LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

IŠKILMINGO LIETUVOS LAISVĖS GYNIMO 25-MEČIO MINĖJIMO
STENOGRAMA

 

2016 m. sausio 13 d.

 

Pirmininkauja Lietuvos moksleivių parlamento pirmininkė I. PABIJONAVIČIŪTĖ

ir Lietuvos studentų sąjungos prezidentas P. BALTOKAS

 

 


 

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji iš­kil­min­go mi­nė­ji­mo da­ly­viai! Šian­dien mi­ni­me vie­ną reikš­min­giau­sių Lie­tu­vos is­to­ri­jos da­tų. Prieš dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus be­gin­kliai Lie­tu­vos žmo­nės drą­siai sto­jo prieš žiau­rų so­vie­tų oku­pan­tą ir sa­vo ne­nu­ga­li­mu ryž­tu, dva­sios stip­ry­be ap­gy­nė at­kur­tą Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bę.

Skel­biu iš­kil­min­go Lie­tu­vos lais­vės gy­ni­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mo pra­džią.

M. STROLYS (Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas). Jos Eks­ce­len­ci­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

 

Gie­da­mas Lie­tu­vos vals­ty­bės him­nas

 

PIRMININKĖ. Mums, Pau­liui Bal­to­kui, Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tui, ir In­drei Pa­bi­jo­na­vi­čiū­tei, Lie­tu­vos moks­lei­vių par­la­men­to pir­mi­nin­kei, gar­bė ir di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė pir­mi­nin­kau­ti šiam iš­kil­min­gam Lie­tu­vos lais­vės gy­ni­mo 25-me­čio mi­nė­ji­mui.

Jau­ni­mui ko­vas už Lie­tu­vos lais­vę pri­me­na tik gy­vų­jų liu­di­nin­kų pa­sa­ko­ji­mai, vaiz­do me­džia­ga ir nuo­trau­kos. Pri­si­min­ki­me kar­tu tas aki­mir­kas.

 

Ro­do­ma vaiz­do me­džia­ga ir nuo­trau­kų suk­tu­kas (Plo­ji­mai)

 

PIRMININKAS. Ger­bia­mie­ji, į iš­kil­min­gą mi­nė­ji­mą pa­kvies­ti ir at­vy­ko: Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė (Plo­ji­mai), Sei­mo Pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė (Plo­ji­mai), Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius su po­nia (Plo­ji­mai), Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas (Plo­ji­mai), Pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus su po­nia (Plo­ji­mai), žu­vu­sių­jų už Lie­tu­vos lais­vę ar­ti­mie­ji (Plo­ji­mai), nu­ken­tė­ju­sie­ji Sau­sio 13-ąją, ko­vo­to­jai už Lie­tu­vos lais­vę – Ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jai (Plo­ji­mai), Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rai, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tai (Plo­ji­mai), Sei­mo na­riai (Plo­ji­mai), Vy­riau­sy­bės na­riai (Plo­ji­mai), už­sie­nio vals­ty­bių di­plo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių Lie­tu­vo­je va­do­vai (Plo­ji­mai), Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo, Vy­riau­sio­jo ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kai (Plo­ji­mai), Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riai (Plo­ji­mai), Lie­tu­vos baž­ny­čių hie­rar­chai ir at­sto­vai (Plo­ji­mai), Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas (Plo­ji­mai), Kon­sti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai (Plo­ji­mai), Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas (Plo­ji­mai), bu­vę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kai (Plo­ji­mai), At­kur­tos ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pir­mo­sios Vy­riau­sy­bės na­riai (Plo­ji­mai), mies­tų ir ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių me­rai (Plo­ji­mai), tau­ti­nių ben­dri­jų at­sto­vai (Plo­ji­mai), Sei­mui at­skai­tin­gų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai (Plo­ji­mai), Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ir aka­de­mi­jų rek­to­riai (Plo­ji­mai), ki­ti di­džiai ger­bia­mi sve­čiai (Plo­ji­mai).

PIRMININKĖ. Ma­lo­niai kvie­čia­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kę L. Grau­žinie­nę.

 

Sei­mo Pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės kal­ba

 

L. GRAUŽINIENĖ. Ger­bia­mie­ji, šian­dien jau 25-ąjį kar­tą mi­ni­me Sau­sio 13-ąją – Lais­vės gy­nė­jų die­ną – ir pa­ger­bia­me žu­vu­sių­jų už Lais­vę at­mi­ni­mą. Į mū­sų Lais­vės is­to­ri­ją am­žiams įra­šy­ti var­dai tų, ku­rie tą nak­tį pa­au­ko­jo bran­giau­sia, ką jie tu­ri, – sa­vo gy­vy­bę – dėl Lie­tu­vos at­ei­ties. Reikš­da­mi di­džiau­sią pa­gar­bą ir dė­kin­gu­mą, len­kia­me gal­vas prieš: Lo­re­tą Asa­na­vi­čiū­tę (pa­pra­šy­čiau at­si­sto­ti), Vir­gi­ni­jų Drus­kį, Da­rių Ger­bu­ta­vi­čių, Ro­lan­dą Jan­kaus­ką, Ri­man­tą Juk­ne­vi­čių, Al­vy­dą Ka­na­pins­ką, Al­gi­man­tą Pet­rą Ka­vo­liu­ką, Vy­tau­tą Kon­ce­vi­čių, Vi­dą Ma­ciu­le­vi­čių, Ti­tą Ma­siu­lį, Al­vy­dą Ma­tul­ką, Apo­li­na­rą Juo­zą Po­vi­lai­tį, Ig­ną Ši­mu­lio­nį, Vy­tau­tą Vait­kų ir ki­tus žu­vu­siuo­sius už Lie­tu­vos lais­vę.

Kvie­čiu vi­sus šio­je sa­lė­je esan­čius ir ste­bin­čius tran­slia­ci­ją pa­gerb­ti juos ty­los mi­nu­te.

 

Ty­los mi­nu­tė

 

Ačiū.

PIRMININKAS. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pir­mi­nin­kei L. Grau­ži­nie­nei.

Ma­lo­niai kvie­čiu tar­ti žo­dį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Jos Eks­ce­len­ci­ją D. Gry­baus­kai­tę. (Plo­ji­mai)

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kal­ba

 

D. GRYBAUSKAITĖ. Ger­bia­mie­ji Lais­vės gy­nė­jai, Sau­sio 13-osios įvy­kių da­ly­viai, žu­vu­sių­jų ar­ti­mie­ji, Sei­mo na­riai, gar­būs sve­čiai ir vi­si Lie­tu­vos žmo­nės, šian­dien – ypa­tin­ga die­na, kai min­ti­mis grįž­ta­me per ket­vir­tį am­žiaus į Sau­sio 13-osios nak­tį su vi­sais jos iš­ban­dy­mais. Su pa­vo­jaus jaus­mu pra­ras­ti taip ne­se­niai at­ko­vo­tą Ne­pri­klau­so­my­bę. Su ne­pa­pras­ta mū­sų žmo­nių di­dy­be.

Šian­dien pa­dė­ko­ki­me jiems vi­siems.

Ir tiems, ku­rie sto­vė­jo čia, prie par­la­men­to, ar prie Te­le­vi­zi­jos bokš­to, gin­kluo­ti tik sa­vo ti­kė­ji­mu, drą­sa ir vil­ti­mi. Ir tiems, ku­rie bu­vo šių rū­mų vi­du­je, pa­si­ren­gę žū­ti. Tiems, ku­rie mies­tuo­se ir kai­muo­se prie te­le­vi­zo­rių, ra­di­jo im­tu­vų gau­dy­te gau­dė kiek­vie­ną žo­dį iš Vil­niaus, po to – iš Sit­kū­nų.

Sau­sio 13-osios įvy­kių da­ly­vius sie­ja uni­ka­lus ry­šys. Ne­nu­trūks­ta­mas, jau pra­dė­jęs ke­lią per kar­tų kar­tas.

1991-ai­siais gi­mę vai­kai kar­tu su Lie­tu­va įkvė­pė lais­vės oro ir kar­tu mo­kė­si sto­tis ant ko­jų. Šian­dien jie jau su­au­gę, į gy­ve­ni­mą iš­ėję vai­ki­nai ir mer­gi­nos. Juo­se už­ko­duo­tas toks pat stip­rus ryž­tas: jei­gu pri­reik­tų – gin­ti Lie­tu­vą.

Ge­riau­sias įro­dy­mas – trys tūks­tan­čiai sa­va­no­rių, at­ėju­sių į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę ir sa­vo va­lia iš­mai­niu­sių įpras­tą gy­ve­ni­mą į ka­rio bū­tį. Sa­vo ap­si­spren­di­mu jie ge­riau­siai liu­di­ja, kad Lie­tu­va vi­sa­da tu­rė­jo ir tu­rės iš­ti­ki­mų sū­nų ir duk­te­rų.

Tą pa­tį ga­liu pa­sa­ky­ti apie kiek­vie­ną, nuo­šir­džiai dir­ban­tį Lie­tu­vai, ku­riam są­vo­ka Tė­vy­nė – ne ­tuš­čias žo­dis.

Vie­ny­bės ry­šį jau­čia­me ir su uk­rai­nie­čių tau­ta, ku­rios at­sto­vų šian­dien ma­to­me ir šio­je sa­lė­je. Ly­giai taip ir Lie­tu­va lem­tin­go­mis Sau­sio 13-osios die­no­mis jau­tė stip­rų tarp­tau­ti­nės ben­druo­me­nės pa­lai­ky­mą, ku­rį vi­sa­da pri­si­min­si­me su di­de­liu dė­kin­gu­mu. Iš sa­vo pa­tir­ties ga­li­me pa­ti­kin­ti Uk­rai­ną, kad jos ko­vą už lais­vę kur­ti at­vi­rą, eu­ro­pie­tiš­ką vals­ty­bę vai­ni­kuos per­ga­lė. Rei­kia tik at­kak­liai ei­ti sa­vo ke­liu.

Lie­tu­vai pri­rei­kė net 25-erių me­tų, kad Sau­sio 13-osios by­la – di­džiau­sia by­la mū­sų ša­lies is­to­ri­jo­je – pa­ga­liau pa­siek­tų teis­mą. Ti­kė­jo­mės, kad tai įvyks kur kas grei­čiau. Bet tei­sin­gu­mo va­lan­da vis tiek ar­tė­ja. Kiek­vie­nas, nu­si­kal­tęs žmo­niš­ku­mui, pa­da­ręs ka­ro nu­si­kal­ti­mų, tu­ri su­lauk­ti tei­sė­to at­pil­do. Tai – mū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mas vi­soms Sau­sio 13-osios au­koms.

Bet ge­riau­siai šios die­nos ir da­tos at­mi­ni­mą įpras­mi­na mū­sų mei­lė lais­vai Lie­tu­vai ir at­sa­ko­my­bė už jos at­ei­tį.

Šian­dien die­na ne tik­tai at­mi­ni­mo die­na, šian­dien mū­sų vi­sų lais­vės die­na.

To ir no­riu pa­lin­kė­ti vi­siems, ku­riems bran­gus Sau­sio try­lik­to­sios at­mi­ni­mas. Ku­rie su­pran­ta, ko­kia di­de­lė kai­na bu­vo su­mo­kė­ta už Ne­pri­klau­so­my­bę ir ko­kia di­de­lė, ne­įvei­kia­ma jė­ga yra tau­tos vie­ny­bė.

Vi­sada iš­li­ki­me drą­sūs ir iš­ti­ki­mi Lie­tu­vai! Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me Jos Eks­ce­len­ci­jai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei D. Gry­baus­kai­tei.

PIRMININKĖ. Mie­lie­ji, gi­nant Lie­tu­vos lais­vę, mal­dos žo­dis stip­ri­no ir tei­kė vil­ties.

Ma­lo­niai kvie­čiu tar­ti žo­dį ko­vo­to­ją už Lie­tu­vos lais­vę ku­ni­gą R. Gri­gą, ku­ris die­ną ir nak­tį Lie­tu­vos šir­dy­je kar­tu su Lais­vės gy­nė­jais ir tūks­tan­čiais žmo­nių prie Par­la­men­to mel­dė­si, kad bū­tų ap­gin­ta ir iš­sau­go­ta Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bė. (Plo­ji­mai)

 

Ko­vo­to­jo už Lie­tu­vos lais­vę ku­ni­go Ro­ber­to Gri­go kal­ba

 

R. GRIGAS. …Sun­kus bu­vo tan­kas, ku­ris ant ta­vęs už­va­žia­vo,

Plie­ni­niai ir ašt­rūs vikš­rai, ku­rie dras­kė su­smi­gę.

Ar spė­jai su­šuk­ti – ir ką? – dan­gui, ryt­die­nai, ma­mai? –

Tė­vy­nė! Ir lais­vės – švie­sos – ku­pi­na be­ga­ly­bė!

(…)

Bet ta­vą­jį kū­ną į že­mę įspau­dė me­ta­las,

Į tau­rę su­lie­jo drau­ge su krau­ju sa­va­no­rių.

O sie­la pa­ki­lo, ir vėl – an­trą kar­tą – pa­sto­jo jiems ke­lią

Ne­ma­to­mu mil­ži­nu. Ir tan­kai su­sto­jo.

 

Taip, pra­ėjus me­tams po ne­gin­kluo­tų Lie­tu­vos lais­vės ka­rių žū­ties Vil­niu­je, ban­džiau išreikš­ti mū­sų ben­drą pa­tir­tį ir iš­gy­ve­ni­mus čia, uni­ka­laus žmo­ni­jos fron­to li­ni­jo­se prieš 25-erius me­tus.

Ap­vaiz­dos ge­ru­mas lei­do mū­sų tau­tai pa­tir­ti ir pa­sau­lio is­to­ri­jai pa­lik­ti ne­daž­nai ma­to­mą pa­mo­ką. Mes ži­no­me ir per TV ži­nias kas­dien ma­to­me, kaip vyks­ta įpras­ti­nės žmo­nių ko­vos už lais­vę, ar­ba tai, kas lai­ko­ma lais­ve: kau­kė­mis vei­dus pri­si­den­gę jau­nuo­liai svai­do ak­me­nis į ko­kių nors spe­cia­lių­jų da­li­nių gran­di­nę; sprogs­ta „Mo­lo­to­vo kok­tei­liai“, abi pu­sės tal­žo vie­na ki­tą laz­do­mis, pyk­čio per­kreip­tais vei­dais skan­duo­ja­mi šū­kiai. Pas­kui po lai­mė­tų ar pra­lai­mė­tų mū­šių sa­vo dar­bą at­lie­ka me­di­kai ir duob­ka­siai. Kaip ak­mens am­žiu­je, kaip ten­den­cin­gai nie­ki­na­mais vi­du­ram­žiais, taip ir sa­vo pa­žan­gu­mu be­si­di­džiuo­jan­čia­me XXI am­žiu­je (pa­žvel­ki­te į ba­do blo­ka­do­mis ma­ri­na­mus ap­gul­tus Si­ri­jos mies­tus). Anot Alek­san­dro Sol­že­ni­cy­no įžval­gos „Gu­la­go ar­chi­pe­la­ge“: „Muš­ti prie­šą kuo­ka – tai mo­kė­jo ir ur­vi­nis žmo­gus.“

Šia­me kon­teks­te, ku­rio tar­si sten­gia­si ne­pa­ste­bė­ti ga­lin­gie­ji pa­sau­lio ly­de­riai, nuo­lat už­si­ė­mę ru­ti­ni­niais ver­slo, fi­nan­sų, po­lit­ko­rek­tiš­kų tie­sos slė­pi­mų rei­ka­lais, ne­pa­ste­bė­ti, kad iki šiol mes, kaip kon­ku­ruo­jan­čios pri­ma­tų ban­dos pir­mykš­čia­me miš­ke, ne­si­liau­ja­me mo­der­niais gin­klais me­džio­ti vie­ni ki­tus, sa­vo rū­šies bro­lius – šia­me fo­ne Lie­tu­vos iš­si­va­da­vi­mo ke­lias yra ver­tas ap­mąs­ty­mo.

Mes su­si­dū­rė­me su vi­su tuo ag­re­si­jos, po­li­ti­nio smur­to ir „vy­res­nio­jo bro­lio“ aro­gan­ci­jos bjau­ru­mu, ko­kį nuo­lat ma­to­me pa­sau­ly­je ir šian­dien ga­lin­gų­jų vals­ty­bių ir tau­tų vyk­do­mą ma­žes­nių­jų ir sil­pnes­nių­jų at­žvil­giu. Bet ne­at­sa­kė­me tuo pa­čiu, tar­si na­tū­ra­liu ir lo­giš­ku ato­veiks­miu. Į oku­pan­tų smo­gi­kus Vil­niu­je ne­lė­kė ak­me­nys, laz­dos ir kul­kos iš mū­sų pu­sės. Ken­tė­me smur­tą, bet ne­at­sa­kė­me smur­tu. Sto­vė­jo­me prieš jų šar­vuo­čius ir dur­tu­vus ir dai­na­vo­me apie mums bran­gius da­ly­kus. Apie tai, dėl ko čia bu­vo­me, dėl ko rin­ko­mės bū­ti mir­ties aki­vaiz­do­je ir ne­si­trauk­ti. Tau­tos dva­sia, kul­tū­ra – prieš bru­ta­lią ka­ri­nę prie­var­tą. Dai­na – prieš ka­laš­ni­ko­vų kul­kas. Ir ta­ria­ma mū­sų sil­pny­bė pa­ra­dok­sa­liai ta­po mū­sų di­džiau­sia jė­ga. Im­pe­ri­nė prie­var­tos ma­ši­na ap­nuo­gi­no prieš pa­sau­lio vie­šą­ją nuo­mo­nę vi­są sa­vo men­kys­tę. Nai­ki­na­ma, bet ne­smur­tau­jan­ti Lie­tu­va iš­ki­lo kaip kan­ki­nių že­mė ir lai­mė­jo vi­suo­ti­nes sim­pa­ti­jas. Prieš mo­ra­li­nį lie­tu­vių pra­na­šu­mą ir Sau­sio 13-osios krau­ją ėmė blank­ti pro­pa­gan­di­nis Gor­bio de­mok­ra­to ža­ve­sys. Gal­būt Kris­taus kvie­ti­mas nu­ga­lė­ti blo­gį, ne­per­imant smur­ti­nių to pa­ties blo­gio ko­vos bū­dų, nė­ra jau toks nai­vus ir ne­gy­ve­ni­miš­kas.

Bū­da­mi to­kio iš tie­sų ne­pa­pras­to dva­si­nės ko­vos pa­vel­do da­li­nin­kai, ma­nau, tu­ri­me ir svar­bių įpa­rei­go­ji­mų vie­ni ki­tiems, ypač va­di­na­mo­ji po­li­ti­nė kla­sė – sa­vo tau­tai. Sau­sio 13-osios au­ka ir gro­žis bus be­pras­miai, jei ne­iš­sau­go­si­me sa­vo tau­tos.

Kai nuo­lat gir­di­me apie se­nų ir jau­nų žmo­nių, vai­kų al­ko­ho­li­nes žu­dy­nes mū­sų mies­tuo­se ir kai­muo­se, kai va­žiuo­da­mi vi­sais ke­liais ma­to­me ne­su­skai­čiuo­ja­mas žva­ke­les ir kry­že­lius žū­čių – daž­niau­siai gir­tų – vie­to­se, sun­ku at­si­kra­ty­ti min­ties, kad po­li­ti­kai, Sei­mo na­riai, ku­rie, vi­sa tai ži­no­da­mi, me­tų me­tais dis­ku­tuo­ja, ar bū­ti­na griež­čiau­siai, vi­sais įma­no­mais bū­dais ri­bo­ti al­ko­ho­lio pri­ei­na­mu­mą, kad jie ne­my­li sa­vo tau­tos, ne­ken­čia Lie­tu­vos pa­na­šiai kaip Alfa smo­gi­kai prieš 25 me­tus. Nes kaip ki­taip tą kru­vi­no kvai­ša­lų ver­slo glo­bą su­pras­ti?

Kai ma­to­me iš­emig­ruo­jan­čią, iš­mirš­tan­čią, de­mo­gra­fiškai kaip šag­re­nės oda be­si­trau­kian­čią Lie­tu­vą – ar ga­li­me bent kaip pa­tei­sin­ti eks­pe­ri­men­tų su pri­gim­ti­ne šei­ma, su vy­ro ir mo­ters san­tuo­ka po­li­ti­ką? Ar ga­li­ma su­pras­ti fa­na­tiš­kas ko­vas už „tei­sę“ abor­tuo­ti sa­vo kū­di­kius, t. y. tei­sę į le­ga­lią ko­lek­ty­vi­nę sa­vi­žu­dy­bę? Juk fak­tiš­kai tuo pa­sa­ko­ma – ne­no­ri­me, kad jau­nos, iš kar­tos į kar­tą gy­ve­ni­mo es­ta­fe­tę per­duo­dan­čios Lie­tu­vos bū­tų dau­giau.

Kai ei­na­me mū­sų di­des­nių­jų mies­tų gat­vė­mis ir sve­ti­ma­kal­bių afi­šų, už­ra­šų pa­ste­bi­me ko­ne dau­giau ne­gu lie­tu­viš­kų, kai jau­ni­mo ir vai­kų dai­nų kon­kur­suo­se – kaip ir iki 1990 me­tų, – tar­si pri­va­lo­mai tu­ri skam­bė­ti kū­ri­niai ne­lie­tu­vių kal­ba, – ne­ju­čio­mis nu­si­pur­tai, lyg koš­ma­riš­kam sap­nui su­grį­žus: pa­lau­ki­te, kur mes esa­me, ne­jau­gi Lie­tu­va vėl kaž­kaip ne­pa­ste­bi­mai oku­puo­ta?! Kur mū­sų sa­vi­gar­ba, mū­sų pa­rei­ga ap­gin­ti ne­pa­pras­to­mis au­ko­mis iš­sau­go­tą tau­tinę ta­pa­ty­bę?

Ži­nau vi­sas tas man­tras, ku­rio­mis man bū­tų at­sa­ky­ta, – Eu­ro­pos Są­jun­ga, glo­ba­li­za­ci­ja, pa­sau­lio Lie­tu­va, mo­der­nus pa­sau­lis… „Tas pa­se­nęs Jū­sų et­no­ling­vis­ti­nis pa­trio­tiz­mas…“ Ne­ma­nau, kad vi­sa tai pa­tei­si­na įtar­ti­nai leng­vą vie­nin­te­lės ir ne­pa­kar­to­ja­mos sa­vas­ties iš­si­žadė­ji­mą, sa­vas­ties, ku­ria mes ir te­ga­li­me pra­tur­tin­ti pa­čią Eu­ro­pos Są­jun­gą ir pa­sau­lį. To­dėl ne­tu­rė­tu­me sku­bė­ti uni­so­nu pa­smerk­ti su­ve­re­nias vals­ty­bių tei­ses Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­du­je ginan­čių Len­ki­jos ir Veng­ri­jos, o gal­būt ver­čiau pa­si­mo­ky­ti (ne­bū­ti­nai ana­lo­giš­ko­se sri­ty­se) for­muo­ti ir ap­gin­ti sa­vo po­žiū­rį. Ypač tai tu­rė­tų ga­lio­ti šei­mos, kul­tū­ri­nių tra­di­ci­jų ir švie­ti­mo po­li­ti­kai, ku­riai kai­ruo­liš­ka „vy­rau­jan­ti sro­vė“ dik­ta­to­riš­kai pri­me­ti­nė­ja ne­omark­sis­ti­nę H. Mar­­cu­se ide­o­lo­gi­ją.

Mie­li tau­tie­čiai ir ben­dra­pi­lie­čiai, esu įsi­ti­ki­nęs, kad pa­vie­niai in­te­re­sų kla­nai tam­pa tau­ta ir pa­tva­ria vals­ty­be, kai su­ge­ba­ma pri­pa­žin­ti ly­de­rį, pa­vyz­džiui, Min­dau­gą lie­tu­vių vals­ty­bės auš­ro­je, ir sto­ti jam į tal­ką. Kol kiek­vie­nas ko­vo­ja už sa­ve (sa­vo gen­tį, par­ti­ją, gru­puo­tę), tol vi­si esa­me po­ten­cia­lus go­džių ag­re­so­rių gro­bis.

To­dėl, ne­įsi­žeis­ki­te, ap­gai­lė­ti­nas bu­vo Sei­mo dau­gu­mos spren­di­mas ne­skir­ti šių me­tų Lais­vės pre­mi­jos V. Land­sber­giui. (Plo­ji­mai) Jūs ne Pro­fe­so­riui pa­gar­bą ar nuo­pel­nus lais­vės ko­vai pa­nei­gė­te, jūs Lie­tu­vai Sau­sio 13-osios 25-me­čio šven­tę su­ga­di­no­te. Nė­ra V. Land­sber­gis šven­ta­sis iš sal­džių pa­veiks­lė­lių, kaip, be­je, ir ti­kė­ji­mo šven­tie­ji nė­ra to­kie, kaip jie sen­ti­men­ta­liuo­se pa­veiks­lė­liuo­se vaiz­duo­ja­mi. Ta­čiau jo su­tel­kian­tys nuo­pel­nai vie­nin­gam prie­šo puo­la­mos Tė­vy­nės pa­si­prie­ši­ni­mui yra ne­gin­či­ja­mas fak­tas, ir ne­bu­vo pra­smin­ges­nio ak­cen­to šiam 25-me­čiui, kaip fak­to pri­pa­ži­ni­mas ir adek­va­tus įver­ti­ni­mas. Pra­eis 5, 10 me­tų, ir mū­sų dau­ge­lio su ju­mis ne­la­bai kas be­pri­si­mins, o V. Land­sber­gis – ma­nau, tai su­pran­ta ir jo drau­gai, ir ne­mė­gė­jai – iš­liks Lie­tu­vos is­to­ri­jos va­do­vė­liuo­se gre­ta Ba­sa­na­vi­čiaus, Ku­dir­kos, Sme­to­nos, Že­mai­čio. No­ri­te to ar ne­no­ri­te, pa­tin­ka tai kam ar ne­pa­tin­ka. (Plo­ji­mai) Ne­ge­bė­ji­mas dėl as­me­ni­nių an­ti­pa­ti­jų pri­im­ti tik­ro­vę te­ro­do vien skau­džią vals­ty­bi­nio mąs­ty­mo sto­ką, gen­ti­nės ir kla­ni­nės sa­vi­vo­kos re­ci­dy­vus.

Tu­ri­me juos įveik­ti, kad iš­lik­tu­me – švie­si ir stip­ri Sau­sio 13-osios Lie­tu­va. Ačiū. (Plojimai)

PIRMININKAS. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me ku­ni­gui R. Gri­gui.

 

„Ąžuo­liu­ko“ ir „Lie­pai­čių“ cho­rai ir Sei­mo na­rys V. Juo­za­pai­tis at­lie­ka kū­ri­nį „Ma­no kraš­tas“

 

V. JUOZAPAITIS. (Blo­ga mu­zi­ki­nio įra­šo ko­ky­bė, dai­na nu­trau­kia­ma) Mie­lie­ji, vi­si mes esa­me žmo­nės, vi­si da­ro­me klai­dų. Šian­dien tas jau­du­lys mus vi­sus tur­būt vei­kia. Ir tuos, ku­rie da­bar sė­di prie gar­so pul­to, pra­šau dar kar­tą su­stab­dy­ti mu­zi­ką, pa­spaus­ti vėl nuo pra­džių, ir vi­sa Lie­tu­va pa­dai­nuo­si­me vie­ną nuo­sta­biau­sių mū­sų dai­nų – „Ma­no kraš­tas“. (Kū­ri­nys at­lie­ka­mas iš nau­jo) (Plo­ji­mai)

Su Lais­vės die­na, mie­lie­ji. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. „Že­mai, ties Te­le­vi­zi­jos bokš­to pa­sta­tais pa­ma­čiau siau­bin­gą vaiz­dą: gu­lė­jo jau­nuo­lis per­šau­to­mis abiem šlau­ni­mis. Ati­da­viau pas­ku­ti­nį tvars­tį jam ap­riš­ti. Jau­nuo­lį įkė­lė į grei­to­sios pa­gal­bos ma­ši­ną“, – ra­šė V. Gai­žu­tie­nė iš Vei­sė­jų sa­vo pri­si­mi­ni­muo­se.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liai su­žeis­tuo­sius ve­žė į li­go­ni­nes, ku­rio­se me­di­kai kiek ga­lė­da­mi gel­bė­jo jų gy­vy­bes. Kvie­čia­me tar­ti žo­dį 1991 metų Sau­sio 13-o­sios nak­tį prie Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­to pir­mą­ją pa­gal­bą pa­si­au­ko­ja­mai tei­ku­sią Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ją V. Pum­pu­tie­nę. (Plo­ji­mai)

 

Vil­niaus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Van­dos Pum­pu­tie­nės kal­ba

 

V. PUMPUTIENĖ. Die­ną prieš Sau­sio 13-osios įvy­kius kar­tu su ki­to­mis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos bri­ga­do­mis ir re­a­ni­ma­ci­ne bri­ga­da bu­dė­jau prie Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos. Bu­vo la­bai daug žmo­nių ir sklan­dė nuo­jau­ta, kad kaž­kas tu­ri įvyk­ti. Ka­dan­gi prieš tai dvi nak­tis bu­vau ne­mie­go­ju­si, tai nu­ta­riau bai­gu­si pa­mai­ną grįž­ti į na­mus, ta­čiau su sa­vi­mi pa­si­ė­miau at­sar­gą tvars­čių, me­di­ka­men­tų dė­žę, įtva­rų ir par­si­ve­žiau į na­mus. Su­si­ta­riau su grei­to­sios dis­pe­če­ri­ne, kad jei­gu aš pa­pra­šy­siu re­zer­vi­nio au­to­mo­bi­lio, kad sku­biai man at­siųs­tų. Gy­ve­nau ne­to­li Grei­to­sios pa­gal­bos.

Kai pa­ma­čiau, kad puo­la­mas Te­le­vi­zi­jos bokš­tas, pa­skam­bi­nau į Grei­to­sios dis­pe­če­ri­nę, stai­ga man at­siun­tė grei­to­sios ma­ši­ną ir vi­su grei­čiu su gar­si­niais ir švie­sos sig­na­lais nu­va­žia­vo­me prie bokš­to. Iš tei­sų, ką pa­ma­čiau, sun­ku ap­sa­ky­ti, koks bu­vo vaiz­das. Tai bu­vo tik­ras ka­ras: šau­dy­mai, dū­mai, tan­kų trenks­mas, žmo­nių klyks­mas ir dau­gy­bė su­žeis­tų­jų.

Tan­kai truk­dė mums pri­va­žiuo­ti grei­tą­ja ar­čiau į pa­to­ges­nę vie­tą, kad ga­lė­tu­me teik­ti pa­gal­bą. Iš kar­to prie mū­sų grei­to­sios pa­gal­bos ma­ši­nos vie­ną po ki­to pri­ne­šė ke­tu­ris su­žeis­tuo­sius, ir aš pa­ma­čiau, kad jie žu­vę. Ma­ne iš tie­sų apė­mė di­džiu­lis stre­sas ir tik­rai iš­si­gan­dau. Grei­tai įšo­kau į grei­to­sios au­to­mo­bi­lį ir pa­pra­šiau, kad iš­kvies­tų kiek ga­li­ma dau­giau mū­sų bri­ga­dų, nes la­bai daug su­žeis­tų­jų ir rei­kia teik­ti pa­gal­bą.

Aiš­ku, bri­ga­dos lė­kė kauk­da­mos per vi­są mies­tą ir kuo sku­biau va­žia­vo. Bu­vo toks kaip ir cha­o­sas, blaš­ky­ma­sis. Ta­da nu­ta­riau, kad rei­kia už­si­im­ti va­do­va­vi­mu ir pra­dė­jau va­do­vau­ti bri­ga­doms, kar­tu pa­ti teik­ti pa­gal­bą. La­bai grei­tai pri­trū­ko­me tvars­čių, ap­lin­ki­niai gy­ven­to­jai ne­šė pa­klo­des, plė­šė, ir stab­dė­me krau­ja­vi­mą, pa­lai­kė­me gy­vy­bi­nes funk­ci­jas ir ve­žė­me į li­go­ni­nes. Li­go­ni­nės pra­ne­šė dis­pe­če­ri­nei, kad dau­giau ne­vež­tų, nes nė­ra kur dė­ti su­žeis­tų­jų. Ta­da ve­žė­me jau ne pa­gal pa­skir­tį į ki­tas li­go­ni­nes.

Ka­da dau­gu­ma su­žeis­tų bu­vo iš­vež­ta ir su­teik­ta pa­gal­ba, mes, trys gy­dy­to­jai, nu­si­vil­ko­me striu­kes, li­ko­me su bal­tais cha­la­tais ir fo­nen­dos­ko­pais ant kak­lo. Bokš­tas bu­vo už­im­tas, pri­ėjo­me prie ap­sau­gi­nin­kų ap­link bokš­tą ir pa­pra­šė­me, kad mus įleis­tų ap­žiū­rė­ti, nes lais­vės gy­nė­jai pa­sa­kė, kad bokš­te yra su­žeis­tų ir rei­kia su­teik­ti pa­gal­bą. Kai mes pri­ėjo­me, jie į mus pa­kė­lė au­to­ma­tus ir ne­lei­do. Vie­nai mū­sų me­di­ci­nos fel­če­rei G. Kon­dro­tai­tei pa­vy­ko įsi­pra­šy­ti, kad įleis­tų. Ji įė­jo į bokš­tą, ta­čiau ten mū­sų su­žeis­tų­jų ne­bu­vo, o bokš­to štur­muo­to­jai gu­lė­jo su­gu­lę ant grin­dų, pa­si­rė­mę al­kū­nė­mis, ir ša­lia lai­kė au­to­ma­tus.

Ka­da bu­vo iš­vež­ti vi­si su­žeis­tie­ji, vis­kas lyg ir ap­ri­mo. Stai­ga prie Te­le­vi­zi­jos bokš­to pro­žek­to­rių švie­so­je pa­si­ro­dė ko­la­bo­ran­tas J. Jer­ma­la­vi­čius ir per gar­sia­kal­bį pra­ne­šė: „Žmo­nės, skirs­ty­ki­tės į na­mus, da­bar jūs sau­gūs, ra­mūs, val­džia mū­sų ran­ko­se ir už­im­ta Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba.“ Ži­no­ma, tarp žmo­nių ki­lo bai­si pa­ni­ka. Kai ku­rie ro­vė nuo gal­vos plau­kus ir vi­si klau­si­nė­jo: „Ne­jau­gi tai tie­sa?“

Aš ir pa­ti iš­si­gan­dau, gal­vo­jau, ne­jau­gi jau vis­kas pra­lai­mė­ta, o tiek žu­vu­sių. Ta­da grei­tai įšo­kau į grei­to­sios ma­ši­ną, ra­di­jo ry­šiu su­si­sie­kiau su bri­ga­da, bu­din­čia prie Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos, ir, kai su­ži­no­jau, kad vis­kas ra­mu, grei­tai pa­skel­biau mū­sų ki­toms bri­ga­doms, ir mes pa­sa­kė­me žmo­nėms, kad vis­kas ge­rai, kad Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba ne­už­im­ta.

Ta­da vi­sas stre­sas, ku­rį pa­ty­rė iš­gir­dę tą bai­sią ži­nią ap­lin­ki­niai žmo­nės, bu­vo ant­ro­ji siau­bo ban­ga. Žmo­nes išti­ko mio­kar­do in­fark­tai, in­sul­tai, hi­per­ten­zi­nės kri­zės ir vėl pra­dė­jo neš­ti žmo­nes. Vie­ną po ki­to gul­dė­me ant neš­tu­vų, tei­kė­me pa­gal­bą ir ve­žė­me į li­go­ni­nę. Kai vis­ką bai­gė­me, bu­vo­me leis­gy­viai. Apie 6 va­lan­dą ry­to vi­si su­si­rin­ko­me į Grei­tą­ją pa­gal­bą, į sa­vo cen­trą, ir tie­siog ne­ga­lė­jau nu­si­ra­min­ti. Jau bu­vo trys nak­tys ne­mie­go­tos, nie­kas ne­gal­vo­jo apie mie­gą, jau­tė­me tik di­džiu­lį stre­są.

Ir to­kia vie­na kaip ir džiu­ges­nė ži­nia mums bu­vo, kai ki­tą die­ną po įvy­kių stai­ga at­vy­ko iš Uk­rai­nos, iš Lvo­vo, du di­džiu­liai grei­to­sios au­to­mo­bi­liai ir ke­tu­ri gy­dy­to­jai mums pa­dė­ti. At­ve­žė di­džiu­lę lab­da­rą – švirkš­tai, tvar­slia­va, krau­jo pa­kai­ta­lai, įtva­rai. Ir pa­tys bu­vo pa­si­ry­žę pa­dė­ti mums pa­bu­dė­ti, pa­keis­ti mus, kad mes nors kiek pail­sė­tu­me.

Sun­ku žo­džiais nu­sa­ky­ti tą ben­dru­mo, ryž­to, su­si­kau­pi­mo ir nu­si­tei­ki­mo jaus­mą, ku­rį mes jau­tė­me iš mus ap­lin­kui su­pan­čių žmo­nių. Grei­to­sios me­di­kai kar­tu su ki­tais dar­buo­to­jais at­li­ko­me sa­vo pa­rei­gą Lie­tu­vai ir, ma­nau, at­li­ko­me kaip pri­de­ra. (Plo­ji­mai)

PIRMININKAS. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me V. Pum­pu­tie­nei. Nie­kas, net ir ge­riau­siai gin­kluo­tas prie­šas, ne­ga­li nu­ga­lė­ti lais­vę ir ne­pri­klau­so­my­bę gi­nan­čios tau­tos. Tau­ta – be ar­mi­jos da­li­nių, be gin­klų, su tri­spal­vė­mis ir dai­no­mis, skan­duo­da­ma „Lie­tu­va, lais­vė, mei­lė“, – bu­vo svar­biau­sias mo­ra­li­nis gin­klas ag­re­si­jai at­rem­ti.

Ma­lo­niai kvie­čia­me tar­tį žo­dį prie Te­le­vi­zi­jos bokš­to nu­ken­tė­ju­sį, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rių ha­bi­li­tuo­tą dak­ta­rą A. Ra­ma­na­vi­čių. (Plo­ji­mai)

 

Prie Te­le­vi­zi­jos bokš­to nu­ken­tė­ju­sio, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro Arū­no Ra­ma­na­vi­čiaus kal­ba

 

A. RAMANAVIČIUS. Mie­lie­ji Lie­tu­vos žmo­nės, iš­ki­lūs lais­vės ko­vų da­ly­viai ir vals­ty­bės gy­nė­jai, did­vy­rių ar­ti­mie­ji, ger­bia­mie­ji Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės na­riai, ger­bia­mie­ji sve­čiai, Eks­ce­len­ci­jos Pre­zi­den­tai.

Lai­kas ne­nu­mal­do­mai bė­ga, ir nuo tos lem­tin­gos Sau­sio nak­ties mū­sų vals­ty­bė, pa­kry­puo­da­ma tai de­ši­nėn, tai kai­rėn, pa­trūk­čio­da­ma ir pir­myn, ir at­gal, nu­ė­jo sun­kų, bet tik­rai la­bai pras­min­gą ir ga­na vai­sin­gą ke­lią. Per tą lai­ką Lie­tu­vo­je jau spė­jo už­aug­ti pir­mo­ji lais­vos Lie­tu­vos kar­ta. Tai dau­ge­lio iš mū­sų vai­kai. Taip jau bu­vo lem­ta, kad Sau­sio 13-oji įsi­rė­žė į mū­sų Tau­tos is­to­ri­ją kaip be ga­lo svar­bus kul­mi­na­ci­nis ir net­gi sim­bo­li­nis įvy­kis, ku­rio me­tu ga­lu­ti­nai pra­si­ver­žė mū­sų Tau­tos be­ga­li­nė vil­tis, va­lia ir ryž­tas vėl iš­trūk­ti iš ver­gi­jos, tu­rė­ti ir ap­gin­ti sa­vo, bū­tent sa­vo, o ne iš už rau­do­nų Krem­liaus sie­nų sun­kiai svei­ku pro­tu su­vo­kia­mų dik­ta­tū­ri­nių re­ži­mų en­gia­mą vals­ty­bę, ku­rios jie net vals­ty­be ne­lai­kė ir jo­kios tau­tos jie ne­pri­pa­ži­no – tik pil­ką ta­ry­bi­nę liau­dį.

Dėl la­bai skau­džių, bet tik­rai la­bai pras­min­gų au­kų Sau­sio 13-oji at­sklei­džia ir tra­giš­ką­ją mū­sų lais­vės pu­sę, ku­ri pa­ro­do ir sim­bo­liš­kai pri­me­na, kad pra­ras­tą lais­vę nė­ra taip leng­va su­si­grą­žin­ti. To­dėl vi­sa­da ją rei­kia bran­gin­ti ir vi­so­mis iš­ga­lė­mis gin­ti.

Ta­da – 1991 me­tais – nau­jai su­si­kū­ru­si mū­sų vals­ty­bė dar tik ieš­ko­jo ke­lių, kaip iš­trūk­ti iš so­vie­ti­nės im­pe­ri­jos gniauž­tų ir ta­da ji bu­vo iš pa­sa­lų la­bai ne­ti­kė­tai už­pul­ta pa­čiu sun­kiau­siu mo­men­tu, to­dėl pa­ti svar­biau­sia spon­ta­niš­ka ba­ri­ka­da, stab­dan­ti ei­li­nį mū­sų vals­ty­bės su­grio­vi­mą, jos pi­lie­čių to­les­nį že­mi­ni­mą ir gniuž­dy­mą, tą Sau­sio 13-osios nak­tį ir dar po to il­gus aš­tuo­nis mė­ne­sius bu­vo tų ne­gin­kluo­tų at­si­ku­rian­čios Lie­tu­vos pi­lie­čių, bū­tent tų, ku­rie ti­kė­jo šios vals­ty­bės at­ei­ti­mi, va­lia ir ryž­tas bei mir­ti­no pa­vo­jaus aki­vaiz­do­je jų tvir­tai su­si­ki­bu­sios ran­kos ir su­rem­ti pe­čiai.

Pa­vo­jaus aki­vaiz­do­je pa­si­rin­ki­mų lais­vės gy­nė­jai, kaip ir vi­si ki­ti Lie­tu­vos žmo­nės, tu­rė­jo tik­rai la­bai daug ir net­gi la­bai gun­dan­čių, pa­vyz­džiui, iš­si­gąs­ti, pa­si­trauk­ti, pa­si­duo­ti, o gal net­gi iš­duo­ti ar im­ti ir pa­ko­la­bo­ruo­ti (o juk už tai Krem­lius bu­vo la­bai dos­nus – bu­vo ga­li­ma la­bai sal­džių sal­dai­nių iš ten gau­ti!), o gal bent jau šil­to­je lo­vo­je pa­gu­lė­ti, pa­mie­go­ti, abe­jin­gai pa­lauk­ti ir pa­si­žiū­rė­ti – o kas gi bus to­liau? O kam iš vi­so ri­zi­kuo­ti, o gal ki­ti vis­ką su­tvar­kys, o gal ne­su­tvar­kys ir vėl vis­kas liks po se­no­vei? Kam nors ra­miai lo­vo­je mie­gant gal net at­ro­dė, o koks gi skir­tu­mas, kas čia Lie­tu­vo­je bus – juk kai ku­rie jau bu­vo be­veik pri­pra­tin­ti taip „ra­miai“ gy­ven­ti, kai iš Mask­vos vie­na­reikš­miš­kai vis­ką nu­ro­dy­da­vo ir įsa­ky­da­vo, kaip­gi vis­kas tu­ri bū­ti, ką ka­da da­ry­ti ar­ba ko ne­da­ry­ti, kiek ko­kių de­ta­lių tan­kams pa­ga­min­ti, ka­da ir kiek mū­sų vai­kų į so­vie­tų ka­riau­ną ati­duo­ti, net­gi ką skai­ty­ti, ką ra­šy­ti, ką gro­ti ir dai­nuo­ti, ką kal­bė­ti ar­ba kuo džiaug­tis ir dėl ko liū­dė­ti – vis­kas bu­vo įsak­miai iš Krem­liaus nu­ro­dy­ta. Štai toks, at­ro­dy­tų, leng­vas ir aiš­kus ta­da bu­vo tos pil­kos ta­ry­bi­nės liau­dies gy­ve­ni­mas. Bet ne – lie­tu­viai ne to­kia Tau­ta, pa­si­ro­do, to­kios „ra­my­bės“ jiems tik­rai ne­rei­kia. Ir to­dėl ma­nau, kad Sau­sio 13-o­ji pra­si­dė­jo ne ta­da – ne 1991 me­tų sau­sį ir ne 1990 Ko­vo 11-ąją. Tai la­bai su­dė­tin­ga mū­sų vals­ty­bės da­lia, ku­ri bu­vo su­for­muo­ta tūks­tant­me­tės is­to­ri­jos, šlo­vin­gų per­ga­lių, skaus­min­gų pra­lai­mė­ji­mų, niek­šin­gų iš­da­vys­čių, gė­din­go nu­si­že­mi­ni­mo ir be­ga­li­nės vil­ties ka­da nors vėl vis­ką iš­tai­sy­ti ir su­tvar­ky­ti bū­tent taip, kaip mums pa­tiems rei­kia.

Ta­čiau, kad kaip bū­tų gai­la, bet Sau­sio 13-o­ji ir ne­si­bai­gė ta­da – 1991 me­tų sau­sį, nei tų pa­čių me­tų rug­pjū­tį, kai kai­my­ni­nė­je Ru­si­jo­je lai­ki­nai pra­si­sklei­dė glež­nas de­mo­kra­tijos žie­de­lis, nei rug­sė­jį, kai Lie­tu­vą, kaip ne­pri­klau­so­mą vals­ty­bę, pa­ga­liau vėl pri­pa­ži­no dau­gu­ma pa­sau­lio vals­ty­bių, nei vė­liau – iš­ėjus so­vie­tų ka­riau­nai, nei įsto­jus Eu­ro­pos Są­jun­gą ar net­gi į NATO.

Be jo­kios abe­jo­nės, įvai­rūs iš­ban­dy­mai mū­sų vals­ty­bės vis dar lau­kia ir at­ei­ty­je. To­dėl la­bai skau­du gir­dė­ti kai ku­rių aukš­tų pa­rei­gū­nų nai­vius pa­si­sa­ky­mus: „Na, jei­gu kas, tai mus ap­gins NATO, pa­tiems čia la­bai per­si­steng­ti ne­rei­kia, pail­sė­kim, pa­žiū­rė­kim“, ir pa­na­šiai. Iš daug­kar­ti­nės as­me­ni­nės pa­tir­ties la­bai ge­rai ži­nau, kaip yra sun­ku ap­gin­ti žmo­gų, ku­ris pats ne­ro­do jo­kio ryž­to ir va­lios pa­si­prie­šin­ti smur­tui ir prie­var­tai, o ką jau kal­bė­ti apie vals­ty­bę. Ma­nau, kad tai yra be­veik ne­įma­no­ma.

To­dėl ne­rei­kia tu­rė­ti iliu­zi­jų, kad jei­gu ne­si­gin­si­me pa­tys, tai mū­sų tik­rai nie­kas nie­ka­da ne­ap­gins. Juo­lab kad mes, kaip ro­do dar vi­sai ne­se­na Sau­sio 13-osios pa­tir­tis, ne­sa­me to­kie jau sil­pni. Juk ta­da, net­gi oku­puo­ti ir esant itin ne­pa­lan­kiai pa­dė­čiai, su­ge­bė­jo­me pa­da­ry­ti, at­ro­dy­tų, vi­siš­kai ne­įma­no­mą žyg­dar­bį ir ne tik Sau­sio 13-ąją, bet dau­giau nei aš­tuo­nis mė­ne­sius at­si­lai­ky­ti prieš tech­niš­kai ge­riau gin­kluo­tą ag­re­so­rių, ku­ris pats, ne­at­lai­kęs sa­vo smur­to, la­bai grei­tai už­sprin­go krau­ju, ga­lų ga­le žlu­go ir su­by­rė­jo į ši­pu­lius. Ne­abe­jo­ti­nai tai bu­vo la­bai di­de­lis Lie­tu­vos nuo­pel­nas ir pa­sau­liui pa­ro­dy­tas pa­vyz­dys, ku­ris to­liau bu­vo sėk­min­gai nau­do­ja­mas net­gi to­kioms di­de­lėms vals­ty­bėms kaip Ru­si­ja ir Uk­rai­na, bent jau lai­ki­nai iš­lais­vin­ti iš so­viet­me­čio gai­va­lo.

Is­to­ri­jos ra­tas ne­nu­mal­do­mai su­ka­si – kei­čia­si tech­no­lo­gi­jos, są­ly­gos ir ap­lin­ka, bet vi­sa­da iš­lie­ka pa­sto­vūs vals­ty­bės ir Tau­tos pa­grin­di­niai eg­zis­ta­vi­mo ir iš­li­ki­mo prin­ci­pai. Kai vals­ty­bė­je ar bet ko­kio­je ben­druo­me­nė­je ne­be­lie­ka pa­kan­ka­mai va­lios ir ryž­to sau­go­tis ir gin­tis nuo ag­re­si­jos, ta­da ji ne­iš­ven­gia­mai tam­pa pa­smerk­ta ver­go­vei ar­ba net­gi vi­siš­kai pa­ša­li­na­ma iš to­les­nės pa­sau­lio rai­dos.

De­ja, šiuo me­tu ry­tuo­se vėl la­bai ryš­kiai nu­rau­do dan­gus, o tai, kaip ži­nia, mums nė­ra la­bai ge­ras žen­klas, to­dėl vis daž­niau pa­si­girs­ta dve­jo­nių: „O jei­gu reiks, tai ar tik­rai NATO mus gins, o gal ne­gins?“ Ta­čiau juk tai mes pa­tys su mū­sų uni­ka­lia Sau­sio 13-osios pa­tir­ti­mi tu­ri­me ge­bė­ti ne tik sa­ve, bet ir ap­gin­ti sa­vo są­jun­gi­nin­kus.

Ka­dan­gi gy­ve­na­me la­bai su­dė­tin­go­je ap­lin­ko­je, to­dėl kiek­vie­nas tik­ras šios ša­lies pi­lie­tis, na, bent jau kiek­vie­nas vy­ras, tu­ri bū­ti la­bai ge­rai pa­reng­tas ga­li­miems ne­ti­kė­tu­mams (Plo­ji­mai) ir ge­bė­ti efek­ty­viai prie­šin­tis bet ko­kiai ag­re­si­jai. Nors ir la­bai ger­biu vi­sus Lie­tu­vos ka­riū­nus, ypač sa­va­no­rius ir ka­rius pro­fe­sio­na­lus, ku­rių ka­ri­niais ge­bė­ji­mais ir kom­pe­ten­ci­jo­mis nė kiek ne­abe­jo­ju, vis dėl­to ma­nau, kad be efek­ty­viai prie­šin­tis ga­lin­čios vi­suo­me­nės ak­ty­vaus pa­lai­ky­mo jiems at­si­lai­ky­ti tik­rai ne­bū­tų leng­va. Ma­nau, kad op­ti­mi­zuo­ta ka­ri­nė tar­ny­ba tu­ri bū­ti pri­va­lo­ma kiek­vie­nam Lie­tu­vos vy­rui (Plo­ji­mai), o ne tik sau­je­lei sa­va­no­rių ar­ba „lo­te­ri­jos bū­du“ at­rink­tų šauk­ti­nių. Kai kiek­vie­nas bus ge­rai pa­reng­tas, tai ir ti­ki­my­bė, kad ka­da nors gal­būt rei­kės gin­klu gin­ti sa­vo ša­lį, ge­ro­kai su­ma­žės, nes bet ko­kiam ag­re­so­riui bū­si­me tik­rai la­bai ne­ska­nūs ir ne­įkan­da­mi. Bran­dus ir tin­ka­mai pa­ruoš­tas vals­ty­bės pi­lie­tis tai ir yra pats ga­lin­giau­sias gin­klas, ku­ris už­tik­ri­na, kad mū­sų vi­sų vals­ty­bė – Lie­tu­va – vi­sa­da iš­lik­tų sau­gi, ne­pri­klau­so­ma, gy­vy­bin­ga ir kū­ry­biš­ka.

Ti­kiu, kad Lie­tu­vos dva­sia, ku­ri itin ryš­kai at­si­sklei­dė Sau­sio 13-osios nak­tį, nie­ka­da ne­iš­blės lie­tu­vių šir­dy­se ir pa­dės mums to­liau kur­ti ir stip­rin­ti mū­sų vals­ty­bę.

Šir­din­gai ačiū jums vi­siems už ga­li­my­bę pa­si­sa­ky­ti šia­me iš­kil­min­ga­me po­sė­dy­je ir už jū­sų vi­sų dė­me­sį. La­bai ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me A. Ra­ma­na­vi­čiui.

 

„Lie­pai­čių“ cho­ras at­lie­ka kū­ri­nį „Lie­tu­va“ (Plo­ji­mai)

 

PIRMININKAS. Sa­va­no­riai iš vi­sos Lie­tu­vos tiek Par­la­men­to vi­du­je, tiek prie Par­la­men­to, sting­dan­čia­me šal­ty­je, šil­do­mi vien lau­žų, iš­tver­min­gai gy­nė ir sau­go­jo Lie­tu­vos lais­vę. Žmo­nių pa­si­au­ko­ji­mas ir stip­ry­bė bu­vo be­ga­li­niai. Žai­biš­kai bu­vo pa­sta­ty­tos ir ba­ri­ka­dos.

Ma­lo­niai kvie­čia­me tar­ti žo­dį vie­ną iš ba­ri­ka­dų sta­ty­to­jų R. Jas­po­nį, pa­sta­čiu­sį ba­ri­ka­dą Ge­di­mi­no pros­pekte, ne­to­li Par­la­men­to, ant ku­rios Lais­vės ko­vo­to­jas Ro­mu­al­das Lan­kas už­ra­šė žo­džius „Lie­tu­vos šir­dis“.

 

Vie­no iš ba­ri­ka­dų Ge­di­mi­no pros­pekte sta­ty­to­jų Ri­čar­do Jas­po­nio kal­ba

 

R. JASPONIS. Ger­bia­mie­ji iš­kil­min­go mi­nė­ji­mo da­ly­viai, ger­bia­mo­ji Pre­zi­den­te! 1991 me­tais aš dir­bau Vil­niaus sta­ty­bos tres­to Tre­čio­sios sta­ty­bos val­dy­bos vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi.

Po Sau­sio 13-osios nak­ties pail­sė­ję ėjo­me į dar­bus. Iš pat ry­to man, ga­na ak­ty­viam Są­jū­džio da­ly­viui, pa­skam­bi­no tres­to val­dy­to­jas A. Žu­kaus­kas ir pa­ve­dė sku­biai už­tver­ti pri­ei­gą prie Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos ir iš Ge­di­mi­no pros­pekto pu­sės pa­sta­ty­ti ba­ri­ka­dą. Tuo me­tu Tre­čio­ji sta­ty­bos val­dy­ba sta­tė nau­juo­sius gim­dy­mo na­mus ke­ly­je į Pi­lai­tę, kur da­bar re­konst­ruo­ja­mi Sau­gu­mo rū­mai. Sta­tyb­vie­tė­je mes pa­tys ga­mi­no­me pa­ma­tų blo­kus, ku­rių tu­rė­jo­me su­kau­pę di­de­lį kie­kį. Pa­skam­bi­nau sta­tyb­vie­tės dar­bų va­do­vui An­ta­nui ir su­ta­rė­me sku­biai vež­ti pa­ma­tų blo­kus prie Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos. Kra­nai ir au­to­mo­bi­liai bu­vo cen­tra­li­zuo­tai pa­rū­pin­ti sta­ty­bos tres­to dis­pe­če­rių. Su pir­mai­siais kro­vi­niais at­vy­ko du dar­bi­nin­kai, jų pa­var­des pri­si­me­nu, var­dų, at­si­pra­šau, ne, tai bu­vo Sloms­kas ir Bu­si­las. Nie­ko ne­lau­kęs, be jo­kių pa­pil­do­mų nu­ro­dy­mų iš ry­to pra­dė­jau va­do­vau­ti di­džio­sios ba­ri­ka­dos sta­ty­bai.

Mes ne­tu­rė­jo­me jo­kių ba­ri­ka­dos sta­ty­bos brė­ži­nių ir sche­mų. Spren­džiant iš to, kad vie­nas pa­ma­tų blo­kas sve­ria virš 1 to­nos, o kro­vi­ni­nis tan­kas ga­lė­jo sver­ti, ma­no ver­ti­ni­mu, apie 50 to­nų, ma­niau, kad bu­vo rei­ka­lin­ga ga­na di­de­lė be­to­no blo­kų ma­sė, vir­ši­jan­ti tan­kų ma­sę. Pa­žeis­ti gat­vės ak­me­ni­nį grin­di­nį mes ne­no­rė­jo­me ir ne­ga­lė­jo­me. Va­di­na­si, rei­kė­jo ne tik vi­siš­kai už­tver­ti Ge­di­mi­no pros­pektą, bet ir ba­ri­ka­dos ma­sės tu­rė­jo bū­ti pa­kan­ka­mai.

Kro­vi­ni­nės ma­ši­nos vie­na po ki­tos ve­žė pa­ma­tų blo­kus ir mes ke­tu­rie­se – du dar­bi­nin­kai, au­to­mo­bi­li­nio kra­no vai­ruo­to­jas, ru­sa­kal­bis žmo­gus (at­vi­rai kal­bant, aš bi­jo­jau, ar jis ne­mes dar­bo) ir aš su­si­tvar­kė­me iki tems­tant ir bai­gė­me sta­ty­ti tą ba­ri­ka­dą. Ap­žiū­rė­jo­me su va­do­vy­be pa­sta­ty­tą ba­ri­ka­dą, pa­ma­nė­me, kad yra ga­na stip­ri ir tu­rė­tų lai­ky­ti. Pa­me­nu, kad bu­vo pa­nau­do­ti 106 pa­ma­tų blo­kai. Vė­liau dar­bų vyk­dy­to­jas A. Di­mai­tis vis rū­pi­no­si, kaip at­gau­ti tuos blo­kus, nes tai bu­vo ma­te­ria­li­nė ver­ty­bė, ją rei­kė­jo kaip nors nu­ra­šy­ti ir įtrauk­ti į ak­tą.

Šiuo me­tu da­lis tų pa­ma­tų blo­kų yra eks­po­nuo­ja­ma ša­lia Sei­mo pa­sta­to įreng­ta­me stik­li­nia­me prie­sta­te su už­ra­šais „Lais­vę Lie­tu­vai“ ir „Lie­tu­vos šir­dis“. Tai Sei­mas.

Ko­kios bu­vo žmo­nių nuo­tai­kos? Aš ma­niau, kad Sei­mo rū­mų štur­mas yra fak­tiš­kai ne­iš­ven­gia­mas. Gal­vo­jau, kad mū­sų są­ži­nin­gai at­lik­tas dar­bas – pa­sta­ty­ta ba­ri­ka­da – šiek tiek pa­dės sa­va­no­riams gin­ti Sei­mo pa­sta­tą. Ki­tą die­ną, sau­sio 15 die­ną, pa­ma­čiau, ko­kie mil­ži­niš­ki dar­bai bu­vo at­lie­ka­mi ap­link Sei­mo rū­mus: bu­vo ka­sa­mi prieš­tan­ki­niai grio­viai, su­vež­ti gelž­be­to­ni­niai ga­lin­gi ko­lek­to­riai, ki­tos gelž­be­to­ni­nės kon­struk­ci­jos. Jūs ma­tė­te, pra­si­de­dant iš­kil­min­gam mi­nė­ji­mam.

Pa­si­nau­do­siu 2008 me­tų žur­na­lo „Ka­rys“ pub­li­ka­ci­ja. Ci­ta­ta iš šio žur­na­lo. Pa­sa­ko­ja Vil­niaus sta­ty­bos tres­to val­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas H. Mar­ti­no­nis, jis yra sa­lė­je. Pra­šom, Hen­ri­kai. (Plo­ji­mai) Jis yra tarp mū­sų pas­ku­ti­nis Sta­ty­bos tres­to va­do­vas, ki­tų jau nė­ra, ki­ti iš­ke­lia­vę ana­pi­lin. Pa­mi­nė­čiau ir juos. Mi­nė­jau: A. Žu­kaus­kas, A. Do­mi­nas, ku­ris pa­dė­jo pa­sta­ty­ti Sei­mo rū­mų prie­sta­tą, po­nas Pau­laus­kas, ne­pa­me­nu var­do, po­nas Ši­mo­nis, ir­gi ne­pa­me­nu var­do. Tai ir­gi tik­ri pat­rio­tai.

Pa­sa­ko­ja 1991 me­tų Vil­niaus sta­ty­bos tres­to val­dy­to­jo pa­va­duo­to­jas H. Mar­ti­no­nis, ku­rį ką tik ma­tė­te. Jis sa­ko: „Man bu­vo pa­ves­ta su­da­ry­ti ba­ri­ka­dų iš­dės­ty­mo ir jų sta­ty­bos Par­la­men­to pri­ei­go­se sche­mą. Ją pa­ren­giau sau­sio 14-osios nak­tį. Sau­sio14-ąją 7 va­lan­dą ry­to prie Par­la­men­to rū­mų su­si­ti­kau su tres­to val­dy­to­ju A. Žu­kaus­ku ir ar­chi­tek­tu A. Lau­ciu­mi. Ap­ta­rė­me ba­ri­ka­dų iš­dės­ty­mą, sta­ty­bos dar­bus ir jau 8 va­lan­dą pra­dė­jo­me sta­ty­bą. Ba­ri­ka­dų sche­ma ne­tru­kus bu­vo pa­tvir­tin­ta ir Kraš­to ap­sau­gos de­par­ta­men­to. Aš tu­rė­jau va­do­vau­ti ba­ri­ka­dų sta­ty­bai. Bu­vo su­ra­šy­ta, kas ką kon­kre­čiai da­ro.

Tuo me­tu prie Par­la­men­to 7-oji sta­ty­bos val­dy­ba (vir­ši­nin­kas A. Ža­la, vyr. in­ži­nie­rius E. Vol­de­ma­ras) sta­tė du ob­jek­tus: de­pu­ta­tų vieš­bu­tį ir Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to skai­čia­vi­mo cen­trą. Jai ir bu­vo pa­ves­ta pa­sta­ty­ti už­tva­ras šių ob­jek­tų te­ri­to­ri­jo­je.

17-oji val­dy­ba (vir­ši­nin­kas Z. Kram­pas, vyr. in­ži­nie­rius A. Kin­de­re­vi­čius, ga­my­bos sky­riaus va­do­vas J. Ur­bo­na­vi­čius (daug kas jį pa­žįs­ta­te) ren­gė įtvir­ti­ni­mus pa­lei Ne­ries upę ir pri­va­žia­vi­mus prie Par­la­men­to.

8-oji sta­ty­bos val­dy­ba (vir­ši­nin­kas K. Mak­si­ma­vi­čius) blo­ka­vo įė­ji­mus į da­bar­ti­nę Ne­pri­klau­so­my­bės aikš­tę iš Mar­ty­no Maž­vy­do na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos pu­sės.

15-oji sta­ty­bos val­dy­ba (vir­ši­nin­kas V. Sa­vic­kis) blo­ka­vo įė­ji­mus į tu­ne­lį ir po­že­mi­nes ko­mu­ni­ka­ci­jas, ve­dan­čias į Par­la­men­tą.

Prieš­tan­ki­nį grio­vį ka­sė 14-oji me­cha­ni­zuo­ta že­mės dar­bų val­dy­ba (di­rek­to­rius V. Jur­ge­le­vi­čius). Ji taip pat už­blo­ka­vo da­bar­ti­nės A. Goš­tau­to gat­vės at­kar­pą po Pe­da­go­gi­nio uni­ver­si­te­to til­tu. Čia su­ve­žė apie 7 tūkst. kub. met­rų grun­to, su­sta­tė ga­lin­giau­sias že­mės ka­si­mo ma­ši­nas ir su­da­rė tris ju­da­mas įva­žia­vi­mo į Par­la­men­tą už­tva­ras. Įsi­trau­kė ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos – ve­žė, kas ką tu­rė­jo: me­ta­lo lau­žą, at­ski­rus kar­ka­sus, be­to­no blo­kus.“

Kaip mi­nė­jau, tas mū­sų pa­sta­ty­tas ir iš­li­kęs pa­min­klas – blo­kai su už­ra­šu „Lie­tu­vos šir­dis“ – ir da­bar pri­me­na tra­giš­ką­sias 1991 me­tų sau­sio įvy­kių die­nas.

Tiek no­rė­jau pa­sa­ky­ti. Vi­siems ge­ros die­nos ir tai­kos. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me R. Jas­po­niui.

Lie­tu­vos lais­vė bu­vo ap­gin­ta. Jau­ni­mas, ku­pi­nas be­ga­li­nio en­tu­ziaz­mo ir di­de­lės mei­lės sa­vo Tė­vy­nei Lie­tu­vai, vi­suo­met pa­si­ry­žęs sau­go­ti iš­ko­vo­tą Lais­vę.

Ma­lo­niai kvie­čiu tar­ti žo­dį Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­tą P. Bal­to­ką. (Plo­ji­mai)

 

Lie­tu­vos stu­den­tų są­jun­gos pre­zi­den­to Pau­liaus Bal­to­ko kal­ba

 

P. BALTOKAS. Jū­sų Eks­ce­len­ci­ja Pre­zi­den­te, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, Sei­mo na­riai, Sau­sio 13-osios įvy­kių da­ly­viai, au­kų ar­ti­mie­ji ir mie­li Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos žmo­nės, bran­gūs sve­čiai.

Dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus iš dvi­de­šimt še­še­rių sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų gy­ve­nu lais­vo­je Lie­tu­vo­je. Ne­su toks vie­nas – šiuo me­tu Lie­tu­vo­je stu­di­juo­ja apie 150 tūkst. stu­den­tų. Vi­so­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se ga­lu­ti­nai įsi­tvir­ti­no jau Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos jau­nuo­lių kar­ta. Mes esa­me dė­kin­gi už ga­li­my­bę siek­ti aukš­to­jo moks­lo lais­vo­je Lie­tu­vo­je. Mes ne­ga­li­me da­lin­tis pri­si­mi­ni­mais apie lais­vės ko­vas, ta­čiau apie jas gir­dė­jo­me iš sa­vo se­ne­lių, tė­vų, is­to­ri­jų mo­kyk­lo­je. Ta­čiau su­pran­ta­me lais­vės ver­tę, su­pran­ta­me lais­vės kai­ną, ži­no­me ir at­pa­žįs­ta­me, taip pat dė­ko­ja­me tiems žmo­nėms, be ku­rių tai bū­tų sun­kiai įma­no­ma.

Žvelg­da­mi į mo­der­naus pa­sau­lio is­to­ri­ją, ga­li­me pa­ste­bė­ti, kad stu­den­ti­ja vi­suo­met at­si­dur­da­vo įvy­kių prie­ša­ky­je. Ne iš­im­tis ir Lie­tu­va. Tai so­cia­li­nė gru­pė ak­ty­vių, ti­kin­čių ir mąs­tan­čių žmo­nių. Tad ne­nuos­ta­bu, kad oku­pa­ci­nės jė­gos vi­suo­met siek­da­vo kon­tro­liuo­ti aukš­tą­sias mo­kyk­las, stu­den­ti­ją, pro­fe­sū­rą. Šian­dien to nė­ra dė­ka žmo­nių, ku­rie su­si­rin­ko ir pa­au­ko­ję sa­vo gy­vy­bes ir svei­ka­tą mums su­kū­rė lais­vę, ku­ria mes be ga­lo di­džiuo­ja­mės.

Taip, ma­no kar­ta ne­ga­li pri­si­min­ti tra­giš­kos Sau­sio 13-osios ko­vos už lais­vę, taip, tuo­met mes ne­ga­lė­jo­me pri­si­dė­ti prie de­šimt­me­čius bran­din­tos lais­vos Lie­tu­vos idė­jos įgy­ven­di­ni­mo, ta­čiau pri­va­lo­me veik­ti šian­dien ir iš­lai­ky­ti taip sun­kiai iš­ko­vo­tą Lie­tu­vą.

Šian­dien tu­ri­me GINTI iš­ko­vo­tą lais­vę. Pa­trio­tiz­mas, mei­lė Tė­vy­nei ir ar­ti­mui, mei­lė mū­sų tau­tos kal­bai ir is­to­ri­jai, ti­kė­ji­mas idė­jo­mis ir tiks­lais, prie ku­rių ei­na­me. Tai ver­ty­bės, ku­rias kiek­vie­nas pri­va­lo at­skleis­ti ir su­ras­ti švie­ti­me, mo­kyk­lo­je, uni­ver­si­te­te. Tai pa­grin­di­nės ko­lo­nos, dėl ku­rių stu­den­ti­ja nie­ka­da ne­ap­leis iš­ko­vo­tos lais­vės. Tai pa­grin­di­niai prin­ci­pai, ku­rių ve­da­mų žmo­nių la­biau nei gin­klų ga­li, tu­ri ir pri­va­lo bi­jo­ti kiek­vie­nas, ku­ris gra­sin­tų mū­sų lais­vei.

Tu­ri­me BRANGINTI sa­vo lais­vę. De­mo­kra­tija, lais­va min­tis ir iš­si­la­vi­nu­si tau­ta – tai lais­vės už­tik­ri­ni­mo ma­tas. Tik iš­si­la­vi­nu­si ir lais­vai mąs­tan­ti tau­ta tu­ri at­ei­tį. Lie­tu­va ei­na šiuo ke­liu ir vi­so­je Eu­ro­po­je mes esa­me vie­ni iš ly­de­rių pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių žmo­nių kie­kį. Tie­sa, ne tik kie­kis čia tu­ri bū­ti svar­bus. To­dėl vi­si vie­nin­gai tu­ri­me siek­ti, jog švie­ti­mas, pa­grin­di­nis, vi­du­ri­nis, aukš­ta­sis moks­las tap­tų ko­ky­biš­ku vals­ty­bės pa­grin­du, ant ku­rio ir to­liau ga­lė­tu­me sta­ty­ti sa­vo vi­sų my­li­mą vals­ty­bę.

Vie­nas pa­grin­di­nių da­ly­kų – tu­ri­me da­lin­tis lais­ve. Lais­vės ko­vo­je ne­bu­vo­me vie­ni, tad tu­ri­me pa­dė­ko­ti už pa­lai­ky­mą ke­ly­je į lais­vę ir pa­dė­ti ki­toms tau­toms jos siek­ti. Iš­ko­vo­ję lais­vę, ta­po­me lais­vi ke­liau­ti, lais­vi ma­ty­ti ir gir­dė­ti, kas vyks­ta pa­sau­ly­je. Tai mums lei­džia su­pras­ti ir lais­vai mąs­ty­ti. Ir tik tai ap­čiuo­pęs su­pran­ti, jog mū­sų tau­tos nu­ei­tas ke­lias yra tik­rai di­dis. Pa­sau­ly­je vis dar yra ša­lių, kur dėl ka­ro apie aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą ir lai­svės bran­gi­ni­mą be­lie­ka tik sva­jo­ti, pa­sau­ly­je vis dar yra ša­lių, kur ne­ma­ža da­lis stu­den­tų ne­bai­gia stu­di­jų vi­sai ne dėl aka­de­mi­nių pa­sie­ki­mų, o dėl to, kad žū­va. Pa­sau­ly­je vis dar yra ša­lių, ku­rios yra lais­vos, ta­čiau di­džia­jai da­liai jų vi­suo­me­nės nė­ra lais­vai pri­ei­na­mas iš­si­la­vi­ni­mas. Tu­ri­me da­lin­tis sa­vo pa­tir­ti­mi, tu­ri­me da­lin­tis sa­vo ver­ty­bė­mis, tu­ri­me da­lin­tis sa­vo lais­ve.

Že­mai len­kiuo­si ir ta­riu ačiū iš­ko­vo­ju­siems mums lai­vę, ir pa­ža­du, jog mes bū­si­me ta stu­den­ti­jos kar­ta, ku­ri ne­dve­jo­da­ma lais­vę GINS, ku­ri kas­die­nė­je veik­loje ir sa­vo po­el­giuo­se lai­s­vę BRANGINS. Kar­ta, ku­ri šia lais­ve DALINSIS ir skleis vi­sam pa­sau­liui ži­nią apie LAISVĄ LIETUVĄ, ne­įkai­no­ja­mą lais­vės ver­tę ir ne­nu­gin­či­ja­mą lais­vės ga­lią. Ačiū. (Plo­ji­mai)

PIRMININKĖ. Dė­ko­ja­me P. Bal­to­kui.

Bū­da­mi vi­si at­sa­kin­gi už sa­vo vals­ty­bę, kur­ki­me ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos at­ei­tį. Tik vi­siems kar­tu pa­vyks iš­sau­go­ti Lie­tu­vos lais­vę.

 

„Ąžuo­liu­ko“ ir „Lie­pai­čių“ cho­rai at­lie­ka dai­ną „Kur gi­ria ža­liuo­ja“ (Plo­ji­mai)

 

PIRMININKĖ. Ger­bia­mie­ji, iš­kil­min­gas mi­nė­ji­mas baig­tas.

Dė­ko­ja­me vi­siems iš­kil­min­go mi­nė­ji­mo da­ly­viams, cho­rų „Ąžuo­liu­kas“ ir „Lie­pai­tės“ dai­ni­nin­kams. (Plo­ji­mai)

Ma­lo­niai kvie­čia­me vi­sus da­ly­vau­ti ki­tuo­se Lie­tu­vos lais­vės gy­ni­mo 25-me­čiui skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

M. STROLYS (Sei­mo po­sė­džių sek­re­to­ria­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas). Jos Eks­ce­len­ci­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė. (Plo­ji­mai)