Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo nr. xiii-198 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 3, 4, 5 priedų PAKEITIMO

 ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijai (instituto vadovui, vadovo pavaduotojui, moksliniam sekretoriui), mokslo darbuotojams ir kitiems tyrėjams;“.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) struktūrinių administracijos padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti;“.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Darbo apmokėjimo sistema nustatoma kolektyvinėje sutartyje. Jeigu kolektyvinės sutarties nėra, darbdavys privalo nustatyti darbo apmokėjimo sistemą ir padaryti ją prieinamą visiems darbuotojams susipažinti. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija nustato jos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą. Prieš nustatant ar keičiant darbo apmokėjimo sistemą, turi būti įvykdytos darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka (prieš nustatant ar keičiant biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija informuoja apie tai jos valdymo sričiai priskirtų biudžetinių įstaigų vadovus). Nesant darbuotojų atstovų, darbuotojai apie nustatomą ar keičiamą darbo apmokėjimo sistemą turi būti informuojami tiesiogiai arba visuotiniame darbdavio darbuotojų susirinkime.

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„6 straipsnis. Pareiginės algos bazinis dydis

Pareiginės algos koeficiento vienetas yra Seimo patvirtintas atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis (toliau – bazinis dydis). Pareiginė alga apskaičiuojama: atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš bazinio dydžio. Ateinančių finansinių metų pareiginės algos bazinis dydis, atsižvelgus į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą), minimaliosios mėnesinės algos dydį ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui bei kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, nustatomas nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje sulygtą bazinį dydį tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Jeigu nacionalinė kolektyvinė sutartis nesudaryta arba pakeista nepakeista iki einamųjų metų birželio 1 dienos, ateinančių finansinių metų bazinį dydį Vyriausybės teikimu, įvertinęs ir atsižvelgęs į šioje dalyje šiame straipsnyje numatytas aplinkybes, tvirtina Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyta tvarka nustatomos ir paskelbiamos išskirtinės aplinkybės.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,3. Biudžetinių įstaigų struktūrinių administracijos padalinių vadovų ir jų pavaduotojų, išskyrus mokyklų ugdymą organizuojančių skyrių vedėjus ir švietimo pagalbos įstaigų skyrių vedėjus, kurių darbas laikomas pedagoginiu, pareiginės algos pastovioji dalis pastoviosios dalies koeficientas darbo apmokėjimo sistemoje nustatoma nustatomas pagal šio įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį, vadovaujamo darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms ir (ar) jų padaliniams, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, kitus darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

,,4. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, jų pavaduotojus, struktūrinių administracijos padalinių vadovus ir jų pavaduotojus, mokytojus (išskyrus trenerius), pagalbos mokiniui specialistus ir darbininkus, pareiginės algos pastovioji dalis pastoviosios dalies koeficientas darbo apmokėjimo sistemoje nustatoma nustatomas pagal šio įstatymo 3 ir 4 priedus, atsižvelgiant į pareigybės lygį, profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas darbas, analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbui, arba vykdytos funkcijos, analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms, kitus darbo apmokėjimo sistemoje nustatytus kriterijus.“

3. Pakeisti 7 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Nustatant pareiginės algos pastoviąją dalį, papildomai įvertinamas nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo aukščiausio profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytas pripažinimas, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas tam tikrų profesijų atstovų trūkumas Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, trenerių ar socialinių paslaugų srities darbuotojų aukšta kvalifikacinė kategorija, nustatyta pagal tam tikrai darbuotojų grupei keliamus kvalifikacinius reikalavimus. Šiais atvejais šio įstatymo 1, 2, 3, 4 ir 5 prieduose nustatyti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 100 procentų. Trenerio pareiginės algos pastovioji dalis didinama pastoviosios dalies koeficientas didinamas, atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją: jeigu trenerio kvalifikacinė kategorija pirma, jo pareiginės algos pastovioji dalis didinama pastoviosios dalies koeficientas didinamas 45 procentais, jeigu antra, – 55 procentais, jeigu trečia, – 65 procentais, jeigu ketvirta, – 75 procentais, jeigu penkta, – 90 procentų, jeigu šešta, – 100 procentų. Treneriams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 40 procentų. Socialinių paslaugų srities darbuotojo pareiginės algos pastovioji dalis didinama pastoviosios dalies koeficientas didinamas, atsižvelgiant į jo turimą kvalifikacinę kategoriją: jeigu socialinių paslaugų srities darbuotojo kvalifikacinė kategorija pirma (žemiausia), jo pareiginės algos pastovioji dalis didinama pastoviosios dalies koeficientas didinamas 15 procentų, jeigu antra (aukštesnė), – 20 procentų, jeigu trečia (aukščiausia), – 30 procentų. Socialinių paslaugų srities darbuotojams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 10 procentų. Biudžetinių įstaigų administracijos padalinių vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai gali būti didinami iki 20 procentų, jeigu biudžetinės įstaigos administracijos padalinio vadovo vadovaujamo administracijos padalinio pareigybių skaičius, numatytas biudžetinės įstaigos pareigybių sąraše, yra vienas šimtas ir daugiau.

