LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

VIII (PAVASARIO) SESIJOS

VAKARINIO posėdžio NR. 405

STENOGRAMA

 

2020 m. gegužės 19 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas A. NEKROŠIUS

 

 


 

PIRMININKAS (A. NEKROŠIUS, LVŽSF*). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­de­da­me va­ka­ri­nį po­sė­dį. (Gon­gas) Kvie­čiu vi­sus re­gist­ruo­tis. Vėl sis­te­ma nu­lū­žo ir nie­ko ne­ro­do. Ban­do­me dar kar­tą už­si­re­gist­ruo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 58 Sei­mo na­riai.

 

14.01 val.

Lie­tu­vos ban­ko pra­ne­ši­mas apie Lie­tu­vos ban­ko pa­grin­di­nio tiks­lo įgy­ven­di­ni­mą, finan­sų rin­kos būk­lę ir funk­ci­jų vyk­dy­mą

 

Pir­ma­sis va­ka­ri­nės dar­bo­tvarkės klau­si­mas – Lie­tu­vos ban­ko pra­ne­ši­mas apie Lie­tu­vos ban­ko pa­grin­di­nio tiks­lo įgy­ven­di­ni­mą, fi­nan­sų rin­kos būk­lę ir funk­ci­jų vyk­dy­mą. Pra­ne­šė­jas – Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kas V. Va­si­liaus­kas. 20 mi­nu­čių ski­ria­me pra­ne­ši­mui ir 20 mi­nu­čių klau­si­mams. Pra­šau.

V. VASILIAUSKAS. La­ba die­na, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, la­ba die­na, ger­bia­mi Sei­mo na­riai. Dė­ko­ju už skir­tą lai­ką ir ga­li­my­bę pri­sta­ty­ti pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vos ban­ko pa­grin­di­nio tiks­lo įgy­ven­di­ni­mą, fi­nan­sų rin­kos būk­lę ir funk­ci­jų vyk­dy­mą. Kar­tu su šiuo pra­ne­ši­mu mes tei­kia­me ir me­ti­nę ata­skai­tą, bū­tent me­ti­nę ata­skai­tą už 2019 me­tus. To­dėl ir sa­vo pra­ne­ši­me trum­pai ap­žvelg­siu 2019 me­tus, bet, ma­tyt, ge­ro­kai svar­biau yra žiū­rė­ti į at­ei­tį, to­dėl ati­tin­ka­mai ke­le­tą žo­džių pa­sa­ky­siu apie eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jus ir pas­ku­ti­nius eko­no­mi­kos sig­na­lus.

Pir­miau­sia pra­dė­siu nuo 2019 me­tų la­bai trum­pai. Iš tik­rų­jų pra­ei­ti me­tai eko­no­mi­nio vys­ty­mo­si pras­me bu­vo tik­rai ne­blo­gi, au­gi­mas, kaip ma­to­te skaid­rė­je, tik­rai aki­vaiz­dus ir šiais me­tais mes pla­na­vo­me taip pat tei­gia­mą au­gi­mą. De­ja, vis­ką pa­ko­re­ga­vo tai, kas pa­ko­re­ga­vo iš tik­rų­jų.

Kal­bant apie kre­di­to įstai­gų si­tu­a­ci­ją, ir­gi ati­tin­ka­mai kre­di­to srau­tas au­go kar­tu su eko­no­mi­ka, tai yra ati­ti­ko eko­no­mi­nę rai­dą, ypač au­go na­mų ūkių pa­sko­lų port­fe­lis. Kal­bant apie įmo­nes, jis šiek tiek trau­kė­si. Trau­kė­si to­dėl, kad au­go ki­tas sko­li­ni­ma­sis, tai yra tar­pu­sa­vio sko­li­ni­ma­sis, pre­ky­bos kre­di­tas au­go.

Kal­bant apie ban­kų būk­lę pra­ėju­siais me­tais, pa­kan­ka­mu­mo ro­dik­lis iš tik­rų­jų ge­ro­kai di­des­nis ne­gu mi­ni­ma­lus. Kal­bant apie lik­vi­du­mo ro­dik­lį, tai yra jei­gu įvyk­tų kas nors ir ban­kams grei­tai rei­kė­tų pi­ni­gų, vėl­gi pro­ble­mų iš tik­rų­jų ne­bu­vo. Na, ir ati­tin­ka­mai ban­kų sek­to­riaus pra­ėju­sių me­tų pel­nas – per 300 mln. eu­rų. Jį, įvy­kus pan­de­mi­jai, mes pri­myg­ti­nai re­ko­men­da­vo­me pa­lik­ti, ne­iš­mo­kė­ti di­vi­den­dais, pa­lik­ti Lie­tu­vo­je. Taip iš tik­rų­jų ir įvy­ko, bet apie tai šiek tiek vė­liau.

Tai­gi, kal­bant apie mū­sų, kaip ins­ti­tu­ci­jos, fi­nan­si­nius re­zul­ta­tus, pra­ėję me­tai iš tik­rų­jų grą­žos po­žiū­riu bu­vo iš­skir­ti­niai. Bū­tent grą­žos po­žiū­riu ar­ba mū­sų in­ves­ti­ci­jų pel­nin­gu­mas bu­vo aukš­čiau­sias per pas­ku­ti­nius aš­tuo­ne­rius me­tus, tą jūs ma­to­te šio­je skaid­rė­je.

Ly­giai taip pat ati­tin­ka­mai at­si­spin­dė­jo mū­sų pel­nas bei įmo­kos į biu­dže­tą. Pel­nas yra fi­nan­si­nis re­zul­ta­tas jau po mū­sų su­for­muo­tų ati­dė­ji­mų įvai­rioms ri­zi­koms pa­deng­ti. Ir ati­tin­ka­mai po to mes taip pat pa­gal tre­jų me­tų tai­syk­lę ap­skai­čia­vo­me mo­kė­ti­ną pel­no mo­kes­tį į biu­dže­tą. Bū­tent lai­ko­mės nuo­sek­liai įsi­pa­rei­go­ji­mo me­tai iš me­tų di­din­ti įmo­ką į biu­dže­tą, na, ir ma­to­te, tre­jus pas­ta­ruo­sius me­tus tas di­dė­ji­mas bu­vo. Tie­są sa­kant, be abe­jo, mes esa­me pri­klau­so­mi nuo fi­nan­sų rin­kų, nuo in­ves­ti­ci­jų fi­nan­sų rin­ko­se. Sa­ky­kim, į šiuos me­tus mes žiū­ri­me ga­na at­sar­giai, nes jau ma­tė­me fi­nan­sų rin­ko­se nei­gia­mų ko­rek­ci­jų pir­mą ket­vir­tį, ko­vo mė­ne­sį. Tiek trum­pai bu­vo apie 2019 me­tus.

Da­bar tie­siog apie 2020 me­tus ir ga­li­mus rai­dos sce­na­ri­jus. Mes dir­bo­me prie tri­jų ga­li­mų rai­dos sce­na­ri­jų. Va­di­na­ma­sis švel­nu­sis sce­na­ri­jus, kai eko­no­mi­ka trauk­tų­si tarp 3–4 %. Mū­sų va­di­na­ma­sis ba­zi­nis, ar­ba pa­grin­di­nis, sce­na­ri­jus, kai eko­no­mi­kos trau­ki­ma­sis yra dau­giau ne­gu 11 %. Na, ir tas ne­pa­lan­kiau­sias sce­na­ri­jus, kai eko­no­mi­kos trau­ki­ma­sis yra be­veik 21 %. Be abe­jo, vi­si šie sce­na­ri­jai yra pa­rem­ti prie­lai­do­mis, o pa­grin­di­nės prie­lai­dos yra su­si­ju­sios su ka­ran­ti­nu, su eko­no­mi­kų už­si­da­ry­mu, ir ne tik Lie­tu­vo­je, ir dau­giau­sia, ma­tyt, ne Lie­tu­vo­je, o bū­tent už­sie­nio vals­ty­bė­se, pa­grin­di­nė­se mū­sų pre­ky­bos part­ne­rė­se.

Tai­gi mū­sų pa­grin­di­nis sce­na­ri­jus, ar­ba ba­zi­nis sce­na­ri­jus, yra va­di­na­ma­sis U for­mos sce­na­ri­jus. Jis reiš­kia, kad eko­no­mi­kos trau­ki­ma­sis šiais me­tais bū­tų di­des­nis ne­gu de­šim­ta­da­lis. Ati­tin­ka­mai dar­bo už­mo­kes­tis taip pat trauk­tų­si, ati­tin­ka­mai aug­tų ne­dar­bo ly­gis tarp 12 %–13 %. Vėl­gi re­mian­tis šiuo sce­na­ri­ju­mi, 2021 me­tais, tai yra jau ki­tais me­tais, eko­no­mi­ka pra­dė­tų grįž­ti į prieš­kri­zi­nį ly­gį. Tai yra au­gi­mas bū­tų be­veik 10 %, bet vis­gi ki­tais me­tais pa­gal to­kį sce­na­ri­jų au­gi­mas dar ne­grįž­tų į 2019 me­tų, tai yra prieš­pan­de­mi­nį, ly­gį.

Kuo mes re­mia­mės kal­bė­da­mi apie to­kius, sa­ky­čiau, ne­vi­siš­kai pa­lan­kius sce­na­ri­jus? Vi­sų pir­ma, mes re­mia­mės tarp­tau­ti­ne ap­lin­ka ir ma­to­me, kad pa­grin­di­nė­se mū­sų pre­ky­bos par­tne­rė­se iš tik­rų­jų su­si­trau­ki­mas dau­giau ne­gu aki­vaiz­dus. Vi­so­se skaid­rė­je ro­do­mo­se ju­ris­dikci­jo­se, iš­sky­rus Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas, da­bar­ti­nis eko­no­mi­kos su­si­trau­ki­mas yra di­des­nis ne­gu bu­vo 2008–2009 me­tų kri­zės me­tu. Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, sa­ky­čiau, skai­čiai yra to­kie, nes ten vyks­ta, vis­kas dar tik įsi­va­žiuo­ja. Aš sa­ky­čiau, kad tie skai­čiai tu­rė­tų po­ten­cia­lą di­dė­ti.

Kal­bant apie pa­si­ti­kė­ji­mo in­dek­sus, vėl­gi ma­to­te, jie tik­rai yra že­mu­mo­je. Bent jau pir­mo ket­vir­čio duo­me­nys ne­trykš­ta op­ti­miz­mu.

Kal­bant apie to­kius in­di­ka­to­rius, ku­riuos mes ste­bi­me die­na iš die­nos, vėl­gi pa­ban­dė­me bū­tent pa­vaiz­duo­ti tuos in­di­ka­to­rius, ku­rie iš tik­rų­jų kal­ba apie eko­no­mi­nio ak­ty­vu­mo su­si­trau­ki­mą. Tai­gi elek­tros ener­gi­jos su­var­to­ji­mas ma­žė­ja. Oro uos­tai – nė­ra ką, ma­tyt, iš tik­rų­jų kal­bė­ti. Ju­dė­ji­mo in­ten­sy­vu­mas ir­gi 40 % ma­žes­nis. Tie­sa, rei­kia pa­žy­mė­ti, kad pa­gal ko­vo mė­ne­sio duo­me­nis bu­vo 70 % ma­žes­nis ju­dė­ji­mas, da­bar, sa­ky­kim, taip, jis vis dar ma­žė­ja, tai yra ma­žas, ma­žes­nis, bet ta ten­den­ci­ja yra po­zi­ty­vi.

Maž­me­ni­nė pre­ky­ba – mi­nus 6 %. Iš es­mės su­si­trau­ki­mas yra ne mais­to pro­duk­tų pre­ky­bos. Mais­to pro­duk­tų pre­ky­bo­je mes kaip tik ma­to­me di­des­nius par­da­vi­mus, bet ap­skri­tai kal­bant apie pre­ky­bą su­si­trau­ki­mas yra toks. Ati­tin­ka­mai dar­bo rin­kos ten­den­ci­jos nė­ra la­bai op­ti­mis­tiškos, tie­sa, pas­ku­ti­niai skai­čiai ro­do ne­dar­bo au­gi­mo tem­po lė­tė­ji­mą, tai ma­ty­si­me, kaip čia bus ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je.

Kal­bant apie at­ly­gi­ni­mų au­gi­mo prog­no­zę, be jo­kios abe­jo­nės, la­biau­siai at­ly­gi­ni­mai su­si­trau­kė ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo veik­lo­je, vie­toj prog­no­zuo­to per­nai maž­daug 11 % au­gi­mo šio­je sri­ty­je, šios ver­slo ša­kos fak­tas yra 11 % at­ly­gi­ni­mų ma­žė­ji­mas, na­tū­ra­lu, ka­dan­gi daug ar­ba di­džio­ji da­lis šio­je sri­ty­je dir­ban­čių įmo­nių yra pra­sto­vo­se. Pre­ky­bo­je at­ly­gi­ni­mų au­gi­mas yra vie­toj pla­nuo­tų 10 % – 3 %. Pra­mo­gų po­il­sio veik­lo­je nuo pla­nuo­tų 12 % ar­ba prog­no­zuo­tų, tiks­liau, 12 % iki maž­daug 3 %.

Kal­bant apie in­flia­ci­ją, ma­tyt, čia tik­tai ke­le­tas žo­džių. Iš tik­rų­jų in­flia­ci­jos tem­pas ma­žė­ja ir pa­grin­di­nė in­flia­ci­jos tem­po ma­žė­ji­mo prie­žas­tis, be abe­jo, yra naf­tos kai­nos, ku­rios tik­rai yra la­bai la­bai že­mos, ir tas po­vei­kis bus jau­čia­mas dar iš tik­rų­jų il­ges­nį lai­ką.

Kal­bant apie sig­na­lus iš ban­kų sek­to­riaus, tai ban­kų sek­to­riui, kaip aš mi­nė­jau ir pa­čio­je pra­džio­je, re­ko­men­da­vo­me ne­mo­kė­ti di­vi­den­dų ir bū­tent ban­kų sek­to­rius, ap­skri­tai vi­sas fi­nan­sų sek­to­rius, į tą siū­ly­mą at­si­žvel­gė ir di­vi­den­dai bus pa­lik­ti Lie­tu­vo­je kaip tam tik­ra pa­gal­vė, jei­gu kas nors at­si­tik­tų. Ga­li­me sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų ban­kų sek­to­rius yra pa­si­ren­gęs amor­ti­zuo­ti įvai­riau­sią šo­ką, koks ga­lė­tų bū­ti. Šio­je skaid­rė­je ma­to­me, kad pri­tai­kius streso tes­tą, o streso ­tes­tas bu­vo at­lie­ka­mas pa­gal maž­daug 2008–2009 me­tų sce­na­ri­jų, tai reikš­tų, kad bū­tent ban­kų sek­to­riaus nuos­to­liai siek­tų dau­giau kaip 1 mlrd. eu­rų. Vis tiek ka­pi­ta­lo pa­kan­ka­mu­mo ro­dik­lis dar ne­nu­kris­tų že­miau mi­ni­ma­laus, tai yra šian­dien dau­giau kaip 19 % ka­pi­ta­lo pa­kan­ka­mu­mo ro­dik­lis. Ne­pa­lan­kiau­sio­mis są­ly­go­mis jo su­ma­žė­ji­mas bū­tų 8,5 %, ki­taip sa­kant, dar vis tiek ban­kų sek­to­rius at­lai­ky­tų ga­li­mą šo­ką.

Kal­bant apie kre­di­to po­ky­čius, na­tū­ra­lu, kad pa­klau­sa po ko­vo 15 die­nos kri­to. Dar ko­vo mė­ne­sį iš se­niau pri­im­tų spren­di­mų kre­di­tų port­fe­lis di­dė­jo, da­bar, ly­gi­nant aš­tuo­nias sa­vai­tes iki ka­ran­ti­no ir aš­tuo­nias sa­vai­tes po ka­ran­ti­no, per vi­sas pa­sko­lų rū­šis pa­sko­lų port­fe­lis su­si­trau­kė. Bū­tent nau­jų pa­sko­lų įmo­nėms srau­tas kri­to 30 %, būs­to įsi­gi­ji­mui, tai yra gy­ven­to­jų būs­to įsi­gi­ji­mui, taip pat 30 %, o ki­tų pa­sko­lų na­mų ūkiams, čia pir­miau­sia tu­ri­mos ome­ny var­to­ji­mo pa­sko­los, su­si­trau­ki­mas bu­vo be­veik per pu­sę. Ke­le­tą žo­džių… Mes pir­ma­die­niais, ket­vir­ta­die­niais skel­bia­me nau­jau­sius duo­me­nis, juos ga­li­ma ras­ti bū­tent mū­sų tin­kla­la­py­je.

Pa­bai­gai ke­le­tą žo­džių apie pa­ra­mos eko­no­mi­kai prie­mo­nių ar­se­na­lą. Čia tos, ku­rios su­si­ju­sios su mu­mis, tos, prie ku­rių mes pri­dė­ję esa­me ran­kas.

Pir­miau­sia Eu­ro­sis­te­mos pi­ni­gų po­li­ti­ka. Įvy­kus COVID-19 si­tu­a­ci­jai, Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas, ku­rio da­li­mi esa­me ir mes, pa­skel­bė spe­cia­lią pan­de­mi­nę pro­gra­mą. Tai yra tur­to pir­ki­mo pro­gra­ma, 750 mlrd. eu­rų. Mes ak­ty­viai da­ly­vau­ja­me to­je pro­gra­mo­je. Taip pat bu­vo pa­skelb­tos prie­mo­nės, ku­rios ga­lė­tų dar la­biau at­pi­gin­ti ban­kų sko­li­ni­mo­si ga­li­my­bes, sie­kiant, kad tas nau­jų kre­di­tų, pa­sko­lų srau­tas, nau­jų pa­sko­lų srau­tas tik ne­su­ma­žė­tų. Bet vėl­gi tai pri­klau­so ne tik nuo ban­ko nu­si­tei­ki­mo, bet taip pat ir nuo no­ro sko­lin­tis. O tas no­ras sko­lin­tis šiuo me­tu yra tik­rai pri­slo­pęs. Vi­si ban­do su­si­gau­dy­ti, kas čia vyks­ta ir ko rei­kia lauk­ti at­ei­ty­je.

Tai­gi mes, kaip Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko da­lis, su­in­ten­sy­vi­no­me Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­nių po­pie­rių pir­ki­mus ir iki me­tų pa­bai­gos mes pla­nuo­ja­me su­pirk­ti maž­daug po 500 mln. eu­rų ver­ty­bi­nių po­pie­rių kiek­vie­ną mė­ne­sį. Ir ma­no­me, kad iš da­lies dėl su­ak­ty­vin­tų pir­ki­mų Vy­riau­sy­bės iš­leis­tų ver­ty­bi­nių po­pie­rių pa­ja­min­gu­mas sta­bi­li­za­vo­si. Nes pra­džio­je, kai tik po ko­vo 15 die­nos pra­si­dė­jo ši­tie ne­pa­lan­kūs reiš­ki­niai, kre­di­to­rių ri­zi­kos ape­ti­tas bu­vo iš tik­rų­jų su­svy­ra­vęs, bet ka­dan­gi mes pa­dvi­gu­bi­no­me auk­cio­nų skai­čių, aš ma­nau, dėl to taip pat pa­vy­ko pa­si­sko­lin­ti už ma­žes­nes kai­nas ne­gu vie­nas pro­cen­ti­nis punk­tas.

Dėl to, kad bu­vo pa­keis­tas mū­sų įsta­ty­mas (ir čia no­rė­čiau pa­dė­ko­ti Sei­mo na­riams), mes tu­ri­me ga­li­my­bę da­bar įstai­goms, ku­rios hi­po­te­tiš­kai ga­lė­tų su­si­dur­ti su lik­vi­du­mo pro­ble­mo­mis, su­teik­ti lik­vi­du­mo pa­sko­las. Čia vi­sų pir­ma kal­ba­me apie fi­nan­sų įstai­gas, ku­rių ra­tas bu­vo iš­plės­tas nuo ban­ki­nio sek­to­riaus į dau­ge­lį fi­nan­si­nių įstai­gų. Šian­dien ga­li­my­bė bū­tų mums pa­sko­lin­ti iki 2 mlrd. eu­rų. Tai čia mū­sų sa­va­ran­kiš­kas spren­di­mas. Virš šios su­mos spren­di­mas jau bū­tų Eu­ro­pos Cen­tri­nio Ban­ko. Iki šios die­nos mes esa­me tu­rė­ję vie­ną pa­raiš­ką, bet ka­dan­gi ji­nai ne­ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mų, tai yra tai ne­bu­vo pas­ku­ti­nės pa­gal­bos pra­šy­mas, to­dėl tas pra­šy­mas ne­bu­vo pa­ten­kin­tas. Kol kas dau­giau pra­šy­mų ne­tu­ri­me, bet po­ten­cia­liai, jei­gu rei­kė­tų, ga­li­ma bū­tų ak­ty­vuo­ti.

Čia vėl­gi mo­ra­to­riu­mo, ban­ki­nio sek­to­riaus mo­ra­to­riu­mo prie­mo­nės, tai yra pa­sko­lų mo­kė­ji­mo ati­dė­ji­mai įmo­nėms iki 6 mė­ne­sių, ati­dė­ji­mai gy­ven­to­jams iki 12 mė­ne­sių, tai yra pa­grin­di­nės įmo­kos mo­kė­ji­mo. Ir vėl­gi po­ten­cia­liai, ban­kų ver­ti­ni­mu, įmo­nių po­ten­cia­las ga­lė­tų bū­ti maž­daug treč­da­liui gy­ven­to­jų pu­sė­je, bet fak­ti­niai skai­čiai yra ge­ro­kai ma­žes­ni. Dėl per­tvar­ky­mo, dėl ati­dė­ji­mo krei­pė­si maž­daug iki 10 % gy­ven­to­jų, dėl sa­vo tu­ri­mų pa­sko­lų (dau­giau­sia tai būs­to pa­sko­los) ir įmo­nių iki 30 %, tas fak­tas yra dar ma­žes­nis. Pa­klau­sa iš tik­rų­jų kas sa­vai­tę yra ma­žė­jan­ti.

Čia prie­mo­nės, ku­rių bu­vo im­ta­si at­lais­vin­ti ka­pi­ta­lą tam, kad jei­gu bū­tų pa­klau­sa, kad pa­sko­lų srau­tas iš tik­rų­jų ne­ma­žė­tų. Ati­tin­ka­mai an­ti­cik­li­nio ka­pi­ta­lo re­zer­vas bu­vo su­ma­žin­tas ir tai po­ten­cia­liai maž­daug iki 200 mln. eu­rų įlie­jo į ka­pi­ta­lą, ki­taip sa­kant, ban­kai lais­viau ga­lė­tų da­bar sko­lin­ti, bet vėl­gi, jei­gu iš tik­rų­jų bū­tų pa­klau­sa.

Ir va­di­na­mo­ji ASAP prie­mo­nė, ar­ba ap­mo­kė­ti­nų są­skai­tų pa­sko­los prie­mo­nė, mes kar­tu su „In­ve­ga“ prie jos dir­ba­me. Prie­mo­nės pa­jė­gu­mas – 50 mln. eu­rų, fak­ti­nis pa­nau­do­ji­mas šian­dien yra 6 mln.

Iš pra­džių dėl rei­ka­la­vi­mų bu­vo iš­ki­lę daug klau­si­mų, kad jie per­tek­li­niai, bet da­bar rei­ka­la­vi­mai yra su­ma­žin­ti. Ma­to­me, kad prie­mo­nės pa­nau­do­ji­mas yra šiek tiek di­des­nis ne­gu 10 %.

Na, ir Pa­ra­mos ver­slui fon­das, dėl ku­rio da­bar dis­ku­tuo­ja­ma taip pat ir Sei­me, taip pat ir Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. Bū­tent mes prie jo kū­ri­mo esa­me taip pat pri­dė­ję ran­kas. Ben­d­ras fon­do pa­jė­gu­mas – apie mi­li­jar­dą eu­rų. Tai yra 100 mln. Vy­riau­sy­bės pi­ni­gų, 400 mln. ga­ran­ti­jų ir ati­tin­ka­mai 500 mln. ti­ki­ma­si pri­trauk­ti pri­va­čių lė­šų.

Lie­tu­vos ban­kas fon­do veik­lo­je da­ly­vau­tų bū­tent in­ves­ta­vi­mo sta­di­jo­je, už­tik­rin­da­mas fon­do ne­pri­klau­so­mu­mą, apo­li­tiš­ku­mą, pri­imant in­ves­ti­ci­nius spren­di­mus.

Da­bar fon­do sche­ma, kaip ir vals­ty­bės pa­gal­bos sche­ma, yra ko­mi­si­jo­je ir kol kas dar spren­di­mo ne­tu­ri­me. Mū­sų ži­nio­mis, jo sta­di­ja yra fi­na­li­nė. Tai tiek bū­tų iš ma­no pu­sės. Ačiū. Ir mie­lai at­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jui. Tuoj pa­žiū­rė­si­me, kas už­si­ra­šė pa­klaus­ti. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas val­dy­bos pir­mi­nin­ke, fis­ka­li­nio sti­mu­lo pa­ke­tas ir ne­si­bai­gian­čios, pa­va­din­ki­me taip aiš­kiai – rin­ki­mų do­va­nos Lie­tu­vos biu­dže­te iš­mu­ša di­džiau­sią biu­dže­to sky­lę vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je, kar­tu tai yra di­džiau­sias biu­dže­to de­fi­ci­tas per vi­są ne­pri­klau­so­my­bės lai­ko­tar­pį. Kaž­ką pa­na­šaus tu­rė­jo­me pas­ku­ti­nį­kart 1997 me­tais. Va­di­na­si, Lie­tu­vos sko­la ar­tė­ja prie 60 % nuo BVP.

Ko­kias pa­sek­mes, jū­sų nuo­mo­ne, tai tu­rės il­ga­lai­kiam Lie­tu­vos fi­nan­si­niam sta­bi­lu­mui, at­si­žvel­giant į po­rei­kį spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas, pen­si­jų dy­dį, pa­kei­ti­mo nor­mą, tu­rint ome­ny­je, kad ji yra la­bai ma­ža at­ei­ty­je, švie­ti­mo pro­ble­mas ir ki­tus da­ly­kus? Ko­kią įta­ką tai tu­rės Lie­tu­vos fi­nan­si­niam sta­bi­lu­mui?

V. VASILIAUSKAS. Vėl­gi dė­kui už klau­si­mą. At­sa­ky­siu į jį: re­mian­tis Sta­bi­lu­mo pro­gra­ma ir Sta­bi­lu­mo pro­gra­mos ver­ti­ni­mu, bū­tent Lie­tu­vos val­džios sek­to­riaus ba­lan­so prog­no­zė bus la­biau­siai pa­si­kei­tu­si. At­krei­piu dė­me­sį, kad Sta­bi­lu­mo pro­gra­mos ver­ti­ni­mas dar ne­ap­ima prie­mo­nių, ku­rios gi­mė jau po to. Tai taip pat yra įvai­rių ini­cia­ty­vų, ku­rios bu­vo su­si­ju­sios ne tik su Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­vo­mis, bet taip pat ir iš ki­tų val­džios ins­ti­tu­ci­jų.

Vėl­gi šian­dien mes kaip tik sa­vo raš­tu, sa­vo ver­ti­ni­mais at­krei­pė­me tiek Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to, tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos dė­me­sį, kad rei­kė­tų da­bar jau gal­vo­ti apie vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio per­spek­ty­vą, nes tos pa­pil­do­mos prie­mo­nės di­di­na vals­ty­bės sko­lą ir to­kiu at­ve­ju ar­tė­ja­me prie Mast­rich­to kri­te­ri­jaus, tai yra 60 % nuo ben­dro­jo vi­daus pro­duk­to. To­dėl la­bai svar­bus fis­ka­li­nių prie­mo­nių, ku­rios tai­ko­mos, tiks­lin­gas pa­nau­do­ji­mas, kad jos vi­du­ti­niu lai­ko­tar­piu su­kur­tų tam tik­rus pra­ne­ši­mus, di­din­tų kon­ku­ren­cin­gu­mą, kad pas­kui iš eko­no­mi­nio au­gi­mo tą sko­lą bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti. Jei­gu tai bus tik pi­ni­gai, skir­ti, sa­ky­ki­me taip – kas­die­nėms iš­lai­doms, be abe­jo, trum­puo­ju lai­ko­tar­piu tai ga­li pa­ska­tin­ti eko­no­mi­ką, bet vėl­gi kai ku­rios prie­mo­nės mums… mes tu­ri­me abe­jo­nių. Bet il­guo­ju tai nie­kaip ne­pri­si­dės prie eko­no­mi­nio au­gi­mo.

PIRMININKAS. Aš tik no­rė­čiau pri­min­ti ger­bia­mam pra­ne­šė­jui, kad at­sa­ky­ti ski­ria­ma iki dvie­jų mi­nu­čių, nes klau­sian­čių yra ga­nė­ti­nai daug. Klau­sia K. Gla­vec­kas. Ruo­šia­si S. Gent­vi­las.

K. GLAVECKAS (LSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, du trum­pi klau­si­mai. Pir­mas klau­si­mas yra su­si­jęs su pa­grin­di­niu Lie­tu­vos ban­ko tiks­lu, tai yra kai­nų sta­bi­lu­mu. At­ro­do, da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja at­ves į tai, kad bus de­flia­ci­ja, ne in­flia­ci­ja, bet de­flia­ci­ja. O su de­flia­ci­ja kur kas sun­kiau ko­vo­ti. Sa­ky­ki­te, ko­kias jūs prie­mo­nes ren­gia­te, vie­naip ar ki­taip, ar­ba siū­ly­si­te ko­vai su de­flia­ci­ja? Pir­mas.

Ir ant­ras trum­pas klau­si­mas. Pre­zi­den­tas pa­siū­lė su­ma­žin­ti GPM ir ati­tin­ka­mai NPD. Tai ga­li kai­nuo­ti ir­gi apie 0,5 mlrd. eu­rų. Sa­ky­ki­te, ar toks siū­ly­mas dar la­biau ne­iš­ba­lan­suos vi­sos mū­sų da­bar­ti­nės fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos? Prie vi­sų tų da­bar­ti­nių krep­še­lių, fon­dų ir vis­ko, kas su­for­muo­ta yra, dar pa­pil­do­mai 0,5 mlrd., tai sun­ku net pa­ma­tuo­ti. Ačiū.

V. VASILIAUSKAS. Dė­kui už klau­si­mus. At­sa­ky­siu į pir­mą klau­si­mą. Mes de­flia­ci­jos ne­prog­no­zuo­ja­me. Toks bū­tų at­sa­ky­mas. Jei­gu bū­tų de­flia­ci­nė si­tu­a­ci­ja, tai, be jo­kios abe­jo­nės, ga­li­mi du va­rian­tai: fis­ka­li­nės prie­mo­nės, ku­rios ir taip šian­dien, kaip ži­no­me iš pa­skelb­tų pla­nų, yra ir bus ak­ty­vuo­ja­mos, ir vėl­gi pi­ni­gų po­li­ti­ka, ku­ri, ma­no gal­va, šian­dien jau yra pa­sie­ku­si tik­rai ne­įti­kė­ti­ną švel­nu­mo ly­gį. Kur to­liau? Na, kaip Eu­ro­pos Cen­tri­nis Ban­kas, taip pat ir mes. Iš­ra­din­gi, ma­ty­si­me.

Kal­bant apie pa­pil­do­mų prie­mo­nių įta­ką vie­šie­siems fi­nan­sams, vėl­gi dėl to mes ir kal­ba­me, kad bū­ti­na vi­sas prie­mo­nes su­kel­ti į biu­dže­tą, ki­taip sa­kant, be biu­dže­to pa­kei­ti­mo, va­di­na­mo­jo pa­pil­do­mo biu­dže­to šiems me­tams, na, mū­sų nuo­mo­ne, sun­ku bū­tų ju­dė­ti į prie­kį, nes iš tik­rų­jų mas­tai pa­pil­do­mų prie­mo­nių, taip pat ži­no­me, kad pa­ja­mų ne­su­rin­ki­mo mas­tai ir­gi di­dė­ja, to­dėl be biu­dže­to ko­rek­ci­jų, ma­no gal­va, par­la­men­ti­nė­je res­pub­li­ko­je ju­dė­ti to­liau į prie­kį bū­tų su­dė­tin­ga. To­dėl mes ir sa­ko­me, tik­rai vi­sos tiek iš­lai­dų prie­mo­nės, tiek pa­ja­mų prie­mo­nės tu­rė­tų at­si­spin­dė­ti pa­ko­re­guo­ta­me biu­dže­te.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las. Ruo­šia­si A. Jan­ku­vie­nė.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas val­dy­bos pir­mi­nin­ke, no­rė­čiau pa­klaus­ti klau­si­mą apie Pa­gal­bos ver­slui fon­dą. Čia man, kaip li­be­ra­lui, ima ne­jau­kūs šiur­pu­liu­kai, ma­tant to­kį so­cia­liz­mo skers­vė­jį mū­sų cen­tri­nia­me ban­ke. Man at­ro­do, li­be­ra­lai čia brėš rau­do­ną brūkš­nį, ne­per­žengs ši­to.

Tai ke­le­tas klau­si­mų, su­si­ju­sių su tuo. Užuot cen­tri­nis ban­kas už­si­im­tų tie­sio­gi­ne pa­sko­lų pri­ei­na­mu­mo funk­ci­ja, ma­to­me, kad cen­tri­nis ban­kas ini­ci­juo­ja vals­ty­bės kaip ak­ci­nin­ko ro­lės su­stip­ri­ni­mą ir iš es­mės da­ly­va­vi­mo ver­sle pra­džią.

Ant­ras klau­si­mas bū­tų. Kaip jūs už­tik­rin­si­te, kad pa­tys blo­giau­si ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je pa­vyz­džiai, kai bu­vo vals­ty­bi­nė­mis in­ves­ti­ci­jo­mis da­ro­mi ir gel­bė­ja­mi vie­ni ver­slai, o ki­ti pa­smer­kia­mi žū­ti, ne­at­si­tik­tų ir šiuo at­ve­ju? Kaip už­tik­rin­si­te mak­si­ma­lų skaid­ru­mą, kad tai ne­bū­tų pre­ky­ba po­vei­kiu? Ta pre­ky­ba yra mi­li­jar­do dy­džio fon­das…

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). …su ku­riuo jūs ža­da­te star­tuo­ti jau ki­tą mė­ne­sį.

V. VASILIAUSKAS. Dė­kui už klau­si­mus. Star­tuo­si­me tik­rai ne mes. Mes tie­siog su­tei­kia­me da­bar eks­per­ti­nę pa­gal­bą tam, kad tas fon­das bū­tų už­kur­tas. Vėl­gi Lie­tu­va čia nė­ra uni­ka­li. Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me ir į ki­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bes, eu­ro zo­nos vals­ty­bes, tai tie fon­dai ir vei­kia, ir taip pat da­bar veiks. Čia yra, kaip vals­ty­bės du tiks­lai tar­pu­sa­vy­je de­ra. Pir­mas tiks­las yra pa­gal­ba kaip pas­ku­ti­nės pa­gal­bos prie­mo­nė.

Ant­ras da­ly­kas, fon­das ne­da­lin­tų fi­nan­si­nių in­stru­men­tų į kai­rę ir į de­ši­nę su nei­gia­mo­mis pa­lū­ka­no­mis ar­ba, sa­ky­ki­me, su ko­kio­mis nors hib­ri­di­nė­mis, ne­aiš­kio­mis sche­mo­mis. Tik­rai ne. To­dėl ati­tin­ka­mai ir val­dy­me yra nu­ma­ty­ta, kad val­dy­mo or­ga­nai bū­tų ne­pri­klau­so­mi ir bū­tent veik­tų taip, kaip vei­kia nor­ma­lūs fon­dai, ku­rie in­ves­tuo­ja. Ma­no gal­va, sau­gik­liai ten yra su­dė­lio­ti. Na, o kaip at­si­tiks prak­ti­ko­je, čia tur­būt nei vie­nas iš mū­sų ne­ga­li nu­spė­ti. Bet sau­gik­liai, dar kar­tą sa­kau, iš prin­ci­po yra su­dė­lio­ti. Aš čia so­cia­liz­mo tik­rai ne­ma­ty­čiau. Tai yra dar vie­nas in­stru­men­tas tarp dau­gy­bės in­stru­men­tų, ku­riuos bū­tų ga­li­ma ak­ty­vuo­ti, ir rei­kė­tų ak­ty­vuo­ti, kri­zės są­ly­go­mis. Tie­siog mes to­kio in­stru­men­to anks­čiau ne­tu­rė­jo­me.

Klau­sia A. Jan­ku­vie­nė. Ruo­šia­si A. Ar­mo­nai­tė.

A. JANKUVIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, kaip ži­nome, Pa­sau­lio eko­no­mi­kos fo­ru­mas kas­met at­lie­ka pa­sau­lio ša­lių ver­ti­ni­mus pa­gal ben­drą kon­ku­ren­cin­gu­mo in­dek­są. Lie­tu­va pa­gal per­nykš­čius ro­dik­lius už­ima 39 vie­tą iš 141 ver­tin­tos ša­lies. Iš 12 sri­čių Lie­tu­va pir­mau­ja, ge­riau­siai ver­ti­na­ma pa­gal mak­ro­e­ko­no­mi­nį sta­bi­lu­mą ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mą. Tarp pras­čiau­siai ver­ti­na­mų sri­čių yra fi­nan­sų sis­te­mos ir iš jos že­miau­siai yra įver­tin­tas Lie­tu­vos kre­di­to de­fi­ci­tas pro­cen­tais, rin­kos ka­pi­ta­li­za­vi­mas ir, kas yra svar­bu, – smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo fi­nan­sa­vi­mas, vi­daus kre­di­ta­vi­mas pri­va­čiam sek­to­riui. Tai bū­tų klau­si­mas, ką Lie­tu­vos ban­kas nu­ma­to da­ry­ti, kad mes vis dėl­to ne­bū­tu­me to­je vie­to­je – že­miau Bul­ga­ri­jos ir vos vos aukš­čiau ne­gu Urug­va­jus?

Ant­ras klau­si­mas su­si­jęs su šių die­nų ak­tu­a­li­ja. Kaip jūs ver­ti­na­te sa­vo pa­va­duo­to­jo R. Kuo­džio re­to­ri­ką so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, kur jis opo­nen­tus va­di­na vat­ni­kais, kra­cha­bo­rais, li­bais ir pa­na­šiai? Čia tu­riu ome­ny dis­ku­si­ją apie va­di­na­muo­sius Lie­tu­vos ban­ko kot­le­tus.

V. VASILIAUSKAS. Dė­kui už abu­du klau­si­mus. At­sa­kant į pir­mą jū­sų klau­si­mą, tai, be jo­kios abe­jo­nės, kon­cen­tra­ci­ja kre­di­to rin­ko­je tik­rai yra di­de­lė. Mes ma­to­me, kad čia tik­rai kryp­tis, prie ku­rios rei­kė­tų dirb­ti, tai bū­tent al­ter­na­ty­vių fi­nan­sa­vi­mo­si šal­ti­nių stip­ri­ni­mas. Ne vel­tui dėl to ir bu­vo pa­tvir­tin­ta ne tik Lie­tu­vos ban­ko, bet ir vals­ty­bi­niu ly­giu va­di­na­mo­ji „Fin­te­cho“ stra­te­gi­ja, bū­tent per tos nau­jos kar­tos fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jas pri­trau­kiant pa­pil­do­mų žai­dė­jų. Be abe­jo, tai ne­at­si­ran­da per vie­ną die­ną, to­dėl ta kryp­tis to­liau yra vys­to­ma ir ti­ki­mės, kad at­ei­ty­je ga­lė­tų duo­ti re­zul­ta­tų.

At­sa­kant į an­trą klau­si­mą, tai vėl­gi sun­ku man bū­tų ko­men­tuo­ti, ką ma­no ko­le­ga R. Kuo­dis ko­mu­ni­kuo­ja so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se. Tai yra jo as­me­ni­nė nuo­mo­nė ir tai nė­ra nie­kaip su­si­ję su Lie­tu­vos ban­ku.

At­sa­kant į kot­le­tų skan­da­lą, tie­są sa­kant, ma­no gal­va, jis yra iš­pūs­tas tuo po­žiū­riu, kad taip, mes tu­ri­me val­gyk­lą, ir na­tū­ra­liai tam, kad val­gyk­la teik­tų mai­ti­ni­mo pa­slau­gas, ji tu­ri įsi­gy­ti mais­to pro­duk­tų. To­dėl dar­buo­to­jai, ku­rie mai­ti­na­si to­je val­gyk­lo­je, su­si­mo­ka ly­giai taip pat, kaip ir jūs su­si­mo­ka­te Sei­mo val­gyk­lo­je.

PIRMININKAS. A. Ar­mo­nai­tės ne­ma­tau. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, ma­no klau­si­mas bū­tų su­sie­tas su ta si­tu­a­ci­ja, ku­ri yra, tai yra jei­gu mes kal­ba­me apie ka­ran­ti­ną, ko­ro­na­vi­ru­są, tai ši­to­je sri­ty­je Lie­tu­va pri­ski­ria­ma prie ly­de­rių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Tai įver­ti­na ir ki­tos ša­lys, kad mes la­bai ne­blo­gai su­si­tvar­kė­me, mū­sų vi­si ro­dik­liai ši­to­je sri­ty­je yra ge­ri, bet, iš ki­tos pu­sės, iš­lai­dos, ku­rias mes jau da­ro­me ir ku­rias pla­nuo­ja­me da­ry­ti, Lie­tu­vą tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių iš­ve­da į ly­de­rius, tu­rin­čius di­džiau­sią de­fi­ci­tą.

Ma­no klau­si­mas bū­tų, ar to­les­nis lenk­ty­nia­vi­mas Vy­riau­sy­bės ir pre­zi­den­tū­ros (at­sa­ky­da­ma Vy­riau­sy­bė pa­sa­kė, kad dar pa­pil­do­mai skir­si­me vi­sam ši­tam rei­ka­lui pi­ni­gų) yra ap­mąs­ty­tas ir lo­giš­kas ši­ta­me kon­teks­te, kad su ka­ran­ti­nu su­si­tvar­ko­me ge­rai, o pi­ni­gų tam rei­ka­lui, sa­ko­me, vi­są lai­ką per ma­žai. Ačiū.

V. VASILIAUSKAS. Tai, ma­tyt, bū­tų ne pir­mas kar­tas mū­sų is­to­ri­jo­je, ka­da mes iš tik­rų­jų ban­do­me kon­ku­ruo­ti, užuot sis­te­miš­kai pri­ėję prie klau­si­mų, kiek­vie­nas ban­do­me pa­siū­ly­ti tam tik­ras prie­mo­nes. Aš dėl to ir sa­kau, pa­pil­do­mas biu­dže­tas ar­ba biu­dže­to ko­rek­ci­jos, ma­no gal­va, su­dė­lio­tų tas at­ski­ras de­ta­les į ben­drą pa­veiks­lė­lį. Bū­tent per ben­drą pa­veiks­lė­lį mes ta­da ga­lė­tu­me pri­ei­ti prie tam tik­ros sis­te­mos. To­dėl aš dar kar­tą ši­to­je tri­bū­no­je agi­tuo­ju tik­rai la­bai rim­tai pa­gal­vo­ti apie biu­dže­to ko­rek­ci­jas, apie sis­te­mi­nį po­žiū­rį į pa­ja­mas ir iš­lai­das ir apie ele­men­ta­rią par­la­men­ti­nę kon­tro­lę.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū. Aš no­rė­čiau pa­si­tiks­lin­ti. Ger­bia­mas ban­ko val­dy­to­jau, jūs kal­ba­te apie sce­na­ri­jus: mus iš­tiks pa­pras­ta U rai­dė ar ta blo­go­ji U rai­dė, ir pro­jek­ci­jo­je tu­ri­te dy­dį – dvie­jų ar­ba ke­tu­rių mė­ne­sių ka­ran­ti­nas. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ka­ran­ti­nas tę­sia­mas jau dau­giau kaip du mė­ne­sius, va­di­na­si, mes ei­na­me prie ke­tu­rių mė­ne­sių ka­ran­ti­no. Tai kiek kris BVP? Tai vie­nas ma­no klau­si­mas.

Ant­ras klau­si­mas yra su­si­jęs su tuo, kaip jūs ver­ti­na­te, kiek yra efek­ty­vios vi­sos prie­mo­nės, nu­ma­ty­tos ta­me 5 mlrd. eu­rų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ne? Ir iš tie­sų no­rė­čiau jū­sų tie­siog nuo­mo­nės apie vie­ną iš tų prie­mo­nių – nuo­mos sa­vi­nin­kams bu­vo nu­ma­ty­ta 100 mln.

V. VASILIAUSKAS. Dė­ko­ju už klau­si­mus. Pra­dė­siu nuo an­tro klau­si­mo – nuo­mos prie­mo­nių. Mes sa­vo nuo­mo­nę iš­sa­kė­me, mū­sų gal­va, sche­ma yra la­bai dos­ni ir pir­miau­sia la­bai dos­ni ins­ti­tu­ci­niams in­ves­tuo­to­jams. Ne­sa­me tik­ri, ar to­kia prie­mo­nė to­kia ap­im­ti­mi iš tik­rų­jų bu­vo pa­ti tiks­lin­giau­sia. Mes la­bai aiš­kiai šią sa­vo po­zi­ci­ją iš­sa­kė­me ir jos to­liau lai­ko­mės. Kaž­ko­dėl man kir­ba min­tis, kad vi­si tie svars­ty­mai, su­si­ję su Lie­tu­vos cen­tri­niu ban­ku, taip pat yra su­si­ję bū­tent su mū­sų kar­tais ka­te­go­riš­ka po­zi­ci­ja at­ski­rais klau­si­mais.

Da­bar kal­bant… Pir­mą klau­si­mą pri­min­ki­te. (Bal­sas sa­lė­je) Ai, dėl sce­na­ri­jų, U rai­dė. Vis dėl­to mes lai­ko­mės to sce­na­ri­jaus, nes, kal­bant apie ka­ran­ti­ną, ne ką ma­žiau svar­bu ar­ba, sa­ky­čiau, ge­ro­kai svar­biau yra ka­ran­ti­nas… svar­biau­sia mū­sų pre­ky­bos part­ne­ris. Nors ir kaip bū­tų, eks­por­tas yra la­bai svar­bus eko­no­mi­kos va­rik­lis. Vis dėl­to mes lai­ko­mės ba­zi­nio sce­na­ri­jaus. Sa­kau, at­si­žvelg­da­mi į ne­dar­bo au­gi­mo lė­tė­ji­mo tem­pą, į šiek tiek pa­ki­tu­sį vi­są sen­ti­men­tą, į at­lais­vi­nan­čias prie­mo­nes, mes ne­ma­ty­tu­me bent jau šian­dien to ba­zi­nio sce­na­ri­jaus, pa­grin­di­nio mū­sų sce­na­ri­jaus blo­gi­ni­mo. Bir­že­lio pra­džio­je mes tu­rė­si­me tvir­tes­nius duo­me­nis, pa­teik­si­me sa­vo prog­no­zes ir vis dėl­to ma­ty­si­me, bet kol kas iš tos in­for­ma­ci­jos, ku­rią aš tu­riu, ti­kė­ti­na, kad prog­no­zė šiek tiek ge­rės.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Po­de­rys.

V. PODERYS (MSNG). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis val­dy­bos pir­mi­nin­ke, tu­riu du klau­si­mus ir abu dėl stei­gia­mo fon­do stam­bioms įmo­nėms pa­dė­ti.

Pir­mas klau­si­mas. Kaip su­pran­tu, mi­li­jar­do fon­de per pu­sę bū­tų ir pri­va­čių, ir vie­šų­jų fi­nan­sų. Šiuo at­ve­ju ma­no klau­si­mas, ar vals­ty­bės tiks­las in­ves­tuo­jant yra pa­gal­ba, ar pel­no mak­si­mi­za­vi­mas? Šiuo at­ve­ju aš nie­kaip ne­su­pran­tu. Kai pi­ni­gai bus su­lie­ti, tai in­ves­ti­ci­jo­mis bus sie­kia­ma kuo di­des­nės in­ves­ti­ci­nės grą­žos, ar pa­gal­bos toms įmo­nėms, į ku­rias in­ves­tuo­ja­ma? Pri­va­tus sek­to­rius tik­rai mak­si­mi­zuos pel­ną.

Ki­tas klau­si­mas apie cen­tri­nio ban­ko vaid­me­nį. Jūs da­bar da­ly­vau­ja­te fon­do stei­gi­me, tei­kia­te pa­ta­ri­mus, fi­nan­suo­si­te jį, o iš ki­tos pu­sės – jūs ir pri­žiū­rė­si­te tą fon­dą, pri­žiū­rė­si­te tas įmo­nes ir fi­nan­sų rin­kas, į ku­rias bus in­ves­tuo­ja­ma. Kaip jūs iš­sprę­si­te šį in­te­re­sų kon­flik­tą? Jis tu­ri bū­ti kaip nors iš­spręs­tas. Dė­kui.

V. VASILIAUSKAS. Dė­ko­ju už du klau­si­mus. Aš gal pra­dė­siu nuo an­tro klau­si­mo. Vi­sų pir­ma mes, kaip tu­rin­tys eks­per­ti­nę pa­tir­tį, nes mes sa­vo fi­nan­si­nį tur­tą in­ves­tuo­ja­me ir už­dir­ba­me iš to, iš­si­lai­ko­me, taip pat dar su­mo­ka­me pel­no įmo­ką į biu­dže­tą, to­dėl, da­rau prie­lai­dą, tu­ri­me pa­tir­ties ir ži­no­me, kaip tie fon­dai vei­kia, to­dėl ope­ra­ty­viai at­ėjo­me į pa­gal­bą tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, tiek Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jai ir ap­si­ė­mė­me tą fon­dą įsteig­ti, at­lik­ti vi­są dar­bą. Be jo­kios abe­jo­nės, die­nų pa­bai­go­je są­skai­ta bus pa­teik­ta, nes mes ne­ga­li­me iš tik­rų­jų, mums drau­džia­ma pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­tį fi­nan­suo­ti vyk­do­mą­ją val­džią. Čia šis klau­si­mas at­kris.

