Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO NR. I-678 43 STRAIPSNIO IR 3 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 7 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) užsienio valstybių kredito įstaigų ir kitų finansinių paslaugų teikimo veiklos, draudimo veiklos ir finansų rinkų priežiūros institucijoms, jeigu ji reikalinga priežiūros funkcijai atlikti, Europos centriniam bankui, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 nuostatas finansų rinkos priežiūros funkciją atlieka Europos centrinis bankas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo 3 priedą 16 punktu:

16. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (OL 2018 L 156, p. 43).

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 10 d.

 
 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas