PASIŪLYMAS

DĖL SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 2, 5, 8, 9, 10, 12, 121, 15, 17, 21, 22, 23, 26 IR 30 STRAIPSNIŲ IR II SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 31 STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2341

 

2023-04-18

Vilnius

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Argumentai: Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1976 sudarytai tarpinstitucinei darbo grupei, sudarytai iš Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Valstybinio socialinio draudimo fondo vadybos (toliau – SODRA) ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų, svarstant klausimus, susijusius su SDĮ 10 str. 6 dalyje nurodytų reikalavimų apskaičiuoti bendrą įstatyme nurodytų pajamų sumą įgyvendinimu, taip pat buvo įvertintos galimybės įtraukti  asmeniui mokamą užsienio valstybės pensiją į pirmiau nurodytą pajamų sumą ir išsiaiškinta, kad duomenų apie asmeniui mokamas užsienio pensijas gavimas yra komplikuotas, teisinio pagrindo prašyti tokios informacijos iš užsienio valstybių nėra. SODRAI apskaičiuoti ir mokėti pensiją tokių duomenų nereikia, nebent asmuo, norėdamas gauti pensijos priemoką, pats pateikia pažymą apie kitos valstybės jam mokamą pensiją. Asmeniui pateikus pažymą, SODRA gali kreiptis ir prašyti duomenų dėl stažo patvirtinimo, jeigu Lietuvos Respublika turi sutartį su užsienio valstybe. Šiuo metu SODRA gali gauti duomenis iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Ukrainos, Baltarusijos, Moldovos, Rusijos bei Kanados. Tačiau tai, kad asmuo turi stažo, įgyto kitoje valstybėje, nereiškia, jog jam toje valstybėje paskirta (bus paskirta) pensija. Pažymėtina, kad ir Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir jai pavaldžios pirmiau nurodytų įstatymo nuostatų įgyvendinime dalyvaujančios institucijos negali nei įpareigoti bankus teikti SAM informaciją apie iš užsienio į Lietuvos gyventojo sąskaitą pervedamas pensijas arba inicijuoti sudaryti dvišales sutartis su kitomis valstybėmis dėl informacijos apie pensijas teikimo priemokos už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones dengimo tikslais. Taip pat pažymėtina, kad Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistemoje (toliau – ESPBI IS) tvarkomi sveikatos duomenys, todėl asmenų pajamų duomenų teikimas į ESPBI IS negali būti vykdomas, o esami sistemos tvarkytojai, sveikatos priežiūros įstaigos, negali tvarkyti sistemai teiktų asmenų pajamų ir iš jų formuoti sprendimus dėl priemokos kompensavimo. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, dėl kurių užsienio valstybės pensijų įtraukimas į bendrą pajamų sumą yra neįmanomas, ir tai, kad projektu keičiamo 10 str. 6 dalyje  jau yra siūloma išbraukti reikalavimą apskaičiuojant bendrą pajamų sumą, kaip (ne) sudarančią 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydį, įtraukti pensijų išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, taip pat siekiant užtikrinti tinkamą įstatymo nuostatų įgyvendinimą, siūloma keisti reikalavimą, kaip apskaičiuoti bendrą pajamų sumą, atsisakant ne tik pirmiau nurodytų pensijų išmokų, bet ir užsienio valstybių mokamų pensijų. Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintos kitos, susiję SDĮ 10 str. nuostatos, siūloma nustatyti ankstesnę keičiamo 10 str. 6 dalies įsigaliojimo datą: 2023 m. liepos 1 d.

 

Pasiūlymas: papildyti projekto 7 straipsnį nauja 1 dalimi (atitinkamai pakeičiant straipsnio dalių numeraciją):

1. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones, įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, pensijų išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų­­ metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

2.

7

2

 

Argumentai: tie patys.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 7 straipsnio 2 dalimi dėstomo keičiamo įstatymo 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą, bei medicinos pagalbos priemones, įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“
 

2.

17

 

 

Argumentai: tie patys.

 

Pasiūlymas: pakeisti projekto 17 straipsnį  ir jį išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2  3 dalį ir šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

          2. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sveikatos apsaugos ministras ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius iki 2023 m. gruodžio 31 d. šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. 4. Šio įstatymo 11 straipsniu papildyto Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 14 dalies nuostatos netaikomos iki karo Ukrainoje pabaigos Ukrainos piliečiams, kurie įsidarbino iki 2022 m. vasario 24 d. ir kurie dėl karo Ukrainoje išvyko iš Lietuvos Respublikos, suteikus jiems nemokamas atostogas ar kitaip atleidus juos nuo pareigų, išsaugant darbo vietą.

 

 

Teikia                                                             

Seimo narys