Projekto

lyginamasis variantas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO Nr. XIV-1381 95 IR 97 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1.      straipsnis. 95 straipsnio pakeitimas

Papildyti 95 straipsnio 1 dalį:

1. Politinė reklama – valstybės politiko, politinės organizacijos, jos nario, rinkimų politinės kampanijos dalyvio, kandidato, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp rinkimų politinių kampanijų skleidžiama teigiama ar neigiama informacija, kuria agituojama balsuoti arba nebalsuoti už rinkimų politinės kampanijos dalyvį ar kandidatą, siekiama daryti įtaką rinkimų rezultatams ar paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose, arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė organizacija, jos narys ar rinkimų politinės kampanijos dalyvis, kandidatas, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.“

 

2.      straipsnis. 97 straipsnio keitimas

Papildyti 97 straipsnio 1 ir 3 dalis:

1. Draudžiama skleisti politinę reklamą:

1) jeigu jos skleidimas prieštarauja Konstitucijai ar kitiems įstatymams;

2) neatlygintinai, išskyrus specialiąsias ar diskusijų laidas;

3) pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje;

4) jei ji apmokėta ne rinkimų politinės kampanijos dalyvio.

3. Politine reklama nelaikomi:

1) rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai (ir nenumatant atsilyginti) skleidžiami įprastiniai informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių organizacijų, kandidatų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra agituojama balsuoti arba nebalsuoti už rinkimų politinės kampanijos dalyvį ar kandidatą;

2) rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu visuomenės informavimo priemonėmis neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir rinkimų politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas;

3) ne rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu skleidžiami įprastiniai informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių organizacijų, jų valdymo organų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra agituojama per būsimą rinkimų politinę kampaniją balsuoti arba nebalsuoti valstybės politiko, politinės organizacijos ar jos nario interesais arba už tokius pranešimus yra atsilyginama ar numatoma atsilyginti.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai                  

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Vaida Giraitytė-Juškevičienė

Vigilijus Jukna

Valdemaras Valkiūnas

Vytautas Gapšys

Viktoras Fiodorovas

Andrius Mazuronis

Valentinas Bukauskas