LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Kaimo reikalų komitetas

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

 DĖL GAUTŲ NAUJŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 2 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-2596(2)

 

            2023-06-14 Nr. 110-P-20

Vilnius

 

1.      Komiteto posėdyje dalyvavo: Viktoras Pranckietis - Komiteto pirmininkas, Vidmantas Kanopa - Komiteto pirmininko pavaduotojas, Komiteto nariai: Juozas Baublys, Jonas Gudauskas, Sergejus Jovaiša, Vigilijus Jukna, Kęstutis Mažeika.

2.      Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto sprendimas

Argumentai,

pagrindžiantys sprendimą

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas

(2023-06-07)

1(2)

 

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Projekto 1 ir 2 straipsniais keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje bei 5 straipsnio 5 dalyje siūloma nustatyti, kad veiklos, susijusios su pluoštinėmis kanapėmis, reguliavimo srityje tam tikras funkcijas atlieka „žemės ūkio ministro įgaliota institucija“. Pažymėtina, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą, įtvirtintą keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje ir kituose straipsniuose, šias funkcijas vykdo viešoji įstaiga Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Be to, keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje yra įvestas ir minėtos viešosios įstaigos pavadinimo trumpinys „(toliau – Agentūra)“, kuris vartojamas tolimesnėse keičiamo įstatymo nuostatose. Atkreiptinas dėmesys, kad projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, įrašius vietoj nurodytos konkrečios viešosios įstaigos žodžius „žemės ūkio ministro įgaliota institucija“, tuo pačiu atsisakoma ir įvesto minėto trumpinio. Atsižvelgus į tai, neaiškiomis tampa tos keičiamo įstatymo nuostatos, kuriose yra vartojamas trumpinys „Agentūra“ ir kurios teikiamu projektu nėra keičiamos (pavyzdžiui, nėra aišku, kokios Agentūros, kaip licencijas išduodančios institucijos, funkcijos nustatomos keičiamo įstatymo 6, 7, 8, 9 straipsniuose bei kituose straipsniuose). Siekiant teisinio aiškumo, projekto nuostatos turėtų būti tikslinamos: arba teikiamu projektu keistini ir tie keičiamo įstatymo straipsniai, kuriuose vartojamas trumpinys „Agentūra“, vietoj trumpinio įrašant formuluotę „žemės ūkio ministro įgaliota institucija“; arba projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje nurodytinas konkrečios licencijas išduodančios įstaigos pavadinimas, o projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje turėtų būti įvedamas šios įstaigos pavadinimo trumpinys „(toliau - Agentūra)“. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad pagal Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 (2021 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 1R-388 redakcija), 115 punkto nuostatą, trumpinyje turi būti vartojamas gimininis žodis, kad būtų aiški tokio trumpinio sąsaja su visu pavadinimu.

Pritarti

Komitetas siūlo tokią įstatymo projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 10 dalies  formuluotę:

„10. Pluoštinių kanapių produktų importo licencija (toliau – licencija) – Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos išduodamas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė importuoti į Lietuvos Respubliką pluoštinių kanapių produktus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir atitinkančius šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus.“

 

Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

 

 

 

 

 

 

2(5)

(5)

 

 

 

 

Komitetas siūlo tokią įstatymo projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 5 straipsnio 5 dalies formuluotę:

„5. Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –Agentūra), vadovaudamasi Licencijavimo taisyklėmis, licencijas išduoda, patikslina, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimą ar licencijų galiojimo sustabdymą panaikina ir prižiūri, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.“

 

Balsavimo rezultatai: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0.

 

 

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                                                                                                        Viktoras Pranckietis

 

 

Komiteto biuro patarėja Donata Černiavskienė

Komiteto biuro patarėjas Rolandas Juknevičius