Kal­bant apie po­ten­cia­lius in­te­re­sų kon­flik­tus, be jo­kios abe­jo­nės, jie eg­zis­tuo­ja, bet ir eg­zis­tuo­ja toks reiš­ki­nys kaip ki­nų sie­nos. Ga­lė­čiau pa­teik­ti ana­lo­gi­ją – prie­žiū­ros tar­ny­ba, ar­ba fi­nan­sų rin­kos prie­žiū­ra, ir per­tvar­ky­mo ins­ti­tu­ci­ja. Mes tu­ri­me abu­du man­da­tus, ku­rie ir­gi tam tik­ra pras­me kon­ku­ruo­ja. Mes tai jau esa­me iš­spren­dę, tie­siog struk­tū­riš­kai pa­sta­tę ki­nų sie­nas ir at­ri­bo­ję žmo­nes pri­imant spren­di­mus. Tai vėl­gi ma­žo­je, at­vi­ro­je eko­no­mi­ko­je, ma­žo­je, at­vi­ro­je rin­ko­je yra sub­ti­lu. Tas ri­zi­kas, tas grės­mes mes įžvel­gė­me.

Da­bar pir­mas klau­si­mas… Jei­gu ga­li­ma pir­mą klau­si­mą, aš pa­mir­šau. (Bal­sai sa­lė­je) Iš tie­sų pa­ti fon­do sche­ma šian­dien tvir­ti­na­ma ko­mi­si­jo­je kaip vals­ty­bės pa­gal­bos sche­ma. Tai reiš­kia, kad… Bet vėl­gi vals­ty­bės pa­gal­bos, kaip pas­ku­ti­nės fi­nan­sa­vi­mo prie­mo­nės, kai iš prin­ci­po tu rin­ko­je ne­la­bai ga­li pa­si­sko­lin­ti. Bet tam, kad at­ei­tų ir pri­va­čių in­ves­tuo­to­jų, be jo­kios abe­jo­nės, tu­ri bū­ti ir in­ves­ti­ci­nė grą­ža. Bet ta sche­ma pa­si­da­ro įdo­mi ta­da, kai at­si­sto­ja ir vals­ty­bė, įdė­da­ma 100 mln. ir kar­tu už­ga­ran­tuo­da­ma 400 mln., ir pir­mo­ji pri­si­im­da­ma nuos­to­lius. Čia at­si­ran­da tas in­ves­ti­ci­nis pa­trauk­lu­mas. Be abe­jo, tie du tiks­lai tar­pu­sa­vy­je, na, gal ir ne­kon­ku­ruo­ja, bet vie­nas ki­tą pa­nei­gia.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me V. Va­si­liaus­kui, Lie­tu­vos ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kui. Jis mums per­skai­tė pra­ne­ši­mą. Dė­ko­ja­me jums. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Ju­da­me to­liau.

14.42 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 82 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-4287, Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 90 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4288, Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 111 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4289, Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 91 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4290, Vy­riau­sy­bės įstaty­mo Nr. I-464 301 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4291 (pateikimas)

 

To­liau įdo­mi dar­bo­tvarkė. Ki­tas klau­si­mas – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4287. Kar­tu ir ly­di­mie­ji. Pra­ne­šė­jas – mi­nist­ras Ž. Vai­čiū­nas. Pra­šom.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, pri­sta­ty­siu Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo siū­lo­mus pa­kei­ti­mus kar­tu su ke­tu­rių ki­tų ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais. Ir bū­tent šiais tei­kia­mais įsta­ty­mų pro­jek­tais… jie pa­reng­ti sie­kiant su­da­ry­ti lanks­tes­nes są­ly­gas cen­tra­li­zuo­ti Vy­riau­sy­bei ir sa­vi­val­dy­bėms pa­val­džių įstai­gų vie­šuo­sius pir­ki­mus. Taip bus su­ku­ria­mos pa­lan­kios są­ly­gos efek­ty­viau ir skaid­riau ad­mi­nist­ruo­ti vie­šų­jų pir­ki­mų funk­ci­jas, op­ti­mi­zuo­ti žmo­giš­kuo­sius ir fi­nan­si­nius iš­tek­lius, di­din­ti vie­šų­jų pir­ki­mų spe­cia­lis­tų kom­pe­ten­ci­jas, spe­cia­li­za­ci­ją ir eks­per­tų ly­gio ži­nių su­telk­tu­mą. Kar­tu, pa­si­tel­kiant cen­tri­nes per­kan­či­ą­sias or­ga­ni­za­ci­jas, vie­šie­ji pir­ki­mai bus efek­ty­viau pa­nau­do­ja­mi taip pat ir kaip stra­te­gi­nė prie­mo­nė, sie­kiant tva­raus eko­no­mi­kos au­gi­mo, so­cia­li­nių, ap­lin­ko­sau­gos tiks­lų ar ku­riant ino­va­ci­jas.

Pa­reng­tais įsta­ty­mų pro­jek­tais siū­lo­mi šie pa­kei­ti­mai. Tai yra bū­tent Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu pir­miau­sia yra su­tei­kia­ma tei­sė Vy­riau­sy­bei ar jos įga­lio­tai ins­ti­tu­ci­jai, taip pat sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms pri­im­ti pri­va­lo­mai tai­ko­mus spren­di­mus dėl tam tik­rų įstai­gų vie­šų­jų pir­ki­mų funk­ci­jos cen­tra­li­zuo­to at­li­ki­mo ir kon­kre­čių vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų iki su­tar­ties su­da­ry­mo at­li­ki­mo ki­tų per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų var­du be įga­lio­ji­mų.

Ant­ras da­ly­kas. Aiš­kiai at­ski­ria­ma per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų ir jų var­du pir­ki­mą at­lie­kan­čios cen­tri­nės per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos at­sa­ko­my­bė. Pa­gal siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja bū­tų at­sa­kin­ga už su­tar­čių su­da­ry­mą ir vyk­dy­mą, o cen­tri­nė per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja – už pir­ki­mo pro­ce­dū­rų at­li­ki­mą iki pir­ki­mo su­tar­ties su­da­ry­mo.

Ir tre­čias da­ly­kas. Sie­kiant ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nes są­nau­das per­kan­čio­sioms or­ga­ni­za­ci­joms ir di­din­ti cen­tra­li­zuo­to pir­ki­mo pa­trauk­lu­mą, siū­lo­ma nu­ma­ty­ti ga­li­my­bę at­lik­tų vie­šų­jų pir­ki­mų ata­skai­tas teik­ti ne tik pa­čiai per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai, bet ir cen­tri­nei per­kan­čia­jai or­ga­ni­za­ci­jai.

Ant­ras da­ly­kas, tai yra įsta­ty­mų pa­kei­ti­mai, su­si­ję su Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu. Čia yra aiš­kiai at­ski­ria­ma per­kan­čių­jų sub­jek­tų ir cen­tri­nės per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos at­sa­ko­my­bė. Pa­tiks­li­na­ma, kaip skel­bia­mi ir sau­go­mi per­kan­čių­jų sub­jek­tų spren­di­mai ne­at­lik­ti pir­ki­mo nau­do­jan­tis cen­tri­nės per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos pa­slau­go­mis.

Ir tre­čias da­ly­kas – tai Vie­šų­jų įstai­gų, Biu­dže­ti­nių įstai­gų ir Vy­riau­sy­bės įsta­ty­mų pa­kei­ti­mais sie­kia­ma įtrauk­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų at­li­ki­mą į cen­tra­li­zuo­tą at­lie­ka­mų ben­drų­jų funk­ci­jų są­ra­šą ir ne­ap­ri­bo­ti įstai­gos ar įstai­gų, ku­rios Vy­riau­sy­bės ar sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu cen­tra­li­zuo­tai at­lik­tų ben­drą­sias funk­ci­jas, tei­si­nio sta­tu­so. Tai yra ne­pri­klau­so­mai nuo tei­si­nio sta­tu­so vi­sos jos ga­lė­tų tai at­lik­ti.

At­kreip­čiau dė­me­sį pa­bai­go­je, kad šie Vy­riau­sy­bės siū­ly­mai dėl vie­šų­jų pir­ki­mų cen­t­raliza­vi­mo ir pa­ti kon­cep­ci­ja pri­im­ti pra­ei­tais me­tais, ta­čiau jų ak­tu­a­lu­mas ne­abe­jo­ti­nas ir COVID-19 kon­teks­te. Tai aki­vaiz­džiai buvo ma­tyti, nes bū­tent cen­tra­li­zuo­ti pir­ki­mai jau pa­si­tei­si­no pir­miau­sia dėl kom­pe­ten­ci­jų su­telk­tu­mo.

Pra­šau pri­tar­ti pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, Vy­riau­sy­bė ką tik pa­skel­bė fan­tas­tiš­ko dy­džio pa­ke­tą – 6,3 mlrd. eu­rų in­ves­ti­ci­joms. Ta­čiau kaip jums pa­val­di „In­ve­ga“, taip ir CPO ne­ke­lia pa­si­ti­kė­ji­mo, nes ge­ri tiks­lai daž­niau­siai už­strin­ga biu­ro­kratiniuose krum­plia­ra­čiuo­se. Kaip pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti įro­dy­mas re­no­va­ci­jos pro­gra­ma. Sep­ty­ne­tą me­tų jau yra vyk­do­ma re­no­va­ci­jos pro­gra­ma per CPO ir vien šie­met ban­kru­ta­vo ne­ma­žai ran­go­vų, ku­rie aki­vaiz­džiai ne­bu­vo pa­tik­rin­ti per fil­trą, ir 60–70 na­mų šian­dien ka­bo vi­du­ry re­no­va­ci­jos su ban­kru­ta­vu­siu ran­go­vu. O štai jūs siū­lo­te kaip ir „In­ve­gai“, taip ir CPO už­kel­ti ke­lis kar­tus di­des­nę naš­tą vyk­dy­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus per juos ir tai at­ro­do ne­pa­ke­lia­ma naš­ta su šian­die­ni­niais re­sur­sais ir kom­pe­ten­ci­ja imant vien re­no­va­ci­jos pa­vyz­dį.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už pa­sta­bą, klau­si­mą tur­būt. Iš es­mės pa­ti lo­gi­ka yra ta, kad vie­šų­jų pir­ki­mų cen­tra­li­za­vi­mas duo­da efek­tą tiek fi­nan­sų su­tau­py­mo pras­me, tiek taip pat lei­džia efek­ty­viau at­lik­ti pa­čius pir­ki­mus, juos or­ga­ni­zuo­jant per cen­tri­nę per­kan­či­ą­ją or­ga­ni­za­ci­ją ar­ba cen­tra­li­zuo­jant juos.

Dėl „In­ve­gos“ pa­sta­bos, tai pa­ste­bė­čiau vie­ną pa­pras­tą da­ly­ką: šiuo me­tu pa­sko­lų, pa­čių pa­raiš­kų yra pa­teik­ta už 115 mln. eu­rų, tai yra tiek pa­sko­los, tiek ap­mo­kė­ti­nos są­skai­tos, pa­sko­los ir ki­ti da­ly­kai. Iš to iš­mo­kė­ta maž­daug 40 mln. eu­rų. Taip, nes yra tam tik­ros pa­tik­ros pro­ce­dū­ros. Bet ne­rei­kė­tų tur­būt ly­gin­ti su vi­sa pa­ra­mos su­ma, ku­ri bu­vo nu­ma­ty­ta bū­tent 600 mln. eu­rų.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų bu­vo pa­na­šus klau­si­mas, kiek CPO tu­rės pa­di­din­ti sa­vo ad­mi­nist­ra­ci­nius re­sur­sus? Iš tik­rų­jų ir da­bar ker­ta­si, ir tur­būt pa­jė­gu­mai gal nė­ra pa­kan­ka­mi, ne­ži­nau dėl to. Taip pat no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kiek da­ly­vaus pir­ki­muo­se? Vis tiek, tar­ki­me, van­dent­var­kos įmo­nės tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką ir sa­vo tam tik­rus da­ly­kus, kur rei­kė­tų tiks­les­nių ži­nių. Ar tik­rai bus pa­si­telk­ti rei­kia­mi eks­per­tai, da­rant tuos pir­ki­mus, ypač su­dė­tin­gų įren­gi­mų? Kas tai bus per me­cha­niz­mas? Ar tos pa­čios įmo­nės, ku­rios per­ka, kaž­kaip da­ly­vaus per CPO, ar iš tik­rų­jų nu­pirks, sa­kys, va jau nu­pir­kom, da­bar da­ry­ki­te ką no­ri­te? Ačiū.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pa­tiks­lin­čiau, kad bū­tent dėl tų su­dė­tin­ges­nių pir­kimų, kur gal­būt spe­ci­fi­kos, ne tik kom­pe­ten­ci­jos pras­me čia yra klau­si­mas va­dy­bi­nio cen­tra­li­za­vi­mo. Bet jei­gu yra spe­ci­fi­ka, tai ga­li bū­ti ir ne­at­lie­ka­ma per cen­tri­nę per­kan­či­ą­ją or­ga­ni­za­ci­ją, bet tie­siog tu­ri bū­ti pa­aiš­ki­na­mos prie­žas­tys, dėl ko šia pa­slau­ga ar šia sche­ma ne­bu­vo nau­do­ja­ma­si. Vi­suo­met bus ga­li­my­bė to ne­da­ry­ti, jei tam yra ob­jek­ty­vių pa­grįs­tų prie­žasčių.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ir šian­dien yra sun­kiai spren­džia­ma ar­ba bent yra nu­si­skun­di­mų iš me­ni­nin­kų, ren­gian­čių kon­cer­tus, ren­gi­nius, spor­to var­žy­bas, dėl vie­šų­jų pir­ki­mų. Ar ne­at­si­tiks taip, kad si­tu­a­ci­ja ne pa­ge­rės, o pa­blo­gės, kai cen­tra­li­zuo­si­me, ir ši­tas pro­ce­sas, ko ge­ro, pa­si­da­rys dar su­dė­tin­ges­nis? Jūs ką tik at­sa­ky­da­mas prieš tai į klau­si­mą pa­sa­kė­te, kad ga­lės to ir ne­vyk­dy­ti, ka­dan­gi bus kaž­ko­kios spe­ci­fi­kos, bet aš įsta­ty­me to ne­ran­du. Ačiū.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Aš gal ak­cen­tuo­čiau tai, kad ši­ta sche­ma, ku­ri yra siū­lo­ma, iš es­mės… Vi­so­kių dis­ku­si­jų bu­vo dėl pa­ties vie­šų­jų pir­ki­mų cen­tra­li­za­vi­mo ra­di­ka­les­nio mo­de­lio ar nuo­sek­les­nio mo­de­lio, tai ši­tas mo­de­lis (…) nuo­sek­les­nis, dau­giau toks laips­niš­kas ir sa­va­no­riš­kas per­ėji­mas prie cen­tra­li­za­vi­mo pro­ce­so, iš es­mės nau­do­jant tuos in­stru­men­tus, ku­rie jau yra. Tai bū­tent CPO LT su­kur­tą elek­tro­ni­nį ka­ta­lo­gą, tai yra jį to­bu­li­nant ir to­kiu pa­grin­du cen­tra­li­zuo­jant pa­čius vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Dėl iš­im­ties ga­li­my­bių, kaip ir mi­nė­jau, yra ati­tin­ka­muo­se kon­kre­čiuo­se įsta­ty­muo­se, būtent dėl ener­ge­ti­kos, trans­por­to, van­dent­var­kos pir­ki­mų, ten yra nu­ma­ty­ta, kad jei­gu yra spren­di­mai per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų ne­at­lik­ti pir­ki­mo per cen­tri­nę per­kan­či­ą­ją or­ga­ni­za­ci­ją, tai jie tu­rė­tų bū­ti tie­siog pa­grįs­ti ir pa­aiš­kin­tos prie­žas­tys.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Bud­ber­gy­tė.

R. BUDBERGYTĖ (LSDPF). La­bai ačiū ir la­bai at­si­pra­šau, kad vė­luo­ju už­duo­ti klau­si­mą. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų yra abe­jo­nių, kad toks cen­tra­li­za­vi­mas ga­li pa­da­ry­ti tuos mū­sų pir­ki­mus kar­tais ma­žiau skaid­rius, ne­gu kad tu­ri­me šian­dien. Sa­ky­ki­te, ar Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba įver­ti­no? Ir ką sa­ko, ar tas cen­tra­li­za­vi­mas ne­su­da­rys ge­res­nių są­ly­gų at­si­ras­ti suk­čia­vi­mui vie­šų­jų pir­ki­mų sri­ty­je?

Ž. VAIČIŪNAS. Dar­bo tvar­ka, kiek at­si­me­nu, es­mi­nių pa­sta­bų ar nei­gia­mų pa­sta­bų iš STT ne­tu­rė­jo­me dėl šių pro­jek­tų pa­ke­to. Kaip tik idė­ja ir pa­ti lo­gi­ka yra prie­šin­ga, kad vie­šų­jų pir­ki­mų cen­tra­li­za­vi­mas ta ap­im­ti­mi, ku­ria siū­lo­ma, kaip tik tu­rė­tų už­tik­rin­ti di­des­nį skaid­ru­mą, at­skai­to­my­bę ir efek­ty­ves­nį iš­tek­lių nau­do­ji­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Po­de­rys.

V. PODERYS (MSNG). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, tik­rai rei­ka­lin­ga ini­cia­ty­va ir tik­rai rei­kia cen­tra­li­zuo­ti pir­ki­mus, ypač tam tik­ros ma­žos ap­im­ties ir uni­fi­kuo­tus. Jei­gu aš ne­klys­tu, tai ly­gia­gre­čiai dėl šio straips­nio yra ir pa­ties Pre­zi­den­to pa­siū­ly­mai. Ar ne­ma­no­te, kad bū­tų ga­li­ma su­jung­ti ar­ba net­gi rei­kė­tų su­jung­ti, nes Pre­zi­den­to taip pat la­bai ge­ri pa­siū­ly­mai? Dė­kui.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Cen­tra­li­za­vi­mo min­tis ir kryp­tis yra ta pa­ti, gal­būt ski­ria­si tam tik­ros prie­mo­nės, tam tik­ri me­to­dai ar­ba siū­lo­mi bū­dai. Šiuo at­ve­ju Pre­zi­den­to siū­ly­mai bu­vo dau­giau su­si­ję (…), dėl iki­teis­mi­nių gin­čų nag­ri­nė­ji­mo per Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą ir dėl 50 cen­tri­nių per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų. Tik pri­min­siu, iš es­mės ver­ti­no­me ir ši­tuos da­ly­kus, bet dėl gin­čų nag­ri­nė­ji­mo ma­no­me, kad bū­tent to­kios sis­te­mos at­ve­ju gin­čų nag­ri­nė­ji­mo sta­di­ja kaip tik pail­gin­tų pro­ce­dū­rų truk­mę, to­dėl to va­rian­to nė­ra siū­lo­ma. O dėl cen­tri­nių per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų skai­čiaus, kaip mi­nė­jau, mes ei­na­me tuo nuo­sek­les­niu ke­liu, nau­do­jant CPO LT iš­tek­lius ir to­kiu bū­du cen­tra­li­zuo­jant vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Dar gal­būt pa­tiks­lin­siu pa­tį prin­ci­pą, kad tam tik­rais at­ve­jais, bū­tent tarp­tau­ti­nių ir su­pap­ras­tin­tų vie­šų­jų pir­ki­mų at­ve­jais, bū­tų nau­do­ja­ma cen­tri­nių pir­ki­mų pro­ce­dū­ra, o tais at­ve­jais, kai yra ma­žos ver­tės pir­ki­mai, jie ga­lė­tų lik­ti to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, ku­rios juos da­ro ir iki šiol.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, vi­sai dar ne­se­niai, kai dir­bau Eko­no­mi­kos ko­mi­te­te, te­ko bū­ti nau­jų tvar­kų, nau­jų ko­dek­sų dėl vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mos iš­va­dų ren­gė­ju. Štai at­ei­na pa­kei­ti­mai, bet ar jūs ne­ma­to­te, ger­bia­mas mi­nist­re, kad įsta­ty­mai ga­lio­ja dėl tų, ku­rie jų lai­ko­si, bet dėl tų, ku­rie ne­si­lai­ko… Tai lie­čia ir su­si­sie­ki­mo sri­tį, ku­rią pri­sta­tė­te, tiek ener­ge­ti­kos, ma­to­me, ka­da Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą mi­nis­te­ri­jos pa­val­di or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ap­skun­džia teis­mui. Duk­te­ri­nes įmo­nes kaip pir­ko, taip per­ka. Ma­tė­me „Lie­tu­vos ener­gi­jo­s“ taip pat pir­ki­mų iš duk­te­ri­nių įmo­nių. Kaip jūs, ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no­te, rei­kė­tų tvar­ky­tis su tais, ku­rie ne­si­lai­ko įsta­ty­mų? No­ri keisk, no­ri ne­keisk jų, to­bu­link iki be­ga­ly­bės, bet jie ga­lio­ja tik tiems, ku­rie lai­ko­si.

Ž. VAIČIŪNAS. Vi­soms įmo­nėms ir or­ga­ni­za­ci­joms įsta­ty­mų pri­va­lu lai­ky­tis. Taip, es­mi­nis klau­si­mas yra kon­tro­lės me­cha­niz­mas, kad jis bū­tų efek­ty­vus ir vei­kian­tis.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, be abe­jo, tur­būt pa­grin­di­nis mo­men­tas, apie tai mes esa­me ne kar­tą dis­ku­ta­vę ir Vy­riau­sy­bė­je, tei­kiant Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai me­ti­nę ata­skai­tą… Es­mi­nė pro­ble­ma tur­būt ta, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos vaid­muo yra ne­pa­kan­ka­mas pre­ven­ci­nia­me, bū­tent pir­mi­niuo­se eta­puo­se, kai per kon­sul­ta­ci­jas, per pa­ta­ri­mus bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti tam tik­rų po­ten­cia­lių pa­žei­di­mų po to, kai jie jau yra pa­da­ro­mi. To­kia Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos funk­ci­ja yra svar­bi, bet tuo­met ir tu­ri­me tam tik­rų net­gi su­tri­ki­mų įgy­ven­din­da­mi pro­jek­tus. Pa­grin­di­nis da­ly­kas, apie tai bu­vo kal­bė­ta, kad iš­sau­gant Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos ne­pri­klau­so­mu­mą šio­je di­men­si­jo­je, tur­būt vi­si su­tin­ka, pre­ven­ci­nis vaid­muo tu­rė­tų bū­ti stip­res­nis.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Lai­kas klaus­ti bai­gė­si. Mo­ty­vai dėl vi­so. Nie­kas ne­už­si­ra­šė. Gal ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? (Bal­sai sa­lė­je) Siū­lo bal­suo­ti. Bal­sa­vi­mas yra su­tar­tas 18 val. 30 min. Tai ta­da ir bal­suo­si­me. (Bal­sas sa­lė­je: „Dėl ve­di­mo tvar­kos!“)

Dėl ve­di­mo tvar­kos – J. Sa­ba­taus­kas. Pra­šom.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, la­bai įdo­miai iš­ei­na – iki pie­tų mes bal­sa­vo­me dėl kiek­vie­no įsta­ty­mo pro­jek­to iš kar­to.

PIRMININKAS. Per Se­niū­nų su­ei­gą taip bu­vo su­tar­ta.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Pa­lau­ki­te! Ne Se­niū­nų su­ei­ga, o Sei­mas pri­ima ga­lu­ti­nius spren­di­mus. Va­di­na­si, ko­ro­na iki pie­tų ne­vei­kia, ji įsi­jun­gia tik­tai po pie­tų, nes tik ta­da ga­li­ma bal­suo­ti va­ka­re, kai da­bar ga­li­me dėl kiek­vie­no pro­jek­to ope­ra­ty­viai bal­suo­ti. Pa­žiū­rė­ki­te, kiek dau­giau Sei­mo na­rių sa­lė­je, ir vi­si ga­li bal­suo­ti. Ko­dėl mes taip ne­adek­va­čiai nu­sta­to­me bal­sa­vi­mo…

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, ko­le­ga. Dėl ši­to bu­vo ap­si­spręs­ta Se­niū­nų su­ei­go­je ir rei­kė­jo ten iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę.

J. Ja­ru­tis dar no­rė­jo. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ko­le­gos, Se­niū­nų su­ei­go­je taip bu­vo ap­si­spręs­ta, kad iki pie­tų bal­suo­ja­me taip, nes yra svars­ty­mai ir pa­siū­ly­mai, ki­taip ne­iš­ei­na, o po­pie­ti­nė­je dar­bo­tvarkėje bal­suo­ja­me blo­kais. Jei­gu bū­tų toks siū­ly­mas, Sei­mas tu­rė­tų ap­si­spręs­ti. Ži­no­ma, to­kia tei­sė yra, bet šiaip Se­niū­nų su­ei­go­je toks spren­di­mas bu­vo. Nie­kas jo ne­kves­tio­na­vo. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, nu­trau­kiu dis­ku­si­ją kaip pir­mi­nin­kas ir tę­sia­me po­sė­dį to­liau. (Bal­sai sa­lė­je)

 

14.58 val.

Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1618 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4247ES (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – pro­jek­tas Nr. XIIIP-4247ES. Pra­šom pri­sta­ty­ti.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, leis­ki­te jums pri­sta­ty­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą Eko­no­mi­kos ir ino­va­ci­jų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­tą Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą. Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant pa­tiks­lin­ti ir pa­pil­dy­ti stan­dar­ti­za­ci­jos tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, at­si­žvel­giant į 2012 me­tų Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­tą dėl Eu­ro­pos stan­dar­ti­za­ci­jos, ir su­de­rin­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tą su ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, at­si­sa­ky­ti pa­si­kar­to­jan­čių ir ana­lo­giš­kų nuo­sta­tų, ku­rios reg­la­men­tuo­tos ki­tais tei­sės ak­tais.

Kaip ir mi­nė­jau, pa­grin­di­nis da­ly­kas yra su­de­ri­ni­mas su Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­se. Taip pat at­si­sa­ko­ma nuo­sta­tų, ku­rios tie­sio­giai reg­la­men­tuo­ja­mos reg­la­men­tu, nes reg­la­men­tas yra tie­sio­gi­nio tai­ky­mo tei­sės ak­tas. Taip pat pa­tiks­li­na­mi re­dak­ci­niai da­ly­kai.

Tre­čias da­ly­kas. Yra pa­tiks­li­na­mi na­cio­na­li­nės stan­dar­ti­za­ci­jos tiks­lai. Taip pat pa­pil­do­ma nau­ju tiks­lu, kad stan­dar­ti­za­ci­ja sie­kia­ma ska­tin­ti nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mą ir ino­va­ci­jų plėt­rą, taip su­da­rant są­ly­gas įmo­nių kon­ku­ren­cin­gu­mui už­tik­rin­ti.

Yra ki­tų smul­kes­nių nuo­sta­tų. Gal­būt ne­si­plė­siu tau­py­da­mas lai­ką. Pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Klaus­ti no­ri G. Va­si­liaus­kas. Pra­šom.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau jū­sų pa­pra­šy­ti, gal ga­lė­tu­mė­te pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti, kaip tiks­liai bus su­da­ro­mi stan­dar­ti­za­ci­jos pro­ce­sui vyk­dy­ti rei­ka­lin­gi ko­mi­te­tai?

Tei­sės ak­te mi­ni­ma, jog sie­kia­ma su­bur­ti šiuo klau­si­mu su­in­te­re­suo­tus ju­ri­di­nius as­me­nis, už­ker­tant ke­lią su­in­te­re­suo­tiems sub­jek­tams, fi­zi­niams as­me­nims, bū­ti pa­skir­tiems į tech­ni­kos ko­mi­te­tus. Ko­kie bū­tų mo­ty­vai, ska­ti­nan­tys to­kį skirs­ty­mą?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kaip ir mi­nė­ta, tai su­si­ję su… nu­ro­do­ma, kad tech­ni­kos ko­mi­te­tuo­se, kaip ir mi­nė­jo­te, ly­gio­mis tei­sė­mis ga­lė­tų da­ly­vau­ti vi­si ju­ri­di­niai as­me­nys. Bū­tent to­dėl nu­ma­ty­ta taip pat nau­ja fi­nan­sa­vi­mo nuo­sta­ta dėl tech­ni­kos ko­mi­te­tų at­sto­vų rė­mi­mo, da­ly­va­vi­mo tarp­tau­ti­nių stan­dar­ti­za­ci­jos ins­ti­tu­ci­jų ir Eu­ro­pos stan­dar­ti­za­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jų tech­ni­kos ko­mi­te­tų veik­lo­je. Ki­taip ta­riant, tie, ku­rie da­ly­vau­ja tuo­se tarp­tau­ti­niuo­se ko­mi­te­tuo­se, taip pat ga­lė­tų da­ly­vau­ti šiuo­se tech­ni­kos ko­mi­te­tuo­se. O ki­ti da­ly­kai, aš ma­nau, bus taip pat nu­sta­ty­ti ir po­įsta­ty­mi­niuo­se tei­sės ak­tuo­se.

PIRMININKAS. Taip, dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Prieš pa­skelb­da­mas ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą, su­teik­siu žo­dį A. Sa­la­ma­ki­nui. Pra­šau.

A. SALAMAKINAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Aš tik­rai la­bai ger­biu ir se­niū­nus, ir Se­niū­nų su­ei­gą, ta­čiau man Sta­tu­tas yra aukš­čiau vis­ko.

Ant­ras da­ly­kas. Sta­tu­te yra pa­ra­šy­ta: jei­gu Sei­mo na­riai ne­su­tin­ka su Se­niū­nų su­ei­ga, vi­suo­met įsi­jun­gia Sei­mas ir spren­džia. Tad aš no­riu pa­pra­šy­ti, kad Sei­mas nu­spręs­tų. Ar­ba mes pa­tys iš sa­vęs ne­si­ty­čio­ki­me, kaip sa­kė Ju­lius, – iki pie­tų ko­ro­na­vi­ru­sas mus vei­kia ar­ba ne­vei­kia, po pie­tų jau ki­taip. Iki pie­tų ga­li­ma sė­dė­ti, po pie­tų ke­lia­ma į 18 val. 45 min. O jei­gu po­sė­dį baig­si­me 17 va­lan­dą? Va­di­na­si, kai ku­rie Sei­mo na­riai at­eis jū­sų nu­sta­ty­tu lai­ku ir pa­ma­tys tuš­čią sa­lę. Ką ta­da da­ry­si­me? Ar įskai­ty­si­me, kad jie da­ly­va­vo, ar jiems pa­lei­si­me at­ski­rą bal­sa­vi­mą? To­dėl aš pra­šau bal­suo­ti da­bar ir pri­im­ti spren­di­mą, kad vi­si bal­sa­vi­mai vy­ks­ta, kaip nu­ma­to Sta­tu­tas, po pa­tei­ki­mo, po svars­ty­mo, po pri­ėmi­mo, o ne iki pie­tų vie­naip, po pie­tų ki­taip, dar ka­da – tre­čiaip. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už nuo­mo­nę. A. Gu­mu­liaus­kas. Pra­šau.

A. GUMULIAUSKAS (LVŽSF). Ačiū. Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ka­dan­gi pir­mo­je da­ly­je mes iš­klau­sė­me mi­nist­ro A. Ve­ry­gos pa­tei­ki­mą ir fak­tiš­kai su­tau­pė­me va­lan­dą, tai ma­no pa­siū­ly­mas bū­tų toks nuo­sai­kes­nis. Gal bū­tų ga­li­ma per­kel­ti bal­sa­vi­mus dėl vi­sų pro­jek­tų va­lan­da anks­čiau?

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš pri­min­siu, kad ne tik Se­niū­nų su­ei­go­je bu­vo bal­suo­ta dėl to, ta­čiau bu­vo ir Sei­mo sa­lė­je bal­suo­ta dėl dar­bo­tvarkės. O dar­bo­tvarkė bu­vo vie­šai pa­skelb­ta prieš ke­le­tą die­nų, su ja bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti in­ter­ne­te, ir dėl jos bu­vo bal­suo­ja­ma. Vis­gi, ko­le­gos, tęs­ki­me po­sė­dį. Dar V. Juo­za­pai­tis. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Dėl ve­di­mo tvar­kos.

PIRMININKAS. Pra­šau.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, aš tik pri­min­siu, kad šian­dien mi­nist­ro A. Ve­ry­gos, tiks­liau, Sei­mo na­rio A. Ve­ry­gos įsta­ty­mų pro­jek­tai bu­vo at­kel­ti iš po­pie­ti­nės dar­bo­tvarkės, jie bu­vo pri­sta­ty­ti, bet po pa­tei­ki­mo tu­rė­jo bū­ti bal­suo­ja­ma va­ka­re. Tai­gi, mes jau nu­si­žen­gė­me sa­vo dar­bo­tvarkei, tai yra tur­būt blo­gai, bet vis dėl­to gal­būt įjun­ki­me svei­ką pro­tą ir pa­klau­sy­ki­me. Ar jums tik­rai pa­tin­ka prieš­ta­rau­ti Sei­mo na­riams, ku­rie pra­šo pa­pras­to da­ly­ko – bal­suo­ti ta­da, ka­da ga­li­ma op­ti­ma­liu bū­du. Juo­lab kad šian­dien jau pre­ce­den­tas yra įvy­kęs.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, kvie­čiu su­si­pa­žin­ti su Se­niū­nų su­ei­gos po­sė­džio… (Kal­ba vi­si kar­tu) …kur jū­sų frak­ci­jos at­sto­vas G. Land­sber­gis pri­ta­rė šiam siū­ly­mui, kad dėl vi­sų pa­tei­ki­mų bus bal­suo­ja­ma, kaip ir iki šiol bu­vo bal­suo­ja­ma, va­ka­ri­nia­me po­sė­dy­je po vi­sų pa­tei­ki­mų. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

15.03 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Kodekso pa­pil­dy­mo 1411 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4781 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mi ko­le­gos, nu­trau­kiu šią dis­ku­si­ją. Aš, kaip po­sė­džio pir­mi­nin­kas, tu­riu to­kią tei­sę. Pra­šau mi­nist­ro pri­sta­ty­ti mums ki­tą dar­bo­tvarkės klau­si­mą – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1411 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4781. Pra­šau.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šio pro­jek­to tiks­las yra nu­sta­ty­ti at­sa­ko­my­bę pa­žei­dus Eu­ro­pos Są­jun­gos reg­la­men­to nuo­sta­tas dėl ala­vo, tan­ta­lo, vol­fra­mo, jų rū­dų ir auk­so im­por­to prie­vo­lių dėl iš­sa­mios tie­ki­mo gran­di­nės pa­tik­ri­ni­mo ne­vyk­dy­mo. Es­mė yra to­kia, kad yra pri­im­tas reg­la­men­tas, jis nu­sta­to bū­tent šių ža­lia­vų im­por­to prie­vo­lių tie­ki­mo gran­di­nės pa­tik­ri­ni­mo nuo­sta­tas. Ir šis reg­la­men­tas bū­tų tai­ko­mas nuo 2021 m. sau­sio 1 d.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, pa­si­tel­ku­si iš­orės eks­per­tus, yra nu­ma­čiu­si su­da­ry­ti orien­ta­ci­nį kon­flik­ti­nių ir di­de­lės ri­zi­kos zo­nų są­ra­šą ir jį re­gu­lia­riai at­nau­jin­ti. Taip pat Ko­mi­si­ja pa­skelbs pa­sau­lio at­sa­kin­gų ly­dyk­lų ir ra­fi­na­vi­mo įmo­nių są­ra­šą. Lai­ky­ti­na, kad es­mi­niai rei­ka­la­vi­mai bus įvyk­dy­ti, jei Eu­ro­pos Są­jun­gos im­por­tuo­to­jai įro­dys, kad jie per­ka tik iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­skelb­ta­me są­ra­še esa­nčių at­sa­kin­gų ly­dyk­lų ir ra­fi­na­vi­mo įmo­nių.

No­rė­čiau pa­tiks­lin­ti ak­tu­a­lią nuo­sta­tą, kad, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2018–2019 me­tais Lie­tu­vos įmo­nės iš tre­čių­jų ša­lių im­por­ta­vo ne­di­de­lį mi­nė­tų me­ta­lų kie­kį, ma­žes­nį nei reg­la­men­te nu­sta­ty­tos ap­im­ties ri­bos, ku­rias vir­ši­jus vals­ty­bės na­rės pri­va­lo at­lik­ti įmo­nių ex post pa­tik­ri­ni­mus. Tai reiš­kia, kad to­kio ex post pa­tik­ri­ni­mo ne­rei­kė­tų, bet rei­kia nu­ma­ty­ti šio reg­la­men­to nuo­sta­tų tai­ky­mą į at­ei­tį. Šio pro­jek­to tiks­las yra nu­sta­ty­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę at­sa­ko­my­bę už im­por­to prie­vo­lių tie­ki­mo gran­di­nės pa­tik­ri­ni­mo ne­vyk­dy­mą. Ti­ki­ma­si, kad, nu­sta­čius at­sa­ko­my­bę už šio reg­la­men­to pa­žei­di­mą, bus su­for­muo­tas at­sa­kin­gas im­por­tuo­to­jų po­žiū­ris į ala­vo, tan­ta­lo, vol­fra­mo, jų rū­dų ir auk­so pir­ki­mą. Pra­šau pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė, kiek ma­tau. Dėl mo­ty­vų? Tuoj pa­žiū­rė­si­me. Taip pat nė­ra. Dėl šio pro­jek­to taip pat bus bal­suo­ja­ma vė­liau.

 

15.07 val.

Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1099 1, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 381, 40, 53, 57 straips­nių ir Įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo, Įsta­ty­mo papil­dy­mo 391 straips­niu ir VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4815 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau – Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1099 įvai­rių straips­nių ir įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo, įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 391 straips­niu ir VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4815. Pra­šom.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, šio įsta­ty­mo pro­jek­to ren­gi­mo tiks­las… Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­ma na­cio­na­li­nė­je tei­sė­je įgy­ven­din­ti di­rek­ty­vą dėl kon­ku­ren­ci­jos… ins­ti­tu­ci­jų veiks­min­ges­nės vyk­dy­mo veik­los už­tik­ri­ni­mo, taip pat sie­kia­ma už­tik­rin­ti, per­kel­ti ir ki­tas nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su efek­ty­ves­ne Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos veik­la. Įsta­ty­mo pro­jek­tu taip pat siū­lo­mi ir ki­ti Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tų pa­kei­ti­mai, ku­riais sie­kia­ma už­tik­rin­ti Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo lai­ky­mo­si prie­žiū­rą, taip pat su­da­ry­ti efek­ty­ves­nę, veiks­min­ges­nę kon­ku­ren­ci­jos ap­sau­gą Lie­tu­vo­je.

Yra ke­lios tai­sy­ti­nos nuo­sta­tos įsta­ty­me, nes da­bar ga­lio­jan­čia­me Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­me nė­ra nuo­sta­tų, ku­rios rei­ka­lau­tų, kad po tar­ny­bos Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bo­je pa­bai­gos tiek spren­di­mus pri­iman­tys as­me­nys, tiek Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, tiek na­riai, tiek ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai tu­rė­tų pa­rei­gą nu­si­ša­lin­ti nuo at­sto­va­vi­mo ki­tam as­me­niui ar vei­ki­mo ki­to as­mens var­du ar in­te­re­sais dėl tų pa­žei­di­mų ty­ri­mo ar nag­ri­nė­ja­mų kon­cen­tra­ci­jos by­lų, ku­rias as­muo nag­ri­nė­jo dirb­da­mas Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bo­je. Taip pat nė­ra įtvir­tin­ta, kad bau­da už kon­ku­ren­ci­jos tei­sės pa­žei­di­mą skai­čiuo­ja­ma nuo ben­drų­jų me­ti­nių pa­sau­li­nių pa­ja­mų.

Tre­čias da­ly­kas, nė­ra įtvir­tin­ta pa­žei­di­mą pa­da­riu­sio sub­jek­to tei­sių bei ūki­nės veik­los pe­rė­mė­jo at­sa­ko­my­bė. Ket­vir­tas da­ly­kas, nė­ra nu­sta­ty­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių kon­ku­ren­ci­jos ins­ti­tu­ci­jų tei­sė ty­ri­mo veiks­mus at­lik­ti ki­tos Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės kon­ku­ren­ci­jos ins­ti­tu­ci­jos var­du. Ir penk­tas da­ly­kas, ne­nu­sta­ty­ta Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos tei­sė at­skleis­ti ūkio sub­jek­tų ko­mer­ci­nes ir pro­fe­si­nes pa­slap­tis, kai toks at­sklei­di­mas yra bū­ti­nas įsta­ty­mo pa­žei­di­mui įro­dy­ti.

 To­dėl įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma iš es­mės pa­to­bu­lin­ti taip, kad šios nuo­sta­tos bū­tų įtrauk­tos į Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą, tai yra pir­miau­sia nu­sta­ty­ti, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba spren­di­mus pri­ima sa­va­ran­kiš­kai, ne­pri­klau­so­mai nuo po­li­ti­nės ir ki­tos įta­kos, ta­čiau įtvir­tin­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos sa­va­ran­kiš­ku­mo ir ne­pri­klau­so­mu­mo rei­ka­la­vi­mai ne­pa­ša­li­na įsi­tei­sė­ju­sių teis­mų spren­di­mų, nu­tar­čių ar nu­ta­ri­mų pri­va­lo­mu­mo Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai.

Ant­ras da­ly­kas, kaip ir mi­nė­jau, tai yra nu­sta­ty­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai funk­ci­joms at­lik­ti ir įga­lio­ji­mams vyk­dy­ti tai, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bo­je tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas pa­kan­ka­mas skai­čius kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų ir funk­ci­joms bei įga­lio­ji­mams vyk­dy­ti adek­va­tūs fi­nan­si­niai, tech­ni­niai ir tech­no­lo­gi­niai re­sur­sai. Tai yra di­rek­ty­vos nuo­sta­ta, kad tai tu­ri at­si­spin­dė­ti ir įsta­ty­me.

Tre­čias da­ly­kas. Nu­sta­ty­ti, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ta­ry­bos na­riai, ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, pa­li­kę vals­ty­bės tar­ny­bą, sep­ty­ne­rius me­tus, nes bū­tent maž­daug tiek trun­ka su­dė­tin­gos kon­ku­ren­ci­jos by­los, po tar­ny­bos Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bo­je pa­bai­gos tu­ri pa­rei­gą nu­si­ša­lin­ti nuo at­sto­va­vi­mo ki­tam as­me­niui ar vei­ki­mo ki­to as­mens var­du tais at­ve­jais, kai tai su­si­ję su kon­cen­tra­ci­jų by­lų nag­ri­nė­ji­mo at­ve­jais.

Ket­vir­tas da­ly­kas. Nu­sta­ty­ti, kad bau­da ūkio sub­jek­tui skai­čiuo­ja­ma nuo ben­drų­jų me­ti­nių pa­sau­li­nių pa­ja­mų pra­ėju­siais ūki­niais me­tais.

Penk­tas da­ly­kas. Nu­sta­ty­ti, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti, kad li­ku­sią bau­dos da­lį, jei su­mo­ka­ma tik da­lis bau­dos, su­mo­kė­tų ki­tas vie­ną ūkio sub­jek­tą su­da­ran­tis as­muo ar as­me­nys.

Šeš­tas da­ly­kas. Sie­kiant už­tik­rin­ti, kad as­me­nys ne­iš­veng­tų at­sa­ko­my­bės už bau­dų mo­kė­ji­mą tie­siog pa­keis­da­mi tei­si­nę ar or­ga­ni­za­ci­nę struk­tū­rą, siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad už šio įsta­ty­mo pa­žei­di­mus at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma pa­žei­di­mą pa­da­riu­sio ūkio sub­jek­to tei­sių ir eko­no­mi­nės veik­los pe­rė­mė­jams ta ap­im­ti­mi, ku­ria Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pa­skir­ta sank­ci­ja nė­ra įvyk­dy­ta.

Taip pat, kaip mi­nė­jau, ki­tos nuo­sta­tos yra su­si­ju­sios su ben­dra­dar­bia­vi­mu su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių kon­ku­ren­ci­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis; taip pat nuo­sta­tos, su­si­ju­sios su tuo, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ga­lė­tų at­skleis­ti ūkio sub­jek­tų ko­mer­ci­nes ir pro­fe­si­nes pa­slap­tis, jei­gu tai su­si­ję su po­rei­kiu nu­sta­ty­ti įsta­ty­mo pa­žei­di­mo kon­sta­ta­vi­mą.

To­kie yra pa­grin­di­niai šio įsta­ty­mo tiks­lai. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, jū­sų ko­le­ga Vy­riau­sy­bė­je įkliu­vo į keb­lią si­tu­a­ci­ją iš es­mės dėl to, kad ne­są­ži­nin­go san­do­rio part­ne­ris at­sklei­dė iš tik­rų­jų ne­są­ži­nin­gą san­do­rį. Da­bar klau­si­mas.

Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo 38 straips­ny­je to­kių pat drau­džia­mų san­do­rių da­ly­viai ska­ti­na­mi at­skleis­ti ne­są­ži­nin­gus san­do­rius ir kar­te­lius ar­ba su­si­ta­ri­mus tarp rin­kos da­ly­vių. Pra­šau pa­ko­men­tuo­ti, kas iš tik­rų­jų pa­ska­tin­tų pra­neš­ti apie to­kius ne­le­ga­lius san­do­rius. Štai ma­to­me – vie­ną san­do­rį tarp po­li­ti­kų at­sklei­dė jo part­ne­ris. Bet kas iš tik­rų­jų leis­tų iš­si­va­ly­ti pa­čiai rin­kai nuo to­kių ir at­leis­ti nuo ga­li­mų bau­dų? Kaip šis įsta­ty­mas pa­keis ir pa­leng­vins iš tik­rų­jų to­kių ne­le­ga­lių san­do­rių su­da­ry­mą? Ačiū.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mas. Šiuo at­ve­ju kal­ba­me apie ju­ri­di­nius as­me­nis ir tur­būt su­dė­tin­ga bū­tų ly­gin­ti šiuos du at­ve­jus, nes čia kal­ba­ma apie Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus ir tuos at­ve­jus, kuo­met yra sub­jek­tų, ku­rie krei­pia­si į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą dėl ty­ri­mo at­li­ki­mo, ar­ba pa­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ini­ci­juo­ja ty­ri­mą. To­kie atve­jai tai yra iš­im­ti­niai at­ve­jai. Dėl pa­ties pa­žei­di­mo kon­sta­ta­vi­mo dėl ju­ri­di­nių as­me­nų ap­sau­gos tai ne vi­sa­da da­bar bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti. Ši įsta­ty­mo nuo­sta­ta leis­tų at­skleis­ti tą in­for­ma­ci­ją, jei ji su­si­ju­si su pa­ties Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mu.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas. Nė­ra. G. Va­si­liaus­kas. Pra­šom.

G. VASILIAUSKAS (LVŽSF). Dė­ko­ju po­sė­džio pir­mi­nin­kui. Ma­nau, vie­šu­mas ti­riant at­lik­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas tik­rai bū­tų rei­ka­lin­gas, ta­čiau vis dėl­to no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų, ko­kiu mas­tu bus vyk­do­mas in­for­ma­ci­jos at­sklei­di­mas ir ko­kiems sub­jek­tams?

Ant­ro­ji klau­si­mo da­lis bū­tų pa­tiks­lin­ti, ko­kios bau­dos bū­tų tai­ko­mos už pa­da­ry­tus pa­žeidi­mus?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Tra­di­ciš­kai Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos, jei yra pa­žei­di­mų, ga­li bū­ti tai­ko­ma bau­da iki 10 % me­ti­nių pa­ja­mų. Šiuo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mu iš­ple­čia­ma ap­im­tis, kad tai yra ne tik kon­kre­čio­je te­ri­to­ri­jo­je esa­mos pa­ja­mos, bet yra pa­sau­li­nės pa­ja­mos, ki­taip ta­riant, ju­ri­di­nio as­mens pa­ja­mos glo­ba­liu mas­tu. Ir taip bū­tent ver­ti­na­ma – toks ga­lė­tų bū­ti bau­dos dy­dis. Tai yra tai­ko­ma iki šiol, tie­siog iš­ple­čia­ma ap­im­tis.

Dėl vie­šu­mo dar klau­si­mas bu­vo. Tai aš tik pa­kar­to­siu, kad tais at­ve­jais… bū­tent tos jaut­rios in­for­ma­ci­jos at­sklei­di­mas bū­tų tai­ko­mas tik iš­skir­ti­niais ir iš­im­ti­niais at­ve­jais, kai to rei­kia pa­čiam įsta­ty­mui įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, ma­no klau­si­mas la­bai pa­na­šus į prieš tai bu­vu­sį klau­si­mą dėl vie­šų­jų pir­ki­mų. Taip pat ir Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mas, kon­ku­ren­ci­jos nuo­sta­tos ap­len­kia vals­ty­bės gy­ve­ni­me la­bai svar­bias sri­tis: ener­ge­ti­ką, su­si­sie­ki­mo sek­to­rių. Ko­dėl taip yra?

Ger­bia­ma­sis mi­nist­re, jūs tu­ri­te ga­na di­de­lę pa­tir­tį, tad par­la­men­te pa­si­da­lin­ki­te sa­vo įžval­go­mis, ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad ir šiems sek­to­riams ga­lio­tų Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mas, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba at­lik­tų sa­vo pa­rei­gą. Kiek kar­tų ban­dė­me pri­spaus­ti Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos va­do­vą, bet jis tam spau­di­mui ne­pa­si­duo­da. Aš su­pran­tu, ta­da bu­vo spau­di­mas iš S. Dau­kan­to aikš­tės, bet ko­dėl da­bar tai vyks­ta, ką jūs ma­no­te? Ačiū.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Pa­brė­šiu, kad vi­siems sek­to­riams ir vi­siems sub­jek­tams yra tai­ko­mas Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mas ir vi­si sub­jek­tai to įsta­ty­mo nor­mų tu­ri lai­ky­tis.

Da­bar dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos veiks­mų. Pir­miau­sia ši ins­ti­tu­ci­ja yra ne­pri­klau­so­ma ir, aiš­ku, tuos ty­ri­mus, ku­riuos ji ini­ci­juo­ja, ar­ba ini­ci­juo­ja dėl to, kad yra krei­pi­ma­sis iš rin­kos, at­lie­ka… tur­būt vie­na iš pa­grin­di­nių pro­ble­mų, kad tie ty­ri­mai trun­ka ga­na il­gai. Tai yra lai­ko­tar­pio ap­im­ti­mi tos by­los yra ga­na su­dė­tin­gos, ir čia tur­būt tu­ri­me es­mi­nį klau­si­mą, kad nė­ra už­tik­ri­na­mas pa­kan­ka­mas at­se­ka­mu­mas, nuo ty­ri­mo pra­džios iki pa­bai­gos pra­ei­na daug lai­ko ir tiek po­li­ti­niu po­žiū­riu, ne kon­tro­lės, bet įver­ti­ni­mo, su­dė­tin­ga at­sek­ti.

Bet dėl vi­sų ki­tų nuo­sta­tų aš pa­brėž­čiau, kad ta­ry­bos veik­los efek­ty­vu­mas, be abe­jo, yra su­si­jęs pir­miau­sia su tuo, kiek rin­ko­je yra kon­ku­ren­ci­jos tei­sės pa­žei­di­mų. Ne vi­suo­met pa­žei­di­mų skai­čiaus kon­sta­ta­vi­mas at­spin­di re­a­lią si­tu­a­ci­ją rin­ko­je. Na, ir yra skir­tin­go po­bū­džio by­los, tai yra kon­cen­tra­ci­jų by­los ir vi­si ki­ti da­ly­kai.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Po­de­rys.

V. PODERYS (MSNG). Dė­kui, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas dėl bu­vu­sio Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos tar­nau­to­jo veik­los ap­ri­bo­ji­mo sep­ty­ne­riems me­tams, jei­gu jis ti­ria tam tik­rus rei­ka­lus. In­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mas ir taip nu­ma­to 12 mė­ne­sių, daug ap­ri­bo­ji­mų tar­nau­to­jui, po to dar pri­si­de­da tas sep­ty­ne­rių me­tų ap­ri­bo­ji­mas tam tik­rais at­ve­jais. Ar ne­ma­no­te, kad tar­nau­to­jams tu­ri bū­ti kom­pen­suo­ja­ma už to­kius ap­ri­bo­ji­mus, pa­na­šiai kaip yra ver­sle? Juk yra ne­kon­ku­ra­vi­mo su­tar­tis, už tai yra su­si­mo­ka­ma. Da­bar tar­nau­to­jai iš­ei­na į sek­torių, ku­rį re­gu­lia­vo, ir ne­tu­ri ga­li­my­bės už­im­ti bent kiek pa­do­res­nių po­zi­ci­jų, o už tai nie­kas ne­kom­pen­suo­ja. Dė­kui.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­kui už klau­si­mą. Iš tie­sų drau­di­mo tam tik­ros kom­pen­sa­ci­jos, sa­ky­kim, klau­si­mas tur­būt ga­lė­tų bū­ti at­ski­rai nag­ri­nė­ja­mas ir ko­mi­te­tuo­se, kiek tai ati­tin­ka pa­ties įsta­ty­mo dva­sią. Bet aš tik pa­tiks­lin­čiau, kad šiuo at­ve­ju yra šiek tiek siau­res­nė nuo­sta­ta, tai yra ne tik pa­ties ter­mi­no tai­ky­mas, kaip yra vals­ty­bės tar­ny­boje, pa­vyz­džiui, 12 mė­ne­sių tas va­di­na­ma­sis at­ša­li­mo pe­ri­odas, bet taip pat yra bū­tent spe­ci­fiš­kai iš­ski­ria­ma, kad sep­ty­ne­rius me­tus ne­ga­lė­tų bū­ti at­sto­vau­ja­mi in­te­re­sai tai ša­liai ar­ba tos ša­lies, ku­rios at­ve­ju bu­vo at­lie­ka­mas kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mo ty­ri­mas, var­du. Tai yra la­bai spe­ci­fiš­ka ir vėl­gi nė­ra ab­so­liu­ti nuo­sta­ta, kad sep­ty­ne­rius me­tus ab­so­liu­čiai ne­ga­li­ma dirb­ti jo­kio­se įstai­go­se, jei­gu jos bu­vo ti­ria­mos. Bet jei­gu as­muo ne­da­ly­va­vo tų by­lų ty­ri­me, tai toks ap­ri­bo­ji­mas ne­bū­tų tai­ko­mas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. A. Skar­džius – už.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Esu op­ti­mis­tas ir šiuo­kart no­rė­čiau ti­kė­ti, kad tie pa­kei­ti­mai įneš švie­žio vė­jo į tą Kon­ku­ren­ci­jos tar­y­bos veik­lą. Ta­čiau no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad ins­ti­tu­ci­jos ir pa­rei­gū­nai, ku­rie pa­ren­ka, ski­ria į Kon­ku­ren­ci­jos tary­bos aukš­tas pa­rei­gas ar į pa­čią tar­y­bą as­me­nis, tu­rė­tų taip pat pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę, o pa­ti tar­y­ba, kaip ir ger­bia­mas mi­nist­ras mi­nė­jo, tu­rė­tų veik­ti ob­jek­ty­viai kaip ne­pri­klau­so­ma ins­ti­tu­ci­ja. Vi­liuo­si, kad taip anks­čiau ar vė­liau at­si­tiks. To­dėl siū­lau bal­suo­ti už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Nuo­mo­nių prieš nė­ra. Dėl šio pro­jek­to bal­suo­si­me kiek vė­liau.

 

15.20 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 28 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4826 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4826. Pra­šau.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas tu­ri du pa­grin­di­nius tiks­lus. Pir­mas tiks­las – su­da­ry­ti tei­si­nes są­ly­gas nau­jo ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jo ates­ta­vi­mo mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mui. Ant­ra­sis tiks­las – bū­tent taip pat šio įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lo­ma to­bu­lin­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas, su­si­ju­sias su įsta­ty­me įtvir­tin­to­mis prie­mo­nė­mis, skir­to­mis še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tui naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos sri­ty­je ma­žin­ti. Bū­tent šie pa­kei­ti­mai siū­lo­mi įver­ti­nant įsta­ty­mo tai­ky­mo prak­ti­ką. Šis įsta­ty­mas bu­vo keis­tas šios Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jos me­tu, bet prak­ti­ko­je pa­aiš­kė­jo dar tam tik­rų prak­ti­nių nuo­sta­tų, ku­rios tu­rė­tų bū­ti to­bu­lin­ti­nos.

Kal­bant apie pir­mą­jį tiks­lą dėl ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo mo­de­lio, pa­mi­nė­ti­ni šie pa­grin­di­niai as­pek­tai, kad įsta­ty­mo lyg­me­niu siū­lo­ma įtvir­tin­ti ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ben­druo­sius ates­ta­vi­mo prin­ci­pus ir de­ta­li­zuo­ti Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos funk­ci­jas or­ga­ni­zuo­jant ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mą.

Ant­ras da­ly­kas – nu­ma­to­ma, kad ši ta­ry­ba pa­reng­tų, ad­mi­nist­ruo­tų ir plė­to­tų ben­drą ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo sche­mą, ku­rio­je bū­tų įtvir­tin­ti vie­no­di rei­ka­la­vi­mai ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mui, vie­no­di ir ho­ri­zon­ta­lūs rei­ka­la­vi­mai jų ži­nių įver­ti­ni­mui ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mui.

Taip pat tre­čias da­ly­kas – siū­lo­ma su­kur­ti ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, tai yra su­kur­ti pa­to­gias, są­vei­kias ir ko­ky­biš­kas elek­tro­ni­nes ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ser­ti­fi­ka­vi­mo pa­slau­gas, už­tik­ri­nant ben­dros ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo sche­mos įgy­ven­di­ni­mą.

Ket­vir­tas da­ly­kas – dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo įstai­gos, tu­rin­čios Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos iš­duo­tus lei­di­mus vers­tis ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo veik­la, nau­do­tų­si ta­ry­bos ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo in­for­ma­ci­ne sis­te­ma ir ates­tuo­tų dar­buo­to­jus pa­gal vie­nin­gus rei­ka­la­vi­mus ir pro­ce­dū­ras. O ener­ge­ti­kos įmo­nės tu­rė­tų tei­sę ates­tuo­ti dar­bi­nin­kų ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jus pa­gal sa­vo nu­sta­ty­tą tvar­ką.

Kal­bant apie ant­rą­jį tiks­lą, tai yra bū­tent nuo­sta­tas še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tui naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos sri­ty­je ma­žin­ti, tai pa­grin­di­niai as­pek­tai yra su­si­ję pir­miau­sia su… Tai yra šiuo pro­jek­tu siū­lo­ma di­din­ti lei­di­mų vers­tis pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais stab­dy­mo pro­ce­dū­ros efek­ty­vu­mą, bū­tent už Ener­ge­ti­kos įsta­ty­me nu­sta­ty­tos re­gu­liuo­ja­mosios veik­los są­ly­gų pa­žei­di­mus, ku­riems esant, Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba stab­dy­tų lei­di­mo ga­lio­ji­mą ne­del­siant to­kiu at­ve­ju, jei­gu yra pa­da­ry­ta šių są­ly­gų pa­žei­di­mų.

Ant­ras da­ly­kas, yra siū­lo­ma su­teik­ti ga­li­my­bę ta­ry­bai ne tik in cor­po­re, tai yra da­ly­vau­jant vi­siems ta­ry­bos na­riams, bet ir įga­lio­tam ta­ry­bos na­riui pri­im­ti spren­di­mus dėl lei­di­mų kei­ti­mo, ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo, ga­lio­ji­mo su­stab­dy­mo pa­nai­ki­ni­mo. Tiks­las yra siek­ti už­tik­rin­ti ope­ra­ty­vų šių spren­di­mų pri­ėmi­mą.

Tre­čias da­ly­kas, yra siū­lo­ma nu­ma­ty­ti prie­mo­nes, ku­rios pa­dė­tų ak­tu­a­li­zuo­ti re­a­liai veik­lą vyk­dan­čių ir lei­di­mus tu­rin­čių įmo­nių są­ra­šą, ir jis bū­tų pa­skelb­tas li­cen­ci­jų in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je. To­kiu bū­du jau nuo 2021 m. sau­sio 2 d. šio­je sis­te­mo­je bū­tų už­re­gist­ruo­ti vi­si lei­di­mus tu­rin­tys ir re­a­lią eko­no­mi­nę veik­lą vyk­dan­tys ūkio sub­jek­tai ir tai su­da­ry­tų są­ly­gas skaid­riai veik­ti vi­siems rin­kos da­ly­viams ir ko­vo­ti su še­šė­ly­je esan­čiais ne­le­ga­liais naf­tos pro­duk­tų par­da­vė­jais.

Ta­da ket­vir­tas da­ly­kas yra reg­la­men­tuo­ti lei­di­mų tu­rė­to­jų, ku­rie lai­ku ne­su­mo­kė­jo įmo­kos ta­ry­bai, pa­rei­gą mo­kė­ti ir dels­pi­ni­gius, tai yra iš­tai­sy­ti tam tik­rą tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo spra­gą.

Ir penk­ta­sis da­ly­kas – nu­ma­ty­ti, kad vie­šo­sios įstai­gos Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos agen­tū­ros pa­gal Naf­tos pro­duk­tų ir naf­tos vals­ty­bės at­sar­gų įsta­ty­mą naf­tos pro­duk­tų ir naf­tos vals­ty­bės at­sar­gų kei­ti­mo veik­la nė­ra lai­ko­ma did­me­ni­nė pre­ky­ba naf­tos pro­duk­tais. Ta veik­la yra bū­tent naf­tos pro­duk­tų sau­go­ji­mas vals­ty­bės po­rei­kiams.

Šio įsta­ty­mo nau­dos. Tai už­tik­rins tiek sklan­džią, efek­ty­vią ener­ge­ti­kos dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mo sis­te­mą, tiek pa­čios sis­te­mos cen­tra­li­za­ci­ją, tiek kon­tro­lę, nes šiuo me­tu ates­ta­vi­mas nė­ra pa­kan­ka­mai kon­tro­liuo­ja­mas. Taip pat bus at­si­sa­ky­ta šiuo me­tu po­įsta­ty­mi­niu lyg­me­niu nu­sta­ty­tos įstai­gų ak­re­di­ta­ci­jos pa­gal Lie­tu­vos stan­dar­tų nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus. Ir pas­ku­ti­nis da­ly­kas, kaip ir mi­nė­jau, bus daug di­des­nis efek­tas įgy­ven­di­nant įsta­ty­me jau anks­čiau įtvir­tin­tas prie­mo­nes, nu­kreip­tas še­šė­li­nės eko­no­mi­kos mas­tui naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bos sri­ty­je ma­žin­ti. Pra­šau pri­tar­ti.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, no­rė­čiau pa­klaus­ti klau­si­mo dėl ant­ro­jo tiks­lo, tai yra dėl naf­tos pro­duk­tų maž­me­ni­nės ir did­me­ni­nės pre­ky­bos. Pri­pa­žin­ki­te, kad ini­cia­ty­va pre­kiau­ti už įsta­ty­mo ri­bų naf­tos pro­duk­tais ky­la ir tuo­met, tai yra per aukš­tos kai­nos mū­sų de­ga­li­nė­se. Ir štai da­bar, kri­tus naf­tos kai­noms iki 20 do­le­rių už ba­re­lį, mes be­veik ne­ma­to­me di­džių­jų de­ga­li­nių švieslenčių pa­si­kei­ti­mų. Maž­me­ni­nių kai­nų am­pli­tu­dė yra be­veik 30 eu­ro cen­tų, 20 % – ne­ma­ty­ti skir­tu­mai tarp smul­kių­jų pre­ky­bi­nin­kų ir stam­bių­jų pre­ky­bi­nin­kų.

Kar­tu su Ve­žė­jų aso­cia­ci­ja LINAVA ir na­cio­na­li­niu var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos al­jan­su krei­pė­mės į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą, kad ji ste­bė­tų ir da­ry­tų ši­tą ana­li­zę. At­sa­ky­mas bu­vo toks, kad pas­ku­ti­nė ana­li­zė da­ry­ta 2010 me­tais ir rei­kia im­tis įsta­ty­mi­nių pa­kei­ti­mų, kad kon­ku­ren­ci­ja veik­tų, nes šian­dien oli­go­po­li­ja iš es­mės yra for­muo­ja­ma maž­me­ni­nės pre­ky­bos de­ga­li­nių tin­kle.

Klau­si­mas jums. Kaip jūs sprę­si­te, nes iš es­mės naf­tos kai­noms nu­kri­tus Lie­tu­vos maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je mes ma­to­me ab­so­liu­tų non­sen­są, kai kai­nos svy­ruo­ja 20–30 %, bet stam­bie­ji kai­nas iš­lai­kė sta­bi­lias ir mar­žos yra 20–30 cen­tų. Ačiū.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš es­mės šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­me ma­žin­ti še­šė­lį naf­tos pro­duk­tų pre­ky­bo­je. Mes kal­ba­me šiuo at­ve­ju apie ki­tą de­da­mą­ją, bū­tent apie tei­sė­tai vei­kian­čių sub­jek­tų maž­me­ni­nės rin­kos ga­li­my­bes. Be abe­jo, pir­ma­sis as­pek­tas yra tai, kad di­dži­ą­ją da­lį kai­nos su­da­ro tiek mo­kes­čiai, tiek ak­ci­zai. Dėl jū­sų mi­nė­tos mar­žos, ma­nau, rei­kia at­ski­rai pa­si­do­mė­ti, ko­kios įsta­ty­mo nuo­sta­tos tu­rė­tų bū­ti ko­re­guo­ja­mos tam, kad Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba tu­rė­tų ge­res­nius įran­kius. Ačiū už klau­si­mą. Aš tuo at­ski­rai dar pa­si­do­mė­siu.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Iš­ties šie klau­si­mai ko­re­liuo­ja. Ger­bia­mas ko­le­ga Si­mo­nas pa­tei­kė aki­vaiz­dų pa­vyz­dį, to­dėl aš jo ne­be­teik­siu, ta­čiau vi­siems aiš­ku: už­sie­nio įmo­nės, tie­kė­jai šian­dien yra mo­no­po­li­nin­kai Lie­tu­vos de­ga­lų tie­ki­mo rin­ko­je. Ir bū­tent šie spren­di­mai, ger­bia­mas mi­nist­re, grei­čiau­siai pa­si­tar­naus, kad ne­at­si­ras­tų jo­kio Lie­tu­vos pre­ky­bi­nin­ko, ku­ris ga­lė­tų šio­je rin­ko­je pra­dė­ti kon­ku­ruo­ti ir neš­ti nau­dą į na­cio­na­li­nį biu­dže­tą, nes mes ma­to­me tik už­sie­nio kom­pa­ni­jas, ku­rių ra­tas yra la­bai siau­ras, ir dėl to ne­kin­tan­čias naf­tos kai­nas. Tai grei­čiau­siai ne­vei­kia Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba, yra pa­pras­čiau­sia kar­te­li­niai su­si­ta­ri­mai pa­lai­ky­ti to­kį kai­nų ly­gį. Ar ne­ma­no­te, kad, prie­šin­gai, iš to už­bur­to ra­to mes, pri­ėmę šį įsta­ty­mą, ne­be­iš­ei­si­me nie­ka­da?

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Sis­te­mos skaid­ri­ni­mas ir še­šė­lio eli­mi­na­vi­mas kaip tik tu­ri pri­si­dė­ti prie to, kad kon­ku­ren­ci­ja rin­ko­je bū­tų di­des­nė. Gal­būt yra ki­ti da­ly­kai, ku­riuos rei­kia spręs­ti dėl ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos, ku­ri truk­do ma­žie­siems de­ga­lų tie­kė­jams, bet tai nė­ra tie­sio­giai su­si­ję su šio­mis siū­lo­mo­mis įsta­ty­mo pa­tai­so­mis.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Po­de­rys.

V. PODERYS (MSNG). Dė­ko­ju, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas dėl ates­ta­vi­mo. Klau­si­mas yra ni­ši­nis, bet vis tiek yra ne­aiš­ku, kiek ates­ta­vi­mo sis­te­ma ir pro­ce­dū­ros, ap­ra­šy­tos jū­sų pro­jek­te, ga­lio­tų sa­ve įdar­bi­nu­siam elek­tri­kui, ku­ris re­mon­tuo­ja ro­ze­tes, kiš­tu­kus ar liust­ras na­mų ūkiuo­se. Ko­kia ap­im­tis? Ar ne per daug už­si­mo­ta? Dė­kui.

Ž. VAIČIŪNAS. Dė­ko­ju už klau­si­mą. Bū­tent šiuo me­tu yra si­tu­a­ci­ja, kai to­kių dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mas ir mo­ky­mas vyk­do­mas at­ski­rų įmo­nių. Bet ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mos… vie­no­dos sis­te­mos ar vie­no­dos sis­te­mos kon­tro­lės. Šiuo at­ve­ju es­mi­nių pa­kei­ti­mų nė­ra, tai yra su­si­ję bū­tent su tų įmo­nių, ku­rios tu­ri to­kias li­cen­ci­jas ir tu­ri ga­li­my­bes vyk­dy­ti dar­buo­to­jų ates­ta­vi­mą, pir­miau­sia vie­no­dos sis­te­mos įdie­gi­mu ir jų prie­žiū­ra. Tai yra bū­tent jų kon­tro­lė. Es­mi­nių po­ky­čių, bū­tent dėl tų smul­kių­jų, ku­rie iš tie­sų ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus ir per­ei­na tuos mo­ky­mus, es­mi­nių po­ky­čių šio­je gran­dy­je tik­rai ne­bus.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl šio pro­jek­to bal­suo­si­me taip pat vė­liau. Dė­ko­ja­me mi­nist­rui.

 

15.31 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 145 ir 668 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4854, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1460 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4855 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 145 ir 668 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4854. Kar­tu ir ly­di­ma­sis. Kvie­čiu į tri­bū­ną mi­nist­rą E. Jan­ke­vi­čių. Pa­teikimas.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, Vy­riau­sy­bei pa­skel­bus ka­ran­ti­ną ir ap­ri­bo­jus vie­šo­jo bei pri­va­taus sek­to­rių veik­las, ver­slo sek­to­riui ir fi­ziniams as­me­nims tai­ko­mos įvai­rios pa­gal­bos prie­mo­nės, pa­vyz­džiui, už pra­sto­vą yra mo­ka­ma, yra sub­si­di­jos už nu­omą, yra mo­ka­mos įmo­kos. At­si­žvel­giant į tai, kad mi­nė­tų iš­mo­kų pa­skir­tis yra so­cia­li­nė ir ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu as­me­nims jos ga­li bū­ti vie­nin­te­lis pra­gy­ve­ni­mo ar­ba eg­zis­ta­vi­mo šal­ti­nis, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sas ne­nu­ma­to drau­di­mo iš­ieš­ko­ti to­kios pa­ra­mos lė­šų. Tie­siog šiuo pro­jek­tu mes ir siū­lo­me nu­ma­ty­ti to­kį drau­di­mą, kad iš tų lė­šų, ku­rios gau­tos, įmo­nės gau­tos ar pri­va­čių as­me­nų, dėl COVID-19, ne­bū­tų iš­ieš­ko­ma. Tiek trum­pai dėl ši­to.

Dėl ki­to, sie­kiant už­tik­rin­ti sko­li­nin­kų tur­ti­nių in­te­re­sų ap­sau­gą, tei­kia­mu pro­jek­tu siū­lo­ma Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 668 ir 689 straips­nių pa­kei­ti­mo įsi­ga­lio­ji­mą vis dėl­to ati­dė­ti iki 2022 m. lie­pos 1 d., taip su­da­ry­ti ga­li­my­bes mo­der­ni­zuo­ti in­for­ma­ci­nes sis­te­mas ir už­tik­rin­ti, kad nuo 2020 m. lie­pos 1 d. sko­li­nin­kams ir to­liau bū­tų tai­ko­ma tur­ti­nio in­te­re­so ap­sau­ga, nu­ma­tan­ti drau­di­mą iš­ieš­ko­ti iš lė­šų, ne­vir­ši­jan­čių MMA. Pra­šau pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti už­si­ra­šė A. Sy­sas, bet sa­lė­je ne­ma­tau. Klau­si­mų dau­giau nė­ra. Mo­ty­vai dėl vi­so. Pa­žiū­rė­si­me. Taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl šių pro­jek­tų bal­suo­si­me vė­liau.

 

15.34 val.

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 271 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4473, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 50, 51, 106 ir 322 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4835 (pa­tei­ki­mas)

 

Pro­jek­tas Nr. XIIIP-4473 ir kar­tu ly­di­ma­sis projektas Nr. XIIIP-4835. Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4473. Pra­šom.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kia­mu Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­me efek­ty­vin­ti vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos sis­te­mą, kad ne­mo­ka­mos pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos tiems, ku­riems jos sun­kiai pri­ei­na­mos, bū­ti­niau­sios ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems, so­cia­liai pa­žei­džia­miems as­me­nims. Taip pat, kad vals­ty­bės lė­šos, ski­ria­mos šiai sri­čiai, bū­tų ra­cio­na­liai nau­doja­mos.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, VGTP sis­te­ma nė­ra la­bai efek­ty­vi, ad­vo­ka­tų dar­bo už­mo­kes­tis, va­lan­di­nis įkai­nis yra pa­kan­ka­mai ma­žas. Trūks­ta ad­vo­ka­tų, nė­ra su­si­do­mė­ji­mo, ir mes ma­to­me, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos nė­ra nau­do­ja­mos efek­ty­viai, rei­kia tik­rai tai­sy­ti, to­dėl mes ir siū­lo­me iš­plės­ti pir­mi­nės tei­si­nės pa­gal­bos tu­ri­nį, nu­ma­tant, kad pa­gal tu­ri­nį pa­pras­tus pro­cesi­nius do­ku­men­tus, pa­vyz­džiui, pa­reiš­ki­mus dėl teis­mo įsa­ky­mo iš­da­vi­mo, pra­šy­mus dėl teis­mo lei­di­mo par­duo­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą iš­da­vi­mo, reng­tų pir­mi­nės tei­si­nės pa­gal­bos spe­cia­lis­tai.

Taip pat siū­lo­ma pa­pil­dy­ti ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos ne­tei­ki­mo pa­grin­dus. Nu­sta­ty­ti, kad as­me­nims ant­ri­nė tei­si­nė pa­gal­ba bū­tų tei­kia­ma at­si­žvel­giant ne tik į pa­ties as­mens tur­tą, bet ir į šei­mos tur­tą, aiš­ku, pa­lie­kant iš­im­tis si­tu­a­ci­joms, kai as­muo ob­jek­ty­viai ne­tu­ri ga­li­my­bės dis­po­nuo­ti šei­mos tur­tu. Nu­sta­ty­ti di­des­nę as­mens ap­mo­ka­mą ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos iš­lai­dų da­lį. Pa­keis­ti Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos tar­ny­bos pri­ima­mų spren­di­mų dėl ant­ri­nės tei­si­nės pa­gal­bos tei­ki­mo ter­mi­ną, šiek tiek jį pail­gin­ti – iš pen­kių į sep­ty­nias die­nas.

Kar­tu su tei­kia­mu įsta­ty­mo pro­jek­tu taip pat bu­vo pa­reng­tas ir Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas, ta­čiau Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­tas iš­reiš­kė pa­sta­bą dėl vie­nos iš šia­me pro­jek­te siū­lo­mų nuo­sta­tų prieš­ta­ra­vi­mo Kon­sti­tu­ci­jai. Pa­žy­mė­ti­na, kad vi­sas pa­kei­ti­mo pa­ke­tas yra svar­bus tiek sie­kiant efek­ty­ves­nio vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo, tiek ra­cio­na­laus vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mo. Tai­gi sie­kiant to­liau tęs­ti vi­so pa­ke­to svars­ty­mą Sei­me, at­si­žvel­giant į šiuo me­tu su­si­da­riu­sią si­tu­a­ci­ją dėl pa­skelb­to ka­ran­ti­no, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to na­riai su­ti­ko įre­gist­ruo­ti nau­ją Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, ku­ria­me at­si­sa­ky­ta nuo­sta­tos, ga­li­mai prieš­ta­ra­vu­sios Kon­sti­tu­ci­jai, pa­sak Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to.

Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, jei­gu pri­tar­si­te šiam pro­jek­tui, aš ma­nau, ir ma­žas pa­ja­mas tu­rin­tys žmo­nės tu­rės ge­rą tei­si­nę pa­gal­bą, kaip ir as­me­nys, ku­rie ga­li pa­tys iš sa­vęs fi­nan­suo­ti ad­vo­ka­tus. Pra­šau pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, tam, kad gy­ven­to­jai, ne­tu­rin­tys pa­ja­mų, ap­gin­tų sa­vo tei­sy­bę, rei­kia ir mo­ty­vuo­tų ad­vo­ka­tų. Kal­bu apie ant­ri­nę tei­si­nę pa­gal­bą. Čia yra tra­giš­ki mo­ty­va­ci­niai skai­čiai. Kas ga­li ei­ti, jei­gu ne pas­ku­ti­nio eše­lo­no ad­vo­ka­tai, gin­ti žmo­nių. Skai­čiai yra to­kie, kad jū­sų siū­lo­mi ba­zi­niai įkai­niai ad­vo­ka­tams yra vos 18 eu­rų, kai Lat­vi­jo­je yra 30–40, Es­ti­jo­je – 50 eu­rų už va­lan­dą. Ar įma­no­ma pa­si­ti­kė­ti vals­ty­be, kad ji ga­ran­tuo­ja pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą ap­si­gin­ti tiems žmo­nėms, ku­rie ne­tu­ri pi­ni­gų ir ko­vo­ja už sa­vo tei­sy­bę kar­tais la­bai kri­ti­nė­se šei­mos si­tu­a­ci­jo­se? Gal ga­li­te pa­aiš­kin­ti, kaip yra iš­spręs­tas šis ap­mo­kė­ji­mo klau­si­mas. Įsi­sko­li­ni­mai ad­vo­ka­tū­rai bu­vo mil­ži­niš­ki. Ba­zi­nis dy­dis vis dar yra dvi­gu­bai ma­žes­nis ne­gu kai­my­ni­nė­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Iš es­mės aš sa­vo pri­sta­ty­me pa­mi­nė­jau tas pro­ble­mas ir pa­sa­kiau, kad va­lan­di­nis įkai­nis vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos ad­vo­ka­tų yra tik­rai že­mas. Kai mes pra­dė­jo­me dirb­ti, jis bu­vo 11 eu­rų 50 cen­tų už va­lan­dą. Šiuo me­tu mes jį pa­di­di­no­me, sie­kia 16 eu­rų. Steng­si­mės pa­da­ry­ti dar di­des­nį šiais me­tais, to­dėl šios pa­tai­sos iš es­mės ir­gi la­bai rei­ka­lin­gos. Tiek trum­pai.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas.

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas mi­nist­re, ko­le­ga mi­nė­jo, kad daug bu­vo įsi­sko­li­ni­mų. Jūs pui­kiai ži­no­te, mi­nist­re, kad di­džiu­lė da­lis lė­šų iš­lei­džia­ma ga­ran­tuo­ja­mai tei­si­nei pa­gal­bai ne tais at­ve­jais, kai bū­ti­nai rei­kia gy­nė­jo, o ta­da, kai teis­mas pa­ski­ria pa­pil­do­mą ad­vo­ka­tą, ku­ris iš es­mės tik sė­di teis­mo po­sė­dy­je, bet nie­ko dau­giau ne­vei­kia. Jei ne­bū­tų šio, ga­li­ma sa­ky­ti, pik­tnau­džia­vi­mo, tų lė­šų di­džio­ji da­lis bū­tų ra­cio­na­liai nau­do­ja­ma. Ir tas įkai­nio klau­si­mas tik­rai yra ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je, nes gė­din­gai ma­žas. Ne­ga­liu sa­ky­ti, kaip Si­mo­nas pa­sa­kė, kad pas­ku­ti­nio eše­lo­no ad­vo­ka­tai, bet iš tik­rų­jų už to­kią pi­ni­gų su­mą aukš­tos kla­sės ad­vo­ka­tą sun­ku su­ras­ti.

Bet ma­no klau­si­mas ne toks. Kaip jūs ga­lė­jo­te nu­va­žiuo­ti iki to, kad bu­vo pa­teik­tas, kaip jūs sa­kė­te, ga­li­mai prieš­ta­rau­jan­tis…

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). …Kon­sti­tu­ci­jai įsta­ty­mas, kad gy­nė­jas… ne gy­nė­ją, o tik ver­tė­ją jūs ga­lė­jo­te pa­siū­ly­ti as­me­niui, ne­mo­kan­čiam kal­bos ir dar už­sie­nie­čiui. Šiuo at­ve­ju Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas gel­bė­jo, ga­li­ma sa­ky­ti, jū­sų pres­ti­žą ir pa­tei­kė ki­tą Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pro­jek­tą, ku­ria­me ne­bė­ra tos dis­kri­mi­na­ci­nės nuo­sta­tos. Bet aš no­riu pa­klaus­ti, ko­dėl tas klau­si­mas ne­bu­vo svars­ty­tas Ko­or­di­na­ci­nė­je ta­ry­bo­je?

PIRMININKAS. Lai­kas!

J. SABATAUSKAS (LSDPF). Jei­gu taip bū­tų bu­vę, ne­bū­tų to­kio at­si­ti­ki­mo bu­vę.

E. JANKEVIČIUS. La­bai pla­tūs klau­si­mai. Aš ma­niau, kad jūs vie­ną už­duo­si­te, bet pas­kui pa­pa­sa­ko­jęs per­ėjo­te prie ki­to. Aš su­tin­ku su ju­mis, kad biu­dže­to lė­šos nė­ra efek­ty­viai nau­do­ja­mos, tą mes pa­ste­bė­jo­me, to­dėl ir tei­kia­me šį pro­jek­tą. Ir jei­gu jūs, ger­bia­mas Sei­mo na­ry ir ki­ti Sei­mo na­riai, pri­tar­si­te šiam pro­jek­tui, tai vals­ty­bės lė­šos bus nau­do­ja­mos efek­ty­viau. Kal­bant apie įkai­nį ad­vo­ka­tui, jūs ir­gi vi­siš­kai tei­sus esa­te, jis yra per ma­žas, tą mes ir­gi vi­sur de­kla­ruo­ja­me. Tie­są sa­kant, tik­rai ad­vo­ka­tai sten­gia­si ir už tą ma­žą įkai­nį dir­ba. Mū­sų pro­jek­to sie­kis ir yra, kad ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tis as­muo gau­tų to­kias pa­čias ge­ras są­ly­gas kaip ir tas, ku­ris ga­li su­si­mo­kė­ti pri­va­čiai už ad­vo­ka­tą.

Da­bar, dėl Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­to pa­sta­bos tik­rai ga­li­ma gin­čy­tis. Aiš­ku, to ne­rei­kia da­ry­ti pa­tei­ki­mo me­tu, bet su ko­mi­te­to na­riais mes jau ap­svars­tė­me ir jie tą ta­ria­mą prieš­ta­ra­vi­mą iš­tai­so, nors ki­tų ša­lių prak­ti­ka ro­do, ki­tų ša­lių prak­ti­ka ro­do, kad iš vals­ty­bės biu­dže­to ne­mo­kan­tiems kal­bos tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams, ne Lie­tu­vos vals­ty­bės pi­lie­čiams, ga­li­ma ap­mo­kė­ti už ver­tė­ją, bet jei­gu jis yra pa­si­tu­rin­tis as­muo, ne­rei­kė­tų dar iš vals­ty­bės biu­dže­to mo­kė­ti ad­vo­ka­tams. Aš ne­va­di­nu čia nu­si­va­žia­vi­mu, tie­siog yra nuo­mo­nių iš­si­sky­ri­mas, aš ma­nau, ko­mi­te­to na­riai šį klau­si­mą iš­spren­dė.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė.

 

15.41 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 28, 36, 37 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4757 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 28, 36, 37 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4757. Pra­šau.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Tei­kia­mas No­ta­ria­to įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma su­teik­ti no­ta­rams tei­sę at­lik­ti nuo­to­li­niu bū­du vi­sus no­ta­ri­nius veiks­mus, iš­sky­rus tuos, ku­rių dėl jų po­bū­džio ne­įma­no­ma at­lik­ti nuo­to­li­niu bū­du: tes­ta­mentų pri­ėmi­mo sau­go­ti, tes­ta­mentų tvir­ti­ni­mo, fak­to, kad fi­zi­nis as­muo yra gy­vas ir yra tam tik­ro­je vie­to­je, pa­tvir­ti­ni­mo.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią No­ta­ria­to įsta­ty­mo re­dak­ci­ją no­ta­rai at­lie­ka no­ta­ri­nius veik­smus tik fi­ziš­kai as­me­nims at­vyks­tant į no­ta­ro biu­rą, iš­sky­rus įsta­ty­me aiš­kiai nu­sta­ty­tas iš­imtis, kai no­ta­ras ga­li nu­vyk­ti pas klien­tą. Ta­čiau No­ta­ria­to įsta­ty­me nė­ra nu­sta­ty­ta tei­sė no­ta­rams no­ta­ri­nius veiks­mus at­lik­ti nuo­to­li­niu bū­du, iš­duo­ti elek­tro­ni­nės for­mos no­ta­ri­nius do­kumen­tus, elek­tro­ni­nių do­ku­men­tų nuo­ra­šus bei iš­ra­šus iš jų. To­dėl, esant si­tu­a­ci­jai, kai yra ap­ri­bo­tos as­me­nų, taip pat ir no­ta­rų, veik­los ar as­me­nų ju­dė­ji­mo ga­li­my­bės, pa­vyz­džiui, dėl ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties, eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų at­ve­jais, nė­ra ga­li­my­bės at­lik­ti no­ta­ri­nius veiks­mus al­ter­na­ty­viu, nuo­to­li­niu bū­du.

Įsta­ty­mo pro­jek­te siū­lo­me, kad nuo­to­li­nis no­ta­ri­nio veiks­mo at­li­ki­mo bū­das bū­tų ly­gia­ver­tis įpras­tam tie­sio­gi­niam no­ta­ri­nio veiks­mo at­li­ki­mo bū­dui. No­ta­ri­niai veiks­mai nuo­to­li­niu bū­du bū­tų at­lie­ka­mi va­do­vau­jan­tis to­mis pa­čio­mis no­ta­ro veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čio­mis nuo­sta­to­mis ir su­kel­tų ta­pa­čias tei­si­nes pa­sek­mes, kaip ir at­lie­kant juos įpras­ti­nio, tie­sio­gi­nio su­si­ti­ki­mo me­tu. No­ta­ras no­ta­ri­nius veiks­mus ga­lė­tų at­lik­ti nuo­to­li­niu bū­du, jei­gu už­tik­rin­tų pa­ti­ki­mą as­mens, ku­riam at­lie­ka­mas no­ta­ri­nis veiks­mas, ta­pa­ty­bės nu­sta­ty­mą, už­tik­rin­tų at­lie­ka­mų no­ta­ri­nių veiks­mų pras­mės bei pa­sek­mių iš­aiš­ki­ni­mą nuo­to­li­niu bū­du, įsi­ti­kin­tų as­mens, ku­riam at­lie­ka­mas no­ta­ri­nis veiks­mas, va­lia ir už­tik­rin­tų va­lios pa­tvir­ti­ni­mą kva­li­fi­kuo­tu elek­tro­ni­niu pa­ra­šu.

Ka­dan­gi no­ta­rai sa­va­ran­kiš­kai or­ga­ni­zuo­ja sa­vo dar­bą, in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ku­ri bus skir­ta no­ta­ri­niams veiks­mams at­lik­ti nuo­to­li­niu bū­du, kurs ir to­bu­lins Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mai sa­vo lė­šo­mis, tai­gi biu­dže­to lė­šų ne­rei­kės. No­ta­ras ga­lė­tų ne­at­lik­ti no­ta­ri­nio veiks­mo nuo­to­li­niu bū­du siek­da­mas už­tik­rin­ti as­mens tei­sė­tų in­te­re­sų ap­sau­gą ar tin­ka­mai no­ta­ri­nių veiks­mų at­li­ki­mą reg­la­men­tuo­jan­čių nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mą. Pra­šau pri­tar­ti pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia I. Ha­a­se.

I. HAASE (TS-LKDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke.

PIRMININKAS. Ar­čiau mik­ro­fo­no.

I. HAASE (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, pra­šom pa­sa­ky­ti, vie­nas iš rei­ka­la­vi­mų su­da­rant san­do­rius yra no­ta­ro įsi­ti­ki­ni­mas, kad san­do­rio ša­lių va­lia ati­tin­ka tvir­ti­na­mo san­do­rio są­ly­gas. Pra­šom pa­sa­ky­ti, kaip no­ta­rui nuo­to­li­niu bū­du įsi­ti­kin­ti, kad nė­ra įta­kos kaž­ko­kių ki­tų fi­zi­nių ar ju­ri­di­nių as­me­nų, ku­rie ne­da­ly­vau­ja san­do­ry­je, bet jie yra su­in­te­re­suo­ti tuo san­do­riu. Pa­vyz­džiui, įga­lio­ji­mas pa­ves­ti tvar­ky­ti tur­tą ki­tam as­me­niui ar­ba su­da­ry­ti su­tar­tį iš­lai­ky­ti iki gy­vos gal­vos. Pa­sek­mė – tur­tas per­ei­na tam, ku­ris pri­žiū­ri tą žmo­gų. Kaip no­ta­rui įsi­ti­kin­ti, kad vis­kas yra ge­rai ir tie san­do­riai ati­tin­ka ša­lių va­lią, ir kaip no­ta­rui už­tik­rin­ti nuo­to­li­niu bū­du no­ta­ri­nių veiks­mų at­li­ki­mo slap­tu­mo prin­ci­pą?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Ly­giai taip pat, kaip už­tik­rin­ti at­ėjus žmo­gui į biu­rą: vaiz­do prie­mo­nė­mis, elek­tro­ni­nio pa­ra­šo iden­ti­fi­ka­vi­mu. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad mes čia ne­iš­ran­da­me dvi­ra­čio. Kai ku­rios Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys ir­gi tai­ko to­kią prak­ti­ką ir tai yra vi­siš­kai įma­no­ma. Ta­čiau jei­gu no­ta­rui kils nors men­kiau­sias įta­ri­mas, kad kas nors nė­ra ge­rai, jis tik­rai ga­li ne­tvir­tin­ti to san­do­rio nuo­to­li­niu bū­du ir pa­si­kvies­ti į biu­rą. Čia tik tuo at­ve­ju, jei­gu tik­rai vis­kas yra ge­rai, ne­ky­la jo­kių abe­jo­nių.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Šed­ba­ras.

S. ŠEDBARAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, ma­no klau­si­mas šiek tiek pa­na­šus kaip ir Tei­sės de­par­ta­men­to iš­va­do­je. Pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė no­ta­rui iš es­mės be jo­kių ar­gu­men­tų at­si­sa­ky­ti teik­ti nuo­to­li­niu bū­du pa­slau­gą ir to­kio at­si­sa­ky­mo ne­ga­li ap­skųs­ti. Čia vis­kas bū­tų su­pran­ta­ma, jei­gu ne­bū­tų vie­no as­pek­to. Ar tik­rai vi­si no­ta­rai, kai ku­rie yra vy­res­nio am­žiaus, dėl ge­bė­ji­mo ne­tu­rės pro­ble­mų ir kai ku­rie at­si­sa­kys be rim­to pa­grin­do? Ma­no bū­tų klau­si­mas, ar tik­rai pa­grįs­ta to­kia be jo­kių iš­ly­gų nuo­sta­ta ir ko­kia bu­vo (tur­būt jūs ben­dra­vo­te) no­ta­rų ben­druo­me­nės po­zi­ci­ja dėl to nuo­to­li­nio pa­slau­gų tei­ki­mo bū­do ir dėl šios nuo­sta­tos? Dė­kui.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Su­pra­tau. Iš es­mės No­ta­rų rū­mai iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą.

Da­bar dėl šios nuo­sta­tos, kaip su­pran­tu, jūs klau­sia­te dėl ap­skun­di­mo ga­li­my­bės. Mes tik­rai ma­no­me, kad ne­tu­rė­tų bū­ti įtei­sin­tas ap­skun­di­mo prin­ci­pas, nes ta­da rei­kė­tų skųs­ti ir kai at­si­sa­ko at­lik­ti vie­to­je, o siū­lo nuo­to­li­niu bū­du. Iš es­mės dėl no­ta­rų ga­li­my­bės nau­do­tis to­mis funk­ci­jo­mis – aš ma­nau, žmo­nes rei­kė­tų ver­tin­ti tik­rai ne pa­gal am­žių. Žmo­nės no­ta­rai tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, yra iš­ma­nan­tys, tik­rai įsi­diegs tas tech­no­lo­gi­jas ir mo­kės jo­mis nau­do­tis. Bet, kaip ir sa­kiau, jei­gu ne­bus ga­li­my­bės ir jei­gu kils įta­ri­mas, jie tie­siog at­si­sa­kys su­da­ry­ti tuos san­do­rius. Gal iš kar­to ne vi­si no­ta­rai, bet di­džio­ji dau­gu­ma yra pa­si­ruo­šę nau­do­ti šį in­stru­men­tą. Aš gal­vo­ju, kad tai yra tei­gia­mas da­ly­kas ir mes ga­lė­si­me jį įgy­ven­din­ti.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, aš no­rė­jau pa­klaus­ti apie spar­tą Vy­riau­sy­bės dar­bo. Ka­ran­ti­nas pa­skelb­tas ko­vo 16 die­ną. Ko­vo 16 die­ną mes jau ka­man­ti­nė­jo­me mi­nist­rus per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą. No­ta­ri­niai san­do­riai su­sto­jo. O pro­jek­tą, ku­ris per­kel­tų vi­sas ši­tas funk­ci­jas į in­ter­ne­ti­nę erd­vę, ka­da jūs at­ne­ša­te? At­ne­ša­te du mė­ne­siai po to, kai jau iš es­mės ka­ran­ti­ną tuoj at­šauk­si­me. Vy­riau­sy­bė re­gist­ruo­ja pro­jek­tą ba­lan­džio 24 die­ną. Pra­ei­na mė­nuo iki jo pa­tei­ki­mo.

Vi­sų pir­ma, aš Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du pra­šau sku­bos tvar­kos. Ma­tau, Pir­mi­nin­ko nė­ra, tai ypa­tin­gos sku­bos tvar­kos ne­ga­li­me pra­šy­ti, bet frak­ci­jos var­du ga­liu pra­šy­ti. Jū­sų lė­tu­mas da­bar šiek tiek įspau­dė Lie­tu­vą į pa­šal­pų ga­vė­jų ran­kas, nes su­sto­jo san­do­riai, ne­bu­vo re­gist­ruo­tos pir­ki­mo ir par­da­vi­mo su­tar­tys. Ar jūs, kaip Vy­riau­sy­bė, ne­pri­si­i­ma­te at­sa­ko­my­bės, kad iš es­mės ci­vi­li­nis gy­ve­ni­mas iš da­lies bu­vo su­sto­jęs dėl to, kad bu­vo­te per lė­ti su ši­tuo įsta­ty­mo pro­jek­tu?

E. JANKEVIČIUS. Ačiū už klau­si­mą. Ma­to­te, pa­reng­ti pro­jek­tą ir ap­svars­ty­ti jį Vy­riau­sy­bė­je, aš ma­nau, mė­nuo ar trys sa­vai­tės yra pa­kan­ka­mai grei­tas lai­kas. Nie­ka­dos ne­rei­kia ei­ti bul­do­ze­riu. Rei­kia su­si­tik­ti su su­in­te­re­suo­to­mis gru­pė­mis, pa­si­tar­ti ir ne­pa­da­ry­ti klai­dų. Vis dėl­to la­bai rim­tas pro­jek­tas.

Ki­tas da­ly­kas. Gal ne vi­sai tei­sin­gi jū­sų tei­gi­niai (at­si­pra­šau, ne­no­riu įžeis­ti), nes san­do­riai ne­bu­vo su­sto­ję. San­do­riai bu­vo su­sto­ję tris, mak­si­ma­liai ke­tu­rias die­nas. Pas­kui jie vy­ko. Tie­siog tam rei­kė­jo pa­si­ruoš­ti, ap­sau­gos prie­mo­nių. No­ta­rai tik­rai vi­sus san­do­rius at­li­ko. Ši­tas pro­jek­tas yra lai­ku. Tik­rai ne­ga­li­ma to­kio rim­to pro­jek­to iš­kep­ti per sa­vai­tę, pa­teik­ti Sei­mui ir pri­im­ti.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­si­mų…

E. JANKEVIČIUS. Šis pro­jek­tas yra iš­dis­ku­tuo­tas su ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to aso­cia­ci­jo­mis, su No­ta­rų rū­mais, pa­ly­gin­tos ki­tų ša­lių prak­ti­kos ir pa­tir­tys.

PIRMININKAS. Taip, dau­giau klaus­ti no­rin­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl šio klau­si­mo ir sku­bos tvar­kos bal­suo­si­me kiek vė­liau, nes bu­vo Si­mo­no pra­šy­mas frak­ci­jos var­du.

S. GENTVILAS (LSF). Taip, aš tik ak­cen­tuo­ju, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos var­du siū­lau sku­bos tvar­ką.

PIRMININKAS. Aš tą ir pa­mi­nė­jau.

 

15.50 val.

Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2111 3, 16 ir 24 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4756 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2111 3, 16 ir 24 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4756. Pra­šau.

E. JANKEVIČIUS. Ačiū. Įsta­ty­mo pro­jek­tu sie­kia­me to­bu­lin­ti vie­nos iš ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­gų tei­kia­mų ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­slau­gų, tai yra var­do ir pa­var­dės pa­kei­ti­mo re­gist­ra­vi­mo pa­slau­gų, tei­ki­mą, pa­tiks­lin­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas pa­gal Ben­dro­jo duo­me­nų ap­sau­gos reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mus. Pro­jek­tu siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos lei­di­mo keis­ti var­dą ir pa­var­dę.

Įsi­ga­lio­jus siū­lo­miems pa­kei­ti­mams bū­tų pa­siek­ti šie tei­gia­mi re­zul­ta­tai. Gy­ven­to­jai pa­slau­gą gau­tų grei­čiau, vie­toj dvie­jų mė­ne­sių jiems rei­kė­tų lauk­ti il­giau­siai 20 dar­bo die­nų, o kai ku­riais at­ve­jais – vos ke­lias die­nas, jei­gu sky­riaus dar­bo krū­vis nė­ra di­de­lis. Pats pro­ce­sas tap­tų pa­pras­tes­nis, jį bū­tų ga­li­ma su­teik­ti elek­tro­ni­niu bū­du. Ypač ka­ran­ti­no me­tu iš­ryš­kė­jo eg­zis­tuo­jan­čio pro­ce­so trū­ku­mai.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja ne­be­at­lik­tų jai ne­bū­din­gų funk­ci­jų, bet mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai ir to­liau teik­tų, jei­gu rei­kia, me­to­di­nes re­ko­men­da­ci­jas ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­goms. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl var­do ir pa­var­dės kei­ti­mo pri­im­tų ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos įstai­ga, pa­si­ta­ru­si su Vals­ty­bi­ne kal­bos ko­mi­si­ja. Ma­nau, kad Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos lei­di­mas ne­tu­ri jo­kios tei­si­nės reikš­mės, ka­dan­gi mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri spe­cia­lių ži­nių ar spe­cia­lios eks­per­ti­nės kom­pe­ten­ci­jos ver­tin­ti as­men­var­džių da­ry­bos klau­si­mus.

Pra­šau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Nie­kas ne­už­si­ra­šė dėl mo­ty­vų. (Šur­mu­lys sa­lė­je) Ne­ži­nau, sis­te­mo­je ne­ro­do jū­sų, bet jei­gu la­bai no­ri­te, ga­li­te per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, Po­vi­lai. Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną. Na, ge­rai, jun­ki­te. Pra­šau, Po­vi­lai.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, iš tik­rų­jų pri­si­pa­žin­siu, gal ne­su taip įsi­gi­li­nęs į šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet ką aš iš­gir­dau, šiek tiek at­si­ra­do to­kio ne­ri­mo, ar tai nė­ra su­si­ję su tuo, kad bū­tų pa­da­ry­ta tam tik­ra įsta­ty­mo iš­ly­ga, ku­ri at­ver­tų ga­li­my­bę iš tik­rų­jų la­bai lais­vai in­ter­pre­tuo­ti, kas yra as­men­var­džių ra­šy­mas ir kiek tai ga­li prieš­ta­rau­ti lie­tu­vių kal­bos vals­ty­bi­niam sta­tu­sui. To­dėl aš, tu­rė­da­mas tą abe­jo­nę, su­si­lai­ky­siu. Gal bus lai­ko la­biau įsi­gi­lin­ti svars­ty­mo me­tu.

E. JANKEVIČIUS. Tu­riu ga­li­my­bę at­sa­ky­ti, taip? Tie­siog čia Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai su­teik­tos per­tek­li­nės funk­ci­jos ir taip tik dėl kas šeš­to var­do, pa­var­dės Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja duo­da lei­di­mą. Bet, sa­kau, mi­nis­te­ri­jos tu­ri for­muo­ti po­li­ti­ką, jos ne­tu­rė­tų iš­da­vi­nė­ti jo­kių lei­di­mų, li­cen­ci­jų ar pa­na­šiai. Tai yra šiek tiek at­gy­ve­na. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Kaip mi­nė­jau, dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl šio pro­jek­to taip pat bal­suo­si­me vė­liau.

 

15.53 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 51, 25, 35, 58, 61, 78, 82 ir 95 straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dy­mo bei pa­pil­dy­mo 591, 651 ir 781 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4840 (pa­tei­ki­mas)

 

Dė­ko­ja­me mi­nist­rui. Ačiū, jūs pri­sta­tė­te vi­sus klau­si­mus. Į tri­bū­ną kvie­čiu G. Kir­ki­lą, jis mums pri­sta­tys Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir pa­pil­dymo bei pa­pil­dy­mo 591, 651 ir 781 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4840. Pra­šau. (Bal­sai sa­lė­je) J. Ber­na­to­nis gal? Pra­šau. J. Ber­na­to­nis.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos Sei­mo na­riai, COVID-19 pan­de­mi­jos ke­lia­ma grės­mė vi­suo­me­nei ir bū­ti­ny­bė iš­sau­go­ti vi­suo­ti­nius de­mo­kra­tinius rin­ki­mus ne­di­di­nant li­gos pli­ti­mo grės­mės yra ne­abe­jo­ti­na šių die­nų ak­tu­a­li­ja. Vie­na iš efek­ty­viau­sių prie­mo­nių, sau­gan­tis COVID-19 su­ke­lian­čio vi­ru­so pli­ti­mo, bū­tų in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas. In­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo ly­de­rė šiuo me­tu ne­abe­jo­ti­nai yra Es­ti­ja, bet, kaip ži­no­te, ten tai­ko­mas in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas jau 15 me­tų, o Lie­tu­vo­je mes pra­dė­jo­me pro­pa­guo­ti šį bal­sa­vi­mo bū­dą prieš 13 me­tų, kai Vy­riau­sy­bei va­do­va­vo Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas G. Kir­ki­las. Per tą lai­ką bu­vo pa­teik­ta ne­ma­žai siū­ly­mų, ne­ma­žai pro­jek­tų. Tik pra­ei­tais me­tais mes tei­kė­me du in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo pro­jek­tus. De­ja, su­lau­kė­me tik li­be­ra­lų, dar­bie­čių ir pa­žan­gio­sios so­cial­de­mok­ra­tų da­lies pa­lai­ky­mo, tai­gi bal­sų trū­ko. Šia­me tei­kia­ma­me įsta­ty­mo pro­jek­te taip pat nau­do­ja­me jau prak­ti­ko­je įgy­ven­din­to Es­ti­jos mo­de­lio ir ki­tų vals­ty­bių pa­tir­tį, ku­ri yra pa­grįs­ta šiuo­lai­ki­ne krip­tog­ra­fi­ja. Ana­lo­giš­kai, kaip ir bal­suo­jant po­pie­ri­niais vo­kais, nau­do­ja­mi du vo­kai, tik šie vo­kai yra krip­tog­ra­fi­niai. Vi­di­nis vo­kas, ku­ria­me yra rin­kė­jo pa­žy­mė­ti elek­tro­ni­niai bal­sa­vi­mo biu­le­te­niai, ap­sau­go­mas nuo jo tu­ri­nio at­sklei­di­mo bū­tent krip­tog­ra­fi­niu rak­tu, ku­rių po­rą, iki pra­de­dant in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą, su­kū­rė Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja. Vie­nas iš rak­tų nau­do­ja­mas elek­tro­ni­niam biu­le­te­niui už­šif­ruo­ti, yra vie­šas, o ki­tas nau­do­ja­mas iš­šif­ruo­ti, skai­čiuo­jant gau­tus bal­sus.

In­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo kri­ti­kai įpras­tai neat­si­žvel­gia bū­tent į krip­tog­ra­fi­nę in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo es­mę ir su­ta­pa­ti­na kom­piu­te­ri­nių sis­te­mų pa­žei­di­mo grės­mę su grės­me in­ter­ne­ti­niam bal­sa­vi­mui ap­skri­tai. Ta­čiau tai yra vi­siš­kai skir­tin­gi da­ly­kai. Pa­pras­tai rin­ki­muo­se nau­do­ja­mi to­kie krip­tog­ra­fi­niai rak­tai, ku­riems nu­lauž­ti rei­kė­tų su­nau­do­ti ke­le­tą me­tų skai­čiuo­ja­mo lai­ko ir itin daug kom­piu­te­ri­nių re­sur­sų. To­dėl šiuo me­tu šis šif­ra­vi­mas sėk­min­gai nau­do­ja­mas įvai­rio­se ir in­for­ma­ci­jos sau­gu­mui jaut­rio­se sri­ty­se, to­kio­se kaip ka­ry­ba, žval­gy­ba. Bal­suo­jant in­ter­ne­tu, yra vi­siš­kai ga­ran­tuo­ja­mas bal­sa­vi­mo pa­slap­ties iš­sau­go­ji­mas. No­riu pa­brėž­ti, kad šis in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas yra tik pa­pil­do­mas bū­das prie tų, ku­rie tai­ko­mi da­bar. Bet jis ga­li bū­ti la­bai svar­bus, nes tam, kad įvyk­tų Sei­mo rin­ki­mai dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, rei­kė­tų, kad da­ly­vau­tų bent 25 % rin­kė­jų.

No­ri­me pa­dė­ko­ti au­to­rių var­du Tei­sės de­par­ta­men­to pa­ta­rė­jams O. Bui­šie­nei ir P. Žu­kaus­kui, ku­rie nuo­dug­niai iš­nag­ri­nė­jo šį pro­jek­tą, pa­tei­kė ne­ma­žai ra­cio­na­lių pa­sta­bų. Pir­miau­sia no­riu pa­sa­ky­ti, kad 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ir 18 pa­tai­soms pri­ta­ria­me. Iš es­mės tai yra tei­si­nės tech­ni­kos da­ly­kai ar­ba tam tik­rų są­vo­kų tiks­li­ni­mo da­ly­kai.

Da­bar dėl ant­ros pa­sta­bos. Iš da­lies ga­li­ma su­tik­ti. Įsta­ty­mas, ku­ris įgy­ven­di­na re­ko­men­da­ci­ją, kad ne­bū­tų kei­čia­mas Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas, kai pa­skelb­ti rin­ki­mai įsi­ga­lio­ja nuo lie­pos 1 die­nos, kaip ži­no­te. To­dėl siū­lo­ma, kad ir šis įsta­ty­mas įsi­ga­lio­tų nuo lie­pos 1 die­nos.

Be to, bū­ti­na pa­ste­bė­ti, kad siū­lo­mas įsta­ty­mas ne­kei­čia es­mi­nių Rin­ki­mų įsta­ty­mo ele­men­tų. Tai yra ne­kei­čia rin­ki­mų sis­te­mos, ne­kei­čia kan­di­da­tų re­gist­ra­vi­mo, ne­kei­čia agi­ta­ci­jos tai­syk­lių, ne­kei­čia bal­sų skai­čia­vi­mo, ne­kei­čia re­zul­ta­tų nu­sta­ty­mo bū­dų. Be to, pa­gal da­bar ren­gia­mus ir Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos siū­ly­mus, nu­ma­to­mos rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo pa­tai­sos, kad bū­tų ga­li­ma už­tik­rin­ti šio­mis są­ly­go­mis, kaip aš mi­nė­jau, ly­gius de­mo­kra­tinius rin­ki­mus. Tai­gi, pa­tai­sos yra ne­iš­ven­gia­mos.

Dėl tre­čios pa­sta­bos. Mes no­rė­tu­me pa­brėž­ti, kad rei­kė­tų pa­gal­vo­ti ir apie ga­li­mą pa­kar­to­ti­nį bal­sa­vi­mą. Jei­gu spa­lio 11 die­ną ne­įvyk­tų rin­ki­mai, ne­at­vy­kus bent 25 % rin­kė­jų, in­ter­ne­ti­nis bal­sa­vi­mas tap­tų itin svar­bia prie­mo­ne Sei­mui iš­rink­ti. Kaip pa­ro­dė, tar­ki­me, Len­ki­jos pre­zi­den­to rin­ki­mų pe­ri­pe­ti­jos, tos pro­ble­mos, ku­rios ki­lo rin­ki­muo­se dėl COVID-19 pan­de­mi­jos, yra la­bai svar­bios.

Taip pat dėl 10 pa­tai­sos. Kal­ba­ma apie ne­kon­tro­liuo­ja­mą bal­sa­vi­mą ne­kon­tro­liuo­ja­mo­je ap­lin­ko­je. No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį ir tų, ku­rie ver­ti­no šį pro­jek­tą, kad ir da­bar vyks­ta bal­sa­vi­mas ne­kon­tro­liuo­ja­mo­je ap­lin­ko­je, tu­ri­me ome­ny bal­sa­vi­mą už­sie­ny­je.

Taip pat dėl rin­kė­jų ta­pa­ty­bės, 15 pa­sta­ba. Ir­gi šiuo me­tu už­sie­nio di­plo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se nu­sta­to­ma ta­pa­ty­bė pa­gal do­ku­men­tus, kaip siū­lo­ma ir šia­me pro­jek­te. Kaip mi­nė­jau, su ki­to­mis pa­sta­bo­mis su­tin­ka­me ir esa­me dė­kin­gi už jas. Tiek trum­pai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Pir­ma­sis klau­sia M. Ma­jaus­kas. Pra­šom.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, toks keis­tas da­ly­kas. Aš skai­tau „The Mos­cow Ti­mes“. Ra­šo, kad Ru­si­ja nu­spren­dė leis­ti in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą dėl V. Pu­ti­no pa­siū­ly­tų Kon­sti­tu­ci­jos pa­kei­ti­mų, ir da­ta yra ge­gu­žės 13 die­na. Ly­giai taip pat skai­tau jū­sų re­gist­ruo­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir­gi toks su­ta­pi­mas – 2020 m. ge­gu­žės 13 d. (Juo­kas sa­lė­je) Tai leis­ki­te man pa­klaus­ti, ar čia tie­siog su­ta­pi­mas, o gal iš tik­rų­jų pa­si­sė­mė­te kaž­ko­kių ver­tin­gų min­čių iš mū­sų kai­my­nų?

J. BERNATONIS (LSDDF). Ko­le­gos, aš ne­ži­nau. Gal­būt jie iš mū­sų pa­si­ė­mė ver­tin­gų min­čių, bet Ru­si­ja su mu­mis šio klau­si­mo ne­de­ri­no.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, tur­būt ir Tei­sės de­par­ta­men­tas abe­jo­ja, ar tik­rai per pu­sę me­tų rei­kė­tų teik­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą. Kaip jūs ra­šo­te, se­niai svars­ty­ti­ni to­kie rei­ka­lai. Ta­čiau aš no­rė­čiau ki­tą klau­si­mą. Aiš­ku, įsta­ty­mą ir tei­sės ak­tus mes ga­li­me pri­im­ti, bet tech­ni­nės ga­li­my­bės. Ar ban­dė­te tei­rau­tis, nes iš tik­rų­jų tai ne­pa­pras­ta sis­te­ma. Ir te­sta­vi­mas tos sis­te­mos, ir pa­ti­ki­mu­mas tam tik­ras. Ne­ti­kiu, kad per ke­lio­li­ka die­nų ga­li­ma nor­ma­liai ją sau­gią su­kur­ti ar­ba nu­ko­pi­juo­ti iš es­tų, ar­ba nu­si­pirk­ti iš es­tų. Ma­ny­čiau, kad tech­ni­niai pa­ra­met­rai la­bai svar­bu. Ar tei­ra­vo­tės dėl tų ga­li­my­bių, kad ga­li­ma bū­tų įgy­ven­din­ti tech­niš­kai ir sau­giai, aiš­ku?

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju už la­bai ge­rą klau­si­mą. Iš tie­sų tai ga­li­ma įgy­ven­din­ti, nes tam tik­ros ins­ti­tu­ci­jos tuos me­to­dus Lie­tu­vo­je jau nau­do­ja ir yra tam tik­ra pa­tir­tis. Kas do­mi­si ka­ry­bos, žval­gy­bos klau­si­mais, tą pui­kiai ži­no. Aš ma­nau, kad tam tik­ros kon­sul­ta­ci­jos šiuo at­ve­ju ga­lė­tų bū­ti. O iš tie­sų, jei­gu mes eks­tre­ma­lio­je si­tu­a­ci­jo­je elg­si­mės kaip nor­ma­lio­je, tai rin­ki­mai ga­li ir ne­įvyk­ti. Kaip ži­no­te, mes pra­lei­do­me lai­ką, ka­da bu­vo ga­li­ma kon­sti­tu­ci­niu bū­du įtei­sin­ti rin­ki­mų nu­kė­li­mą, to­dėl da­bar ne­tu­ri­me ki­tos iš­ei­ties, kaip tik vi­sais bū­dais už­tik­rin­ti, kad jie vyk­tų lai­ku. To­dėl ir yra šis mū­sų siū­ly­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). At­sa­kant M. Ma­jaus­kui, tai ir ru­sai, ir J. Ber­na­to­nis nu­si­ko­pi­ja­vo nuo li­be­ra­lų, nes mes se­niai bu­vo­me siū­lę to­kį pro­jek­tą, tik klau­si­mas, ko­dėl tą pa­čią die­ną nu­si­ko­pi­ja­vo­te, co­py pas­te pa­da­rė­te?

O klau­siant rim­tai, žiū­rė­ki­te. Taip, tai yra pa­pil­do­ma prie­mo­nė, pa­pil­do­mas bal­sa­vi­mo bū­das. Įsi­vaiz­duo­ki­me, jei­gu čia pan­de­mi­ja ir vis­kas blo­kuo­ja­ma, tai yra vie­nin­te­lis iš­si­gel­bė­ji­mas, to­dėl aš žiū­riu ga­na pa­lan­kiai. Jei­gu vėl at­si­lais­vi­na, ka­ran­ti­no ne­bė­ra, kiek, jū­sų ma­ny­mu, žmo­nių bal­suo­tų to­kiu bū­du ir su­ma­žin­tų bal­suo­jan­čių­jų ei­les? Aš čia su ko­le­ga Ge­di­mi­nu kal­bė­jau, jis sa­ko – ke­le­tas pro­cen­tų. Koks jū­sų įsi­vaiz­da­vi­mas, kiek žmo­nių, tu­rė­da­mi įvai­rias pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je, pa­si­nau­do­tų to­kia elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo for­ma?

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju už klau­si­mą.

E. GENTVILAS (LSF). Pra­šom.

J. BERNATONIS (LSDDF). Bet tu­riu pa­tiks­lin­ti, kad šią idė­ją pra­dė­jo so­cial­de­mok­ra­tų Vy­riau­sy­bė, va­do­vau­ja­ma G. Kir­ki­lo, bet mes la­bai džiau­gia­mės, kad vi­sa­da bu­vo­me ben­dra­min­čiai kar­tu su li­be­ra­lais. Man te­ko su­si­pa­žin­ti su Es­ti­jos pa­tir­ti­mi, gy­ve­ni­mas taip su­si­klos­tė, to­dėl aš ak­ty­viai pro­pa­ga­vau. Ver­ti­nant Es­ti­jos at­ve­jį, ga­lė­tų bū­ti apie 20 %. Bet jei­gu yra tam tik­ras ne­pa­si­ti­kė­ji­mas, Sei­mo na­rių ne­pa­si­ren­gi­mas pri­im­ti mo­der­nias vi­suo­me­ni­nio gy­ve­ni­mo for­mas, mes ga­lė­tu­me da­ry­ti tam tik­rą iš­ly­gą, kad šis bū­das bū­tų nau­do­ja­mas tik tuo at­ve­ju, jei­gu ki­tais bū­dais ne­ga­li­ma bū­tų to už­tik­rin­ti. Jei si­tu­a­ci­ja ne­pa­si­keis­tų, ne­pa­ge­rė­tų, bū­tų to­kia, kokia yra da­bar, su­pran­ta­ma, rin­ki­mai ne­ga­lė­tų vyk­ti.

Jei­gu si­tu­a­ci­ja pa­ge­rė­tų, bū­tų ga­li­ma kol kas ne­nau­do­ti. Kaip pa­me­na­te, pa­grin­di­niai ar­gu­men­tai bū­da­vo, kad šis bal­sa­vi­mo bū­das skir­tas trims gru­pėms. Vi­sų pir­ma mū­sų pi­lie­čiams, ku­rie gy­ve­na už­sie­ny­je, taip pat vi­suo­met mū­sų ir ma­nęs, kaip tei­sin­gu­mo mi­nist­ro, pra­šy­da­vo ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos, kad ga­lė­tų tai­ky­ti žmo­nėms su ne­ga­lia. Taip pat la­bai pla­čiai tai­ky­ta Es­ti­jo­je, ir da­ly­va­vo jau­ni­mas, tai yra mo­bi­liau­sios gru­pės. Da­bar šio­je si­tu­a­ci­jo­je mo­bi­lu­mas su­ma­žė­jęs ir, su­pran­ta­ma, tai tu­rė­tų bū­ti la­bai nau­din­ga ri­zi­kos gru­pės žmo­nėms.

PIRMININKAS. M. Ado­mė­nas. Ne­ma­tau. K. Gla­vec­ko taip pat nė­ra. S. Gent­vi­las. Pra­šau klaus­­ti, Si­mo­nai. At­si­sa­ko. A. Sy­sas. Pra­šom.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, ko­ro­nos me­tu, ro­dos, Pie­tų Ko­rė­ja, ku­rio­je gy­ve­na de­šim­ti­mis kar­tų dau­giau žmo­nių, ren­gė rin­ki­mus ne in­ter­ne­ti­niu, o nor­ma­liu bū­du, lyg ir pa­sek­mių di­de­lių ne­bu­vo. Ar prak­ti­ka, ku­ri yra ki­to­se ša­ly­se dėl sve­ti­mų žmo­nių ki­ši­mo­si į rin­ki­mų sis­te­mas, dar jū­sų ne­at­gra­sė nuo pa­tir­ties Es­ti­jo­je, kad ši sis­te­ma iki ga­lo dar nė­ra ap­sau­go­ta nuo ne­ge­rų žmo­nių ki­ši­mo­si į ki­tų ša­lių po­li­ti­nes sis­te­mas? Ačiū.

J. BERNATONIS (LSDDF). La­bai ačiū už tik­rai ge­rą klau­si­mą. Vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad tai yra taip pat nor­ma­lus bal­sa­vi­mo bū­das. Kai mes bu­vo­me bi­čiu­liai vie­no­je par­ti­jo­je, pa­lai­kė­me vi­si tą bū­dą, kai tei­kė­me. Da­bar gal­būt šiek tiek įgi­jo­me ki­tos pa­tir­ties ir to­dėl ski­ria­si mū­sų po­žiū­riai.

Dėl Pie­tų Ko­rė­jos. Jei­gu jūs pa­si­do­mė­si­te in­for­ma­ci­ja, ne­bu­vo to­kie sėk­min­gi rin­ki­mai, nes po rin­ki­mų, ne­pai­sant to, kiek bu­vo im­ta­si įvai­rių prie­mo­nių, kad bū­tų ga­li­ma bal­suo­ti tie­sio­giai, su­sir­gi­mų ko­ro­na­vi­ru­su au­gi­mas aki­vaiz­dus bu­vo bū­tent Pie­tų Ko­rė­jo­je. Tai jūs pa­žiū­rė­ki­te sta­tis­ti­ką, ir bū­tent ta sta­tis­ti­ka mus šiek tiek ir su­jau­di­no, kad rei­kia for­suo­ti šias pa­tai­sas, bū­tent par­la­men­to rin­ki­mai Pie­tų Ko­rė­jo­je ir fias­ko Pre­zi­den­to rin­ki­mų Len­ki­jo­je.

PIRMININKAS. E. Va­rei­kio taip pat ne­ma­tau. A. Kup­čins­kas. Pra­šau klaus­ti.

A. KUPČINSKAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, gal idė­ja tik­rai ir ne­blo­ga, gal rei­kė­tų ne vi­sa ap­im­ti­mi tai­ky­ti, gal­būt ga­li­ma kal­bė­ti apie už­sie­nio lie­tu­vių apy­gar­dą ir tai­ky­mą?

Aš tik­tai no­riu pri­min­ti, kad mes kar­tu su J. Sa­ba­taus­ku da­ly­va­vo­me to­kio­je kon­fe­ren­ci­jo­je, ku­rią or­ga­ni­za­vo­me kar­tu čia, Sei­me, prieš pus­an­trų me­tų. Es­ti­jos am­ba­sa­da at­ve­žė spe­cia­lis­tų, pri­sta­tė, kaip vei­kia vi­sa sis­te­ma. Da­ly­va­vo ir mū­sų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai. Aš jums tik­tai no­riu pa­sa­ky­ti, kad da­bar­ti­niu at­ve­ju du treč­da­liai Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­pras­čiau­siai ne­ga­lė­tų da­ly­vau­ti to­kiuo­se rin­ki­muo­se, nes Lie­tu­vo­je yra iš­duo­ta tik­tai mi­li­jo­nas ID kor­te­lių. Tai yra fak­tas. Aš ir­gi tik­tai šian­dien pa­si­kei­čiau, nes su­ėjo ap­va­lus ju­bi­lie­jus ir tu­rė­jau pa­si­keis­ti. Tik­tai da­bar yra kei­čia­mos kor­te­lės, ku­rios su­teik­tų ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo. Es­tai ir­gi at­si­sa­kė bal­sa­vi­mo dėl to, kad ne­be­si­jun­gia per ban­ki­nę sis­te­mą. Šio­je si­tu­a­ci­jo­je iš tik­rų­jų, kad ir ko­kie ge­ri no­rai bū­tų, du treč­da­liai pi­lie­čių ne­ga­lė­tų pa­si­nau­do­ti to­kia jū­sų siū­lo­ma ga­li­my­be.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju už la­bai ge­rą klau­si­mą ir pri­mi­ni­mą. Es­ti­jo­je bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu te­be­eg­zis­tuo­ja.

Bet ką aš no­rė­jau pa­brėž­ti? Tai ne tik­tai ID kor­te­lė­mis ga­li­ma nau­do­tis. Ga­li­ma nau­do­tis ir elek­tro­ni­ne ban­ki­nin­kys­te. Šiaip aš su­tin­ku su ju­mis, kad tu­rė­tų bū­ti elek­tro­ni­nio pa­ra­šo plėt­ra, kaž­ka­da tai vy­ko pa­kan­ka­mais tem­pais. Tik ne­rei­kė­tų mums taip sa­vęs nu­ver­tin­ti. Lie­tu­va in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je vie­na iš pir­mau­jan­čių ir jau kas kas, bet Lie­tu­va tik­rai pa­jė­gi įsi­ves­ti ši­tą sis­te­mą. O žmo­nės ne vi­si nau­do­ja­si, kaip jūs sa­kė­te, in­for­ma­ci­nė­mis sis­te­mo­mis, bet kaip ro­do žmo­nių ak­ty­vus da­ly­va­vi­mas so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se – feis­bu­ke ir taip to­liau, tai ne­pri­klau­so net­gi nuo am­žiaus. Jau tie lai­kai, kai kom­piu­te­ri­nės dė­žu­tės vy­res­nio am­žiaus žmo­nės bi­jo­jo, Lie­tu­vo­je bai­gė­si. Tas psi­cho­lo­gi­nis bar­je­ras įveik­tas. Tai­gi aš ma­tau in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo per­spek­ty­vą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­si­mų lai­kas bai­gė­si. Dė­ko­ja­me pra­ne­šė­jui. Mo­ty­vai dėl vi­so.

J. BERNATONIS (LSDDF). Dė­ko­ju.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė už – S. Gent­vi­las. Pra­šau.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, Li­be­ra­lų są­jū­dis ak­ty­viai, nuo­sek­liai pa­si­sa­ky­da­vo už elek­tro­ni­nio, in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo įdie­gi­mą. Pra­ei­ti Sei­mo rin­ki­mai tę­sė­si su haš­ta­gu „Ačiū, Ze­no­nai“, ma­tant ei­les, ku­rios ri­kia­vo­si prie bal­sa­vi­mo apy­lin­kių. Sma­gu, kad ger­bia­mam Z. Vai­gaus­kui pra­dė­jus dirb­ti So­cial­dar­bie­čių frak­ci­jos pa­ta­rė­ju pa­ga­liau iš­vy­do­me įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir esa­me gi­liai dė­kin­gi kaip li­be­ra­lai ger­bia­mam J. Ber­na­to­niui, kad toks įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­ga­liau at­si­dū­rė dar­bo­tvarkėje. Pri­ta­ria­me jam ir ska­ti­na­me. Ko­le­gė V. Čmi­ly­tė-Niel­sen už ma­no nu­ga­ros yra iš­rink­ta Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ke tik elek­tro­ni­nio bal­savi­mo pa­gal­ba. Man at­ro­do, yra ge­rų pa­mo­kų. Taip pat yra ri­zi­kų, apie ku­rias bū­ti­na kal­bė­ti, įvar­din­ti jas.

Vie­ną iš ri­zi­kų kaip li­be­ra­lai ma­to­me, kad to­kios sis­te­mos įdie­gi­mas šiems rin­ki­mams yra ne­įma­no­mas ir ga­li bū­ti dis­kre­di­tuo­ta ge­ra idė­ja. Pa­vyz­džiui, vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros, kol jos bus pra­suk­tos ir iš­tes­tuo­tos, o ši­ta Vy­riau­sy­bė ne­kaip ge­bė­jo su in­ter­ne­ti­nė­mis sis­te­mo­mis, jų ope­ra­vi­mu… Ne­tu­ri­me ge­rų pa­vyz­džių, kad spar­čiai bū­tų ga­li­ma įdieg­ti to­kią pla­taus mas­to sis­te­mą be ri­zi­kos pre­ven­ci­jos, to­dėl mes, kaip li­be­ra­lai, sa­ko­me už, bet re­gist­ruo­si­me pa­siū­ly­mą, kad ši­tas bal­sa­vi­mas bū­tų ga­li­mas tik­tai nuo ki­tų ar­ti­miau­sių rin­ki­mų. Ma­no­me, kad ne­ga­li­ma dis­kre­di­tuo­ti ge­ros idė­jos net ir pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je su sku­biais spren­di­mais. Kvie­čia­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – J. Raz­ma. Pra­šau.

J. RAZMA (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, nors čia bu­vo at­skleis­ta „svar­bi“ ap­lin­ky­bė, kad šis pro­jek­tas sin­chro­ni­zuo­tai tei­kia­mas kar­tu su Ru­si­jos Dū­ma, vis dėl­to ir šis „sva­rus“ ar­gu­men­tas ma­nęs ne­įti­ki­no pa­lai­ky­ti siū­ly­mą. Aš ma­nau, kad nie­kas – nei ap­žval­gi­nin­kai, nei po­li­to­lo­gai, ana­li­ti­kai ne­su­pran­ta, kaip ga­li­ma teik­ti to­kį es­mi­nį rin­ki­mų sis­te­mos kei­ti­mo siū­ly­mą, li­kus ma­žiau kaip pu­sei me­tų iki rin­ki­mų. Mes ir pa­tys juk esa­me pri­ėmę tą ben­drą nuo­sta­tą, kad to­kie kei­ti­mai ne­ga­li­mi. Šiaip, jei­gu mes, tu­riu ome­ny, mū­sų par­ti­ja, bū­tu­me to­kie sa­va­nau­diš­kai prag­ma­tiš­ki, ži­nome at­lik­tus rin­kė­jų nuo­mo­nės ty­ri­mus, mums tai bū­tų nau­din­ga, mū­sų ta jau­niau­sia rin­kė­jų da­lis kaip tik la­bai no­ri in­ter­ne­tu bal­suo­ti ir to­li gra­žu ne vi­sa­da at­ei­na prie tra­di­ci­nių bal­sa­vi­mo vie­tų. Bet šiuo at­ve­ju svar­bu ne tas po­li­ti­nis prag­ma­tiš­ku­mas, o ben­dres­ni at­sa­ko­my­bės su­vo­ki­mai, tik­rai ži­nant, kad per to­kį trum­pą lai­ką sau­gių, pa­ti­ki­mų sis­te­mų ne­su­kur­si. Nė­ra pas mus taip, kaip Es­ti­jo­je, kad kiek­vie­nas pi­lie­tis pri­va­lo­mai tu­ri tą skait­me­ni­nę as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lę ir ga­li to­kiu bū­du sau­giau bal­suo­ti ne­įves­da­mas dar pa­pil­do­mo fak­to­riaus – elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės, ku­rios mes ne­kon­tro­liuo­jame. Tų ar­gu­men­tų aš ne­be­var­din­siu, tie­siog, ma­tyt, prie­žas­tis yra tik pa­pras­čiau­sias vie­šų­jų ry­šių ak­ci­jos sie­kis. Vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja įvy­ko, tei­kė­jas tri­bū­no­je pa­sto­vė­jo, gal tuo ir už­bai­ki­me.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai vi­si iš­sa­ky­ti. Dėl šio pro­jek­to bal­suo­si­me taip pat vė­liau. Dar­bo­tvarkėje to­liau… Kvie­čiu į tri­bū­ną… (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­si­me vė­liau, kai pa­baig­si­me vi­sus dar­bo­tvarkės klau­si­mus.

 

16.16 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 46, 53, 55 ir 56 straips­nių pa­kei­ti­mo, 31 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4565, Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 11 ir 53 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4566 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau. Pra­ne­šė­jas – A. Ve­ry­ga. Jis mums pri­sta­tys Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, 31 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4565, kar­tu ir ly­di­mą­jį. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, leis­ki­te pri­sta­ty­ti ke­le­tą įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų, ir trum­pai, ko jais sie­kia­ma. Vie­nas iš pa­tei­ki­mų yra su­si­jęs su šių me­tų va­sa­rio 1 die­ną įsi­ga­lio­ju­siais Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais, ku­riais bu­vo nu­sta­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos su tos vie­šo­sios įstai­gos, ku­rios sa­vi­nin­kas ar vie­nas iš da­li­nin­kų yra sa­vi­val­dy­bė, vie­nas­me­nio va­do­vo ir ko­le­gia­laus val­dy­mo or­ga­no na­rio pa­rei­go­mis.

 Šiuo me­tu Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo 31 straips­ny­je yra nu­sta­ty­ta, jog Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pri­va­lo tu­rė­ti ste­bė­to­jų ta­ry­bą, o vie­šo­sios įstai­gos ste­bė­to­jų ta­ry­bos na­riai yra ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­skir­ti ta­ry­bos na­riai. Ver­tin­da­mi tai, jog su­si­klos­tė to­kia, na, iš tie­sų vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­ti tei­si­nė si­tu­a­ci­ja, siū­lo­me ją tai­sy­ti ir ko­re­guo­ti įsta­ty­mo nuo­sta­tas, nu­sta­tant, kad svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ste­bė­to­jų ta­ry­bų na­riais ne­ga­lė­tų bū­ti de­le­guo­ja­mi kon­kre­čias pa­rei­gas už­iman­tys as­me­nys, tai yra sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, o bū­tų de­le­guo­ja­mi sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų pa­skir­ti as­me­nys. Tai vie­nas siū­ly­mas.

Ki­tas siū­ly­mas yra su­si­jęs su ki­to­mis ko­le­gia­lio­mis vei­kian­čio­mis struk­tū­ro­mis, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis. Ki­tu pa­kei­ti­mu siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad gy­dy­mo ta­ry­bai ir slau­gos ta­ry­bai ne­ga­lė­tų va­do­vau­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros vie­šo­sios įstai­gos, li­go­ni­nės, sa­ky­kim, ar ki­tos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos va­do­vas, va­do­vo pa­va­duo­to­jas, pa­da­li­nio ir fi­lia­lo va­do­vas. Ir iš tie­sų da­bar eg­zis­tuo­jan­ti si­tu­a­ci­ja su­ku­ria to­kias prie­lai­das, kuo­met tiek gy­dy­mo, tiek slau­gos ta­ry­ba, ku­rio­je ga­li da­ly­vau­ti ir jai va­do­vau­ti tiek įstai­gos va­do­vas, tiek ki­to ly­gio va­do­vas, ga­li at­si­dur­ti to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je, kai pa­ti sau tei­kia re­ko­men­da­ci­jas. Įver­ti­nus esa­mą reg­la­men­ta­vi­mą ir prak­ti­nį nuo­sta­tos tai­ky­mą, su­si­da­ro ko­rup­ci­niu po­žiū­riu ydin­ga prak­ti­ka – kaip ir sa­kiau, gy­dy­mo ir slau­gos ta­ry­bai va­do­vau­jan­tiems va­do­vams ga­li tek­ti teik­ti siū­ly­mus pa­tiems sau. Siū­ly­tu­me keis­ti to­kią nuo­sta­tą.

Taip pat siū­lo­me su­teik­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos vie­šų­jų įstai­gų me­di­ci­nos eti­kos ko­mi­si­joms pa­pil­do­mų funk­ci­jų, su­si­ju­sių su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų el­ge­sio ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų tar­pu­sa­vio eti­kos klau­si­mų spren­di­mu. Tik­rai jūs tur­būt vi­si pri­si­me­na­te, kiek daug dis­ku­si­jų su­kė­lė dar prieš ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­ją da­ly­je įstai­gų iš­ki­lu­sios mo­bin­go is­to­ri­jos ir pa­čių me­di­kų kel­ti klau­si­mai dėl ben­dra­vi­mo, tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mo tam tik­ros eti­kos, me­di­ci­ni­nės eti­kos, ku­ri yra su­si­ju­si ne su me­di­ci­nos dar­buo­to­jų el­ge­siu su pa­cien­tais, bet bū­tent su tar­pu­sa­vio el­ge­siu, tai yra kaip me­di­kai, ad­mi­nist­ra­ci­ja ar­ba vy­res­ni ir jau­nes­ni ko­le­gos me­di­kai ben­drau­ja tar­pu­sa­vy­je.

Mū­sų siū­ly­mas su tuo ir yra su­si­jęs. Ma­ny­tu­me, kad vie­šų­jų įstai­gų me­di­ci­nos eti­kos ko­mi­si­jų veik­la ga­lė­tų bū­ti su­stip­rin­ta ir pa­pil­dy­ta funk­ci­jo­mis, ku­rios bū­tų su­si­ju­sios ir su svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų el­ge­sio ir svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų tar­pu­sa­vio eti­kos klau­si­mų spren­di­mu.

Taip pat siū­lo­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos vie­šųjų įstai­gų or­ga­nų sta­tu­są su­de­rin­ti su Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­me nu­sta­ty­tu reg­la­men­ta­vi­mu, tai yra ste­bė­to­jų ta­ry­bą, slau­gos ta­ry­bą ir gy­dy­mo ta­ry­bą pri­skir­ti ko­le­gia­liam, bet ne val­dy­mo or­ga­nui. Taip pat siū­lo­ma pa­nai­kin­ti nuo­sta­tą, jog Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nės ir vie­šo­sios įstai­gos pri­va­lo tu­rė­ti val­dy­mo or­ga­ną – ad­mi­nist­ra­ci­ją ir nu­ma­ty­ti, kad vie­nas­me­nis įstai­gos val­dy­mo or­ga­nas yra įstai­gos va­do­vas.

Pas­ku­ti­niai du pa­mi­nė­ti pa­kei­ti­mai yra la­biau tech­ni­nio po­bū­džio, tie­siog su­de­ri­namos įsta­ty­mo nuo­sta­tos su ki­tais jau ga­lio­jan­čiais įsta­ty­mais. Pra­šy­čiau pri­tar­ti šiam pa­kei­ti­mui.

PIRMININKAS. Pir­ma­sis klau­sia A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re, pri­ta­riu ste­bė­to­jų ta­ry­bų kū­ri­mui, ka­dan­gi jos vei­kė ir anks­čiau, bet vis dėl­to man per­ša­si to­kia min­tis, to­kia iš­va­da, ar ne­iš­ei­na taip, kad mes, no­rė­jau pa­sa­ky­ti, ko­pi­juo­ja­me, iš­ven­giu to žo­džio, sa­ky­čiau, mo­ky­da­mie­si iš įvai­rių įstai­gų val­dy­mo struk­tū­rų mo­de­lių, vis dėl­to ne­pri­ski­ria­me šiems or­ga­nams, šiuo at­ve­ju ste­bė­to­jų ta­ry­bai, nei funk­ci­jų, nei pa­rei­gų. Ar ap­skri­tai to­kiu at­ve­ju pa­si­tei­sins sim­bo­li­nis ste­bė­to­jų ta­ry­bos bu­vi­mas ir sim­bo­li­nė veik­la? Jūs ga­li­te sa­ky­ti, kad pro­jek­tas nu­ma­to, jog ste­bė­to­jų ta­ry­bų funk­ci­jos bus api­brėž­tos įstai­gos įsta­tuo­se. Bet vi­siš­kai aiš­ku, kad įsta­tai ne­ga­lės šiai ta­ry­bai pri­skir­ti dau­giau funk­ci­jų, nei lei­džia įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Toks ma­no klau­si­mas.

A. VERYGA (LVŽSF). La­bai ačiū už klau­si­mą. Iš tik­rų­jų, kaip aš ir mi­nė­jau, dėl pa­kei­ti­mų, ku­rie yra su­si­ję su ste­bė­to­jų ta­ry­bų na­riais, tai yra la­biau prak­ti­nės pro­ble­mos ir tei­si­nės ko­li­zi­jos spren­di­mas. Ka­dan­gi vi­siš­kai ne­se­niai yra pri­im­tas ki­tas nau­jas įsta­ty­mas, tai yra Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ma­no pa­mi­nė­ti, ku­rie su­kū­rė tam tik­rą tei­si­nę prieš­prie­šą, dėl to jau bu­vo kreip­ta­si, to­dėl ir tie pa­kei­ti­mai yra tei­kia­mi.

Bet grįž­tu prie jū­sų klau­si­mo dėl tam tik­rų įga­lio­ji­mų, jūs tei­sin­gai pa­ste­bė­jo­te, kad ste­bė­to­jų ta­ry­ba vis dėl­to ne­ga­li pri­im­ti ko­kių nors im­pe­ra­ty­vių spren­di­mų, aš no­rė­čiau tik pri­min­ti, kad įsta­ty­mų pro­jek­tuo­se, ku­rie, de­ja, ne­įsi­ga­lio­jo, nes bu­vo ve­tuo­ti, bu­vo siū­ly­mas dėl val­dy­bų mo­de­lio die­gi­mo. Tik aiš­ku, kad toks mo­de­lis ga­lė­tų bū­ti die­gia­mas tik­rai, ma­tyt, ne vi­so­se gy­dy­mo įstai­go­se, bet grei­čiau­siai tik di­džiau­sio­se, nes val­dy­bos mo­de­lis yra re­a­liai kai­nuo­jan­tis. Ste­bė­to­jų ta­ry­bos… ten ne­rei­kia ko­kių nors pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Val­dy­bos mo­de­lis jau rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų fi­nan­sų. Bet jei toks mo­de­lis at­si­ras­tų bent di­džio­sio­se įstai­go­se, ma­nau, kad tik­rai bū­tų nau­din­ga, nes kai ku­rių ki­tų ša­lių, kur jis yra tai­ko­mas, prak­ti­ka ro­do, kad toks ko­le­gia­lus val­dy­mo or­ga­nas pa­de­da va­do­vams spręs­ti pro­ble­mas ir šiek tiek pa­de­da da­lin­tis at­sa­ko­my­be.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Pro­jek­tas va­dy­bos po­žiū­riu tik­rai la­bai pla­tus, aiš­ku, rei­kia su­de­rin­ti su Sa­vi­val­dos įsta­ty­mu ir vi­sais ki­tais, bet ar jūs ne­ma­no­te, kad to­kį pro­jek­tą ga­li­ma bū­tų teik­ti ir su tin­klo re­for­ma, kaip anks­čiau bu­vo? Čia toks la­biau kaip epi­zo­das iš­ima­mas ir čia dar dau­giau yra šne­ka­ma ir apie lik­vi­da­to­rių, įstai­gos lik­vi­da­vi­mą šia­me pro­jek­te, ir kal­ba­ma apie pro­fe­si­nės kom­pe­ten­ci­jos ver­ti­ni­mus, ki­tus da­ly­kus. No­rė­čiau pa­klaus­ti, koks es­mi­nis va­dy­bos po­žiū­riu siek­ti­nas ro­dik­lis yra šia­me įsta­ty­mo pro­jek­te, nes jis la­bai pla­čiai ap­ima.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir mi­nė­jau, vie­na iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ko jis bu­vo reng­tas, dar kar­tą pa­kar­to­siu, yra tam tik­ra tei­si­nė prieš­prie­ša. Ją iš­kė­lė jau ir pa­čios sa­vi­val­dy­bės, ku­rioms rei­kė­jo de­le­guo­ti na­rius į ste­bė­to­jų ta­ry­bas. Kad ne­bū­tų tos prieš­prie­šos, yra teik­ti šie siū­ly­mai.

O ki­ti yra to­kie, sa­ky­ki­me, la­biau su­si­ję su ki­to­mis ak­tu­a­li­jo­mis. Vie­na nuo­sta­ta dėl gy­dy­mo, slau­gos ta­ry­bų va­do­va­vi­mo. Ma­nau, ir svei­kas pro­tas, ir tam tik­ra, kaip ir mi­nė­jau, ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos ide­o­lo­gi­ja kaip ir dik­tuo­ja, kad ne­tu­rė­tų tie pa­tys as­me­nys pa­tys sau teik­ti siū­ly­mų, bū­da­mi tų ko­le­gia­lių, sa­ky­ki­me, or­ga­nų, vei­kian­čių ins­ti­tu­ci­jo­se, va­do­vai.

O dėl me­di­ci­nos eti­kos ko­mi­si­jų veik­los, tai vėl­gi pas­ta­rų­jų me­tų ak­tu­a­li­jos pa­dik­ta­vo to­kį po­rei­kį, sa­ky­ki­me, iš­plės­ti tų pa­čių me­di­ci­nos eti­kos ko­mi­si­jų veik­lą įtrau­kiant klau­si­mus, ku­rie yra su­si­ję vėl­gi su pa­čių me­di­kų kel­tais klau­si­mais, su­si­ju­siais su mo­bin­gu, su psi­cho­lo­gi­nė­mis pa­ty­čio­mis ir ki­tais rei­ka­lais.

Ka­dan­gi tin­klo idė­ją svars­ty­ti yra sun­ku ir su­ke­lia la­bai daug dis­ku­si­jų, tai čia yra to­kie la­bai prak­tiš­ki da­ly­kai, ku­rie, aš ma­nau, kam nors di­de­lio ne­pa­si­ten­ki­ni­mo ne­tu­rė­tų su­kel­ti ir, at­virkš­čiai, iš­spręs­tų tam tik­ras prak­ti­nes pro­ble­mas, ku­rios yra pri­bren­du­sios.

PIRMININKAS. Klau­sia R. Juš­ka.

R. JUŠKA (LSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, 33 straips­nio 4 punk­te jūs, taip pa­žiū­rė­jus pro­jek­tą at­ro­do, no­ri­te eli­mi­nuo­ti ta­ry­bos na­rius, nes bu­vo: sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­skir­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio. Da­bar jūs „ta­ry­bos na­rį“ pa­kei­čia­te „as­meniu“. Bet ta­ry­bos na­rys taip pat yra as­muo. Ar jūs bė­ga­te nuo po­li­ti­kų ta­ry­bos na­rių? Da­bar iš­ei­na, kad jūs iš­ple­čia­te są­vo­ką, nes tas as­muo ta­ry­bos na­rys taip pat yra. Tai ga­lės ir ta­ry­bos na­rį, ir bet ką.

A. VERYGA (LVŽSF). Kaip ir pa­mi­nė­jau, kad nei mes… iš tik­rų­jų mes ne bė­ga­me, o tie­siog yra įsi­ga­lio­ju­sios to­kios įsta­ty­mo, ku­rį aš jau mi­nė­jau, pa­tai­sos. Tai yra Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai, ku­riuo­se, ga­liu dar kar­tą tik pa­ci­tuo­ti, yra nu­sta­ty­ta nuo­stata, kad sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gos yra ne­su­de­ri­na­mos su tos vie­šo­sios įstai­gos, kurios sa­vi­nin­kas ar vie­nas iš da­li­nin­kų yra sa­vi­val­dy­bė, vie­nas­me­nio va­do­vo ir ko­le­gia­laus val­dy­mo or­ga­no na­rio pa­rei­go­mis. Tie­siog ki­tas įsta­ty­mas nu­sta­to, kad ne­ga­li bū­ti, ir mes, ka­dan­gi tai yra vi­siš­kai švie­žiai pri­im­tas įsta­ty­mas, iš­dis­ku­tuo­tas, da­bar jau kei­čia­me sa­vo sri­tį re­gu­liuo­jan­tį įsta­ty­mą, kad tos prieš­prie­šos tie­siog ne­be­lik­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Sa­ba­taus­kas. Nė­ra. A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, su­tin­ku, kad rei­kia kai ku­rias įsta­ty­mo nuo­sta­tas su­de­rin­ti su vė­liau pri­im­tais tei­sės ak­tais, su­tin­ku, kad gy­dy­mo ta­ry­bai, slau­gos ta­ry­bai ne­tu­rė­tų va­do­vau­ti va­do­vai, pa­va­duo­to­jai, bet ar jūs ne­ma­no­te, kad yra per­lenk­ta laz­da, kai yra sa­ko­ma, pa­vyz­džiui, kad slau­gos ta­ry­bai ne­ga­li va­do­vau­ti pa­da­li­nio ar­ba fi­lia­lo va­do­vas? Pa­pras­tai tai bū­na pa­da­li­nio vy­riau­sio­ji se­suo, tai jei­gu ir joms ne­lei­si­me va­do­vau­ti slau­gos ta­ry­bai, tai iš kur čia tų ly­de­rių mes da­bar pri­im­si­me? Kas ta­da, įsi­vaiz­duo­ja­me, tu­rė­tų bū­ti, va­do­vau­ti gy­dy­mo ta­ry­bai žmo­gus, ku­ris gal­būt tu­ri ma­žes­nį sta­žą, ne­tu­ri pa­tir­ties? Tai ar ten bus efek­ty­vus tas va­do­va­vi­mas ir ar tas žmo­gus iš­drįs teik­ti ko­kius nors siū­ly­mus? Ar ne­ma­no­te, kad šiek tiek per­lenk­ta laz­da įtrau­kiant fi­lia­lų, pa­da­li­nių va­do­vus?

A. VERYGA (LVŽSF). Ne­ži­nau, aiš­ku, dėl vis­ko ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, tik sa­kau, ko­kia yra ben­dra lo­gi­ka, kad žmo­gui pa­čiam sau teik­ti siū­ly­mus, na, yra la­bai su­dė­tin­ga. Aš su­pran­tu, ką jūs no­ri­te pa­sa­ky­ti, kad iš tik­rų­jų kai kur ga­li bū­ti su­dė­tin­ga ras­ti ir dau­giau žmo­nių, ku­rie tu­ri kom­pe­ten­ci­jos, bet čia yra lo­gi­ka šiek tiek ki­ta. Jei­gu to­kia įsta­ty­mo lo­gi­ka, na, toks pa­kei­ti­mas įsi­ga­lio­tų, tai gal tai bū­tų žen­klas tiems pa­tiems pa­da­li­nių va­do­vams iš tik­rų­jų ska­tin­ti žmo­nes do­mė­tis, aug­ti, nes ne­ga­li taip bū­ti, kad vi­so­je li­go­ni­nė­je vie­nas žmo­gus, sa­ky­ki­me, kaž­ko­kio slau­gos pa­da­li­nio va­do­vas yra kom­pe­ten­tin­gas spręs­ti. Taip, jis tu­ri daug at­sa­ko­my­bės, gal­būt tu­ri daug pa­ty­ri­mo, bet gal čia bus pa­ska­ta au­gin­ti ir nau­jus žmo­nes, ra­gin­ti juos da­ly­vau­ti ir tam tik­rą at­sa­ko­my­bę pri­si­im­ti, nes yra la­bai ge­rai, kai kas nors pa­sa­ko, kaip da­ry­ti, ir vis­ką nu­spren­džia. Gal ta­da ko­lek­ty­vui nė­ra no­ro ir vel­tis, kiš­tis ir sa­vo nuo­mo­nę reikš­ti.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis klau­sia S. Jo­vai­ša.

S. JOVAIŠA (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, ne­ga­lė­čiau ten kaž­ko ap­kal­tin­ti, bet li­kus ma­žiau kaip pu­sei me­tų to­kius re­for­mi­nius as­pek­tus ke­lia­te vėl iš nau­jo, ka­dan­gi jūs jau tą ban­dė­te tur­būt da­ry­ti. Ma­no klau­si­mas bū­tų, ar jūs su­de­ri­no­te su svei­ka­tos įstai­gų spe­cia­lis­tais šį pro­jek­tą ir tu­ri­te at­sa­ky­mus? Kaip daž­nai bū­na, ša­lin­da­mi vie­ną prieš­prie­šą, jūs ga­li­te ne­ti­kė­tai su­kur­ti ki­tą ir me­di­kų ben­druo­me­nė­je vėl at­si­ras tam tik­ro ne­pa­si­ten­ki­ni­mo, o pa­gal­vo­jus apie jų sun­kų dar­bą da­bar­ti­niu me­tu ar to rei­kia?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aiš­ku, ben­druo­me­nė vi­sa­da sa­vo nuo­mo­nę, jei­gu ir ne­tu­rė­jo pro­gos ar ne­ži­no­jo, bet ka­da ga­li pa­reikš­ti, kad ir da­bar tai, ką mes kal­ba­me, yra vie­šai tran­sliuo­ja­ma. Ne­abe­jo­ju, kad me­di­kai do­mi­si. Jei­gu jie dėl ko nors ne­pri­ta­ria ar­ba ma­no ki­taip, jie tą nuo­mo­nę ga­lės pa­reikš­ti svars­tant ko­mi­te­tuo­se.

O šiaip ši­tų pa­tai­sų aš ne­va­din­čiau re­for­mi­nė­mis, jos dau­giau yra gal to­kios, sa­ky­ki­me, su la­bai prak­ti­niais da­ly­kais su­si­ju­sios, ne­ma­nau, kad jos ko­kią nors prieš­prie­šą tu­rė­tų me­di­kų ben­druo­me­nė­je kel­ti. At­virkš­čiai, gal tas me­di­ci­ni­nės eti­kos ko­mi­si­jų kom­pe­ten­ci­jų pra­plė­ti­mas yra net ir la­bai lau­kia­mas me­di­kų ben­druo­me­nės, nes iki šiol ne­la­bai bu­vo kas im­tų­si spręs­ti tas pa­ty­čių, mo­bin­go pro­ble­mas. Sa­kau, skam­biai nė vie­nos tos nuo­sta­tos re­for­mi­nė­mis ne­va­din­čiau, jos la­biau yra to­kios prak­ti­nės nuo­sta­tos.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Mo­ty­vai už – A. Vin­kus.