4. Pakeisti 7 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

„10. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus ir koeficientų dydžius nustato biudžetinės įstaigos vadovas, o biudžetinės įstaigos vadovo – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija  į pareigas priimantis asmuo.

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Pareiginės algos kintamoji dalis

1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius bei gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus.

2. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir gali siekti iki 40 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą atvejį., ir mokama iki biudžetinės įstaigos darbuotojo kito kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto šio įstatymo 14 straipsnio 9 ar 11 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos. Jeigu pareiginės algos pastovioji dalis padidinta pastoviosios dalies koeficientas padidintas pagal šio įstatymo 7 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis, kintamoji dalis skaičiuojama nuo padidinto padidintos pastoviosios dalies.

3. Biudžetinės įstaigos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, nuo jo darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios arba pasibaigus išbandymo terminui, taip pat darbuotojui grįžus iš vaiko priežiūros atostogų vaikui prižiūrėti, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ji negali būti didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir negali būti mokama ilgiau kaip iki to darbuotojo kito kasmetinio (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojams, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius ir kurių pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras (toliau – nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjai) – iki atitinkamo mėnesio, atsižvelgiant į nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų repertuarų programas) veiklos vertinimo metu priimto šio įstatymo 14 straipsnio 9 ar 11 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos.

4. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams vadovų pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas kintamoji dalis priklauso nuo jų veiklos užduočių, ir vertinimo rodiklių praėjusiais metais ir ji gali siekti iki 160 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovams pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma iki kito nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų vadovų kasmetinio veiklos vertinimo mokama iki kito kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto šio įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius ir kurių pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras (toliau – nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjai), pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas kintamoji dalis priklauso nuo einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos užduočių, ir vertinimo rodiklių ir gali siekti iki 160 procentų nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, bet negali viršyti nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbo užmokesčiui skirtų lėšų, ir taip pat turi būti nurodytas jos mokėjimo terminas, atsižvelgiant į veiklos užduočių pobūdį, sudėtingumą, apimtį ir kiekį. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjams pareiginės algos kintamoji dalis nustatoma mėnesiui (mėnesiams) ir mokama iki atitinkamo mėnesio veiklos vertinimo metu priimto šio įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos.

5. Perkėlus biudžetinės įstaigos darbuotoją į kitas pareigas toje pačioje biudžetinėje įstaigoje arba kitoje biudžetinėje įstaigoje (biudžetinės įstaigos reorganizavimo atveju), pareiginės algos kintamosios dalies procentinis dydis, nustatytas už praėjusių metų (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų – už einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimą, išlieka iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojo kasmetinio (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų – iki einamųjų metų atitinkamo mėnesio, atsižvelgiant į nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų repertuarų programas) veiklos vertinimo metu priimto šio įstatymo 14 straipsnio 11 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos.

6. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies procentinius dydžius pagal biudžetinės įstaigos darbo apmokėjimo sistemą nustato biudžetinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, o biudžetinės įstaigos vadovui – savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, įvertinusi biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių metų veiklą į pareigas priimantis asmuo.

7. Darbininkams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.“

 

7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjams gali būti skiriamos premijos, labai gerai įvertinus jų einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklą, tačiau bendras metinis nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjo premijų dydis negali viršyti atlikėjo paskutinio nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjui jam nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.“

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„14 straipsnis. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinio kasmetinis (einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimas ir skatinimas

 „1. Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo tikslas – įvertinti biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus darbininkus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, praėjusių kalendorinių metų (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų – einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklą pagal nustatytas metines (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjams – pagal einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos užduotis, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

2. Kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų, švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų praėjusių kalendorinių metų (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų – einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veikla vertinama vadovaujantis atitinkamai Lietuvos Respublikos kultūros ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, sveikatos apsaugos ministro, švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu atitinkamos srities kultūros ir meno darbuotojų, socialinių paslaugų srities darbuotojų, sveikatos priežiūros specialistų ar švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašu. Kitų biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu Biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu.

3. Kiekvienais metais iki sausio 31 kovo 1 dienos (švietimo įstaigos vadovams –iki kovo 1 dienos) savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija į pareigas priimantis asmuo ar jos jo įgaliotas asmuo, vadovaudamiesi Vyriausybės ar atitinkamo ministro, nurodyto šio straipsnio 2 dalyje, nustatyta tvarka, ir atsižvelgdami į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams nustato metines užduotis, susijusias su biudžetinių įstaigų biudžetinės įstaigos metinio veiklos plano priemonėmis arba su metinio veiklos plano priemonėmis ir su biudžetinės įstaigos vidaus administravimu bei veiklos efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos vadovą, metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai nustatomi per vieną mėnesį nuo jo priėmimo į pareigas dienos darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas priimamas į pareigas naujai kadencijai, iki einamųjų metų pabaigos jam galioja einamųjų metų pradžioje nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos vadovą, iki einamųjų metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, biudžetinės įstaigos vadovui biudžetinės įstaigos vadovo darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios data yra vėlesnė nei spalio 1 diena, jam metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. Biudžetinių įstaigų vadovams nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai skelbiami vadovą į pareigas priimančio asmens ir biudžetinės įstaigos, kurioje vadovas eina pareigas, interneto svetainėje svetainėse.

4. Kiekvienais metais iki sausio 31  kovo 1 dienos (švietimo įstaigos vadovų – iki kovo 1 dienos) savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija į pareigas priimantis asmuo ar jos jo įgaliotas asmuo įvertina biudžetinių įstaigų vadovų (išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, kurie buvo priimti į pareigas kurių darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios data praėjusiais metais buvo  vėlesnė nei spalio 1 diena, iki metų pabaigos likus mažiau kaip 6 mėnesiams, jeigu jiems metinės užduotys buvo nenustatytos) praėjusių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus, ir jų vertinimo rodiklius bei ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vadovaudamiesi Vyriausybės ar atitinkamo ministro, nurodyto šio straipsnio 2 dalyje, nustatyta tvarka. Biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių metų veikla gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovo metinė veikla įvertinama nepatenkinamai 2 metus iš eilės, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (savivaldybių biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, – merai) priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą atleisti iš pareigų, nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo paskutinio kasmetinio veiklos vertinimo  šio sprendimo įsigaliojimo dienos ir neišmoka jam išeitinės išmokos.

5. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui (išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus) turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 kovo 1 dienos,; einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui, kurio darbo biudžetinėje įstaigoje pradžia ar perkėlimo į kitas pareigas data yra ne vėlesnė nei spalio 1 diena, ar darbuotojui, grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti,einamaisiais metais per vieną mėnesį nuo priėmimo darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios, perkėlimo ar grįžimo į pareigas dienos,; nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų veiklos užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai – prieš pradedant įgyvendinti naują repertuaro naujos programos pradžią programą. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos darbuotojus, Biudžetinės įstaigos darbuotojui, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjus, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai kurio darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios ar perkėlimo į kitas pareigas data yra vėlesnė nei spalio 1 diena, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos. Prireikus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjams nustatytos veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai gali būti pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki repertuarų programų įgyvendinimo pabaigos.

6. Metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius biudžetinės įstaigos darbuotojams, išskyrus šių įstaigų vadovus, nustato ir kasmetinį (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų – einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimą atlieka tiesioginis jų vadovas.

7. Biudžetinių įstaigų darbuotojų praėjusių metų veikla, o nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veikla gali būti įvertinama:

1) labai gerai;

2) gerai;

3) patenkinamai;

4) nepatenkinamai.

8. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus bei nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjus, veikla įvertinama kiekvienais metais iki sausio 31 kovo 1 dienos, jeigu darbuotojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per praėjusius kalendorinius metus ėjo pareigas toje biudžetinėje įstaigoje ir tais atvejais, kai biudžetinės įstaigos darbuotojui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai buvo nustatyti likus mažiau kaip 6 mėnesiams iki kalendorinių metų pabaigos darbuotojo darbo biudžetinėje įstaigoje pradžios data buvo ne vėlesnė nei spalio 1 diena. Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimo periodiškumas nustatomas atsižvelgiant į einamųjų metų nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų repertuarų programas. Jų veikla įvertinama po baigus įgyvendinti repertuarų programų programas įgyvendinimo, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio pabaigos.

9. Į pareigas priimantis asmuo Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo Vyriausybės nustatyta tvarka, dalyvaujant biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims, o vertinant švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vertinant mokyklų vadovų veiklą – mokyklos taryboms, švietimo pagalbos įstaigų vadovų veiklą – švietimo pagalbos įstaigų savivaldos institucijoms, jeigu savivalda yra (o jeigu švietimo pagalbos įstaigose savivaldos institucijų nėra, – darbuotojų atstovavimą įgyvendinantiems asmenims), įvertinusi biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą jei biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veikla įvertinama:

1) labai gerai, – biudžetinės įstaigos vadovui iki kito biudžetinės įstaigos kasmetinio veiklos vertinimo nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;

2) gerai, – biudžetinės įstaigos vadovui iki kito biudžetinės įstaigos kasmetinio veiklos vertinimo nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies, pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;

3) patenkinamai, – biudžetinės įstaigos vadovui iki kito biudžetinės įstaigos kasmetinio veiklos vertinimo nenustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;

4) nepatenkinamai, – biudžetinės įstaigos vadovui, išskyrus mokyklos vadovą, iki kito biudžetinės įstaigos kasmetinio veiklos vertinimo nustato mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio įstatymo 1 ir 5 priede prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį numatytas minimalus koeficientas, mokyklos vadovui iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo nustato vienetu mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. Su biudžetinės įstaigos vadovu gali būti sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo plano vykdymo rezultatus įvertinus nepatenkinamai, su biudžetinės įstaigos vadovu sudaryta darbo sutartis gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

10. Biudžetinių įstaigų darbuotojų Tiesioginis biudžetinės įstaigos darbuotojo, išskyrus biudžetinės įstaigos vadovą, tiesioginis vadovas, kartu su biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis įvertinęs biudžetinės įstaigos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų, o nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų – einamųjų metų mėnesio (mėnesių) veiklą:

1) labai gerai, teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu nustatyti iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo, o nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjams – mėnesiui (mėnesiams) darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies, ir gali siūlyti skirti premiją pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;

2) gerai, teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu nustatyti iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo, o nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjams – mėnesiui (mėnesiams) darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydį, ne mažesnį kaip 5 procentai pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio pagal darbo apmokėjimo sistemoje nustatytą tvarką ir dydžius;

3) patenkinamai, teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu nenustatyti darbuotojui pareiginės algos kintamosios dalies dydžio;

4) nepatenkinamai, teikia vertinimo išvadą biudžetinės įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui į pareigas priimančiam asmeniui su siūlymu darbuotojui, išskyrus mokyklos vadovo pavaduotoją ugdymui ir mokyklos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją, nustatyti mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, tačiau ne mažesnį, negu šio įstatymo 1, 2, 3, ir 4 ir 5 prieduose tai pareigybei pagal vadovaujamo darbo patirtį ir (ar) profesinę darbo patirtį numatytas minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, mokyklos vadovo pavaduotojui ugdymui, mokyklos ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjui nustatyti vienetu mažesnį pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. Su darbuotoju gali būti sudarytas rezultatų gerinimo planas (pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 5 dalį), kurio vykdymas įvertinamas ne anksčiau kaip po 2 mėnesių. Rezultatų gerinimo plano vykdymo rezultatus įvertinus nepatenkinamai, su darbuotoju sudaryta darbo sutartis gali būti nutraukiama darbo sutartis pagal Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

11. Į pareigas priimantis asmuo Biudžetinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs iš tiesioginių vadovų darbuotojų tiesioginio vadovo darbuotojo įvertinimą, per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymams siūlymui dėl šio straipsnio 10 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų darbuotojo kasmetinio veiklos vertinimo (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų – mėnesio (mėnesių) veiklos vertinimo) metu priimto motyvuoto sprendimo pritarti arba nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo siūlymui įsigaliojimo dienos. Priėmus sprendimą pritarti motyvuotam siūlymui, šis siūlymas įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šioje dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito biudžetinės įstaigos darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jos įgalioto asmens siūlymas dėl biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo įgyvendinamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio straipsnio 9 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos ir galioja iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo. Į pareigas priimančio asmens šio straipsnio 9 dalyje nurodytas sprendimas galioja iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto šio straipsnio 9 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos. Jei į pareigas priimantis asmuo įgaliojo kitą asmenį įvertinti biudžetinės įstaigos vadovo praėjusių kalendorinių metų veiklą, į pareigas priimantis asmuo, gavęs iš įgalioto asmens biudžetinės įstaigos vadovo įvertinimą, per 10 darbo dienų priima motyvuotą sprendimą pritarti arba nepritarti įgalioto asmens siūlymui dėl šio straipsnio 9 dalyje numatytų nuostatų įgyvendinimo. Šis sprendimas galioja iki kito biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto motyvuoto sprendimo pritarti arba nepritarti įgalioto asmens siūlymui įsigaliojimo dienos.

12. Biudžetinės įstaigos darbuotojas priimtus sprendimus dėl jo kasmetinio veiklos vertinimo turi teisę skųsti nustatyta darbo ginčams nagrinėti nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka.

13. Jeigu dėl biudžetinės įstaigos darbuotojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų ar kitų svarbių priežasčių praleidžiami šio straipsnio 3, 4, 5 ar 8 dalyje nurodyti terminai, darbuotojo veikla įvertinama per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių išnykimo dienos.“

 

9 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio

už darbą įstatymo

1 priedas

 

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

 

(Baziniais dydžiais)

Valstybės ar savivaldybių įstaigų grupė

Vadovaujamo darbo

patirtis (metais)

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu pareigybės lygis A

vadovų

vadovų pavaduotojų

I grupė

(201 ir daugiau pareigybių)

iki 5

7,18,1–14,1

6,47,4–12,7

nuo daugiau kaip 5 iki 10

7,28,2–14,5

6,57,5–13

daugiau kaip 10

7,38,3–14,8

6,67,6–13,6

II grupė

(51–200 pareigybių)

iki 5

6,87,8–13,7

6,27,2–12,3

nuo daugiau kaip 5 iki 10

6,97,9–13,9

6,37,3–12,5

daugiau kaip 10

78–14,1

6,47,4–12,7

III grupė

(50 ir mažiau pareigybių)

iki 5

6,57,5–13,3

67–11,9

nuo daugiau kaip 5 iki 10

6,67,6–13,5

6,17,1–12,2

daugiau kaip 10

6,77,7–13,7

6,27,2–12,3“.

 

 

10 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio

už darbą įstatymo

2 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ IR JŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

I SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

(Baziniais dydžiais)

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

iki 5

5,96,410,5

66,5–10,7

6,16,6–12

4,8–9,8

5,3–9,9

5–10

5,5–10,1

5,210,2

5,7–10,3

nuo daugiau kaip 5 iki 10

66,5–10,6

6,16,6–10,9

6,26,7–12,1

55,5–10,1

5,210,2

5,7–10,3

5,310,4

5,8–10,5

daugiau

kaip 10

6,16,6–10,7

6,26,7–11,2

6,36,8–12,2

5,210,2

5,7–10,3

5,310,4

5,8–10,5

5,45,9–10,6

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

 (Baziniais dydžiais)

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

iki 5

5,45,9–9,5

5,56,0–10,6

5,66,1–11,8

4,7–8,9

5,2–9,0

4,8–9

5,3–9,1

4,99,2

5,4–9,3

nuo daugiau kaip 5 iki 10

5,56,0–9,6

5,66,1–10,7

5,76,2–11,9

4,8–9

5,3–9,1

4,99,2

5,4–9,3

5–9,4

5,5–9,5

daugiau kaip 10

5,66,1–9,7

5,76,2–10,8

5,86,3–12

4,9–9,2

5,4–9,3

59,4

5,5–9,5

5,29,5

5,7–9,6“.

 

11 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio

už darbą įstatymo

3 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS SUDARYTOS SUTARTYS DĖL MENTORYSTĖS, IR SPECIALISTŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

 (Baziniais dydžiais)

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

A lygis

55,5–8,4

5,15,6–9,4

5,25,7–10,5

5,35,8–11,6

B lygis

4,65,1–8,1

4,75,2–8,2

4,85,3–8,4

4,95,4–8,9“.

 

12 straipsnis. Įstatymo 4 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 4 priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio

už darbą įstatymo

4 priedas

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTAI

 

                               (Baziniais dydžiais)

Pareigybės lygis

Pastoviosios dalies koeficientai

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

C lygis

4,2–5,9

4,7–6,2

4,3–6

4,8–6,3

4,4–6,2

4,9–6,5

4,55–7,8“.

 

13 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas.

1.      Pakeisti 5 priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,91

7,44

6,94

7,47

7,0

7,53

7,13

7,67

7,35

7,91

7,38

7,94

7,42

7,98

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

7,43

7,99

7,44

8,01

7,45

8,02

7,49

8,06

7,51

8,08

7,54

8,11

7,59

8,17

Vyresnysis mokytojas

7,6

8,18

7,63

8,21

7,67

8,25

7,97

8,58

8,01

8,62

8,05

8,66

Mokytojas metodininkas

8,12

8,74

8,27

8,9

8,53

9,18

8,57

9,22

8,62

9,28

Mokytojas ekspertas

9,24

9,94

9,39

10,1

9,63

10,36

9,67

10,4

9,71

10,45

2.      Pakeisti 5 priedo 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,91

7,44

6,94

7,47

7,0

7,53

7,13

7,67

7,35

7,91

7,38

7,94

7,42

7,98

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

7,43

7,99

7,44

8,01

7,45

8,02

7,49

8,06

7,51

8,08

7,54

8,11

7,59

8,17

Vyresnysis mokytojas

7,6

8,18

7,63

8,21

7,67

8,25

7,97

8,58

8,01

8,62

8,05

8,66

Mokytojas metodininkas

8,12

8,74

8,27

8,9

8,53

9,18

8,57

9,22

8,62

9,28

Mokytojas ekspertas

9,24

9,94

9,39

10,1

9,63

10,36

9,67

10,4

9,71

10,45“.

 

3.       Pakeisti 5 priedo 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

„15. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio priedo 16 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 32 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).“

4.      Pakeisti 5 priedo 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

„16. Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose (ikimokyklinio ugdymo grupėse), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, darbo laikas per savaitę yra 26 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).“

5.      Pakeisti 5 priedo 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. Meninio ugdymo mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas, darbo laikas per savaitę yra 26 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).“

6.      Pakeisti 5 priedo 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

„18. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

6,91

7,44

6,94

7,47

7,0

7,53

7,13

7,67

7,35

7,91

7,38

7,94

7,42

7,98

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Mokytojas

7,43

7,99

7,44

8,01

7,45

8,02

7,49

8,06

7,51

8,08

7,54

8,11

7,59

8,17

Vyresnysis mokytojas

7,6

8,18

7,63

8,21

7,67

8,25

7,97

8,58

8,01

8,62

8,05

8,66

Mokytojas metodininkas

8,12

8,74

8,27

8,9

8,53

9,18

8,57

9,22

8,62

9,28

Mokytojas ekspertas

9,24

9,94

9,39

10,1

9,63

10,36

9,67

10,4

9,71

10,45

 

7.      Pakeisti 5 priedo 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus nurodytus šio priedo 22 punkte, darbo laikas per savaitę yra 36 valandos, iš jų 33 32 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 3 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais) ugdymo klausimais ir kt.).“

8.      Pakeisti 5 priedo 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą mokyklose (priešmokyklinio ugdymo grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose (priešmokyklinio ugdymo grupėse), sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, darbo laikas per savaitę yra 26 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).“

9.      Pakeisti 5 priedo 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, judesio korekcijos specialistas

6,91

7,44

6,94

7,47

7,0

7,53

7,13

7,67

7,35

7,91

7,38

7,94

7,42

7,98

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas

7,43

7,99

7,44

8,01

7,45

8,02

7,49

8,06

7,51

8,08

7,54

8,11

7,59

8,17

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas

7,6

8,18

7,63

8,21

7,67

8,25

7,97

8,58

8,01

8,62

8,05

8,66

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas

8,12

8,74

8,27

8,9

8,53

9,18

8,57

9,22

8,62

9,28

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas

9,24

9,94

9,39

10,1

9,63

10,36

9,67

10,4

9,71

10,45“.

 

 

 

10. Pakeisti 5 priedo 27.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„27.1. specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokyklose, socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, – 32 34 valandos, iš jų 22 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (vaikų, mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 10 12 valandų – netiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kita);“

11. Pakeisti 5 priedo 27.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„27.2. specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų ir tiflopedagogų, dirbančių mokyklose, socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams, su mokyklinio amžiaus vaikais, – 28 30 valandų, iš jų 18 valandų skiriama tiesioginiam darbui su vaikais, mokiniais (vaikų, mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams įvertinti, specialiosioms pratyboms vesti), 10 12 valandų – netiesioginiam darbui su vaikais,  mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasirengti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, kitais ugdymo procese dalyvaujančiais asmenimis, vaikų, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos klausimais ir kita);“.

12. Pakeisti 5 priedo 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

(Baziniais dydžiais)

Kvalifikacinė

kategorija

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 2

nuo daugiau kaip 2 iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

nuo daugiau kaip 15 iki 20

nuo daugiau kaip 20 iki 25

daugiau kaip 25

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Psichologo asistentas, specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas

6,91

7,44

6,94

7,47

7,0

7,53

7,13

7,67

7,35

7,91

7,38

7,94

7,42

7,98

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Specialusis pedagogas, logopedas, surdopedagogas, tiflopedagogas, socialinis pedagogas, ketvirtos kategorijos psichologas

7,43

7,99

7,44

8,01

7,45

8,02

7,49

8,06

7,51

8,08

7,54

8,11

7,59

8,17

Vyresnysis specialusis pedagogas, vyresnysis logopedas, vyresnysis surdopedagogas, vyresnysis tiflopedagogas, vyresnysis socialinis pedagogas, trečios kategorijos psichologas

7,6

8,18

7,63

8,21

7,67

8,25

7,97

8,58

8,01

8,62

8,05

8,66

Specialusis pedagogas metodininkas, logopedas metodininkas, surdopedagogas metodininkas, tiflopedagogas metodininkas, socialinis pedagogas metodininkas, antros kategorijos psichologas

8,12

8,74

8,27

8,9

8,53

9,18

8,57

9,22

8,62

9,28

Specialusis pedagogas ekspertas, logopedas ekspertas, surdopedagogas ekspertas, tiflopedagogas ekspertas, socialinis pedagogas ekspertas, pirmos kategorijos psichologas

9,24

9,94

9,39

10,1

9,63

10,36

9,67

10,4

9,71

10,45“.

 

13. Pakeisti 5 priedo 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Pareigybė

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 3

nuo daugiau kaip 3 iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos

Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius

5,1

5,5

5,2

5,7

5,25

5,8

5,3

5,85

Pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos

Auklėtojas, koncertmeisteris, akompaniatorius

5,4

5,9

5,45

5,95

5,5

6

Vyresnysis auklėtojas, vyresnysis koncertmeisteris, vyresnysis akompaniatorius

5,6

6,05

5,65

6,1

5,7

6,15

Auklėtojas metodininkas, koncertmeisteris metodininkas, akompaniatorius metodininkas

5,75

6,20

5,8

6,25

5,85

6,3

Auklėtojas ekspertas, koncertmeisteris ekspertas, akompaniatorius ekspertas

5,95

6,40

6,02

6,48

6,17

6,64“

 

14. Pakeisti 5 priedo 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35. Koncertmeisterių ir akompaniatorių, dirbančių mokykloje, darbo laikas per savaitę yra 26 28 valandos, iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (pasiruošti pamokoms, renginiams ir metodinei veiklai).“

15. Pakeisti 5 priedo 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

„36. Auklėtojų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, skirtas mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir sanatorijų mokyklas), darbo laikas per savaitę yra 30 32 valandųos, iš jų 28 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).“

16. Pakeisti 5 priedo 37 punktą ir jį išdėstyti taip:

„37. Auklėtojų, dirbančių su mokyklinio amžiaus vaikais bendrojo ugdymo mokyklose (grupėse), skirtose mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, sanatorijų mokyklose, vaikų socializacijos centruose, socialinės globos įstaigose, skirtose vaikams, darbo laikas per savaitę yra 26 28 valandos, iš jų 24 valandos per savaitę skiriamos tiesioginiam darbui su mokiniais, 2 4 valandos – netiesioginiam darbui su mokiniais (darbams planuoti, dokumentams, susijusiems su ugdymu, rengti, bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo klausimais ir kt.).“

17. Pakeisti 5 priedo 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

„38. Šiame skyriuje nurodytų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Pedagoginio darbo stažas (metais)

Pastoviosios dalies koeficientai

iki 10

5,95 6,4

nuo daugiau kaip 10 iki 15

6,65 7,16

daugiau kaip 15

7,35 7,91“.

 

 

18. Pakeisti 5 priedo 42 punktą ir jį išdėstyti taip:

„42. Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Mokinių skaičius

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

 

iki 10 metų

nuo daugiau kaip 10 iki 15 metų

daugiau kaip 15 metų

iki 200

10,71 12,54

11,1 13

11,37 13,31

201–400

11,7 13,7

11,8 13,82

11,81 13,83

401–600

11,74 13,75

11,82 13,84

11,85 13,88

601–1 000

12,6 14,75

12,62 14,78

12,65 14,81

1 001 ir daugiau

12,62 14,78

12,64 14,8

12,68 14,85“.

 

19. Pakeisti 5 priedo 43 punktą ir jį išdėstyti taip:

„43. Mokyklų vadovų pavaduotojų ugdymui pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Mokinių skaičius

Pastoviosios dalies koeficientai

pedagoginio darbo stažas (metais)

iki 10

nuo daugiau kaip 10 iki 15

daugiau kaip 15

iki 500

10,44 12,23

10,46 12,25

10,48 12,27

501 ir daugiau

10,5 12,30

10,65 12,47

10,8 12,65“.

 

20. Pakeisti 5 priedo 47 punktą ir jį išdėstyti taip:

„47. Šiame skyriuje nurodytų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Pedagoginio darbo stažas (metais)

Pastoviosios dalies koeficientai

iki 10

9,1 10,66

nuo daugiau kaip 10 iki 15

9,5 11,12

daugiau kaip 15

10 11,71“.

 

21. Pakeisti 5 priedo 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

„50. Švietimo pagalbos įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Pareigybių skaičius

Vadovaujamo darbo

patirtis (metais)

Pastoviosios dalies koeficientai, jeigu pareigybės lygis A

vadovų

vadovų pavaduotojų

201 ir daugiau pareigybių

iki 5

10,65 12,47–14,1

9,611,24–12,7

nuo daugiau kaip 5 iki 10

 

10,8 12,65–14,5

9,75 11,42–13

daugiau kaip 10

10,95 12,82–14,8

9,9 11,59–13,6

51–200 pareigybių

iki 5

10,2 11,94–13,7

9,3 10,89–12,3

nuo daugiau kaip 5 iki 10

10,35 12,12 –13,9

9,45 11,07–12,5

daugiau kaip 10

10,5 12,3–14,1

9,6 11,24–12,7

50 ir mažiau pareigybių

iki 5

9,75 11,42–13,3

9 10,54 –11,9

nuo daugiau kaip 5 iki 10

9,9 11,59–13,5

9,15 10,71 –12,2

daugiau kaip 10

 

10,05 11,77–13,7

9,3 10,89–12,3“.

 

22. Pakeisti 5 priedo 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

„51. Švietimo pagalbos įstaigų skyrių vedėjų, kurių darbas laikomas pedagoginiu, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

(Baziniais dydžiais)

Vadovaujamo darbo patirtis (metais)

Pareigybės lygis

A

B

profesinio darbo patirtis (metais)

profesinio darbo patirtis (metais)

iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

iki 5

nuo daugiau kaip 5 iki 10

daugiau kaip 10

iki 5

8,6110,08 –10,5

8,7610,26––10,7

8,9110,43–12

78,2–9,8

7,38,55–10

7,68,9–10,2

nuo daugiau kaip 5 iki 10

8,7610,26–10,6

8,9110,43–10,9

9,0510,6–12,1

7,38,55–10

7,68,9–10,2

7,749,06–10,4

daugiau kaip 10

8,9110,43–10,7

9,0510,6–11,2

9,210,77–12,2

7,68,9–10,2

7,749,06–10,4

7,889,23–10,6“.

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnio 3 ir 7 dalis ir šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šio Įstatymo 13 straipsnio 3 ir 7 dalys  įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

3. Pareiginės algos kintamoji dalis, nustatyta biudžetinės įstaigos darbuotojui už 2020 metų kasmetinį veiklos vertinimą, taip pat šio įstatymo 6 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 3 ir 5 dalyse numatytais atvejais mokama iki kasmetinio (nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojams, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius ir kurių pareigybių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras – iki atitinkamo mėnesio, atsižvelgiant į nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų repertuarų programas) veiklos vertinimo metu priimto sprendimo pritarti arba nepritarti biudžetinės įstaigos darbuotojo tiesioginio vadovo (ar įgalioto asmens, jei šis vertino biudžetinės įstaigos vadovą) siūlymui įsigaliojimo dienos arba iki biudžetinės įstaigos vadovo kasmetinio veiklos vertinimo metu priimto šio įstatymo 8 straipsnyje išdėstyto Įstatymo 14 straipsnio 9 dalyje nurodyto sprendimo įsigaliojimo dienos.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, kultūros ministras, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas