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Kup­čins­kas.

S. GENTVILAS (LSF). Ačiū už ga­li­my­bę pa­klaus­ti. Klau­si­mą no­rė­čiau ad­re­suo­ti tiek vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rui, tiek fi­nan­sų mi­nist­rui. Ar jums ži­no­ma, kad Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės planuo­ja gal­būt net ir ko­lek­ty­vi­nį skun­dą Kon­sti­tu­ci­niam Teis­mui dėl sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to san­da­ros? Vien šiais me­tais 168 mln. eu­rų bus ne­kom­pen­suo­ta sa­vi­val­dy­bėms ir, žvel­giant į ki­tų me­tų biu­dže­tus, iš 60 sa­vi­val­dy­bių 48 sa­vi­val­dy­bėms bus ma­žes­nės biu­dže­to pa­ja­mos, nors eko­no­mi­ka au­ga, biu­dže­tai au­ga. Čia kaip ta­me anek­do­te – Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas yra kaip dvi­gal­vis sli­bi­nas, ku­ris ge­ria ir pri­ima spren­di­mus, bet ki­tą ry­tą gal­vą skau­da sa­vi­val­dai, nes ji ne­gau­na pa­ja­mų. Ar jums ži­no­ma si­tu­a­ci­ja ir ar tai yra pa­tei­si­na­ma si­tu­a­ci­ja? Iš es­mės Bal­to­ji kny­ga, ­da­vu­si ge­rą in­to­na­ci­ją re­gio­ni­niam sa­va­ran­kiš­ku­mui, šiuo at­ve­ju pa­nei­gia­ma ir sa­vi­val­dy­bės vie­na­reikš­miš­kai sig­na­li­zuo­ja rau­do­na švie­sa, kad, klau­sy­kit, ei­na­ma vi­sai ki­ta lin­kme…

PIRMININKAS. Lai­kas!

S. GENTVILAS (LSF). …ir sa­vi­val­dos fi­nan­sa­vi­mas stip­riai ma­ži­na­mas.

V. ŠAPOKA. Ačiū už klau­si­mą. Jū­sų pa­mi­nė­ta ak­tu­a­li­ja yra ži­no­ma, bet bet ko­kie tei­si­niai veiks­mai bus ga­li­mi tuo­met, kai bus pri­im­tas biu­dže­tas. Mes ma­no­me, jog šiuo at­ve­ju Kon­sti­tu­ci­jos nuo­sta­tos nė­ra pa­žei­džia­mos, bet tik­rai ger­bia­me tą tei­sę, kad ga­li­ma kreip­tis ir tuos san­ty­kius aiš­kin­tis teis­me. Ma­nau, kad vis dėl­to ge­riau spren­di­mus ras­ti dis­ku­si­jo­se, bet nie­kas to­kios tei­sės iš sa­vi­val­dy­bių tik­rai ne­at­ima.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi lai­kas į pa­bai­gą, tai gal leis­ki­me An­driui už­duo­ti klau­si­mą, o pas­kui su­teik­si­me žo­dį K. Gla­vec­kui. A. Kup­čins­kas. Pra­šau.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas prem­je­re ar­ba ener­ge­ti­kos mi­nist­re, Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos sa­vi­nin­ko tei­ses įgy­ven­di­na Vy­riau­sy­bė. Elek­tros ar du­jų sek­to­riuo­se, ži­no­me, kad jei­gu var­to­to­jai su­mo­ka per­mo­kas ir Vals­ty­bi­nė kai­nų ko­mi­si­ja nu­sta­to, tai tos per­mo­kos pa­pras­tai grą­ži­na­mos su pa­lū­ka­no­mis. Tuo tar­pu jei­gu sa­vi­val­dos ūky­je per­mo­kos nu­sta­to­mos, grą­ži­na­mos be pa­lū­ka­nų. Tai yra ne­su­pran­ta­ma, dis­kri­mi­nuo­ja­mi var­to­to­jai. Šiuo atve­ju ar ne­ma­no­te, kad rei­kia keis­ti me­to­di­ką ir su­vie­no­din­ti su elek­tros ir du­jų ūkiais, nes var­to­to­jai, per­mo­kė­ję ir pa­ty­rę pa­pil­do­mų iš­lai­dų, re­a­liai sa­vo pi­ni­gus at­gau­na ar at­gaus po še­še­rių sep­ty­ne­rių me­tų per­trau­kos?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Siū­ly­mas tik­rai ra­cio­na­lus. Aiš­ku, rei­kia pri­pa­žin­ti, kad skir­tin­gi lai­ko­tar­piai bū­na tų per­mo­kų pri­pa­ži­ni­mo. Klau­si­mą dėl me­to­di­kos pa­kei­ti­mo, ma­nau, įver­tin­si­me. Iki šiol bu­vo tai­ko­ma ta prak­ti­ka, kad be pa­lū­ka­nų bu­vo mo­ka­ma.

PIRMININKAS. Dėl ve­di­mo tvar­kos – K. Gla­vec­kas.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, aš iš tik­rų­jų esu di­de­lia­me liū­de­sy dėl to, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos be­veik nė­ra, tik ke­tu­ri, pen­ki žmo­nės yra, nors jū­sų Vy­riau­sy­bė at­sa­ki­nė­ja. Rei­kė­tų ger­biant sa­vo Vy­riau­sy­bę bent pa­klau­sy­ti jos at­sa­ky­mų. (Bal­sai sa­lė­je) Ži­no­ki­te, ke­tu­ri li­be­ra­lai li­kę, o vals­tie­čių tik še­ši, net sar­ma­ta žiū­rė­ti. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Re­pli­kuo­da­mas ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti, kad ir iš ki­tų frak­ci­jų ne ka­žin kas. Iš kon­ser­va­to­rių tris ma­tau, iš li­be­ra­lų – tris ir taip to­liau.

S. SKVERNELIS (LVŽSF). No­riu pa­dė­ko­ti ir pri­tar­ti pro­fe­so­riui. Tai tik­rai yra Sei­mo na­riai, ku­riems rū­pi Vy­riau­sy­bės dar­bas, rū­pi gy­ve­ni­me ak­tu­a­lūs klau­si­mai. Ir la­bai dė­ko­ju, ne­svar­bu, kiek jū­sų čia bū­tų, mums vi­sa­da yra la­bai svar­bu su ju­mis ben­drau­ti. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Ta gra­žia gai­da bai­gia­me Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­dį. Dė­ko­ju vi­siems da­ly­va­vu­siems ir skel­biu ry­ti­nį po­sė­dį baig­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija; TTF – frakcija „Tvarka ir teisingumas“.