A. VINKUS (LSDDF). Ger­bia­mas mi­nist­re ir ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tę­siu tą pa­čią min­tį dėl ste­bė­to­jų ta­ry­bos, ka­dan­gi duo­du jai svar­bią reikš­mę. No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad pro­jek­te reg­la­men­tuo­ja­mos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų ste­bė­to­jų ta­ry­bos veik­la aiš­kiai iš­dės­ty­ta. To­kios ta­ry­bos vei­kė vi­są lai­ką, bet at­krei­piu dė­me­sį, ko­kia nu­ma­to­ma ste­bė­to­jų ta­ry­bų kom­pe­ten­ci­ja. Pro­jek­tu ste­bė­to­jų ta­ry­boms nu­ma­to­mi du tiks­lai: už­tik­rin­ti įstai­gos veik­los vie­šu­mą ir pa­tar­ti įstai­gos veik­los klau­si­mais. Ta­ry­bos su­dė­tis ga­na so­li­di – ją su­da­ro at­sto­vai iš Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos, iš sa­vi­val­dy­bės. Jei­gu įstai­ga uni­ver­si­te­to lyg­mens, tai iš aukš­to­sios mo­kyk­los bei įstai­gos va­do­vų. Jei­gu nu­ma­to­ma kuk­li ste­bė­to­jų ta­ry­bos kom­pe­ten­ci­ja, apie ku­rią kal­bė­jau, tai ji bus tik sim­bo­li­nė, ką aš sa­kiau už­duo­da­mas ger­bia­mam mi­nist­rui klau­si­mą.

Pa­ly­gi­ni­mui at­si­ver­čiau pa­si­žiū­rė­ti, ko­kia kom­pe­ten­ci­ja pri­skir­ta ak­ci­nių ben­dro­vių ste­bė­to­jų ta­ry­boms. Čia ste­bė­to­jų ta­ry­bos tu­ri la­bai rim­tų ir at­sa­kin­gų tei­sių ir pa­rei­gų. Dėl ri­bo­to lai­ko pa­mi­nė­siu tik ke­le­tą: svars­to ir tvir­ti­na ben­dro­vės veik­los stra­te­gi­ją, ana­li­zuo­ja, ver­ti­na in­for­ma­ci­ją apie ben­dro­vės veik­los stra­te­gi­jos įgy­ven­di­ni­mą, šią in­for­ma­ci­ją tei­kia ei­li­niam vi­suo­ti­niam ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­mui, ren­ka val­dy­bos na­rius (pa­brė­žiu – ren­ka), at­šau­kia juos iš pa­rei­gų, pri­žiū­ri val­dy­bos ir ben­dro­vės va­do­vo veik­lą. Jei­gu ben­dro­vė dir­ba nuos­to­lin­gai, ste­bė­to­jų ta­ry­ba pri­va­lo svars­ty­ti, ar val­dy­bos na­riai ir ben­dro­vės va­do­vas tin­ka ei­ti pa­rei­gas, ir ki­tų to­kių at­sa­kin­gų da­ly­kų.

Bet tai, kad šian­dien pa­tei­kia­te ir svars­to­me, jau pa­tei­ki­mas vyks­ta dėl tų ta­ry­bų, la­bai svar­bu. Pri­ta­riu, lin­kiu sėk­mės ir ma­nau, kad gal svars­tant ar­ba po svars­ty­mo bus pa­teik­ta kai ku­rių pa­tai­sų, pa­pil­dy­mų, to­dėl aš bal­suo­siu už.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – J. Sa­ba­taus­kas, ta­čiau ne­ma­tau. A. Ma­tu­las. Pra­šau.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš­ties pri­ta­riu, kad rei­kia teik­ti kai ku­rias įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl to, kad rei­kė­tų su­de­rin­ti su vė­liau pri­im­tais įsta­ty­mais, bet man ke­lia ne­ri­mą, kad prieš ku­rį lai­ką bu­vo siū­lo­ma įstai­go­se, ypač di­de­lė­se, steig­ti val­dy­bas ir taip ne­va stip­rin­ti įstai­gų val­dy­mą. Šian­dien ma­lo­nu gir­dė­ti, kad jau ko­le­ga A. Ve­ry­ga pri­pa­ži­no, kad čia bū­tų ir ne­ma­žų pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Ir ge­rai, kad to yra at­si­sa­ky­ta.

Bet da­bar nu­ei­na­ma ki­tu ke­liu. Jei­gu iki šiol gy­dy­mo ta­ry­ba, ste­bė­to­jų ta­ry­ba, slau­gos ta­ry­ba bu­vo val­dy­mo or­ga­nai, da­bar jau mes kaž­ko­dėl no­ri­me pa­sa­ky­ti, kad tai kaž­ko­kie ko­le­gia­lūs or­ga­nai. Čia pri­ta­riu ko­le­gai A.Vin­kui, kad vėl­gi mes iš es­mės ma­ži­na­me tą įta­ką. Aš ne­ma­ny­čiau, kad rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti ši­to žo­džio.

Taip pat dėl mo­bin­go. Ko­le­gos, mes la­bai daž­nai gir­di­me apie tai­ko­mą psi­cho­lo­gi­nį spau­di­mą – mo­bin­gą įstai­go­se, tik­rai jo yra. Įstai­gų žmo­nės ne­drįs­ta ap­si­gin­ti dėl to, kad ne vi­sur yra stip­rios pro­fe­si­nės są­jun­gos. Bet, ko­le­gos, gi vi­si ma­to­me, vi­si gir­di­me, kad tas mo­bin­gas – psi­cho­lo­gi­nis te­ro­ras – vyks­ta ir kai ku­rio­se mi­nis­te­ri­jo­se. Aš esu kal­bė­jęs gal su 15, gal su 20 iš Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos at­leis­tų, iš­ėju­sių žmo­nių, ku­rie tu­ri net raš­tiš­kus įro­dy­mus, kaip bu­vo siū­lo­ma jiems iš­ei­ti, ke­lia­mos są­ly­gos, ar­ba per­ei­ti į ki­tą dar­bą. Aš ma­nau, kad tie žmo­nės anks­čiau ar vė­liau, kaip ir Pran­cū­zi­jos paš­ti­nin­kai, ap­si­gins teis­muo­se ir gaus…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …tam tik­ras kom­pen­sa­ci­jas. To­dėl re­ko­men­duo­čiau, ko­le­gos, ma­ty­ti ir sa­ve, ma­ty­ti ir sa­vo bė­das, sa­vo kris­lus aky­se.

O ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui ne­pri­tar­siu, su­si­lai­ky­siu dėl to, kad aš vėl­gi įžvel­giu tam tik­rus per­tek­li­nius rei­ka­la­vi­mus dėl fi­lia­lų va­do­vų…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …pa­da­li­nių va­do­vų, dėl val­dy­mo or­ga­nų iš­brau­ki­mo.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti.

 

16.39 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4451 (pa­tei­ki­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4451. Kvie­čiu mi­nist­rą į tri­bū­ną. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Dė­ko­ju, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tai tik­rai ma­no jau pas­ku­ti­nis šian­dien pri­sta­ty­mas. Ši­tas įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas yra su­si­jęs su dar pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 26 die­ną pri­im­tais Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įstatymo 3 ir 36 straips­nių pa­kei­ti­mais, ku­riais bu­vo nu­sta­ty­ta, kad vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių vie­šo­sios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą val­do ne pa­nau­dos pa­grin­dais, bet pa­ti­kė­ji­mo tei­se pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tį, o vie­šo­sios įstai­gos joms pa­ti­kė­ji­mo tei­se pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tį per­duo­tą tur­tą ga­li iš­nuo­mo­ti ar per­duo­ti val­dy­ti kaip pa­nau­dą.

Įsta­ty­me taip pat bu­vo nu­sta­ty­ta, kad Vy­riau­sy­bė tu­ri pa­tvir­tin­ti vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių tur­to per­da­vi­mo pa­ti­kė­ji­mo tei­se pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tį pa­vyz­di­nę for­mą ir nu­sta­ty­ti vie­šo­sioms įstai­goms, tiek vals­ty­bės, tiek sa­vi­val­dy­bių, pa­ti­kė­ji­mo tei­se pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tį per­duo­to tur­to nuo­mos ir pa­nau­dos tvar­ką.

Pra­dė­jus reng­ti įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­muo­sius tei­sės ak­tų pro­jek­tus ir juos de­ri­nant, ypač su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, įsi­klau­sius į kai ku­rių sa­vi­val­dy­bių at­sto­vus, bu­vo nu­spręs­ta ir teik­ti, ir reng­ti šią pa­tai­są, ko­rek­ci­ją, ku­ria bū­tų iš es­mės nu­sta­to­ma, jog Vy­riau­sy­bei nė­ra tiks­lin­ga sa­vi­val­dy­bių vie­šo­sioms įstai­goms nu­sta­ty­ti per­duo­to sa­vi­val­dy­bės tur­to nuo­mos ir pa­nau­dos tvar­ką. Ir iš tie­sų sa­vi­val­dy­bės, pa­čios nu­sta­ty­da­mos sa­vi­val­dy­bių vie­šo­sioms įstai­goms pa­ti­kė­ji­mo tei­se pa­gal pa­ti­kė­ji­mo su­tar­tį per­duo­to sa­vi­val­dy­bės tur­to nuo­mos ir pa­nau­dos tvar­ką, ga­lė­tų la­biau at­si­žvelg­ti į sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo spe­ci­fi­ką ir po­rei­kius. Be to, pri­ėmus to­kią pa­tai­są, ku­ri da­bar yra siū­lo­ma, bū­tų ne­ri­bo­ja­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 6 straips­nio 3 punk­te nu­ma­ty­tų sa­va­ran­kiš­kų Kon­sti­tu­ci­jos ir įsta­ty­mų nu­sta­ty­tų ar pri­skir­tų sa­vi­val­dy­bių funk­ci­jų, tai yra sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čios že­mės ir ki­to tur­to val­dy­mas, nau­do­ji­mas ir dis­po­na­vi­mas juo, įgy­ven­di­ni­mas.

At­si­žvelg­da­mi į ma­no pa­mi­nė­tas tiek Kon­sti­tu­ci­jos, tiek ki­tų įsta­ty­mų nuo­sta­tas, taip pat į ki­tas pa­sta­bas, siū­ly­tu­me leis­ti pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms at­si­žvel­giant į sa­vi­val­dy­bės tur­to val­dy­mo spe­ci­fi­ką ir po­rei­kius nu­si­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bių vie­šo­sioms įstai­goms pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo tur­to nau­dos ir pa­nau­dos tvar­ką, o Vy­riau­sy­bė nu­sta­ty­tų tik­tai vals­ty­bei pri­klau­san­čio tur­to nuo­mos ir pa­nau­dos tvar­ką. Pra­šy­čiau pri­tar­ti šiai įsta­ty­mo pa­tai­sai.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia R. Mar­ti­nė­lis. Pra­šom.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Jūs siū­lo­te, kad sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tų tvar­ką, tai iš tik­rų­jų yra vie­šo­jo in­te­re­so ten­ki­ni­mas. Vie­ša­sis sek­to­rius yra vie­šo­sios įstai­gos. Bet ta skir­tin­ga tvar­ka, sa­ky­ki­me, vi­so­je sis­te­mo­je la­bai ne­iš­krai­py­tų, kaip jūs gal­vo­ja­te, sis­te­mos to­kio ly­gia­ver­tiš­ku­mo ar­ba pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mo, ko­ky­bės? Čia ne­ma­no­te ko­kių nors to­kių?..

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Bet ma­nau, kad tik­rai ne, nes čia kal­ba­me ne apie ko­kį nors pa­slau­gų tei­ki­mą, bet kal­ba­me apie val­do­mą tur­tą. Iš tik­rų­jų si­tu­a­ci­ja yra la­bai la­bai skir­tin­ga sa­vi­val­dy­bė­se. Vie­no­se tas tur­tas bu­vo tie­siog pa­vel­dė­tas iš tos bu­vu­sios sis­te­mos ir vie­nur gal jis bu­vo ge­riau su­tvar­ky­tas, ki­tur blo­giau su­tvar­ky­tas, tai da­bar vi­sai sis­te­mai Vy­riau­sy­bei nu­sta­ty­ti ko­kį nors vie­no­dą stan­dar­tą, tvar­ką bū­tų tik­rai su­dė­tin­ga. Juo la­biau, kaip ir sa­kiau, sa­vi­val­dy­bių si­tu­a­ci­ja ski­ria­si, ma­tyt, ne­pa­si­ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bėmis, joms val­dant sa­vo tur­tą ir su juo tvar­kan­tis, tik­rai nė­ra jo­kio pa­grin­do.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš­ties pa­si­ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bė­mis tik­riau­siai rei­kia, bet aš no­riu pa­sa­ky­ti jums to­kį pa­vyz­dį. Lie­tu­va dar tu­rė­jo li­tus. Aš ban­džiau do­mė­tis, ko­kias su­mas su­da­ro nuo­mos mo­kes­tis įvai­rioms vais­ti­nėms, ki­toms ins­ti­tu­ci­joms, įsi­kū­ru­sioms li­go­ni­nė­se. Tai ra­dau to­kį da­ly­ką vie­no­je ra­jo­no li­go­ni­nė­je. Nuo­mos kvad­ra­ti­nis met­ras kai­na­vo per 100 li­tų, o vie­no­je di­džiau­sių, ne di­džiau­sių, o vie­no­je di­de­lė­je Vil­niaus li­go­ni­nė­je – ke­lio­li­ka li­tų kai­na­vo. Ar jūs ne­ma­no­te, kad to­kių da­ly­kų ga­li bū­ti ir kad vis dėl­to Vy­riau­sy­bė ko­kias nors gai­res ga­lė­tų nu­sta­ty­ti? Tam, kad ne­bū­tų, kaip sa­ko ko­le­ga R. Mar­ti­nė­lis, vi­siš­kos sa­vi­va­lės, nes tų in­te­re­sų vis dėl­to yra ir jų tik­riau­siai bus.

A. VERYGA (LVŽSF). Iš tie­sų, ma­tyt, tam tik­rų ri­zi­kų yra, bet jų, ko ge­ro, bus vi­sur. La­bai pri­klau­sys gal ne tiek, kaip pa­sa­ky­ti, nuo stei­gė­jo ly­gio ar­ba pa­čios įstai­gos dy­džio, bet pri­klau­sys, aiš­ku, ir nuo va­do­vų, ir nuo jų veik­los skaid­ru­mo, ir kaip bus lai­ko­ma­si ir ki­tų įsta­ty­mų. Ne­nu­sto­ja juk ga­lio­ti ir vi­si ki­ti įsta­ty­mai, ga­lio­jan­tys svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mai. Tai ir Vie­šų­jų pir­ki­mų, ir ki­ti įsta­ty­mai, ku­rie ga­li bū­ti ak­tu­a­lūs ar­ba svar­būs. Vėl­gi vi­suo­ti­nai ne­pa­si­ti­kė­ti dėl ke­lių at­ve­jų, ku­rie yra tik­rai ir kri­ti­kuo­ti­ni, ir smerk­ti­ni, o kar­tais gal ir tei­sė­sau­gos ty­ri­mo ob­jek­tas, ma­tyt, sa­ky­ti, kad vi­si taip da­ro, vi­si ne­ge­rai el­gia­si, ne­ga­li­ma. Tai ir­gi mū­sų sis­te­mai už­de­da tam tik­rą šlei­fą. Ji mi­ni­ma kaip la­biau­siai ko­rum­puo­ta ir pa­na­šiai, kai dau­ge­liu at­ve­jų žmo­nės net ne­la­bai ži­no, kas tai yra, kas ta ko­rup­ci­ja yra.

Aš siū­ly­čiau vis dėl­to pa­si­ti­kė­ti, nes ir dėl to įsta­ty­mo, ku­riuo bu­vo kei­čia­ma ir tur­to val­dy­mo for­ma, nuo­gąs­ta­vi­mų bu­vo, kad ne­si­tvar­kys, ne­tin­ka­mai tvar­ky­sis, iš­par­duos tur­tą ar pa­na­šiai. Ne­ga­li­me vi­są lai­ką ne­pa­si­ti­kė­ti ir sa­ky­ti, kad mes ne­su­ge­bė­jo­me iš­gy­ven­din­ti ap­skri­tai iš ša­lies tų ne­ge­rų da­ly­kų. Jei­gu yra ko­kių nors kon­kre­čių ne­ge­ro­vių, tai yra ir sa­vi­val­dy­bė­je ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų, ir ko­rup­ci­jos prie­žiū­ros tam tik­rų or­ga­nų. Jie ga­li žiū­rė­ti ir pri­žiū­rė­ti, jų toks dar­bas yra.

PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų sa­vi­val­dos tei­sės yra la­bai svar­bios ir, ko ge­ro, rei­kia joms pri­tar­ti. Bet, aiš­ku, tie ne­ge­ri pa­vyz­džiai da­ro tam tik­rą įta­ką, pri­imant spren­di­mus. Pa­vyz­džiui, kai po­li­ti­nė gru­pė nu­spren­džia ati­duo­ti da­lį po­li­kli­ni­kos pri­va­čiai įmo­nei, ku­ri su­da­ry­tų pa­grin­di­nę kon­ku­ren­ci­ją pa­ė­mu­si ge­riau­sią da­lį po­li­kli­ni­kos pa­slau­gų, ir taip žlug­do tą sa­vo po­li­kli­ni­ką. Iš pir­mo žvilgs­nio ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad tai kon­ku­ren­ci­ja, taip tu­ri bū­ti. De­ja, tai ne vi­sai šva­ri kon­ku­ren­ci­ja, taip mo­kes­čių mo­kė­to­jai iš­lai­ko tą ne­ra­cio­na­lią da­lį, o iš tie­sų ver­slas kai ka­da pa­si­i­ma sa­vo. Ne­ži­nau, anks­čiau bū­da­vo to­kie įsta­ty­mai, kad pa­na­šaus pro­fi­lio įstai­goms ne­bū­tų su­teik­ta ar­ba kaip nors, kad bū­tų tam tik­ri rė­mai. Aš bi­jau…

PIRMININKAS. Lai­kas.

E. PUPINIS (TS-LKDF). …mes pri­si­da­ry­si­me sau pro­ble­mų, kai vi­sos pro­ble­mos bus už­dė­tos ant sa­vi­val­dy­bių, o kaž­kas iš to gaus di­de­lius pel­nus. Ačiū.

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Kaip ir mi­nė­jau, aš tik­rai ne­nei­giu blo­gų pa­vyz­džių, ku­rių bū­na, ma­tyt, pa­si­tai­ko. Jei­gu ky­la pa­grįs­tų įta­ri­mų dėl pik­tnau­džia­vi­mo tam tik­ra si­tu­a­ci­ja, vėl­gi yra su­kur­ta vi­sa sis­te­ma, yra tar­ny­bos, ku­rios tu­rė­tų ver­tin­ti tuos pro­ce­sus, su­dė­lio­ti kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei, jos tik­rai yra la­bai la­bai skir­tin­gos. At­ro­do, ir pa­ti ge­riau­sia kar­tais idė­ja, kad ir ko­kią mes pa­im­tu­me, ar įvai­rūs skai­čia­vi­mai, kad ir tam tik­rų pa­slau­gų ro­dik­lių skai­čia­vi­mai, kai Lie­tu­va yra to­kia mar­ga, kam nors pra­de­da ne­tik­ti, at­si­ran­da lyg ir lo­giš­kų pa­aiš­ki­ni­mų, ko­dėl tai sa­vi­val­dy­bei ne­tin­ka to­kia tvar­ka, ta­da tu­ri­me gal­vo­ti apie ko­kias nors iš­im­tis. Ma­nau, kad ge­res­nis ke­lias yra pa­si­ti­kė­ti sa­vi­val­dy­bė­mis, ska­tin­ti, ma­tyt, pa­si­telk­ti la­biau gal­būt vi­suo­me­nę, pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jas, kad tuos klau­si­mus svars­ty­tų, ap­ta­ri­nė­tų, nau­do­ti de­mo­kra­tinius me­cha­niz­mus ste­bė­ti to­kioms si­tu­a­ci­joms. Bet, sa­kau, ne­pa­si­ti­kint ar­ba va­do­vau­jan­tis blo­gais pa­vyz­džiais ne­ap­kal­tin­ti a pri­ori vi­sų, kad vi­si ne­tin­ka­mai val­do, nes iš tik­rų­jų taip nė­ra, tai la­biau yra iš­im­tys ne­gu tai­syk­lė.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Mi­nist­re, sa­ky­ki­te, kaip, ti­kė­ti­na, pa­si­keis nuo­mos kai­na už nau­do­ja­mą tur­tą, nes iš es­mės, jei­gu šis pro­jek­tas pa­ska­tins sa­vi­val­dy­bes efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bės tur­tą, tai yra ge­ras da­ly­kas, tei­sin­gas ir svei­kin­ti­nas rei­ka­las. Ir klau­si­mas, kaip prog­no­zuo­ja­te to tur­to nuo­mos kai­nos po­ky­čius?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Tik­rai, ma­tyt, su­dė­tin­ga spė­lio­ti taip te­oriš­kai gal­vo­jant. Jei­gu sa­vi­val­dy­bės va­do­vai jau­čia­si tik­ri šei­mi­nin­kai ir at­sa­kin­gi, tai jie vis­ką pa­da­rys, kad nuo­mos kon­kur­sai bū­tų skaid­rūs, kad pa­ska­tin­tų dau­giau ką nors da­ly­vau­ti. Tai tu­rė­tų nuo­mos kai­ną au­gin­ti. To­kia prie­lai­da kaip ir bū­tų, o kaip re­a­liai gy­ve­ni­me įvyks, vis­ko, ma­tyt, bus. Bus ir kaž­ko­kių pa­vyz­džių, ku­rie tik­rai bus jo­kiais bū­dais ne­sek­ti­ni, bet pa­ti lo­gi­ka dik­tuo­tų, kad šei­mi­nin­kas tu­rė­tų elg­tis taip, kad nau­do­tų sa­vo tur­tą tik­rai mak­si­ma­liai nau­din­gai, o tuos gau­tus pi­ni­gus in­ves­tuo­tų vėl į tvar­ky­mą, į ge­ro­vės ge­ri­ni­mą to­je pa­čio­je įstai­go­je, ku­ri gau­na pi­ni­gų iš­nuo­mo­da­ma pa­tal­pas.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mas mi­nist­re, iš tie­sų kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo be­veik dvi­gu­bai, o pa­tal­pos dau­giau­sia li­kę tos pa­čios, tai čia pri­ta­riu tam žings­niui. Ap­skri­tai gal rei­kia nu­sta­ty­ti ko­kius nors nor­ma­ty­vus ar gy­ven­to­jų skai­čiui, ar pa­slau­gų ap­im­čiai, kad mo­ty­vuo­tu­me tiek sa­vi­val­dy­bės, tiek li­go­ni­nių va­do­vus, kad ga­li­me tą tur­tą par­duo­ti kaž­kam ki­tur, daug tik­rai ne­pa­nau­do­ja­mo tur­to. Šil­dy­ti rei­kia, iš­lai­dos, la­bai ne­efek­ty­vus iš­ei­na kai kur tas jos dar­bas. Ką jūs gal­vo­ja­te apie tai?

A. VERYGA (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Dėl pa­čių nor­ma­ty­vų, tai jie yra. Yra hi­gie­nos nor­mos, kiek vie­nam žmo­gui tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma. Dar dau­giau, yra sis­te­mos efek­ty­vu­mo ro­dik­liai, kiek die­nų pa­gei­dau­ti­na per me­tus ta lo­va tu­rė­tų veik­ti, funk­cio­nuo­ti, kad ji ne­sto­vė­tų tie­siog tuš­čia, tuš­ti sky­riai, nes vis­kas kai­nuo­ja. Bet kaip se­ka­si, tai se­ka­si la­bai skir­tin­gai ir kai ku­riais at­ve­jais gal net su­dė­tin­ga kal­tin­ti sa­vi­val­dy­bę, nes tur­tą gal­būt ga­lė­jo par­duo­ti ir in­ves­tuo­ti tuos gau­tus pi­ni­gus į su­tvar­ky­mą, jei yra tai at­ski­ri, tar­ki­me, pa­sta­tai. Bet jei­gu tai yra se­nas so­vie­ti­nis pa­sta­tas, ku­rio ne­at­skel­si, ga­ba­lais ne­par­duo­si, ir ne­la­bai gal­būt ir pir­kė­jų bū­na kai ku­rio­se si­tu­a­ci­jo­se, nes kas jį pirks to­kį? Ką su juo da­ry­ti? Jis yra li­go­ni­nės pa­sta­tas, jo fi­ziš­kai nie­kaip ne­at­skir­si, tai kar­tais to­kioms sa­vi­val­dy­bėms re­ko­men­duo­ja­me tie­siog iš vi­so to­kį pa­sta­tą net ne par­duo­ti, o griau­ti, o vie­toj to pa­si­sta­ty­ti kaž­ko­kį kom­pak­tiš­ką, šiuo­lai­kiš­ką, ne­di­de­lį. Bet vėl­gi tai yra sa­vi­val­dy­bės spren­di­mai, jos pa­čios spren­džia ir kar­tais tik­rai, de­ja, la­bai ne­ra­cio­na­liai nu­spren­džia kiš­ti pi­ni­gus į di­de­les erd­ves, ku­rios ne­be­už­pil­dy­tos bū­na, net iki pu­sės ne­už­pil­do­ma.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Klau­sti laikas bai­gė­si. Mo­ty­vai už – A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ko­le­gos, iš es­mės lo­giš­ka įsta­ty­mo pa­tai­sa. Tur­tą tu­rė­tų val­dy­ti to tur­to stei­gė­jai, bet aš no­riu pri­min­ti, kad bu­vo daug at­ve­jų, – ir Sa­pie­gų par­kas, ir Ku­lau­tu­vo­je, ir pa­ga­liau Ant­akal­nio gat­vė­je, ki­tos svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos. Yra daug li­kę dar tur­to, ku­ris tik­rai ma­si­na ir sa­vi­val­dy­bių žmo­nes, ir įstai­gų va­do­vus. Jei­gu mes vi­sai li­be­ra­li­zuo­si­me, tai ga­li­me tu­rė­ti vėl­gi la­bai įdo­mių at­ve­jų, ir mi­nist­ras tei­sus, kad rei­kia pa­si­ti­kė­ti, bet aš ma­nau, kad svars­ty­da­mi gal­būt tu­rė­tu­me su­ras­ti ko­kį nors me­cha­niz­mą, kad vis dėl­to Vy­riau­sy­bė ko­kius nors prin­ci­pus ga­lė­tų nu­sta­ty­ti. Jei­gu da­bar kiek­vie­na iš 60 sa­vi­val­dy­bių nu­sta­tys sa­vo tur­to nuo­mos ir pa­nau­dos tvar­ką, mes gau­si­me cha­o­sė­lį ir nesu­si­tvar­ky­si­me. Sa­kau: iš prin­ci­po siū­lau pri­tar­ti, bet rei­kia dar pa­gal­vo­ti apie ko­kį nors me­cha­niz­mą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Dėl šio pro­jek­to bal­suo­si­me vė­liau.

 

16.55 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 153 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4378 (pa­tei­ki­mas)

 

Į tri­bū­ną kvie­čiu D. Ka­mins­ką. Jis pri­sta­tys Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 153 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4378. Pra­šau, Da­riau.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mi ko­le­gos, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas bu­vo re­gist­ruo­tas dar pra­ei­tais me­tais po dis­ku­si­jų su Lie­tu­vos šei­mos gy­dy­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais. Iš tik­rų­jų vie­nas iš ker­ti­nių šei­mos me­di­ci­nos prin­ci­pų yra ne­per­trau­kia­ma pa­cien­to prie­žiū­ra. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ter­mi­nas „ne­per­trau­kia­ma“ la­biau su­pran­ta­mas kaip tęs­ti­nė prie­žiū­ra. Ki­taip ta­riant, šei­mos gy­dy­to­jas yra tas, ku­ris spren­džia di­dži­ą­ją da­lį pa­cien­to svei­ka­tos pro­ble­mų, bet kai tam ne­tu­ri ga­li­my­bių, pa­cien­tą nu­siun­čia pas ki­tos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos gy­dy­to­ją. Po ki­tų spe­cia­lis­tų kon­sul­ta­ci­jų, ty­ri­mų ar gy­dy­mo sta­cio­na­re to­liau pats rū­pi­na­si pa­cien­to svei­ka­ta.

O Lie­tu­vo­je ter­mi­nas „ne­per­trau­kia­ma“ in­ter­pre­tuo­ja­mas tie­sio­giai, tai yra šei­mos gy­dy­to­jo me­di­ci­nos pa­slau­ga tu­ri bū­ti tei­kia­ma vi­są pa­rą septynias die­nas per sa­vai­tę, ki­taip ta­riant, ne tik die­nos me­tu dar­bo die­no­mis, bet ir nak­ti­mis, šven­čių die­no­mis, sa­vait­ga­liais. Šiuo me­tu įsta­ty­mu įtvir­tin­tas rei­ka­la­vi­mas vi­są pa­rą septynias die­nas per sa­vai­tę teik­ti šei­mos me­di­ci­nos pa­slau­gas yra ne­pa­grįs­tas eko­no­mi­niu ir kli­ni­ki­niu po­žiū­riu. Pa­vyz­dys – kai­mo ir mies­te­lių am­bu­la­to­ri­jo­se pa­pras­tai dir­ba vie­nas, du ar tam tik­rais at­ve­jais trys šei­mos gy­dy­to­jai. To­kio­se am­bu­la­to­ri­jo­se fi­ziš­kai ir pa­gal Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas ne­ga­li­ma už­tik­rin­ti ne­nu­trūks­ta­mo lai­ko pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros, nes tie­siog tam nė­ra žmo­giš­kų­jų re­sur­sų.

Taip pat ga­liu pa­mi­nė­ti, kad blo­gė­ja šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas die­ną, kai krei­pia­si di­džio­ji dau­gu­ma pa­cien­tų, nes po nak­ti­nio bu­dė­ji­mo šei­mos gy­dy­to­jui pa­gal Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas pri­klau­so vie­na ne dar­bo die­na. Tai yra jis ki­tą dar­bo die­ną ne­ap­tar­nau­ja pa­cien­to, o tai ne­abe­jo­ti­nai il­gi­na ei­les gau­ti šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gas. Šiuo­lai­ki­nės šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gos tam­pa ne­at­sie­ja­mos ir nuo ki­tų spe­cia­lis­tų, la­bo­ran­tų, ra­dio­lo­gų, to­dėl šiems spe­cia­lis­tams ne­dir­bant sa­vait­ga­liais, nak­ti­mis ar šven­čių die­no­mis šei­mos gy­dy­to­jo pa­slau­gos ne­bus pil­na­ver­tės, nė­ra pil­na­ver­tės, nes šei­mos gy­dy­to­jas ne­su­tei­kia ko­ky­biš­kos kon­sul­ta­ci­jos, jis ne­ga­li gau­ti ty­ri­mų kon­sul­ta­ci­jai su­teik­ti.

Nors Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta, kad pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos tu­ri bū­ti už­tik­rin­tos visą parą ir septynias die­nas per sa­vai­tę, ta­čiau ūmios li­gos at­ve­ju, kai yra karš­čia­vi­mas ar vi­du­ti­nio stip­ru­mo skaus­mas, kai pa­ros lai­ko­tar­piu pa­cien­tui esant ra­my­bės bū­se­nos at­si­ran­da du­su­lys, gal­vos skaus­mas, svai­gi­mas, py­ki­ni­mas, vė­mi­mas, su­trin­ka ko­or­di­na­ci­ja, stai­ga pa­si­reiš­kia pro­gre­suo­jan­tis ti­ni­mas, ir tais at­ve­jais, kai pa­ti­ria­mos įvai­rios kil­mės trau­mos ir su­žei­di­mai, jos pa­gal sa­vo po­bū­dį yra pri­ski­ria­mos sku­biai me­di­ci­nos pa­gal­bai. To­dėl iš tik­rų­jų bū­tų tiks­lin­ga, kad ūmių būk­lių at­ve­jais pir­mi­nės am­bu­la­to­rinės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos ne dar­bo lai­ku pa­cien­tai vyk­tų tie­siai į as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas, tu­rin­čias sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rius.

Dar ga­liu pa­žy­mė­ti, kad nė­ra už­tik­ri­na­mas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mo skaid­ru­mas. Pa­cien­tai pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos ne dar­bo me­tu krei­pia­si į ki­tą įstai­gą ir pa­pra­šo­mi su­mo­kė­ti už pa­slau­gas. Tai grin­džia­ma tuo, kad pa­slau­gos nė­ra pri­skir­tos ūmiai būk­lei, to­dėl tu­rė­tų bū­ti gau­na­mos pas šei­mos gy­dy­to­ją. To­kiu at­ve­ju su­si­da­ro si­tu­a­ci­ja, kad pa­cien­tai ar­ba tu­ri su­si­mo­kė­ti už pa­slau­gas, ar­ba vyk­ti at­gal na­mo ir dėl svei­ka­tos būk­lės į šei­mos gy­dy­to­ją kreip­tis įstai­gos dar­bo lai­ku.

Šio pro­jek­to tiks­las – at­si­sa­ky­ti per­tek­li­nio įpa­rei­go­ji­mo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės svei­ka­tos sis­te­mos įstai­goms už­tik­rin­ti pa­slau­gų tei­ki­mą vi­są pa­rą sep­ty­nias die­nas per sa­vai­tę, bet įpa­rei­go­ti pir­mi­nės am­bu­la­to­ri­nės as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­ki­mą pa­cien­tams už­tik­rin­ti ne ma­žiau kaip po aš­tuo­nias va­lan­das pen­kias dar­bo die­nas per sa­vai­tę, taip pat ne ma­žiau kaip dvi pa­pil­do­mas va­lan­das kiek­vie­ną dar­bo die­ną prieš ar­ba po įstai­gos dar­bo die­nos lai­ko. Tai bū­tų kaip ir su­mi­nė de­šim­ties va­lan­dų die­na. Iš­ki­lus po­rei­kiui, pa­cien­tas pa­slau­gas gau­tų ki­tu lai­ku. Kai įstai­ga ne­dir­ba, pa­slau­gų ga­vi­mas bū­tų dve­jo­pas. Jei pa­cien­to būk­lė ati­tik­tų ūmios būk­lės at­ve­jus, pa­cien­tas tu­rė­tų kreip­tis ir gau­ti pa­slau­gas įstai­go­se, tu­rin­čio­se sku­bio­sios pa­gal­bos sky­rius. Jei pa­cien­to būk­lė ne­ati­tin­ka ūmių būk­lių, pa­cien­tas pa­slau­gą gau­tų ki­tą įstai­gos dar­bo die­ną.

Pra­šy­čiau pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą. Pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia R. Mar­ti­nė­lis.

R. MARTINĖLIS (TS-LKDF). Ačiū, po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Aš no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų dėl arit­me­ti­kos. Čia dėl va­lan­dų, nes aš­tuo­nios, dvi ir vie­na, na, pie­tų per­trau­ka ten… ga­li­ma, aiš­ku, sa­ky­ti, de­šimt va­lan­dų su­si­da­ro per pa­rą. Jei­gu dir­ba vie­nas ben­dro­sios prak­ti­kos gy­dy­to­jas sa­vo ka­bi­ne­te, iš tik­rų­jų jau su­si­da­ro la­bai il­ga dar­bo die­na. Kaip to­kiu at­ve­ju jūs pa­ko­men­tuo­tu­mė­te tą dar­bą?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų įstai­ga tu­rė­tų už­tik­rin­ti de­šim­ties va­lan­dų įstai­gos dar­bo lai­ką. Tai bū­tų aš­tuo­nios va­lan­dos plius dvi va­lan­dos. Pie­tų per­trau­ka įei­tų į įstai­gos, ne į dar­buo­to­jo dar­bo lai­ką, bet į įstai­gos, nes kal­ba­ma ne apie dar­buo­to­jo dar­bo lai­ko su­pra­ti­mą pa­gal Dar­bo ko­dek­są, o įstai­gai tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus dėl dar­bo lai­ko už­tik­ri­ni­mo. Kaip ir dis­ku­ta­vo­me su pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vais, jei­gu yra ma­žos am­bu­la­to­ri­jos, ku­rio­se dir­ba, sa­ky­sim, vie­nas gy­dy­to­jas ir slau­gy­to­ja, už­tik­rin­ti tas de­šimt dar­bo va­lan­dų įstai­gai vie­nas iš va­rian­tų ga­lė­tų bū­ti, ka­dan­gi tik­rai at­ei­na pa­cien­tų pro­fi­lak­ti­niam pa­tik­ri­ni­mui, juos ga­li pri­žiū­rė­ti bū­tent slau­gy­to­ja. Pa­vyz­džiui, sa­ky­sim, nuo 8 iki 10 va­lan­dos pri­ima slau­gy­to­ja, gy­dy­to­jas at­ei­na nuo 10 va­lan­dos ir ati­dir­ba sa­vo aš­tuo­nias va­lan­das. Ki­tą die­ną ga­li at­virkš­čiai, sa­ky­sim, gy­dy­to­jas at­ei­na anks­čiau iš ry­to, o tas dvi va­lan­das pra­tę­sia slau­gy­to­ja.

Taip pat įsta­ty­mo pro­jek­te, jei­gu taip jau pla­čiau, jei­gu yra įstai­ga, ku­ri ne­pa­jė­gia su­da­ry­ti tų de­šim­ties va­lan­dų, tai tu­rė­tų su­da­ry­ti su ki­ta gy­dy­mo įstai­ga, ku­ri ga­lė­tų teik­ti bū­tent tą de­šim­ties va­lan­dų lai­ko­tar­pį, kad gau­tų rei­kia­mą pa­slau­gą. O esant ūmių būk­lių si­tu­a­ci­jai pa­cien­tai ži­no­tų, kad jie ga­li va­žiuo­ti tie­siai į gy­dy­mo įstai­gas, ku­rios tu­ri bū­tent pri­ėmi­mo sky­rius, kur ga­li­ma su­teik­ti sku­bi­ą­ją pa­gal­bą, nes pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją šei­mos gy­dy­to­jas sa­vo dar­bo me­tu tu­ri su­teik­ti pir­mi­nę sku­bi­ą­ją pa­gal­bą, bet pa­gal įsta­ty­mus jam nė­ra pri­va­lo­ma teik­ti tos sku­bio­sios pa­gal­bos. Yra tik­tai pir­minė.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, sa­ky­ki­te, kaip re­a­liai pa­si­keis pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas pri­ėmus pro­jek­tą, nes jau šian­dien tu­ri­me ne­ma­žai at­ve­jų, kai dėl ka­ran­ti­no ir įvai­rių ki­tų ap­ri­bo­ji­mų taip pat ir pla­ni­nės pa­slau­gos nė­ra už­tik­ri­na­mos. Da­bar mes vėl kal­ba­me apie tam tik­rą ri­bo­ji­mą. Sa­ky­ki­te, ar pri­ėmus įsta­ty­mą re­a­liai kaip nors pa­si­keis, ar mes čia tie­siog ban­do­me įsta­ty­mą pri­tai­ky­ti prie re­a­ly­bės? Ačiū.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Iš tik­rų­jų dar kar­tą pa­kar­to­siu: šis įsta­ty­mas bu­vo re­gist­ruo­tas pra­ei­tais me­tais. Bu­vo dis­ku­tuo­ta dar ir va­sa­ros me­tu bū­tent su šei­mos gy­dy­to­jais. Kaip tik mes pa­da­ro­me, kad pail­gi­na­me pri­ėmi­mo dar­bo va­lan­das, nes iš tik­rų­jų pa­tek­ti pa­cien­tui bū­tų di­des­nė ga­li­my­bė, jei­gu mes at­lais­vin­tu­me pri­va­lo­mus bu­dė­ji­mus, kaip aš pir­ma pa­vyz­dį da­viau. Jei­gu šei­mos gy­dy­to­jas bu­di, ki­tą die­ną jis tu­rė­tų tu­rė­ti lais­vą dar­bo die­ną. Jei­gu ir yra pail­gin­tas įstai­gos dar­bo lai­kas, gy­dy­to­jui ne­rei­kia bu­dė­ti, jis kaip tik ga­li ma­žin­ti, pri­im­ti dau­giau pa­cien­tų.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, aš ne kaip dak­ta­ras dak­ta­rui, o kaip pa­cien­tas dak­ta­rui klau­si­mą tu­riu. Vis­gi dėl pri­ei­na­mu­mo. Man at­ro­do, pa­grin­di­nis klau­si­mas, ži­nant, kad Lie­tu­va dėl kai ku­rių li­gų pa­si­žy­mi di­de­liu mir­tin­gu­mu, mes pir­mau­ja­me Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te, ar ši­tie pa­kei­ti­mai ne­pa­di­dins mū­sų dar to­kių ne pa­čių ge­riau­sių ro­dik­lių?

Ir ki­tas klau­si­mas. Jūs pra­bė­go­mis pa­sa­kė­te, kad jūs kal­bė­jo­te su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Taip.

A. SYSAS (LSDPF). Ar bu­vo de­rin­ta su or­ga­ni­za­ci­jo­mis, bū­tent dir­ban­čio­mis šio­je sri­ty­je? La­bai ačiū.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Bū­tent bu­vo de­rin­ta su Lie­tu­vos šei­mos gy­dy­to­jų pro­fe­si­ne są­jun­ga. Jei­gu įdo­mu, tai ga­liu ir pa­var­des pa­sa­ky­ti, tai bū­tų T. Kun­dro­tė, G. Bar­šaus­kie­nė. (Bal­sai sa­lė­je) Tai čia kaip at­sto­vai, bū­tent su jo­mis bu­vo kon­sul­tuo­ta­si, nes iš tik­rų­jų aš ki­tos spe­cia­ly­bės gy­dy­to­jas esu, bet dėl jų spe­ci­fi­kos su jo­mis bū­tent šiais klau­si­mais bu­vo dis­ku­tuo­ta. Tik­rai ma­nau, kad pail­gin­tas dar­bo lai­kas kaip tik ir pra­ple­čia pa­cien­tui ti­ki­my­bę pa­tek­ti pas gy­dy­to­ją lai­ku. Iš kar­to mes nu­ma­to­me to­kią si­tu­a­ci­ją: jei­gu tai yra ūmios kaž­ko­kios kli­ni­ki­nės si­tu­a­ci­jos, tai bū­tent ne dar­bo me­tu žmo­nės ga­lė­tų tie­siai va­žiuo­ti į pri­ėmi­mo sky­rius, kur gau­tų sku­biąją pa­gal­bą. Mes kaip tik iš­spręs­tu­me ši­tą klau­si­mą.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jūs čia įdo­miai fi­lo­so­fuo­ja­te, kad pa­di­dės ga­li­my­bė gau­ti pa­slau­gas. Aš šian­dien pa­klau­siau ke­lių po­li­kli­ni­kų ir Vil­niu­je, ir ki­tuo­se mies­tuo­se, tai da­bar jau jie dir­ba po dvylika va­lan­dų, kai ku­rie dar dau­giau, iš­dės­to dviem pa­mai­no­mis. Jūs siū­lo­te aš­tuo­nias plius dvi, tai jūs jau siū­lo­te čia trum­pin­ti.

Ki­tas da­ly­kas, klau­siau, kaip bus šven­čių die­no­mis, jei­gu jūs sa­ko­te, pen­kias die­nas, kaip bus nak­tį, jei­gu jūs įpa­rei­go­ja­te šei­mos gy­dy­to­jus tą ne­per­trau­kia­mą… iš es­mės nai­ki­na­te ne­per­trau­kia­mą pa­slau­gų tei­ki­mo prin­ci­pą. Ar jūs vis dėl­to kon­sul­ta­vo­tės su pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rios, kiek aš ži­nau, ma­no, kad tas jū­sų pro­jek­tas ne­pa­ge­rins, ne­pa­di­dins, bet pa­blo­gins pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą?

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ne­la­bai su­pra­tau, kaip ga­lė­tų pa­blo­gin­ti, jei­gu yra kaip tik pail­gi­na­mas dar­bo lai­kas ir pa­cien­tai ga­lė­tų…

A. MATULAS (TS-LKDF). Kad kaip tik trum­pi­na­mas. Kai ku­rios da­bar dir­ba il­giau.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ko­dėl trum­pi­na­mas? Jei­gu jūs nors kiek gi­li­no­tės į ši­tą pro­jek­tą, tai iš tik­rų­jų net­gi, sa­ky­kim, jei­gu gy­dy­mo įstai­gos pra­tę­sia dau­giau ne­gu de­šimt tas aš­tuo­nias, tai šne­kam apie gy­dy­to­ją, ku­ris dir­ba aš­tuo­nias va­lan­das, tai yra ne apie gy­dy­to­ją, ku­ris dir­ba aš­tuo­nias va­lan­das, bet apie įstai­gą, ku­ri dir­ba de­šimt va­lan­dų. Ir dar. Jei­gu, sa­ky­sim, yra pa­mai­ni­nis, jei­gu mes iš­dės­to­me ir, pa­vyz­džiui, dirbs nuo aš­tuo­nių iki de­vy­nių, o gal net iki de­šim­tos va­lan­dos, gy­dy­mo įstai­goms ne­rei­kės pa­pil­do­mai mo­kė­ti ki­toms įstai­goms, ku­rios tei­kia bū­tent jų ne dar­bo me­tu pa­slau­gas, tai bus ir leng­ves­nis fi­nan­si­nis krū­vis toms įstai­goms, ir pa­cien­tams pa­kliū­ti pas gy­dy­to­ją kaip tik yra pa­di­di­na­mas pri­ei­na­mu­mas. O jei­gu yra ūmi būk­lė, tai kaip tik žmo­nės va­žiuos į gy­dy­mo įstai­gas ten, kur pri­va­lo ir kur ge­riau­siai gaus pa­slau­gą.

PIRMININKAS. Klau­sia P. Gra­žu­lis.

P. GRAŽULIS (MSNG). Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, aš nuo­lat ke­liu klau­si­mą, o jei­gu šei­mos gy­dy­to­jų ins­ti­tu­ci­ją vi­sai nai­kin­ti ir juos nu­kreip­ti į po­li­kli­ni­kas? Jei­gu man skau­da dan­tį, ei­nu pas sto­ma­to­lo­gą, jei­gu man skau­da au­sį ar no­sį, ei­nu pas ki­tą spe­cia­lis­tą, šir­dį – vėl pas ki­tą. Kam rei­ka­lin­gas ši­tas tar­pi­nin­kas, jūs man pa­sa­ky­ki­te? Te­gu jis tu­ri spe­cia­ly­bę, ei­na dirb­ti į po­li­kli­ni­kas, at­ei­siu į po­li­kli­ni­ką ir aš ten ra­siu sa­vo gy­dy­to­ją. Kas čia per ne­są­mo­nė? Tik­rai pa­dau­gės gy­dy­to­jų ir su­ma­žės ei­lės.

D. KAMINSKAS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, ga­liu at­sa­ky­ti, kad ši­ta sis­te­ma yra pas mus jau daug me­tų ir ji­nai yra vy­rau­jan­ti pa­sau­ly­je. Iš tik­rų­jų to­kią sis­te­mą mes tu­ri­me ir ne­ma­nau, kad ją ver­tė­tų da­bar keis­ti, nes iš tik­rų­jų, kaip ir mi­nė­jau, iš es­mės vi­sur pa­sau­ly­je taip yra.

P. GRAŽULIS (MSNG). Tai blo­gai, bu­vo so­vie­ti­nė­je sis­te­mo­je daug ge­riau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju, jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra. Dėl mo­ty­vų prieš – A. Ma­tu­las. Pra­šom.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, tai iš­ties įdo­mus įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris iš es­mės ma­ži­na pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą, bet ko­le­ga au­to­rius tei­gia prie­šin­gai. Pa­vyz­džiui, da­bar, jei­gu yra, kaip jis sa­ko, ūmi pa­gal­ba, bū­ti­no­ji pa­gal­ba, tai ji­sai krei­pia­si į įstai­gą, į pri­ėmi­mo sky­rių, ku­ris tu­ri tei­sę teik­ti tą pa­gal­bą, ir ap­mo­ka Li­go­nių ka­sa, tiks­liau, vals­ty­bė, pa­gal Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mą.

Kad už­tik­rin­tų ne­per­trau­kia­mu­mą, vi­sos įstai­gos yra su­da­riu­sios su­tar­tis su ki­to­mis įstai­go­mis, kad teik­tų pla­ni­nę pa­gal­bą. Pa­vyz­džiui, Vil­niaus mies­te dau­giau­sia yra su­da­ry­ta su­tar­čių su Cen­tro po­li­kli­ni­ka, nes ji tei­kia pla­ni­nę pa­gal­bą. Šeš­ta­die­nį ar­ba sek­ma­die­nį žmo­gus ga­li kreip­tis dėl bū­ti­no­sios pa­gal­bos, kaip sa­kiau, į li­go­ni­nę, o dėl pla­ni­nės pa­gal­bos, jei­gu jis ma­no, kad jam rei­kia, ne­ga­li su­lauk­ti pir­ma­die­nio ar ant­ra­die­nio, krei­pia­si į Cen­tro po­li­kli­ni­ką ir už tai ap­mo­ka ki­ta įstai­ga, ki­ta po­li­kli­ni­ka, ku­ri su­tar­ti­niu bū­du taip už­tik­ri­na tą ne­per­trau­kia­mu­mą.

Da­bar tos ga­li­my­bės ne­tu­rės, nes dirbs tik pen­kias die­nas. Va­di­na­si, pa­cien­tas tos ga­li­my­bės gau­ti pla­ni­nę pa­gal­bą šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį ne­tu­rės, jis lauks pir­ma­die­nio, ant­ra­die­nio. Už tas pla­ni­nes pa­slau­gas, jei­gu pa­cien­tas krei­pia­si, pa­vyz­džiui, į pri­ėmi­mo sky­rių, bet yra ne­draus­tas, jis ap­mo­ka pats, jei­gu tai nebū­ti­no­ji pa­gal­ba. Tai aki­vaiz­du, kad pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas ma­žės, ma­žės ir dėl to, kad jau dau­ge­lis įstai­gų, po­li­kli­ni­kos, dir­ba il­giau ne­gu dešimt va­lan­dų. Tai čia mes dar kar­tą ma­ži­na­me va­lan­das. Ma­no ma­ny­mu, tik­rai yra tam tik­ra pro­ble­ma, kad šei­mos gy­dy­to­jas tu­ri už­tik­rin­ti pa­gal­bą vi­są pa­rą, bet tai rei­kia…

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). …kom­plek­siš­kai spręs­ti vi­siems kar­tu, ras­ti bū­dą iš­ana­li­zuo­ti, kaip tai da­ro ki­tos ša­lys, Eu­ro­pos vals­ty­bės.

PIRMININKAS. Lai­kas.

A. MATULAS (TS-LKDF). Bet to­kiu bū­du ma­žin­ti pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą ir spręs­ti ši­tą pro­ble­mą ne­ga­li­ma, nes tik­rai pa­blo­gės ga­li­my­bė gau­ti pla­ni­nę pa­gal­bą žmo­nėms sa­vait­ga­liais.

PIRMININKAS. Ačiū. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Dėl šio pro­jek­to bal­suo­si­me vė­liau.

Ger­bia­mi ko­le­gos, no­rė­čiau pa­si­tar­ti. Ka­dan­gi prieš tai bu­vo ke­lių ko­le­gų siū­ly­mas pra­dė­ti bal­sa­vi­mą anks­čiau, tai aš no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, kad li­ko maž­daug ke­tu­ri klau­si­mai. No­rė­čiau jū­sų at­si­klaus­ti, ar ga­lė­tu­me bal­sa­vi­mus pra­dė­ti šiek tiek anks­čiau, kai baig­si­me tuos ke­tu­ris klau­si­mus? Ga­li­me? (Bal­sai sa­lė­je: „Taip!“) Ga­li­me. Ačiū.

 

17.12 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4785 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4785. Pra­ne­šė­ja – V. Ving­rie­nė. Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau pri­tar­ti nu­ta­ri­mui ir įtrauk­ti į pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų pro­gra­mą At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4713. Pa­tį pro­jek­tą pri­sta­ty­siu vė­liau.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma ko­le­ge, ko­dėl su­gal­vo­jo­te, kad bū­tent da­bar rei­kia pa­teik­ti ši­tą pro­jek­tą? Apie ši­tą pro­ble­mą, apie at­si­nau­ji­nan­čius šal­ti­nius, mes kal­ba­me ir kal­ba­me, tur­būt kas an­trą sa­vai­tę mes svars­to­me įsta­ty­mų pro­jek­tus. Ko­dėl bū­tent da­bar, ge­gu­žės vi­du­ry, rei­kia kal­bė­ti apie pal­mių alie­jų? Ačiū.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Pir­miau­sia aš no­riu pa­sa­ky­ti, kad ši­tas siū­ly­mas bu­vo įtrauk­tas prie At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo kaip ma­no pa­siū­ly­mas ir Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas jam bu­vo pri­ta­ręs, ta­čiau tru­pu­tį už­tru­ko dis­ku­si­jos. Ir kad ne­truk­dy­tu­me įsta­ty­mui, ne­su­stab­dy­tu­me jo, tie­siog at­ski­rą pro­jek­tą aš tei­kiu. Bet ki­tas da­ly­kas, šian­dien spren­džia­me glo­ba­lią pro­ble­mą ki­tos pa­sau­li­nės glo­ba­lios pro­ble­mos kon­teks­te, tai yra COVID-19 in­fek­ci­jos. O čia kaip tik ko­vos su kli­ma­to kai­ta klau­si­mas. Kli­ma­to kai­ta taip pat ne­tu­ri sie­nų, kaip ir vi­ru­sas. Aš ma­ny­čiau, kad mes tik­rai la­bai tei­sin­gai spren­džia­me, juo la­biau kad ki­tos ša­lys taip pat yra ši­tą klau­si­mą iš­kė­lu­sios, iš­spren­du­sios. Ir Pran­cū­zi­ja yra už­drau­du­si pal­mių alie­jų, nau­do­ja tik bio­de­ga­lų pa­vi­da­lu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju pra­ne­šė­jai. Dau­giau klau­si­mų nė­ra. Dėl mo­ty­vų dėl vi­so taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū. Pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Ar dis­ku­tuo­ti yra už­si­ra­šiu­sių? Nė­ra. Taip pat ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū. Pri­tarta.

Pri­ėmi­mas. Bal­suo­ja­me dėl šio nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 84 Sei­mo na­riai, at­si­pra­šau, už­si­re­gist­ra­vo 84, bal­sa­vo 82: už – 73, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

 

17.15 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4713 (pa­tei­ki­mas)

 

Pra­šau pri­sta­ty­ti dar­bo­tvarkės klau­si­mą – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-4713. Pra­šom.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šios pa­tai­sos tiks­las yra stab­dant tro­pi­kų miš­kų, tai yra mū­sų pla­ne­tos plau­čių, kir­ti­mus at­si­sa­ky­ti nau­do­ti pal­mių alie­jų. Šios pa­tai­sos tiks­las – ne­lai­ky­ti pal­mių alie­jaus bio­de­ga­lais. Juo la­biau kad mes pri­si­dė­tu­me prie ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių šios pro­ble­mos spren­di­mo.

Eu­ro­pos Są­jun­ga yra an­tra pa­sau­ly­je po In­di­jos pa­gal pal­mių alie­jaus im­por­tą ir di­džiau­sia jo da­lis, apie 60 %, im­por­tuo­ja­ma bū­tent bio­de­ga­lams. Spar­čiai au­gan­ti bio­de­ga­lų pa­klau­sa Eu­ro­po­je, In­do­ne­zi­jo­je, Ma­lai­zi­jo­je ska­ti­na ir pa­sau­li­nės pal­mių alie­jaus ga­my­bos mas­to au­gi­mą. Bė­da ta, kad alyv­pal­mių plan­ta­ci­jos daž­niau­siai ple­čia­mos nai­ki­nant ato­grą­žų miš­kus ir de­gi­nant dur­py­nus. Jung­ti­nių Tau­tų mais­to ir že­mės ūkio or­ga­ni­za­ci­jos duo­me­ni­mis, dėl to­kio ne­tei­sė­to ato­grą­žų miš­kų nau­do­ji­mo ko­mer­ci­nio že­mės ūkio tiks­lais kas­met iš­ker­ta­ma apie 13 mln. hek­ta­rų ato­grą­žų miš­kų ir pa­ga­mi­na­ma 1,5 mln. to­nų an­glies diok­sido. Tai ati­tin­ka ket­vir­ta­da­lį Eu­ro­pos Są­jun­go­je de­gi­nant iš­kas­ti­nį ku­rą iš­me­ta­mo CO2 du­jų kie­kio per me­tus.

To­kios ne­tei­sin­gos, ap­lin­kai abe­jin­gos veik­los pa­da­ri­niai pla­ne­tos at­mo­sfe­rai, mū­sų pa­čių svei­ka­tai yra ne­abe­jo­ti­nai ža­lin­gi. Ne­ga­na to, ato­grą­žo­se gy­ve­na dau­giau nei pu­sė vi­so pa­sau­lio gy­vū­nų ir au­ga­lų rū­šių, jie ri­zi­kuo­ja iš­nyk­ti.

Pri­va­lu pa­mi­nė­ti ir tai, kad alyv­pal­mių au­gi­ni­mu be­si­ver­čian­tys ūki­nin­kai ato­grą­žų ša­ly­se daž­nai yra iš­nau­do­ja­mi stam­bių­jų alie­jaus spau­di­mo įmo­nių, dėl to pra­si­sko­li­na ir, ne­pa­jėg­da­mi at­nau­jin­ti plan­ta­ci­jų, nu­skurs­ta. Tai daž­nai ve­da prie ki­tų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų: pri­vers­ti­nio iš­kel­di­ni­mo, gin­kluo­to smur­to, vai­kų dar­bo, sko­lų iš­pir­ki­nė­ji­mo ver­giš­ku dar­bu.

Iš es­mės pro­jek­tas vi­siš­kai ati­tin­ka Eu­ro­pos Par­la­men­to dar 2017 me­tais pri­im­tą re­zo­liu­ci­ją, ska­ti­nan­čią nuo 2020 me­tų ne­be­nau­do­ti iš pal­mių alie­jaus pa­ga­min­tų bio­de­ga­lų ir pa­keis­ti šiuos de­ga­lus vie­ti­niais bio­de­ga­lais, pa­ga­min­tais iš rap­sų ir sau­lė­grąžų alie­jaus.

Ne­lik­da­mos abe­jin­gos šiai at­si­nau­ji­nan­čiai au­gan­čiai pro­ble­mai, drau­di­mus, ri­bo­jan­čius pal­mių alie­jaus nau­do­ji­mą bio­de­ga­lams pri­ėmė ki­tos ša­lys. Juo la­biau kad tai ati­tin­ka ir di­rek­ty­vos nuo­sta­tą, įpa­rei­go­jan­čią Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis iki 2030 me­tų at­si­sa­ky­ti pal­mių alie­jaus. Pir­mą žings­nį žen­gė Pran­cū­zi­ja, per­kė­lu­si šios di­rek­ty­vos nuo­sta­tas dar de­šim­čia me­tų anks­čiau ir ap­ri­bo­ju­si, tai yra už­drau­du­si pal­mių alie­jaus nau­do­ji­mą bio­de­ga­lams.

Tuo pa­čiu ke­liu, ti­kė­ti­na, seks ir Vo­kie­ti­ja. Nor­ve­gi­ja taip pat at­si­sa­kė pal­mių alie­jaus bio­de­ga­lams, mo­ty­vuo­da­ma tuo, kad pal­mių alie­jus yra kenks­min­gas ir tar­šus ap­lin­kai. Ki­tos ša­lys taip pat ke­ti­na sek­ti tuo ke­liu. Nor­ve­gi­jos ato­grą­žų miš­kų fon­do pa­reng­to­je ata­skai­to­je tei­gia­ma, kad dėl to­kio že­mės pa­skir­ties kei­ti­mo iš pal­mių alie­jaus pa­ga­min­ti bio­de­ga­lai da­ro di­des­nį nei­gia­mą po­vei­kį ap­lin­kai ir kli­ma­tui nei iš­kas­ti­nis ku­ras. Ana­lo­giš­kos iš­va­dos pa­tei­kia­mos ir Ko­mi­si­jos už­sa­ky­mu at­lik­to­je ata­skai­to­je.

Lie­tu­vo­je iš pal­mių alie­jaus pa­ga­min­ti bio­de­ga­lai su­da­ro ma­žiau nei 20 % nau­do­ja­mų bio­de­ga­lų, to­dėl to­kių bio­de­ga­lų nau­do­ji­mo ap­ri­bo­ji­mas ne­pa­da­rys žy­mes­nės įta­kos ben­drai bio­de­ga­lų rin­kai. Jos pa­klau­są vi­siš­kai ga­li­ma pa­ten­kin­ti iš vie­ti­nių ža­lia­vų, ku­rių dar­nu­mą, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos kri­te­ri­jais, kon­tro­liuo­ti yra ge­ro­kai pa­pras­čiau. Šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu siū­lau nuo 2021 m. ge­gu­žės 1 d. įtvir­tin­ti nuo­sta­tą, kad Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mi bio­de­ga­lai ir skys­tie­ji biop­ro­duk­tai ne­ga­li bū­ti pa­ga­min­ti iš alyv­pal­mių alie­jaus ir jų ša­lu­ti­nių pro­duk­tų. Toks re­gu­lia­vi­mas pri­si­dė­tų prie tarp­tau­ti­nių pa­stan­gų iš­sau­go­ti ato­grą­žų eko­sis­te­mas, pa­dė­tų stab­dy­ti kli­ma­to kai­tą ir sau­go­ti pa­žei­džia­mas žmo­nių gru­pes bei ska­tin­tų žie­di­nės eko­no­mi­kos mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mą. Tai­gi, ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu įsta­ty­mo pro­jek­tui pri­tar­ti. At­sa­ky­siu jums į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia E. Pu­pi­nis. Pra­šau.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­ma ko­le­ge, pri­ta­riu ir pa­lai­kau to­kį įsta­ty­mo pro­jek­tą. Aiš­ku, tur­būt ma­tė­te ir Tei­sės de­par­ta­men­to, ir Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pri­ra­šy­tus raš­tus, yra įvai­rių abe­jo­nių. No­rė­čiau pa­klaus­ti. Ži­nau, kad Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra tai­ko­ma ta prak­ti­ka kai ku­riuos da­ly­kus draus­ti, tai yra ben­dra po­li­ti­ka sau­go­ti ap­lin­ką, su­si­ju­sią su vi­suo­ti­niu at­šili­mu ir taip to­liau. Bet ar ži­no­te, ar bu­vo prak­ti­ka, kuo­met su­in­te­re­suo­tos gru­pės kreip­da­vo­si į teis­mus, ar to­kių teis­mų bu­vo, ar ne­bu­vo? Vis dėl­to jos tu­ri di­džiu­lį in­te­re­są ei­ti į sve­ti­mas rin­kas ir tu­rė­ti ne­ma­žą įta­ką dėl tų bio­de­ga­lų. Ar bu­vo to­kia prak­ti­ka – tarp­tau­ti­nių teis­mų? Kuo jie bai­gė­si? Ačiū.

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Dė­ko­ju už klau­si­mą. Iš tie­sų Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mo prak­ti­ko­je yra tik­rai at­sa­ky­mų, kad ga­li­ma tai ri­bo­ti. Juo la­biau ir pa­ti di­rek­ty­va nuo 2023 me­tų nu­sta­to, kad pal­mių alie­jus ne­bū­tų lai­ko­mas bio­de­ga­lais. Tai, kad mes per­ke­lia­me di­rek­ty­vą anks­čiau, kaip ir Pran­cū­zi­ja jau pa­da­rė de­šim­čia me­tų, nė­ra pa­žei­di­mas. Pa­žei­di­mas bū­tų to­kiu at­ve­ju, jei­gu mes per­kel­tu­me ši­tą di­rek­ty­vą per vė­lai. Jo­kių pa­žei­di­mų nė­ra.

Tar­ki­me, jei­gu ky­la klau­si­mas dėl lais­vo pre­kių ju­dė­ji­mo, tai tas pats Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad lais­vo pre­kių ju­dė­ji­mo ap­ri­bo­ji­mas pa­tei­si­na­mas tuo me­tu, jei tai yra su­si­ję su ap­lin­ko­sau­gos pro­ble­mo­mis ir taip pat su var­to­to­jų tei­sių ap­sau­ga. O tai, kad pa­žei­džia­mos var­to­to­jų tei­sės, ir­gi yra pa­tvir­tin­ta, nes pal­mių alie­jus šal­to oro są­ly­go­mis… tu­ri pro­ble­mų su va­rik­lių dar­bu. Aš ma­ny­čiau, kad čia ir­gi šiek tiek ap­ri­bo­ji­mas.

Ki­tas da­ly­kas dėl pa­čių ap­lin­ko­sau­gos klau­si­mų. Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mo prak­ti­ko­je ir­gi yra to­kių at­ve­jų tiek dėl bei­cų, tiek dėl to pa­ties de­po­zi­to nau­do­ji­mo, kaip bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tai ri­bo­tų, pa­vyz­džiui. Tai iš ap­lin­ko­sau­gos pu­sės tai yra pa­tei­si­na­ma.

PIRMININKAS. Klau­sia M. Ma­jaus­kas.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­ma pra­ne­šė­ja, ar ga­li­te at­skleis­ti, aš ne­la­bai su­pran­tu, ko­dėl toks spren­di­mas ne­bu­vo pri­im­tas iki šiol. Jei­gu pal­mių alie­jų pa­kei­čia­me lie­tu­viš­kais bio­de­ga­lais, tai iš pra­džių oran­gu­tan­gai tu­rė­tų dau­giau pal­mių kur gy­ven­ti, bū­tų su­kur­ta dau­giau dar­bo vie­tų Lie­tu­vo­je ir, jei­gu tei­sin­gai su­pran­tu, lie­tu­viš­ki bio­de­ga­lai, pa­ga­min­ti Lie­tu­vo­je, yra maž­daug du kar­tus pi­ges­ni – 800 eu­rų už to­ną lie­tu­viš­ki bio­de­ga­lai, pal­mių alie­jus – nuo 1 tūkst. 500 eu­rų už to­ną ir dau­giau. Ko­kios prie­žas­tys lė­mė, kad iki šiol dar toks spren­di­mas ne­bu­vo pri­im­tas? Ar­ba ko­kia yra pa­grin­di­nė jū­sų opo­nen­tų kri­ti­ka šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Na, tie­siog, aš ma­ny­čiau, į tą klau­si­mą at­sa­kau, kad ge­riau pri­im­ti vė­liau ne­gu nie­kad. Ko­dėl iki šiol ne­bu­vo im­ta­si? Tur­būt bu­vo lau­kia­ma pa­čios di­rek­ty­vos įpa­rei­go­ji­mo iki 2023 me­tų at­si­sa­ky­ti pal­mių alie­jaus. Bet, kaip ir mi­nė­jau, tas pats Pran­cū­zi­jos pa­vyz­dys ro­do, kad mes ga­li­me tur­būt ženg­ti ši­tą žings­nį anks­čiau. Ko­kia ta prie­žas­tis, ne­ži­nau, ko­dėl ne­si­ryž­ta, juo la­biau kad Lie­tu­vo­je iš pal­mių alie­jaus bio­de­ga­lai ne­ga­mi­na­mi, jie tie­siog yra at­ve­ža­mi jau įmai­šy­ti į pa­čius de­ga­lus. Ne­ži­nau, ką ga­li­ma dau­giau at­sa­ky­ti į tai. O kri­ti­kos tie­siog yra įvai­rios.

PIRMININKAS. Klau­sia S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­ma Vir­gi­ni­ja, iš tik­rų­jų po il­go gi­li­ni­mo­si šio­je dis­ku­si­jo­je ra­dau sau at­sa­ky­mą, ko­dėl bal­suo­siu už jū­sų pro­jek­tą. Vi­sų pir­ma, „Nes­te“, kaip di­džiau­sias pa­sau­lio pal­mių alie­jaus pre­ky­bi­nin­kas, tik­tai šie­met – 2020 me­tais, kai jau pu­sė pa­sau­lio In­do­ki­ni­jos džiun­glių yra iš­kirs­ta iš da­lies dėl ši­to, tik­tai šie­met su­ge­bės at­saky­ti, iš kur at­ei­na pal­mių alie­jus. Tik 2017 me­tais ga­lė­jo pa­kan­ka­mai tvir­tai at­sa­ky­ti, iš ko­kio per­dir­bė­jo per­ka. Va­di­na­si, pa­vė­luo­ta ma­siš­kai ser­ti­fi­kuo­tis. Bet pra­šau, Vir­gi­ni­ja, ka­dan­gi mes ši­tuo bal­sa­vi­mu per­skirs­ty­si­me Lie­tu­vos pre­ky­bos bio­de­ga­lais rin­ką, duo­ti at­sa­ky­mą tiems vi­siems maž­me­ninės pre­ky­bos de­ga­lais rin­kos da­ly­viams, ku­rie prieš­ta­rau­ja to­kiam siū­ly­mui, ku­rį jūs pa­tei­kė­te. Vie­nin­te­lės „Via­da“ ir „Bal­tic Pet­ro­leum“ pri­ta­ria. Kaip jūs at­sa­ko­te į prieš­ta­ra­vi­mus, ku­riuos tei­kia vi­si maž­me­ni­nės rin­kos da­ly­viai, iš­sky­rus „Via­da“ ir „Bal­tic Pet­ro­leum“, dėl jū­sų pro­jek­to?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Vi­sų pir­ma jūs ką tik ir pa­mi­nė­jo­te „Nes­tę“, kad ji ten ne­pa­grin­di­nė, ir, žo­džiu, kad vis dėl­to pal­mių alie­jaus už­si­tę­sęs tie­ki­mas kiek­vie­nais me­tais tur­būt la­biau ska­ti­na ato­grą­žų miš­kų nai­ki­ni­mą. Ko­dėl yra pa­ska­ta gal­būt ši­tą spren­di­mą pri­im­ti grei­čiau, ką pa­da­rė ir Pran­cū­zi­ja, kad iki 2030 me­tų mes tik­rai tu­rė­si­me dar žy­miai di­des­nius pra­ra­dimus, to­dėl šian­die­ną mes jau tu­ri­me ši­tą žings­nį ženg­ti ir stab­dy­ti, ir pri­si­dė­ti tuo, kuo mes ga­li­me.

O šiaip, ko­dėl pal­mių alie­jus yra to­kia pa­na­cė­ja, tar­kim, nau­do­jant bio­de­ga­lų pra­mo­nė­je, tai tik­rai ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti, juo la­biau kad mes tu­ri­me dar ki­tų pro­duk­tų. Pa­laips­niui ei­na­ma ne tik­tai nuo pir­mos kar­tos bio­de­ga­lų, per­ei­ti tu­rė­tu­me ir prie ant­ros kar­tos bio­de­ga­lų. O pal­mių alie­jus, be­je, yra pir­mos kar­tos bio­de­ga­lai, kaip ir mi­nė­jau, yra siū­lo­ma jau di­rek­ty­vos spren­di­mu, kad nuo 2030 me­tų jo bū­tų vi­siš­kai at­si­sa­ko­ma Eu­ro­pos Są­jun­go­je.

PIRMININKAS. A. Ma­zu­ro­nio ne­ma­tau. Ta­da klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­ma Vir­gi­ni­ja, vi­sų pir­ma no­rė­čiau pa­dė­ko­ti jums už šią ini­cia­ty­vą ir pa­si­džiaug­ti, kad anks­čiau ar vė­liau, bet mes ją ma­to­me pa­tei­ki­mo sta­di­jo­je. Gai­la, kad ne­bu­vo pri­im­tas spren­di­mas anks­čiau, kai bu­vo svars­to­ma jū­sų pa­tai­sa, bet šis pro­jek­tas yra dar ge­res­nis. Iš­sklai­dy­tos vi­sos abe­jo­nės ir ins­ti­tu­ci­jų yra ko­ky­biš­kai pa­reng­tas.

Ma­no klau­si­mas gal­būt yra ben­dro po­bū­džio. Mū­sų ka­den­ci­ja ei­na į pa­bai­gą. Ko­kie, jū­sų ma­ny­mu, ža­lie­ji pri­ori­te­tai jū­sų as­me­ni­nė­je veik­lo­je dar nu­si­ma­to per šį pus­me­tį, nes, kaip ži­no­me, Klai­pė­dos pa­ke­tas pri­im­tas, dau­gy­bė jū­sų ini­cia­ty­vų taip pat jau įsi­ga­lio­jo. Kas dar li­ko ne­pa­da­ry­ta, jū­sų ma­ny­mu?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Ge­ras klau­si­mas. Šiaip tur­būt pa­da­ry­ti mes tu­ri­me dar daug ta­me pa­čia­me at­lie­kų sek­to­riu­je. Šian­die­ną, la­bai gai­la, iš­brauk­tos iš dar­bo­tvarkės Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo nuo­sta­tos, kur iš tie­sų mes pa­ska­tin­tu­me kaip tik­tai tvar­ky­ti at­lie­kas, tas pa­čias pa­dan­gas, ku­rios šian­die­ną… Šian­dien tai­ko­ma sank­ci­ja, ku­ri yra žy­miai ma­žes­nė ne­gu su­tvar­ky­mo kaš­tai, ne­mo­ty­vuo­ja pa­dan­gų tvar­ky­ti ir per­dirb­ti. Kaip tik ta pa­tai­sa bū­tų pa­ska­ti­na­mas tvar­ky­mas. Ma­nau, kad mes čia tu­ri­me tik­rai daug ką nu­veik­ti tiek miš­kų, tiek pa­čios žie­di­nės eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo kon­teks­te. Tas pats Ža­lia­sis kur­sas, mes jau žen­gė­me pir­muo­sius žings­nius Už­im­tu­mo įsta­ty­mo kon­teks­te, kai tik­rai iš­ei­nant iš COVID-19 kri­zės bū­tų ska­ti­na­mos Ža­li­ą­jį kur­są įgy­ven­di­nan­čios įmo­nės. Aš ma­ny­čiau, kad tu­rė­tų bū­ti at­ver­ti ke­liai vis pla­čiau ši­tam sek­to­riui. Tos pa­čios de­po­zi­to sis­te­mos iš­plė­ti­mas, jis pa­ska­tin­tų dar la­biau at­lie­kas rū­šiuo­ti ir su­si­da­ry­ti kaip ga­li­ma ma­žiau at­lie­kų, tai yra jas pa­nau­do­jant kaip ža­lia­vą ki­tų pro­duk­tų ga­my­bai.

La­bai svar­bus as­pek­tas bū­tų šian­die­ną ap­lin­ko­sau­gos kon­tro­lės už­tik­ri­ni­mas, įgy­ven­di­ni­mas. Ši­tą nuo­sta­tą aš kaip tik pa­siū­liau įtrauk­ti į pri­ori­te­ti­nių pa­va­sa­rio se­si­jos dar­bų są­ra­šą, bū­tent už­tik­rin­ti ap­lin­ko­sau­gos kon­tro­lę, nes mes tik­rai me­tų pa­bai­go­je ir me­tų pra­džio­je su­si­dū­rė­me su ap­lin­ko­sau­gi­nė­mis ka­tast­ro­fo­mis, ku­rios tu­rė­tų bū­ti iš­spręs­tos.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Tik­rai ne­pra­šy­siu ki­tų ket­ve­rių me­tų pro­gra­mą pri­sta­ty­ti, bet ma­ne do­mi­na la­bai pa­pras­tas klau­si­mas. Dau­ge­lį me­tų Lie­tu­vo­je de­ga­lų im­por­tuo­to­jai tu­rė­jo di­džiu­les leng­va­tas, mes kal­ba­me apie bio­de­ga­lus. Da­bar nau­ju fi­nan­sa­vi­mo pe­ri­odu, per­ke­liant šią di­rek­ty­vą, kai bu­vo svars­to­ma jū­sų pa­tai­sa, mums rei­kia ap­si­spręs­ti dėl lie­tu­vių ga­min­to­jų ska­ti­ni­mo ar im­por­tuo­to­jų ska­ti­ni­mo? Kur jū­sų pri­ori­te­tas, ger­bia­mo­ji tei­kė­ja? Ką jūs ma­no­te apie tai?

V. VINGRIENĖ (LVŽSF). Aš ma­ny­čiau, kad pir­miau­sia čia pri­ori­te­tas yra glo­ba­lus klau­si­mas, tai yra už­kirs­ti ke­lią tro­pi­kų miš­kų nai­ki­ni­mui. Tas pa­lies­tų ir mus. Be abe­jo, tam bū­tų pa­ska­ta taip pat nau­do­ti gal­būt mū­sų ga­min­to­jų pa­ga­min­tą, iš­au­gin­tą… tuos pa­čius bio­de­ga­lus, tiek pir­mos kar­tos, tiek gal­būt pa­ska­tin­ti ga­min­ti ir ant­ros kar­tos bio­de­ga­lus, tai yra mais­to pra­mo­nė­je pa­nau­do­tą alie­jų, bio­du­jas ga­min­ti. Tas ir­gi pa­dė­tų spręs­ti dau­gy­bę klau­si­mų ir at­lie­kų tvar­ky­mo sek­to­riu­je. Aš ma­ny­čiau, kad gal­būt pa­ska­ta iš to taip pat kryp­tų link mū­sų pa­čių ga­min­to­jų ir tai pa­dė­tų spręs­ti ša­lies vi­du­je ir žie­di­nės eko­no­mi­kos klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dau­giau klau­sian­čių­jų nė­ra. Mo­ty­vai už – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mi ko­le­gos, tur­būt čia nė­ra per daug prieš­ta­rau­jan­čių, gal yra vie­nas ki­tas, bet, ma­nau, rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad ir pa­ti Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da sprę­s­ti tas pro­ble­mas ir ma­to tą pro­ble­mą. Aiš­ku, šiek tiek to­liau nei… kai ku­rios ša­lys jau pri­ima sa­vo spren­di­mus, ypač dėl įvež­ti­nių pro­duk­tų, ku­rie tam­pa de­ga­lais. Tur­būt pra­de­da­me su­pras­ti, kad že­mė ap­va­li, kad iš tik­rų­jų no­rint kal­bė­ti apie kli­ma­to kai­tą rei­kia kal­bė­ti ne tik apie Lie­tu­vą, ką čia mes da­ro­me, ir Eu­ro­pos Są­jun­gą, bet ir apie vi­są pa­sau­lį, tuo la­biau kad Eu­ro­pos Są­jun­ga ne­ma­žai pa­da­rė ir ža­li­ni­mo po­li­ti­ko­je, ir že­mės ūky­je. Ža­lio­ji eko­no­mi­ka ir ki­ti pri­im­ti spren­di­mai iš tik­rų­jų da­ro tam tik­rą įta­ką ir tam tik­ros pro­duk­ci­jos kai­nai. Iš tik­rų­jų mes ne­ga­li­me pri­si­im­ti sau naš­tos gel­bė­da­mi vi­są pa­sau­lį tik sa­vo są­skai­ta.

Ma­ny­čiau, šis įsta­ty­mo pro­jek­tas šiek tiek su­ba­lan­suos ir pa­leng­vins ir mū­sų rin­ko­je sie­kian­tiems iš­gy­ven­ti ūki­nin­kams ir ki­tiems, nes tiks­lo ve­žio­ti ir eks­por­tuo­ti ar­ba im­por­tuo­ti ku­rą to­kiu nuo­to­liu ir gam­tos są­skai­ta tik­rai nė­ra. Ma­ny­čiau, abi­pu­siš­kai nau­din­gas šis įsta­ty­mo pro­jek­tas ir dėl gam­to­sau­gos, ir dėl tam tik­rų są­ly­gų su­da­ry­mo kon­ku­ruo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Lie­tu­vos pro­duk­tų ga­min­to­jams, ypač rap­sų, iš tik­rų­jų jis svei­kin­ti­nas.

Džiau­giuo­si, čia ir pra­ne­šė­ja sa­kė, kad vis dėl­to Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas žiū­ri į tai ga­na nor­ma­liai, li­be­ra­liai, kad to­kius spren­di­mus mes ga­li­me pri­im­ti ir tik­rai ap­sau­go­ti tiek sa­vo ap­lin­ko­sau­gą, pa­sau­lio, tiek eko­no­mi­nius Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­lus. Siū­lau pri­tar­ti šiam įsta­ty­mo pro­jek­tui.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­riuo siū­lo­ma už­draus­ti bio­de­ga­lų, pa­ga­min­tų iš ato­grą­žų au­ga­li­nių alie­jų, nau­do­ji­mą Lie­tu­vo­je, ini­cia­to­rių pa­tei­kia­mas kaip šven­tas no­ras su­stab­dy­ti ato­grą­žų miš­kų nai­ki­ni­mą. Tik­rai ne­abe­jo­ju Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės, ku­ri tei­kia šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, at­si­da­vi­mu ža­lio­sioms idė­joms, ta­čiau už šio įsta­ty­mo pro­jek­to ky­šo la­bai aiš­kus ver­slo in­te­re­sas.

Lie­tu­vo­je pa­grin­di­nis vie­ti­nis bio­ku­ro ga­min­to­jas yra bu­vęs „Lu­koil Bal­ti­ja“ va­do­vas I. Pa­lei­či­kas. Bū­tent jis yra su­in­te­re­suo­tas pa­ša­lin­ti kon­ku­ren­tus iš bio­ku­ro rin­kos Lie­tu­vo­je. Bū­tent nuo jo pri­klau­san­tys ūki­nin­kai, ku­rie pel­no­si iš par­duo­da­mo rap­so jam, da­ro da­bar spau­di­mą Sei­mo na­riams, jog šis pro­jek­tas bū­tų pri­im­tas kuo grei­čiau. Taip, eg­zis­tuo­ja eko­lo­gi­nė pro­ble­ma dėl ato­grą­žų miš­kų nai­ki­ni­mo, bet ar ne mū­sų prie­vo­lė pir­miau­sia rū­pin­tis Lie­tu­vos eko­lo­gi­nė­mis pro­ble­mo­mis. Ne man ža­lie­siems aiš­kin­ti, kiek rap­sų grū­di­nės kul­tū­ros iš­plė­ti­mas pa­di­di­na gam­tą ter­šian­čių trą­šų nau­do­ji­mą čia, Lie­tu­vo­je. Be­je, pal­mių alie­jus dau­giau­sia nau­do­ja­mas ne bio­ku­ro ga­my­bai, o bū­tent mais­to pra­mo­nė­je, bet kaž­ko­dėl ža­lie­siems šis da­ly­kas ne­rū­pi. Ta­čiau vi­sų, ku­rie da­ly­vau­ja bio­ku­ro ver­sle, no­ras pa­si­pel­ny­ti yra, ko ge­ro, la­bai di­de­lis, to­dėl jiems nau­din­ga nu­kreip­ti mū­sų dė­me­sį į ato­grą­žų miš­kus, kad ir pa­si­nau­do­jant Sei­mo na­rės V. Ving­rie­nės nai­vu­mu.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Dėl šio klau­si­mo bal­suo­si­me kiek vė­liau.

 

17.35 val.

Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo 2020 m. ba­lan­džio 21 d. nu­ta­ri­mo Nr. XIII-2849 „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sa­rio) se­si­jos dar­bų programos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4849 (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

To­liau dar­bo­tvarkėje – Sei­mo nu­ta­ri­mo „Dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo VIII (pa­va­sario) se­si­jos dar­bų pro­gra­mos pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4849. V. Ba­kas. Kvie­čiu į tri­bū­ną.

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mi ko­le­gos, pra­šau pri­tar­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­tui, tai klau­si­mas, su­si­jęs su pa­rei­gū­nų, ku­rie dir­ba su COVID-19 pa­da­ri­niais, dar­bo są­ly­gomis ir at­ly­giu už dar­bą. Ma­nau, tai yra šios die­nos ak­tu­a­li­ja. Pro­jek­tą pa­rė­mė 38 Sei­mo na­riai. Po pa­tei­ki­mo 49 pri­ta­rė, kad bū­tų įtrauk­tas į dar­bo­tvarkę. Tai­gi pra­šau pa­lai­ky­ti šį nu­ta­ri­mo pro­jek­tą.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Dėl mo­ty­vų – taip pat. Ga­li­me pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Svars­ty­mas. Dis­ku­tuo­ti taip pat nie­kas ne­už­si­ra­šė. Ga­li­me pri­tar­ti po svars­ty­mo? Ačiū, pri­tar­ta.

Pri­ėmi­mas. Ger­bia­mi ko­le­gos, bal­suo­ja­me dėl šio nu­ta­ri­mo.

 

Šio nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mas

 

Už­si­re­gist­ra­vo 90 Sei­mo na­rių, bal­sa­vo 89 Sei­mo na­riai: už – 78, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 11. Nu­ta­ri­mas pri­im­tas. (Gon­gas)

Do­ku­men­tų sky­riui pa­ve­da­me su­jung­ti prieš tai bu­vu­sį ir esa­mą nu­ta­ri­mus.

 

17.38 val.

Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 322 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4816 (pa­tei­ki­mas)

 

Ger­bia­mas ko­le­ga, pra­šau pri­sta­ty­ti pro­jek­tą Nr. XIIIP-4816.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ačiū, ko­le­gos, už pri­ta­ri­mą. Tai­gi kar­tu su 38 Sei­mo na­riais, čia esan­čiais ko­le­go­mis iš įvai­rių frak­ci­jų, tei­kiu Žmo­nių už­k­re­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 322 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Šiuo pro­jek­tu siū­lo­me są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­ly­gin­ti sta­tu­ti­nių įstai­gų pa­rei­gū­nams ir dar­buo­to­jams, ku­rie vyk­do jiems pri­skir­tas funk­ci­jas, su­si­ju­sias su epi­de­mi­jų pro­fi­lak­ti­kos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo už­tik­ri­ni­mu, taip pat tiems, ku­rie dir­ba ypač pa­vo­jin­gų li­gų ži­di­niuo­se. Ki­taip ta­riant, kal­ba­ma apie tuos, ku­rie šian­dien yra prie­ša­ki­nė­se li­ni­jo­se. Šis pro­jek­tas pa­lies­tų ug­nia­ge­sius, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, pa­sie­nie­čius, mui­ti­nin­kus, pa­tai­sos įstai­gų dar­buo­to­jus ir ki­tus, ku­rie dir­ba sta­tu­ti­nė­se įstai­go­se ir tie­sio­giai kas­dien su­si­du­ria su COVID-19 ke­lia­mais pa­vo­jais ir ri­zi­ko­mis.

No­rė­čiau jums pa­teik­ti ke­le­tą pa­vyz­džių, ko­kias pa­rei­gas at­lie­ka pa­rei­gū­nai pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu ir su ko­kiais iš­šū­kiais ir grės­mė­mis jie su­si­du­ria. Gal­būt mes tu­ri­me ma­žiau in­for­ma­ci­jos apie tai. Yra pro­ga tie­siog ke­le­tą pa­mi­nė­ti. Pa­vyz­džiui, sa­vi­i­zo­lia­ci­jo­je esan­čių as­me­nų kon­tro­lė. Pa­rei­gū­nų už­da­vi­nys yra pri­žiū­rė­ti, kaip lai­ko­ma­si sa­vi­i­zo­lia­ci­jos są­ly­gų. Vi­daus sie­nų kon­tro­lė, gy­ven­to­jų ir jų tur­to gel­bė­ji­mo dar­bai, kal­bu apie ug­nia­ge­sius. At­ski­rų vie­to­vių, ku­rios pa­skelb­tos ži­di­niais, gy­ven­to­jų ri­bo­ji­mo kon­tro­lė. Gir­dė­jo­me apie at­ve­jus Ne­men­či­nė­je, Uk­mer­gė­je. Trau­ki­nių su dėl ka­ran­ti­no grįž­tan­čiais Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiais pa­si­ti­ki­mas ir grį­žu­sių as­me­nų pa­ly­da į sa­vi­i­zo­lia­ci­jos vie­tas, kel­tų su dėl ka­ran­ti­no grįž­tan­čiais Lie­tu­vos pi­lie­čiais pa­si­ti­ki­mas. Pri­si­min­ki­me pa­rei­gū­nams te­ku­sius krū­vius šven­ti­niu lai­ko­tar­piu vyk­dant gy­ven­to­jų va­žia­vi­mo ri­bo­ji­mo kon­tro­lę, tai yra il­ga­sis Ve­ly­kų sa­vait­ga­lis, pre­ky­bos vie­tų, pre­ky­vie­čių, tur­ga­vie­čių ir ki­tų ob­jek­tų kon­tro­lę, pa­gal­bą sa­vi­val­dai ir taip to­liau.

Reng­da­mas šį įsta­ty­mą, aš kon­sul­ta­vau­si su sta­tu­ti­nių įstai­gų ben­druo­me­ne, pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis, ins­ti­tu­ci­jo­mis. Pa­rei­gū­nai pas­ta­rai­siais mė­ne­siais kiek­vie­ną die­ną su­si­du­ria su pa­ki­tu­sia tar­ny­bos ap­lin­ka ir jau­čia ne­ri­mą, kad ga­li už­si­krės­ti pa­tys, už­krės­ti sa­vo ar­ti­muo­sius ir ap­lin­ki­nius. Kol kas nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kiek tę­sis ka­ran­ti­nas. Yra prog­no­zių apie nau­jas ban­gas. O mū­sų už­duo­tis pa­si­reng­ti tin­ka­mai to­kioms si­tu­a­ci­joms ir pa­si­rū­pin­ti sa­vo pa­rei­gas vyk­dan­čiais ir sau­gu­mą už­tik­ri­nan­čiais mū­sų pa­rei­gū­nais, mū­sų ben­dra­pi­lie­čiais. Tin­ka­mai at­ly­gin­ti už jų dar­bą. Tai­gi dar kar­te­lį no­riu pa­dė­ko­ti tiems ko­le­goms, ku­rie pa­rė­mė šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir pra­šau jam pri­tar­ti po pa­tei­ki­mo. Ačiū. At­sa­ky­siu į klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju už pri­sta­ty­mą. Pir­ma­sis klau­sia L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mas Vy­tau­tai, la­bai ačiū už pri­sta­ty­mą ir tas apžvelgtas funk­ci­jas, ku­rias pa­rei­gū­nai at­lie­ka bū­tent ko­vo­je su pan­de­mi­ja. Jie ir­gi yra prie­ša­ki­nė­se li­ni­jo­se, kaip ir ki­ti mū­sų žmo­nės, ku­rie gau­na prie­dus. Ar nė­ra taip, jog kar­tais at­ro­do, kad pa­rei­gū­nai yra už­mirš­ta­mi Sei­me. Ly­giai prieš ke­lis mė­ne­sius, kai ban­dė­me, mums vie­no bal­so pri­trū­ko, kad 10 mln. bū­tu­me pa­di­di­nę, pri­ar­ti­nę pa­rei­gū­nus prie „Pro­gra­mos 1000“, svars­tant pra­ei­tų me­tų, šių me­tų biu­dže­tą svars­tant. Ta­da pri­trū­ko tos va­lios, ar ne? Da­bar vėl jie už­mirš­ti ir nu­stum­ti į šo­ną. Ar ne­ma­no­te, kad šią pa­dė­tį rei­kia tai­sy­ti ne­del­siant ir ar tai yra pa­kan­ka­ma prie­mo­nė tą pa­da­ry­ti? Ačiū.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū už klau­si­mą. Iš tie­sų mū­sų pa­rei­ga yra pa­si­rū­pin­ti prie­ša­ki­nė­se li­ni­jo­se esan­čiais žmo­nė­mis ir tą ga­li­me pa­da­ry­ti, taip pat ir šian­dien. Aš ma­nau, kad tai pa­da­ry­ti yra la­bai svar­bu, nes vi­sa­me pa­sau­ly­je gy­dy­to­jai, pa­rei­gū­nai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai yra prie­ša­ki­nė­se li­ni­jo­se ir jie pri­va­lo vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jas ir rū­pin­tis žmo­nių sau­gu­mu.

PIRMININKAS. Klau­sia P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Pa­rei­gū­nams yra mo­ka­mos da­bar prie­mo­kos už dar­bą kenks­min­go­mis są­ly­go­mis. Ko­dėl jūs ma­no­te, kad bū­tent ši tvar­ka nė­ra ge­ra pa­rei­gū­nams ir ne­at­lie­pia bū­tent jų dar­bo spe­ci­fi­kos kenks­min­go­mis są­ly­go­mis?

V. BAKAS (MSNG). Aš gal tik pa­tiks­lin­siu, kad Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te yra ben­dro­ji nuo­sta­ta, ku­ri nu­ma­to ga­li­my­bę, tai yra va­do­vo dis­kre­ci­ja, mo­kė­ti už pa­vo­jin­gas są­ly­gas, bet šian­dien tai nė­ra da­ro­ma ar­ba da­ro­ma la­bai mi­ni­ma­liai dėl dvie­jų prie­žas­čių.

Pir­ma, tai yra ne im­pe­ra­ty­vas. Tai pri­klau­so nuo kiek­vie­nos įstai­gos va­do­vo.

An­tra, tam rei­kia pa­pil­do­mų iš­tek­lių, tiks­li­nių pi­ni­gų, tiks­li­nio fi­nan­sa­vi­mo, kad įstai­gų va­do­vai ga­lė­tų mo­kė­ti to­kias prie­mo­kas. Šian­dien jų nė­ra, to­dėl šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu mes siū­lo­me spręs­ti taip pat ir fi­nan­sa­vi­mo pro­ble­mas.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Sy­sas.

A. SYSAS (LSDPF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, klau­siau to pa­ties, kai svars­tė­me šį įsta­ty­mą ir me­di­kų at­ly­gi­ni­mus. Ko­dėl jūs ei­na­te klai­din­gu ke­liu? Už­kre­čia­mų­jų li­gų įsta­ty­mas kal­ba apie už­kre­čia­mą­sias li­gas. At­ly­gi­ni­mus re­gu­liuo­ja vi­siš­kai ki­ti įsta­ty­mai, juo la­biau pa­rei­gū­nų. Tai yra at­ski­ras įsta­ty­mas su len­te­lė­mis, su vis­kuo. Ko­dėl, užuot pa­ra­šęs, kad pa­rei­gū­nams, ku­rie pa­te­ko į ko­ro­na­vi­ru­są, su­sir­go ar tu­rė­jo kon­tak­tų, bū­tų mo­ka­mas prie­das pa­gal da­bar ga­lio­jan­tį įsta­ty­mą, jūs da­bar da­ro­te pa­tai­sas Už­kre­čia­mų­jų li­gų įsta­ty­mo. Vie­ni pra­dė­jo, jūs tę­sia­te tą blo­gą tra­di­ci­ją. Ačiū.

V. BAKAS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš tie­sų bū­tų ga­li­ma keis­ti Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, Dar­bo ko­dek­są, bet mes, vi­sas Sei­mas, pa­si­rin­ko­me bū­tent to­kį ju­ri­di­nės tei­sė­kū­ros ke­lią, kad mes ma­to­me Už­kre­čia­mų­jų li­gų įsta­ty­mą kaip spe­cia­lų įsta­ty­mą, ku­ris, gal­būt aš pa­tiks­lin­siu jus, reg­la­men­tuo­ja pan­de­mi­jos ar­ba ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu dir­ban­čių žmo­nių, taip pat ir me­di­kų, dar­bo są­ly­gas. Jis api­brė­žia, yra at­ski­ri straips­niai, ku­rie bū­tent kal­ba apie dar­bo są­ly­gas ir dar­bo ap­mo­kė­ji­mą. Ma­ny­čiau, kad ši­tas žings­nis yra lo­giš­kas ir tei­siš­kai pa­grįs­tas.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Džiu­ge­lis.

J. DŽIUGELIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas Vy­tau­tai, aš la­bai svei­ki­nu su ini­cia­ty­va. Ma­ne šiek tiek ste­bi­na, kad tri­bū­no­je esa­te jūs, o ne Vy­riau­sy­bės va­do­vas, ku­ris, ma­no ma­ny­mu, ir tu­rė­tų ini­ci­juo­ti šias pre­mi­jas prie at­ly­gi­ni­mų. Ti­kiuo­si, kad Vy­riau­sy­bės va­do­vas ga­lu­ti­nai ne­at­suks nu­ga­ros pa­rei­gū­nams ir ne­stab­dys pro­ce­so dėl Vy­riau­sy­bės iš­va­dos, ku­ri, ti­kiuo­si, bus pa­lan­ki jū­sų pro­jek­tui. Pra­šom pa­sa­ky­ti, kiek maž­daug tai ga­lė­tų kai­nuo­ti pi­ni­gų, jei­gu bū­tų pri­im­tas ši­tas įsta­ty­mas?

V. BAKAS (MSNG). Aš tu­riu pre­li­mi­na­rią in­for­ma­ci­ją, kiek tai ga­lė­tų kai­nuo­ti. Ne­no­rė­čiau spe­ku­liuo­ti skai­čiais, ta­čiau tai yra lė­šos, ku­rias žmo­nės gaus už tai, kad jie vyk­do tar­ny­bą ta­da, kai ky­la di­de­lė ri­zi­ka jų svei­ka­tai ir gy­vy­bei. Ame­ri­kie­čiai, bri­tai, ki­tos pa­sau­lio ša­lys su­si­du­ria su žmo­nių mir­ti­mis, tai yra pa­rei­gū­nų, su liūd­nais pa­da­ri­niais. Mes pri­va­lo­me, vie­na ver­tus, ap­sau­go­ti pa­rei­gū­nus jų dar­bo vie­to­se, da­ry­ti sau­gias dar­bo są­ly­gas, ki­ta ver­tus, tin­ka­mai už tai kom­pen­suo­ti. Ma­no ži­nio­mis, tam rei­kė­tų ne ma­žiau kaip 3 mln. eu­rų per mė­ne­sį tol, kol vyks­ta ka­ran­ti­nas, ne ma­žiau.

PIRMININKAS. Klau­sia J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­le­ga, iš jū­sų pri­sta­ty­mo su­si­da­rė įspū­dis, kad iki COVID kri­zės pa­rei­gū­nai at­li­ko kaž­ko­kias ki­to­kias funk­ci­jas. Ir gais­ri­nin­kai, ir po­li­ci­nin­kai sau­go­jo vie­šą­ją tvar­ką, dir­bo pa­gal gra­fi­ką, dir­bo ir virš­va­lan­džius, už ku­riuos ga­vo pa­pil­do­mas iš­mo­kas. Juo la­biau kad ir sta­tu­te yra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė, kaip jūs pats sa­kėte, va­do­vo dis­kre­ci­ja skir­ti tam iki 50 % prie­dus. Ma­no ži­nio­mis, tas vyks­ta nuo­lat ir ne­pri­klau­so nuo to, ko­kia si­tu­a­ci­ja, nes tai yra tų pa­rei­gū­nų pa­rei­ga, pa­skir­tis ir tiks­las.

Ma­no klau­si­mas bus la­bai trum­pas. Ar jūs esa­te kon­sul­ta­vę­sis dėl ši­tų pa­pil­do­mų pi­ni­gų su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, su Vy­riau­sy­bės žmo­nė­mis ir ko­dėl 100 %, o ne 200 %, pa­vyz­džiui?

V. BAKAS (MSNG). Gal­būt pra­dė­siu nuo at­sa­ky­mo į klau­si­mą, ar anks­čiau su­si­dur­da­vo. Iš tik­rų­jų ne, mes, ko ge­ro, pir­mą kar­tą per 100 me­tų su­si­du­ria­me su to­kia pro­ble­ma. Klau­si­mas dau­giau ak­tu­a­lus ne ko­kias funk­ci­jas jie vyk­do, bet ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis vyk­do. Kai dau­ge­lis žmo­nių tu­ri ga­li­my­bę ka­ran­ti­nuo­tis, pa­rei­gū­nai ne­ga­li ka­ran­ti­nuo­tis, jie tu­ri ei­ti į dar­bą.

Ant­ras da­ly­kas, ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų Eks­tre­ma­lių­jų si­tu­a­ci­jų val­dy­mo cen­tras, va­do­vas, nu­sta­to spe­ci­fi­nes funk­ci­jas pa­rei­gū­nams, pa­rei­gas, ku­rias jie tu­ri at­lik­ti ka­ran­ti­no me­tu. Iki šiol to­kių da­ly­kų jie ne­da­rė, mes ne­bu­vo­me su­si­dū­rę su to­kio mas­to pan­de­mi­ja.

Tre­čias da­ly­kas, taip, kon­sul­ta­vau­si. Ši­tą pro­jek­tą pa­si­ra­šė ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė, aš jai esu už tai dė­kin­gas, kad ji su­pran­ta pro­ble­mą. Aš ma­nau, kad tai pa­tvir­ti­na, kad vis dėl­to pro­ble­ma yra ak­tu­a­li ir mes ją pri­va­lo­me spręs­ti. Lyg ir vi­si klau­si­mai.

PIRMININKAS. Klau­sia V. Rin­ke­vi­čius.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, jūs vai­di­na­te la­bai są­ži­nin­gą, tei­sin­gą, la­bai skaid­rų žmo­gų. Ne­jau­čia­te, kaip bu­vęs pa­rei­gū­nas, in­te­re­sų kon­flik­to, kai sa­vo ko­le­goms no­ri­te la­bai pa­ge­rin­ti? Gal čia ir rei­kia, bet gal­būt ga­lė­tų ki­ti Sei­mo na­riai, ku­rie su tuo ne­su­si­ję?

V. BAKAS (MSNG). Ger­bia­mas ko­le­ga, iš tik­rų­jų aš tar­na­vau kaip pa­rei­gū­nas. Man ne­te­ko tar­nau­ti to­kio­mis są­ly­go­mis. Bet jei­gu mes pa­­žiū­rė­si­me į vie­šą­ją bri­tų erd­vę, JAV ar Lie­tu­vos, mes pa­ma­ty­si­me, ar yra kon­flik­tas, ar nė­ra, pa­rei­gū­nai šian­dien ob­jek­ty­viai dir­ba ri­zi­kos ži­di­niuo­se, kaip ir me­di­kai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai.

Da­bar dėl to, ar ga­lė­tų ki­ti pa­teik­ti. Aš pa­brė­žiu, kad šį pro­jek­tą aš tei­kiu kar­tu su 38 Sei­mo na­riais iš įvai­rių Sei­mo frak­ci­jų – ir opo­zi­ci­nių, ir po­zi­ci­nių. Aš ma­nau, kad tai yra tik­rai skaid­rus, at­vi­ras pro­jek­tas.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Jūs at­sa­kė­te į vi­sus klau­si­mus.

Mo­ty­vai dėl vi­so. Nuo­mo­nė už – L. Kas­čiū­nas. Pra­šom.

L. KASČIŪNAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, iš tik­rų­jų man net sun­ku su­vok­ti, ko­dėl mes tu­ri­me siū­ly­ti ši­tą pa­tai­są. Aš ma­nau, jau pir­mi­nia­me pa­ra­mos, prie­dų tiems žmo­nėms, ku­rie dir­ba prie­ša­ki­nė­se li­ni­jo­se, pa­ke­te tu­rė­jo bū­ti ir sta­tu­ti­niai pa­rei­gū­nai. Aš ma­nau, kad šiuo atve­ju mes tie­siog tai­so­me klai­dą.

Aš la­bai ge­rai pri­si­me­nu, kaip mums gruo­džio mė­ne­sį pri­trū­ko vie­no bal­so, kad įsi­pa­rei­go­ji­mai, pa­rei­gū­nams duo­ti prieš ke­le­rius me­tus, bū­tų pra­dė­ti rim­tai įgy­ven­din­ti. Ta­da iš tik­rų­jų mes juos pa­stū­mė­me į šo­ną. Aš ti­kiuo­si, kad šį kar­tą mums už­teks po­li­ti­nės va­lios iš­tai­sy­ti šią ne­tei­sy­bę ir bent jau ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jos aki­vaiz­do­je iš­ties­ti jiems ran­ką. To­dėl tik­rai vi­siems siū­lau bal­suo­ti už, pa­rem­ti šį pro­jek­tą ir ju­dė­ti į prie­kį. La­bai ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – J. Ja­ru­tis.

J. JARUTIS (LVŽSF). Ačiū. Aš ir­gi su­tin­ku su Lau­ry­nu, kad ne­rei­kė­tų… Ap­skri­tai, kam šis siū­ly­mas rei­ka­lin­gas. Vy­riau­sy­bė pri­ėmė sa­vo spren­di­mus, ko­kioms sri­tims, ko­kioms veik­loms rei­kia pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo ir pa­pil­do­mų prie­dų ar al­gos pa­di­di­ni­mo. Kaip ir sa­kiau klaus­da­mas, pa­rei­gū­nai kiek­vie­ną die­ną dir­ba eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis: ar tai bū­tų gais­ras, ar sau­gant vie­šą­ją tvar­ką. Čia ne­ma­ty­čiau ko­kio nors ypa­tin­go iš­skir­ti­nu­mo.

Taip pat ta­da, jei­gu jau kal­bė­tu­me, kad kaž­kam rei­kia pri­dė­ti, tur­būt rei­kia kal­bė­ti ir apie ka­si­nin­kus, apie vais­ti­nin­kus, apie kiem­sar­gius, ku­rie ir­gi dir­ba si­tu­a­ci­jo­se, kai ga­li su­si­dur­ti su už­si­krė­tu­siais. Jie ir­gi tu­rė­tų sa­vo lū­kes­čių gau­ti di­des­nį at­ly­gi­ni­mą. To­dėl ma­nau, kad vi­sos tos prie­mo­nės, ko­kios yra da­bar nu­ma­ty­tos sta­tu­te, iš da­lies spren­džia šiuos klau­si­mus, ir aš bent jau kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti šio siū­ly­mo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Dėl jo bal­suo­si­me vė­liau.

E. Gent­vi­las per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną dėl ve­di­mo tvar­kos.

E. GENTVILAS (LSF). Kaip sa­ko­ma, re­pli­ka po bal­sa­vi­mo, bet bal­sa­vi­mas ati­de­da­mas, tai vis tiek re­pli­ka po bal­sa­vi­mo.

Dėl V. Ba­ko ga­li­mo in­te­re­sų kon­flik­to čia ki­lo klau­si­mas. Aš ne­ma­tau to kon­flik­to, nes jis bu­vęs pa­rei­gū­nas, at­ša­li­mas pra­ėjo. Bet man įdo­miau­sia, kad klau­sia apie ga­li­mą in­te­re­sų kon­flik­tą tas as­muo, ku­ris prieš pen­kias die­nas, pats bū­da­mas ūki­nin­kas, pa­tei­kė įsta­ty­mo pro­jek­tą leis­ti 50 kub. met­rų per pa­rą van­dens sa­vo ūkiui nau­do­ti.

Ko­le­gos, ma­to­te kris­lą ki­tų aky­se, ne­ma­to­te rąs­to sa­vo­joje.

PIRMININKAS. P. Urb­šys.

P. URBŠYS (MSNG). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, pa­gal vy­rau­jan­čias val­dan­čių­jų nuo­tai­kas jau­čiu, kad bus at­mes­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas, ku­ris tik­rai su­teik­tų ga­li­my­bę pa­rei­gū­nams, dir­ban­tiems ka­ran­ti­no me­tu, nu­sta­ty­ti di­des­nes prie­mo­kas. Gir­džiu, kai Sei­mo na­rys sa­ko: ži­no­te, pa­rei­gū­nams pri­klau­so dirb­ti sa­vo dar­bą ir apie ką kal­bama? Taip, pa­rei­gū­nui pri­klau­so au­ko­ti sa­vo svei­ka­tą, net gy­vy­bę vi­suo­me­nės la­bui, bet ir gy­dy­to­jui ga­li­ma pa­sa­ky­ti – ger­bia­ma­sis, tau pri­klau­so au­ko­tis. Apie ko­kias prie­mo­kas kal­ba­ma?

Kai Aly­tu­je ki­lo gais­ras, kai žmo­nės ne­gai­lė­jo sa­vęs, kai po to iš­ki­lo klau­si­mas dėl 10 % prie­mo­kų mo­kė­ji­mo ir pa­ti mi­nist­rė sa­kė – ki­to­kių ga­li­my­bių nė­ra, gal pa­da­ro­me pra­džią. Už­kre­čia­mų­jų li­gų įsta­ty­me pa­da­ro­me pa­tai­sas, Ci­vi­li­nės gy­ny­bos įsta­ty­me pa­da­ro­me pa­tai­sas. Pra­dė­ki­me gerb­ti tuos žmo­nes, ku­rie au­ko­ja­si dėl Lie­tu­vos.

PIRMININKAS. Ir V. Rin­ke­vi­čius. Pra­šau.

V. RINKEVIČIUS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, kai Vy­riau­sy­bė pri­ėmė spren­di­mus dėl pa­pil­do­mų iš­mo­kų ki­toms so­cia­li­nėms gru­pėms dėl ko­ro­na­vi­ru­so, bu­vo ap­kal­tin­ta rin­ki­mi­niu šou. Čia da­bar gry­nas rin­ki­mi­nis šou ir ne ki­taip. O E. Gent­vi­lui ga­liu at­sa­ky­ti, kad, de­ja, ne­tu­riu grę­ži­nio, tai jūs ne­pa­tai­kė­te.

PIRMININKAS. Ge­rai, nu­trau­kia­me dis­ku­si­ją. Dėl šio pro­jek­to bal­suo­si­me vė­liau.

Žiū­riu, li­ko pas­ku­ti­nis klau­si­mas, bet gal ga­li­me re­zer­vi­nį dar vie­ną pa­im­ti prieš tai? (Šur­mu­lys sa­lė­je)

 

17.56 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo pa­skir­to pa­pil­do­mo ko­mi­te­to svars­ty­ti Taba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo Nr. I-1143 191 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3923 at­si­sa­ky­mo“ pri­ėmi­mas

 

Kvie­čiu M. Ma­jaus­ką, ku­ris pri­sta­tys Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl Sei­mo pa­skir­to pa­pil­do­mo ko­mi­te­to svars­ty­ti Ta­ba­ko, ta­ba­ko ga­mi­nių ir su jais su­si­ju­sių ga­mi­nių kon­tro­lės įsta­ty­mo 191 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr. XIIIP-3923 at­si­sa­ky­mo“ pro­jek­tą. Prašau.

M. MAJAUSKAS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Mie­li ko­le­gos, trum­pas pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas. Jis su­si­jęs su anks­čiau teik­tu įsta­ty­mo pro­jek­tu, ku­riuo ban­do­ma Lie­tu­vo­je iš­spręs­ti to­kią ga­na su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją, su­si­ju­sią su ni­ko­ti­no pla­ti­ni­mu in­ter­ne­tu. Šian­dien yra daug sve­tai­nių Lie­tu­vo­je, ku­rios pla­ti­na ni­ko­ti­ną in­ter­ne­tu. Tai da­ro to­dėl, jog ne­pil­na­me­čiai ga­lė­tų tą ni­ko­ti­ną įsi­gy­ti, nes per paš­to­ma­tą ne­iš­ei­na pa­tik­rin­ti, kiek me­tų žmo­gui, įsi­gy­jan­čiam nuo­to­li­niu bū­du ni­ko­ti­no pro­duk­tų.

De­ja, taip at­si­ti­ko, kad, Sei­mui pa­tvir­ti­nus Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą kaip pa­pil­do­mą, Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas vis ati­de­da ir jau du kar­tus svars­ty­mą nu­kė­lė, nors Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas pa­si­ruo­šęs pri­im­ti spren­di­mą. Pra­šy­mas. Ka­dan­gi Sei­mas nu­spren­dė Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą skir­ti kaip pa­pil­do­mą, tai tik Sei­mas ga­li nu­spręs­ti at­šauk­ti ši­tą spren­di­mą. Tai pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas ir pra­šy­mas Sei­mui pa­tvir­tin­ti, at­šauk­ti spren­di­mą Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą skir­ti kaip pa­pil­do­mą, nes aki­vaiz­du, kad Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas šiuo me­tu at­sto­vau­ja siau­ros, na, jei­gu juos ga­li­ma pa­va­din­ti ver­sli­nin­kais, gru­pės in­te­re­sus leis­ti to­liau nuo­to­li­niu bū­du par­da­vi­nė­ti ni­ko­ti­no pro­duk­tus. Tas nuo­to­li­nis par­da­vi­mas yra drau­džia­mas, griež­tai drau­džia­mas Lie­tu­vo­je, ta­čiau ap­si­mo­ka mo­kė­ti abo­nen­ti­nes bau­das tam ver­slui kiek­vie­ną mė­ne­sį ir tęs­ti ni­ko­ti­no pro­duk­tų par­da­vi­mą nuo­to­li­niu bū­du. Ką šiuo įsta­ty­mo pro­jek­tu pa­da­ry­tu­me? Ji­sai su­da­ry­tų ga­li­my­bę Nar­ko­ti­kų de­par­ta­men­tui už­blo­kuo­ti tas nuo­to­li­nes sve­tai­nes, kur yra par­da­vi­nė­ja­mas ni­ko­ti­no skys­tis. Toks siū­ly­mas. Mie­lai at­sa­ky­siu į jū­sų klau­si­mus.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Klaus­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mo­ty­vai dėl vi­so. R. Sin­ke­vi­čius – už. R. Sin­ke­vi­čius – mo­ty­vai už.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ko­le­gos, aš ne­su nei už, nei prieš, tik no­riu pa­sa­ky­ti si­tu­a­ci­ją. Tie­siog dėl šio klau­si­mo, dėl šio įsta­ty­mo yra pa­teik­tos ke­tu­rios pa­tai­sos. Dėl vi­sų ke­tu­rių pa­tai­sų Sei­mo pa­grin­di­niu ko­mi­te­tu yra pa­skir­tas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas. Dėl tri­jų pa­tai­sų pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu yra pa­skir­tas Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas no­rė­tų svars­ty­ti vi­są pa­ke­tą, su­jung­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus ir ati­duo­ti pa­grin­di­niam ko­mi­te­tui, ar­ba vi­sai ne­svars­ty­ti, te­gul ta­da svars­to pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ir spren­džia.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – E. Gent­vi­las.

E. GENTVILAS (LSF). Ne­tu­riu di­de­lės nuo­mo­nės prieš, tuo la­biau kad ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas su­tin­ka – ge­rai, te­gul yra pri­ima­mas ši­tas pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas. Ma­ne ima pyk­tis, kai My­ko­las sa­ko, ši­tie na­riai at­sto­vau­ja siau­riems in­te­re­sams. Aš pra­šau, My­ko­lai, gir­dė­ti tai, ką da­bar sa­ko R. Sin­ke­vi­čius, ku­ris ir­gi ma­no, kad rei­kė­tų su­jung­ti, ir skai­ty­ki­te Vy­riau­sy­bės iš­va­dą, jo­je taip pat siū­lo­ma su­jung­ti tuos pro­jek­tus. Ki­taip sa­kant, tiems siau­riems in­te­re­sams at­sto­vau­ja ne tik E. Gent­vi­las, bet ir R. Sin­ke­vi­čius, ir vi­sa ža­lių­jų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bė. Ne­si­švais­tyk kal­ti­ni­mais. Aš su­pran­tu, kad ne­liks Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to kaip pa­pil­do­mo. Ne­ma­tau jo­kios pro­ble­mos, ne­ma­tau jo­kios pro­ble­mos. Aš ma­tau di­de­lę pro­ble­mą dėl įsta­ty­mų lei­dy­bos kon­ve­je­rio, kai dėl to pa­ties įsta­ty­mo pa­tei­kia­ma, pir­mi­nin­ke Sin­ke­vi­čiau, at­ro­do, ne ke­tu­ri, o iš vi­so sep­ty­ni įvai­rūs pa­tai­sy­mai. Jie ir ei­na: tas vie­na­me ko­mi­te­te, anas – ki­ta­me. Cha­o­sas. No­rė­jo­si su­val­dy­ti ši­tą cha­o­są. De­ja, iš­girs­tu iš ko­le­gos li­be­ra­lo, kad čia rū­pi siau­ri in­te­re­sai. Dzin, man ba­la­lai­ka tie in­te­re­sai. (Juo­kas sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ačiū už to­kią nuo­mo­nę prieš. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Ne. Siū­lo­te bal­suo­ti? Per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną –  R. Sin­ke­vi­čius. Pra­šom.

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ta­da rei­kia Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tą pa­nai­kin­ti kaip pa­pil­do­mą ir dėl ki­tų ly­di­mų­jų įsta­ty­mų pro­jek­tų.

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, rei­kia to­kio pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo raš­tu. Da­bar per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną…

R. SINKEVIČIUS (LSDDF). Tai ką, da­bar bus taip, kad iš ke­tu­rių įsta­ty­mų pro­jek­tų Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas svars­tys jau ne­be tris, o tik du?

PIRMININKAS. Ger­bia­mas ko­le­ga, tei­ki­te pa­siū­ly­mą ir ki­tą kar­tą bal­suo­si­me. Su­ta­ria­me?

Ger­bia­mi ko­le­gos, gal pri­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu ši­tam pro­to­ko­li­niam nu­ta­ri­mui? Ačiū, pri­ta­ria­me.

 

18.01 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl gy­ven­to­jų imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4726(3) (pa­tei­ki­mas, svars­ty­mas ir pri­ėmi­mas)

 

Į tri­bū­ną kvie­čiu D. Ke­pe­nį, ku­ris pri­sta­tys mums Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl gy­ven­to­jų imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo“ pro­jek­tą Nr. XIIIP-4726(3). (Plo­ji­mai) Iš es­mės tai pas­ku­ti­nis mū­sų klau­si­mas. Pra­šom. (Šur­mu­lys sa­lė­je)

D. KEPENIS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ačiū. Svei­kos gy­ven­se­nos ko­mi­si­ja vie­nin­gai pri­ta­rė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo re­zo­liu­ci­jai „Dėl gy­ven­to­jų imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo“. Ši­tą re­zo­liu­ci­ją jūs vi­si tu­ri­te, skai­tė­te. Jos tiks­las yra vi­siems ge­riau­siai su­pran­ta­mas ir aiš­kus. Da­bar mes vi­si su­ne­ri­mę dėl to, kad lau­kia­me skie­pų, lau­kia­me ga­li­my­bės iš­veng­ti ko­ro­na­vi­ru­so. Ta­čiau, kaip ži­nome, skie­pai yra spe­cia­laus imu­ni­te­to įgi­ji­mo prie­mo­nė, ir tai ne vie­nin­te­lė. Yra ben­dras imu­ni­te­tas, ku­ris yra ge­ro­kai svar­bes­nis, nes jis ap­sau­go nuo dau­gy­bės li­gų. Mes da­bar lau­kia­me vie­nos li­gos vie­nos iš­ei­ties. Mes siū­lo­me taip stip­rin­ti imu­ni­te­tą, kad mums ne­bū­tų bai­sios dau­gy­bė įvai­riau­sių ki­tų li­gų, ir jei­gu mes tuo ke­liu ei­si­me, tai bus taip, kaip da­bar gir­di­me. Grįž­ta žmo­nės iš už­sie­nio, vie­ni ser­ga, ki­ti ne­ser­ga. Ko­dėl? To­dėl, kad tu­ri imu­ni­te­tą. Tuo ke­liu ei­da­mi, mes tik­rai iš­sprę­si­me klau­si­mą ir aš ma­nau, kad…

Kvie­čiu pa­lai­ky­ti re­zo­liu­ci­ją ir ra­gin­ti vi­sus su­kaup­ti di­de­lį dė­me­sį, tuo la­biau kad da­bar… Ačiū Lie­tu­vos ži­niask­lai­dai, ku­ri la­bai in­ten­sy­viai, kas­dien ro­do per te­le­vi­zi­ją, kaip ga­li­ma tą da­ry­ti na­tū­ra­liai. Ačiū jiems už tai. Jei­gu mes dau­giau apie tai kal­bė­si­me, ne tik pri­min­si­me, kad rei­kia plau­tis ran­kas ir na­mie sė­dė­ti, bet kad ga­li­me tu­rė­ti pui­kų imu­ni­te­tą, jei­gu ži­no­me vi­są stip­ri­ni­mo sis­te­mą, pra­de­dant nuo svei­ko mais­to, nuo ju­de­sio, nuo dva­si­nės ra­my­bės sie­ki­mo, dar­bo ir po­il­sio re­ži­mo su­tvar­ky­mo ir taip to­liau. Tai­gi re­zo­liu­ci­jos tiks­las yra pa­dė­ti vi­suo­me­nei su­si­vok­ti ir su­pras­ti, ko­kia imu­ni­te­to reikš­mė. Tai at­ei­na į žmo­gaus gy­ve­ni­mą per svei­ką gy­ven­se­ną, ką jums ne kar­tą siū­lė­me, už ką aš jums dė­ko­ju, už tai, kad mes esa­me pri­ėmę Sei­mo nu­ta­ri­mą dėl to. Šios re­zo­liu­ci­jos tiks­las yra bū­tent dar sy­kį pri­min­ti vi­siems, tuo la­biau kad čia mus gąs­di­na ant­rą­ja ban­ga. Tai ta an­tra ban­ga bus ge­ro­kai ma­žiau bai­si, jei­gu mes vi­si tu­rė­si­me imu­ni­te­tą. O jis stip­rė­ja la­bai spar­čiai, jei­gu ei­na­me tuo ke­liu pro­fe­sio­na­liai. Ačiū, kad pa­lai­ko­te. Jei­gu tu­ri­te klau­si­mų, pra­šom.

PIRMININKAS. Pir­mas klau­sia S. Gent­vi­las. Pra­šom.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mas Dai­niau, ši­tos re­zo­liu­ci­jos ver­si­jos yra dvi: šian­die­ni­nė ir už­re­gist­ruo­ta ba­lan­džio 17 die­ną, ku­rią pa­si­ra­šė­te tik­tai jūs. Tai pra­ei­to­je ver­si­jo­je jūs ska­ti­no­te Vy­riau­sy­bę at­si­sa­ky­ti de­kla­ra­ty­vių sie­kių. Man at­ro­do, ši­ta re­zo­liu­ci­ja yra bū­tent toks do­ku­men­tas. Bet, ei­nant į tu­ri­nį, ger­bia­mas Dai­niau, aš no­riu už­duo­ti ne­jau­kų klau­si­mą. Jūs vis ska­ti­na­te Vy­riau­sy­bę im­tis svei­ka­ti­ni­mo­ pro­ce­sų, po­li­ti­kos sie­kių, iš es­mės vi­so to, kam jūs skyrė­te vi­są sa­vo šią ka­den­ci­ją. Ar ši­tos re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas kar­tais ne­bū­tų aki­brokš­tas pri­pa­žin­ti, kad jūs ka­den­ci­ją pra­lei­do­te be re­zul­ta­to, nes Vy­riau­sy­bė pen­ki mė­ne­siai iki sa­vo dar­bo pa­bai­gos gau­na iš sa­vo Sei­mo na­rio, il­ga­me­čio Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to, po to jau svei­ka­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko aki­brokš­tą, kad nie­ko ne­si­i­ma, ir ši re­zo­liu­ci­ja įpras­mi­na iš es­mės, kad nie­ko ne­pa­da­ry­ta per tre­jus su pu­se me­tų. Ar aš čia ką nors ne taip su­pran­tu?

D. KEPENIS (LVŽSF). Ger­bia­mas ko­le­ga, jei­gu per­skai­ty­tu­mė­te tre­či­ą­jį sa­ki­nį, ku­ria­me sa­ko­ma: „Pa­žy­mė­da­mas, kad iki šios Sei­mo ka­den­ci­jos gy­ven­to­jų svei­ka­tos tau­so­ji­mas (svei­ka gy­ven­se­na) ir imu­ni­te­to stip­ri­ni­mas ne­bu­vo nei vals­ty­bės, nei jos ins­ti­tu­ci­jų veik­los pri­ori­te­tas, o įvai­rių tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų do­ku­men­tai ra­gi­na ša­lių svei­ka­tos sis­te­mas orien­tuo­tis į imu­ni­te­to stip­ri­ni­mą, ne vien į gy­dy­mo pa­slau­gas…“. Tai­gi iki šios ka­den­ci­jos. Ma­nau, kad ši ka­den­ci­ja dir­ba dar­niai ir re­zul­ta­ty­viai. Aš ra­gi­nu su­pras­ti tai. O kad mes dar sy­kį krei­pia­mės į Vy­riau­sy­bę, tai yra pri­mi­ni­mas, kad tu­ri­me pro­gra­mą, ku­rią da­bar jau rei­kia vyk­dy­ti kur kas in­ten­sy­viau, ne­gu tą da­rė­me iki šiol. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia T. To­mi­li­nas.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mas Dai­niau, ma­tyt, mik­ro­fo­ną rei­kė­tų nu­leis­ti šiek tiek, nes čia tas prie­tai­sas la­bai truk­do, ir ar­čiau pri­ei­ti prie mik­ro­fo­no. Ger­bia­mas Dai­niau, ma­no klau­si­mas yra toks. Ko­le­gos de­ši­nė­je tik­rai ne­re­tai jus kal­ti­na vi­so­kiais ne­bū­tais da­ly­kais, o pas­kui žur­na­lis­tai iš­ti­ria ir pa­si­ro­do, kad jūs bū­na­te tei­sus, ar­ba jū­sų žo­džiai bū­na in­ter­pre­tuo­ti. Aš su­pran­tu, kad ne­leng­va ko­vo­ti prieš nu­si­sto­vė­ju­sią tvar­ką, prieš iš es­mės ne­svei­ko gy­ve­ni­mo ar­ba ne vi­sai svei­ko gy­ve­ni­mo tra­di­ci­jas, bet ma­ne do­mi­na, jū­sų ma­ny­mu, ko­kie pir­mi du, trys prak­ti­niai žings­niai. Ar tai bū­tų, pa­vyz­džiui, PVM ma­ži­ni­mas dar­žo­vėms, ar ko­kios ki­tos prak­ti­nės prie­mo­nės ga­lė­tų bū­ti su­sie­tos bū­tent su jū­sų iš­kel­ta vė­lia­va dėl imu­ni­te­to?

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Aš ma­nau, kad tos prie­mo­nės, ku­rias mes da­bar ap­skri­tai tai­ko­me pan­de­mi­jos pa­sek­mėms įveik­ti, ly­giai taip pat tai­ky­ti­nos ir pa­lai­ky­ti­nos at­žvil­giu or­ga­ni­za­ci­jų, svei­ka­tos klu­bų, įvai­riau­sių bū­re­lių, įvai­riau­sių vie­šo­jo pro­pa­ga­vi­mo prie­mo­nių, tiek ra­di­jo, tiek te­le­vi­zi­jos, ži­niask­lai­dos, nes, kaip su­pran­ta­me, švie­ti­mas šio­je si­tu­a­ci­jo­je yra kur kas svar­biau ne­gu me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos. Aš ma­ny­čiau, kad su­tel­kę dė­me­sį į tas kryp­tis mes la­bai daug lai­mė­tu­me. Jei­gu mes kas­dien bū­tu­me kal­bė­ję ša­lia to, kad li­ki­te na­mie, li­ki­te na­mie, pa­klau­sę, ar tu, žmo­gau, šian­dien pa­gal­vo­jai, ką val­gai, ar šian­dien pa­si­mankš­ti­nai, ar lai­ku nu­ė­jai mie­go­ti, ar su nie­kuo ne­su­si­py­kai, vis­kas bū­tų bu­vę ge­rai. Tai­gi pir­mo­sios prie­mo­nės yra tos, ku­rios se­niai pa­tik­rin­tos ir pui­kiai vei­kia. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Kir­ku­tis.

A. KIRKUTIS ( LVŽSF). Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, da­bar kaip tik nuo­to­li­niu bū­du vyks­ta Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos ly­de­rių mi­tin­gas ir ten kaip tik šne­ka­ma. Šian­dien A. Mer­kel pa­reiš­kė, kad mums rei­ka­lin­ga la­bai stip­ri Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja. Ži­no­me, kad Ame­ri­kos pre­zi­den­tas lai­ki­nai su­stab­dė Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos fi­nan­sa­vi­mą. Kal­ba­ma apie tai, kad Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja dau­giau­sia dė­me­sį krei­pia į ap­si­sau­go­ji­mą nuo vi­ru­so, į dirb­ti­nio imu­ni­te­to for­ma­vi­mą ir ne­kal­ba apie na­tū­ra­laus imu­ni­te­to vys­ty­mą.

Aš no­riu pa­klaus­ti Dai­niaus, ar iš tik­rų­jų mums ne­rei­ka­lin­ga Lie­tu­vo­je svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­ma, ku­ri bū­tų dau­giau orien­tuo­ta ne į kie­ky­bi­nius po­ky­čius (gy­dy­to­jų at­ly­gi­ni­mai, vais­tų kai­nos), bet į ko­ky­bi­nius, kad mes iš tik­rų­jų pra­dė­tu­me šne­kė­ti apie svei­ka­tą, o ne vien apie li­gų gy­dy­mą ir diag­nos­ti­ką?

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū, ger­bia­mas ko­le­ga. Iš tik­rų­jų mū­sų svei­ka­tos sis­te­ma, de­ja, rei­kia pri­pa­žin­ti, šian­dien yra per­ne­lyg me­di­ka­li­zuo­ta. Per­ne­lyg. Jei mes pa­im­tu­me į ran­kas, ly­giai de­šimt me­tų šie­met su­ka­ko nuo Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asam­blė­jos la­bai rim­to po­sė­džio, ku­rio me­tu pa­sau­lis iš­gir­do apie re­zo­liu­ci­ją, skir­tą bū­tent li­gų pro­fi­lak­ti­kai. Prieš de­šimt me­tų. Tuo me­tu į Niu­jor­ką į Jung­ti­nes Tau­tas bu­vo pa­kvies­ta mū­sų Lie­tu­vos Pre­zi­den­tė kar­tu su vi­sa ko­man­da žmo­nių, ku­rie tu­rė­jo tą pa­da­ry­ti. Ir jei­gu tą mes bū­tu­me pra­dė­ję da­ry­ti prieš de­šimt me­tų, šian­dien bū­tu­me iš­gel­bė­ję tūks­tan­čius gy­vy­bių žmo­nių, ku­rių da­bar kiek­vie­ną die­ną po 50, po 60 mirš­ta dėl lė­ti­nių ne­in­fek­ci­nių li­gų, kiek­vie­ną die­ną po 50, po 60 dėl šių li­gų, ka­dan­gi ne­ži­no prin­ci­pų, kaip iš­sau­go­ti svei­ka­tą, kaip gel­bė­ti.

Tuo me­tu mū­sų svei­ka­tos sis­te­mai va­do­va­vo li­be­ra­lų mi­nist­ras, Vy­riau­sy­bei – kon­ser­va­to­rių prem­je­ras. Jie vis­ką „pa­da­rė“, na, ka­bu­tė­se tur­būt, kad mes nie­ko apie tai ne­su­ži­no­jo­me ir vals­ty­bė ne­bu­vo nu­kreip­ta pa­gal Jung­ti­nių Tau­tų pra­šy­mą, kvie­ti­mą, rei­ka­la­vi­mą im­tis pa­sau­ly­je at­sa­ko­my­bės.

Tuo me­tu Lie­tu­va pa­gal šir­dies li­gas 3,5 kar­to vir­ši­jo Eu­ro­pos li­gas, po de­šim­ties me­tų mes ke­tu­ris kar­tus vir­ši­ja­me Eu­ro­pos šir­dies ir krau­ja­gys­lių su­sir­gi­mus. Ma­nau, kad tie skai­čiai pui­kiai iliust­ruo­ja si­tu­a­ci­ją, ku­rio­je mes at­si­dū­rė­me me­di­ka­li­zuo­to­je svei­ka­tos sis­te­mo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia G. Vai­če­kaus­kas.

G. VAIČEKAUSKAS (LSF). Ačiū, pir­mi­nin­ke, už su­teik­tą žo­dį. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, sa­ky­ki­te, ar jūs šian­dien ne­iš­vir­to­te iš ko­to su­ži­no­jęs, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo pla­ne nu­ma­tė per 6 mlrd. eu­rų ir iš jų ne­ma­žai pi­ni­gų bus skir­ta 5G ry­šiui pa­deng­ti? Ačiū.

D. KEPENIS (LVŽSF). Tai jūs pats ir at­sa­ko­te. Tie mi­li­jar­dai yra to­dėl, kad mes vi­są lai­ką ėjo­me ta lin­kme, kur da­bar at­si­dū­rė­me. Jei­gu bū­tu­me rū­pi­nę­si, pa­sek­mės bū­tų šian­dien ge­ro­kai ge­ro­kai leng­ves­nės ir pa­pras­tes­nės. De­ja, mes ėjo­me vi­sai ki­tu ke­liu. Šio­je pu­sė­je sė­di kaip tik tie žmo­nės, ku­rie pui­kiai su­pran­ta, ką mes da­bar da­ro­me, bet jie su­čiau­pia sa­vo bur­ny­tes, nes pui­kiai ži­no, kas or­ga­ni­zuo­ja tą jų ty­lė­ji­mą, to­kį reikš­min­gą ty­lė­ji­mą. Jū­sų pra­džia prieš de­šimt me­tų pa­da­ry­ta, šian­dien mes pjau­na­me der­lių. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Klau­sia K. Ma­siu­lis. Pra­šau.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­rė­čiau jū­sų pa­klaus­ti apie B. Geit­są. Ar jūs čia są­jun­go­je esa­te su A. Kir­ku­čiu? Aš prieš po­rą die­nų pa­sa­kiau, kad kar­tais ir di­de­lis iš­si­la­vi­ni­mas ne­duo­da jo­kios kom­pe­ten­ci­jos, A. Kir­ku­tis ėmė po po­ros die­nų ir pa­tvir­ti­no tą ma­no te­zę. Ar jūs A. Kir­ku­čio pu­sė­je, ar ma­no pu­sė­je?

D. KEPENIS (LVŽSF). Aš tik ga­liu pa­sa­ky­ti, kad pro­fe­so­rius A. Kir­ku­tis šian­dien la­bai gra­žiai at­sa­kė į jū­sų ko­le­gės eu­ro­par­la­men­ta­rės Ra­sos klau­si­mą. Pa­skai­ty­ki­te jo at­sa­ky­mą ir jums bus vis­kas aiš­ku. Ačiū.

PIRMININKAS. Klau­sia A. Skar­džius.

A. SKARDŽIUS (MSNG). Ačiū, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mas ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, iš­ties svei­ki­nu su šio do­ku­men­to pa­tei­ki­mu.

Tur­būt nie­kam ne pa­slap­tis, kad Lie­tu­vos dė­me­sys yra iš­ties ma­žas. Jūs mi­nė­jo­te 2010 me­tų Jung­ti­nių Tau­tų kon­fe­ren­ci­ją, kur bu­vo kvies­ta Pre­zi­den­tė, at­si­sa­kė da­ly­vau­ti. Ne­va­žia­vo nei svei­ka­tos mi­nist­ras, nei prem­je­ras. Na, mes ir tu­ri­me ten to­kią si­tu­a­ci­ją.

Bet ma­no klau­si­mas su­si­jęs su tuo, kiek re­kla­ma ir tas ver­slo go­du­mas da­ro įta­ką toms li­goms, lė­ti­nėms li­goms, ku­rios, be abe­jo, iš­tin­ka var­to­jant mo­di­fi­kuo­tus pro­duk­tus, gy­ve­nant už­terš­to­je ap­lin­ko­je, ska­ti­nant var­to­ji­mą, uti­li­zuo­jant at­lie­kas ir vi­sa ki­ta? Ma­no klau­si­mas bū­tų iš šios sri­ties. Kaip jūs ma­no­te, kiek tai yra ir ko­kiam mas­tui mū­sų vi­suo­me­nės ga­li bū­ti pa­vei­ku?

D. KEPENIS (LVŽSF). Ačiū už klau­si­mą. Nuo sau­sio 1 die­nos iki šian­dien Lie­tu­vo­je jau yra pa­lai­do­ta tur­būt ar­ti 15 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių. Mi­rė dėl įvai­riau­sių prie­žas­čių, bet di­džio­ji dau­gu­ma mi­rė bū­tent dėl tų lė­ti­nių ne­in­fek­ci­nių li­gų, apie ku­rias mes šne­ka­me ko­mi­si­jo­je, apie šių li­gų pre­ven­ci­ją, ir apie ku­rias šne­ka ši re­zo­liu­ci­ja. 57, ar­tė­ja­me prie 60 žmo­nių, ku­rie at­seit mi­rė nuo COVID, nors vi­si ži­no­me, kad dau­gu­ma jų mi­rė ir nuo vė­žio, ir nuo šir­dies li­gų, ta­čiau PSO da­vė to­kį už­da­vi­nį vi­siems bū­ti­nai pri­ra­šy­ti ir COVID, nors čia ne­aiš­ku, ar su COVID mi­rė, ar dėl COVID, at­sa­ky­mo šian­dien nė­ra. Ly­giai taip pat, kaip mes dar ne­iš­mo­ko­me ma­tuo­ti žmo­gaus imu­ni­te­to laips­nio. Tie­siog ne­bu­vo to­kio už­sa­ky­mo. Nie­kas net ne­ieš­ko­jo, kaip tai pa­da­ry­ti. Aš ma­nau, kad tie tūks­tan­čiai žmo­nių, iš jų bent 3 tūkst. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių dar šian­dien bū­tų gy­vi, jei­gu mes prieš 10 me­tų bū­tu­me at­krei­pę dė­me­sį į jū­sų mi­nė­tą pa­sau­li­nę re­zo­liu­ci­ją, kur Jung­ti­nės Tau­tos pir­mą kar­tą, tiks­liau, an­trą kar­tą per sa­vo eg­zis­ta­vi­mą spren­dė svei­ka­tos klau­si­mą ir įspė­jo, kad jei­gu taip bus ir to­liau, tai kas­met mirs žmo­nių iki 80 mln. to­dėl, kad ne­si­i­ma vy­riau­sy­bės prie­mo­nių. O mū­sų tuo me­tu at­sto­vai net ne­su­ge­bė­jo ne tik da­ly­vau­ti to­je kon­fe­ren­ci­jo­je, bet ir čia iš­pla­tin­ti re­zo­liu­ci­jos tei­gi­nių ir or­ga­ni­zuo­ti lė­ti­nių ne­in­fek­ci­nių li­gų pro­fi­lak­ti­kos pro­gra­mą Lie­tu­vo­je. Iki šiol jos nor­ma­lios taip ir ne­bu­vo. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau klau­sian­čių nė­ra.

Ei­na­me prie dis­ku­si­jos. Į tri­bū­ną kvie­čiu A. Kir­ku­tį. Dė­ko­ju. (Bal­sas sa­lė­je) Lai­kas bai­gė­si. Bu­vo skir­ta dešimt mi­nu­čių. A. Kir­ku­tis. Pra­šau į tri­bū­ną.

A. KIRKUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mi Sei­mo na­riai, tik­rai la­bai svar­bu ne­šio­ti kau­kes, tik­rai la­bai svar­bu val­gyk­lo­je lai­ky­tis 2 met­rų at­stu­mo, svar­bu izo­liuo­tis, la­bai svar­bu lauk­ti vak­ci­nos, ku­ri su­kurs mums dirb­ti­nį imu­ni­te­tą, bet dar svar­biau yra su­si­tai­ky­ti su vi­ru­su taip, kaip su­si­tai­ko­me ir su ki­tais vi­ru­sais. Vi­ru­sai eg­zis­tuo­ja mi­li­jo­nus me­tų ši­to­je že­mė­je ir ga­li­me su­si­tai­ky­ti tik­tai na­tū­ra­laus imu­ni­te­to pa­gal­ba. Mes ma­to­me, kad na­tū­ra­lus imu­ni­te­tas vei­kia. Pa­žiū­rė­ki­te, vai­kai ne­ser­ga COVID-19 vi­ru­su. Ar nors vie­nas ka­rei­vis su­sir­go COVID-19 vi­ru­su? Ar jau­ni­mas ser­ga? (Bal­sai sa­lė­je: „Ser­ga! Ser­ga!“) Ser­ga tik­tai vy­res­nio am­žiaus žmo­nės. (Bal­sai sa­lė­je) Taip. Mes ma­to­me, kad ser­ga tie žmo­nės, ku­rie ne­tu­ri na­tū­ra­laus imu­ni­te­to. (Bal­sai sa­lė­je) Gy­ven­se­na tai yra tas bū­das, ku­ris lei­džia kel­ti imu­ni­te­tą ir di­din­ti svei­ka­tin­gu­mą. Kvie­čiu vi­sus pa­lai­ky­ti ši­tą la­bai ge­rą ini­cia­ty­vą, ku­ri at­ve­ria nau­jas ga­li­my­bes. Ačiū.

PIRMININKAS. Kvie­čiu dis­ku­tuo­ti K. Ma­siu­lį. Pra­šau į tri­bū­ną. (Bal­sai sa­lė­je)

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, šiaip tai tik­rai yra links­ma si­tu­a­ci­ja, ver­ta „Dvi­ra­čio ži­nių“. Čia į tri­bū­ną įei­na D. Ke­pe­nis ir aiš­ki­na, kad iki šiol, iki ši­to mo­men­to nie­ko ne­bu­vo da­ro­ma imu­ni­te­tui stip­rin­ti. Aiš­ku, kal­ti kon­ser­va­to­riai. Pa­mirš­ta pa­mi­nė­ti soc­de­mus, nes jie ir­gi bu­vo dar ket­ve­rius me­tus val­džio­je, bet jie ne­kal­ti, nes kon­ser­va­to­riai dėl to kal­ti. Ir pa­mirš­ta pa­mi­nė­ti, kad ir A. Ve­ry­ga to­liau va­do­vau­ja, nes tik­tai nuo da­bar pra­si­dės pa­ga­liau dar­bas stip­ri­nant imu­ni­te­tą. Iki tol ne­bu­vo nie­ko da­ro­ma. Čia yra kvie­ti­mas Vy­riau­sy­bei fi­nan­suo­ti ir pra­dė­ti veik­lą ši­to­je sri­ty­je. Ke­pe­ni, jū­sų imu­ni­te­tas yra stip­rus, bet jūs snau­dė­te trejus su puse me­tų. Tai toks stip­rus, kad snū­du­ria­vo­te.

Aš ma­tau dar vie­ną da­ly­ką. Kaž­ka­da ra­šiau di­ser­ta­ci­ją iš fi­lo­so­fi­jos. Ma­tau man pa­žįs­ta­mų pa­var­džių – S. Šal­kaus­kį, Vy­dū­ną, A. Ma­cei­ną. O kuo jie čia dė­ti prie to imu­ni­te­to? Jie ką, ar jie yra tau­ti­nio imu­ni­te­to kaž­ko­kie te­ore­ti­kai? Ar čia mes iš vi­so tu­ri­me tau­ti­nio imu­ni­te­to gal kon­cep­ci­ją ir plė­to­si­me tau­ti­nį imu­ni­te­tą, ku­ris bus kaž­koks ki­toks ne­gu ki­tur? Aiš­ku, čia prieš tai iš­ei­na A. Kir­ku­tis su la­bai di­de­liais pa­mo­ky­mais apie tai, są­moks­lo te­ori­jo­mis, kaip B. Geit­sas da­ro sau biz­nį iš vi­ru­sų ir pa­na­šiai, ir ir­gi siū­lo imu­ni­te­tą stip­rin­ti ki­tais bū­dais ne­gu skie­pais, nors prieš tai vis dėl­to pri­pa­žįs­ta, kad skie­pai nė­ra to­kie blo­gi. D. Ke­pe­nis tik­riau­siai ne­pri­pa­žin­tų. T. To­mi­li­nas už­klau­sia čia – ne­leng­va ko­vo­ti prieš blo­gą gy­ven­se­ną, gal PVM su­ma­ži­ni­mas pa­dės? Aiš­ku, kad PVM ma­ži­ni­mas la­biau­siai pa­de­da imu­ni­te­tą stip­rin­ti, yra stip­riau­sia prie­mo­nė. Aš ra­gi­nu įtrauk­ti ir ši­tą prie­mo­nę, nes tai yra tik­rai „Dvi­ra­čio ži­nių“ ver­tas spek­tak­lis.

Čia aš ma­tau ra­gi­ni­mą rem­tis moks­li­niais ty­ri­mais, at­sa­kin­gai švies­ti vi­suo­me­nę. O kas tam prieš­ta­rau­ja, jūs pa­sa­ky­ki­te? O to ne­da­ro­ma? Kaip rei­kia dar dau­giau da­ry­ti? Ša­lia A. Uni­kaus­ko lai­dos D. Ke­pe­nio ar A. Kir­ku­čio lai­dos rei­kia? Aš ne­ži­nau, ką mes čia vei­kia­me iš vi­so, ar ne­tu­ri­me rim­tų dar­bų? Svei­ka­tos sis­te­ma per­ne­lyg me­di­ka­li­zuo­ta, sa­ko di­džiau­sias svei­ka­tos sis­te­mos au­to­ri­te­tas. Die­ve ma­no!

PIRMININKAS. Į tri­bū­ną kvie­čiu E. Gent­vi­lą. Pra­šau.

E. GENTVILAS (LSF). Ger­biu ko­le­gas… At­si­pra­šau, lai­ką jūs per­slin­ki­te, čia man li­ko mi­nu­tė. Duo­da­te iš nau­jo. Ačiū.

Ger­biu ko­le­gas, ku­rie pa­si­ra­šė ši­tą re­zo­liu­ci­ją, ku­rie tu­ri sa­vo su­pra­ti­mą ar ti­kė­ji­mą, ar iš­ma­ny­mą, ar kar­tais ir ne­iš­ma­ny­mą. Ti­kiuo­si, kad tai bu­vo tik lap­sus lin­gu­ae, kai vie­nas ini­cia­to­rius su­pai­nio­jo žo­džius „in­te­lek­tas“ ir „imu­ni­te­tas“, ti­kiu, kad tai lap­sus lin­gu­ae, pro­fe­so­riau.

Žiū­riu į pa­čią re­zo­liu­ci­ją. Kai kur jau nu­skam­bė­jo tie da­ly­kai. Pri­me­nu, kad bu­vo jū­sų to­kia kul­tū­ros mi­nist­rė L. Ruo­ky­tė-Jons­son, ku­ri sa­kė: „Iki šiol, iki ši­tos Vy­riau­sy­bės, Lie­tu­vos kul­tū­ra bu­vo tik griau­na­ma, nie­kas ne­bu­vo ku­ria­ma.“ Na, nu­griu­vo pa­ti Lia­na. Da­bar čia skam­ba: „Iki šios Sei­mo ka­den­ci­jos gy­ven­to­jų svei­ka­tos tau­so­ji­mas ir imu­ni­te­to stip­ri­ni­mas ne­bu­vo nei vals­ty­bės, nei jos ins­ti­tu­ci­jų veik­los pri­ori­te­tas.“ Na, ne­gi jūs gal­vo­ja­te, kad mes ši­taip men­ki­na­me vals­ty­bę, kai gy­ve­na­me 30 me­tų, ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je, kad pa­ti­kė­si­me to­kiais pro­pa­gan­di­niais pliur­pa­lais.

Ta­čiau sa­ky­da­mi, kad iki šiol nie­kas ne­bu­vo pa­da­ry­ta, ki­to­je re­zo­liu­ci­jos pa­strai­po­je jūs krei­pia­tės į sa­vo Vy­riau­sy­bę, kad ji skir­tų pra­ėju­sių me­tų lie­pos 9 die­nos Sei­mo nu­ta­ri­mui „Dėl Svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir stip­ri­ni­mo po­li­ti­kos gai­rių pa­tvir­ti­ni­mo“ įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gas lė­šas. Ger­bia­mas Dai­niau, jūs pri­pa­žįs­ta­te, kad jū­sų pa­čių Vy­riau­sy­bė ne­krei­pia dė­me­sio į prieš me­tus pri­im­tą Sei­mo nu­ta­ri­mą ir ne­sky­rė lė­šų pra­ėju­sių me­tų biu­dže­te, ne­sky­rė lė­šų šių me­tų biu­dže­te. Ji nie­ko ne­da­ro. Gal dėl to, kad ma­to, kad vi­sa tai, kas čia vyks­ta, yra tik pro­pa­gan­di­niai bur­bu­lai.

Da­bar jūs ra­gi­na­te sa­vo Vy­riau­sy­bę: „Re­mian­tis moks­li­niais ty­ri­mais švies­ti ir teik­ti in­for­ma­ci­ją svei­ka­tos tau­so­ji­mo ir imu­ni­te­to klau­si­mais.“ Man džiu­gu, pats aš moks­lų dak­ta­ras esu, kad siū­lo­ma rem­tis moks­li­niais ty­ri­mais. Ko­kiais moks­li­niais ty­ri­mais re­mia­si kai ku­rie apo­lo­ge­tai, ku­rių žo­džius ir ci­ta­tas jūs čia pa­tei­kia­te, kai kal­ba­te apie skie­pų ža­lą, apie ap­si­gi­mi­mus, su­ke­lia­mus skie­pų, ir taip to­liau? Pa­tys sau ne­tai­ko­te rei­ka­la­vi­mo kreip­ti dė­me­sį į moks­lo iš­ra­di­mus, moks­lo pa­sie­ki­mus, Vy­riau­sy­bė te­gul da­ro.

Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, to­kios re­zo­liu­ci­jos ne­tu­ri švie­čia­mo­jo po­vei­kio vi­suo­me­nei, ne­tu­ri ap­skri­tai jo­kio po­vei­kio. Ma­no ma­ny­mu, tai yra tuš­čias dar­bas, ku­riuo už­si­i­ma­te. Sei­mo na­riai no­ri pa­ro­dy­ti sa­vo rū­pes­tį, sa­vo iš­ma­ny­mą, bet daž­nai pa­ro­do ne­iš­ma­ny­mą, pa­nie­kin­da­mi vi­sus Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­sie­ki­mus, vi­sus svei­ka­tos mi­nist­rus, ku­rie dir­bo įvai­riais lai­ko­tar­piais.

Ma­no se­ne­lis, se­no­lis, tė­vo tė­vas gy­ve­no gar­sio­je vie­to­je Plun­gės ra­jo­ne – Stal­gė­nuo­se. Ten yra toks pro­duk­tas – va­di­na­mo­ji stal­gė­niš­kė. Tai ma­no se­ne­lio fra­zė bu­vo to­kia: „Graužk čes­na­ką, gerk sa­ma­go­ną ir vis­kas bus ge­rā.“ Ma­no ma­ny­mu, tai yra liau­dies iš­min­tis, ku­rios D. Ke­pe­nio iš­min­tis ne­su­ge­bės per­muš­ti.

PIRMININKAS. Dis­ku­si­ją bai­gė­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, for­mu­luo­ju klau­si­mą. Kas pa­lai­ko­te, kad pri­tar­tu­me re­zo­liu­ci­jai be pa­tai­sų, bal­suo­ja­te už.

At­si­pra­šau, dar dėl mo­ty­vų už­si­ra­šė. (Bal­sai sa­lė­je) Dar mo­ty­vai. T. To­mi­li­nas – už.

T. TOMILINAS (LVŽSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ką tik kal­bė­jęs ger­bia­mas po­nas E. Gent­vi­las tik­rai pa­nei­gė ir moks­li­nin­kų ty­ri­mus, ir, svar­biau­sia, moks­li­nin­kų de­ba­tus. Jų tik­rai yra la­bai daug ir dėl tra­di­ci­nių gy­dy­mo me­to­dų, dėl ne­tra­di­ci­nių gy­dy­mo me­to­dų, bet vi­si jie su­ta­ria, kad imu­ni­te­tas yra svar­bus fak­to­rius. Mes dėl to ne­dis­ku­tuo­ja­me, jau nė­ra dis­ku­si­jos. Čia tas pats, kaip jūs bū­tu­mė­te at­ėjęs ir pra­dė­jęs kal­bė­ti, kad nė­ra kli­ma­to kai­tos. Ne­bė­ra dis­ku­si­jos dėl imu­ni­te­to, jis yra svar­bus.

Šian­dien, aki­vaiz­du, ana­li­zuo­jant struk­tū­rą, svei­ka­tos ap­sau­gos iš­lai­das, iš vi­so ap­skri­tai Lie­tu­vo­je, ei­li­nė­je Va­ka­rų vals­ty­bė­je yra pro­ble­mų dėl svei­kos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mo, per ma­žai ski­ria­ma tam dė­me­sio. Tai yra struk­tū­ri­nė pro­ble­ma, ne D. Ke­pe­nio iš­gal­vo­ta, tie­siog ben­dra pa­sau­li­nė ten­den­ci­ja yra stip­rin­ti žmo­giš­kuo­sius ge­bė­ji­mus pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi, pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka gy­ven­se­na, sa­vo imu­ni­te­tu. Yra daug dė­me­sio pa­sau­ly­je ski­ria­ma švie­ti­mo svei­ka­tos klau­si­mais fi­nan­sa­vi­mui ir stip­ri­ni­mui. Mes čia nie­ko ne­iš­ran­da­me.

Aš ger­bia­ma­jam D. Ke­pe­niui no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, iš tik­rų­jų apie M. Gan­dį bu­vo sa­ko­ma, M. Gan­dis sa­kė, kad iš pra­džių jie ta­vęs ne­pa­ste­bi, pas­kui juo­kia­si iš ta­vęs, ga­liau­siai jie ta­vęs ne­ken­čia ir bi­jo, o pas­kui tu lai­mi. Šiuo at­ve­ju gal­būt šian­dien Dai­nius kol kas yra to­je sta­di­jo­je, kai vie­nas ki­tas iš jo vis pa­si­juo­kia, bet jis vis tiek lai­mės.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – S. Gent­vi­las.

S. GENTVILAS (LSF). Ger­bia­mi ko­le­gos, įsi­vaiz­duo­ki­te, jei­gu jūs bū­tu­mė­te B. Geit­sas. Jis 30 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų 50 mlrd. do­le­rių sky­rė įvai­rioms žmo­ni­jos pro­ble­moms spręs­ti. Tie­sio­giai iš­sau­go­jo tūks­tan­čius gy­vy­bių Af­ri­ko­je: an­ti­ma­lia­ri­niais tin­klais ap­rū­pi­nęs pu­sę že­my­no, su­ma­ži­no nau­ja­gi­mių mir­čių pro­cen­tą vi­sa­me pa­sau­ly­je, fi­nan­suo­da­mas skie­pų pro­gra­mas, įskai­tant ir 40 mln. vai­kų skie­pi­ji­mą nuo po­lio­mie­li­to, ir ki­tas fi­lan­tro­pi­nes veik­las, ku­rios pri­si­de­da prie mo­te­rų tei­sių.

Po to, kai pu­sę sa­vo tur­to ski­ri lab­da­rai ir pa­si­ža­di 90 % li­ku­sio tur­to taip pat skir­ti lab­da­rai, kai dėl ge­res­nio žmo­nių gy­ve­ni­mo šia­me pa­sau­ly­je pa­da­rai dau­giau net bet ku­ris žmo­gus, įšo­ki į in­ter­ne­tą ir per­skai­tai pa­mąs­ty­mus vi­so­kių an­al­fa­betų, nau­do­jančius tuos pa­čius kom­piu­te­rius, ku­riuos tu pats su­kū­rei, ir ta­ve va­di­na vai­kus žu­dan­čiu žmo­gu­mi, žmo­gu­mi, ku­ris sva­jo­ja tap­ti tri­li­jar­die­riu­mi. Ir kal­ba, ir per­duo­da šį me­lą tie pa­tys žmo­nės, ku­rie sė­di šio­je sa­lė­je. Per­duo­da in­for­ma­ci­nėms me­di­joms.

Aš la­bai ti­kė­jau­si, kad įžengs nor­ma­lus, mąs­tan­tis vals­tie­tis ir šian­dien at­si­ri­bos nuo šių ne­są­mo­nių. Ne, mes to­liau sklei­džia­me me­lą, pseu­do­moks­lą ir to­kio­mis re­zo­liu­ci­jo­mis įsi­vaiz­duo­ja­me ku­rian­tys pa­sau­lio is­to­ri­ją. Yra pa­sau­ly­je žmo­nių, ku­rie ati­da­vė vi­sus tur­tus, iš­gel­bė­jo šim­tus tūks­tan­čių gy­ven­to­jų ne re­zo­liu­ci­jo­mis, bet sa­vo kon­kre­čiu dar­bu.

Aš kvie­čiu vals­tie­čius grįž­ti prie dar­bų. Ši ger­bia­mo­jo D. Ke­pe­nio re­zo­liu­ci­ja – ne ką ki­ta, bet tie­siog pa­nei­gia, kad tre­jus su pu­se me­tų, apie tai, ką D. Ke­pe­nis kal­bė­jo, iš tik­rų­jų nu­veik­ta ne­la­bai kas. Nes jis pats, li­kus pen­kiems mė­ne­siams iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, ra­gi­na pa­ga­liau ką nors da­ry­ti šia te­ma. Užuot py­lus rūgš­tį ant kon­ser­va­to­rių, li­be­ra­lų ar so­cial­de­mok­ra­tų, iš tik­rų­jų rei­kė­tų pil­ti rūgš­tį ant sa­vo ko­le­gų Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te. Nes, ger­bia­mas Dai­niau…

PIRMININKAS. Lai­kas.

S. GENTVILAS (LSF). …per vi­są ka­den­ci­ją jūs taip ir ne­bu­vo­te iš­girs­tas. Kvie­čiu grįž­ti į moks­lo bė­gius ir ne re­zo­liu­ci­jo­mis spręs­ti Lie­tu­vos imu­ni­te­to pro­ble­mas, o kon­kre­čia veik­la. Kvie­čiu bal­suo­ti prieš.

PIRMININKAS. A. Skar­džius – nuo­mo­nė už. (Bal­sas sa­lė­je: „Trauk dis­ku­si­jas!“)

A. SKARDŽIUS (MSNG). Dar pa­dis­ku­tuo­si­me, ger­bia­mas Vy­tau­tai. Ko­le­gos, tur­būt ne vie­nas iš čia esan­čių už­au­gi­no­te vai­kus, už­au­gi­no­te, au­gi­na­te anū­kus ir pui­kiai ži­no­te, kad, be tė­vų, jau­ni­mas nei mo­kyk­lo­je, nei uni­ver­si­te­te ne­gau­na ži­nių, kaip svei­kai mai­tin­tis, kaip or­ga­ni­zuo­ti sa­vo die­nos re­ži­mą. O svei­kas žmo­gus – tai ver­tin­giau­sias da­ly­kas vi­suo­me­nei. Tai yra su­tau­py­tos lė­šos vais­tams, so­cia­li­nės rū­py­bos lė­šos, su­tau­py­tos PSDF lė­šos. Vi­suo­me­nei nė­ra naš­ta svei­kas žmo­gus. Ir to rei­kia mo­ky­ti jau­ni­mą. Ab­so­liu­čiai iki šios die­nos, ne­ži­nau, nu­gy­ve­nau ga­nė­ti­nai il­gą lai­ką, nei so­viet­me­čiu, nei ne­pri­klau­so­mo­je Lie­tu­vo­je be en­tu­zias­tų nie­kas to da­ly­ko ne­da­rė. Tė­vams vėl­gi yra di­džiu­lis iš­šū­kis, ar jie tu­ri tų ži­nių. O tas ži­nias su­kaup­ti vėl­gi ne taip leng­va. To­dėl aš pa­si­sa­kau už tą re­zo­liu­ci­ją. Gal­būt ją rei­kė­tų re­da­guo­ti, to­bu­lin­ti, bet kad vals­ty­bė­je eg­zis­tuo­tų po­li­ti­ka, svei­kos gy­ven­se­nos po­li­ti­ka, edu­ka­ci­niai pro­jek­tai, kad jau­nas žmo­gus ne­tap­tų re­kla­mos au­ka, ge­rian­čia ko­ka­ko­lą ir val­gan­čia čip­sus. Dar ko­le­gos mi­nė­jo kaž­ko­kius gė­ri­mus, na­mi­nu­kę ar kaž­ko­kią, pa­vel­dė­ję vie­nin­te­lę pa­tir­tį ar­ba iš tė­vų ga­vę to­kį pa­vel­dą. Tai nė­ra tei­sin­ga. Ne­bū­ki­me re­kla­mos au­ko­mis ir mū­sų pra­mo­nės. Tos pra­mo­nės, kai ir įvai­riau­sius mo­di­fi­kuo­tus pro­duk­tus, įvai­riau­sias trą­šas, įvai­riau­sius mais­to pro­duk­tų prie­dus ska­ti­na nau­do­ti ar­ba net ne­drau­džia, kad bū­tų di­des­nis per­ka­mu­mas. Tai štai. Aš ma­nau, rei­ka­lin­ga to­kia re­zo­liu­ci­ja. Tai yra kryp­tis, kur tu­ri­me ju­dė­ti kaip par­la­men­tas, kaip at­sto­vau­ja­mo­ji val­džia. Siū­lau pri­tar­ti. Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­mo­nė prieš – K. Ma­siu­lis.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Ma­tyt, ir aš il­giau pa­šne­kė­siu, juo la­biau kad dar ir dis­ku­tuo­da­mas su­tau­piau lai­ko. Ko­le­gos, šios re­zo­liu­ci­jos svar­ba imu­ni­te­tui stip­rin­ti yra ly­giai nu­li­nė. Ab­so­liu­čiai. Ne­bus tam skir­ta nei pi­ni­gų, nei dau­giau dė­me­sio, nie­ko. Šio­je re­zo­liu­ci­jo­je jūs ra­si­te ban­dy­mą pa­si­slėp­ti už au­to­ri­te­tų, už fi­lo­so­fų, ku­rių, ma­nau, abu au­to­riai, nors čia ci­tuo­ja, bet nei skai­tė, nei juo la­biau su­pra­to, ir taip krei­vai trak­ta­vo, kad jei­gu šie au­to­ri­te­tai da­bar kaip nors at­gim­tų, tai iš gė­dos ir nu­mir­tų. Taip ne­ga­li­ma trak­tuo­ti šių fi­lo­so­fų – nei A. Ma­cei­nos, nei S. Šal­kaus­kio, nie­ko. Tai aš jau tik­rai sa­kau kom­pe­ten­tin­gai. (Bal­sas sa­lė­je) Taip, aš esu fi­lo­so­fi­jos moks­lų dak­ta­ras ir šių au­to­rių tik­rai per­skai­čiau vi­sas kny­gas ir dau­gy­bę jų straips­nių, pe­ri­odi­ko­je be­veik dau­ge­lį.

Kaip stip­rin­ti imu­ni­te­tą, ži­no dau­gy­bė žmo­nių: me­di­kai, fi­zi­nės kul­tū­ros spe­cia­lis­tai, mi­ty­bos spe­cia­lis­tai. Apie tai yra tiek daug in­for­ma­ci­jos ir tiek daug da­ro­ma, ma­nau, ne vie­no­je, o ke­lio­se mi­nis­te­ri­jo­se. Mū­sų svei­ka­ta rū­pi­na­si iš tik­ro daug kas. Da­bar pra­dė­ti stip­rin­ti pa­gal A. Kir­ku­tį ir pa­gal D. Ke­pe­nį aš ne­re­ko­men­duo­ju. Siū­lau at­mes­ti šią re­zo­liu­ci­ją kaip be­pras­mę.

PIRMININKAS. Ne­kal­bė­jo­te il­giau. D. Ke­pe­nis. Pra­šom.

 D. KEPENIS (LVŽSF). Dė­kui. Bu­vo mi­ni­mas svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras A. Ve­ry­ga. Aš jį la­bai už­jau­čiu, nes žmo­gus pa­te­ko į Au­di­jaus ar­kli­des, ku­rias jau tre­jus me­tus mė­žia, mė­žia ir nie­kaip ne­ga­li iš­mėž­ti, ir ta­po įkai­tu. Iš tik­rų­jų jis vargs­ta žiau­riai, tik ga­li­ma už­jau­s­ti Au­re­li­jų.

O kal­bant apie val­džią, ku­ri iki to pri­ve­dė, tai po kon­ser­va­to­rių at­ėjo soc­de­mai, vi­suo­me­nės dė­ka mes rei­ka­la­vo­me pa­skelb­ti Svei­ka­tos me­tus, bu­vo me­tai pa­skelb­ti, bet nė cen­to soc­de­mų val­džia ne­da­vė tai pro­gra­mai. Štai dvi val­džios, ku­rios val­dė, kur mus at­ve­dė.

Da­bar mū­sų žy­mu­sis ko­le­ga čia kal­bė­jo apie to­kius ne­žy­mius žmo­nes kaip Vy­dū­nas, S. Šal­kaus­kis – to­kius ne­žy­mius. Mie­las ko­le­ga Kęs­tu­ti, šie žmo­nės kal­bė­jo apie svei­ka­tą kaip dar­nos ma­tą. Dar­na yra svei­ka­tos pir­mas sim­bo­lis. Jie bu­vo šio rei­ka­lo pro­pa­guo­to­jai ir tei­gė­jai. Mes tuo ke­liu da­bar ei­na­me. Pir­mą kar­tą Sei­mas gar­siai pra­kal­bo apie tai, kiek yra šie žmo­nės svar­būs Lie­tu­vos svei­ka­tai. Ne li­goms gy­dy­ti, bet svei­ka­ti­ni­mui, imu­ni­te­tui. Na, pro­fe­so­riui ne­rei­kia pri­min­ti, ma­nau, jis pats su­si­ras tą vie­tą skai­ty­da­mas Vy­dū­ną.

Dar no­riu pa­sa­ky­ti. Tai, kad šian­dien 49 žmo­nės ne­no­rė­jo, kad šis klau­si­mas bū­tų svars­to­mas, čia, mie­lie­ji, jū­sų są­ži­nei te­gul ir lie­ka tas klau­si­mas. Tie, ku­rie su­pran­ta, ką da­ro­te, tai, aš ma­nau, tau­ta pri­si­mins, kas rū­pi­no­si jų svei­ka­ta, o kas ta­ria­mu gy­dy­mu ir ki­tais to­kiais ta­ria­mais da­ly­kais. Lin­kiu sėk­mės. Ačiū.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai prieš – V. Čmi­ly­tė-Niel­sen.

V. ČMILYTĖ-NIELSEN (LSF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Tai pir­miau­sia no­riu ger­bia­mam D. Ke­pe­niui pa­dė­ko­ti už se­no­kai pa­mirš­tą žo­dį „dar­na“, bu­vo­me pri­mir­šę šį ter­mi­ną, ku­ris bu­vo la­bai po­pu­lia­rus šios val­dan­čio­sios dau­gu­mos dar­bo pra­džio­je. Man at­ro­do, kad šio­je dis­ku­si­jo­je mes da­ro­me ke­lias klai­das. Pir­miau­sia dis­ku­tuo­ti apie tai, kad vai­siai ir dar­žo­vės yra svei­ka ar kad gry­na­me ore yra ge­ra bū­ti, – to ne­rei­kia da­ry­ti Sei­mo sa­lė­je. Tai yra tas pats, kas pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją dėl vi­siš­kai aki­vaiz­džių gam­tos dės­nių ir da­ly­kų.

Bet štai ką sa­ko mums moks­las. Moks­las ir dau­ge­lio ki­tų vals­ty­bių pa­tir­tis, ir mū­sų Lie­tu­vos pa­tir­tis sa­ko, kad dez­in­for­ma­ci­ja ir fa­ke news yra vie­nas iš di­džiau­sių pa­vo­jų ko­vo­jant su COVID. Ir, man ro­dos, kai mes net­gi svars­to­me re­zo­liu­ci­ją, ku­rio­je su­ma­la­ma į vie­na skie­pai, COVID, stip­rus imu­ni­te­tas ir iš to pa­da­ro­ma to­kia miš­rai­nė, mes iš tik­rų­jų tik pla­ti­na­me ne­vi­siš­kai moks­li­nius fak­tus, o tai jau po­ten­cia­liai ga­li su­kel­ti grės­mę ir mū­sų vi­suo­me­nei, ir su­vo­ki­mui apie tai, ko­kių prie­mo­nių iš tie­sų rei­kia im­tis tam, kad veiks­min­gai ko­vo­tu­me su šiuo vi­ru­su ir su pan­de­mi­ja. Aš tik­rai kvie­čiu ši­to iš Sei­mo tri­bū­nos ne­da­ry­ti, pa­si­ti­kė­ti eks­per­tų nuo­mo­ne, o ne to­kių mė­gė­jų moks­li­nin­kų pa­si­sa­ky­mais. Kvie­čiu ne­pa­lai­ky­ti šios re­zoliu­ci­jos.

PIRMININKAS. Mo­ty­vai už – A. Kir­ku­tis.

A. KIRKUTIS (LVŽSF). Ger­bia­mi opo­nen­tai, iš tik­rų­jų kas čia no­ri pa­si­ro­dy­ti, kas čia pi­la rūgš­tį, kas čia da­ro miš­rai­nę, spręs Lie­tu­vos žmo­nės. Čia mes kal­bė­jo­me apie kul­tū­rą, kaž­kas, sa­kė, pre­ten­da­vo į fi­lo­so­fi­nes ži­nias apie Vy­dū­ną, apie A. Ma­cei­ną. No­riu pa­sa­ky­ti, kad jei­gu kas nors stu­di­ja­vo fi­lo­so­fi­ją ir stu­di­ja­vo Vy­dū­ną, tai tu­rė­jo ži­no­ti, kad Vy­dū­nas bu­vo tas žmo­gus, ku­ris jau­nys­tė­je sir­go tu­ber­ku­lio­ze, džio­va, ir tik vien na­tū­ra­laus imu­ni­te­to pa­gal­ba jis iš­li­ko gy­vas ir nu­gy­ve­no il­gą gy­ve­ni­mą, kai V. Ku­dir­ka, M. K. Čiur­lio­nis ir dau­ge­lis ki­tų mi­rė ta­da vien to­dėl, kad jie ne­ži­no­jo tos in­for­ma­ci­jos. Kul­tū­ra tai yra ži­nios ir jų pa­nau­do­ji­mas, ir ži­nios apie na­tū­ra­lų imu­ni­te­tą ypač rei­ka­lin­gos da­bar Lie­tu­vos žmo­nėms. Kvie­čiu bal­suo­ti už ši­tą la­bai svar­bią re­zo­liu­ci­ją.

PIRMININKAS. Ir mo­ty­vai prieš – A. Ma­tu­las.

A. MATULAS (TS-LKDF). Ger­bia­mi ko­le­gos, ne­ga­liu pa­si­sa­ky­ti prieš, bet ma­ne ste­bi­na tas di­džiu­lis mo­ra­li­nis nuos­mu­kis, ku­ris šio­je ka­den­ci­jo­je ste­bi­mas vi­sus tre­jus me­tus. Pen­kias ka­den­ci­jas dir­bu par­la­men­te ir nie­ka­da ne­bu­vo to­kio bu­vu­sių val­džių že­mi­ni­mo. Per tre­jus su pu­se me­tų mes nė vie­nas ne­iš­gir­do­me nė vie­no ge­ro žo­džio apie tai, kad kaž­kas pra­ei­ty­je bu­vo pa­da­ry­ta. Jūs čia nu­si­pel­nę ko­vo­to­jai prieš al­ko­ho­liz­mą ir pa­na­šiai. Jūs pa­me­na­te, 2000 me­tais, kai kai ku­rie ano­je pu­sė­je sė­din­tys bu­vo­te dar to­je nau­jo­jo­je va­di­na­mo­jo­je po­li­ti­ko­je ir li­be­ra­li­za­vo­te vi­są al­ko­ho­lio po­li­ti­ką, ta­da vi­so­mis pa­stan­go­mis tei­kė­me pa­tai­sas, kad bū­tų ap­ri­bo­tas lai­kas, re­kla­ma ir pa­na­šiai. Jūs ką pa­da­rė­te? Pri­ėmė­te tris da­ly­kus: žen­kliai pa­di­di­no­te ak­ci­zą 120 %, lei­do­te ­steig­ti prie pa­sie­nių par­duo­tu­ves ap­link vi­są Lie­tu­vą, prie Len­ki­jos ir Lat­vi­jos, ap­ri­bo­jo­te par­da­vi­mo lai­ką ir ne­pil­na­me­čiams iki 20 me­tų ne­lei­do­te pirk­ti al­ko­ho­lio. Taip, aš tam vis­kam ir­gi pri­ta­riu, bet ar jūs ne­ma­to­te ki­tų ge­rų dar­bų?

 Štai ka­den­ci­jos pra­džio­je aš su ko­le­go­mis pa­tei­kiau Sta­tu­to pa­tai­są, kad vi­si įsta­ty­mų pro­jek­tai bū­tų ver­ti­na­mi ne tik dėl to, ko­kią įta­ką pa­da­ro ko­rup­ci­jai, bet ir žmo­gaus, vi­suo­me­nės svei­ka­tai. Pa­žiū­rė­jau, at­ro­do, ir pats A. Kir­ku­tis su D. Ke­pe­niu bal­sa­vo prieš, o da­bar jūs vie­na­me punk­te rei­ka­lau­ja­te Vy­riau­sy­bės nuo šiol, kad bū­tų įver­tin­ta, ko­kį po­vei­kį ga­li pa­da­ry­ti žmo­gaus svei­ka­tai vi­si pri­ima­mi spren­di­mai. Tai, ko­le­gos, prieš tre­jus me­tus mes siū­lė­me. Tai ka­da jūs tei­sūs? Ar da­bar, po tre­jų su pu­se me­tų, kai iš es­mės pri­da­rė­te dau­giau ei­bių to­je pa­čio­je svei­ka­tos sis­te­mo­je, ir mes ty­liai tik­riau­siai vie­ni ar ki­ti tu­rė­si­me srėb­ti, ar vis dėl­to ge­rų dar­bų pa­da­rė­te? Aš iš es­mės…

PIRMININKAS. Lai­kas!

A. MATULAS (TS-LKDF). …ma­nau, kad ga­li bū­ti ir to­kia re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta, bet teks­tas yra vie­noks, o jū­sų dar­bai yra vi­sai ki­to­kie, to­dėl tik­rai ne­bal­suo­siu už ją.

PIRMININKAS. Dė­ko­ja­me. Vi­si mo­ty­vai iš­sa­ky­ti. Dėl šios re­zo­liu­ci­jos bal­suo­si­me kar­tu su ki­tais pro­jek­tais.

Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu už­im­ti sa­vo dar­bo vie­tas ir pra­dė­si­me bal­sa­vi­mus.

 

18.41 val.

Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 82 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo projektas Nr. XIIIP-4287, Pir­ki­mų, at­lie­ka­mų van­dent­var­kos, ener­ge­ti­kos, trans­por­to ar paš­to pa­slau­gų sri­ties per­kan­čių­jų sub­jek­tų, įsta­ty­mo Nr. XIII-328 90 straips­nio pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4288, Vie­šų­jų įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1428 111 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4289, Biu­dže­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1113 91 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4290, Vy­riau­sy­bės įstaty­mo Nr. I-464 301 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4291 (pateikimo tę­si­nys)

 

Iš ei­lės. Kol ko­le­gos dar at­ei­na, pir­mas bal­sa­vi­mas bus dėl mi­nist­ro Ž. Vai­čiū­no pa­siū­ly­mo – Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-1491 82 ir 86 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­to Nr. XIIIP-4287. Kar­tu ir ke­tu­ri ly­di­mie­ji. Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ga­li­me. Ačiū.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas… Čia dėl vi­sų pro­jek­tų, ir ly­di­mų­jų, pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mi dėl vi­sų – Au­di­to ir Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tai. Tik dėl vie­no pro­jek­to, pa­ties pir­mo­jo, Nr. XIIIP-4287 dar pa­pil­do­mas yra Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.42 val.

Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1618 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4247ES (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mas – Stan­dar­ti­za­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1618 pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4247ES. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: vi­si 105 – už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.43 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo ir Kodekso pa­pil­dy­mo 1411 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4781 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau – Ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so 589 straips­nio ir prie­do pa­kei­ti­mo ir ko­dek­so pa­pil­dy­mo 1411 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4781. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Už­si­re­gist­ra­vo 106, bal­sa­vo 105: už – 104, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.43 val.

Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1099 1, 3, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 381, 40, 53, 57 straips­nių ir Įsta­ty­mo prie­do pa­kei­ti­mo, Įstaty­mo pa­pil­dy­mo 391 straips­niu ir VIII sky­riu­mi įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4815 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau – Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Nr. VIII-1099 įvai­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įstatymo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4815. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 104, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų ne­siū­lo­ma. Taip pat siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. Ga­li­ma ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.44 val.

Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 2, 6, 8, 21, 22, 23, 24, 28 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4826 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

 To­liau mi­nist­ro Ž. Vai­čiū­no ki­tas siū­ly­mas – Ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. IX-884 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 105, prieš ir su­si­lai­kiu­sių taip pat nė­ra. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.45 val.

Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 145 ir 668 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4854, Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 570, 629, 631, 663, 668, 688, 689, 736, 739, 746 ir 749 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XIII-1460 12 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4855 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau mi­nist­ro E. Jan­ke­vi­čiaus siū­ly­mai – Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so 145 ir 668 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4854 kar­tu su ly­di­muo­ju Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­su. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 102, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 3. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti ge­gu­žės 21 die­ną. Ga­li­ma pri­tar­ti? Vy­riau­sy­bė taip pat pra­šo ypa­tin­gos sku­bos tvar­kos. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.47 val.

Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 271 ir 29 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4473, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so 50, 51, 106 ir 322 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4835 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau ki­tas mi­nist­ro siū­ly­mas – Vals­ty­bės ga­ran­tuo­ja­mos tei­si­nės pa­gal­bos įsta­ty­mo Nr. VIII-1591 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kar­tu ir ly­di­ma­sis Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai, vi­si bal­sa­vo už, prieš ir su­si­lai­kiu­sių nė­ra. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.48 val.

No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 28, 36, 37 ir 50 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo papil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4757 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Ki­tas klau­si­mas – No­ta­ria­to įsta­ty­mo Nr. I-2882 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 281 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4757. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 104 Sei­mo na­riai: už – 95, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 9. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nė­ra siū­lo­ma. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 18 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Li­be­ra­lai, S. Gent­vi­las, pra­šė fra­k­ci­jos var­du ypa­tin­gos sku­bos. Ger­bia­mi ko­le­gos… At­si­pra­šau, sku­bos. Ga­li­ma pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.49 val.

Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2111 3, 16 ir 24 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4756 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau – Ci­vi­li­nės būk­lės ak­tų re­gist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. XII-2111 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4756. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai: už – 102, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 1. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.50 val.

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 51, 25, 35, 58, 61, 78, 82 ir 95 straips­nių pakeiti­mo ir pa­pil­dy­mo bei pa­pil­dy­mo 591, 651 ir 781 straips­niais įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4840 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo Nr. I-2721 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4840. Pra­šom bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 103 Sei­mo na­riai, už – 102. At­si­pra­šau, bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 69, prieš – 15, su­si­lai­kė 18. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. J. Ja­ru­tis kaž­ką no­rė­tų pa­siū­ly­ti. Pra­šom.

J. JARUTIS (LVŽSF). Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas kaip pa­pil­do­mas.

PIRMININKAS. Kaip pa­pil­do­mas. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 30 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.51 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 22, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 46, 53, 55 ir 56 straips­nių pa­kei­ti­mo, 31 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4565, Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552 11 ir 53 straips­nių pakei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4566 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

Taip, to­liau. Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo, 31 straips­nio pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4565, kar­tu ir ly­di­ma­sis Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo Nr. I-552…

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 68, prieš – 2, su­si­lai­kė 31. Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mų nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svar­s­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. P. Urb­šys. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną, tu­ri­te pa­siū­ly­mą.

P. URBŠYS (MSNG). Kiek aš pri­si­me­nu, mi­nist­ras, pri­sta­ty­da­mas ši­tą įsta­ty­mo pro­jek­tą, ape­lia­vo į sa­vi­val­dos ta­ry­bos rin­ki­mus, į sa­vi­val­dy­bių kom­pe­ten­ci­ją. Tai gal vis dėl­to pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas tu­rė­tų bū­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas?

PIRMININKAS. Čia kon­kre­čiai dėl ši­to?

P. URBŠYS (MSNG). Taip.

PIRMININKAS. Pa­pil­do­mas?

P. URBŠYS (MSNG). Taip, pa­pil­do­mas.

PIRMININKAS. Kaip ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė gal­vo­ja? G. Bu­ro­kie­nė per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

G. BUROKIENĖ (LVŽSF). Gal­vo­ju, gal ne­rei­kia.

PIRMININKAS. Ka­dan­gi nuo­mo­nės iš­si­sky­rė, kvie­čiu bal­suo­ti. Kas pa­lai­kote P. Urb­šio siū­ly­mą, kad kaip pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas bū­tų Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 105 Sei­mo na­riai: už – 50, prieš – 30, su­si­lai­kė 25. De­ja, Po­vi­lo siū­ly­mui ne­pri­tar­ta. Kaip pa­grin­di­nis lie­ka Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

18.54 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4451 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau yra Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 36 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4451. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 102 Sei­mo na­riai: už – 93, prieš – 1, su­si­lai­kė 8. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų, pa­pil­do­mas…

P. Urb­šys siū­lo per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

P. URBŠYS (MSNG). Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas su­si­jęs su sa­vi­val­dy­bių kom­pe­ten­ci­ja. Aš siū­lau kaip pa­pil­do­mą Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą. Ti­kiuo­si, kad ger­bia­ma A. Ši­rins­kie­nė šiuo at­ve­ju ap­si­ri­bos tik Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to kom­pe­ten­ci­ja, o ne ban­dys sa­vo nuo­mo­nę pri­mes­ti ki­tiems val­dan­čių­jų frak­ci­jos na­riams. Tuos frak­ci­jos na­rius, ku­rie dar tu­ri imu­ni­te­tą A. Ši­rins­kie­nės įta­kai, agi­tuo­ju pri­tar­ti man. (Bal­sai sa­lė­je)

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, P. Urb­šio pa­siū­ly­mas yra pa­pil­do­mu ko­mi­te­tu siū­ly­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tą. Kvie­čiu bal­suo­ti dėl šio pa­siū­ly­mo. Kas pa­lai­ko­te, bal­suo­ki­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, – prieš ar­ba su­si­lai­ky­ki­te.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 46, prieš – 27, su­si­lai­kė 28. Pa­siū­ly­mui ne­pri­tar­ta.

Tai­gi, pa­grin­di­niu lie­ka Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nė­ra. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 9 die­ną. Ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.57 val.

Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 153 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įstaty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4378 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau Dai­niaus Ka­mins­ko pa­siū­ly­mas, at­si­pra­šau, Da­riaus Ka­mins­ko pa­siū­ly­mas – Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mo Nr. I-1367 153 ir 45 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Bal­suo­ja­me.

Bal­sa­vo 105: už – 66, prieš – 10, su­si­lai­kė 29. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Kaip pa­grin­di­nis siū­lo­mas Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nie­kas ne­siū­lo. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 16 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­me pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.58 val.

At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4713 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau V. Ving­rie­nės siū­ly­mas – At­si­nau­ji­nan­čių iš­tek­lių ener­ge­ti­kos įsta­ty­mo Nr. XI-1375 38 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas.

Bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai: už – 57, prieš – 1, su­si­lai­kė 28. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta. Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas – Eko­no­mi­kos ko­mi­te­tas. Siū­lo­ma svars­ty­ti bir­že­lio 23 die­ną. Ben­dru su­ta­ri­mu ga­li­ma pri­tar­ti? Ačiū, pri­tar­ta.

 

18.59 val.

Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 322 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-4816 (pa­tei­ki­mo tę­si­nys)

 

To­liau Sei­mo na­rio V. Ba­ko siū­ly­mas – Žmo­nių už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 322 straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tas. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Bal­sa­vo 101 Sei­mo na­rys: už – 78, prieš – 2, su­si­lai­kė 21. Po pa­tei­ki­mo pri­tar­ta.

Siū­lo­mi ko­mi­te­tai: pa­grin­di­nis – Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mo nie­kas ne­siū­lo.

J. Ja­ru­tis. Pra­šom per šo­ni­nį mik­ro­fo­ną.

J. JARUTIS (LVŽSF). No­rė­tu­me pa­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos dėl šio klau­si­mo.

PIRMININKAS. Taip, Vy­riau­sy­bės iš­va­da. A. Ku­bi­lie­nė. Pra­šom. Dėl ko­mi­te­to?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). Aš tik no­rė­jau pa­si­tar­ti, ar tai tik­rai Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to klau­si­mas? Nei gru­pė y­ra svei­ka­tos, nei fi­nan­sai yra svei­ka­tos.

PIRMININKAS. Tai ką siū­lo­te? Siū­lo­te ne­tvir­tin­ti kaip pa­grin­di­nio?

A. KUBILIENĖ (LVŽSF). So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. P. Urb­šys tą pa­tį gal siū­lo? Pra­šom.

P. URBŠYS (MSNG). Aš gal pra­lei­dau, bet Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas lyg ir prie ko…

PIRMININKAS. Pa­pil­do­mas.

P. URBŠYS (MSNG). Taip. (Bal­sai sa­lė­je) Na, nors vie­ną pa­da­ry­ki­te.

PIRMININKAS. Ir R. Ša­la­še­vi­čiū­­tė. Pra­šom.

R. ŠALAŠEVIČIŪTĖ (LSDDF). Ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke, at­ly­gi­ni­mų klau­si­mai yra iš­im­ti­nai mū­sų – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to – klau­si­mas. Tai, kad Už­kre­čia­mų­jų li­gų įsta­ty­mas, rei­kia žiū­rė­ti, ko­kius klau­si­mus svars­to­me. To­dėl aš iš tie­sų ma­nau, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas tu­rė­tų bū­ti mū­sų ko­mi­te­tas.

PIRMININKAS. Taip, pa­siū­ly­mas, ma­nau, lo­giš­kas. Gal ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­tari­mu, kad pa­grin­di­nis ko­mi­te­tas ga­lė­tų bū­ti So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas? Ga­li­me pri­tar­ti.

Dėl pa­pil­do­mo ko­mi­te­to, ku­rį pa­siū­lė P. Urb­šys. (Bal­sai sa­lė­je) Bal­suo­ja­me dėl P. Urb­šio pa­siū­ly­mo, kad pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ga­lė­tų bū­ti Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas. Bal­suo­ja­me. Kas pa­lai­ko­te P. Urb­šio siū­ly­mą, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę – prieš ar­ba su­si­lai­ko­te.

Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už – 18, prieš – 35, su­si­lai­kė 48. De­ja, P. Urb­šiui ne­si­se­ka.

Dar bu­vo pa­pra­šy­ta Vy­riau­sy­bės iš­va­dos. Ar ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? Ačiū, pri­ta­ria­me. Jo­vai­ša sa­ko – ne, bet pi­ni­gų rei­kia, tai pa­gal Sta­tu­tą pri­klau­so. (Bal­sai sa­lė­je) Ge­rai. Ben­dru su­ta­ri­mu. Ne­juo­kau­ki­me.

 

19.02 val.

Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl gy­ven­to­jų imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo“ pro­jek­tas Nr. XIIIP-4726(3) (pri­ėmi­mo tę­si­nys)

 

To­liau Sei­mo re­zo­liu­ci­jos „Dėl gy­ven­to­jų imu­ni­te­to stip­ri­ni­mo“ pro­jek­tas. Ger­bia­mi ko­le­gos, for­mu­luo­ju klau­si­mą, ar pri­ta­ria­te re­zo­liu­ci­jai be pa­tai­sų? Kas bal­suo­ja už, pri­ta­ria, kas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja prieš ar­ba su­si­lai­ko.

 

Šios re­zo­liu­ci­jos pri­ėmi­mas

 

Bal­sa­vo 98 Sei­mo na­riai: už – 51, prieš – 24, su­si­lai­kė 23. Re­zo­liu­ci­ja pri­im­ta be pa­kei­ti­mų.

Li­ko pa­reiš­ki­mai. Re­pli­ka po bal­sa­vi­mo. Pra­šom, Kęs­tu­ti.

K. MASIULIS (TS-LKDF). Aš no­riu pa­si­džiaug­ti, da­bar vi­sų imu­ni­te­tas tik­rai stip­riai su­stip­rės, ir Vy­riau­sy­bė pa­ga­liau ne­be­mie­gos.

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ne­iš­ei­ki­te dar vi­si, pa­lau­ki­te, po­sė­dis dar ne­sibai­gė.

 

19.04 val.

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai

 

Sei­mo na­rių pa­reiš­ki­mai. V. Juo­za­pai­tis. Pra­šom.

V. JUOZAPAITIS (TS-LKDF). Krau­nuo­si daik­tus, ne­ly­gi­nant, ži­no­te, kai lėk­tu­vas nu­si­lei­džia oro uos­te, yra drau­džia­ma pa­kil­ti, kol ne­su­sto­ja ir va­rik­liai ne­iš­jung­ti… Na, bet vėl­gi kiek­vie­nas pa­gal sa­vo su­pra­ti­mą, iš­si­la­vi­ni­mą ir iš­si­auk­lė­ji­mą. Ei­ki­te, gar­būs po­nai, juo la­biau tie, ku­riems yra per 60, nes mums kiek­vie­ną die­ną eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ope­ra­ci­jų va­do­vas, ki­ti žmo­nės, nuo ku­rių šian­dien pri­klau­so mū­sų vi­sų li­ki­mas, skel­bia, kad vi­si tie, ku­riems yra per 60, ne­ga­li da­ly­vau­ti vals­ty­bės gy­ve­ni­me. Vi­siems, ku­rie no­ri ren­gi­nių, aiš­ki­na­ma, kad jie ne­ga­li bur­tis dau­giau ne­gu po 30 lau­ke.

Mie­li po­nai, ar aš sap­nuo­ju, ar aš skai­čiuo­ti ne­mo­ku? Mes jau be­veik mė­ne­sį du­kart sa­vai­tė­je re­gu­lia­riai dir­ba­me šio­je sa­lė­je. Čia sė­di 140 žmo­nių, tarp ku­rių nė­ra dvie­jų met­rų at­stu­mo. Čia yra gau­su žmo­nių, ku­riems yra per 60, ku­rie taip pat yra ri­zi­kos gru­pė­je, bet kaž­ko­dėl jų at­žvil­giu nė­ra jo­kių skel­bi­mų, kad į sa­lę ne­re­ko­men­duo­ti­na ei­ti tiems žmo­nėms. Ar mes ne­sau­go­me mū­sų gar­bių Sei­mo na­rių. Ar mes jau da­bar per 60 me­tų žmo­nes, ku­rie dar ne­pri­au­go iki pen­si­nio am­žiaus, lai­ko­me ne­dar­bin­gais? Ar mums tik­rai lai­kas keis­ti įsta­ty­mus ir pa­siū­ly­ti tuos žmo­nes iš­leis­ti į gar­bin­gą pen­si­ją? Vie­ną kar­tą ap­si­spręs­ki­me ir pa­sa­ky­ki­me vi­suo­me­nei, kur mes gy­ve­na­me ir ką da­ry­ti tiems žmo­nėms, ku­riems yra per 60. Ša­lia jū­sų kiek­vie­no sė­di po žmo­gų, ku­riam yra per 60, ir yra daug žmo­nių, ku­riems tuoj tuoj, šiais me­tais, bus 60. Ne­ži­nau, ar tik­rai mes ko­kio­je nors to­kio­je siur­re­a­lis­ti­nė­je vi­suo­me­nė­je? Šian­dien pri­ima­me re­zo­liu­ci­jas apie imu­ni­te­to stip­ri­ni­mą. Tuo pa­čiu tuos žmo­nes, ku­rie to imu­ni­te­to tur­būt jau ne­pa­stip­rins, siun­čia­me kur? Sė­dė­ti na­mie? O ką da­ry­ti mo­ky­to­jams? Gal mes mo­kyk­las tu­ri­me už­da­ry­ti, vai­kų dar­že­lius rei­kės už­da­ry­ti? Iš kur mes gau­si­me nau­jų žmo­nių – mo­ky­to­jų, dės­ty­to­jų? Be jų mū­sų jau­ni­mas šian­dien nė iš vie­tos.

Vėl­gi grįž­tu prie tos pa­čios pro­fe­sio­na­laus sce­nos me­no pro­ble­mos. Šian­dien pa­sau­lis jau at­si­da­ro, jau rug­pjū­čio mė­ne­sį Zalc­bur­go fes­ti­va­lis pla­nuo­ja ren­gi­nius, at­si­da­ro ki­tos įstai­gos. Gru­pė pro­fe­sio­na­laus sce­nos me­no va­do­vų krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę, į ope­ra­ci­jų va­do­vą su pra­šy­mu ką nors da­ry­ti. Jei­gu dar mė­nuo ar du, tas įstai­gas rei­kės pa­leis­ti, nes tų žmo­nių kva­li­fi­ka­ci­ja dings, jei­gu jie ne­tu­rės ga­li­my­bės rink­tis ko­kiu nors bū­du kaž­ką da­ry­ti.

Aš su­pran­tu, kad la­bai sma­gu yra gy­ven­ti ka­ran­ti­no re­ži­mu, kaip tei­si­niu re­ži­mu, kai ga­li­ma da­ry­ti žings­nius, ku­rie ne­bū­ti­nai su­tam­pa su de­mo­kra­tija. Aš su­pran­tu ir pa­vo­jaus aki­vaiz­dą, aš su­pran­tu, ir svei­ko pro­to žmo­nės sau­go­si, bet ne­ga­li­ma, ypač tų, ku­riems per 60, ku­rie yra mū­sų in­te­lek­to ir kul­tū­ros žie­das, nu­ra­šy­ti. Ne­ga­li­ma jų ne­leis­ti į kny­gy­nus, kur pa­ra­šy­ta, vy­res­niems nei 60 me­tų nei­ti skai­ty­ti ir pirk­ti kny­gų. Tai ką jiems da­ry­ti? Kur jiems ei­ti? Čia toks gal­būt ir re­to­ri­nis klau­si­mas. Gal­būt ne vi­si skai­to­te ar­ba ne vi­si klau­so­te pra­ne­ši­mų, ne vi­si gal­būt jau­čia­te tų žmo­nių, ku­riems yra per 60, nuos­kau­dą. Tas drau­di­mas ar­ba tas pri­myg­ti­nis pra­šy­mas sau­go­ti sa­ve to­kiu bū­du tuos žmo­nes įva­rys į dep­re­si­ją. Ma­tau čia tik­rai tuos žmo­nes, ku­rie man link­čio­ja gal­vą ir su­tin­ka pui­kiau­siai, ar ne? Taip. Gal­būt ir tie žmo­nės ga­li pa­sa­ky­ti, ku­riems yra per 60 ir sė­di šio­je sa­lė­je, kad kaž­ką rei­kia keis­ti: ar­ba re­to­ri­ką, ar­ba at­lais­vin­ti tuos varž­tus.

Ačiū jums už jū­sų dė­me­sį ir ti­kiuo­si, kad kaž­ko­kių re­ak­ci­jų bus. Ma­tau, ope­ra­ci­jų va­do­vas jau pa­si­ruo­šęs iš na­tų pa­skai­ty­ti nau­ją pra­ne­ši­mą. Ti­kė­si­mės, kad pa­sa­kys ge­rą ži­nią. Ačiū.

PIRMININKAS. Ma­tau, A. Ve­ry­ga pa­si­ruo­šęs at­sa­ky­ti. Pra­šau.

A. VERYGA (LVŽSF). Tie­siog la­bai trum­pai. Aš no­riu tik­tai šiek tiek iš pra­džių gal nu­si­ste­bė­ti. Iš ši­tos pu­sės mes gir­dė­jo­me siū­ly­mus iš vi­so skelb­ti ne­pa­pras­tą­ją pa­dė­tį net­gi vals­ty­bė­je. Da­bar jau yra prie­kaiš­tau­ja­ma dėl sen­jo­rų ap­sau­gos. Sma­gu, kad grei­tai ap­si­gal­vo­jo­te. Ne­pa­pras­to­sios pa­dė­ties pa­skel­bi­mas, jū­sų ži­niai, bū­tų daug rim­tes­nius ap­ri­bo­ji­mus įve­dęs. Tiek to.

Bet da­bar aš tik­rai no­rė­čiau pa­kvies­ti la­bai at­sa­kin­gai ne­pri­ešin­ti vi­suo­me­nės. Aš ne­pri­ta­riu tiems už­ra­šams, ku­riuo­se yra ra­šo­ma, kad ne­ga­li­ma ei­ti ar­ba jūs ne­pa­gei­dau­ja­mi. Ir to­kio nu­ro­dy­mo to­kius už­ra­šus ka­bin­ti, kad ne­ga­li įei­ti to­kio am­žiaus as­me­nys, nie­kas nė­ra da­vęs – nei ope­ra­ci­jų va­do­vas, nei dar kas nors. Tai yra tie­siog, aš ma­nau, ne­pik­ty­biš­ki, bet ne­ap­gal­vo­ti ir la­bai ne­iš­min­tin­gi už­ra­šai, ku­rie skal­do ir prie­ši­na vi­suo­me­nę.

O da­bar, kad tai ne­bū­tų tie­siog kal­bė­ji­mas dėl kal­bė­ji­mo, aš jums tik skai­čius pa­sa­ky­siu. Tai, ką aš at­si­ne­šiau, yra ne koks nors pa­si­ra­šy­tas pa­reiš­ki­mas, bet tai yra skai­čiai ir jie yra lie­tu­viš­ki, ne pran­cū­ziš­ki, ne vo­kiš­ki, ne Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės. Iki 60 me­tų am­žiaus, su­sir­gus ši­ta in­fek­ci­ja, už­si­krė­tus ir pa­kliu­vus į li­go­ni­nę, ti­ki­my­bė nu­mir­ti yra ma­žes­nė ne­gu pro­cen­tas. Tik per­žen­gus 60 am­žiaus ri­bą, ta ti­ki­my­bė au­ga iš kar­to 3,5 kar­to, pas­kui au­ga iki 12 %, iki 19 % ir taip to­liau. (Bal­sai sa­lė­je) Re­ko­men­da­ci­ja ir yra su­si­ju­si su ši­tais skai­čiais. Tai yra ne prie­vo­lė, ne prie­var­ta, tai yra re­ko­men­da­ci­ja, ku­rios kiek­vie­nas lai­ko­si taip, kaip su­ge­ba lai­ky­tis, ir aš kvie­čiu jus dar kar­tą ne­pri­ešin­ti vi­suo­me­nės ir jos ne­nu­tei­ki­nė­ti prieš ban­dy­mą val­dy­ti in­fek­ci­ją, nes vi­ru­sas am­žiaus, de­ja, ne­pa­žįs­ta.

PIRMININKAS. Kvie­čiu E. Zin­ge­rį, taip pat tu­ri la­bai svar­bų pra­ne­ši­mą dėl to­to­rių ge­no­ci­do. Pra­šau.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū. Po­ne Aurelijau Ve­ry­ga, aš kaž­kaip šiur­piai jau­čiuo­si čia. (Bal­sai sa­lė­je)

Tik ką, va­kar mi­nint 1944 m. ge­gu­žės 18 d. vyk­dy­tą So­vie­tų Są­jun­gos dik­ta­to­riaus J. Sta­li­no Kry­mo to­to­rių de­por­ta­ci­ją, te­ro­rą, žu­dy­nes ir et­ni­nį va­ly­mą, pri­pa­žįs­tant Uk­rai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą ir Ki­je­ve vei­ku­sio ir vei­kian­čio (…), pra­šo­me at­kreip­ti jū­sų, ger­bia­mi Sei­mo na­riai, dė­me­sį į šios ne­di­de­lės tau­tos tei­sę į sa­vo tė­vy­nę Uk­rai­no­je, Kry­me, ir jų tei­sę lais­vai ten gy­ven­ti. Čia ką tik įvy­ko, jūs at­si­me­na­te, Kry­mo to­to­rių par­la­men­to po­sė­dis, ku­rio me­tu pa­ty­rė­me ha­ke­rių ata­ką, net­gi švie­sa bu­vo iš­jung­ta ir kom­piu­te­riai iš­si­jun­gė. Mes tu­ri­me gal­vo­je jų ne­pa­lau­žia­mą no­rą gy­ven­ti lais­vai. Tu­rė­tu­me šian­dien, ka­dan­gi šian­dien mū­sų pir­mas po­sė­dis, o va­kar vy­ko ren­gi­niai Vil­niu­je, ži­no­ma, tuo la­biau ir Ki­je­ve, mes kvies­tu­me so­li­da­ri­zuo­tis su tra­giš­kai nai­kin­ta ge­no­ci­do me­tu to­to­rių tau­ta. Ka­dan­gi ma­no ma­mos pa­var­dė P. Ta­tars­ky­tė, šiek tiek juo­kau­ju, no­rė­čiau pa­pra­šy­ti jū­sų, jei­gu bū­tų ga­li­ma šią ge­no­ci­dą pa­ty­ru­sią so­vie­tų, J. Sta­li­no oku­pa­ci­jos me­tu tau­tą pa­gerb­ti, čia jū­sų, ži­no­ma, ger­bia­mas pir­mi­nin­ke, jei­gu jūs tai su­gal­vo­si­te pa­da­ry­ti, nes aš, kaip sen­bu­vis, ži­nau, kad ne­tu­riu tei­sės to da­ry­ti iš šios tri­bū­nos. Ačiū.

PIRMININKAS. Jūs ga­li­te vi­są lai­ką pa­pra­šy­ti.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Ačiū.

PIRMININKAS. Ger­bia­mi ko­le­gos, kvie­čiu vi­sus pa­gerb­ti au­kas ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Dė­ko­ju.

E. ZINGERIS (TS-LKDF). Šir­din­gai dė­ko­ju jums, ži­no­ma, ir A. Ja­ku­baus­ko, ir var­du Kry­mo to­to­rių ben­druo­me­nės, gy­ve­nusios su mu­mis šim­tus me­tų Lie­tu­vo­je. Ačiū.

PIRMININKAS. Dė­ko­ju. Dau­giau pra­ne­ši­mų ne­tu­ri­me. Ger­bia­mi ko­le­gos, re­gist­ruo­ja­mės.

Už­si­re­gist­ra­vo 52 Sei­mo na­riai. Dė­ko­ju vi­siems iš­bu­vu­siems. Skel­biu va­ka­ri­nį po­sė­dį bai­g­tą. (Gon­gas)* Santrumpų reikšmės: LLRA-KŠSF – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija; LSDDF – Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija; LSDPF – Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija; LSF – Liberalų sąjūdžio frakcija; LVŽSF – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija; MSNG – Mišri Seimo narių grupė; TS‑LKDF – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija.